Sunteți pe pagina 1din 671

INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ

NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS

Coordonator al ediţiei:
Coordinator of edition:
Tudorel ANDREI - Preşedinte INS / President NIS

Colectivul de coordonare a lucrării:


Coordinating team:
Dan Ion GHERGUŢ, Mihaela Elena IAGĂR, Beátrix GERÉD,
Ilie DUMITRESCU, Adriana CIUCHEA, Gheorghe VAIDA-MUNTEAN, Doina BADEA.

Colectivul de elaborare a capitolelor Anuarului:


Authors of the Yearbook chapters:
Adriana CIUCHEA, Silvia PISICĂ, Ion FLORESCU, Daniela ŞTEFĂNESCU,
Andoria Cristina IONIŢĂ, Lavinia BĂLTEANU, Andreea CAMBIR, Mihai GHEORGHE,
Liliana PINTILIA, Nina ALEXEVICI, Ioana DIMA, Florica CÎRSTEA,
Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Liviu GHILENCEA, Florentina GHEORGHE.

Responsabil de publicaţie:
Editor in chief:
Doina BADEA

Colectivul de proiectarea formei de prezentare, tehnoredactare şi editare:


Designing, typing and editing team:
Ilie DUMITRESCU, Doina BADEA, Lavinia POPESCU, Vitty-Cristian CHIRAN, Rodica-Elena SOLOVĂSTRU,
Gabriela Melania PODBEREŢCHI, Elena TUDOR, Andreia MESTEACĂN, Genia MIHOC, Cristina BABOI,
Mihaela Elena ŞTEFAN, Gabriela ZAGALCA, Valentina MUNTEANU, Laura ENACHE, Daniela POPESCU, Daniela BUCUR.

Fotografie:
Photo:
Vitty-Cristian CHIRAN

Coperta:
Cover:
Alexandru POPESCU

Editare CD/ CD editing:


Rodica SOLOVĂSTRU, Valentina MUNTEANU, Laura ENACHE, Daniela BUCUR

Institutul Naţional de Statistică National Institute of Statistics P l e a s e


B-dul Libertăţii 16, sector 5, Bucureşti Libertăţii 16 BVD Bucharest 5 RECYCLE
Telefon: +4021 318.18.71; +4021 317.77.70 Tel: +4021 318.18.71; +4021 317.77.70
Fax: +4021 312.48.75 Fax: +4021 312.48.75
e-mail: romstat@insse.ro e-mail: romstat@insse.ro
http://www.insse.ro http://www.insse.ro

Vă rugăm
RECICLAŢI
© INS 2015 © NIS 2015
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală Reproducing the content of this publication, completely or
sau parţială, în forma originală sau modificată, precum şi partly, in original or modified, as well as its storage in a retrieval
stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice system, or transmitted, in any form and by any means are
formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea forbidden without the written permission of the National Institute
scrisă a Institutului Naţional de Statistică. of Statistics.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu Using the content of this publication with explanatory or
explicativ sau justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată justifying title, in articles, studies, books is allowed only clearly and
numai cu indicarea clară şi precisă a sursei. precisely indicating the source.

I.S.S.N. : 1220 - 3246


I.S.S.N.-L : 1220 - 3246
CUVÂNT ÎNAINTE

Fiecare ediţie a Anuarului Statistic al României este aşteptată cu mult interes de toţi utilizatorii de date statistice. Cred,
cu convingere, că toţi cei care folosesc datele statistice sunt pe cât de numeroşi şi de diverşi,
pe atât de doritori în a-şi aprofunda cunoştinţele dintr-un domeniu sau altul. Prin mesajul ce reiese din cifre, rezultă o
imagine asupra evoluţiei economico-sociale în perioada prezentată de seriile de date statistice.
Această publicaţie fanion a statisticii, în general, şi a statisticii româneşti, în mod deosebit, şi-a câştigat prestigiul
datorită tradiţiei îndelungate în cadrul căreia a oferit societăţii expresia cea mai sintetică a rezultatelor dobândite.
Prin intermediul acestei publicaţii sintetice, ediţia 2014 a Anuarului se circumscrie cu rigoare demersului statistic,
urmărind relevarea obiectivului şi rolului statisticii oficiale româneşti de a asigura o imagine cuprinzătoare asupra
fenomenelor şi proceselor ce au avut loc în economie, cu accent asupra rezultatelor din ultimii ani.
Informaţia ce rezultă din paginile Anuarului se bazează pe un amplu sistem de indicatori statistici ale cărui
coordonate constau în principiile ce guvernează statistica internaţională, europeană şi, implicit, statistica românească.
Relevanţa, corectitudinea, comparabilitatea şi coerenţa, coeziunea şi claritatea facilitează posibilităţi de interpretare
şi de valorificare a datelor de către toate categoriile de utilizatori statistici.
Informaţia statistică este utilă, indispensabilă factorilor de decizie ai administraţiei de stat, operatorilor economici,
cercetătorilor şi cadrelor din mediul academic-universitar, mass-mediei şi publicului în sens larg, interesat să-şi identifice
zonele de interes relevate statistic şi să le valorifice în interesul general al societăţii sau al sectoarelor în care îşi desfăşoară
activitatea, fie în postura luării unor decizii, fie în cea a demersurilor proprii de cercetare şi de prospectare economică.
În amplul volum ce face obiectul Anuarului, oricine poate accesa şi obţine informaţii şi date statistice
într-un spectru larg şi diversificat. Sunt prezentate date în structuri teritoriale sau intersectoriale asupra populaţiei şi forţei
de muncă, utilităţilor publice, educaţiei, sănătăţii şi securităţii sociale, standardului de viaţă al populaţiei, inflaţiei, ştiinţei
şi tehnologiei, industriei, agriculturii, comerţului şi celorlalte sectoare de bază ale economiei, precum şi date de statistică
internaţională, care prezintă informaţii ce permit evaluarea comparativă a nivelului de dezvoltare şi a locului ocupat de
România în contextul internaţional.
Aş dori să atrag atenţia cititorului în general, dar mai ales a specialistului demograf sau altor specialişti interesaţi de
domeniul populaţiei şi forţei de muncă, că în paginile Anuarului au fost incluse statistici mai cuprinzătoare şi mai relevante
asupra indicatorilor specifici acestui domeniu. Astfel, seria de date statistice a fost completată cu informaţii noi, extinse sub
aspect metodologic, tehnic şi al sferei de cuprindere, la cele două categorii de populaţii: rezidentă, care ţine seama de
soldul migraţiei externe, şi respectiv populaţia după domiciliu, care acoperă întreaga populaţie a României, după criteriul
domiciliului permanent pe care îl ocupă în România, indiferent de reşedinţa obişnuită.
Interesant de menţionat, în cele peste 750 de pagini, cel ce îşi manifestă curiozitatea va fi în măsură să constate că are
la dispoziţie peste 100 milioane de cifre, reprezentând un adevărat univers de cunoaştere în ansamblul lui, construit într-
o concepţie unitară, la baza căruia stau principii, criterii, norme şi standarde metodologice menite să le confere consistenţă
şi credibilitate.
Consider necesar să precizez că întregul cadru metodologic şi tehnic este aliniat statisticilor europene, sau, aşa cum i
se spune, Aqcuis-ului Statistic Comunitar.
Potrivit practicii intrate în uz de mai mulţi ani, şi această ediţie este completată de seturi de informaţii şi date detaliate,
inclusiv în profil teritorial, inserate şi regăsite exclusiv în formatul pe CD-ROM, ataşat publicaţiei.
La final, doresc să adresez sincerele mele mulţumiri operatorilor economici şi celor din domeniul social, instituţiilor
publice şi private, gospodăriilor populaţiei, cetăţenilor care ne-au pus, cu generozitate, la dispoziţie informaţiile primare
necesare demersului statistic, cadrelor din mediul universitar-academic, cercetătorilor, mass-mediei şi, nu în ultimul rând,
utilizatorilor de date statistice.

Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI,


Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
FOREWORD

Each of the Romanian Statistical Yearbook editions is expected with great interest by all users of statistical data. I am confident
that all those using statistical data are as numerous and diverse as they are willing to deepen their knowledge in a certain field.
The message pointed out in figures results in a picture of the economic and social evolution during the period covered by the
statistical data series.

This flagship publication of statistics, in general, and of Romanian statistics, in particular, has acquired prestige due to the long
lasting tradition in which it provided the society with the most synthetic expression of the results obtained.

This synthesis publication, namely the 2014 edition of the Yearbook, is rigorously framed to the statistical approach, aiming at
revealing the objective and role of Romanian official statistics to provide a comprehensive picture of the phenomena and
processes which took place in the economy, with emphasis on the results achieved during recent years.

The information resulting from the Yearbook pages is based on an extensive system of statistical indicators whose coordinates
reside in the principles governing international, European and hence Romanian statistics.

Relevance, accuracy, comparability and coherence, cohesion and clarity facilitate the opportunities for data interpretation and
use by all the statistical users.

The statistical information is useful, indispensable, to the decision-makers of the state administration, economic operators,
researchers and teaching staff from the academic environment, mass-media and to the public at large, concerned in identifying
their areas of interest, statistically highlighted, and in capitalizing them in the interest of the society or of the sectors in which
they operate, either in a position to take decisions, or to conduct their own research and prospective studies.

In the extensive volume of the Yearbook, anyone can access and retrieve statistical data and information from a wide and
diversified range of areas. Data at territorial or inter-sectorial level are presented in terms of population and labour force, public
utilities, education, health and social security, population living standard, inflation, science and technology, industry,
agriculture, trade and other basic sectors of the economy, as well as international statistical data that provides information
enabling the comparative assessment of the development level and the place held by Romania in the international context.

I would like to call attention of readers, in general, but particularly of demographer specialists or other professionals interested
in the field of population and labour force, that more comprehensive and relevant statistics on indicators specific to this field
were included in the Yearbook pages. Thus, the statistical data series was completed with new information, much wider in terms
of methodology, technique and scope, for the two categories of population: usual resident population, that is taking account of
the balance of external migration, respectively the permanent resident population, covering the entire population of Romania,
according to the criterion of permanent residence they occupy in Romania, irrespective of usual residence.

It is worth mentioning that, in over 750 pages, an interested person will be able to find that there are over 100 million figures,
representing a real universe of knowledge in its entirety, built up in an integrated manner, which is based on principles, criteria,
and methodological norms and standards meant to confer consistency and reliability.

I should say that the entire technical and methodological framework is compliant with European statistics, or with the so called
Statistical Acquis.

In line with the practice in use for many years, this edition is again completed by detailed information and data sets, including
those at territorial level, which are to be found exclusively in the CD-ROM attached to the publication.

Finally, I would like to extend my sincere thanks to the economic operators and to those from the social field, public and private
institutions, households, people who generously made available the primary information necessary to the statistical approach,
as well as to the academic teaching staff, researchers, mass-media and, not least, to the statistical data users.

Prof. Tudorel ANDREI, PhD


President of the National Institute of Statistics
SINTEZA CUPRINSULUI Pagina CONTENTS
Page

Notă metodologică generală ......................................................... VII General methodological note

Prescurtări folosite pentru unităţile de măsură .................. XVIII Abbreviations used for units of measurement

Simboluri folosite ........................................................................... XVIII Symbols used

1. Geografie, meteorologie şi mediu înconjurător .............. 1 Geography, meteorology and environment

2. Populaţie........................................................................................ 35 Population

3. Piaţa forţei de muncă ................................................................ 91 Labour market

4. Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei .............. 151 Population income, expenditure and consumption

5. Locuinţe şi utilităţi publice ................................................... 215 Dwellings and public utilities

6. Securitate şi asistenţă socială .............................................. 229 Social protection and assistance

7. Sănătate ...................................................................................... 269 Health

8. Educaţie ....................................................................................... 285 Education

9. Cultură şi sport ......................................................................... 321 Culture and sport

10. Preţuri .......................................................................................... 343 Prices

11. Conturi naţionale .................................................................... 359 National accounts

12. Investiţii şi imobilizări corporale ........................................ 399 Investments and tangible fixed assets

13. Ştiinţă şi tehnologie .............................................................. 411 Science and technology

14. Agricultură şi silvicultură ...................................................... 463 Agriculture and forestry

15. Activitatea întreprinderii ..................................................... 501 Enterprise activity

16. Industrie şi construcţii .......................................................... 533 Industry and construction

17. Transporturi, poştă şi telecomunicaţii ............................. 549 Transport, post and telecommunications

18. Comerţ internaţional cu bunuri.......................................... 573 International trade with goods

19. Comerţ interior şi servicii de piaţă .................................... 609 Domestic trade and market services

20. Turism .......................................................................................... 619 Tourism

21. Finanţe ........................................................................................ 643 Finances

22. Justiţie ........................................................................................ 665 Justice

23. Statistică internaţională ........................................................ 677 International statistics

V
NOTĂ METODOLOGICĂ GENERALĂ GENERAL METHODOLOGICAL NOTE

1. Cadrul legal privind activitatea statistică este 1. The legal framework concerning the statistical activity
statuat prin Legea nr. 226 / 2009 a organizării şi is represented by Law no. 226 / 2009 on the organisation
funcţionării statisticii oficiale în România, cu and functioning of official statistics in Romania,
modificările şi completările ulterioare. În lege se with subsequent amendaments. The Law includes the
regăsesc contextul şi prevederile care definesc context and the provisions defining the constitutive
elementele constitutive ale procesului statistic, elements of the statistical process, namely: statistical data
respectiv, colectarea, procesarea, analiza, diseminarea collection, processing, analysis and dissemination, the
datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, statistical culture development, the official statistical data
constituirea şi administrarea seriilor de date statistice series building up and management, of demographic,
oficiale, cu caracter demografic, social, economic, social, economic, financial and juridical nature, as well as
financiar şi juridic, precum şi principiile fundamentale the fundamental principles on which the functioning of
care stau la baza funcţionării statisticii oficiale în official statistics in Romania is defined.
România.

