Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ” VALAHIA ” DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE

Programul de studii de masterat: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ ( II )

Curtea Internațională de Tribunalul Curtea Penală Curtea Europeană a


Justiție Internațional Internațională Drepturilor Omului
1
pentru Dreptul
Mării
CIJ TIDM CPI CEDO
1.Organizația
internațională sub egida ONU1 ONU ONU Consiliul Europei2
căreia a fost înființată
2.Anul înființării/Data Înființată în anul 1945 de Convenţia Naţiunilor Curtea Penala Activitatea Curtii
semnării(ratificării) de către Carta ONU, Curtea a Unite pentru Dreptul Internațională este prima Europene a Drepturilor
către România început activitatea în 1946 ca Mării îşi are originea și totodată singura curte Omului se desfasoara
succesoare a Curții Permanentă în discursul rostit de penala internațională datorita adoptarii si a
Internațională de Justiție. Arvid Pardo, permanentă. Ea a fost existentei Conventiei
Statutul Curții Internațională ambasadorul Maltei, la creată prin Statutul de la europene a drepturilor
de Justiție, similară cu cea a 1 noiembrie 1967, în Roma al CPI, adoptat la omului din 1950.
predecesorului său, este faţa Adunării Generale data de 17 iulie 1998 și Conventia pentru Apararea
principalul document care a Naţiunilor Unite. care a intrat în vigoare la 1 Drepturilor Omului si a
constituie documentul Acesta a solicitat iulie 2002. CPI are Libertatilor fundamentale,
constituant și de reglementare a înfiinţarea unui ''regim competență asupra crimei elaborata in cadrul
Curții. internaţional eficient de genocid, asupra Consiliului Europei,
privind fundul mării şi crimelor de război și deschisa pentru semnare la
oceanele, dincolo de o asupra crimelor împotriva Roma, la 4 noiembrie
jurisdicţie naţională umanității. 1950, a intrat in vigoare in
clar definită''. Această septembrie 1953. In
propunere a dus la spiritul autorilor sai, este
convocarea, în 1973, a vorba de luarea primelor
celei de-a treia masuri menite sa asigure
Conferinţe a Naţiunilor garantarea colectiva a
Unite pentru Dreptul unora dintre drepturile
Mării care, după nouă enumerate in Declaratia
ani de negocieri, a universala a drepturilor

1
Organizația Națiunilor Unite (abreviat: ONU) este cea mai importantă organizație internațională din lume. Fondată în 1945, după Al Doilea Război Mondial, are astăzi 193 de
state membre. Întemeierea ei a constat din semnarea, de către membrii ei fondatori, a Cărții Organizației Națiunilor Unite. Potrivit acestui document, ONU are misiunea de a
asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”. Sediul central al organizației este la New York.
2
Consiliul Europei este o organizație internațională, interguvernamentală și regională. A luat naștere la 5 mai 1949 și reunește toate statele democratice ale Uniunii
Europene precum și alte state din centrul și estul Europei. Este independent de Uniunea Europeană, și este diferit și de Consiliul European sau de Consiliul Uniunii Europene.
Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.

2
adoptat Convenţia. La omului din 1948.
22 septembrie 1980, la Noua Curte Europeana a
New York, a fost Drepturilor Omului a
adoptat numele inceput sa functioneze la 1
organismului judiciar noiembrie 1998, data
creat de Convenţie: intrarii in vigoare a
Tribunalul Protocolului nr. 11. La 31
Internaţional pentru octombrie 1998, vechea
Dreptul Mării, iar la Curte si-a incetat
21 august 1981, tot la existenta.
New York, sediul
tribunalului a fost
stabilit la Hamburg.

3.Sediul Curtea Internațională de La 21 august 1981, la Curtea Penală Curtea Europeană a


Curții/Tribunalului Justiție (cunoscută și New York, sediul Internațională (numită Drepturilor
drept Curtea tribunalului a fost uneori și Tribunalul Penal Omului (CEDO), adesea
Mondială sau CIJ; franceză Cou stabilit la Hamburg. Internațional) este o numită informal "Curtea de
r internationale de justice) este instanță de justiție la Strasbourg", a fost
principalul organ judiciar internațională permanentă, creată pentru
al Națiunilor Unite. Ea are sediul cu sediul sistematizarea procedurii
în Palatul Păcii de la Haga în Olanda. plângerilor în
la Haga, Țările de Jos. materia drepturilor
omului provenite din
statele membre
ale Consiliului Europei.
Misiunea Curții este să
vegheze la respectarea
prevederilor Convenției
Europene a Drepturilor
Omului și a Protocoalelor
suplimentare de către
statele semnatare.

