Sunteți pe pagina 1din 7

SOCIETATE DE ASIGURARE–REASIGURARE

ADMINISTRATĂ IN SISTEM DUALIST


Cod Fiscal: R 330904 ■ R.A. - 005 ■ Reg. Com.:J40/305/1991 ■ Nr.operator date personale: 5689
Capital Social: 192.712.533, 86 LEI ■ Sediul Central: BUCURESTI, Str. Nerva Traian, Nr. 3, Bloc M 101,
Sector 3 ■ Tel.: +4 021 318.80.80 ■ Fax.: +4 021 318.80.74, +4 021 318.80.75
E-mail: office@astrasig.ro ■ Web:www.astrasig.ro

PAD PLUS ediţie limitată


CONDIŢII GENERALE PRIVIND ASIGURAREA LOCUINŢEI ŞI CONŢINUTULUI

CAP. 1 DEFINIŢII evenimentului asigurat;


1.1. În sensul prezentelor Condiţii de asigurare precum şi al contractului de 1.1.16. daună totală: avariere/distrugere:
asigurare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) fără resturi ce se mai pot valorifica sau
1.1.1. Accidental: care apare întâmplător, este imprevizibil, se produce subit b) în aşa măsură încât refacerea/reparaţia/recondiţionarea este imposibilă sau
şi fără voinţa ASIGURATULUI; c) în aşa măsură încât refacerea/reparaţia/recondiţionarea, deşi posibilă, se
1.1.2. aluviuni: material format din bolovani, mâl, nisip, pietriş, adus de poate face cu un preţ ce depăşeşte sau este egal cu valoarea Bunului la data
lichide de provenienţă naturală; producerii evenimentului asigurat;
1.1.3. Anexe: încăperile accesorii ale locuinţei, utilizate în folosul indirect al 1.1.17. degajare de fum/gaze/vapori: efect al unui foc sau al unei
omului (grajduri etc); temperaturi ridicate produse de foc, care provoacă pătare sau avarieri/
1.1.4. Asigurat: persoana înscrisă în Poliţă, care are un contract de distrugeri;
asigurare încheiat cu Asigurătorul; 1.1.18. Dependinţe: încăperile accesorii ale locuinţei, utilizate în folosul
1.1.5. Asigurător: Societatea Comercială de Asigurare-Reasigurare ASTRA direct al omului (bucătărie etc);
SA; 1.1.19. eveniment asigurat: producerea sau declanşarea producerii daunei
1.1.6. avarii accidentale: avarieri ale unui Bun, ce se produc brusc şi asigurate în perioada asigurată;
neprevăzut, prin natura Bunului în cauză; a) se consideră un eveniment asigurat producerea uneia sau a mai multor
1.1.7. Bunuri: bunuri asigurate, înţelese ca fiind, după caz: daune asigurate, cauzate de acelaşi risc asigurat (sau de mai multe riscuri
a) locuinţa aflată în proprietatea/utilizarea/paza juridică a Asiguratului; apărute ca o serie neîntreruptă cauză-efect provocată de un risc asigurat)
b) bunuri de tip „conţinut“ aparţinând ASIGURATULUI. întâmplat în perioada asigurată;
1.1.8. carbonizare: descompunere termică în lipsa oxigenului sau în prezenţa b) dacă numărul de daune asigurate nu poate fi determinat în conformitate cu
unei cantităţi insuficiente de oxigen; cele de mai sus, se va considera un singur eveniment asigurat o serie de
1.1.9. cădere de corpuri: căderea accidentală, pe Bunuri, a următoarelor: evenimente provocate de acelaşi risc asigurat produs în perioada asigurată
a) aparate de zbor şi/sau obiecte/părţi din aceste aparate; meteoriţi; sau în perioada de valabilitate a poliţei reînnoite, apărute/întâmplate în
b) copaci (inclusiv din cauza unui fenomen atmosferic); următoarele intervale de timp considerate ca începând la momentul producerii
c) acumularea de precipitaţii, formată pe proprietăţi aparţinând terţilor, care riscului în cauză:
se revarsă/cade brusc asupra Bunurilor; b.1) 24 de ore consecutive – în cazul grindinei, furtunii, tornadei,
1.1.10. cheltuieli în sarcina Asiguratului: vandalismului,
a) orice prime restante în baza Poliţei (prime cu scadenţe anterioare acordării b.2) 72 de ore consecutive – în cazul celorlalte riscuri asigurate;
despăgubirii), 1.1.20. explozie: manifestarea forţei rezultată în urma extinderii bruşte a
b) primele datorate (cu scadenţe ulterioare acordării despăgubirii) în baza unor gaze sau vapori;
Poliţei până la sfârşitul perioadei asigurate (această diminuare se aplică sau 1.1.21. fenomene atmosferice: furtună, grindină, ploaie torenţială, tornadă,
nu, în funcţie de opţiunea Asigurătorului), trombă de aer, vijelie, uragan;
c) franşiza prevăzută în Poliţă, 1.1.22. franşiză: partea din dauna asigurată suportată de Asigurat; pentru
d) orice alte sume, conform Poliţei; daunele asigurate care sunt sub valoarea corespunzătoare franşizei nu se
1.1.11. conţinut: acordă despăgubire;
a) bunuri, altele decât construcţii, situate, conform normelor sau uzanţelor, în 1.1.23. furt:
interiorul Locuinţei (de exemplu: mobilier, veselă, covoare, articole de a) furt prin efracţie, prin acte de tâlhărie sau prin folosirea fără drept a unei
îmbrăcăminte şi încălţăminte, aparate electrice/electronice, instrumente, chei adevărate;
obiecte pentru uzul casnic/gospodăresc); b) urmările furtului sau tentativei de furt, aşa cum a fost acesta precizat la
b) se consideră conţinut, dacă respectă condiţia de la punctul punctul 1.1.23.a) de mai sus;
1.1.11.a)1.1.11.a), inclusiv următoarele: c) vandalism produs cu ocazia furtului sau tentativei de furt, aşa cum a fost
b.1) conţinutul rezervoarelor, acesta precizat mai sus;
b.2) instalaţiile de apartament destinate încălzirii/climatizării/funcţionării 1.1.24. furtună: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin
locuinţei (inclusiv conducte de alimentare cu apă, gaze şi alte fluide necesare vânt cu viteză cuprinsă între 90 de km/h şi 118 km/h, inclusiv;
funcţionării utilităţilor construcţiei); 1.1.25. greutatea stratului de zăpadă: greutate exercitată de un strat de
1.1.12. Contractant al asigurării: (denumit în cele ce urmează zăpadă/gheaţă de cel puţin 50 de cm, acumulat în cel mult 24 de ore;
Contractant): persoana, alta decât Asiguratul, care încheie contractul de 1.1.26. grindină: precipitaţie atmosferică formată din particule de gheaţă cu
asigurare pentru Asigurat şi se obligă să plătească prima de asigurare; diametrul de cel puţin 5 milimetri;
1.1.13. daună: prejudiciul efectiv suferit de Asigurat în urma producerii 1.1.27. incendiu:
evenimentului asigurat; a) foc, capabil să se extindă prin propria putere şi cu evoluţie necontrolată,
1.1.14. daună directă: daună produsă ca o consecinţă directă a producerii care a luat naştere:
unui risc; a.1) în afara spaţiului ce-i este destinat sau
1.1.15. daună parţială: avariere/distrugere, în aşa măsură încât refacerea a.2) în locul ce-i este destinat dar a părăsit acest loc;
acestuia prin reparaţii/recondiţionări sau utilizarea resturilor este posibilă, b) carbonizare, pârlire, topire şi/sau degajare de fum/gaze/vapori, cu sau fără
preţul acestei refaceri fiind mai mic decât valoarea Bunului la data producerii flacără;
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 1 din 7
1.1.28. infiltraţie: pătrunderea unui fluid, sub influenţa gravitaţiei, a forţelor b.4) persoanele care locuiesc/gospodăresc împreună cu Asiguratul/
capilare sau a presiunii hidrostatice, prin pori, găuri, crăpături, neetanşeităţi; Contractantul.
