Sunteți pe pagina 1din 20

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

PROIECT SISTEME SUPORT DE DECIZIE


Compania de cosmetice Douglas

Rîpan Andra Codruța


Seria B
Grupa 1059

1
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Cuprins

PROIECT SISTEME SUPORT DE DECIZIE .................................................................................................................. 1


Compania de cosmetice Douglas .................................................................................................................. 1
Introducere ................................................................................................................................................... 3
Prezentarea bazei de date ............................................................................................................................. 3
Tabelele companiei Douglas .................................................................................................................... 4
Baza de date a companiei Douglas .......................................................................................................... 5
Limbajul de descriere a datelor ............................................................................................................... 5
Limbajul de manipulare a datelor: inserarea datelor în tabelele create ................................................ 7
Selectarea grupului de date ....................................................................................................................... 10
Enunțul problemei decizionale .................................................................................................................. 12
Datele folosite și evoluția lor ..................................................................................................................... 13
Pasul I : Pregătirea simulării .................................................................................................................... 14
Pasul II: Simularea propriu – zisă ............................................................................................................ 15
Prezentarea repartițiilor ............................................................................................................................. 15
Prezentarea iterațiilor cu ajutorul metodei simulării ............................................................................... 16
Programul în C++ ...................................................................................................................................... 17
Validarea modelului și compararea rezultatelor ...................................................................................... 19

2
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Introducere

Obiectivul companiilor de cosmetice este acela de a mulțumi nevoile și de a înţelege


predilecțiile consumatorilor cu privire la produsele şi serviciile oferite de acestea.
Astfel, companiile din acest sector au nevoie de anumite soluţii pentru a evidenția
dinamismul activităţii şi relațiile ce se stabilesc cu multă uşurinţă între cei care activează în acest
domeniu. Datorită acestui fapt, am ales să construiesc o bază de date pentru o companie de
dimensiune medie precum Douglas.
De asemenea, în luarea deciziilor corecte pentru buna funcționare a companiei, echipa de
management este încontinuu la curent cu oscilațiile economice, urmărind progresul anumitor
indicatori care au o influență ridicată asupra dezvoltării companiei și a căștigurilor înregistrate de
aceasta.
În prima parte a proiectului va fi conturată expunerea bazelor de date prin prezentarea
schemei acesteia urmând a fi extrase informațiile relevante luării anumitor decizii. Partea a doua
a proiectului constă în concluzionarea unei probleme decizionale prin analizarea evoluției
vânzărilor companiei și observarea legăturii existente între aceștia și populația rezidentă a
României. Datele sunt preluate de pe site-ul companiei Douglas, respectiv de pe site-ul oficial al
Institutului Naţional de Statistică. Pe baza acestor date va fi realizată o simulare, prin metoda
Monte Carlo, a vânzărilor și compararea rezultatelor obținute cu cele previzionate de compania
Douglas.

Prezentarea bazei de date

Această bază de date are ca și scop gestionarea produsele vândute, determinând legătura
între angajați și rezultatele obținute în vânzări. Aceste informații sunt expuse în fiecare tabelă a
bazei de date, relațiile dintre aceste facilitând gestionarea lor.
Obiectivele bazei de date sunt :

 Să aibă capacitatea de a înregistra un flux mediu de informații și de a le gestiona într-un


mod eficace;
 Să mențină o evidență completă a companiei Douglas;
 Să reducă timpul alocat căutării unor informații despre vânzările efectuate.

Evidența companiei Douglas este ținută prin această bază de date, astfel, toate produsele
prezente în magazin trebuie înregistrate, în vederea efectuării vânzării lor. În tabela PRODUSE
am inclus id-ul produsului pentru a putea fi recunoscut mai facil, denumirea acestuia și prețul său.
Clienții care îşi doresc să achiziţioneze produsele Douglas şi cer efectuarea vânzării
primesc un card. Ulterior fiind înregistrați în tabela CLIENTI, deoarece satisfacerea nevoilor
acestora reprezintă principalul obiectiv al companiei. Această tabelă cuprinde CNP-ul clienţilor,
numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email și adresa domiciliului.
3
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Totodată, baza de date cuprinde tabele care conțin informații despre vânzările realizate:
COMENZI, iar și mai detaliate în RAND_COMANDA. În prima tabelă menționată sunt incluse
numărul comenzii, data la care s-a realizat comanda, CNP-ul clientului, precum și id-ul angajatului
care a realizat-o. Numărul comenzii, id-ul produsului vândut și cantitatea vândută a acestuia sunt
incluse în cea de-a doua tabelă.
Tabela MAGAZINE cuprinde id-ul magazinului, orașul și adresa unde este localizat
fiecare magazin în parte din lanțul companiei Douglas.
Tabela ANGAJATI constituie cea mai importantă tabelă din această bază de date,
deoarece cuprinde reprezentanții firmei, cei care efectuează comenzile si oferă informațiile
necesare despre companie şi produse. Tabela cuprinde id-ul fiecărui angajat, numele, prenumele,
id-ul magazinului unde acesta lucrează, adresa de email, data la care a fost angajat, precum și date
referitoare la salariu.