3
4.Structura Curții Structura Curţii Internaţionale de Curtea Penală Numărul de judecători ai
Justiţie (CIJ) reprezintă modul Tribunalul este compus Internațională este Curţii este identic cu
de organizare al de Curţii din 21 de membri compusă din patru organe: numărul de State-Părţi la
Internaţionale Justiţie. Curtea independenți, aleși Președinția, Camerele Convenţie (47 în prezent).
este o jurisdicţie permanentă cu prin vot secret. Fiecare (18 judecători, Judecătorii sunt aleşi de
sediul la Haga, putând să-şi din statele părți la organizați în Camera Adunarea Parlamentară a
exercite funcţiile şi în alte Convenție poate Preliminară, Camera de Consiliului Europei dintr-o
localităţi, dacă consideră desemna doi candidați, Prima Instanță și listă de 3 candidaţi propuşi
necesar. Ea îşi exercită, în mod aleși dintre persoanele Camera de Apel), Biroul de fiecare Stat. Ei sunt
normal, atribuţiile în şedinţe care se bucură de cea Procurorului și Grefa. aleşi pentru un mandat
plenare, statuând cu 11 mai înaltă reputație de Președinția este unic de 9 ani şi nu pot fi
judecători, cvorumul fiind de 9. imparțialitate și responsabilă cu realeşi. Cu toate că
Curtea poate statua şi cu 13 integritate și care au o problemele de judecătorii sunt aleşi în
judecători, când statele părţi nu competență administrare generală ale numele Statelor, ei judecă
sunt prezente la Curte şi trebuie recunoscută în Curții, cu excepția în mod individual şi nu
să-şi numească judecători ad- domeniul dreptului Biroului Procurorului, și reprezintă Statul care i-a
hoc. În fruntea Curţii se află un mării.. Este necesar un cu funcțiile specifice propus. Ei sunt complet
preşedinte, asistat de un cvorum de 11 membri atribuite Președinției în independenţi şi nu au
vicepreşedinte. Ei sunt aleşi pe o pentru a constitui conformitate cu Statutul. dreptul de a se angaja în
durată de trei ani, fiind tribunalul. Președinția este alcătuită nici o activitate
reeligibili. Preşedintele, care din trei judecători ai incompatibilă cu obligaţia
trebuie să-şi aibă reşedinţa la Dezbaterile sunt Curții, aleși de colegii lor lor de independenţă şi
sediul Curţii, îndeplineşte şi o conduse de către judecători pentru o imparţialitate. Judecătorul
funcţie de reprezentare (el președinte sau de către perioadă de trei ani. naţional nu poate să facă
reprezentând Curtea în relaţiile vicepreședinte, iar în Președintele Curții este parte dintr-un complet de
internaţionale). Statutul şi lipsa acestora — de judecătorul Silvia judecător unic. În cazuri
Regulamentul impun în sarcina către cel mai vechi Alejandra Fernandez de excepţionale, poate să facă
lui o serie de atribuţii: dintre judecătorii Gurmendi (Argentina), parte dintr-un Comitet. Cu
conducerea lucrărilor şi prezenți ai tribunalului. aleasă în funcție la 11 toate acestea, compoziţia
serviciilor Curţii, prezidarea Dezbaterile sunt martie 2015. Curţii include întotdeauna
şedinţelor şi conducerea publice, cu excepția Grefa este condusă de “judecătorul naţional” în