1.1.29. inundaţie: fenomen natural, necontrolat de om, constând în: CAP. 2 DISPOZIŢII GENERALE
a) acoperirea cu un strat de lichid de provenienţă naturală, cauzată de: 2.1. În baza Poliţei şi în schimbul plăţii primelor de asigurare, Asigurătorul se
a.1) revărsarea unor cursuri/acumulări de lichid natural (inclusiv din cauza obligă, la producerea unui eveniment asigurat, să acorde despăgubiri potrivit
ruperii digurilor), Poliţei.
a.2) şuvoaie, torente, 2.2. Orice declaraţii făcute de Contractant la încheierea Poliţei, pe parcursul
a.3) pătrunderea apei provenită din topirea zăpezii sau din ploi în Bunurile fie valabilităţii acesteia sau în legătură cu acordarea de despăgubiri se consideră
în urma acumulării acesteia în zone joase, fie în mod direct, de la suprafaţă, ca fiind declaraţii ale Asiguratului.
a.4) ieşirea la suprafaţa terenului a lichidelor de provenienţă naturală, CAP. 3 ÎNCHEIEREA POLIŢEI
acumulate în mod natural în subteran; 3.1. Asigurarea se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite
b) efectul acţiunii mecanice a lichidelor de provenienţă naturală sau a cumulativ, următoarele condiţii:
obiectelor purtate de acestea; a) Poliţa a fost semnată de către Asigurat/Contractant şi Asigurător;
c) aluviuni; b) Asigurătorul a încasat prima de asigurare (sau cea dintâi rată din aceasta)
d) infiltraţie care nu produce strat de apă, cauzată de cele precizate la ori a primit copia ordinului de plată vizat de banca la care Asiguratul/
punctele 1.1.29.a) - 1.1.29.c) de mai sus în condiţiile în care la construcţiile Contractantul are contul de disponibil.
Asiguratului nu există alte găuri, crăpături, neetanşeităţi decât cele rezultate CAP. 4 OBIECTUL ASIGURĂRII
din proiectare/construire conform legii; 4.1. Obiectul asigurării îl constituie Bunurile aparţinând Asiguratului, conform
1.1.30. izbire de către vehicule: impactul nemijlocit, dinspre exterior, al celor precizate în Poliţă.
vehiculelor (altele decât cele aparţinând ASIGURATULUI/Contractantului/ 4.2. Asiguratul trebuie să aibă un interes cu privire la Bunuri. În lipsa acestui
Beneficiarului şi/sau folosite de către acesta) cu Bunul; interes asigurarea este nulă.
1.1.31. locuinţă: construcţia/clădirea cu destinaţie de locuinţă, inclusiv CAP. 5 RISCURI ASIGURATE
dependinţele legate structural de aceasta; 5.1. Asigurătorul acordă despăgubiri pentru daunele materiale şi directe
1.1.32. pârlire: ardere/deformare superificială provocată de foc sau cauzate Bunurilor de: cutremur de pământ, alunecare de teren, inundaţie,
temperatură ridicată produsă de foc; incendiu, trăsnet, explozie, cădere de corpuri, fenomene atmosferice, izbire de
1.1.33. Părţi: Asiguratul/Contractantul şi Asigurătorul; către vehicule, greutatea stratului de zăpadă/gheaţă, avalanşă, apă de
1.1.34. perimetru asigurat: spaţiul pe/în care se află Bunurile, delimitat conductă, furt.
conform adresei unde se află locuinţa; 5.2. Sunt asigurate daunele produse de apa de conductă ca urmare a:
1.1.35. ploaie torenţială: precipitaţie care începe şi se sfârşeste brusc, cu a) producerii unui strat de apă ce acoperă, parţial sau total, Bunul sau părţi
schimbări subite ale intensităţii; ale acestuia, provenind din instalaţiile de apă/canal/încălzire, cauzat de:
1.1.36. Poliţă: documentul emis de Asigurător şi semnat de Părţi, care a.1) avarii acidentale (spargere, defectare etc), colmatarea/refularea
probează încheierea contractului de asigurare ce cuprinde prezentele condiţii instalaţiilor de apă/canal/încălzire (inclusiv instalaţii de sprinklere/drencere,
de asigurare; termenul include şi toate anexele; conducte, rezervoare) aflate în proprietate comună, a Asiguratului ori a unui
1.1.37. primă de asigurare: suma datorată de Asigurat/Contractant pentru terţ,
intrarea/menţinerea în vigoare a asigurării; a.2) neglijenţă în exploatarea/administrarea instalaţiilor de apă/canal/încălzire
1.1.38. risc: pericol ce poate provoca daune Asiguratului; aparţinând vecinilor Asiguratului;
1.1.39. tornadă: curent de aer sub formă de vârtej cu axă verticală sau b) infiltraţiei care nu produce strat de apă, cauzată de cele precizate la
puţin înclinată, în contact atât cu solul cat şi cu norii, cu un diametru de punctele 5.2.a.1) - 5.2.a.2) de mai sus în condiţiile în care la construcţiile
peste 10 metri, în relaţie cu o furtună însoţită de fulgere; Asiguratului nu există alte cavităţi/goluri/crăpături/neetanşeităţi decât cele
1.1.40. trăsnet: descărcare electrică atmosferică, naturală, însoţită de o rezultate din proiectarea/construirea conform legii.
lumină vie şi de un zgomot puternic, direct asupra Bunului; CAP. 6 EXCLUDERI
1.1.41. trombă de aer: curent de aer sub formă de vârtej cu axă verticală 6.1. Nu sunt acoperite daunele provocate de sau în legătură cu:
sau puţin înclinată, în contact cu solul, cu un diametru de cel puţin o jumătate a) război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, ostilităţi
de metru şi maxim 10 metri, ce se formează în condiţii de soare, pe o vreme sau operaţiuni de război (fie că este sau nu declarat război), război civil;
liniştită sau moderată; b) confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, avariere
1.1.42. uragan: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin din ordinul oricărui guvern de drept ori de fapt sau oricărei autorităţi publice;
vânt cu viteză mai mare de 118 km/h; c) revoltă populară, insurecţie, rebeliune, revoluţie, dictatură militară, lege
1.1.43. valori: bunuri de tip „conţinut“ de următoarele categorii: marţială, stare de asediu, orice eveniment care determină instituirea ori
a) bijuterii şi obiecte preţioase, colecţii numismatice şi filatelice, obiecte şi menţinerea legii marţiale ori a stării de asediu;
servicii din argint/aur; d) terorism, vandalism de alt tip decât cel precizat la punctul 1.1.23.c) de mai
b) tablouri, sculpturi şi obiecte de artă cu valoare mai mare de 1.000 EUR sus;
(sau echivalent); e) explozie atomică/nucleară, radiaţii sau infestări radioactive, poluare sau
c) bani, hârtii de valoare, titluri de credit. contaminare de orice tip şi din orice cauză.
