Sunteți pe pagina 1din 8

2 !

"
Ad1\rVr >d
aJ O--A(r z tr
a.
-j-
- n z1
1\t
i ) 4'l\';.4 I
I

Nry"{R-u\tr

.Jl ts>
:1' ,r
t'!
v-
i-\
? i:ia-
l;-1
,(t
:: =1

la

it

i-

a
:^l

"*-*-..i{ffts
&, d A- ,r, j. ,1, & :- o t .l ,+. t ,1, j- + -i,
\-
J] l\
tJc

i., J> ,/+


l1
r_I
\) +

t,/
.+ l!
i1
ID
qn +
lil^ J

?\
$' +
!l l!.
lN
*r ? i lr
.-| lx.
I-:
"ci
(, +
z
i-|
i\
-
Fj

\]
le
t'
l>,
rr: i\
{
*\
ca-
t:"
Y IF
li-
t-
hi
l'1
I i.j
IG
IG
i\

l(:

h -l ,\ 'J'
'.1- t l i

\:
,,3
'!

f.3 f
,,-,1
(:r
+
fJ -; +
\J
-L
5

-i-
I
|-
-JJ i

i
L)
J'\
I
O + @
le
-!, -{
+ lr:
o t\

-t id
+
{l i-:
:_.
l.:
L l\
I ili
l'!
l-J
IE,
ia
t\
il,
l^
t:
i')

i-:_
t:
l-.

Y:::JJ#
L9
.:, '3leiB1.[nze.r riB]oN 'arEolnr op olLIEsr]lpou tie,r:asqg
'alnLrrur Z oq.re rl cs ri
(Oti t cr.rtcultlo,\ 1.rodu.r) .rapur:1,(;q _.
I11^rlcuo.r etsacl gSnepu os ]ulac;ar air elrrinyog 'Giiirn 1

rrr rezof, n1F ua.recgrluepr ur.rd le.ruqez rnlntaqerp'lncrlsou8erp,'


nrluad gllsolol 'e.le16eonnre.r ep ericee.r pllqrsuos rutu eac) .rapuel(p InlsoJ 't
'olol€llnzo.r
riu1o51 'e.r€olnc op op.rpcgrporu lietou rS gpluc pde ep areq
o-;lul eleleqn.lda ries.raurl '(pq.reo) Io.rlrroo ep uqo"rd elsa eeSuS
? eqo-rd 'plncsorrnceu eqo-rd r* gzolcel 'gzorcqez 'qzo1cn"g ;i, . ,

'gzocn18 op elrrinlos ulp r.rnlpcrd 0I rie8nppe Ioul?, u1 (8ulp1eg 1n1se1 nes)


rS 3ur1t1ag/irrpalrog pu g riecnpo;lur aleqn.rdJ SSeS ur :iclpaueg InlsaJ 'Z
^llrua.r 'eleleqnze; tieioSl
'(ielrclrca.rcl nes) 1nr3;e ep upurlSo leurroJ E-s opun lielorq
i : :'
,, , ' ,
i. .i
.PJn3SotInceuuqo.tcIrSPZoJeL|EZ.9zocn13apa1rrin1osuIpl)
r:nlpcrcl g riu8nppu slralloJ. 1fl,\r]JEO-t utiuo3 ec alaqn.rde Ia.I) ul:sualloJ ynisaj I ;

'olluIala3 nc e1-rie"rudnroc r$ gtncsbuncolr


eqo;cl nc rS 'a;eolpnr.rn elolsal rielncexg 'Jolr.IpJcnl In.IolpJnpuo3 EI ep lurt"rd tie,r o e;ec
od'%:i oiinios o elso -rolpcnpar In.relce.reo eultu-Ialep 1ie.t rr EIa.Ipo Elncsouncell eqo-Id
'El?lrisrp
IS lgc 'y cel.tecl nrluacl lglc rsesoloJ os elrrinlog
'rr.r!.r3r1l r: ual.rud
3
pclu 1ru gZ rrl (pzo1ru1 rS pzo.luLluz'pzolrtLtl 'pzorr1l3) pr.ruLluz ap fi | pttB^loz1p lrinlos
gredard es (ro1qcr1pe.r .roJ Jll.raioe.ruc) e.reprxo u1 rr.rplrodutoc IIJelpnls EaJopoA uI
'pzuoprxo os nU 'osIIIuoq.Ieclp
r.rn1g8a1 uriuoc ec e1ec pugc ed 'aleptxo g .IoA ecIIIuoqJEJouoti.I r.rn1p8e1 trliuoc ac
aloJ '.rol B.n1]3n.rls ep ericung rrl rArlceo.r t1$ece op eluplxo nu nES LI tod elepr.reqezrql
'.repue1,(51'8ur1qeg-'jClpeue ('sire11 o1

InArlceeJ lrrns urn) 'rierepour riueprxo riue8u ep olepIXo luns alapI.IBrlEZouolAJ


.