Statistica oficială în România este organizată şi In Romania, the official statistics is organised and
coordonată de Institutul Naţional de Statistică, organ de coordinated by the National Institute of Statistics,
specialitate al Administraţiei Publice Centrale, în specialised body of central public administration,
subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat. subordinated to Government and financed from the state
budget.
Institutul Naţional de Statistică este autorizat să The National Institute of Statistics is entrusted to ask for
solicite şi să obţină, cu titlu gratuit, date statistice de la and to obtain, free of charge, statistical data from all
toate persoanele fizice şi juridice, rezidente sau natural and legal persons, either Romanian residents or
nerezidente în România, care îşi desfăşoară activitatea non-residents, developing their activity on Romania’s
pe teritoriul României. territory.
Principiile pe care se întemeiază activitatea The principles on which statistical activity are based,
statistică, în deplină concordanţă cu principiile fully compliant with the fundamental principles related to
fundamentale privind funcţionarea statisticii statistics functioning in a democratic society, adopted al
într-o societate democratică, adoptate pe plan international level, consists in:
internaţional, constau în:
independenţă profesională; imparţialitate; professional independence; impartiality;
obiectivitate; fiabilitate, confidenţialitatea objectivity; reliability; confidentiality of statistical
informaţiilor statistice şi eficienţa costurilor. information and cost-effectiveness.
Atât contextul general, cât şi principiile de Both the general context and the principles of statistics
funcţionare a statisticii, precum şi producerea de date functioning, as well as the production of statistical data of
statistice de calitate, armonizate cu normele şi high quality, compliant with the European Union’s norms
standardele Uniunii Europene, conferă rezultatelor and standards confer the statistical activity results the
activităţii statistice garanţia satisfacerii cerinţelor guarantee of meeting the statistical data users
utilizatorilor de date statistice. requirements.

2. Sursele de date statistice. Datele prezentate în 2. Statistical data sources. The data presented within
Anuarul Statistic sunt rezultatul a două categorii de the Statistical Yearbook result from two data sources
surse: categories:
Ø cercetările statistice exhaustive sau prin sondaj Ø exhaustive or sample statistical surveys, included in
cuprinse în Programul Statistic Naţional Anual (PSNA); the Yearly National Statistical Programme (YNSP);
Ø surse administrative. Ø administrative sources.

VII
3. Programul Statistic Naţional Anual (PSNA) 3. The Yearly National Statistical Programme (YNSP)
reprezintă instrumentul de bază prin care Institutul represents the basic tool by means of which the
Naţional de Statistică şi ceilalţi producători de statistici National Institute of Statistics and the other producers
oficiale sunt autorizaţi să realizeze colectarea, stocarea, of official statistics are authorized to carry out the
procesarea, analiza şi diseminarea datelor statistice collection, storage, processing, analysis and
oficiale, în vederea asigurării informaţiilor necesare dissemination of official statistical data, in order to
utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din provide the information necessary to domestic users, as
legislaţia Uniunii Europene şi din recomandările altor well as those resulting from the legislation of European
organizaţii internaţionale. Union and from the recommendations of other
international organisations.
Programul Statistic Naţional Anual cuprinde The Yearly National Statistical Programme includes
informaţii, responsabilităţi, resurse şi termene de information, responsibilities, resources and deadlines,
realizare, cu privire la: cercetări statistice; lucrări de regarding: statistical surveys, synthesis papers, statistical
sinteză, studii şi analize statistice; publicaţii statistice. studies and analyses, statistical publications.
Programul Statistic Naţional Anual se avizează de The Yearly National Statistical Programme is endorsed
Consiliul Statistic Naţional şi se aprobă prin hotărâre a by the National Statistical Council and it is approved by
Guvernului. Government decision.
Cercetările statistice prevăzute în directive, The statistical surveys stipulated in the European Union
regulamente şi decizii ale Uniunii Europene sunt incluse directives, regulations and decisions are included in the
în Programul Statistic Naţional Anual. Yearly National Statistical Programme.

4. Cercetarea statistică reprezintă o lucrare complexă 4. The statistical survey is a complex activity of
de culegere, prelucrare, analiză şi diseminare a datelor cu collection, processing, analysis and dissemination of data
privire la starea şi evoluţia fenomenelor şi proceselor related to the economic and social phenomena situation
economice şi sociale. Cercetarea statistică se realizează and dynamics. The statistical survey is carried out based on
pe bază de proiecte în care sunt definite concepte projects, where the general concepts, the survey purpose
generale, scopul cercetării şi instrumentarul statistic ce and the statistical tools on which it is based are defined
stă la baza acesteia (modul de organizare a cercetării; (survey organisation: questionnaire, classifications,
chestionarul, clasificările, nomenclatoarele, normele, nomenclatures, norms, guidelines a.s.o.). According to the
instrucţiunile etc.). Potrivit criteriului sferei de coverage criterion, the data included in the Statistical
cuprindere, datele din Anuarul Statistic au fost Yearbook were determined based on two statistical surveys
determinate pe baza a două tipuri de cercetări statistice: types:
Ø Cercetare statistică exhaustivă (totală). În cadrul Ø Exhaustive (total) statistical survey. Under this type
acestui tip de cercetare datele sunt înregistrate de la of survey, data are recorded from all statistical
toate unităţile populaţiei statistice, denumită şi population units, called statistical collectivity, which is
colectivitate statistică, bine delimitată. Populaţia well defined. The statistical population represents all
statistică desemnează totalitatea elementelor supuse the elements subject to statistical observation, of the
observării statistice, de aceeaşi natură, asemănătoare same nature, similar or homogenous from certain
sau omogene din punctul de vedere al anumitor criteria standpoint. Based on such exhaustive statistical
criterii. Prin astfel de cercetări statistice exhaustive se surveys, detailed results are obtained in various
obţin rezultate detaliate în diferite structuri administrative and geographical structures, by group of
administrative, geografice, grupări pe activităţi activities according to the Classification of Activities of
potrivit Clasificării Activităţilor din Economia National Economy (CANE) a.s.o.
Naţională (CAEN) etc.
Cele mai cunoscute cercetări exhaustive sunt The most well-known exhaustive surveys are
recensămintele populaţiei şi ale locuinţelor, population and housing censuses, industrial products
recensământul produselor şi serviciilor industriale, and services census, general agricultural census.
recensământul general agricol.
Ø Cercetare statistică prin sondaj. În cadrul acestui Ø Sample statistical survey. Under this type of survey,
tip de cercetare, datele sunt înregistrate doar de la o data are recorded only from part of the statistical
parte a populaţiei statistice, numită eşantion. population, called sample. The sample is determined
Eşantionul este determinat pe baza criteriilor de based on representativeness criteria, by using
reprezentativitate, prin utilizarea unor metode probabilistic methods, whose results are further
probabiliste, ale căror rezultate sunt extinse la extended to the whole statistical population.
întreaga populaţie statistică.

VIII
5. Sursele administrative reprezintă sursele de 5. Administrative sources means the evidence sources
evidenţă organizate şi deţinute de organisme ale organised and managed by public administration or non-
administraţiei publice sau non-guvernamentale pentru governmental bodies, for other purposes than the
alte scopuri decât cele statistice. Sunt utilizate numai statistical ones. Only the sources with an appropriate
acele surse care au un potenţial adecvat cerinţelor potential for statistical requirements and scientific rigour
statistice şi corespund rigorilor ştiinţifice de sferă de concerning coverage, quality and completeness making
cuprindere, calitate şi completitudine care le fac them also usable for statistical purposes are used. The use
utilizabile şi în scopuri statistice. Folosirea acestor surse of these data and information sources for statistical
de date şi informaţii în scopuri statistice se realizează fie purposes is achieved either directly, as basic data
direct, ca date de bază (asimilate datelor statistice), fie (assimilated to statistical data), or after appropriate
prin prelucrări şi adaptări corespunzătoare pentru a processing and adaptation, in view to meet quality,
satisface cerinţele de calitate, comparabilitate şi comparability and coherence requirements, or for
coerenţă, fie pentru reconciliere şi validarea datelor reconciliation and validation of statistical data obtained
statistice obţinute în urma cercetărilor statistice. from statistical surveys.

6. Sfera de cuprindere a datelor. Datele prezentate în 6. Coverage. The data presented within the Statistical
Anuarul Statistic caracterizează ansamblul economiei Yearbook characterise the whole national economy, except
naţionale, cu excepţia cazurilor când, prin notele cases where specific notes that preface each chapter of the
specifice care prefaţează fiecare capitol al Anuarului, se Yearbook stipulates otherwise.
precizează altfel.

7. Mărimile statistice folosite: 7. Statistical measures used:


În Anuar sunt prezentate, cu precădere, date absolute şi The Yearbook mainly presents absolute and relative data
date relative (indici, ponderi, indicatori de intensitate (indices, weights, propensity indicators a.s.o.).
etc.).
Ø Indicatorul statistic este expresia numerică a unor Ø The statistical indicator is the numerical expression of
fenomene, procese, activităţi sau categorii certain phenomena, processes, activities or economic
economice sau sociale, manifestate în timp, spaţiu şi and social categories, manifested over time, area and
structuri. structures.
Ø Indicele este un raport între valori ale aceleiaşi Ø The index is a ratio between values of the same
variabile înregistrate în unităţi de timp sau teritoriale variables recorded in various time or territorial units.
diferite.
Indicii statistici utilizaţi în Anuar sunt: The statistical indices used within the Yearbook are:
l Indicele Laspeyres este o medie aritmetică l Laspeyres index - weighted arithmetic mean of
ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile; individual indices of the same variable; the used
ponderile utilizate sunt cele din perioada de bază; weights refer to the base period;
l Indicele Paasche este o medie aritmetică l Paasche index - weighted arithmetic mean of
ponderată a indicilor individuali ai aceleiaşi variabile, individual indices of the same variable; the used
ponderile utilizate fiind din perioada curentă. weights refer to current period.
Ø Unitatea statistică este un obiect al cercetării şi Ø The statistical unit is subject to the survey and bearer
purtător al caracteristicilor statistice urmărite prin of the statistical characteristics observed through the
program. programme.
Ø Unitatea de observare este acea entitate de la Ø The observation unit is the entity from/for which
care/pentru care sunt colectate date şi informaţii primary data and information are collected, based on
primare, pe baza căreia se construiesc statistici. which statistics are compiled.
Ø Unitatea de raportare este entitatea care furnizează Ø The reporting unit is the entity supplying primary data
datele şi informaţiile primare în cadrul unei cercetări and information under a statistical survey.
statistice.
Ø Unitatea cu personalitate juridică reprezintă Ø The unit with legal status in the entity (enterprise,
entitatea (întreprinderea, societatea comercială, commercial company, association, budgetary
asociaţia, instituţia bugetară, organizaţia fără scop institution, non-profit organisation a.s.o.) carrying out
patrimonial etc.) care desfăşoară o activitate an economic activity, with own bookkeeping and
economică, are contabilitate proprie şi ia decizii în taking decisions when exercising its main function.
exercitarea funcţiei principale.

IX
Ø Unitatea fără personalitate juridică reprezintă o Ø The unit without legal status is a natural person, a
persoană, o gospodărie, o familie, o asociaţie sau household, a family, an association or any other entity
orice altă entitate ce nu dispune de autonomie de without decisional autonomy when exercising its main
decizie în exercitarea funcţiei principale. function.