1.1.44. vijelie: perturbaţie atmosferică naturală, manifestată inclusiv prin 6.2. Nu se acordă despăgubiri pentru daune cauzate de:
vânt puternic cu viteză cuprinsă între 60 şi 90 de km/h. a) întrebuinţare, funcţionare sau uzare;
1.2. Oriunde în cuprinsul Poliţei este scris ASIGURAT ori CONTRACTANT (cu b) defecte de fabricaţie;
majuscule), prin acest termen se va înţelege, după caz, Asiguratul/ c) lucrări de prospecţiuni, explorări sau exploatări, la suprafaţă sau în
Contractantul şi următoarele persoane aflate în relaţie cu acesta: profunzime, prezente sau trecute, dacă unităţile care au făcut aceste lucrări
a) în cazul Asiguratului/Contractantului persoană juridică: sunt obligate expres, prin dispoziţii legale, să acorde despăgubiri;
a.1) prepuşii şi/sau reprezentanţii, în timp ce acţionează în această calitate d) folosirea focului deschis (inclusiv lumina cu flacără deschisă) în încăperi
a.2) persoanele pentru care este obligat să răspundă potrivit legii; unde se depozitează substanţe uşor inflamabile sau explozive;
b) în cazul Asiguratului/Contractantului persoană fizică e) proasta întreţinere a Bunului, vechimea sau starea de degradare a acestuia
b.1) persoanele pentru care este obligat să răspundă potrivit legii, (dacă această stare nu are legătură cu riscurile asigurate acoperite prin
b.2) soţul (soţia), copii Asiguratului, Poliţă);
b.3) persoanele aflate în întreţinere; f) inundaţii/infiltraţii produse:
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 2 din 7
f.1) în timpul formării unor lacuri de acumulare (timpul necesar umplerii până f.4) care, în momentul în care s-a produs riscul asigurat care le-a avariat/
la nivelul deversorului) sau în timpul schimbării artificiale a cursurilor de apă; distrus, se aflau în afara perimetrului asigurat;
f.2) prin pătrunderea apei de ploaie prin geamuri/uşi ori alte deschizături g) locuinţe construite în zone în care organele în drept au interzis acest lucru
lăsate neînchise, prin acte publice sau comunicate Asiguratului;
f.3) prin infiltrarea apei prin sol; h) locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către
g) viciul intrinsec şi/sau defectele latente ale Bunului (incluzând, dar fără a se experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I
limita la, erori de proiectare/construire a acoperişului care pot cauza inundaţii/ de risc seismic, pănă la data recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare a
infiltraţii); clădirilor;
h) fermentaţie, oxidare, coroziune; i) telefoane mobile, datele/informaţiile existente pe suporturi de memorie,
i) carbonizare, afumare, pătare, pârlire dintr-o sursă normală de căldură programe şi aplicaţii software;
(inclusiv la părţile Bunului supuse la foc sau căldură pentru utilizare/ j) daune produse de orice fel de vehicul aflat în proprietatea sau folosinţa
prelucrare); Contractantului/Asiguratului;
j) acţiunea curentului electric asupra instalaţiilor/aparaturii electrice şi k) terenuri, recolte, plantaţii, păduri, plante/copaci, fâneţe, animale.
electronice (excluderea se aplică în ceea ce priveşte daunele la instalaţiile/ 6.5. În cazul riscului de greutate a stratului de zăpadă/gheaţă nu se acordă
aparatura în cauză, dar nu şi daunelor la Bunurile afectate de un risc asigurat despăgubiri pentru lucarne, luminatoare, uşi şi ferestre, precum şi pentru
generat de acţiunea menţionată); hidroizolaţii, cu exceptia cazului in care distrugerea lor este cauzată de
k) tasare, afânare sau surpare a terenului de fundaţie; prăbuşirea totală sau parţială a acoperişului sau pereţilor ca urmare a
l) crăpare a terenului fundaţiei sau din preajma fundaţiei, ca efect al producerii riscului asigurat.
contracţiei, umflării sau îngheţului-dezgheţului acestuia; 6.6. Asigurătorul este exonerat de plata despăgubirii dacă ASIGURATUL/
m) orice fel de vibraţii; CONTRACTANTUL/Beneficiarul se face vinovat de:
n) avarii accidentale de orice tip (excluderea se aplică asupra bunurilor care a) intenţie sau imprudenţă în producerea riscului/evenimentului asigurat şi/sau
au suferit avaria accidentală), manipulare sau montare greşită; agravarea urmărilor acestuia;
o) implozie şi subpresiune; b) simulare a producerii riscului/evenimentului asigurat, rea-credinţă în
p) lucrări de construcţie (subzidiri, extinderi etc), executate la construcţia formularea cererii de despăgubire, exagerare cu intenţie a gravităţii
asigurată/în care se află Bunurile sau în imediata sa vecinătate; evenimentului asigurat, folosire spre justificare a unor mijloace sau
q) dispariţie misterioasă sau furt de alt tip decât cele precizate la punctul documente mincinoase sau frauduloase, modificare sau alterare cu intenţie a
1.1.23) de mai sus; urmelor şi rămăşiţelor producerii evenimentului asigurat.
r) efectuarea lucrărilor de întreţinere/reparare/restaurare a Bunurilor de către 6.7. Asigurătorul nu este răspunzător pentru pretenţii de despăgubire în
persoane neautorizate sau prin improvizaţii. legătură cu daunele care, în conformitate cu actele eliberate de organele în
6.3. Asigurătorul nu va acorda despăgubiri pentru: drept, sunt produse de ASIGURAT/CONTRACTANT/Beneficiar în timpul
a) cheltuielile făcute în scopul reparării unor daune produse de cauze comiterii (sau tentativei de a comite) de către acesta a unei infracţiuni
necuprinse în asigurare ori cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări săvârşite cu intenţie, ori în timpul în care ASIGURATUL/CONTRACTANTUL/
nereuşite; Beneficiarul, autor al unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, încearcă să se
b) deprecierea Bunului după reparaţie/recondiţionare/restaurare; sustragă de la urmărire.
c) cheltuielile făcute pentru transformarea/îmbunătăţirea Bunului în 6.8. Nu se acordă despăgubiri pentru evenimente asigurate apărute în
comparaţie cu starea acestuia dinaintea producerii evenimentului asigurat; perioada cât asigurarea este suspendată sau generate de riscuri produse în
d) cheltuieli necesare pentru curăţarea/refacerea Bunurilor ca urmare a perioada cât asigurarea este suspendată.
plasării, pe acestea, a următoarelor: inscripţii, desene, lozinci, afişe, reclame, CAP. 7 STABILIREA SUMELOR ASIGURATE
graffiti şi altele asemenea; 7.1. Suma asigurată se stabileste si se inscrie în poliţă în EURO.