'E;olsaJu B oleolponpa.r uerrnricy'a.ruolErnparau rS e.luolpcnpal aloplluqu Z'y

'uzolnlel rS
lnrroprruu'ezo1f,ul'Ezo.tetluz'ezolcnil'ezocn13
:rsoloI .roA'aS'Jolept.lurluz ernruroc tticua.i €AeluO I.tELLLITt ttto,r pie.1 op Ee.tE.IOnl uJ
'(rrLrolcru lulaJu 'uLlozuso 'uLrozu.rprLI) tlugap eurrl l13,\l.rop un-.llLu llo.tuLLl.toJSLtu.l]
e.resocarr elsa .rol e qnrlrrrl+ap ee.ruzr.relcu.ruo n.I1[Iad 'JpLlez ]ltunuu ttn nllnecl pcr]stlelceJe)
oJSe nu urnt rtrrr .tup 'a.ruoJrlr cp 11icuo.r o.msoJoLI ltrns .Iol ta.IJ:iStoltnce.r n.r1tra4
;€-rolseoe ru tiea.t:ap
nr:b errolalrxo.rprtlrloc{ t$ airlLlapyulxo.rprLlrlod tttns cltultlf, erepe^ ap lctrnd.tr16 '
. 'elulrA 11icuntr ep ar.res o pururldeput'1e1a8a,\ |e3 ur I$ tpc IernLlB lntr8a.t
r.r! lglg alrpLrgdsp.r pLrn{ 'aluuJ.rodirn ap llqesoap oJe.tn}eu eirtuisqns }rtns olspr:tELlEZ .

,,
gOIUYHYZ
'l
Ileac{ii de r.ecurroagter.e ale
P.
.e In nrediu puLenric acicl,.prin zalrar-itlelol.. :

.duce Ia heiivagi ui fiqrbere, q,e rqq o qreshiaratare,


iu,tuij;il1."" a,rq,ozarraridtJror: care

^,, f "tou)*ctttotrt -!]lso. IJC-.Hr


,
. iE
H-ON2C
,o-cu-.cuo t,,8 8-.ro ,,[-[,r.
o Ho-H,c' j;; rru
Lrn ^,ij|ffi-ill!:l,l,o \

Petrtoza , ' furturol


- (,1[,.-.lro
ot l
'.'"rur\rr r- ^-
,,, ltexoza lriclroxinretil-tirr-furol
,i.1,,..:..^'^,: ,.
'r\cepti
-fi:::li;:::.!{-e1iva1i ai lirrlLll-9luu^q!:lgj r.,.,nl9.*.,g*
i'-
Um'a.;i;]"i'
MJ;;;;'"
3-gr1-r]!e:s***c.elsasri rrerrqzs-dar,.-$i
i.i

) restLrt esfe,g3t crg roare ,ro,ozarra;.;.L ,"; r;;;.'r.


i$ it1,1" di,lj t*i - ' '/ :' t''' - :-qlHgs-.€.&oplrqa li.-;;";" a-,anor. Se rnar.,i
,
ir,5*i
i 31rr?lr-i;.,'
fot'ureze
,0;ti;L*,ft*innij;*?',,,:"r?,:X
::
1":'s:\"'t',,r''utBrt-\ un strat cle I r:rl. iu ,up.rapu
un inei colorat.(Atenfie!;
d. .olrtr.t apare
reactivii trebuie sa fle liberi
si nitrili). de
'itrafi .$oiq1i'*ior..u i,
acesruia. Daca roc *r
1;t |tu*i"
de a-naftor.se rorosesie
"
;;i;il ;";"iili L,rbr,,,.ura
,uliy,srgv-;
,il:JH' '"t"1
' '"'"
:d:$i:'i1ti[iil:ff"llfff**#1,u, ri,.
,i soiufiei) $i qdteva cristale de
'"'r*g'r*\r' i d-"'3H:'s; ri'rnareqte curoarea
rezorcina-. sq fi.e1b'r" orn
,otr1i.i til"iit, apoi Ia o
, ? Tccr,t rro
Testul r^...-^^.-
dq.&.Tisirtgle:
rdcire. Notafi obseivaliile
f}crrte. .,.ln'.:u,:::"rrirr
';) ,.,'':'.1.."1, .rt".aqi"I.. lr"ior.tt;". ,rr, a*iurea
.

