Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învățământ (Scoala)..................................................... Profesor:.....................................

Disciplina de studiu : (Cea pentru care se proiectează lecția)..........

.........................................................................................................

Clasa/an de studiu.............................

Data : ................................................

PROIECT DIDACTIC/DE LECTIE

Unitatea de învățare: (din care face parte lecția proiectată. Poate fi un capitol/ o sumă de capitole care vizează o temă ce
se abordează integral și unitar, așa cum a fost proiectată în planificarea calendaristică)

Subiectul lecției: .........................................................................(se scrie titlul lecției)

Tipul lecției :..........................................(de predare-învățare/de formare deprinderi/ de recapitulare/de evaluare/mixtă, în


care se face și predare, și recapitulare, și formare de deprinderi, și evaluare; este tipul de lecție cel mai des folosit)

Competențe specifice/Rezultate ale învățării vizate: ........................................(sunt cele din programa școlară a disciplinei.
De regulă, sunt luate în calcul acele competențe/rezultate ale învățării care pot fi formate parțial și prin conținutul lecției
vizate; se regăsesc inclusiv în proiectul unității de învățare din care face parte lecția proiectată. Atenție ! In proiectul lecției
se trec doar indicativele competențelor/rezultatelor vizate, nu și enunțul acestora.)
Obiective operaționale: (sunt comportamente finale concrete/punctuale, observabile și măsurabile în timpul lecției, care
asigură formarea competenței specifice/rezultatului învățării vizate și nominalizate mai sus. Obiectivele se formulează
corect și complet, conform metodei ABCD de operaționalizare. Se stabilesc atâtea obiective operaționale câte consideră
profesorul că se pot realiza/atinge pe parcursul lecției respective, raportându-ne la gradul de dificultate al conținutului
lecției, nivelul de pregătire al elevilor și motivația învățării. Se recomandă formularea rațională și echilibrată a obiectivelor
operaționale, prin raportare la ceea ce este esențial și definitoriu de asimilat/învățat în clasă) :

O1:............................................................................

O2:............................................................................

.....

On:...........................................................................

Locul desfășurării lecției: .................................................(clasă/laborator/la sursă/etc.)

ATENTIE !

Inainte de prezentarea părții de conținut a proiectului de lecție, se impun câteva precizări cu privire la evenimentele
instrucționale ale oricărei lecții (numite și etape sau momente ale lecției) :
1.- sunt expresia pedagogică a succesiunii secvențelor motivaționale ale oricărei activități didactice, care
întotdeauna este declașată de un impuls inițial, orientat către atingerea unui scop final al activității (ex.: motivația
elevului de a învăța ceva, nivelul de mobilizare în rezolvarea sarcinilor de învățare etc.);
2.- rolul profesorului în parcurgerea acestor etape ale lecției este esențial și definitoriu, în sensul că el dirijează
științific învățarea pornind de la datele specifice ale disciplinei de studiu, de la nivelul de pregătire și motivare al
clasei de elevi, cât și de la nivelul de competență al profesorului etc.;
3.- etapele/evenimentele lecției au o anumită succesivitate logică și se întrepătrund pe parcursul activității didactice;
fiecărui eveniment al lecției i se acordă un anumit număr de minute (din totalul de 50 minute, cât are o oră
didactică), în funcție de rolul momentului respectiv și de dificultatea sarcinii de învățare.
4.- In didactica modernă, sunt nominalizate 8(opt) evenimente instrucționale/etape/momente ale oricărei lecții. In
funcție de tipul de lecție vizat (ex.: de predare-învățare; de aplicare/formare de deprinderi; de recapitulare; de
evaluare; mixtă sau combinată), dominant este momentul care vizează dirijarea învățării în vederea obținerii
performanțelor prevăzute la nivelul obiectivelor operaționale, alocându-i-se aprox.25-30 de minute.

In continuare, prezentăm structura de conținut al scenariului/proiectului didactic al unei lecții mixte (care are ca
eveniment/moment culminant comunicarea noilor conținuturi ale învățării):
Desfășurarea lecției

Etapele Timp ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode, procedee și Modalități de


