Sunteți pe pagina 1din 13

Studiul de caz nr.

1 - SISTEM INFORMATIC PENTRU CONTRACTAREA SI


APROVIZIONAREA CU MARFURI

A Nivel CONCEPTUAL

Datele şi prelucrările sunt prezentate în modele separate: Modelul Conceptual al Datelor şi Modelul
Conceptual al Prelucrărilor

A. I. Modelul Conceptual de Date

Pentru construirea Modelului Conceptual de Date se parcurg etapele 1-6 descrise în capitolul
III:

·1· reguli de gestiune

1. în vederea aprovizionării, cu un furnizor se încheie unul sau mai multe contracte;


2. un contract poate fi onorat prin una sau mai multe facturi;
3. contractele încheiate se referă la unul sau mai multe sortimente de marfă;
4. cu o factură pot fi aprovizionate unul sau mai multe sortimente de marfă;
5. datoria faţă de un furnizor poate fi achitată prin unul sau mai multe documente de plată;
6. cantitatea contractată >= Σ (cantităţi aprovizionate)
7. valoare contract = cantitate contractată * preţ contractare
8. preţ contractare = preţ aprovizionare
9. valoare factură = cantitate aprovizionată * preţ aprovizionare

·2· documente primare şi atribute corespunzătoare:

CONTRACT: număr contract, dată contract, valoare contract,


termen contract, date_furnizor, date_marfă
date_furnizor: nume furnizor, adresă
date_marfă: denumire marfă, unitate de măsură pentru marfă, cantitate contractată,
preţ contractare
FACTURA: număr factură, data factură, date_furnizor, date_marfă,
valoare factură
date_marfă: denumire marfă, um marfă, cantitate aprovizionată,
preţ aprovizionare, valoare marfă
DOCUMENTE PLATA: tip document, număr document, dată document,
sumă de plată, date_furnizor, date_factură

·3· Dicţionarul atributelor


Nr.Crt. Atribut Nr.Crt. Atribut
1 NrContract 10 CodMarfă
2 DataContract 11 DenMarfă
3 TermenContract 12 UM
4 NrFactura 13 CantContract
5 DataFactura 14 PretContract
6 TipDoc 15 CantFactură
7 NrDoc 16 CodFurnizor
8 DataDoc 17 DenFurnizor
9 SumăPlată 18 AdresăFurnizor

·4· Matricea simplificată a dependenţelor funcţionale

2 3 5 8 9 11 12 13 14 15 17 18
1 0 0 0 0
4 0 0
6+7 0 0
10 0 0 0 0 0
16 0 0

·5· Entităţile rezultate:


CONTRACT FURNIZOR
NrContract CodFurnizor
DataContract DenFurnizor
TermenContract FACTURA AdresăFurnizor
NrFactura
DataFactura

DOC PLATĂ
MARFA TipDoc
CodMarfă NrDoc
DenMarfă DataDoc
UM SumăPlată

·6· Asocierile rezultate:


.. atributul CantContract este determinat de atributele cheie ale entităţilor CONTRACT şi
MARFA.Devine atribut al asocierii conţine
.. atributul PreţContract este determinat de atributele cheie ale entităţilor CONTRACT şi MARFA.
Devine atribut al asocierii conţine
.. atributul CantFactură este determinat de atributele cheie ale entităţilor FACTURA şi MARFA. Devine
atribut al asocierii vizează

regula 1
CONTRACT 1,1 încheie 1,n FURNIZOR

regula 2
1,n Conform 1,1
CONTRACT FACTURI

regula 3

1,n MarfaContract 1,n


CONTRACT MARFA
CantContract
PreţContract

regula 4

FACTURI MARFA
1,n MarfaFactura 1,n
CantFactură

regula 5
1,1 Emit 1,n
DOCPLATA FURNIZOR

DOCPLATA FACTURI
1,1 Factură
plătită 1,n

Modelul Conceptual de Date rezultat este cel din figura 5.1

FURNIZOR CONTRACT
CodFurnizor NrContract
DenFurnizor 1,n Incheie 1,1 DatăContract
AdresăFurnizor TermenContract

1,n

MarfaContrac
1,n t
1,n
CantContract
PretContract
0,n

MARFA
CodMarfă
Emit Conform
DenMarfă
cu UM

1,n
1,1
MarfaFactura
CantFactura
1,1
1,n

DOCPLATA FACTURI
NrDoc 1,n 1,1 NumărF
Factur
TipDoc ă actură
DatăDoc plătită DataFactură
SumăPlată
fig.5.1

A. II. Model Conceptual de Prelucrări


Prelucrările pot fi structurate în două procese: contractarea mărfurilor şi aprovizionarea efectivă cu
mărfuri. Modelul Conceptual al Prelucrărilor în cazul contractării mărfurilor este prezentat în figura 5.2

Necesar de aprovizionat Ofertă furnizori

01 Alegere furnizor
Consultare lista furnizor
Analiza oferta furnizor
DA NU

Furnizor ales

02 Intocmire contract
Factura
Negociere contract Sosire marfă

DA NU
04 Recepţie marfă

Contract incheiat Recepţionare marfă

DA NU
03 Inregistrare contract
Marfă recepţionată Marfă refuzată
Verificare concordanta informati