e) daunele pentru care este prevăzut prin legislaţie acordarea de compensaţii 7.2. În cazul locuinţei, suma asigurată înscrisă în Poliţă va fi stabilită
de către autorităţi sau prin contracte de garanţie ori de alt tip (dacă aceste conform declaraţiei Asiguratului/Contractantului.
contracte îmbracă forma unei poliţe de asigurare, Asigurătorul va acorda 7.3. În cazul bunurilor tip „conţinut“ suma asigurată reprezintă 10% din suma
despăgubiri în acord cu prevederile corespunzătoare din prezentele Condiţii); asigurată pentru locuinţă aşa cum a fost aceasta stabilită conform punctului
f) daunele de consecinţă (înţelese ca fiind prejudiciu de orice natură apărut ca 7.2) de mai sus.
urmare a producerii unei daune, incluzând, dar fără a se limita la, pierderi de 7.4. După fiecare acordare a unei despăgubiri, suma asigurată
profit/de beneficiu/de folosinţă/de chirie); corespunzătoare se micşorează, cu începere de la data producerii
g) daunele indirecte (înţelese ca fiind daune apărute ca urmare a unui risc evenimentului asigurat, cu valoarea despăgubirii. În această situaţie:
rezultat din producerea altuia, ca o succesiune neîntreruptă cauză-efect); a) pentru locuinţă:
6.4. Nu se încheie asigurare şi nu se acordă despăgubiri pentru: a.1) asigurarea poate continua pentru suma asigurată rămasă, fără
a) Anexe; modificarea primei de asigurare;
b) Dependinţele care nu sunt legate structural de locuinţă; a.2) la opţiunea Asiguratului/Contractantului şi în baza cererii acestuia, suma
c) instalaţii şi amenajări speciale (piscine, rampe etc); asigurată poate fi reîntregită, prin plata unei prime corespunzătoare sau prin
d) valori; reţinerea acesteia din despăgubire (cota de primă va reprezenta, pentru
e) construcţiile care, la data producerii riscului asigurat, erau, după caz: fiecare lună de asigurare începută sau întreagă rămasă până la expirarea
e.1) părăsite, degradate, asigurării, 1/12 din cota de primă anuală şi se va aplica asupra sumei
e.2) fără uşi, ferestre, fără sisteme de închidere a uşilor/ferestrelor, dacă în reprezentând despăgubirea).
conformitate cu normele şi/sau uzanţele este prevăzută existenţa uşilor/ b) pentru bunurile tip „conţinut“:
ferestrelor; b.1) asigurarea va continua pentru suma asigurată rămasă, fără modificarea
f) Bunurile primei de asigurare, până la consumarea întregii sumei asigurate;
f.1) care, din cauza proastei întreţineri, uzurii sau deteriorării, nu mai pot fi b.2) nu este permisă reîntregirea sumei asigurate.
folosite conform destinaţei stabilite prin proiectare/construire/fabricare, CAP. 8 PERIOADA ASIGURATĂ
f.2) pentru care la data producerii riscului asigurat nu există toate aprobările/ 8.1. Perioada asigurată:
avizele cerute de lege privind construirea/utilizarea/funcţionarea. a) începe la data prevăzută în Poliţă, dar nu mai devreme de ora 000 a zilei
f.3) folosite în alt scop decât cel pentru care erau destinate prin proiectare/ următoare celei în care s-a încasat prima de asigurare sau, după caz, cea
construire, dintâi rată de primă (ori s-a prezentat ordinul de plată vizat de banca la care
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 3 din 7
Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil); activitatea la acestea este suspendată.
b) încetează la ora 2400 a ultimei zile din perioada pentru care s-a încheiat 11.2. În cazul producerii riscului asigurat, Asiguratul este obligat:
Poliţa sau, după caz, la ora 000 a zilei în care aceasta este anulată ori a) să înştiinţeze imediat, după caz, poliţia, pompierii sau alte organe de
reziliată. cercetare, cele mai apropiate, cerând acestora efectuarea de cercetări şi
CAP. 9 ACOPERIREA TERITORIALA întocmirea de documente cu privire la cauzele şi împrejurările producerii
9.1. Asigurarea este în vigoare doar pentru Bunuri amplasate pe teritoriul evenimentului asigurat;
României. b) să înştiinţeze, în scris, Asigurătorul, în ziua lucrătoare imediat următoare,
9.2. Orice altă acoperire teritorială va fi considerată valabilă doar dacă este despre producerea unui eveniment care ar putea da naştere la acordarea de
convenită în scris, prin documente distincte, semnate de Asigurat/ despăgubiri, precizând valoarea estimată a daunei suferite;
Contractant şi Asigurător. c) să pună la dispoziţia Asigurătorului:
CAP. 10 PRIMELE DE ASIGURARE c.1) actele de constatare întocmite de organele abilitate (poliţie, pompieri etc)
10.1. Prima de asigurare se achită în lei sau valută, anticipat şi integral sau şi de specialitate,
în rate (din care cea dintâi la încheierea Poliţei). c.2) toate detaliile şi informaţiile necesare pentru evaluarea daunei asigurate;
10.2. Dacă s-a convenit ca plata primei de asigurare să se facă în rate, d) să permită Asigurătorului efectuarea de verificări referitoare la cauza şi
Asigurătorul nu este obligat să notifice Asiguratului/Contractantului scadenţa mărimea daunelor asigurate şi la alte elemente pe care Asigurătorul le
ratei de primă. consideră relevante;
10.3. În caz de neplată la scadenţă a unei rate de primă următoare celei e) să declare în scris existenţa altor asigurări în vigoare, încheiate pentru
dintâi: aceleaşi acoperiri/aceleaşi Bunuri;
a) rata de primă restantă poate fi plătită într-o perioadă de graţie de 10 zile f) să se abţină de la orice recunoaştere, faţă de terţi, a responsabilităţii sale
calendaristice (considerată ca începând cu ziua următoare datei scadenţei), în producerea evenimentului care ar putea duce la acordarea de despăgubiri.
timp în care Poliţa îşi menţine acoperirea dacă prima restantă este plătită în 11.3. În caz de furt, Asiguratul este obligat:
acest interval; a) să comunice organelor poliţiei şi Asigurătorului orice informaţii ce ar putea
b) dacă rata de primă restantă nu este plătită în perioada de graţie, Poliţa se conduce la găsirea Bunurilor furate şi să facă demersurile necesare pentru
consideră suspendată cu începere de la ora 000 a zilei de scadenţă a ratei, descoperirea făptaşilor şi redobândirea Bunurilor, chiar după ce a primit
pentru o perioadă de 30 de zile, considerată din ziua scadenţei; despăgubirea de la Asigurător;
c) dacă rata de primă nu este plătită nici în perioada de suspendare, Poliţa va b) să anunţe Asigurătorul dacă Bunurile furate/părţile acestora au fost găsite,
fi considerată reziliată de drept, fără o notificare prealabilă, începând cu ziua în termen de cel mult o zi lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a acestui fapt;
imediat următoare datei de scadenţă, fără returnarea nici unei prime de c) să comunice în termen de o zi lucrătoare, identificarea de către organele de
asigurare plătite anterior. poliţie a autorilor furtului şi/sau găsirea Bunurilor furate şi, dacă este cazul,
10.4. Starea de suspendare a Poliţei încetează doar dacă sunt îndeplinite, să restituie, total sau parţial, despăgubirea primită.