8. Datele în preţuri curente se referă la volumul 8. Data expressed in current prices refer to the volume
producţiei, veniturilor, cheltuielilor sau valoarea of production, income or expenses or to the value of
produselor, serviciilor etc. exprimate în preţurile products, services a.s.o., expressed in the current year prices.
anului curent. Valorile din diferite perioade în preţuri The values expressed in current prices corresponding to
curente nu sunt direct comparabile şi, în consecinţă, various periods are not directly comparable and, as
nu pot fi utilizate la calculul indicilor fără a fi, în consequence, cannot be used for indices compilation
prealabil, deflatate cu indicii de preţuri without being previously deflated with the corresponding
corespunzători. price indices.

9. Formele de proprietate sunt: 9. Ownership types:


Ø proprietate majoritar de stat - cuprinde capitalul Ø state majority ownership - comprises integral state,
integral de stat, public, de interes naţional şi local şi public, national and local interest and mixed capital,
mixt, unde statul deţine 50% şi peste din capitalul where the states own 50% or more of the social capital;
social;
Ø proprietate majoritar privată - cuprinde capitalul Ø private majority ownership - comprises integral
integral privat, mixt, în care peste 50% din capitalul private or mixed capital, where over 50% of the social
social este privat, capital integral străin, cooperatist capital is private, integral foreign or co-operative and
şi obştesc. Tot aici sunt cuprinse şi activităţile community capital. The activities carried out by natural
desfăşurate de către persoanele fizice şi/sau persons and/or population households are also
gospodăriile populaţiei. included here.

10. Clasificări şi nomenclatoare. Sunt principalele 10. Classifications and nomenclatures. These are the
instrumente care fac posibilă structurarea după main tools allowing for the structuring of observed
criterii obiective şi corecte a unităţilor statistice, a processes and phenomena according to objective and
proceselor şi fenomenelor observate. Clasificările accurate criteria related to statistical units. The
utilizate în Anuar, potrivit diferitelor scopuri sau classifications used within the Yearbook, according to
diferitelor domenii de activitate, sunt: various purposes or fields of activity are:
l Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională l The Classification of Activities of National
(CAEN) reprezintă un sistem coordonat şi coerent de Economy (CANE) is a coordinated and coherent
grupare, după criterii ştiinţifice de omogenitate, a system for grouping, according to scientific criteria
datelor referitoare la unităţile statistice. related to homogeneity, the data referring to statistical
units.
l În Anuar este utilizată versiunea actualizată a CAEN, l The updated version of CANE is used in the Yearbook,
respectiv CAEN Rev. 2, implementată prin Ordinul nr. respectively CANE Rev. 2, implemented through the
337/2007 al Preşedintelui Institutului Naţional de Order no. 337/2007 of the National Institute of
Statistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 Statistics’ President, published in the Official Journal
şi revizuit în Monitorul Oficial nr. 403/2008. CAEN no. 293/2007 and revised in the Official Journal no.
Rev. 2 respectă standardele europene, fiind total 403/2008. CANE Rev. 2 observes the European
armonizată cu Nomenclatorul Activităţilor din standards, being fully compliant with the
Comunitatea Europeană NACE Rev.2. Nomenclature of Activities from the European
Community NACE Rev.2.
Structura CAEN Rev. 2 este următoarea: The CANE Rev. 2 structure is the following:
Ø Secţiuni - codificate printr-o literă; Ø Sections - coded at one letter level;
Ø Diviziuni - codificate prin două cifre; Ø Divisions - coded at two digits level;
Ø Grupe - codificare prin trei cifre; Ø Groups - coded at three digits level;
Ø Clase - codificate prin patru cifre. Ø Classes - coded at four digits level.

X
Pentru interpretarea corectă a structurii datelor In view to reach an accurate interpretation of data
potrivit CAEN Rev. 2, în “Anexa nr. 1” a Notei structure according to CANE Rev.2, the ”Annex no. 1” to the
metodologice generale se prezintă clasificarea la General methodological note includes the classification at
nivelul secţiunilor şi diviziunilor. section and division level.
l Gruparea după mărime a întreprinderilor; l Enterprises grouping by size;
l Clasificarea produselor asociate activităţilor l Classification of products associated to activities
utilizată de Uniunea Europeană - CPA; used by the European Union - CPA;
l Clasificarea produselor şi serviciilor asociate l Classification of products associated to activities -
activităţilor - CPSA 2002; CPA 2002;
l Clasificarea produselor şi serviciilor asociate l Classification of products associated to activities -
activităţilor - CPSA 2008, aprobată prin Hotărârea CPA 2008, adopted by the Government Decision no.
de Guvern nr. 53/1999 şi revizuită prin Ordinul 53/1999 and revised by the National Institute of
Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică Statistics President Order no. 605 / 15.X.2008.
nr. 605 / 15.X.2008.
CPSA 2008 reprezintă o detaliere a CAEN Rev. 2, prin CPA 2008 represents a detailed version of CANE Rev.2,
ordonarea după principiul omogenităţii a tuturor whose organisation relies on the principle of homogeneity
familiilor de produse şi servicii pe niveluri ierarhice of all families of products and services by successive
succesive. hierarchical levels.
CPSA 2008 asigură informaţii pentru: CPA 2008 classification provides information in order to:
– satisfacerea cerinţelor de agregare şi detaliere a – respond to the requirements of aggregation and detailed
datelor referitoare la producţia de bunuri şi servicii; data regarding the production of goods and services;
– identificarea sistematizată a produselor şi – identify the products and services from our national
serviciilor din economia naţională; economy;
– compararea şi interpretarea unitară a datelor – ensure the comparability of statistical data.
statistice.
CPSA 2008 este total armonizată cu Clasificarea CPA 2008 classification is fully harmonised
Produselor Asociate Activităţilor (CPA 2008) utilizată în with Classification of Products Associated to Activities (CPA
cadrul UE. Clasificarea conţine explicaţii la nivelul 2008) used in EU. The classification contains explanatory
diverselor entităţi de clasificare în funcţie de necesităţi. notes for various classification entities according to the
necessities.
l PRODROM - Nomenclatorul de produse şi servicii l PRODROM - the Nomenclature of industrial
industriale elaborat de Institutul Naţional de products and services drawn up by the National
Statistică (INS) şi utilizat pentru cercetări statistice Institute of Statistics (NIS) and used for statistical
privind producţia industrială. Nomenclatorul surveys on industrial production. The PRODROM
PRODROM este total armonizat cu lista PRODCOM nomenclature is fully harmonised with the PRODCOM
utilizată în cadrul Uniunii Europene. Legătura CAEN list used within the European Union.
Rev. 2 cu PRODROM este asigurată la nivel de patru The link of CANE Rev.2 with PRODROM is ensured at
cifre (clasă), întrucât poziţiile din cadrul four digits level (class), since the positions from
nomenclatorului PRODROM sunt rezultatul PRODROM nomenclature are the result of CPSA 2008
detalierii subclaselor elementare CPSA 2008. detailing elementary sub-classes.

11. Definirea activităţilor. În practică, majoritatea 11. Activities definition. In practice, most of the
unităţilor de producţie efectuează activităţi cu caracter production units carry out activities of mixed nature,
mixt, respectiv activitate principală, activităţi namely main activity, secondary and ancillary activities.
secundare şi activităţi auxiliare. Identificarea activităţii The identification of secondary activity is needed in view to
secundare este necesară pentru a încadra o unitate frame a unit under a certain heading of CANE Rev.2.
într-o anumită poziţie din CAEN Rev. 2.
l Activitatea principală, în sensul clasificării, este l The main activity, in the sense of classification, is
identificată prin metoda ordinii descrescătoare identified by top-down method. This is the activity
(de sus în jos). Ea reprezintă acea activitate care contributing to the largest extent to the total value
contribuie în cea mai mare măsură la valoarea added of the concerned unit.
adăugată totală a unităţii luate în considerare.

XI
l Activitatea secundară este orice altă activitate l The secondary activity is any other kind of activity
din cadrul unităţii producătoare de bunuri sau carried out within the unit producing goods or services.
servicii.
l Activitatea auxiliară este o activitate conexă, l The ancillary activity is an auxiliary activity,
indispensabilă funcţionării unei entităţi, precum: indispensable for the functioning of an entity, such as:
contabilitate, transport, depozitare, achiziţionare bookkeeping, transport, storage, purchase,
promovare, întreţinere şi reparaţie etc. promotion, maintenance and repair a.s.o.

12. Împărţirea teritorială. Din punct de vedere al 12. Territorial breakdown. From territorial structure
structurii teritoriale, datele din Anuar sunt prezentate standpoint, the data included in the Yearbook are
la nivel naţional (pe întreaga ţară), precum şi pe presented at national level (for the whole country), as well
diferite unităţi teritoriale, în funcţie de specificul as by various territorial unit, depending on indicators
indicatorilor. Unităţile teritoriale, după statutul lor, specific. According to their status, territorial units are either
sunt administrative (comună, oraş, oraş-municipiu, administrative (commune, town, town-municipality,
judeţ) şi non-administrative (macroregiune şi regiune county) or non-administrative (macroregion and
de dezvoltare). development region).
Până în anul 1998, prin lucrările şi publicaţiile Till 1998, within the statistical works and publications,
statistice, s-au prelucrat şi diseminat, de regulă, doar only data at county, municipality, town and commune level
date la nivel de judeţ, municipii, oraşe şi comune. were, as a rule, processed and disseminated. Beginning
Începând din anul 1998, în structura teritorială şi, ca with 1998, according to the territorial structure, the
urmare, în publicaţiile statistice, au fost prezentate date statistical publications also included data at development
şi la nivelul regiunilor de dezvoltare. regions level.
Începând cu ediţia 2008, potrivit Legii nr. 315/2004 Starting with 2008 edition, according to
privind dezvoltarea regională în România, în structura the Law no. 315/2004 on regional development in
teritorială sunt prezentate date şi la nivelul Romania, territorial structure also presents data at
macroregiunilor, constituite conform Legii privind macroregional level, constituted according to the Law on
stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice setting up the nomenclature of statistical territorial units in
din România şi cerinţelor Regulamentului Romania and to requirements of the EC Regulation
CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului no. 1059/2003 of the European Parliament and of the
European privind stabilirea unui nomenclator comun al Council regarding the setting up of a common
unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în nomenclature of statistical territorial units – NUTS,
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003. published in Official Journal of European Union
no. L 154/2003.

N.B. Începând cu ediţia 2014 a Anuarului Statistic al N.B. Starting with the 2014 edition of the Romanian
României, sunt prezentate serii noi de statistici ale Statistical Yearbook, new statistical series on population
populaţiei. Ele au fost completate cu informaţii extinse are presented. These were completed with wider
sub aspect metodologic şi al sferei de cuprindere, la cele information in terms of methodology and scope for the
două categorii de populaţii: two population categories:
Ø rezidentă, care ţine seama de soldul migraţiei Ø usual resident, taking into account external migration
externe (după criteriul reşedinţei obişnuite) balance (according to usual residence criterion)
şi and
Ø populaţia după domiciliu, care acoperă întreaga Ø permanent resident, covering the whole Romanian
populaţie a României, după criteriul domiciliului population, according to permanent residence in
permanent pe care îl ocupă în România, indiferent de Romania criterion, irrespective of the usual residence.
reşedinţa obişnuită.

