Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Căpitănescu Constantin


Şcoala Gimnazială Stîngăceaua
Data: 11.05.2018
Clasa: a VI-a
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Obiectul: Matematică
Unitatea de învăţare: Numere întregi
Tema lecţiei: Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural.
Reguli de calcul cu puteri Stategii didactice:
Tipul lecţiei: de predare si însușire a cunoştinţelor
Durata: 50 min. a) metode şi procedee folosite:
Competențe generale: -conversaţia
CG1. Să scrie, să citească, să compare şi să reprezinte pe axă -explicaţia
numerele întregi -exerciţiul
CG2. Să-şi formeze obişnuinţa de a transpune în limbaj matematic -munca independentă
anumite fenomene sau relaţii din viaţa cotidiană
CG3. Să manifeste perseverenţă în găsirea unei soluţii b) mijloace de realizare:
Competențe specifice: -fişe de exerciţii
a) cognitive c) forma de organizare:
CC1. să definească puterea a n-a a unui număr întreg; -frontală
CC2. să cunoască baza şi exponentul unei puteri; -individuală
CC3. să ştie regulile de calcul cu puteri; - grupe de elevi
CC4. să poată să aplice aceste reguli în rezolvarea unor exerciţii de
calcul;
b) afective
CA1. Elevii să fie atenţi
CA2. Să participe cu interes la lecţie
CA3. Să manifeste curiozitate şi creativitate în rezolvarea sarcinilor
propuse
c) psiho-motorii
CP1. Să aşeze corect în pagină
CP2. Să scrie lizibil în caiete şi pe tablă
CP3. să-şi dezvolte interesul pentru studiul matematicii
Desfăşurarea lecţiei

Conţinut şi sarcini de instruire Strategii Modalităţi de


didactice evaluare
Structura lecţiei Obiective Activitatea profesorului Activitatea elevilor
I. Moment Se creează condiţiile necesare Se pregătesc cele necesare pentru lecţie. Conversaţia
organizatoric CA1 desfăşurării lecţiei. Se verifică Se asigură ordinea şi disciplina
(≈2min) prezenţa elevilor
II. Verificarea - Se verifcă frontal temele scrise, - Elevii îşi verifică tema şi corectează
cunoştinţelor şi a făcând eventual observaţii, iar dacă eventualele greşeli.
temei există exerciţii nefinalizate, se
(≈10min) sugerează elevilor metoda de
rezolvare Observarea
- Numărul întreg este numărul 0 sau orice Aprecieri
Ce numim numar intreg număr natural diferit de 0 precedat fie de verbale
semnul + (plus), fie de semnul – (minus).

- Pentru a aduna două numere întregi care


Cum se face adunarea numerelor au acelaşi semn se adună modulele celor
întregi? două numere, iar rezultatul are semnul
comun; iar pentru cele care au semne
diferite se scad modulele lor şi se dă
semnul numărului al cărui modul este mai
mare

- Pentru a înmulţi două numere întregi


care au acelaşi semn punem semnul + şi
Cum se face înmulţirea numerelor înmulţim modulele lor; iar pentru a Analiza
întregi înmulţi numerele întregi care au semne răspunsurilor
diferite se pune semnul – şi înmulţim
modulele lor.

III. Anunţarea Conversaţia Observarea


temei şi a În aceasta ora vom învăța: Elevii notează titlul lecţiei în caiete sistematică
obiectivelor Puterea unui număr întreg si Reguli
(≈3min) de calcul cu puteri Explicaţia
Aprecieri
IV. Dirijarea - Ce înţelegem prin puterea n, a - dacă a este un număr întreg și n este
învăţării unui număr întreg a? un număr natural n  2 atunci puterea n
(≈8-10min) a lui a este a n  a  a  .....  a verbale
a se numește baza iar n se numește
exponent

- Dacă baza este un număr - dacă baza este un număr pozitiv


pozitiv, ce putem spune despre puterea este un număr pozitiv oricare
putere? ar fi exponentul
- Dar dacă baza este un număr negativ,
si exponentul un număr par atunci
-Dacă baza este un număr puterea este un număr pozitiv
negativ, si exponentul un numar - dacă baza este un număr negativ si
par ce putem spune despre putere exponentul un număr impar atunci
? puterea este un număr negativ