cumulativ, următoarele condiţii: 11.4. La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) se plăteşte rata de primă restantă; a) să ia, pe seama Asigurătorului şi în cadrul sumei asigurate, potrivit cu
b) rezultatele inspecţiei de risc/analizei de risc efectuate de către un împrejurările, măsuri pentru limitarea daunelor (inclusiv paza resturilor de
reprezentant al Asigurătorului, în prealabil datei repunerii în vigoare, după producerea evenimentului asigurat, dacă aceasta este necesară);
recomandă menţinerea asigurării; b) să nu modifice starea de fapt rezultată în urma producerii evenimentului
c) datele de intrare în valabilitate şi de ieşire din valabilitate ale Poliţei (care asigurat fără acordul Asigurătorului [prevederea nu se aplică dacă, prin
definesc perioada asigurată) nu sunt modificate; aceasta, nu va putea fi respectată condiţia precizată la punctul
d) Asiguratul declară în scris că se angajează să suporte eventualele prejudicii 11.4.a)11.4.a) de mai sus].
suferite ca urmare a producerii unor riscuri asigurate şi/sau evenimente 11.5. Pentru acordarea despăgubirii şi stabilirea corectă a cuantumului
asigurate care se manifestă sau încep să se manifeste în perioada cât acesteia, Asiguratul este obligat să pună la dispoziţia Asigurătorului, după caz:
asigurarea este suspendată. a) listele în detaliu cu daunele suferite, cuprinzând datele legate de valoarea
10.5. În cazul repunerii în vigoare a Poliţei, răspunderea Asigurătorului începe Bunurilor ce au fost avariate/distruse/furate;
cel mai devreme la ora 000 a zilei următoare celei în care a încasat rata b) facturile, bonurile, orice alte acte necesare pentru verificări.
restantă (sau a primit copia ordinului de plată vizat de banca la care 11.6. Nerespectarea de către ASIGURAT/CONTRACTANT a oricărei obligaţii
Asiguratul/Contractantul are contul de disponibil). ce-i revine, dă dreptul Asigurătorului să nu acorde despăgubiri.
CAP. 11 OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI
11.1. La încheierea şi/sau pe parcursul valabilităţii Poliţei, Asiguratul/ CAP. 12 OBLIGAŢIILE ASIGURĂTORULUI
Contractantul este obligat: 12.1. Asigurătorul are obligaţia să înceapă constatarea şi evaluarea daunelor
a) să ofere, Asigurătorului, la cererea acestuia, informaţii reale şi complete cu prin reprezentanţii săi, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data avizării
privire la obiectul asigurării; producerii evenimentului asigurat.
b) să plătească prima de asigurare, respectând termenele scadente de plată; 12.2. Termenul de acordare a despăgubirilor nu va depăşi 30 (treizeci) de zile
c) să comunice în cel mai scurt timp Asigurătorului orice modificare survenită calendaristice de la data completării dosarului de daună cu toate documentele
în legătură cu obiectul asigurării; solicitate de Asigurător, în forma şi conţinutul cerute de acesta.
d) să îndeplinească eventualele recomandări făcute de Asigurător cu privire la CAP. 13 CONSTATAREA ŞI PLATA DAUNELOR
evitarea producerii riscului/evenimentului asigurat; 13.1. Începerea constatării producerii daunei nu implică automat acceptarea
e) să permită Asigurătorului să inspecteze şi să examineze toate locaţiile/ evenimentului ca fiind eveniment asigurat.
faptele/acţiunile/actele ce ar putea avea legătură cu producerea evenimentului 13.2. Constatarea şi evaluarea daunelor vor fi făcute de către Asigurător
asigurat, ori de câte ori consideră necesar; împreună cu Asiguratul şi/sau prin experţi.
f) să folosească şi să întreţină Bunurile în conformitate cu dispoziţiile legale/ 13.3. În caz de producere a evenimentului asigurat, Asigurătorul îşi rezervă
prevederile tehnice, în scopul prevenirii producerii riscurilor asigurate; dreptul de a efectua, prin experţi şi pe cheltuială proprie, o expertiză privind
g) să păstreze în funcţiune orice sisteme de pază/protecţie (umană, automată, cauzele şi împrejurările producerii evenimentului asigurat, precum şi mărimea
electronică etc) existente la încheierea poliţei (pe perioada eventualelor acestuia.
reparaţii, aceste sisteme vor fi suplinite prin măsuri corespunzătoare); 13.4. Pentru riscurile de cutremur, inundaţie şi alunecare de teren se acordă
h) să menţină încuiate uşile şi celelalte deschideri ale construcţiilor, în cazul despăgubiri atât pentru daune directe cât şi pentru efectele indirecte ale
în care la locaţiile asigurate nu există personal specializat sau pe timpul cât producerii riscurilor asigurate.
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 4 din 7
13.5. Dacă există mai multe asigurări încheiate pentru Bunurile din Poliţă, se b) dacă Bunurile/părţile acestora au fost găsite:
aplică următoarele prevederi: b.1) înainte de acordarea despăgubirii – se va acorda despăgubire doar pentru
a) în situaţia în care, pentru locuinţă, este încheiată asigurarea obligatorie eventualele daune asigurate apărute ca urmare a producerii furtului;
(PAD), prezenta asigurare este valabilă pentru sume ce depăşesc limitele de b.2) după acordarea despăgubirii – Asiguratul este obligat să restituie (în
răspundere prevăzute de Legea nr 260/2008, operând ca un contract termen de 15 zile de la găsirea Bunurilor/părţilor acestora) suma încasată
excedent de daună; drept despăgubire sau partea din aceasta reprezentând valoarea Bunurilor/
b) dacă este încheiată o poliţă facultativă: părţilor găsite, mai puţin costurile înlocuirii sau reparării/recondiţionării
b.1) fiecare asigurător este obligat să suporte, proporţional cu suma acestora.
asigurată pentru care şi-a asumat răspunderea şi până la concurenţa 13.16. Dacă despăgubirile în baza Poliţei sunt cesionate, în caz de producere
acesteia, despăgubirile cuvenite; a evenimentului asigurat acestea vor fi acordate, după înştiinţarea
b.2) Asigurătorul va suporta partea sa de despăgubire, în conformitate cu Asiguratului, persoanei în favoarea căreia s-au cesionat despăgubirile în
prevederile din Poliţă. cauză, până la concurenţa cu suma pentru care Asiguratul are obligaţii de
13.6. Asigurătorul are dreptul să amâne acordarea despăgubirii dacă: plată. Restul sumei cuvenite drept despăgubire va fi acordat Asiguratului.
a) nu există certitudinea dreptului Asiguratului de a primi despăgubirea, până 13.17. Despăgubirea se acordă în moneda în care a fost plătită prima de
la primirea dovezilor necesare; asigurare (în măsura în care nu se încalcă prevederile legale în vigoare cu
b) în legătură cu producerea evenimentului asigurat, a fost declanşată privire la efectuarea plăţilor) dar în toate cazurile facturile şi/sau alte plăţi în
împotriva ASIGURATULUI o anchetă a poliţiei sau o procedură penală, până la lei se plătesc în lei.