(evenimentele, alocat PROFESORULUI (ce ELEVILOR (ce ar mijloace de învățământ evaluare (formă,
momentele) lecției fiecărei face, concret, în urma să facă concret folosite în fiecare etapă a metodă,
etape (în fiecare etapă a lecției) elevii, așa cum lecției instrument de
minute) proiectează evaluare, care se
profesorul) vor folosi)
Captarea atenției -Fie prezintă un film - Să urmărească filmul/să -conversația didactică - observația
Este condiție directă a didactic de câteva minute; rețină descrierea făcută - studiul de sistematică a
desfășurării normale a fie supune atenției o de profesor; caz/problematizarea/observația comportamentului
oricărei lecții, deoarece situație-problemă - Să încerce descifrarea didactică elevului
învățarea impune și ea De la 2-3 incitantă; fie prezintă ceva cazului prezentat/a - fiml - evaluare pe
o serie de etape pentru minute ce ține de istoricul situației-problemă didactic/text/planșă/citat/desen/etc. parcurs
a se declanșa și până la 5- domeniului abordat; fie - Să spună ce știe - întrebări
realiza(receptarea 8 pornește de la un exemplu despre...../să întrebe punctuale, de tip
informației și, eventual, minute(nu concret/un caz real; fie o despre.../să solicite închis/deschis(se
notarea ei; înțelegerea mai mult) conversație de câteva clarificări, completări precizează, de
conținuturilor minute pe baza un - Să avanseze opinii regulă, în proiectul
transmise; memorarea text/citat dat spre lectură; personale, bazate pe lecției, pentru a nu
diferențiată- fie solicită câteva puncte experiența și cunoașterea improviza ulterior)
logică/mecanică-a de vedere cu privire la sa/etc.
informațiilor; aplicarea tematica propusă prin
celor transmise spre lecția respectivă
învățare în situații cât etc.Scopul este acela de a
mai provoca
diverse;reactualizarea curiozitatea/interesul cât
cunoștințelor, la mai multor elevi, pentru a
cerere/din proprie le susține motivația
inițiativă; etc.). Etapele învățării.
învățării nu se
produc/nu se activează
dacă elevii nu sunt
susținuți să se
concentreze, să fie
atenți ți eventual
curioși. Se impune,
deci, ca profesorul
să le capteze atenția
încă de la începutul
lecției și să le-o
întrețină pe parcursul
activității
Anunțarea titlului -Profesorul trece în revistă - Notează, eventual, titlul - Explicația - Observația
lecției și precizarea obiectivele operaționale lecției - Conversația sistematică
obiectivelor (ale învățării), face un - Solicită clarificări sau _Eventual, o
operaționale de minim comentariu completări întrebare de control,
atinsEste o etapă care 1 – 3 explicativ, răspunde - Unii propun o anume de genul: care
vine simultan cu minute întrebărilor elevilor, dă manieră de abordare a considerați că ar fi
captarea atenției, instrucțiuni precise de subiectului lecției dificultățile acestor
pentru a asigura lucru și corelează sarcini de învățare?/
mobilizarea elevilor subiectul lecției cu ceea ce aveți nevoie de
pentru învățare și deja s-a învățat clarificări
îndeplinirea sarcinilor suplimentare ?
de lucru date de către
profesor
Reactualizarea In proiect, profesorul -Răspund la întrebări -Conversație/problematizare/joc de - Se recomandă
cunoștințelor Nominalizează clar -Rezolvă, individual sau în rol/explicație de clarificare/studiu precizarea în proiect
anterior dobândite, întrebările pe care le va echipă de caz/cubul/etc. a întrebărilor de
necesare învățării pune elevilor/ va preciza - -Fișe de lucru/sarcină actualizare: întrebări
care urmează aplicația pe care o va da Exemplifică/argumentează colectivă/baterie de întrebări de închise(de definire,
(După caz, se poate spre rezolvare la acest răspunsurile/completează, actualizare, anterior constituită de clasificare, explicare
face și notarea moment/ poate face o în funcție de ce solicită către profesor punctuală, asociere,
răspunsurilor) 8 -10 schemă de recapitulare, profesorul -Lucru individual/în echipă alegere răspuns
De regulă, se minute necesară în preambulul -Se mobilizează să corect etc.)
reactualizează toate lecției de zi, pentru ”construiască” răspunsul Intrebări deschise
cunoștințele anterior identificarea ideilor-ancoră solicitat (se recomandă ca (de rezolvare, de
dobândite, necesare în din lecțiile precedente. profesorul să precizeze în completare, de
lecția de zi proiect în ce va consta argumentare, de
Dacă consideră mobilizarea, cum vor reprezentare grafică)
necesar, profesorul trebui,în principiu, să se - Evaluare pe
poate solicita elevilor, manifeste elevii) parcurs
în ora precedentă, să
revadă ceea ce va
trebui actualizat în
lecția de zi.
Comunicarea noului . -Se va preciza clar ce -Explicația +Problematizarea -Evaluare a atenției,
conținut +dirijarea -Profesorul selectează consideră profesorul că +Conversația didactică+ implicării și
învățării pentru conținutul de predat trebuie să facă elevul pe Demonstrația + etc. – în funcție de înțelegerii pe
obținerea (numai ceea ce se va parcursul activității -In funcție de ceea ce presupune parcursul lecției
performanțelor 20-30 învăța în clasă. respective, pentru fiecare obiectivul vizat, profesorul va folosi -Se vor preciza