., uror enzirne
j eprubetd se i,t'oduce un
arnestec de q41{i,tq{!.,ggarp
de
drojdie de bere cLr giu.ora,
prevd.zut cu un tub cu
S. aefrpf#'un _dgp_
bat ce per.r,ir. .iiJ.ri.r.u
formar prin bar-b_e-ta.ea intl_r",;;;;;i.-0.,,iilrr,oCq
b.allu (carciu[Epffi;t' * =n,*ii;;; d;
':3zoc';Dezvortar.u. g. aro*io
;; uplo*irruti,
'ia de carbon iricepe dupd ,*
pufin timp. i_ i. ;:
ji_ .i"
! :n

ii !i

Sl
ts
..i I

t: .1:
". I
I I t'i
rii
rI i.
i, j li

rol os lS Inpol no p,lrle8au eqo.ld e1 sunle e-s


'u-rudrrroJ
'(e
'i: eJ33 e1 ttdtutl elou JoA eS pqcund e1 ec) inpol nc raricea.r 1ru01n[e no EzrloJpli
elSa:pnt.in as lS urfnlos Ell8e as (inuopftLte vzzezilorpiq e.rzc Errizua) eiulruie ,

arniuoc e.lec 'pnllEs ep elplrluEr EJrur o eJnpoJlul es .J"gg-it el ohl uop[ue


ep erinlos JLtl 0S ep rLInJo^ un purzJprur pzEOn]JeJe es ErrtELrirzrre EzrlorprH (q
'(ppzrptlnau erinlos
e1 3ur1i1aC Inlrusol ea.tectlde ur:d Ergrre^ as) p:aqr1 pzocnlS euriuoc nliniot
'pieJdtttoc olse PZIIo.Iprtl 'lnpog no ericee.r ep rr.rolno urir:edsrp gclnp elnuru
0l
E3ut Be.taq.tai+ Elluilllof, os EJEC 'roJoorrr e1 pugd ]aJor^-nitsEqle ruolnc riS.iaciii
e1$e.rpru.rr.r eg ''p1eir11P pot ep erinlos op p.rntgcrd o elsad ue;al.rocl ep glnscleo
,

nEs PI3lis ep preld o ed p.rnttd as ater erinlos ep E.rnlpJrd o algc eiinlos urp el€oos ' ",,','" ,u; l

es tnrrrtrr rrl ]nurrrr uro'eq.rou as eiintos'%01 IOH Iur 01 ,uoplrirc o41 erinlos ,f1,,. ,,
Iru. 0g snpo.rlur os arBs ul snllozrag;uqud un-rlrl EzesnlceJs es Eprce'EziiolirH @
Epl3E EeJ no ntie:edlnoJ gJIlELutzLIe EZrlo.rplq ep Ezaylereddroc e n.rluad ozrlo.rprLl Enop
oJa3 IslE.led trt unlcaSe .tol oS 'o-Iaqrag op B.rnle.tedural e1 '.rolrzrcp E porlrlein, nrun,icu ut:c{
tS (e) J"0f qns I.tl-uu.tadutai cJ '3rlcLLIIZue vwztleeJ U eleocl rnlnrropr111g uzrlo.rplH .Z
I
'l t; "lrill-"':
, '
eluien:asqo rielog 'e1.red Etle. ecl Inise] r$ erinlos u1p eged o eii (llaj ,rrnJi;:'Hfr ..-\
lrlpeLIaB Jll,lsal lzualllrolc cs r$ ^orre^rles
(1osatt.ttt1 l.toiuclprrl)
%01 I{OuN arjnlos o nc pzcezrlurlneu J
w
i
l es 'e1Sacp.l as urinloS 'utLu 0e ep drurl e.raqrou EJ pde ep ,,oq o-rju1 eleqrucia rrnporiu, es rS ' '
i
i
I
%0t|3H arinlos 1ru 1 pFnupE es y eel.red-riiflu.ruda.rdgzorcqez ep erinlos Iru oi nr'
-1
l;

-a
i
rj :II.IJIIl ap InpoHI
'!czo.rurlt:z u lipr:lu l?zrloJpJH .l ,
' t''j
r

.,
i

.'luetur.radxe lselu ul pziloJplq ep r.rndll elaqnre Bq]3aJa rro4


'rnJnr.roprrre r$ rezo.reqez ellsa8lp uJ ool a.ru
ex Yztlg{,ltl Utsuarq pzuazt lua.f alaurrzu1 vzo)n18 e1 rullrnu ernpLro3 ntlnLropJrrre pzrlo.rprH'
r
.,i''!zolln.1f
r 1S pzo:rtt1,t'c1i LuJO"uiirpa oclsauru un BI aorlpuo:l tezo.rut.lt?z t?ztlo.rpl11 'spicr,-mCbctr-l
.*:?_=:t:*=:,a: .-,-E

!lini-dSltt;slrpr.tetlcTo_Lrotu.io1 olafuauoduror c1 alUzrlo.ipiitU 1od elapr.lerluzrlod tS -lO ' '-

, .rolal)r.rr:rlt,zrlodg$"rolapt.rurlu?lpuzrlo.rp!H.J
a
a
A.Zaharide redut.S'toare qi nereducrtoa reAc{iunea.reducdtogre a acestora.

