Sunteți pe pagina 1din 9

Ministerul Educației al Republicii Moldova

Universitatea de Stat “Alecu Russo”din Bălţi


Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului
Catedra de Știinţe Economice

Referat
la cursul ,,Analiza activității economico-financiare”
cu tema :Analiza profitului întreprinderii SA ,, Barza alba ”

A elaborat studentul:
gr.CT 21z
Guz Alexandru
A verificat : conf. univ., dr. Bulat G.

Bălţi, 2018
Cuprins
Introducere
1. Noţiunea de profit şi importanţa analizei acestuia
2. Funcțiile, repartizarea și posibilități de creșterea a profitului
3. Analiza profitului și indicatorii profitului
4. Analiza factorială a profitului din activitatea operațională
5. Analiza indicatorilor rentabilității activității economico-financiare a întreprinderii
Bibliografia
Anexe
Introducere
Profitul este un venit material sau spiritual care poate fi venitul adus de capitalul utilizat
într-o întreprindere, reprezentând diferența dintre încasări și totalul cheltuielilor. Acest venit este
partea de bani rămasă după investiția făcută pentru a oferi bunuri și servicii.
După cheltuirea unei părți din suma de bani procurată într-un anumit fel împrumut de la o
bancă, împrumut de la o anumită persoană, alte venituri sau alte cheltuieli, etc pentru toate
nevoile apărute cheltuielile făcute pentru capital, materiale prime, procesul tehnologic, resursele
umane, etc. , partea rămasă din totalul sumei de bani este rezultatul fiscal care se determină prin
respectarea și aplicarea principiului conectării cheltuielilor numit profit. Dacă din profitul
contabil se deduce impozitul de profit, se obține profitul net.
În lucrarea data voi analiza noţiunea de profit şi importanţa analizei acestuia, funcțiile,
repartizarea și posibilități de creșterea a profitului, analiza profitului și indicatorii profitului,
analiza factorială a profitului din activitatea operațională, analiza indicatorilor rentabilității
activității economico-financiare a întreprinderii .
1. Noţiunea de profit şi importanţa analizei acestuia
Rezultatul financiar al activităţii întreprinderii se caracterizează prin suma profitului şi a
nivelului rentabilităţii obţinute. Profitul reprezintă depăşirea veniturilor câştigate de întreprindere
asupra consumurilor şi cheltuielilor suportate de aceasta din activitatea de întreprinzător.
Cantitativ, profitul se determină astfel:
Profitul = Venituri - Consumuri şi cheltuieli
Cu cât este mai mare valoarea veniturilor cu atât va fi mai ridicată mărime; profitului, şi
invers, creşterea valorii consumurilor şi/sau cheltuielilor duce la diminuarea mărimii profitului.
Profitul brut reprezintă profitul obţinut din vânzarea produselor, mărfurilor şi serviciilor
prestate şi se determină ca diferenţa dintre veniturile din vânzări şi costul vânzărilor.
Profitul din activitatea operaţională reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile
obţinute de întreprindere din activitatea de bază determinată de statutul acesteia.
Profitul din activitatea de investiţii este diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile
obţinute de întreprindere din operaţiunile ce ţin de mişcarea activelor pe termen lung.
Profitul din activitatea financiară reprezintă diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile
aferente operaţiunilor legate de modificările în mărimea şi structura capitalului propriu şi
mijloacelor împrumutate.
Profitul din activitatea economico-financiară este rezultatul financiar obţinut de
întreprindere în cursul perioadei de gestiune din activităţile operaţională, de investiţii şi
financiară.
Profitul excepţional este diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile apărute carezultat al
evenimentelor şi operaţiunilor excepţionale neprevăzute.
Profitul până la impozitare este profitul obţinut de întreprindere în cursul perioadei de
gestiune din toate tipurile de activităţi şi rezultatul excepţional. Profitul până la impozitare este
numit profit contabil.
Profitul net este profitul care rămâne la dispoziţia întreprinderii după calcularea
cheltuielilor (economiilor) privind impozitul pe venit şi se determină ca diferenţa dintre profitul
până la impozitare şi cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit.

2. Funcțiile, repartizarea și posibilități de creșterea a profitului


Prfitul prin rolul său pe care îl deține în cadrul întreprinderii îndeplinește
următoarele funcții:
- este indicator sintetic de apreciere a eficienței folosirii capitalului și a desfășurării
activității;
- profitul este sursa de autofinanțare și autodezvoltare;
- profitul este pîrghia de cointeresare a acționarilor, a managerlor și a angajaților;
- sursa importantă de alimentare a bugetului public național;
Profitul poate fi repartizat în următoarele direcții:
- constituirea rezervelor legale;
- pentru creșterea capitalului;
- pentru repartizarea dividendelor;
- constituirea altor rezerve.
Există mai multe posibilități de creșterea a profitului:
- creșterea volumului de producție;
- ameliorarea calității;
- optimizarea cheltuielilor.