finalizarea anchetei/procedurii penale. 13.18. La avarierea unui ansamblu sau subansamblu, care poate fi demontat
13.7. Cuantumul despăgubirii va reprezenta valoarea daunei asigurate în părţi componente, se ia în considerare înlocuirea doar a părţilor
însumată cu valoarea eventualelor cheltuieli suplimentare şi diminuată cu componente sau a pieselor care au fost avariate.
cheltuielile în sarcina Asiguratului. CAP. 14 SUBROGAREA ŞI DREPTUL DE REGRES AL ASIGURĂTORULUI
13.8. La stabilirea daunei asigurate: 14.1. În limitele despăgubirilor acordate, Asigurătorul este subrogat în toate
a) se va ţine seama de starea Bunului anterioară producerii evenimentului drepturile Asiguratului sau ale Beneficiarului contra celor răspunzători de
asigurat şi ulterioară acesteia; producerea daunei asigurate.
b) se va lua în calcul: 14.2. Asiguratul răspunde de prejudiciile aduse Asigurătorului prin acte care
b.1) în caz de daună totală – valoarea Bunului la data producerii ar împiedica realizarea dreptului prevăzut mai sus.
evenimentului asigurat; 14.3. Dacă Asiguratul împiedică ori nu conservă dreptul de regres al
b.2) în caz de daună parţială – costul refacerii/reparaţiei/recondiţionării/ Asigurătorului, sau dacă din vina lui exercitarea acestui drept nu mai este
înlocuirii părţilor avariate. posibilă, Asigurătorul are dreptul să nu acorde despăgubirea, până la limita
13.9. Despăgubirea nu poate depăşi valoarea Bunului din momentul producerii sumei reprezentand dreptul de regres. Dacă despăgubirea a fost deja acordată,
evenimentului asigurat, cuantumul daunei asigurate şi nici suma la care s-a Asiguratul este obligat să înapoieze Asigurătorului valoarea acesteia.
făcut asigurarea. CAP. 15 MODIFICAREA POLIŢEI
13.10. Sunt considerate cheltuieli suplimentare cheltuielile dovedite cu acte, 15.1. Prin acordul scris al Asiguratului şi Asigurătorului sau al
efectuate ca urmare a producerii/iminentei produceri a unui eveniment Contractantului şi Asigurătorului, asigurarea poate fi completată/modificată.
asigurat, cu privire la limitarea daunei asigurate, incluzând, dar fără a se 15.2. Asigurătorul este în drept să decidă dacă, şi în ce condiţii, va menţine
limita la: asigurarea în situaţia în care, pe parcursul valabilităţii Poliţei, înainte de
a) intervenţia pompierilor pentru stingerea incendiilor, în cazul în care producerea evenimentului asigurat:
Asiguratul este obligat conform legii, la plata acestora; a) se constată că la data încheierii asigurării existau alte date decât cele ce
b) demolarea, demontarea ori mutarea Bunurilor ca urmare a iminentei au stat la baza încheierii Poliţei, sau
produceri a unui risc asigurat, confirmată de autorităţi. b) nu sunt respectate impunerile prevăzute prin prezentele Condiţii de
13.11. Cheltuielile suplimentare se acordă: asigurare, sau
a) fără plata unei prime de asigurare speciale; c) se modifică datele ce au stat la baza încheierii Poliţei.
b) în limita sumei asigurate pentru totalitatea Bunurilor; 15.3. Dacă menţinerea asigurării se va face cu modificarea primelor de
c) într-un cuantum de cel mult 3% din suma asigurată. asigurare, încasarea/restituirea diferenţei de primă se va face într-un termen
13.12. În cuantumul despăgubirii nu se va include: de 15 zile calendaristice. Cuantumul acestei diferenţe se va calcula în funcţie
a) valoarea părţilor care nu au fost avariate/distruse precum şi, de data de la care a intervenit schimbarea condiţiilor şi va reprezenta:
b) valoarea ce se poate obţine din valorificarea părţilor avariate/distruse care a) în cazul plăţilor făcute de Asigurat – 1/12 din diferenţa între prima anuală
pot fi recondiţionate, refolosite (aceasta cu acordul Asiguratului). iniţială şi prima anuală recalculată, pentru fiecare lună de asigurare începută
13.13. În absenţa acordului prevăzut la punctul 13.12.b)13.12.b), sau întreagă;
Asigurătorul poate intra în posesia părţilor în cauză, într-un interval de 60 b) în cazul returnărilor făcute de Asigurător – 1/12 din diferenţa între prima
(şaizeci) de zile de la data acordării despăgubirii. Dacă nu se exercită acest anuală iniţială şi prima anuală recalculată, pentru fiecare lună de asigurare
drept, părţile respective rămân Asiguratului, Asigurătorul nemaiavând putere întreagă;
de decizie asupra destinaţiei acestora. 15.4. Dacă Asigurătorul nu încasează prima suplimentară prevăzută la
13.14. Despăgubirea se acordă Asiguratului sau, în caz de deces al acestuia, punctul 15.3.a)15.3.a) de mai sus, sumele asigurate vor fi micşorate
Beneficiarului. proporţional cu prima de asigurare efectiv plătită.
13.15. În cazul furtului: 15.5. Dacă se constată, după producerea evenimentului asigurat, alte condiţii
a) dacă Bunurile/părţile acestora nu au fost găsite, se acordă despăgubire decât cele impuse prin prezentele Condiţii de asigurare, Asigurătorul va decide
doar după îndeplinirea, cumulativ, a condiţiilor: dacă, în conformitate cu condiţiile reale, asigurarea s-ar fi încheiat. În
a.1) au trecut 30 de zile calendaristice de la data înştiinţării Asigurătorului de această situaţie:
către Asigurat, a) dacă asigurarea s-ar fi încheiat – despăgubirea va fi redusă corespunzător
a.2) organele de cercetare confirmă în scris că în acest interval de timp raportului dintre prima stabilită anterior producerii evenimentului asigurat şi
Bunurile/părţile acestora nu au fost găsite, prima care ar fi trebuit încasată conform condiţiilor reale;
a.3) Asiguratul dă o declaraţie prin care se obligă să restituie, total sau b) dacă asigurarea nu s-ar fi încheiat – nu se va acorda despăgubire,
parţial, după caz, despăgubirea primită, în termen de 15 zile de la găsirea restituindu-se prima de asigurare corespunzătoare situaţiei anterioare
Bunurilor/părţilor acestora; producerii evenimentului asigurat.