Zalrarid Testul Tollens TestulBerredict Testril Ny,lancler


Pozitiv Negativ l,
Pozitiv Negativ Pqzitiv' Negativ
(descriere) (descriere) (descriere)

necunoscr-rtii

Chestionar
Scrieli ecua{ia care descrie rezultatele testului Tollens pe glr-rcozd.
I2 Scrie{i
ecualia cate descrie rezultatele testr-rlui BeneriicipJlaptoza.
3. Care din zaharidele testate in parlea A, a acestui experinept au qi care nu au
caracter reducdtor?
4. Explicafi cotlportarea zaharozei faiS de reactivi oxidanli fblosili.

B. Reacfia de recunoa$tere a zaharidelor:


Testul
Zahand oilsctl Selivanov e lelrnentatre
Pozitiv Negativ Pozitiv Negativ Pozitiv Negativ

C. Hidroliza acidl azabarozei gi amidonului

Zaba;rid estul Benedrct

estulderodalarniffi
Testul de iod al arnidonului dupa hidrolizd
Tirnpul pdnd la reacfie negativi cu
!

60
t9

I
J
'I
i;

,i
g
J
{
J
{
"t
3

pnop eJas Ur rrlJl-luoptL{.nl


rE pzr lo.rpr Lr ep lrrcrrurl Jif;i,'jrll'J',;iljfil'; .Z

rS elrneru ,rczo.tELlez elu


l,pero' l.^rl3,e.r ap piEJ .I
",rirr.,:llfTJ:,Ifltl
I

lle8au 6liceer e
,, \
a

'l
. pzllo.rpll pdnc el[rrurrl
. ]3rpeuag lt]ifeJ

InJnuoprLuE e gcllQnrlzua EZr JorprH


IJ-l,entaacetilglucoza',
t,
1-
Tipul reac{iei: /t\
T'I A TI
{i}}1*'liII,$*ru
. . .- '"''"'i"*.i
".5
qlpa D gl u coze ! cu anhidrida acetici, in prezen[h aHta tulLr cJe {'H' Y'l rh
{q.-.,!3.1 _
i ler
le sord
diu"*
t.
i-iirI o-( 'oeCH
elJ3
O- C'O {-FlI{ q:
+ 5(Cl-l3CO)2O -------> o{o(:t
('l-lj ('OC)
#o
l.r,r I I r
,'l;:I
iv""" .{r O-('O-t'lIl
\/-
iltrU
]l0n
V
tf:
_.$;rf,,"
Mod ul duee lu
^r^vuur Lr': g,
c ru
rLrLr 5
(lgl
v,J"B"ll*uza
uco zd rlil
titt ppulvellzata,
ulv erizati, alhi
a.!!]_g,t'gi
dra"ls=.' nrr.stecd iutr_
Se amestecd intr-tru urojar cu
0,?4 s^acgJat de sodiu a,hidru. Ar,estecul se i,rroduce iutr-u,i rrri",
tnl se incalieqte pe baia de apa cu2,5 g anhidrida acetica, agiien; ;outinur-r,
l;;l"r;;;rd"d, ,,
i1 aqa fbl incat
in cca' 30 minute sd se oblina o solulie limpede. Se continui irriatrirea inca
doudore, dupd
care se varsd in fir sublire qi sub agitare in 20 ml apd cu gheafa.
Masa cristalin6 care se
formeaza, se sfErdmd c6t mai tliruni gi dupa aceea r. filt..ura. be urai
suspe,di o dat5 i,
ap5, dupd care se filtreazddin nou. Se recristalizeazd.din 50
ml alcool.

lalacteristicile plodusului: cristalizeazd sub fbrmd de ace din alcool,p.t. l3l"C.


Solubilitatea - in apd: 0,09 g/100 ml;
- in alcool: 0,82 g/100 nrl;
- in eter: 0,Zl 9/100 nil.
l0o * .,,!-yf _ Wq *rAU {fftr:il
i fq d.t,J.l+a, . C
*o, o,1.,o
i"
\J c*
Cl5tnc+i * I,Ja 0 t-f --+Ufitco tJa * hu
c

62