XII
Anexa nr. 1
Annex no. 1

CLASIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DIN ECONOMIA NAŢIONALĂ CAEN Rev. 2


(aprobat prin Ordinul nr. 337/20. IV. 2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN,
publicat în M.O. nr. 293/03. V.2007 şi revizuit în M.O. nr. 403/29. V.2008)
THE CLASSIFICATION OF ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY CANE Rev. 2
(approved through Order no. 337/20. IV. 2007 on the classification of activities in the national economy - CANE updating,
published in the Official Journal no. 293/03.V. 2007 and revised in the Official Journal no. 403/29.V. 2008)

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

A AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING


01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe Crop and animal production, hunting and related
service activities
02 Silvicultură şi exploatare forestieră Forestry and logging
03 Pescuitul şi acvacultura Fishing and aquaculture

B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ MINING AND QUARRYING


05 Extracţia cărbunelui superior şi inferior Mining of coal and lignite
06 Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale Extraction of crude petroleum and natural gas
07 Extracţia minereurilor metalifere Mining of metal ores
08 Alte activităţi extractive Other mining and quarrying
09 Activităţi de servicii anexe extracţiei Mining support service activities

C INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE MANUFACTURING


10 Industria alimentară Manufacture of food products
11 Fabricarea băuturilor Manufacture of beverages
12 Fabricarea produselor din tutun Manufacture of tobacco products
13 Fabricarea produselor textile Manufacture of textiles
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte Manufacture of wearing apparel
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor Tanning and dressing of leather; manufacture
de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi of travel and leather goods, harness and footwear;
încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor preparation and dyeing of furs
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn Manufacture of wood and of products of wood
şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din and cork, except furniture; manufacture of articles
paie şi din alte materiale vegetale împletite of straw and plaiting materials
17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie Manufacture of paper and paper products
18 Tipărire şi reproducerea pe suporţi Printing and reproduction of recorded media
a înregistrărilor
19 Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor Manufacture of coke and refined petroleum
obţinute din prelucrarea ţiţeiului products
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice Manufacture of chemicals and chemical products
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a Manufacture of basic pharmaceutical products and
preparatelor farmaceutice pharmaceutical preparations
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice Manufacture of rubber and plastic products
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice Manufacture of other non-metallic mineral
products
24 Industria metalurgică Manufacture of basic metals
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor Manufacture of fabricated metal products,
din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii except machinery and equipment
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor Manufacture of computer, electronic and
electronice şi optice optical products
27 Fabricarea echipamentelor electrice Manufacture of electrical equipment
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a. Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, Manufacture of motor vehicles, trailers and
a remorcilor şi semiremorcilor semi-trailers
30 Fabricarea altor mijloace de transport Manufacture of other transport equipment
31 Fabricarea de mobilă Manufacture of furniture
32 Alte activităţi industriale n.c.a. Other manufacturing activities n.e.c.
33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor Repair, maintenance and installation of machinery
şi echipamentelor and equipment
D PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICITY, GAS, STEAM AND
ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ AIR CONDITIONING PRODUCTION AND SUPPLY
CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35 Producţia şi furnizarea de energie electrică şi Electricity, gas, steam and air conditioning
termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat production and supply

XIII
Anexa nr. 1 - continuare
Annex no. 1 - continued

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

E DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE


GESTIONAREA DEŞEURILOR, MANAGEMENT AND DECONTAMINATION
ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE ACTIVITIES
36 Captarea, tratarea şi distribuţia apei Water catchment, treatment and distribution
37 Colectarea şi epurarea apelor uzate Used water collection and purification
38 Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; Waste collection, purification and disposal;
activităţi de recuperare a materialelor reciclabile activities of recycling materials recovery
39 Activităţi şi servicii de decontaminare Activities and services of decontamination

F CONSTRUCŢII CONSTRUCTION
41 Construcţii de clădiri Construction of buildings
42 Lucrări de geniu civil Civil engineering
43 Lucrări speciale de construcţii Specialised construction activities

G COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; WHOLESALE AND RETAIL; REPAIR OF


REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES
A MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi Wholesale and retail, maintenance and repair of
repararea autovehiculelor şi a motocicletelor motor vehicles and motorcycles
46 Comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu Wholesale, except of motor vehicles and
autovehicule şi motociclete motorcycles
47 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia Retail, except of motor vehicles and
autovehiculelor şi motocicletelor motorcycles

H TRANSPORT ŞI DEPOZITARE TRANSPORTATION AND STORAGE


49 Transporturi terestre şi transporturi prin conducte Land transport and transport via pipelines
50 Transporturi pe apă Water transport
51 Transporturi aeriene Air transport
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi Warehousing and support activities for transportation
53 Activităţi de poştă şi de curier Postal and courier activities

I HOTELURI ŞI RESTAURANTE HOTELS AND RESTAURANTS


55 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare Hotels and other accommodation facilities
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie Restaurants and other catering services

J INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII INFORMATION AND COMMUNICATION


58 Activităţi de editare Publishing activities
59 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de Motion picture, video and television programme
programe de televiziune; înregistrări audio şi production, sound recording and music publishing
activităţi de editare muzicală activities
60 Activităţi de difuzare şi transmitere de programe Programming and broadcasting activities
61 Telecomunicaţii Telecommunications
62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei Computer programming, consultancy and
related activities
63 Activităţi de servicii informatice Information service activities

K INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI FINANCIAL AND INSURANCE INTERMEDIATION


64 Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor Financial intermediation, except insurance and
de asigurări şi ale fondurilor de pensii pension funding
65 Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor Insurance, reinsurance and pension funding
de pensii (cu excepţia celor din sistemul public (except compulsory social security)
de asigurări sociale)
66 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, Activities auxiliary to financial intermediation,
activităţi de asigurare şi fonduri de pensii insurance activities and pension funds

L TRANZACŢII IMOBILIARE REAL ESTATE ACTIVITIES


68 Tranzacţii imobiliare Real estate activities

M ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND


ŞI TEHNICE TECHNICAL ACTIVITIES
69 Activităţi juridice şi de contabilitate Legal and accounting activities

XIV
Anexa nr. 1 - continuare
Annex no. 1 - continued

Secţiune Diviziune Denumire Description


Section Division

70 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor Activities of head offices; management consultancy
administrative centralizate; activităţi de management activities
şi de consultanţă în management
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de Architectural and engineering activities; technical
testări şi analiză tehnică testing and analysis
72 Cercetare-dezvoltare Scientific research and development
73 Publicitate şi activităţi de studiere a pieţei Advertising and market research
74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice Other professional, scientific and technical activities
75 Activităţi veterinare Veterinary activities

N ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE


ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT ACTIVITIES
77 Activităţi de închiriere şi leasing Rental and leasing activities
78 Activităţi de servicii privind forţa de muncă Employment activities
79 Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; Travel agency, tour operator reservation service and
alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică related activities
80 Activităţi de investigaţii şi protecţie Security and investigation activities
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri Services to buildings and landscape activities
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi Office administrative, office support and other
de servicii prestate în principal întreprinderilor business support activities

O ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE;


ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC COMPULSORY SOCIAL SECURITY
84 Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din Public administration and defence; compulsory
sistemul public social security

P ÎNVĂŢĂMÂNT EDUCATION
85 Învăţământ Education

Q SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES


86 Activităţi referitoare la sănătatea umană Human health activities
87 Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă Residential care activities
socială, cu cazare
88 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare Social work activities without accommodation

R ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION


RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică Creative, arts and entertainment activities
91 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor Libraries, archives, museums and other cultural
şi alte activităţi culturale activities
92 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri Gambling and betting activities
93 Activităţi sportive, recreative şi distractive Sports activities and amusement and recreation
activities

S ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII OTHER SERVICE ACTIVITIES


94 Activităţi asociative diverse Activities of membership organisations
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale Repair of computers and personal and household
şi de uz gospodăresc goods
96 Alte activităţi de servicii Other personal service activities

T ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS;


ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL UNDIFFERENTIATED GOODS AND SERVICES-
CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRODUCING ACTIVITIES OF
PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI HOUSEHOLDS FOR OWN USE
SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
97 Activităţi ale gospodăriilor private în calitate de Activities of households as employers of domestic
angajator de personal casnic personnel
98 Activităţi ale gospodăriilor private de producere Undifferentiated goods and services producing
de bunuri şi servicii destinate consumului propriu activities of private households for own use

U ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL


ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE ORGANISATIONS AND BODIES
99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor Activities of extraterritorial organisations and bodies
extrateritoriale XV
GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE
COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul


Macroregion Development region County

MACROREGIUNEA UNU Nord - Vest Bihor


MACROREGION ONE North - West Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Satu Mare
Sălaj
Centru Alba
Center Braşov
Covasna
Harghita
Mureş
Sibiu
MACROREGIUNEA DOI Nord - Est Bacău
MACROREGION TWO North - East Botoşani
Iaşi
Neamţ
Suceava
Vaslui
Sud - Est Brăila
South - East Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea
MACROREGIUNEA TREI Sud - Muntenia Argeş
MACROREGION THREE South - Muntenia Călăraşi
Dâmboviţa
Giurgiu
Ialomiţa
Prahova
Teleorman
Bucureşti - Ilfov Ilfov
Bucharest - Ilfov Municipiul Bucureşti
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA PATRU Sud - Vest Oltenia Dolj
MACROREGION FOUR South - West Oltenia Gorj
Mehedinţi
Olt
Vâlcea
Vest Arad
West Caraş-Severin
Hunedoara
Timiş

Notă: Datele statistice în profil teritorial sunt prezentate pe judeţe, conform Decretului - Lege nr. 2/1968 cu modificările ulterioare, iar judeţele
au fost grupate pe regiuni de dezvoltare.
Prin rectificarea apărută în Legea nr. 315/28.VI.2004 privind dezvoltarea regională în România, au fost redenumite trei regiuni,
după cum urmează:
- Regiunea de dezvoltare Sud este redenumită Sud - Muntenia,
- Regiunea de dezvoltare Sud - Vest este redenumită Sud - Vest Oltenia,
- Regiunea de dezvoltare Bucureşti este redenumită Bucureşti - Ilfov.
S-au constituit patru macroregiuni, conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice din România şi
cerinţelor Regulamentului CE nr. 1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al
unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 154/2003.
Note: Statistical data at territorial level are presented by county, according to the Decree - Law no. 2/1968 further amended, while
the counties were grouped by development region.
Through the rectification introduced in Law no. 315/28.VI.2004 on regional development in Romania, three regions were renamed,
as follows:
- The development region South is renamed South - Muntenia,
- The development region South - West is renamed South - West Oltenia,
- The development region Bucharest is renamed Bucharest - Ilfov.
Four macroregions were constituted, according to the Law on setting up the nomenclature of statistical territorial units in Romania
and to the requirements of the EC Regulation no. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council regarding the setting up
of a common nomenclature of statistical territorial units – NSTU, published in Official Journal of European Union no. L 154/2003.

XVI
GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE
COUNTIES GROUPING, BY MACROREGION AND DEVELOPMENT REGION

MACROREGIUNEA UNU / MACROREGION ONE

MACROREGIUNEA DOI / MACROREGION TWO

Satu Mare BOTOŞANI MACROREGIUNEA TREI / MACROREGION THREE


MARAMUREŞ
MACROREGIUNEA PATRU / MACROREGION FOUR
SUCEAVA Botoşani
Nord - Vest SATU MARE Baia Mare
Suceava
North - West
BISTRIŢA-NĂSĂUD IAŞI Nord - Est
Zalău North - East
NEAMŢ Iaşi
Oradea SĂLAJ Bistriţa Piatra-Neamţ
Centru CLUJ
Center
BIHOR
Cluj-Napoca MUREŞ
Vaslui
Cluj-Napoca
Târgu Mureş Bacău
HARGHITA
Miercurea Ciuc BACĂU VASLUI
Arad ARAD ALBA
Alba Iulia

Deva COVASNA
SIBIU BRAŞOV
Timişoara Sfântu VRANCEA
Gheorghe GALAŢI
Sibiu
Vest TIMIŞ Braşov Focşani
West HUNEDOARA Galaţi

PRAHOVA BUZĂU Brăila


Reşiţa ARGEŞ Tulcea
Râmnicu
Târgu Jiu Vâlcea BRĂILA
Târgovişte Buzău TULCEA
CARAŞ-SEVERIN
Ploieşti
Legendă / Legend: VÂLCEA DÂMBOVIŢA
Drobeta GORJ Piteşti
Turnu Severin
Oraşe / Towns IALOMIŢA
ILFOV Slobozia
MEHEDINŢI
CONSTANŢA
Municipii / Municipalities Sud - Est
BUCUREŞTI South - East
Slatina CĂLĂRAŞI Călăraşi
Reşedinţe de judeţ / County residence Craiova
Constanţa
Judeţe / Counties DOLJ GIURGIU
Alexandria
Giurgiu
Regiuni de dezvoltare / Development regions OLT TELEORMAN

Sud - Vest Oltenia Sud - Muntenia Bucureşti - Ilfov


South - West Oltenia South - Muntenia Bucharest - Ilfov
PRESCURTĂRI FOLOSITE PENTRU UNITĂŢILE DE MĂSURĂ
ABBREVIATIONS USED FOR UNITS OF MEASUREMENT

U.M. = unitate de măsură MVA = megavoltamper


M.U. = measurement unit = megavoltamper
mm = milimetru CP = cal putere
= millimetre HP = horse power
m = metru kcal = kilocalorie
= metre = kilocalorie
m2 = metru pătrat Gcal = gigacalorie
= square metre = gigacalorie
m3 = metru cub kO = kilooctet
= cubic metre = kilooctet
ha (10000 m2) = hectar
'' = secundă
= hectare
= second
km = kilometru
= kilometre ' = minut
= minute
km2 = kilometru pătrat
= square kilometre h = oră
= hour
microgr. = microgram
= microgram 0 = grad
mg = miligram = degree
= miligram nr. = număr
g = gram no. = number
= gram % = procent
kg = kilogram = percentage
= kilogram mii = mii
t = tonă thou = thousands (thou)
= tonne mil. = milion
tdw = tonă deadweight mill. = million
= tonne deadweight
mild. = miliard
l = litru bn = billion
= litre
echiv. = echivalent
dal = decalitru equiv. = equivalent
= decalitre
S.A. = substanţă activă
hl = hectolitru A.S. = active substance
= hectolitre
buc. = bucată
W = watt
pcs. = pieces
= watt
kW = kilowatt per. = pereche
= kilowatt = pair
kWh = kilowatt - oră garnit. = garnitură
= kilowatt - hour = set
kVA = kilovoltamper n.c.a. = neclasificate altundeva
= kilovoltamper n.e.c. = not elsewhere classified

SIMBOLURI FOLOSITE
SYMBOLS USED

- = nu este cazul G = grafic


= data not applicable = graph
... = lipsă date *) = date mai mici decât 0,5
= data not available = magnitude less than 0.5

~ = date neînsumabile **) = date mai mici decât 0,05


= nontotalized data = magnitude less than 0.05

c = date confidenţiale ***) = date mai mici decât 0,005


= confidential data = magnitude less than 0.005

= tabele ce apar numai pe CD-ROM.


