Sunteți pe pagina 1din 14

Proiect didactic

Data: 16. 11. 2015


Grădinița: G.P.N. nr. 2 Bogdana
Grupa: Mare
Educatoare: Ivancea Oana
Tema anuală de studiu: „Cum este/a fost și va fi pe Pământ?”
Tema activității: „Ziua reciclării.”
Tipul activității: Consolidarea cunoștințelor și formarea de deprinderi specifice.
Domenii experiențiale: Domeniul Științe + Domeniul Om și Societate
Mijloc de realizare: Activitate matematică (joc didactic).
Scopul:
Informativ:
-să recunoască/cunoască natura materialele reciclabile pe baza unei scurte descrieri;
-informarea privind conceptul Reciclare;
Formativ:
-dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi utiliza numere, cifre, întrebuinţând un vocabular adecvat;
-să facă corespondența număr-cantitate;
-să efectueze operaţii matematice cu 1-2 unităţi, în limitele date;
-să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice, referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor,
clasficarea, constituirea de grupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comune luate în considerare separat sau simultan;
-să-și însușească ce presupune reciclarea prin lipirea de jetoane (sticlă, doze, pet-uri, hârtie) corespunzătoare pubelelor (verde, galben, albastru);
-îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în
scopul realizării unor produse simple;
-să participe la activitate atât în calitate de vorbitor cât și în calitate de auditor;
-să se exprime corect gramatical în propoziții simple și dezvoltate, folosind verbe care reprezintă acțiunile benefice planetei;
-dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;

Educativ:
-cultivarea interesului copiilor faţă de protejarea mediului înconjurător şi necesitatea adoptării unui comportament eco-civic faţă de natură.
-educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic lexical, sintactic.

Obiective operaționale:
a) cognitive și de limbaj:
-să recunoască materialele prezentate la centrul tematic (sticlă, doze, pet-uri, deșeuri hârtie, diverse cutii de conserve, capace de borcane uzate,
pungi de plastic etc.);
-să sorteze jetoanele după natura lor (sticlă, doze, pet-uri, deșeuri hârtie);
-să reprezinte cifrele atașate fiecărei pubele prin lipire de jetoane (sticlă, doze, pet-uri, deșeuri hârtie) pe pubelele corespunzătoare;
-să se exprime corect gramatical în propoziții simple și dezvoltate;
b) psiho-motrice:
-să utilizeze corect materialele de lucru pentru realizarea activității;
-să-și formeze o ținută corporală corectă în poziția stând și șezând.
c) socio- afectiv:
-să coopereze pentru realizarea sarcinilor participând activ și conștient la activitate.
-să denumească acţiuni prin care pot contribui la menţinerea curăţeniei şi a sănătăţii mediului înconjurător;
-să conştientizeze importanţa reciclării;
-să respecte regulile de comunicare şi comportament stabilite în activitatea de grup.
-să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
-să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu normele sociale.

Sarcina didactică:
Recunoașterea materialelor, a naturii lor de la centrul tematic, formulaea de propoziții simple sau dezvoltate cu privire la normele de
comportament eco-civic.

Regulile jocului:
Copiii vor fi așezați în grupuri de câte 4 la mese sau în fucție de prezența la grupă, aceștia după explicațiile regurilor jocului și jocul de
probă executat de către mine, vor sorta și vor lipi în functie de cifra pe care o vor avea pe fiecare din cele trei jetoane pubele, materiale jetoane
reprezentând deșeuri -sticlă, doze, pet-uri, hârtie.
După terminarea probei copiii vor merge la panou cu cele trei jetoane pubele lucrate individual, pe care le vor expune vor face aprecieri
verbale la lucrările colegilor și vor fi provocați să numere elementele și să facă asociere cantitate-număr.
În încheierea activitățiilor copiii vor fi recompensați cu coronițe cu planeta Pământ și li se va pune la dispoziție detectorul de metale și
unități de măsură, lupă, cu ajutorul cărora vor studia deșeurile și vor deosebi deșeul metal de plastic, sticlă, hârtie.
Elemente de joc:
Jetoane, mânuirea materialelor, recompense, aplauze.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, aplicație, exercițiul, jocul, turul galeriei.
Mijloace didactice:
- materiale reciclabile rezultate din utilizarea casnică, jetoane pubele și jetoane cu imagini maeriale reciclabile (sticlă, metal, pet-uri,
hârtie);
- machetele Globului Pământesc cu însemnele reciclării;
- cântecul Mama natură (format mp3)
- recompense coronițe cu Globul Pământesc.
-detectorul de metale, lupe, metru.

Forma de organizare:
-frontal, individual, pe grupuri.

Mijloace de învățământ:
- jetoane individuale ce reprezintă pubele, jetoane deșeuri dar și reale (sticlă, doze, pet-uri, deșeuri hârtie, diverse cutii de conserve,
capace de borcane uzate, pungi de plastic etc.) lipici,

Locul desfășurării: sala de grupă.