3. Analiza profitului și indicatorii profitului


Analiza profitului oferă diferitor categorii de utilizatori posibilitatea de a aprecia
următoarele aspecte:
- care este mărimea, structura și evoluția indicatorilor profitului în ultimii ani;
- care sunt cauzele principal ice au condiționat schimbările, mai ales cele negative
ale indicatorilor profitului;
- care sunt principalele surse de majorare a profitului.
Indicatorii profitului sunt:
1. PB= VV+ CV
PB – profit brut
VV – venitul din vînzări
CV – costul vînzărilor
2. RAO = PB + AV –Chd – Cha – Ach
RAO- rezultatul din activitatea operațională
AV – alte venituri;
Chd – cheltuieli de distribuire
Cha – cheltuieli administrative
Ach – alte cheltuieli
3. PPI = RAO + AV
PPI – profitul pînă la impozitare
RAO- rezultatul din activitatea operațională
AV – alte venituri;
4. PN= PPI – Chpi
PN- profit net ; Chpi– cheltuieli privind impozitul

4. Analiza factorială a profitului din activitatea operațională


Tabelul 4.1
Calculul influenței factorilor asupra modificării profitului din activitatea operațională a
întreprinderii SA ,,Barza Albă”
Abateria Rezultatul
Indicatori 2015 2016 absolută (+, -) influenței
factorilor
Profitul brut 15128410 13253803 -1870107 -1870107
Alte venituri 247098 225095 -22003 -22003
Cheltuieli de 2833480 2033416 -800064 +800064
distribuire
Cheltuieli 8678126 7448855 -1229271 +1229271
administrative
Alte cheltuieli 2246932 1663175 -583757 +583757
Rezultatul din
activitatea 1616970 2392288 +7775318 +7775318
operațională

Conform datelor din tabel rezultă că la întreprinderea SA ,,Barza Albă” în perioada


analizată , sporirea profitului din activitatea operațională în mărime de 7775318 lei, a fost
asigurată pe baza modificărilor pozitive a cheltuieli de distribuire, cheltuieli administrative și a
altor cheltuieli din activitatea operațională, care au contribuit la majorarea indicatorului
rezultativ: cheltuieli de distribuire + 800064; cheltuieli administrative +1229271; alte cheltuieli
din activitatea operațională + 583757;
Concomitet sub influența negative a majorării au contribuir profitul brut și alte venituri
din activitatea operațională. Indicatorul rezultativ s-a redus cu profit brut -1870170 și alte
venituri din activitatea operațională -22003.
Tabelul 4.2
Rezultate financiare a SA ,,Barza Albă”

Abateria absolută
Indicatori 2015 2016 (+, -)

Profitul brut 15128410 1325803 -1874607


Rezultatul din
activitatea 1616970 2392218 775248
operațională

Rezultatul din alte


activități 2105318 401302 -1704016

Profitul pînă la 3722288 2793520 -928768


impozitare

Profit net 2559770 1937746 -622024

Conform datelor din tabel putem remarca că profitul net în perioada analizată s-a redus cu
622024 lei , acesta micșorare a avut loc din cauza diminuării rezultatelor din alte activități cu
1704016 lei, care a dus și la micșorarea profitul pînă la impozitare cu 928768 lei. Creșterea
rezultatul din activitatea operațională cu 775248 nu era suficientă pentru majorarea profitului .

5. Analiza indicatorilor rentabilității activității economico-financiare a


întreprinderii
Eficiența activității economico-financiare a întreprinderii presupune determinarea și
analiza indicatorilor rentabilității ca:
𝑷𝑩
Rentabilitatea vînzărilor = * 100% , NORMATIV 20%- 25 %
𝑽𝑽
PB – profit brut ; VV – venitul din vînzări
𝑷𝑷𝑰
Rentabilitatea activelor = * 100% , NORMATIV 10%
𝑻𝑨
PPI – profitul pînă la impozitare ; TA – TOTAL ACTIVE
𝑷𝑷𝑰
Rentabilitatea capitalului permanent = * 100%, NORMATIV 20%
𝑪𝑷
PPI – profitul pînă la impozitare ; CP – CAPITAL permanent
𝑷𝑵
Rentabilitatea capitalului propriu = *100%, NORMATIV 15%
𝑪𝑷𝒓𝒐𝒑
PN- profit net ; Cprop– capital propriu
Tabelul 5.1
Date inițiale pentru calcularea indicatorilor de rentabilitate
Indicatori 2015 2016
Venitul din vînzări 38387043 32326538
Profitul brut 15128410 1325803
Profitul pînă la impozitare 3722288 2793520
Profit net 2559770 1937746
Capital permanent 331565342 327997510
Capital propriu 328565342 327185010
Total active 345165852 338167029

Tabelul 5.2
Indicatorii rentabilității activității economico-financiare a întreprinderii SA ,,Barza Albă”
Indicatori 2015 2016 Abateria absolută
(+, -)
Rentabilitatea 39,4 41 +1,6
vînzărilor
Rentabilitatea 1,08 0,83 -0,25
activilor
Rentabilitatea 1,06 0,85 -0,21
capitalului permanent
Rentabilitatea 0,78 0,59 -0,19
capitalului propiu

Din rezultatele din tabel observăm că rentabilitatea vînzărilor s-a majorat cu 1,6 %, iar
rentabilitatea activelor, capitalului permanent și a capitalului propriu este în scădere. Norma
obținută de întreprindere la rentabilitatea activelor, capitalului permanent și a capitalului propriu
nu corespunde cu normele stabilite de legislație. În acest caz întreprinderea SA ,,Barza Albă”
trebuie să recurgă la niște soluții pentru a normaliza rentabilitatea activelor, capitalului
permanent și a capitalului propriu.
Bibliografie
1. V.Balanuţă. Analiza gestionară. Lucrare didactică şi practico-aplicativă în domeniul
diagnosticului activităţii întreprinderii de producţie. Chişinău, ASEM, 2003
2. M. Petru. Analiza economico-financiară. Probleme, abordări, metode, aplicaţii. Bucureşti
, Economica, 2009
3. W. Pavaloia, D. Pavaloia. Analiza economico-financiară. Bucureşti, Tehnopress, 2009