05
DA Inregistrare factură NU

Se înregistrează factura

DA
Contract inregistrat NU

Factură inregistrată
fig. 5.2

Modelul Conceptual al 06
Prelucrărilor în cazul aprovizionării efective cu mărfuri este prezentat în
Marfă depozitată
figura 5.3
Se completează fişa de
magazie
DA NU

Fişă magazie completată


fig. 5.3

B Nivel Organizaţional

B.I. Model Organizaţional de Date


Structura organizatorică a firmei nu presupune reorganizări suplimentare de date în raport de
compartimentele funcţionale. Modelul Entitate-Asociere prezentat în figura 5.1 poate fi considerat şi
Model Organizaţional de Date.
B. II. Modelele Organizaţionale de Prelucrări
Modelele Organizaţionale de Prelucrări corespund proceselor definite anterior (A II)
Modelul Organizaţional de Prelucrări pentru contractarea mărfurilor este prezentat în fig. 5.4
Furnizor Aprovizionare Contabilitate
Gestiune
Ofertă Stabilire
furnizor necesar
aprovizion
1 Alegere are
furnizor

manu
al
Furnizor
ales

2
Intocmire
Contrac
t Contract
manu
întocm al
it
3 Contract
Semnare incheiat

contract manual
4
Inregistrare
Timp contract
real

Contract
incheiat
fig. 5.4
Modelul Organizaţional de Prelucrări pentru aprovizionarea efectivă cu mărfuri este prezentat în figura
5.5

Furnizori Aprovizionare Contabilitate Gestiune

Trimit
e 5
marfa Recepţie Factura
marfa înregistrată
manu
Trimit al
e DA NU
factur 7
a 6 Inregistrare
Depozitare
factură marfă manual
Marfă
recepţionat
ă Timp
real

Marfă
Marfă depozitată
refuzată

8
9 Completare
Stornare fisă
Timp magazie
real
factură
Timp
real

Marfa
evidenţiată
Factură
în
stornată
gestiune
fig. 5.5

C. Nivel logic
La acest nivel datele şi prelucrările pot fi tratare împreună. Pentru exemplul nostru, datele sunt
memorate într-o bază de date relaţională şi sunt manipulate cu un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date
Relaţionale (Access 2000).

C. I. Descrierea Logică a Datelor

Aplicând regulile de trecere de la Modelul Entitate-Asociere (fig.5.1) la Modelul Relaţional,


obţinem următoarele scheme de relaţie :

TFurnizori = ( CodFurnizor, DenFurnizor, AdresaFurnizor)


TContract = (NrContract, DataContract, TermenContract, CodFurnizor)
TMarfa = (CodMarfa, DenMarfa, UM)
TFacturi = (NrFactura, DataFactura, NrContract, TipDoc,NrDoc)
TDocPlata = (TipDoc,NrDoc, DataDoc, SumaPlată, CodFurnizor)
TMarfaContract = (NrContract,CodMarfa, CantContract, PretContract)
TMarfaAprov = (NrFactura,CodMarfa, CantFactura)

Aceste scheme de relaţie sunt practic tabelele din baza de date (fig.5.6 )

fig.5.6

C. II. Descrierea Logică a Prelucrărilor


Prelucrările sunt reprezentate de secvenţe SQL regăsite în definirea tabelelor, în interogări
asupra tabelelor din baza de date, sau în rapoarte finale adresate utilizatorilor. Pentru exemplul nostru,
interogările definite penru manipularea bazei de date sunt cele din figura 5.7

fig.

fig.5.7

D. Nivel fizic

D.I. Descrierea datelor la nivel fizic

În descrierea structurii tabelelor se specifică numele câmpului, tipul de dată, eventuale valori
implicite şi reguli de validare. De exemplu, pentru tabela TmarfaContract, dscrierea structurii este cea
din figura 5.8.
fig.5.4

fig.5.4

fig.5.8.

D. II. Descrierea prelucrărilor la nivel fizic

Interogările pot fi definite cu fraze SQL sau în mod DESIGN.


De exemplu, pentru a obţine o listă a furnizorilor şi a documentelor de plată corespunzătoare se
specifică următoarea frază SQL :
SELECT tFurnizori.DenFurnizor, tFurnizori.AdresaFurnizor, tDocPlata.NrDoc, tDocPlata.TipDoc,
tDocPlata.DataDoc, tDocPlata.SumaPlata
FROM tFurnizori INNER JOIN tDocPlata ON tFurnizori.CodFurnizor = tDocPlata.CodFurnizor.

Rezultatul este cel prezentat în figura 5.9


fig.5.9

Pentru obţinerea unei liste care evidenţiază achitarea furnizorilor în concordanţă cu facturile
primite de la ei, se defineşte în mod DESIGN o interogare ca în figura 5.10.
Pentru evidenţierea aceleiaşi situaţii referitoare la un singur furnizor, la anumite facturi sau la
anumite documete de plată se pot defini interogăti tip Total după criterii specifice de grupare, sau se pot
defini interogări parametrizate. Pornind de la interogarea definită anterior, valoarea documentelor de
plată pentru un furnizor al cărui nume se cunoaşte la momentul execuţiei se obţine cu o interogare
definită în mod DESIGN ( fig .5.11)

fig.5.10
fig.5.11