Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat

Adm./ZVINCA GILDA

FISA POSTULUI
FUNCTIA : ASAMBLATOR MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN

TITULAR DE POST : BUTNARU FERDINAND MARIUS

CERINTA :Studii : medii .


Instruiri : specifice in domeniu.
Experienţă : min. 2 ani .
Abilităţi : capacitate de decizie, comunicare, organizare şi conducere
NIVELUL POSTULUI – executie
OBLIGAŢII GENERALE
 obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
 obligatia de a respecta disciplina muncii;
 obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul individual de
munca;
 obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
 obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
 obligatia de a respecta secretul de serviciu.

Obligaţii pe linie de Securitate si Sanatate in Munca


 să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă eventualele defecţiuni constatate la
echipamentele de lucru;
 să nu părăsească locul de munca fără aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol viaţa
sau integritatea fizică;
 să respecte instrucţiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de muncă;
 să menţină curăţenia la locul de muncă;
 să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în incinta societăţii;
 să nu fumeze decât în locurile special amenajate;
 sad ea relatii inspectorilor de munca si sanitari;
 să respecte disciplina la locul de muncă;
 să acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de muncă;
 să înştiinţeze imediat conducătorul locurilor de munca despre producerea unui accident de muncă
şi să nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai dacă aceasta se impune, pentru a
limita efectele produse de eveniment;
 să-şi însuşească măsurile de sanatate si securitate in munca;
 la terminarea programului de lucru să facă ordine şi curăţenie la locul de muncă

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ
- Fundamentale
1 Lucru în echipă;
2 Planificarea activităţii proprii;
3 Comunicarea interactivă la locul de muncă.
- Generale pe domeniul de activitate
1 Întreţinerea curentă a echipamentelor din exploatare.
- Specifice ocupaţiei
1 Manipularea materiilor prime şi materialelor cu dispozitive/instalaţii specifice;
2 Exploatarea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată;
3 Prelucrarea foii de geam;
4 Prelucrarea baghetei distanţier;
1 Asamblarea unităţilor de geam termoizolator;
2 Expedierea unităţilor de geam termoizolator
Pagina 1/6
LUCRUL ÎN ECHIPĂ
- Identifică sarcinile în cadrul echipei
1 Sarcinile sunt identificate conform informaţiilor din surse autorizate;
2 Sarcinile individuale sunt identificate/stabilite în conformitate cu sarcina echipei şi indicaţiile
şefului ierarhic;
3 Propunerile privind îndeplinirea activităţii la parametrii impuşi sunt exprimate cu claritate şi la timp.
- Participă la îndeplinirea atribuţiilor echipei
1 Sarcinile în cadrul echipei sunt îndeplinite la parametrii impuşi de către toţi membrii echipei prin
acţiunea şi responsabilizarea tuturor membrilor săi;
2 Sarcinile echipei sunt rezolvate prin implicarea tuturor membrilor;
3 Munca în echipă este efectuată cu respectarea drepturilor la opinie ale celorlalţi membrii ai
echipei;
4 Încadrarea activităţilor echipei în normele de lucru şi de timp se face prin respectarea rolurilor
specifice şi a responsabilităţilor individuale ale membrilor echipei.

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII PROPRII


Identifică sarcinile de realizat
1 Sarcinile sunt identificate cu discernământ pentru evaluarea corectă a posibilităţilor de realizare la
termen;
2 Etapele de realizare sunt identificate corect în funcţie de complexitatea lucrărilor ce trebuie
executate;
3 Sarcinile sunt identificate cu atenţie, în funcţie de importanţa lor;
4 Clarifică eventualele neînţelegeri privind sarcinile, procedurile, instrucţiunile primite, apelând la
persoanele competente.
Întocmeşte programul de eşalonare a lucrărilor ce trebuie executate
1 Programul de lucru este stabilit corect pe etape de desfăşurare a activităţii;
2 Programul de lucru este întocmit cu responsabilitate, astfel încât să se încadreze în termenele
impuse;
3 Programul de lucru este întocmit cu atenţie astfel încât să se ţină cont de eventualele situaţii
neprevăzute ce pot să apară;
4 Planificarea activităţii proprii va trebui să ţină cont de planificarea existentă în toate sectoarele de
lucru;
5 Programul este întocmit cu atenţie, luând în considerare problemele prioritare.
Verifică şi revizuieşte programul
1 Programul este verificat cu atenţie astfel încât să asigure încadrarea în termenele propuse;
2 Programul este revizuit pe etape, ţinându-se cont de situaţiile apărute pe parcursul desfăşurării
acestuia;
3 Termenele revizuite sunt corelate permanent pentru toate etapele şi fazele de realizare.