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 5 din 7
CAP. 16 ÎNCETAREA, DENUNŢAREA, REZILIEREA POLIŢEI respectiv nu încetează, părţile au dreptul să notifice încetarea de plin drept a
16.1. În cazul în care, înainte de a începe răspunderea Asigurătorului, Poliţei fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, însă au obligaţia
evenimentul asigurat s-a produs şi Poliţa a devenit fără obiect, precum şi în de a-şi onora toate obligaţiile scadente până la data producerii evenimentului.
cazul în care după începerea răspunderii Asigurătorului, producerea CAP. 18 INSTANŢELE COMPETENTE
evenimentului asigurat a devenit imposibilă, Poliţa se reziliază de drept iar 18.1. Legea aplicabilă Poliţei este legea română.
primele de asigurare plătite pentru perioada ulterioară rezilierii se restituie, 18.2. Orice litigiu care poate apărea din interpretarea şi
înştiinţându-se despre aceasta Asiguratul. executarea prezentului contract de asigurare, se va soluţiona pe cale
16.2. In situaţia în care, Asiguratul/Contractantul a furnizat declaraţii/ amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu se poate realiza,
informaţii false şi/sau incomplete, Asigurătorul are dreptul de a rezilia litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.
unilateral contractul de asigurare, printr-o scrisoare recomandată, fără CAP. 19 DISPOZIŢII FINALE
îndeplinirea unei alte formalităţi. 19.1. Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător, privind plata de
16.3. Poliţa încetează la expirarea perioadei asigurate sau, după caz: despăgubiri în baza Poliţei se stinge, conform legii, în termen de 2 ani de la
a) prin epuizarea sumei asigurate; data producerii evenimentului asigurat.
b) prin acordul Părţilor; 19.2. ASTRA contribuie, conform legii, la Fondul de garantare destinat
c) prin denunţare unilaterală; acordării de despăgubiri rezultate din contractele de asigurare facultative şi
d) prin reziliere, pentru nerespectarea obligatiilor contractuale ale Părţilor. obligatorii, în cazul constatării insolvabilităţii Asigurătorului.
16.4. Denunţarea se face prin notificare scrisă (scrisoare cu confirmare de 19.3. Poliţa este supusă reglementărilor privind deducerile prevăzute de
primire) şi va opera: legislaţia fiscală aplicabilă contractelor de asigurare.
a) în cazul precizării în notificare a unei date de la care se aplică - de la data 19.4. Prin semnarea Poliţei, Asiguratul/Contractantul:
înscrisă în notificare dar nu mai devreme de cea de-a douăzecea zi de la data a) declară că cele prevăzute în Poliţă au fost negociate cu Asigurătorul,
confirmării de primire; conform prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din
b) în cazul în care nu se precizează o dată de la care se aplică – începând cu contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, cu modificările şi
cea de-a douăzecea zi de la data confirmării de primire. completările ulterioare;
16.5. În cazul denunţării/rezilierii Poliţei: b) îşi dă acordul pentru prelucrarea cu bună credinţă de către Asigurător a
a) dacă s-au acordat despăgubiri ori s-au produs evenimente pentru care datelor cu caracter personal ale Asiguratului, date la care Asigurătorul are
acestea s-ar acorda, Asigurătorul este în drept să reţină primele de asigurare acces în virtutea Poliţei precum şi din alte surse, în temeiul Legii nr.677/2001
plătite de Asigurat/Contractant; cu modificările şi completările ulterioare;
b) dacă nu s-au acordat despăgubiri ori nu s-au produs evenimente pentru c) declară că în baza Legii nr 677/2001 cu modificările şi completările
care acestea s-ar acorda – Asiguratului/Contractantului i se restituie, ulterioare îi sunt respectate dreptul la informare, dreptul de acces la date,
proporţional, partea din prima de asigurare plătită, corespunzătoare perioadei dreptul de opoziţie, dreptul de a se adresa în justiţie, dreptul de intervenţie
cuprinse între data încetării Poliţei şi data expirării perioadei asigurate asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; pentru
înscrise în Poliţă; respectarea drepturilor sale, Asiguratul va depune o cerere în formă scrisă,
c) restituirea primei către Asigurat/Contractant se va face în termen de 15 datată şi semnată, la sediul social al Asigurătorului, din strada Nerva Traian,
zile calendarisitice de la data încetării contractului de asigurare. nr 3, bl M101, et 10;
CAP. 17 FORŢA MAJORĂ d) îşi dă acordul inclusiv în ceea ce priveşte dreptul Asigurătorului de a
17.1. Asigurătorul, Asiguratul şi Contractantul nu răspund de neexecutarea la prelucra datele cu caracter personal furnizate de Asigurat, în scopul activităţii
termen sau de executarea în mod necorespunzător a oricărei obligaţii ce le de asigurare şi reasigurare, marketing, publicitate, statistică, colectare
revine dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei debite, recuperare creanţe; datele vor fi dezvăluite, după caz, împuterniciţilor,
respective a fost cauzată de forţa majoră. reprezentanţilor legali, partenerilor constractuali, altor companii din acelaşi
17.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice cealaltă parte grup cu Asigurătorul precum şi autorităţilor publice, serviciilor sociale,
în termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la producerea evenimentului care societăţilor bancare, agenţiilor de colectare a debitelor/recuperării creanţelor;
a generat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare în vederea limitării acordul se referă şi la dreptul Asigurătorului de a transmite Asiguratului/
consecinţelor. În următoarele 15 (cincisprezece) zile calendaristice trebuie Contractantului, direct sau prin intermediari, oferte de asigurare, materiale
transmise către cealaltă parte contractantă documentele eliberate de promoţionale, produse de asigurare;
organele competente care să ateste evenimentele care au determinat forţa e) declară că îi sunt cunoscute cele înscrise în aceasta şi este de acord cu
majoră. încheierea Poliţei în condiţiile prevăzute de aceasta.
17.3. Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la producere, evenimentul

CONDIŢII PARTICULARE PRIVIND ASIGURAREA DE ASISTENŢĂ DE URGENŢĂ

CAP. I DEFINIŢII reasigurare S.R.L. cu sediul în Calea Văcăreşti nr. 252-254, etaj 3, sector 4,
1.1. În cuprinsul prezentelor Condiţii particulare, termenii precizaţi mai jos vor Bucureşti.
avea înţelesul care urmează: CAP. II OBIECTUL ASIGURĂRII
1.1.1. Bunuri - în accepţiunea prezentei clauze: instalaţia de apă, instalaţia 2.1. Obiectul asigurării prezentei acoperiri îl constituie asistenţa oferită
de încălzire termică, acoperişul, ferestrele şi/sau pereţii exteriori confecţionaţi ASIGURATULUI în cazul apariţiei necesităţii unor reparaţii de urgenţă la
din sticlă sau similare, dacă acestea sunt amplasate în perimetrul asigurat; Bunurile asigurate.
1.1.2. Riscuri asigurate: producerea bruscă şi neprevăzută a unei avarii CAP. III RISCURI ASIGURATE
(distrugeri) la unul sau mai multe din bunurile asigurate, menţionate la punctul 3.1 Se va solicita ajutorul Firmei de asistenţă în următoarele cazuri:
1.1.1. – Bunuri; 3.1.1. avarii (ex.: crăpări, fisurări, dezlipiri, spargerea ca urmare a presiunii
1.1.3. Reparaţii de urgenţă: intervenţia necesară repunerii imediate în stare etc) produse la:
de funcţionare/utilizare sau, după caz, de stopare/minimizare a daunelor la a) tevi (inclusiv la racorduri fixe şi mobile, mufe şi robineţi) de apa rece sau
bunurile Asiguratului, incluzând şi furnizarea materialelor necesare efectuării caldă;
reparaţiei/intervenţiei în cauză de către personalul specializat al firmei de b) conducte de transport al agentului termic şi a radiatoarelor aferente
intervenţie; instalaţiilor de încălzire;
1.1.4. Firma de asistenţă: CORIS Roumanie, Broker de asigurare-
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 6 din 7
3.1.2. distrugerea (ex.: desprinderea, ruperea unor părţi, spargerea etc) CAP. VI LIMITA MAXIMĂ DE DESPAGUBIRE
acoperişului sau a geamurilor şi/sau pereţii exteriori confecţionaţi din sticlă 6.1 Reparaţiile de urgenţă, acestea incluzând costurile de deplasare la locaţia
sau similare ale locuinţei, produsă ca urmare a unui fenomen atmosferic Asiguratului, constatarea daunelor, costul materialelor şi al manoperei nu
(fenomen natural ce poate fi constatat în zonă la mai multe locuinţe) sau ca poate depăşi 1.000 RON pentru o intervenţie şi pentru întreaga perioadă de
urmare a căderii de corpuri pe locuinţă; asigurare a poliţei (12 luni).