= tables included only on the CD-ROM.

XVIII
GEOGRAFIE, METEOROLOGIE

1
ªI MEDIU ÎNCONJURÃTOR

GEOGRAPHY, METEOROLOGY
AND ENVIRONMENT
CUPRINS TABELE Pagina TABLES CONTENTS
Page

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-


ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ TERRITORIAL ORGANISATION

1.1 Poziþia geograficã a României ..................................... 10 Geographical position of Romania


1.2 Lungimea frontierelor României .................................. 11 Length of Romania’s borders
1.3 Principalele altitudini muntoase ................................... 11 Major mountain peaks
1.4 Lungimea principalelor cursuri de apã de pe Length of major rivers
teritoriul României ....................................................... 13 on Romanian territory
1.5 Principalele lacuri naturale .......................................... 14 Major natural lakes
1.6 Principalele lacuri antropice ........................................ 15 Major anthropic lakes
1.7 Altitudinea medie a principalelor oraºe din România ... 16 Average height of major towns in Romania
1.8 Organizarea administrativã a teritoriului României, Administrative organisation of Romanian territory,
la 31 decembrie 2013 ................................................. 17 on December 31, 2013

METEOROLOGIE METEOROLOGY

1.9 Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã) ............ 18 Air temperature (monthly and yearly average)
1.10 Temperatura aerului (maxima absolutã ºi Air temperature (monthly and yearly absolute
minima absolutã lunarã ºi anualã) .............................. 20 maximum and absolute minimum)
1.11 Precipitaþii atmosferice (cantitatea lunarã ºi anualã) ... 28 Precipitations (monthly and yearly quantity)

MEDIU ÎNCONJURÃTOR ENVIRONMENT

Resurse naturale Natural resources


1.12 Ariile protejate, în anul 2013 ....................................... 30 Protected areas, in 2013
1.13 Rezervaþii ale biosferei ºi zone umede de importanþã Biosphere reservations and wetlands of international
internaþionalã, în anul 2013 ......................................... 30 importance, in 2013
1.14 Parcurile naþionale ºi parcurile naturale, National and natural parks,
în anul 2013 ................................................................ 31 in 2013
1.15 Resursele de apã asigurate, potrivit Water resources assured, according to the
gradului de amenajare, în anul 2013 .......................... 32 arrangement level, in 2013
Calitatea factorilor de mediu Environment factors quality
1.16 Calitatea apelor de suprafaþã, în anul 2013 ................ 32 Surface waters quality, in 2013
Mãsuri de protecþie a mediului Environment protection measures
1.17 Investiþii pentru protecþia mediului, în anul 2013 ......... 33 Investments for environment protection, in 2013
1.18 Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului, Internal current expenditure for environment
în anul 2013 ................................................................ 34 protection, in 2013

SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã privind cheltuielile pentru  Statistical survey on environment protection
protecþia mediului, completatã de operatorii expenditure, filled in by economic operators and
economici ºi unitãþile administraþiei publice. public administration units.

2
Surse administrative: Administrative sources:
 Institutul de Geografie Bucureºti;  Institute of Geography Bucharest;
 Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã din  General Inspectorate of Border Police within the
cadrul Ministerului Afacerilor Interne; Ministry of Internal Affairs;
 Administraþia Naþionalã de Meteorologie;  National Administration of Meteorology;
 Ministerul Mediului ºi Schimbãrilor Climatice;  Ministry of Environment and Climatic Changes;
 Ministerul Finanþelor Publice;  Ministry of Public Finances;
 Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului;  National Agency for Environment Protection;
 Regia Naþionalã a Pãdurilor;  National Company of Forests;
 Administraþia Naþionalã „Apele Române”.  National Administration ”Romanian Waters”.

GEOGRAFIE ªI ORGANIZARE GEOGRAPHY AND ADMINISTRATIVE-


ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ TERRITORIAL ORGANISATION

Prezentare Description

România este situatã în centrul geografic al Europei Romania is situated in the geographical centre of
(sud-estul Europei Centrale), la nord de Peninsula Europe (south-east of Central Europe) at the north of the
Balcanicã, la jumãtatea distanþei dintre Coasta Balkan Peninsula, at half the distance between Atlantic
Atlanticului ºi Munþii Ural, în interiorul ºi exteriorul arcului Coast and The Urals, inside and outside the Carpathians
Munþilor Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km) Arch, on the Danube lower course (1075 km) and has
ºi cu ieºire la Marea Neagrã. exit to the Black Sea.
De altfel, paralela 45°N cu meridianul 25°E se Otherwise, the 45°N parallel with the 25°E meridian
intersecteazã în apropiere de centrul geometric al þãrii, la intersects near the geometrical centre of the country,
100 km N-V de capitala þãrii, Bucureºti. 100 km N-V of the country capital, Bucharest.
Cu o suprafaþã de 238391 km2, România este Romania is the twelfth country of Europe, having an
a 12-a þarã ca mãrime a Europei. area of 238391 km2.
Ieºirea la mare înlesneºte legãturile cu þãrile din The exit to the sea enables the connections with the
bazinul Mãrii Negre, bazinul Mãrii Mediterane ºi, prin countries in the Black Sea basin, in the Mediterranean
intermediul acesteia, cu restul lumii. Sea basin and, by means of this, rest of the world.
Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã pe Romanian seaside of the Black Sea is lying on
245 km, între gârla Musura (graniþa cu Ucraina) ºi 245 km, between Musura stream (at the border with Ukraine)
localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria). and Vama Veche locality (at the border with Bulgaria).
Relieful României se compune din trei trepte Romania's relief consists of three major levels: the
majore: cea înaltã a Munþilor Carpaþi (cel mai înalt vârf highest one in the Carpathians (the highest peak
Moldoveanu 2544 m), cea medie care corespunde Moldoveanu 2544 m), the middle one which corresponds
Subcarpaþilor, dealurilor ºi podiºurilor ºi cea joasã, a to the Sub-Carpathians, to the hills and to the plateaus
câmpiilor, luncilor ºi Deltei Dunãrii. Delta Dunãrii, cea and the lowest one in plains, meadows and Danube
mai tânãrã unitate de relief, în continuã formare, are Delta. The Danube Delta, the youngest relief unit under
altitudinea medie de 0,52 m. permanent formation, has the average height of 0.52 m.
Caracteristicile principale ale unitãþilor de relief sunt Main features of relief units are proportionality
proporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, (31% mountains, 36% hills and plateaus, 33% plains and
33% câmpii ºi lunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor meadows) and concentric display of the relief major
majore ale reliefului. levels.
Clima României este temperat-continentalã de Romania’s climate is temperate-continental of
tranziþie, cu influenþe oceanice dinspre vest, transition, with oceanic influences from the West,
mediteraneene dinspre sud-vest ºi continental-excesive Mediterranean ones from South-West and continental-
din est. Temperatura medie multianualã este diferenþiatã excessive ones from the East. Multiannual average
latitudinal, respectiv 8°C în nord ºi peste 11°C în sud, ºi temperature is latitudinally different, 8°C in the North and
altitudinal, cu valori de -2,5°C în etajul montan over 11°C in the South, and altitudinally, with values of
(Vârfu Omu - masivul Bucegi) ºi 11,6°C în câmpie -2.5°C in the mountain floor (Omu peak - Bucegi massif)
(oraºul Zimnicea - judeþul Teleorman). and 11.6°C in the plain (Zimnicea town - Teleorman county).
Precipitaþiile anuale scad în intensitate de la vest la Yearly precipitations decrease in intensity from west
est, respectiv de la peste 600 mm la mai puþin de 500 mm to east, from over 600 mm to less 500 mm in the East

3
în Câmpia Românã de Est, sub 450 mm în Dobrogea ºi Romanian Plain, under 450 mm in Dobrogea and about
circa 350 mm pe litoral, pentru ca în regiunile muntoase 350 mm by seaside, in the mountainous areas they
sã ajungã la 1000-1500 mm. reach 1000-1500 mm.
Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, Romanian running waters are radially displayed,
marea majoritate având izvoarele în Carpaþi. Principalul most of them having the springs in the Carpathians. Their
colector al acestora este fluviul Dunãrea, care strãbate main collector is the Danube river, which crosses the
þara în partea sudicã pe o lungime de 1075 km ºi se country in the south on 1075 km length and flows into the
varsã în Marea Neagrã. Black Sea.
Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale The lakes are represented by natural lakes
(numeroase tipuri genetice) rãspândite în toate unitãþile (numerous genetic types) spread in all major units of
majore de relief, de la cele glaciare în etajul alpin (Lacul relief, from glacial ones in the alpine floor (Mioarelor
Mioarelor - Fãgãraº la 2282 m) la limanele Lake - Fãgãraº 2282 m) to river-maritime banks
fluvio-maritime (Lacul Techirghiol la 1,5 m) ºi prin lacuri (Techirghiol Lake at 1.5 m) and anthropic lakes, as well
antropice, de asemenea în toate unitãþile de relief. in all relief units.
Vegetaþia este condiþionatã de relief ºi de The vegetation is determined by the relief and by
elementele pedo-climatice, întâlnindu-se o dispunere pedo-climatic elements, being displayed in floors.
etajatã a acesteia. Regiunile montane sunt acoperite de Mountainous regions are covered by coniferous forests
pãduri de conifere (îndeosebi molid), pãduri de amestec (especially spruce fir), mixture forests (beech, fir-tree,
(fag, brad ºi molid) ºi pãduri de fag. Pe culmile mai înalte spruce fir) and beech forests. Higher peaks are covered
se aflã pajiºti alpine ºi tufãriºuri de jneapãn, ienupãr, by alpine lawns and bushes of dwarf pine, juniper,
afin, meriºor ºi altele. bilberry, red bilberry a.s.o.
În regiunile de deal ºi de podiº se întâlnesc pãduri In the hills and plateaus regions there are broad-
de foioase în care predominã fagul, gorunul sau stejarul; leaved forests, prevailing beech, common oak or durmast
pe dealurile joase ºi câmpiile înalte, adesea, principalele oak; the main forest species often met on low hills and
specii care alcãtuiesc pãdurile sunt cerul ºi gârniþa. high plains are Quercus cerris and Quercus frainetto.
Vegetaþia de stepã ºi de silvostepã, care ocupa ariile The steppe and silvosteppe vegetation, which
cu deficit de umiditate din Podiºul Dobrogei, Câmpia covered the areas of low humidity in Dobrogea Plateau,
Românã, Podiºul Moldovei, Câmpia Banatului ºi Romanian Plain, Moldova Plateau, Banat and Criºana
Criºanei, a fost, în cea mai mare parte, înlocuitã prin Plain has been mostly replaced by agricultural crops.
culturi agricole.
Fauna României este grupatã pe areale diferenþiate Romania's fauna is grouped by different areals
în funcþie de biotopul fiecãrei specii. În etajul alpin apar according to each species biotype. Relict elements as
elemente relicte precum capra neagrã ºi vulturul de black goat (chamois) and mountain vulture live in the
munte. În pãdurile carpatine trãiesc diferite mamifere: alpine area. In the Carpathian forests live various
urs, cerb, râs, lup, mistreþ, cãprior, veveriþã ºi un numãr animals: bear, buck, lynx, wolf, wild boar, roebuck,
mare de specii de pãsãri. În câteva regiuni muntoase se squirrel and several species of birds. In a few
mai pãstreazã cocoºul de munte ºi cocoºul de mountainous areas both mountain cock and birch cock
mesteacãn; în regiunile de deal ºi câmpie sunt are still met. In the hill and field areas there are hares,
rãspândite: iepurele, cârtiþa, ariciul, diferite pãsãri, moles, hedgehogs, various birds, lizards, batrachia
ºopârle, batracieni º.a.; pentru zonele de stepã sunt a.s.o.; rodent animals as gopher and hamster are
caracteristice rozãtoarele (popândãul ºi hârciogul). characteristic for the steppe areas. Water fauna is
Fauna acvaticã este reprezentatã îndeosebi prin pãstrãv represented especially by trout in the mountainous
în apele de munte (lostriþa, mai rãspânditã în trecut, a waters (huck which was mostly spread in the past has
devenit destul de rarã); clean ºi mreanã în regiunile de become quite rare); dace and barbel in the hill region;
deal; crap, biban, ºtiucã, somn, caras în cele de câmpie carp, perch, pike, sheat fish, crucian in the field region
ºi Delta Dunãrii; în apele marine teritoriale ºi pe Dunãrea and Danube Delta; sturgeon species are also met in the
inferioarã se întâlnesc ºi specii de sturioni. marine territorial waters and on the downstream Danube.
Resursele minerale utile ale României sunt variate. Romania's useful minerals resources are various.
Printre principalele resurse minerale utile pot fi Among the main useful minerals resources we can
menþionate: petrolul, cu vechi tradiþii de exploatare; mention: crude oil, with old exploitation traditions; natural
gazele naturale; cãrbunii, în special huila cocsificabilã, gas; coal, especially coking pitcoal, brown coal and
cãrbunele brun ºi lignitul; minereuri feroase ºi neferoase, lignite; ferrous and non-ferrous ores, gold, silver and
zãcãminte de aur, argint ºi de bauxitã; rezerve mari de bauxite ore deposits; vast reserves of salt as well as