COMUNICAREA INTERACTIVĂ LA LOCUL DE MUNCĂ


Asigură transmiterea informaţiilor
4 Identifică şi utilizează corect sursele de informaţii.
5 Informaţiile despre sarcini, procedee de lucru, evenimente sunt selectate şi analizate
corespunzător;
Dovedeşte capacitatea de a se adapta şi comunica, în funcţie de situaţia existentă şi de
raporturile în care se află cu interlocutorul;
6 Alege tehnica adecvată de comunicare;
7 Informaţiile transmise sunt corecte, concise, operative şi redactate în limbajul tehnic specific
locului de muncă;
8 Obţinerea unor informaţii suplimentare este realizată prin întrebări pertinente şi logice.
Participă la discuţiile în grup pe teme profesionale
9 Rezolvarea problemelor profesionale se realizează pe baza discuţiilor acceptate de toţi membrii
grupului;
10 În comunicările legate de sarcinile de muncă foloseşte corect terminologia specifică domeniului;
11 Contribuţiile constructive se fac în termenii procesului de producţie despre care se discută;
12 În cadrul discuţiilor de grup este respectat dreptul celorlalţi participanţi la opinie.

APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE


Identifică normele tehnice de execuţie şi control al calităţii
Pagina 2/6
1 Normele tehnice de execuţie şi control ale calităţii sunt identificate în funcţie de specificul activităţii
de confecţionare a geamului termoizolator;
2 Procedurile specifice de asigurarea calităţii sunt identificate pentru fiecare tip de operaţie.
Verifică rezultatele activităţilor
1 Rezultatele activităţii de pregătire şi prelucrare sunt confruntate cu atenţie şi, dacă este cazul,
propune măsuri de remediere;
2 Deficienţele de calitate şi cauzele lor sunt raportate în conformitate cu procedura de lucru/control
de la locul de muncă cu operativitate;
3 Lucrările efectuate corespund calitativ şi constructiv documentaţiei tehnice.

Remediază deficienţele
1 Remedierea defectelor se face cu promptitudine şi cu simţ de răspundere;
2 Calitatea remedierilor este verificată atent şi cu profesionalism;
3 Eliminarea defectelor şi diminuarea influenţei acestora se face constant, la finalizarea oricărui tip
de activitate

ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A ECHIPAMENTELOR DIN EXPLOATARE


Identifică prevederile din manualele de mentenanţă
1 Prevederile din manualul de mentenanţă al maşinilor, utilajelor şi echipamentelor sunt identificate
2 complet;
3 Cerinţele sarcinilor de executat sunt corelate corect cu prevederile din manualul de mentenanţă;
4 Prevederile documentaţiei de service sunt selectate adecvat cerinţelor sarcinilor de efectuat.
Efectuează verificări curente
1 Verificările sunt realizate în condiţii de securitate şi în conformitate cu procedurile de lucru;
2 Starea tehnică a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor este înregistrată şi raportată în
conformitate cu documentaţia tehnologică;
3 Produsele neconforme din atelierul de producţie sunt separate de cele conforme în zonele
amenajate
4 special;
5 Raportul de neconformitate va fi completat cu descrierea corectă a neconformităţii.
Aplică prevederile programului de mentenanţă
1 Prevederile din programul de mentenanţă sunt aplicate cu rigurozitate, în conformitate cu
instrucţiunile de lucru specifice fiecărui utilaj.
2 Componentele deteriorate sunt înlocuite cu operativitate, respectând procedurile şi instrucţiunile
din documentaţia echipamentului.
3 Calitatea materialelor consumabile necesare funcţionării, înlocuirii /completării este verificată în
conformitate cu prevederile din manualul de operare al echipamentului.
4 Înlocuirea materialelor consumabile se face cu promptitudine conform graficului de mentenanţă,
respectând instrucţiunile din manualul de operare al echipamentului.
5 Aplicarea procedurilor de întreţinere curentă se face cu respectarea instructiunilor proprii de
securitate si sanatate in munca şi a instructiunilor de prevenire si stingere a incediilor specifice.