Intr-o lecție mixtă, minute -Apoi, repartizează ceea acțiune în parte. diferite metode didactice, pe care întrebările pe care
acesta este momentul ce este de învățat pe Ex.: pentru CO1 = să le va combina cât mai bine pentru intenționează
principal al lecției, obiectivele operaționale găsească 1-2 exemple/să a-l ajuta pe elev să înțeleagă, să profesorul să le
alocându-i-se cel mai stabilite și așa va și descrie/să compare A cu discearnă, să poată aplica sau pună, pe parcursul
mult timp. desfășura predarea ! B/să găsească 1-2 rezolva etc. Metode des folosite de predării – la nivelul
-Se precizează în Exemplu: CO1 (conținut argumente de susținere a către profesor: explicația, fiecărui calup de
proiect atât ce se va aferent obiectivului 1): va unei idei/ etc. – depinde problematizarea, conversația cunoștințe aferent
preda elevilor, preciza punctual care este ce vizează obiectivul didactică (bazată pe întrebări, de fiecărui obiectiv
eșalonat pe obiective acel conținut (ex.:definire respectiv obicei), demonstrarea didactică, operațional în
de atins, cât și cum se termeni -Să noteze ceea ce exercițiul didactic, joc de rol etc. parte.(Exemplu:
va proceda la fiecare x,y,z.../demonstrarea propune profesorul, să -Lucrul individual/în echipă pentru CO1:
moment pentru a se formulei/relației.../ pună întrebări destinate -Fișe de lucru sau alte materiale întrebările 1,2,3,n;
realiza învățarea și ce descrierea și explicarea înțelegerii și edificării etc. de învățare, propuse de către pentru Co2:
vor face elevii în acest cazului ”z” etc. Apoi se Elevul să demonstreze, în profesor și necesare elevului, întrebările 1,2,3,n
timp.Ideal este ca trece, rând pe rând, la orice moment, că este pentru facilitarea învățării prin etc.)
elevul să fie pus în fiecare obiectiv prevăzut în ”prezent” inclusiv înțelegere și aplicare.
situația de a lucra proiectși se procedează la intelectual și emoțional în
efectiv, de a căuta fel. lecție ! Profesorul, prin
răspunsuri sau soluții activitățile propuse
la problemele elevului, va urmări dacă și
abordate. cum se realizează
performanțele de atins.
Asigurarea feed- Profesorul testează Elevii notează ceea -Conversația didactică, Evaluare de control,
back-ului (pentru a sistematic (la trecerea de ce le recomandă sau Exemplificarea, Exercițiul didactic, bazată pe întrebări
verifica/constata dacă 3-5 minute la un obiectiv și respectiv le solicită profesorul. Descrierea, (care se recomandă
performanțele vizate conținut la următorul)dacă Elevii răspund/cer Expunerea/reexplicarea, a fi incluse/precizate
de către fiecare elevii înțeleg ceea ce li se explicații suplimentare/ cer Problematizarea etc. în proiect, cel puțin
obiectiv operațional în predă, dacă sunt atenți, completări/reluări/ rezolvă cu scop orientativ)
parte sunt în curs de dacă îndeplinesc sarcinile sarcina dată etc.
realizare și dacă de învățare punctuale, Se va preciza concret ce
comportamentele date de către profesor. anume i se va cere
precizate de către Solicită răspunsuri sau elevului să facă !
aceste obiective sunt explicații punctuale,
în curs de formare , corectează/completează
dacă se produc și în ce răspunsurile greșite sau
măsură).Practic, incomplete, confirmă
feedback-ul se răspunsurile bune, cere
realizează simultan cu opinii personale de la elevi
predarea, explicarea, etc.
exemplificarea,
demonstrarea etc.,
pentru a putea regla
din mers nivelul și
profunzimea învățării,
corectitudinea preluării
cunoștințelor și
înțelegerea acestora.
Evaluarea Profesorul precizează clar - Elevul răspunde/rezolvă - Problematizarea, Exercițiul - se va preciza clar
performanțelor în proiect: testul dat/aplicația didactic, Eseul etc. în ce fel se va face
Se va face atât pe 8-10 -Ce întrebări va pune respectivă. Iși va verifica, evaluarea și în ce va
parcursul lecției, cât și minute elevilor pe parcursul tot în clasă, răspunsurile consta
după ce s-a terminat lecției. date, va solicita lămuriri
predarea, pentru a - In ce va consta sau completări. Notează
constata care este evaluarea dela sfârșitul tot ceea ce consideră
stadiul real și nivelul orei (test de cunoștințe, cu necesar
de realizare al fiecărui 4-6 întrebări
obiectiv operațional în punctuale/aplicație sub
parte. formă de
exercițiu/problemă/eseu
scurt/întrebări orale etc.
- In funcție de rezultatul
evaluării în clasă, va stabili
sarcini de studiu
individual, acasă, sub
formă de temă pentru
acasă.

Fixarea cunoștințelor aprox.5 Profesorul face o sinteză Impreună cu profesorul, Conversația didactică, Observarea
minute (idei principale) a ceea ce elevii construiesc schema Organizatorul grafic sistematică a elevilor
s-a predat/ face schema finală a lecției predate.
esențializată a lecției (pe Pun întrebări, solicită
tablă) clarificări etc.
Sarcini de muncă Precizează tema de casă - Notează Expunerea didactică a temei de -
independentă (tema 2-3 minute (indică capitolul, pagina, - Intreabă casă
pentru acasă) numărul de teme de
rezolvat etc.)
Se recomandă a se da
spre rezolvare acasă
sarcini diferențiate pentru
fiecare categorie de elevi
(slabi/mediocri/buni/f.buni),
bine dimensionate sub
aspectul dificultății și
complexității sarcinilor.