4
sare, precum ºi o serie de resurse nemetalifere. numerous non-metalliferrous resources. A special category
O categorie aparte a bogãþiilor de subsol o constituie of subsoil riches is constituted by over 2000 mineral
cele peste 2000 de izvoare de ape minerale, cu valenþe water springs, with consumption and medical treatments
pentru consum ºi tratamente medicale. valences.
Teritoriul României este împãrþit din punct de Romanian territory is divided from administrative
vedere administrativ în: sate, comune, oraºe, municipii viewpoint into: villages, communes, towns, municipalities
ºi judeþe. and counties.
Satul este cea mai micã unitate teritorialã, având Village is the smallest territorial unit, having
caracteristicile aºezãrilor de tip rural. characteristics of rural settlements.
Comuna este unitatea administrativ-teritorialã care Commune is a territorial-administrative unit which
cuprinde populaþia ruralã unitã prin comunitate de comprises rural population united by interest and
interese ºi tradiþii, fiind alcãtuitã din unul sau mai multe traditional community, including one or several villages
sate (din care unul este reºedinþã de comunã). (from which one is commune residence).
Oraºul reprezintã o concentrare umanã cu o funcþie Town represents a human concentration with
administrativã ºi un mod de viaþã specific ariilor urbane administrative function and a life specific to urban areas
ºi o structurã profesionalã a populaþiei în care predominã and with a population professional structure where the
cea ocupatã în ramurile neagricole. population employed in non-agricultural branches prevails.
Municipiul este un oraº cu un rol economic, social, Municipality is a town, with an important economic,
politic ºi cultural însemnat având, de regulã, funcþie social, political and cultural role, usually having
administrativã. administrative function.
Judeþul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã County represents traditional administrative-
tradiþionalã în România, alcãtuitã din oraºe ºi comune, în territorial unit in Romania, including towns and
funcþie de condiþiile geografice, economice, social- communes, depending on geographical, economical and
politice ºi de legãturile culturale ºi tradiþionale ale social-political conditions and population cultural and
populaþiei. Teritoriul României este organizat în 42 de traditional relations. Romanian territory is organized into
judeþe (inclusiv Municipiul Bucureºti). 42 counties (including Bucharest Municipality).
Ca unitãþi teritoriale (non-administrative) au fost As territorial (non-administrative) units, eight
create opt regiuni de dezvoltare, constituite prin regions of development were created, gathering
reuniunea mai multor judeþe. several counties.
Au fost create patru macroregiuni, care nu sunt Four macroregions were created, which are not
unitãþi administrativ-teritoriale ºi nu au personalitate administrative territorial units and have no legal entity,
juridicã; sunt constituite pentru a asigura colectarea, they are constituted to assure the collection, compilation
elaborarea ºi difuzarea statisticilor regionale armonizate la and transmission of harmonised regional statistics at
nivelul Uniunii Europene. European Union level.

Oraºele principale: Bucureºti, Timiºoara, Iaºi, Main cities: Bucharest, Timiºoara, Iaºi, Cluj-Napoca,
Cluj-Napoca, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Constanþa, Craiova, Galaþi, Braºov, Ploieºti, Brãila,
Ploieºti, Brãila, Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu. Oradea, Bacãu, Piteºti, Arad, Sibiu.
Porturile principale: Main harbours:
– la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia; – at the Black Sea: Constanþa, Mangalia;
– la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu – at the Danube: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu
Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele, Zimnicea, Severin, Calafat, Corabia, Turnu Mãgurele,
Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã, Hârºova, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã,
Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina. Hârºova, Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.
Aeroporturile principale: Bucureºti („Henri Coandã” - Main airports: Bucharest (”Henri Coandã” -
Otopeni ºi „Aurel Vlaicu” - Bãneasa), Constanþa („Mihail Otopeni and ”Aurel Vlaicu” - Bãneasa), Constanþa
Kogãlniceanu”), Timiºoara („Traian Vuia”), Cluj-Napoca, (”Mihail Kogãlniceanu”), Timiºoara (”Traian Vuia”),
Iaºi, Craiova, Arad, Bacãu, Baia Mare, Oradea, Satu Mare, Cluj-Napoca, Iaºi, Craiova, Arad, Bacãu, Baia Mare,
Sibiu, Suceava, Târgu Mureº, Tulcea. Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureº, Tulcea.
Capitala: Municipiul Bucureºti (1870157 locuitori The capital: Bucharest Municipality (1870157
- date provizorii - populaþie rezidentã la 1 iulie 2013, inhabitants - provisional data - the usual resident population
estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele on July 1, 2013 was used, estimated under comparability
definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al conditions with the final results of the Population and Housing

5
Locuinþelor - 2011), împãrþit în ºase sectoare Census - 2011), organised into six administrative sectors.
administrative. Prima menþionare documentarã dateazã The first documentary mention was on 20.IX.1459, as
din 20.IX.1459, ca reºedinþã a lui Vlad Þepeº. Capitalã a residence of Vlad Þepeº. Capital of Þara Româneascã since
Þãrii Româneºti începând din a doua jumãtate a secolului the second half of the XVII th century and Capital of Romania
al XVII-lea ºi Capitala României, din anul 1862, municipiul since 1862, Bucharest Municipality is the most important
Bucureºti este cel mai important centru politic, economic ºi political, economic and cultural-scientific center of the
cultural-ºtiinþific al þãrii. country.
Limba oficialã: limba românã. Official language: Romanian.
Drapelul României este tricolor; culorile sunt Flag of Romania: is three - coloured; the colours
aºezate vertical în ordinea urmãtoare, începând de la are placed vertically in the following order from the
lance: albastru, galben, roºu. lance: blue, yellow, red.
Ziua naþionalã a României: 1 Decembrie. National day of Romania: December, 1.
Imnul naþional al României este „Deºteaptã-te National anthem of Romania is ”Wake up,
române”. Romanian”.
Forma de guvernãmânt a României este republica: Government form in Romania is the republic:
– Republicã, conform Constituþiei adoptate în 1991 ºi – Republic, according to the Constitution adopted in
modificatã în 2003; 1991 and modified in 2003;
– Puterea legislativã este reprezentatã de un – Legislative power is represented by two chamber
parlament bicameral (Camera Deputaþilor ºi Parliament (Chamber of Deputies and Senate), and
Senatul), iar puterea executivã este exercitatã de executive power is carried out by Government led
Guvern, condus de un prim-ministru desemnat de by Prime Minister appointed by the country’s
preºedintele þãrii; President;
– Preºedintele þãrii este ales în baza rezultatelor – President of the country is elected based on
alegerilor generale prin scrutin universal pentru un general elections results by universal vote for a
mandat de 5 ani. 5 years mandate.
Moneda naþionalã: Leu, cu subdiviziunea „ban”. National currency: Leu, with ”ban” as subdivision.
Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa The exchange rate is set on the interbank currency
valutarã interbancarã, moneda de referinþã fiind euro. market on a daily basis, reference currency being euro.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

METEOROLOGIE METEOROLOGY

Cercetarea proceselor ºi fenomenelor fizice din The research on physical processes and phenomena
atmosfera terestrã, care determinã starea timpului ºi in the terrestrial atmosphere, which determine the weather
clima, are la bazã mãsurãtorile ºi observaþiile and the climate, relies on the meteorological measurements
meteorologice ce se efectueazã permanent sau periodic and observations, permanently or periodically carried out in
în diferite puncte de pe suprafaþa globului terestru ºi la different points on the terrestrial globe surface and at
diferite înãlþimi în atmosfera liberã. Programul unitar al various altitudes in the free atmosphere. The unitary
mãsurãtorilor ºi observaþiilor, precum ºi alte activitãþi programme of measurements and observations, as well as
meteorologice se asigurã prin colaborare other meteorological activities are assured by international
internaþionalã, în cadrul Administraþiei Naþionale de co-operation within National Administration of Meteorology,
Meteorologie, cu Organizaþia Meteorologicã Mondialã. with the World Meteorology Organisation.
Staþia meteorologicã reprezintã punctul de pe The meteorological station represents the point
suprafaþa terestrã unde se efectueazã observaþii ºi from the terrestrial surface, where measurements and
mãsurãtori asupra tuturor elementelor ºi fenomenelor observations on all meteorological elements and
meteorologice, conform programului stabilit. Majoritatea phenomena are carried out in keeping with the
observaþiilor, mãsurãtorilor ºi determinãrilor programme. Most of meteorological observations,
meteorologice de la staþii se efectueazã pe platforma measurements and determinations from the stations are
meteorologicã situatã pe un teren deschis, tipic pentru performed on the meteorological area situated on an
regiunea respectivã, cu dimensionarea standard de open land, typical for the respective region, with the
26 m x 26 m. standard dimension of 26 m x 26 m.