MANIPULAREA MATERIILOR PRIME ŞI A MATERIALELOR CU DISPOZITIVE/INSTALAŢII SPECIFICE


Verifică funcţionalitatea dispozitivelor de ridicat şi transportat
1 Parametrii funcţionali ai instalaţiilor de ridicat şi transportat sunt identificate corect;
2 Dispozitivele, maşinile şi instalaţiile de ridicat şi transportat specifice sunt verificate cu rigurozitate
din punct de vedere funcţional, pe baza instrucţiunilor standard de utilizare;
3 Elementele flexibile pentru ridicare şi tracţiune, precum şi cele de ghidare şi acţionare sunt
verificate pentru a se asigura funcţionarea lor corespunzătoare.
Execută ridicarea materiei prime şi a materialelor cu dispozitivele de ridicat
1 Suspendarea şi prinderea pachetelor de geam de pe maşinile de transportat se realizează ţinând
seama de
2 greutatea şi dimensiunea acestora, respectând instructiunile proprii de sănătate şi securitate în
muncă specifice.
3 Pachetele de geam sunt asigurate cu chingi în vederea preluării cu precizie cu ajutorul
motostivuitoarelor.
4 Sistemele de acţionare ale dispozitivelor de ridicat ale materiei prime şi materialelor sunt
manevrate corespunzător.
Manipulează materia primă şi materialele cu dispozitive /instalaţii de transportat specifice

Pagina 3/6
1 Materia primă şi materialele auxiliare sunt manipulate din locul de depozitare spre posturile de
lucru în mod operativ;
2 Traseul sarcinii de transportat este stabilit coerent în cadrul fluxului tehnologic pentru a se evita
intervalele de timp pierdute;
3 Manipularea materiilor prime şi materialelor auxiliare este realizată cu promptitudine, conform
cerinţelor de execuţie;
4 Foile de geam din pachete sunt deplasate spre maşina de tăiat, în ordinea prelucrării lor,
manevrând corect podul rulant;
5 Pachetele ce conţin baghetele distanţier sunt deplasate spre posturile de lucru manual sau cu
ajutorul cărucioarelor.
EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR CU PROCESARE SEMIAUTOMATĂ / AUTOMATĂ
Pregăteşte echipamentele pentru lucru
6 Prevederile instrucţiunilor de operare şi parametrii funcţionali ai echipamentelor semiautomate /
automate sunt corect identificate;
1 Dispozitivele funcţionale şi de reglare ale echipamentelor semiautomate / automate sunt
identificate în totalitate, în conformitate cu operaţiile de executat şi cu instrucţiunile de operare;
2 Pregătirea echipamentelor cu procesare semiautomată / automată se face temeinic cu
respectarea instructiunilor proprii de securitatea si sanatatea in munca specifice.

Setează parametrii proceselor


1 Elementele de comandă, control şi monitorizare sunt acţionate în conformitate cu procedurile de
operare;
2 Parametrii procesului sunt reglaţi cu atenţie la valoarea prevăzută în procedurile de operare;
3 Parametrii sunt setaţi adecvat tipului de operaţie de executat;
4 Parametrii procesului sunt reglaţi în conformitate cu prevederile documentaţiei tehnice;
5 Desfăşurarea proceselor este urmărită permanent cu respectarea instructiunilor proprii de
securitate si sanatate in munca şi a instructiunilor de prevenire si stingere a incediilor specifice.
Monitorizează procesele automate
1 Procesele automate/semiautomate sunt supravegheate cu atenţie pentru a satisface cerinţele
tehnice;
2 Eventualele avarii sunt identificate cu promptitudine şi comunicate persoanelor responsabile;
3 Soluţiile tehnice de remediere sunt aplicate operativ şi eficient