-Daca baza este un numar negativ


si exponentul un numar impar
ce putem spune despre putere?
- Regulile de calcul cu puteri sunt
următoarele:
1. am ∙ an = am+n , aZ,
m,nN;
- Care sunt regulile de calcul cu 2. am : an = am - n , aZ,
puteri?
m,nN, m  n;
3. (am)n = am∙n , aZ, m,nN;
4. (a ∙ b)n = an ∙ bn , a,bZ,
nN;
5. (a : b)n = an : bn , a,bZ,
b0, nN;

Fiecare elev primeşte câte o fişă de


exerciţii, corespunzător grupei din care
face parte şi este atent la
recomandările făcute de profesor cu
privire la modul de rezolvare a
exerciţiilor
Se propun spre rezolvare Elevii sunt atenţi la sugestiile date Conversaţia Observarea
exerciţiile cuprinse în fişa de sistematică
exerciţii distribuita elevilor
Fișă de lucru
1.Efectuati:
2 3 ; (2) 3 ; (2)1 ;2 0 ;21 ;32 ;32
2.Calculati:
a) (3) 2  (3) 2
b) (4) 2  (4) Munca
c) (7) : (7)
4 3 independentă
d) (3) 8 : (3) 5 : (3) 2
e) [(2) 2 ]4
f) [( 2)  (3)]3 Explicaţia
3.Efectuati:
a) (2) 3  (2) 2
b) (2 3 : 2 2 ) : (21  2 0 )
c) (2) 3  (2) 2 : (2) 2
d) (3) 55  (3)11 : (3) 62
4.Efectuati operațiile scriind
rezultatul sub forma de putere:
a) (7) 20 : (7) 7 : (7) 3 : (7) 2
b) 112  115  116

V. Intensificarea Se solicită câte un elev pentru a Elevii participă activ la discutarea Conversaţia Aprecieri
reţinerii şi prezenta la tablă un anumit tip de exerciţiilor prezentate la tablă, notând verbale
asigurarea exerciţiu de pe fişă şi se discută eventualele observaţii sau idei.
transferului frontal rezolvarea lui. Explicaţia Observarea
(20 min) sistematică
VI. Evaluarea Se fac aprecieri, recomandări, Elevii sunt atenţi la ce se discută şi îşi Conversaţia Aprecieri
performanţei notarea elevilor care s-au fac autocorectarea folosind fişele de verbale
(≈5min) remarcat la lecţie răspuns Analiza
activităţii
VII. Tema pentru Exerciţiile rămase din fişă. Elevii notează tema şi sunt atenţi la Conversaţia
acasă Se dă informaţii referitoare la sugestiile date
(≈3min) temă
Fișă de lucru
1.Efectuați: 2 ; (2) ; (2)1 ;20 ;21 ;32 ;32
3 3
5.Comparați:
2.Calculați: a) 23 cu32
a) (3) 2  (3) 2 b) 5 2 cu 2 5
b) (4) 2  (4) c) (2) 4 cu(3) 3
c) (7) 4 : (7) 3 6.Scrieți următoarele expresii ca puteri cu baza 2:
d) (3) 8 : (3) 5 : (3) 2 a) 83  16 2
e) [(2) 2 ]4 b) 64 2 : 4 2
6.Să se calculeze:
f) [(2)  (3)]3
3.Efectuați: a)  2  (36) :  18   2 7 0   [(84) : (12)] 2
a) (2) 3  (2) 2 7.Efectuați:
b) (23 : 2 2 ) : (21  20 ) a)  1  [(4)  (2)  (6)  (6  4) : 2]  (2  5)
c) (2) 3  (2) 2 : (2) 2 b) {46  [26 : 2  (18  6  2) : (4  2  5)]  3}  (15  10)
d) (3) 55  (3)11 : (3) 62 c)  {48 : [(25  7  18) : (11  8)]}  15 : (5)
4.Efectuați operațiile scriind rezultatul sub formă d) 5  {3  [34  28  (10  5)  (11  9  5)]  (2)}
de putere: e) (4)  [(3)  (17  20)  (4)  (21  19)]
a) (7) 20 : (7) 7 : (7) 3 : (7) 2
b) 112 115  116