6
Pentru cercetarea proceselor ºi fenomenelor In order to observe the atmospheric processes and
atmosferice ºi pentru calculul diferiþilor parametri phenomena and to compute various meteorological and
meteorologici ºi climatici, este necesarã raportarea climatic parameters, it is necessary to report
observaþiilor ºi mãsurãtorilor, care se realizeazã atât în observations and measurements, carried out both in
spaþiu, cât ºi în timp. space and over time.
Programul climatologic reprezintã complexul The climatic programme represents the complex of
observaþiilor ºi mãsurãtorilor meteorologice ce se meteorological observations and measurements
executã la staþii, dupã timpul solar mediu local, atât la performed at stations, according to the local average solar
termenele fixe, cât ºi continuu în 24 de ore. Permanent, time, both at fixed deadlines and continuously during
la termenele climatologice (1, 7, 13, 19 timp solar mediu 24 hours. Permanently, at the climatic deadlines (1, 7, 13,
local) se efectueazã observaþii ºi mãsurãtori asupra: 19 local average solar time), the observations and
presiunii atmosferice, vântului, temperaturii ºi umezelii measurements are done for: atmospheric pressure, wind,
aerului, temperaturii suprafeþei solului, nebulozitãþii, air temperature and humidity, ground surface temperature,
precipitaþiilor, vizibilitãþii orizontale. Continuu, în tot cursul cloudiness, precipitations, horizontal visibility.
zilei ºi nopþii se determinã caracteristicile tuturor Continuously, during all day and night, the characteristics
fenomenelor meteorologice (hidrometeori, litometeori, of all meteorological phenomena (hydrometeors,
electrometeori etc.). litometeors, electrometeors a.s.o.) are determined.
Observaþiile asupra temperaturii aerului constau Air temperature observations consist of air
în mãsurarea temperaturii aerului la termenele stabilite ºi temperature measurement at the observation deadlines
în determinarea valorilor maxime ºi minime ale acesteia and of determining its maximum and minimum values,
în intervalele de timp dintre aceste termene. during the intervals between the climatic observation
deadlines.
Temperatura aerului se mãsoarã cu instrumente cu Air temperature is measured with direct reading
citire directã, psihrometrul cu ventilaþie artificialã, instruments, the psychrometer with artificial ventilation,
termometrul de maximã cu mercur ºi termometrul de the thermometer of maximum with mercury and the
minimã cu alcool ºi cu aparate înregistratoare thermometer of minimum with alcohol and with recording
(termografe). Pentru ca instrumentele cu care se apparatus (thermographs). In view to ensure that the
mãsoarã temperatura ºi umezeala aerului sã nu fie instruments for measuring air temperature and humidity
influenþate direct de radiaþia solarã, de radiaþia terestrã, are not directly influenced by the solar, terrestrial
de precipitaþii ºi de rafalele vântului, ele se instaleazã în radiation, by precipitations and by wind gusts, they
adãpostul meteorologic situat la 2 m înãlþime deasupra should be placed in the meteorological shelter situated at
solului. 2 meters high above the ground.
Mãsurarea cantitãþilor de apã ce provin din The measurement of water quantities coming
precipitaþii atmosferice sau care se depun din alþi from atmospheric precipitations or deposited by other
hidrometeori se efectueazã cu ajutorul pluviometrului, iar hydrometeors is carried out by means of pluviometer and
înregistrarea continuã a precipitaþiilor (lichide) se face cu the continuous recording of precipitations (liquids) is
pluviograful. Cantitãþile de apã se mãsoarã zilnic la performed with the pluviograph. Water quantities are
termenele climatologice (1, 7, 13, 19) ºi se exprimã prin daily measured at climatic deadlines (1, 7, 13, 19) and
grosimea stratului de apã cãzutã, în mm (1mm=1l / m2). they are expressed by the thickness of the fallen water
layer, in mm (1mm=1l / m 2).

MEDIU ÎNCONJURÃTOR ENVIRONMENT

Resursele de apã reprezintã potenþialul hidrologic Water resources represent the hydrological
format din apele de suprafaþã ºi subterane în regim potential consisting of the superficial and underground
natural ºi amenajat, inventariate la începutul anului, din waters, under natural and arranged conditions, registered
care se asigurã alimentarea diverselor folosinþe. at the beginning of the year, of which the utilities are fed.
Ariile naturale protejate, conform O.U.G. Natural protected areas, according to G.P.O.
nr. 57/2007, reprezintã zone terestre, acvatice ºi/sau no. 57/2007, represents terrestrial, aquatic and/or
subterane, cu perimetrul legal stabilit ºi având un regim underground areas, with legally settled perimeter and
special de ocrotire ºi conservare, în care existã specii de with a special protection and preservation regime, where
plante ºi animale sãlbatice, elemente ºi formaþiuni wild plants and animal species, bio-geographic elements
biogeografice sau de altã naturã, cu valoare ecologicã, and formations or of other nature, with special ecological,
ºtiinþificã sau culturalã deosebitã ºi cuprind: scientific or cultural value exist and include:

7
– rezervaþii ale biosferei - arii naturale protejate al – reservations of biosphere - protected natural areas
cãror scop este protecþia ºi conservarea unor zone whose purpose is the protection and preservation of a
de habitat natural ºi a diversitãþii biologice specifice; natural habitat areas and of specific biologic diversity;
– parcuri naþionale - arii naturale protejate al cãror – national parks - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor eºantioane purpose is the protection and preservation
reprezentative pentru spaþiul biogeografic naþional; of representative samples for the national
bio-geographic space;
– parcuri naturale - arii naturale protejate al cãror – natural parks - natural protected areas whose
scop este protecþia ºi conservarea unor ansambluri purpose is the protection and preservation of
peisagistice în care interacþiunea activitãþilor umane landscape piles in which human activities
cu natura de-a lungul timpului a creat o zonã interactions in time created a distinct area, with
distinctã, cu valoare semnificativã peisagisticã ºi/sau landscape and/or cultural significant value, often
culturalã, deseori cu o mare diversitate biologicã; with a great biological diversity;
– rezervaþii ºtiinþifice - arii naturale protejate al cãror – scientific reservations - natural protected areas
scop este protecþia ºi conservarea unor habitate whose purpose is the protection and preservation of
naturale terestre ºi/sau acvatice, cuprinzând terrestrial and/or aquatic natural habitats, including
elemente reprezentative de interes ºtiinþific; representative elements of scientific interest;
– rezervaþii naturale - arii naturale protejate al cãror – natural reservations - natural protected areas
scop este protecþia ºi conservarea unor habitate ºi whose purpose is the protection and preservation of
specii naturale importante sub aspect floristic, important natural habitats and species from flora,
faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, fauna, forestry, hydrological, geological, speological,
paleontologic, pedologic; paleontological, pedological point of view;
– monumente ale naturii - arii naturale protejate al – natural monuments - natural protected areas
cãror scop este protecþia ºi conservarea unor whose purpose is the protection and preservation of
elemente naturale cu valoare ºi semnificaþie natural elements and of ecological, scientific,
ecologicã, ºtiinþificã, peisagisticã deosebite; landscape special significance;
– zone umede de importanþã internaþionalã sunt – wetlands of international importance are those
acele arii naturale protejate al cãror scop este protected natural areas whose purpose is to ensure
asigurarea protecþiei ºi conservãrii siturilor naturale the protection and preservation of the natural sites
cu diversitate biologicã specificã zonelor umede; with a wetland-specific biological diversity;
– arii de protecþie specialã avifaunisticã sunt acele arii – special avifaunistic protection areas are those
naturale protejate ale cãror scopuri sunt conservarea, protected natural areas whose purpose is the
menþinerea, ºi acolo unde este cazul, readucerea preservation, maintenance and where necessary
într-o stare de conservare favorabilã a speciilor de the conservative rehabilitation of the bird species
pãsãri ºi a habitatelor specifice, desemnate pentru and specific habitats designated for wild migratory
protecþia speciilor de pãsãri migratoare sãlbatice; bird species protection;
– situri de importanþã comunitarã reprezintã acele arii – sites of community interest reprezent areas
care, în regiunile biogeografice în care existã, located in biogeographical regions, contributing
contribuie semnificativ la menþinerea sau restaurarea la significantly to the maintenance or restoration to a
o stare de conservare favorabilã a habitatelor naturale. favourable preservation state of the natural habitats.
Evaluarea calitãþii apelor de suprafaþã constã în The evaluation of the superficial waters
monitorizarea parametrilor biologici hidromorfologici, quality is carried out by monitoring the biological
fizico-chimici, a poluanþilor prioritari sau a altor poluanþi hidro - morfological parameters, physico - chemical,
evacuaþi în cantitãþi importante. the prioritary pollution agents or other pollution
agents evacuated in important quantities.
Potrivit Legii nr. 310/2004, anexa 11, se disting According to Law no. 310/2004, annex 11, 5 quality
5 clase de calitate, definite astfel: classes are distinguished, defined as follows:
– clasa de calitate I - stare foarte bunã - nu existã – the first quality class - very good state - no
alterãri (sau sunt foarte mici) ale valorilor alterations (or very few) of physico-chemical and
elementelor fizico-chimice ºi hidromorfologice de hydro-morfological quality elements value exist for
calitate pentru tipul de corpuri de apã de suprafaþã the type of superficial waters bodies as against
faþã de cele asociate în mod normal cu acel tip în those normally associated with specific type in
condiþii nemodificate; unchanged conditions;

8
– clasa de calitate II - stare bunã - valorile – the second quality class - good state - biological
elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp quality elements values for superficial water body
de apã de suprafaþã prezintã nivele scãzute de type presents low levels of change because of
schimbare datoritã activitãþilor umane, dar deviazã human activity, but it slightly deviate as against those
uºor faþã de acele valori normale asociate cu tipul de normal values associated with superficial water
corpuri de apã de suprafaþã în condiþii nemodificate; bodies type in unchanged conditions;
– clasa de calitate III - stare moderatã - valorile – the third quality class - moderate state - biological
elementelor biologice de calitate pentru tipul de corp quality elements values for superficial water body
de apã de suprafaþã deviazã moderat faþã de acelea type moderately deviates as against those which are
care sunt în mod normal asociate cu tipul de corp de normally associated with superficial water body type
apã de suprafaþã în condiþii nemodificate. Valorile in unchanged conditions. These values presents
prezintã semne moderate de perturbare ca urmare a moderate perturbation signs because of human
activitãþilor umane ºi sunt esenþial perturbate faþã de activities and are essentially perturbated as against
valorile din condiþiile de stare bunã; the good state conditions values;
– clasa de calitate IV - slabã - prezintã dovezi de – the fourth quality class - poor - presents major
alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de alteration proofs of the biological quality elements
calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi values for superficial water bodies type in which
în care comunitãþile biologice importante deviazã important biological communities significantly
semnificativ de la valorile normale asociate cu tipul deviates from the normal values associated with
de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii superficial water bodies type in unchanged
nemodificate; conditions;
– clasa de calitate V - proastã - prezintã dovezi de – the fifth quality class - bad - presents major
alterãri majore ale valorilor elementelor biologice de alteration proofs of the biological quality elements
calitate pentru tipul de corpuri de ape de suprafaþã ºi values for superficials water bodies type and in
în care pãrþi mari din comunitãþile biologice which big parts from important biological
importante care sunt în mod normal asociate cu tipul communities which are normally associated with
de corpuri de apã de suprafaþã în condiþii superficial water bodies type in unchanged
nemodificate, sunt absente. conditions are absent.
Cheltuielile pentru protecþia mediului includ Environment protection expenditure include
investiþiile ºi cheltuielile curente interne pentru investments and internal current expenditure for carrying
desfãºurarea activitãþilor de supraveghere ºi protecþie a out the activities of environment observation and
mediului, ºi care se referã la prevenirea sau repararea protection and refer to environment damages prevention
pagubelor aduse acestuia. or repair.
Investiþiile pentru protecþia mediului includ Investments for environment protection include
cheltuielile efectuate pentru lucrãri de construcþii, de the expenditure made for construction, installations and
instalaþii ºi de montaj, pentru achiziþionarea de utilaje, building works, for equipment, transport means
mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creãrii de purchasing, other expenditure meant to create new fixed
noi mijloace fixe pentru dezvoltarea, modernizarea, assets for the development, modernization,
reconstrucþia celor existente, cu scopul de protecþie a reconstruction of the already existent ones, having the
mediului. Ele includ, de asemenea, valoarea serviciilor purpose of environment protection. They also include the
legate de transferul de proprietãþi al mijloacelor fixe value of services related to existent fixed assets and land
existente ºi al terenurilor (taxe, materiale, comisioane, ownership transfer (taxes, materials, commissions,
cheltuieli de transport de încãrcare - descãrcare). loading-unloading transport expenditure).
Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului Current internal expenditure for environment
însumeazã cheltuielile efectuate pentru operarea, protection are made of the expenditure for operating,
repararea ºi întreþinerea instalaþiilor ºi utilajelor pentru repairs and maintenance of installations and equipment
protecþia mediului de cãtre personalul întreprinderii. Ele for environment protection by enterprise staff. They
includ salariile ºi impozitele aferente ºi cheltuielile include salaries and taxes and material expenditure (raw
materiale (materii prime, materiale, combustibili, energie, materials, materials, fuels, energy, water a.s.o.). The
apã etc.). Cheltuielile curente interne nu includ cheltuielile current internal expenditure do not include
pentru achiziþionarea de servicii de mediu de la terþi. environmental services purchased from thirds.