PRELUCRAREA FOII DE GEAM


Alege materialele necesare
1 Caracteristicile tehnice/funcţionale ale tipurilor de geam sunt identificate corect din fişa
tehnologică;
2 Dimensiunile tipurilor de geam sunt identificate cu atenţie din fişa tehnologică;
3 Materialele auxiliare necesare prelucrării sunt selectate corect;
4 Tipurile de geam selectate sunt depozitate în condiţii de siguranţă, până la prelucrare.
Execută operaţia de tăiere a foii de geam
1 Verificarea foii de geam se face cu atenţie în vederea evitării prelucrării unor foi de geam cu
defecte;
2 Manipularea şi fixarea foii de geam pe masa de tăiat se face cu operativitate, prin procedeu
semiautomat;
3 Cotele de execuţie ale foii de geam sunt introduse cu precizie în unitatea de control numeric a
maşinii de tăiat;
4 Foaia de geam tăiată este ruptă conform cotelor de execuţie în unităti distincte;
5 Fiecare unitate de geam prelucrată este preluată manual şi asezată pe rastel cu grijă;
6 Supravegherea ciclului de lucru se face permanent, la maşină de tăiat conform graficului de lucru.
Pregăteşte foaia de geam taiată pentru realizarea ansamblului
7 Aşezarea manuală în poziţie verticală a unităţilor de geam în compartimentul de intrare a utilajului
de spălat se face cu grijă;
8 Spălarea unităţilor de geam în compartimentul de spălare a utilajului are loc automat, pe ambele
feţe, cu ajutorul periilor de plastic;
9 Uscarea unităţilor de geam se realizează rapid în unitatea de uscare a utilajului cu ajutorul aerului
uscat, respectând durata prevăzută de instrucţiunile de lucru;
10 Verificarea foilor de geam după spălare şi uscare se face cu atenţie, după transferul acestora în
unitatea de verificare a utilajului, în scopul eliminării oricăror impurităţi rămase.

Pagina 4/6
PRELUCRAREA BAGHETEI DISTANŢIER
Pregăteşte operaţiile de prelucrare a baghetei
1 Operaţiile necesare prelucrării baghetei distanţier sunt corect identificate din documentaţia
tehnologică;
2 Instrumentele de măsură şi echipamentele sunt pregătite pentru lucru cu rigurozitate;
3 Materialele necesare sunt asigurate în totalitate şi corespund calitativ prevederilor documentaţiei
4 tehnologice.

Execută operaţia de debitare a baghetei distanţier


1 Poziţionarea baghetei distanţier în maşina de debitat se realizează cu atenţie, conform cotelor de
execuţie din documentaţia tehnologică;
2 Fixarea baghetei în maşina de debitat se face manual, cu atenţie;
3 Colţarii din plastic se fixează cu precizie,prin presare în orificiile cadrului metalic format de
bagheta distanţier.
Confecţionează cadrul metalic
1 Umplerea cu sită moleculară a baghetei se realizează cu operativitate, conform prevederilor
documentaţiei tehnologice;
2 Formarea cadrului metalic se execută conform cotelor de execuţie din documentaţia tehnologică;
3 Cadrele confecţionate sunt agăţate cu grijă pe suporturi metalice, în ordinea prelucrării, conform
prevederilor din fişa de execuţie.
Aplică materialul de sigilare
4 Materialul de sigilare este aplicat manual / semiautomat conform instrucţiunilor de lucru;
5 Aplicarea materialului de sigilare se face cu atenţie pe ambele feţe ale baghetei distanţier;
6 Substanţa de sigilare este aplicată cu operativitate, respectând timpii de lucru precizaţi în
documentaţia
7 tehnologică;
8 Extruderul de butilul este reglat la parametrii indicaţi de fişa tehnică pentru ca aplicarea
materialului de sigilare să fie realizată în condiţii optime.

ASAMBLAREA UNITĂŢILOR DE GEAM TERMOIZOLATOR


Preasamblează unităţile de geam termoizolator
9 Cadrul format din bagheta distanţier este aşezat cu grijă, între cele două foi de geam identice ca
dimensiuni pentru realizarea primei sigilări;
10 Geamul termoizolator se asează cu atenţie în poziţie verticală în unitatea de preasamblare a
utilajului de spălare;
11 Prima sigilare se face prin presarea celor două unităţi de geam pe cadrul distanţier, cu atenţie
respectând procedura de lucru;
12 Verificarea calităţii asamblării geamului termoizolator se face cu atenţie în unitatea de control final
a utilajului de spălare pentru înlăturarea neconformităţilor.
Sigilează unităţile de geam termoizolator
13 Sigilarea a-2-a a geamului termoizolator se face cu precizie, respectând procedura de lucru
specifică.
1 Substanţele de sigilare sunt aplicate rapid, utilizând un pistol special de sigilare.
2 Pistolul de sigilare este corect utilizat, respectând riguros instrucţiunile proprii specifice.
3 Utilizarea echipamentelor şi a materialelor la sigilarea a-2-a se face cu respectarea instructiunilor
proprii de securitate si sanatate in munca şi a instructiunilor de prevenire si stingere a incediilor specifice.
Etichetează unităţile de geam termoizolator
1 Etichetarea unităţilor de geam termoizolator se face în ordinea asamblării acestora;
2 Verificarea etichetării se face cu atenţie, în vederea preîntâmpinării eventualelor erori;
3 Etichetele aplicate pe unităţile de geam sunt verificate cu conştiinciozitate, din punctul de vedere
al conţinutului elementelor specifice.