Durata: 25-30 de minute.
Material bibliografic:
Metodica predării activităţilor practice în grădiniţa de copii;
Caietul profesional al educatoarei;
„Să cunoaștem și să protejăm natura”- proiect activitate optională;
„Proiecte tematice privind activităţile de educaţie ecologică în grădiniţa de copii”, Ed. Tiparg;„Educaţia ecologică în grădiniţă”, Ed.
Cd Press;
„Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)”, Bucureşti, 2008;
http://3dinosaurs.com/index.php
https://www.teacherspayteachers.com/Product/FREE-Earth-Day-Craftivity-229783
SCENARIU DIDACTIC

EVENIMENT CONȚINUT ȘTIINȚIFIC STRATEGII DIDACTICE EVALUARE


DIDACTIC
METODE MIJLOACE FORMĂ DE FORME METOD
ORGANIZ- E
ARE
Asigurarea condiţiilor optime pentru
desfăşurarea activităţii:
- aerisirea sălii de grupă;
MOMENT
- aranjarea scăunelelor în formă de
ORGANIZATORIC
semicerc;
- pregătirea materialului didactic;
- asigurarea ordinii şi disciplinei. Conversația
Se prezintă copiilor spre audiție
cântecul Mama natură, după care
CAPTAREA aceștia sunt îndrumați către masa cu Cântecul-Mama Frontală
ATENȚIEI diverse materiale reciclabile pe care le Observația natură Formativă
vor studia și tot aici se va lămurii ce Informativă Orală
înseamă termenul Reciclare. Elementul
surpriză – un plic în care este scrisoarea Materiale Frontală
Pământului către copii(,,.... Ajutaţi- Conversația reciclabile(deșeuri)
mă!”) Scrisoarea
Conversația Frontală Orală
REACTUALIZAREA Copiii enumeră câteva activităţi pe care Formativă
CUNOSTINȚELOR le-ar putea desfăşura pentru a proteja Explicația
Pământul:

-să-l curăţăm de gunoaie;


-să sădim pomi;
-să îngrijim plantele şi florile;
-să avem grijă de păsări şi animale;
-să nu tăiem pădurile;
-să-i dăruim apă curată şi aer curat;
-să nu mai fie poluare de la maşini şi
fabrici.

Conversația Frontală Formativă Orală


ANUNȚAREA „-Astăzi vom sorta materiale reciclabile
ACTIVITĂȚII ŞI A și le vom pune în pubele
OBIECTIVELOR corespunzătoare prin care vom ajuta
Pământul să fie mai curat.”
PREZENTAREA Explicația Frontală Orală
CONȚINUTULUI Se va anunța regulile jocului Individuală
didactic.
Observaţia
Preșcolarii sunt rugați să sorteze
jetoanele cu imaginile sticlă, pet-uri,
hârtie și să le lipească pe pubele
Conversaţia
corespunzătoare fiecăruia, în funcție
de cifra indicată în limitele 1-5.

DIRIJAREA Jetoane Individuală Orală


ÎNVĂȚĂRII Preșcolarii sunt îndreptați către mese, Lipici Frontală
unde vor găsi aranjate materialele Exercitiul Machete cu planeta
necesare activității. Explicaţia Pământ și însemnele
Aplicația reciclării.(colorată
Se va executa jocul de proba de către
de copii într-o
educatoare și se vor oferi informații
activitate anterioară)
suplimentare în cazul care se constată
Machetele utilizate
că regulile jocului nu sunt clare.
pentru probă.

OBȚINEREA Executarea jocului propriu-zis de către


PERFORMANŢEI copii. Individuală Formativă
Se va oferi sprijin pe tot parcursul Conversația Jetoane Orală
desfăsurării jocului. Lipici
Fiecare răspuns corect și executare Aplicația
corectă a jocului este recompensat cu
aprecieri verbale si cu aplauze. Exercițiul

Aplauze
Pe parcursul activității copii sunt ajutați
să sorteze corect jetoanele și să-le
ASIGURAREA FEED- lipească corespunzător pe pubele, iar pe
BACK-ULUI parcursul executării aceștia sunt
provocați să opereze în limitele 1-5 cu Conversația Formativă
Individuală Orală
1-2 unități.
Ex: Explicația
„-Câte jetoane ai de lipit?”
”- Eu am de lipit 5 sticle...”
„-Și câte ai lipit pe pubela pentru
sticle?”
„- Am lipit 3 sticle...”
„-Și câte mai ai de lipit?”
„- Mai am de lipit 2 sticle...”

Se va realiza o expoziție cu lucrările


copiilor unde aceștia vor face aprecieri. Panou Formativă
EVALUAREA Voi provoca copiii să indice pe lucrările Jetoanele pubele în
PERFORMAN-ŢELOR proprii cifra corespunzătoare numărului Conversația număr de trei lucrate Orală
de deșeuri lipite pe pubele și voi realiza de preșcolari. Frontală
aprecieri verbale cu privire la modul în Observația Jetoane cifre.
care au participat la activități.

Se fac aprecieri verbale asupra


modului de participare în desfășurarea
ÎNCHEIEREA activității. Copiii vor fi recompensaţi Conversația Recompense Frontală Formativă Orală
ACTIVITĂȚII cu coronițe cu tematica Pământului și Metru
li se vor oferi detectorul de metale, Aplauze Lupă
lupe, metru, pentru a putea studia și Detector de metale
face diferența dintre deșeul metal și
celelalte.