Tabelele companiei Douglas

ANGAJATI
id_angajat Nume Prenume id_magazin Email Salariul data_angajare

MAGAZINE
id_magazin Oras Adresa

CLIENTI
CNP_client Nume Prenume Telefon Email Adresa

PRODUSE
id_produs denumire_produs Pret

COMENZI
nr_comanda Data CNP_client id_angajat

RAND_COMANDA
nr_comanda id_produs Cantitate

4
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Baza de date 1a companiei Douglas

Limbajul de descriere a datelor


 Creare tabela angajati

1
Baza de date este creată cu ajutorul programului SQL Developer

5
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 Creare tabela magazine

 Creare tabela clienti

 Creare tabela Produse

 Creare tabela comenzi

 Creare tabela rand_comanda

6
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Limbajul de manipulare a datelor: inserarea datelor în tabelele create


 in tabela produse:

 in tabela magazine:

7
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 in tabela clienti:

 in tabela angajati:

8
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

 in tabela comenzi:

 in tabela rand_comanda:

9
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Selectarea grupului de date

Se realizează prin selectarea din baza de date a cantitații medii vândute din fiecare produs,
precum si id-ul acestora. Totodată, calculul valorii totale se va sorta descrescător în funcție de
valoare, acest lucru fiind realizabil prin comenzile următoare din:

10
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

În plus, vom extrage din baza de date și informații cu privire la prețurile produselor puse
în vânzare de către compania Douglas, realizându-se următoarea interogare:

11
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Datele extrase au fost exportate într-un fișier Excel(prin comanda Tools -> Database Export
ce se poate observa mai jos.

Enunțul problemei decizionale

Specializarea companiei Douglas, descrisă în prima parte a proiectului, este de a realiza


produse cosmetice pentru un număr foarte mare de clienţi din România. Informaţiile cu privire la

12
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

vânzările înregistrate de companie între anii 1998 – 2017, precum și informațiile referitoare la
populația rezidentă a României au fost deslușite în urma unui studiu statistic efectuat de o serie de
specialiști.
Compania are ca scop urmărirea evoluției vanzărilor sale in timp. Plecând de la datele
cunoscute, compania se aşteaptă ca în următorul an să înregistreze vânzări în valoare de
aproximativ 490,314.5 milioane lei.

Datele folosite și evoluția lor

Datele au o periodicitate lunară și sunt colectate atat de pe site-ul companiei cât și de pe


site-ul insse.ro.

Grafic 1. Evoluţia vânzărilor companiei Douglas(1998 – 2017)

În graficul 1 se observă faptul că vânzările au înregistrat o creştere substanțială, ajungând


de la valoarea de 6234.2 milioane lei(1998) până la nivelul de 483512.1 milioane lei (2017).

Grafic 2. Evoluţia în timp a populaţiei rezidente în România(1998 – 2017)

13
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

După cum se observă în al doilea graphic, în ultimii 20 de ani, populaţia României a scăzut
destul de mult şi relative constat. Dacă în 1998 România înregistra un număr de 23,062,448 de
persoane, în 2017 numărul persoanelor s-a redus, ajungând la 19,644,350 de persoane.
Utilizând programul R, s-a ajuns la concluzia că variaţia vânzărilor este explicată de
valoarea populaţiei într-o proporţie de 94.75%. Acest lucru este prezentat în tabelul de mai jos, iar
modelul este de asemenea semnificativ(p-value < 5%):

Tabel 1. Output regresie liniară. Vânzări(Populaţie)

Pasul I : Pregătirea simulării

Variabila aleatoare identificată în problemă este valoarea vânzărilor, notată cu X.


Probabilităţile asociate evenimentului X sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel 2. Probabilităţi asociate variabilei X

14
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Tabel 3. Intervale de variaţie a probabilităţilor

Pasul II: Simularea propriu – zisă

Scopul simulării este acela de vedea dacă țelul pe care și l-a propus compania este unul real
și corect. Pentru a verifica acest lucru, vom apela la cunoștințele de statistică și vom verifică daca
valoarea previzionată se încadrează într-un anumit interval de încredere.

Prezentarea repartițiilor

Metoda care se folosește pentru previzionare este cea in care valoarea vânzărilor ar trebui
să se încadreze într-un interval de încredere, cu ajutorul repartiției Student. Conform ipotezelor
statistice, formula ce arată intervalul de încredere este:

Unde:

15
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Pentru o probabilitate de 95%, un prag de semnificaţie α= 5% şi un număr de 20


observaţii(N-1 = 19 grade de libertate), valoarea critică a testului este 2.09(preluată din tabel).

Prezentarea iterațiilor cu ajutorul metodei simulării

Pentru a ne folosi de simulare, vom genera un şir de 20 de numere pseudo-aleatoare,


uniform distribuite în intervalul [0, 1], utilizând în Excel funcţia Rand(0,1). Rezultatele sunt
aproximate la două zecimale şi sunt introduse în următorul tabel, în coloana “Nr pseudo -
aleatoare

Tabel 4. Iteraţiile unui ciclu de simulare

16
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

ceea ce indică faptul că


ipoteza nu este verificată. Astfel, valoarea asteptată de comapnie nu este cea corectă, rezultatul
fiind garantat cu un nivel de încredere de 95%

Programul în C++

17
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

18
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Validarea modelului și compararea rezultatelor

Comparând rezultatele obţinute prin cele două metode, rulând datele într-un limbaj de
programare şi analizându-le folosind tehnica simulării, acestea au fost aceleaşi, şi anume că
valoarea previzionată de către compania Douglas pentru nivelul vânzărilor în 2018, nu este tocmai
cea corectă.

Bibliografie

19
Academia de Studii Economice din Bucureşti
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

http://statistici.insse.ro/shop/?lang=ro
http://changingminds.org/explanations/research/analysis/t-test_table.htm
http://www.douglas.ro/
https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_method

20