4
dezbaterilor. El este membru de situațiilor în care grefier, care este cazurile analizate în
drept al comitetului însărcinat cu tribunalul decide altfel principalul funcționar Camerele de şapte
redactarea finală a hotărârilor şi sau în care părțile administrativ al Curții. judecători sau în
ordonanţelor. Preşedintele Curţii solicită ca ședințele să Grefierul își exercită formaţiunea de
poate fi însărcinat şi cu funcţii fie închise. funcțiile sub autoritatea şaptesprezece judecători
extrajudiciare, cum ar fi Președintelui Curții. În din componenţa Marii
desemnarea arbitrilor, Președintele și prezent, această funcție Camere.
supraarbitrilor sau membrilor vicepreședintele sunt este deținută de Herman Grefa este compusă din
unei comisii de conciliere. aleși de tribunal, prin von Hebel (Olanda), ales corpul de angajaţi care
vot secret, de către de judecători pe o oferă Curţii sprijinul
Curtea poate constitui una sau majoritatea membrilor, perioadă de cinci ani. juridic şi administrativ
mai multe camere, compuse din pentru o perioadă de 3 necesar în desfăşurarea
trei sau mai mulţi judecători, ani și sunt reeligibili. activităţii judiciare. Este
după aprecierea sa. Ea poate, de Președintele prezidează compusă din jurişti,
asemenea, să constituie o cameră toate ședințele personal
pentru o afacere determinată, al tribunalului. De tehnic/administrativ şi
cărei număr de judecători va fi asemenea, tribunalul traducători.
fixat de Curte cu acordul părţilor. numește un grefier.
De asemenea, Curtea poate crea Atât președintele cât și
anual o cameră compusă din 5 grefierul au reședința
judecători care, la cererea la sediul tribunalului.
părţilor, să judece şi să rezolve
cauzele după o procedură În prezent, președinte
sumară. Procedura sumară poate este Vladimir
să intervină şi în cursul Vladimirovich
procedurii contencioase, dacă Golitsyn (Federația
părţile sunt de acord, în orice Rusă), iar vice-
moment, până la încheierea președinte este
procedurii scrise. Hotărârile Boualem Bouguetaia
pronunţate de aceste camere au (Algeria).
aceeaşi forţă obligatorie ca
acelea pronunţate de Curte. Tribunalul poate să
constituie Camere
pentru soluționarea
În cadrul Curţii Internaţionale de
anumitor categorii de
Justiţie funcţionează o grefă,
diferende, dacă părțile
care are în frunte un grefier şi un
o cer. Există o Cameră

5
grefier adjunct, numiţi de aceasta pentru rezolvarea
pentru o perioadă de 7 ani. diferendelor referitoare
Principala atribuţie a grefei este la teritoriile submarine,
aceea de a asigura serviciile înființată în 1997. De
Curţii. Ea:- intermediază asemenea, au fost
comunicaţiile dintre Curte şi stabilit șase comisii
părţi; care să se ocupe de
probleme specifice
- păstrează lista cauzelor supuse legate de funcționarea
Curţii; Tribunalului.

- pregăteşte publicaţiile acesteia;


administrează conturile;

- asigură traducerile etc.

Grefierul, la fel ca şi
preşedintele, îşi are reşedinţa la
sediul Curţii.

5.Competența(Jurisdicția • Soluționarea diferendelor Competenta Competență materială: Orice stat contractant


) Curții juridice dintre state care îi sunt tribunalului se întinde CPI este competentă să (cerere formulată de
deduse judecății de către state asupra tuturor urmărească și să judece stat) sau orice particular
(funcție contencioasă); diferendelor şi persoanele răspunză- toare care se consideră victima
• Avize consultative privind cererilor care ii sînt de crimele cele mai grave: unei încălcări a Convenției
probleme juridice, emise drept supuse în conformitate • crima de genocid; • (cerere individuală)
răspuns la cereri care provin de cu convenţia, precum crimele împotriva poate adresa direct Curții o
la organe ale ONU (5) sau de la şi asupra tuturor umanității; • crimele de cerere în care invocă
agenții specializate ale chestiunilor prevãzute război, precum și crima de încălcarea de către un stat
sistemului ONU (16), autorizate în mod special în orice agresiune, atunci când contractant a unuia dintre
în mod corespunzător să alt acord care conferã aceasta va fi definită. drepturile garantate de
formuleze astfel de cereri competenta Competență Convenție.
(funcție consultativă). tribunalului. temporală: CPI este
Sesizarea tribunalului competentă pentru crimele

6
cu diferendele săvârșite după intrarea în
referitoare la alte vigoare a Statutului, și
acorduri: anume după 1 iulie 2002.
Dacã toate pãrţile la un Competență ratione
tratat sau la o personae: CPI este
convenţie deja în competentă dacă persoana
vigoare, care se referã acuzată este resortisant al
la o problema vizata de unui stat parte sau dacă
prezenta convenţie, crima este săvârșită pe
sînt de acord în acest teritoriul unui stat parte.
sens, orice diferend Totuși, aceste condiții nu
privind interpretarea se aplică atunci când
sau aplicarea acestui Consiliul de Securitate al
tratat sau acestei ONU este cel care deferă
convenţii poate sa fie o situație Procurorului.
supus tribunalului, Principiul
potrivit modalitãţilor complementarității: CPI
convenite. nu poate ancheta și, dacă
se justifică, nu poate
urmări sau judeca
persoane decât dacă statul
în cauză se află în
incapacitate să procedeze
astfel sau dacă nu are
intenția să acționeze în
acest sens.

S-ar putea să vă placă și