EXPEDIEREA UNITĂŢILOR DE GEAM TERMOIZOLATOR


Identifică lotul de expediat
1 Locul de depozitare al lotului de expediat este corect identificat;
2 Mărimea lotului este identificată corect din registrul de evidenţă al atelierului;
3 Caracteristicile unităţilor din lotul de expediat sunt identificate complet, pe baza comenzii.
Pregăteşte lotul de unităţi pentru expediere
1 Unităţile de geam termoizolator sunt curăţate cu atenţie, de eventualele surplusuri de substanţe
utilizate la sigilare;
Pagina 5/6
2 Eventualele neconformităţi constatate sunt eliminate cu operativitate;
3 Aşezarea unităţilor de geam în rastele se face adecvat formei şi dimensiunilor, conform
instrucţiunilor
4 de lucru;
5 Depozitarea temporară a unităţilor de geam se realizează în condiţiile corespunzătoare
configuraţiilor
6 acestora.
Expediază unităţile de geam termoizolator
7 Manipularea rastelor cu unităţile de geam termoizolator se face cu atenţie, ferindu-le de şocuri şi
lovituri;
8 Manipularea rastelelor cu unităţi se realizează cu respectarea instructiunilor proprii de securitate
si sanatate in munca şi a instructiunilor de prevenire si stingere a incediilor specifice;
9 Expedierea unităţilor se face respectând riguros termenele de livrare;
10 Expedierea unităţilor se face respectând condiţiile de ambalare precizate de comandă;
11 Expedierea lotului de unităţi de geam termoizolator se face cu ataşarea buletinului de calitate ale
conformităţii.
12 Obligatii privind Apararea Impotriva Incendiilor
13 sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de administrator;
14 sa utilizeze aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de
administrator;
15 sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
16 sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
instructiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;
17 sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii
impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
18 sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui
pericol iminent de incendiu;
19 sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.
20 Aplicarea Instructiunilor Proprii de Securitate si Sanatate in Munca
21 însuşirea instructiunilor proprii şi a legislaţiei va fi în conformitate cu specificul locului de muncă;
22 toate activităţile se desfăşoară cu respectarea permanentă a instructiunilor proprii de protecţia
muncii;
23 instructiunile proprii de protecţia muncii sunt însuşite prin participarea la instructaje periodice;
24 echipamentul de protecţie este identificat corect;
25 echipamentul de protecţie individuală este întreţinut şi utilizat corect în conformitate cu prevederile
cu specific tehnologic din instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca;
26 deficienţele constatate în aplicarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca sunt
identificate cu urgenţă maximă
27 Identificarea şi raportarea pericolelor posibile
28 pericolele posibile sunt identificate rapid şi raportate prompt persoanelor abilitate în vederea
eliminărilor;
29 situaţiile critice sunt identificate permanent pe toată durata desfăşurări activităţii.
30 Aplicarea procedurilor de urgenţă şi evacuare
31 măsurile de urgenţă în cazul accidentelor de muncă sunt aplicate cu rapiditate şi luciditate;
32 primul ajutor la locul de muncă se acordă rapid şi corect în funcţie de natura accidentului produs; \
33 evacuarea personalului aflat în situaţii critice se face conform unui plan prestabilit;
34 avertizarea personalului cu privire la pericolele posibile se face cu mijloacele din dotare (acustic,
optic).
Nume: BUTNARU
Prenume: FERDINAND MARIUS
Am luat la cunostinta,
Data ........../............/..........................
35 Semnatura...................................
36

Pagina 6/6