CAP. IV EXCLUDERI CAP. VII OBLIGAŢIILE ASIGURATORULUI
4.1. Riscuri excluse: 7.1. Asigurătorul, prin intermediul Firmei de intervenţie are obligaţia să
Asigurătorul nu acoperă Reparaţiile de urgenţă produse ca urmare a: înceapă constatarea, evaluarea consecinţelor producerii evenimentului
a) daunelor produse de cutremur, alunecare de teren, inundaţii; asigurat şi efectuarea Reparaţiei de urgenţă în termen de 3 ore de la data
b) manipulării sau montării greşite; avizării producerii evenimentului asigurat.
c) simplei avarieri a robinetelor finale astfel încât se înregistrează picurări 7.2. În cazul situaţiilor extraordinare (întreruperi/defectări ale reţelei
fără curgere continuă. telefonice sau electrice, greve, manifestaţii, demonstraţii, blocaje în trafic
Asigurătorul nu răspunde pentru Reparaţiile de urgenţă care ar fi necesare ca etc), cele precizate la punctul 7.1) vor fi începute imediat ce este posibil.
urmare a avarierii Bunurilor: CAP. VIII CONSTATAREA PRODUCERII EVENIMENTULUI ASIGURAT,
- pentru care la data producerii riscului asigurat nu există toate aprobările/ ACORDAREA INDEMNIZAŢIILOR/PRESTAŢIILOR
avizele cerute de lege privind construirea/utilizarea/funcţionarea; 8.1. Constatarea producerii evenimentului asigurat va fi făcută de către
- folosite în alt scop decât cel pentru care erau destinate prin proiectare/ Asigurător, prin centrul de apel al Asigurătorului.
construire, dacă din acest motiv s-a produs riscul asigurat. 8.2. În limita sumei asigurate Asigurătorul acoperă contravaloarea Reparaţiei
Avarierea Bunurilor ca urmare a: de urgenţă pentru limitarea urmărilor producerii evenimentului asigurat
a) defectării dispozitivelor de reglare (termostat, temporizator, butoane de (stoparea evenimentelor care generează/ar genera o situaţie de urgenţă
control, telecomandă etc), asigurată, micşorarea gravităţii consecinţelor producerii unui asemenea
b) lipsei combustibilului; eveniment etc).
c) producerii unor avarii în legătură cu rezervoare de combustibil sau sisteme 8.3. Prin avizarea Asigurătorului, Asiguratul cedează acestuia dreptul de a
de încălzire/obţinere a energiei pe bază de energie solară şi/sau eoliană; alege:
d) întreruperii deliberate a furnizării utilităţilor, de către ASIGURAT şi/sau de a) personalul de specialitate care să efectueze Reparaţia de urgenţă;
către furnizorul utilităţii în cauză. b) modalitatea/metoda şi tipul Reparaţiei de urgenţă.
4.2. Bunuri excluse: 8.4. Orice Prestaţie va fi efectuată doar dacă Asiguratul este acasă la
Prin intermediul Reparaţiilor de urgenţă nu se despăgubesc următoarele bunuri momentul sosirii persoanei specializate.
sau materiale: 8.5. În ceea ce priveşte efectuarea Reparaţiilor de urgenţă, Asigurătorul
a) chiuveta, vasul de toaletă, cada, bideul şi orice alt obiect sanitar; acoperă un timp de manoperă de cel mult 1 (una) oră.
b) caloriferele/radiatoarele; 8.6. Sunt considerate materiale auxiliare:
c) ţiglele, şindrila, tabla şi orice alt tip de învelitori pentru acoperiş, cu a) în cazul ferestrelor – o suprafaţă de cel mult 3 metri pătraţi dintr-un
excepţia cartonului asfaltat şi al foliei de polietilenă; material similar celui pe care îl avea fereastra anterior producerii
d) tocul ferestrei; evenimentului asigurat;
4.3. Costuri excluse: b) în cazul mortarului sau al adezivilor pentru gresie/faianţă – o greutate în
- transformarea Bunului în comparaţie cu starea acestuia dinaintea stare uscată de cel mult 10 kg;
producerii evenimentului asigurat, c) în cazul ţevilor – lungime de cel mult 3 metri;
- reparaţii pentru care este prevăzut prin legislaţie acordarea de d) materiale de etanşare în cantitate nelimitată.
compensaţii de către autorităţi sau prin contracte de garanţie; CAP. IX DISPOZIŢII FINALE
- daunele de consecinţă; 9.1. Toate prevederile din Condiţii generale sunt aplicabile, în măsura în care
- Reparaţii de urgenţă ce ar fi necesare ca urmare a avarierii unui Bun nu contravin celor din prezentele Condiţii particulare.
inclus în proprietatea comună indiviză a imobilului din care face parte Locuinţa
Asiguratului, dacă aceasta nu provoacă avarii în/la Bunurile Asiguratului;
cod AG-2080024 e1/r1
- cheltuielile necesare reparării altor obiecte decât Bunurile cuprinse în
asigurare, cele pentru reparaţii, recondiţionări sau restaurări nereuşite, cele
pentru reparaţii definitive (cu excepţia cazului când reparaţia definitivă a fost
obţinută prin chiar Reparaţia de urgenţă);
- reparaţiile realizate de alte persoane decât cele indicate de Asigurător
(prevederea nu se aplică în cazul cheltuielilor suplimentare);
- cheltuieli de refacere a oricărui bun (altul decât cel care a generat situaţia
de urgenţă asigurată) chiar dacă intervenţia asupra acestuia a fost necesară
pentru anularea situaţiei de urgenţă asigurate.
- costurile aferente Reparaţiei de urgenţă făcute cu titlu de reparaţii în
garanţie.
4.4. Asigurătorul nu este răspunzător pentru orice asistenţă în relaţie cu
locuinţe care nu sunt ocupate o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive
(excluderea se aplică doar dacă evenimentul asigurat s-a produs după această
perioadă).
CAP. V OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI/CONTRACTANTULUI
5.1. În caz de producere a evenimentului asigurat, Asiguratul este obligat:
a) să înştiinţeze Asigurătorul/Firma de asistenţă, la centrul de apel
021-201.90.34 - apelabil 24 de ore din 24, în termen de cel mult 1 (una) oră
de la luarea la cunoştinţă, despre producerea evenimentului asigurat;
b) să acţioneze în conformitate cu instrucţiunile date de Asigurător, direct
sau prin împuterniciţi.
CONDITII DE ASIGURARE AG-2080024 e1/r1 Pagina 7 din 7