9
Categoriile de producãtori de servicii pentru Categories of service producers for environment
protecþia mediului sunt: protection are:
– producãtorii nespecializaþi - unitãþi care executã o – non-specialised producers - units carrying out an
activitate de protecþia mediului ca activitate secundarã activity of environment protection as their
sau auxiliarã la o activitate principalã. Activitatea secondary or auxiliary activity. Their main activity is
principalã nu este una de protecþia mediului. Aceste not the environment protection. These units are
unitãþi se regãsesc în sectorul producþie (CAEN Rev.2, found in the sector of production (CANE Rev. 2,
diviziunile: 02; 05-36; 41; 42; 43; 49; 50; 51); divisions: 02; 05-36; 41; 42; 43; 49; 50; 51);
– producãtorii specializaþi - unitãþi care executã – specialised producers - units carrying out an activity
activitãþi de protecþia mediului ca activitate principalã, of environment protection as their main activity,
conform CAEN Rev.2, diviziunile: 37; 38; 39 ºi clasa according to CANE Rev.2, divisions: 37; 38 ; 39 and
4677; 4677 class;
– administraþia publicã - toate unitãþile administraþiei – public administration - local and central units of
publice locale ºi centrale a cãror producþie de public administration whose ”non-market” production
servicii de protecþia mediului „non-piaþã” este of environment protection services is meant for
destinatã consumului individual ºi colectiv individual and collective consumption (CANE Rev.2,
(CAEN Rev.2, clasa 8411). 8411 class).
Activitãþile specifice de protecþia mediului sunt Specific activities of environment protection are
grupate dupã domeniile de mediu, astfel: grouped by environmental domains, as follows:
– prevenirea ºi combaterea poluãrii (protecþia – pollution prevention and reduction (air protection,
aerului, protecþia apei, managementul deºeurilor, water protection, wastes management, soil and
protecþia solului ºi a apelor subterane); underground waters protection);
– protecþia resurselor naturale ºi conservarea – natural resources protection and biodiversity
biodiversitãþii (protecþia speciilor, arii protejate, preservation (species protection, protected areas,
remediere ºi reconstrucþie ecologicã, refacerea ecological remedy and reconstruction, aquatic
mediului acvatic, prevenirea fenomenelor naturale environment restoration, prevention of dangerous
periculoase); natural phenomena);
– alte domenii (cercetare-dezvoltare, administrare – other domains (research-development,
generalã a mediului, reducerea zgomotului ºi a environment general administration, noise and
vibraþiilor, protecþia împotriva radiaþiilor, educaþie, vibrations reduction, protection against radiation,
instruire, informare). education, training, looking for information).

Poziþia geograficã a României


1.1 Geographical position of Romania

Punctul extrem (localitatea) Judeþul Longitudinea esticã1) Latitudinea nordicã


Extreme point (locality) County Longitude east1) Latitude north
Nord Satul Horodiºtea Botoºani 26o42’05’’ 48o15’06’’
North Horodiºtea village
Sud Oraºul Zimnicea Teleorman 25o23’32’’ 43o37’07’’
South Zimnicea town
Est Oraºul Sulina Tulcea 29o41’24’’ 45o09’36’’
East Sulina town
Vest Comuna Beba Veche Timiº 20o15’44’’ 46o07’27’’
West Beba Veche commune

1) Dupã Greenwich.
According to Greenwich.
Sursa: Institutul de Geografie.
Source: Institute of Geography.

10
Lungimea frontierelor României
1.2 Length of Romania’s borders
km
Lungimea frontierelor / Border length

Totalã Terestrã Fluvialã Maritimã


Total Land River Sea

Total graniþe 3149,9 1085,6 1816,9 247,4 Total borders

Bulgaria 631,3 139,1 470,0 22,2 Bulgaria


Republica Moldova 681,3 - 681,3 - Republic of Moldova
Serbia 546,4 256,8 289,6 - Serbia
Ucraina 649,4 273,8 343,9 31,7 Ukraine
Ungaria 448,0 415,9 32,1 - Hungary
Marea Neagrã 193,5 - - 193,5 Black Sea

Notã: Lungimile frontierelor sunt oficializate numai cu Serbia ºi Ungaria, celelalte frontiere fiind calculate unilateral.
Note: Lengths of borders are official only with Serbia and Hungary, the other borders being unilaterally calculated.
Sursa: Institutul de Geografie;
Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
Source: Institute of Geography;
General Inspectorate of Border Police within the Ministry of Internal Affairs.

Principalele altitudini muntoase


1.3 Major mountain peaks

Denumirea vârfului muntos Denumirea masivului muntos Judeþul Altitudinea vârfului (m)
Name of peak Name of massif County Height (m)

Moldoveanu Fãgãraº Argeº 2544


Negoiu Fãgãraº Argeº, Braºov, Sibiu 2535
Parângu Mare Parâng Gorj, Hunedoara 2519
Peleaga Retezat Hunedoara 2509
Omu Bucegi Prahova, Braºov, Dâmboviþa 2505
Retezat Retezat Hunedoara 2482
Iezerul Mare Iezer Argeº 2462
Pãpuºa Iezer Argeº 2391
Pietrosu Rodna Maramureº 2303
Gugu Godeanu Caraº-Severin, Hunedoara 2291
Suru Fãgãraº Sibiu, Vâlcea 2283
Ineu Rodna Bistriþa-Nãsãud 2279
Cindrel Cindrel Sibiu 2244
ªtefleºti Lotru Sibiu, Vâlcea 2242
La Om (Piscul Baciului) Piatra Craiului Braºov 2238
Godeanu Godeanu Caraº-Severin, Gorj 2229
Cãleanu Þarcu Caraº-Severin 2190
Þarcu Þarcu Caraº-Severin 2190
Leaota Leaota Dâmboviþa, Argeº 2133
Vârful lui Pãtru ªureanu Hunedoara 2130
Ursu Cãpãþâna Vâlcea 2124
Pietrosu Cãliman Suceava, Mureº 2100

Sursa: Institutul de Geografie.


Source: Institute of Geography.

11
Principalele altitudini muntoase - continuare
1.3 Major mountain peaks - continued

Denumirea vârfului muntos Denumirea masivului muntos Judeþul Altitudinea vârfului (m)
Name of peak Name of massif County Height (m)

ªureanu ªureanu Hunedoara 2059


Farcãu Maramureº Maramureº 1956
Ciucaº Ciucaº Braºov, Prahova 1954
Toroiaga Maramureº Maramureº 1930
Ocolaºu Mare Ceahlãu Neamþ 1907
Toaca Ceahlãu Neamþ 1900
Straja Vâlcan Gorj, Hunedoara 1868
Budacu Bistriþa Neamþ, Suceava 1859
Giumalãu Rarãu Suceava 1856
Cucurbãta Mare Bihor Bihor, Alba 1849
Þibleº Þibleº Maramureº, Bistriþa-Nãsãud 1837
Vlãdeasa Vlãdeasa Cluj 1836
Muntele Mare Muntele Mare Alba, Cluj 1826
Harghita Mãdãraº Harghita Harghita 1800
Hãºmaºu Mare Hãºmaº Harghita, Neamþ 1792
Pietrosu Bistriþa Suceava 1791
Goru Vrancea Buzãu, Vrancea 1784
Lãcãuþ Vrancea Covasna, Vrancea 1777
Saca Gurghiu Mureº 1776
Penteleu Penteleu Buzãu 1772
Vlaºcu Mic Munþii Cernei Caraº-Severin 1733
Cozia Cozia Vâlcea 1668
Grinduº Tarcãu Bacãu 1664
Rarãu Rarãu Suceava 1650
Nemira Nemira Bacãu 1649
Lucina Obcina Mestecãniº Suceava 1588
Cucu Harghita Harghita, Covasna 1558
Bivolu Stâniºoara Neamþ 1530
Paºcani Obcina Feredeu Suceava 1495
Vârful lui Stan Mehedinþi Mehedinþi 1466
Piatra Goznei Semenic Caraº-Severin 1447
Gutâi Gutâi Maramureº 1443
Poieniþa Munþii Metaliferi Alba 1437
Padeº Poiana Ruscã Timiº, Caraº-Severin 1374
Dâmbãu Trascãu Alba 1369
Igniº Gutâi Maramureº 1307
Ciomatu Bodoc Harghita 1301
Detunata Munþii Metaliferi Alba 1258
Svinecea Mare Almãj Caraº-Severin 1224
Leordiº Munþii Aninei Caraº-Severin 1160
Pleºu Codru Moma Arad, Bihor 1112
Vârful Cetãþii Perºani Braºov 1104
Mãgura Priei Meseº Sãlaj 996
Drocea Zarand Arad 836
Þuþuiatu Mãcin Tulcea 467

Sursa: Institutul de Geografie.


Source: Institute of Geography.

12
Lungimea principalelor cursuri de apã de pe teritoriul României
1.4 Length of major rivers on Romanian territory

Denumirea cursului de apã Lungimea cursului de apã (km) Suprafaþa bazinului (km2)
River name Length of the river (km) Basin area (km2)

Dunãre 1075 332501)


Mureº 761 27890
Prut 742 10990
Olt 615 24050
Siret 559 42890
Ialomiþa 417 10350
Someº 376 15740
Argeº 350 12550
Jiu 339 10080
Buzãu 302 5264
Dâmboviþa 286 2824
Bistriþa 283 7039
Jijia 275 5757
Târnava Mare 246 6253
Timiº 244 5673
Criºul Alb 234 4240
Vedea 224 5430
Moldova 213 4299
Bârlad 207 7220
Târnava Micã 196 2071
Prahova 193 3738
Neajlov 186 3720
Olteþ 185 2663
Someºul Mic 178 3773
Suceava 173 2298
Bega 170 2362
Arieº 166 3005
Trotuº 162 4456

1) Fãrã afluenþii care formeazã bazine de ordinul 1.

Excluding the tributaries which form the first degree basins.


Sursa: Institutul de Geografie.
Source: Institute of Geography.

13
1.5 Principalele lacuri naturale
Major natural lakes

Denumirea lacului natural Judeþul Suprafaþa (ha) Volum (mil. m3)


Natural lake name County Area (ha) Volume (mill. m3)

Lacuri în circuri glaciare / Lakes of glacial circuses


Bucura Hunedoara 10,5 0,5
Zãnoaga Mare Hunedoara 9,0 1,0
Bâlea Sibiu 4,7 0,2
Câlcescu Gorj 3,0 0,1
Lacuri în cratere vulcanice / Lakes of volcanic crater
Sfânta Ana Harghita 22,0 0,6
Lacuri în depresiuni carstice / Lakes of karstic depressions
Zãton Mehedinþi 20,0 1,0
Iezerul Ighiu Alba 5,3 0,2
Vintileasca Vrancea 4,7 0,1
Lacuri de baraj natural / Lakes of natural barrage
Lacul Roºu Harghita 12,6 0,7
Bãlãtãu Bacãu 6,0 0,1
Lacuri în crovuri (depresiuni de tasare) / Clasto-karstic lakes
Ianca Brãila 322,0 1,6
Movila Miresii Brãila 180,0 4,5
Lacul Sãrat-Brãila Brãila 39,0 0,2
Limane fluviatile / River banks
Oltina Constanþa 2509,0 60,0
Iezerul Mostiºtei Cãlãraºi 1860,0 160,01)
Balta Albã Buzãu, Brãila 1012,0 5,1
Jirlãu Brãila 890,0 5,6
Amara-Buzãu Buzãu 600,0 3,6
Snagov Ilfov 575,0 17,3
Cãldãruºani Ilfov 224,0 4,5
Hazarlâc Constanþa 168,0 0,8
Amara-Ialomiþa Ialomiþa 132,0 2,6
Limane fluvio-maritime / River - maritime banks
Taºaul Constanþa 2335,0 57,0
Techirghiol Constanþa 1161,0 41,8
Mangalia Constanþa 261,0 15,7
Tatlageac Constanþa 178,0 14,0
Lagune marine / Maritime lagoons
Razim Tulcea 41500,0 909,0
Sinoie Constanþa 17150,0 210,7
Zmeica Tulcea 5460,0 45,6
Siutghiol Constanþa 1900,0 88,7
Lacuri de luncã / River meadow lakes
Brateº Galaþi 2111,0 30,0
Bistreþ Dolj 1867,0 28,0
Suhaia Teleorman 1094,0 18,0
Lacul Rotund Tulcea 219,0 2,0
Lacuri din Delta Dunãrii / Danube Delta lakes
Dranov Tulcea 2170,0 21,7
Lacul Roºu Tulcea 1445,0 21,7
Gorgova Tulcea 1377,5 13,8
Lumina Tulcea 1367,5 20,5
Merhei Tulcea 1057,5 15,9
Furtuna Tulcea 977,5 9,8
Matiþa Tulcea 652,5 9,8
1) Volum rezultat din lucrãrile de amenajare pentru irigaþii.
Volume resulted from planning works for irrigations.
Sursa: Institutul de Geografie.
Source: Institute of Geography.

14
Principalele lacuri antropice
1.6 Major anthropic lakes

Denumirea Suprafaþa la nivel Volumul la nivel normal


lacului antropic Judeþul normal de retenþie (ha) de retenþie (mil. m3) Categoria de folosinþã
Anthropic lake name County Area at normal level Volume at normal level Category of use
of afflux (ha) of afflux (mill. m3)

Porþile de Fier Mehedinþi 70000,01) 2400,0 energie / energy


Ostrovu Mare Mehedinþi 7920,0 800,0 energie / energy
Stânca-Costeºti Botoºani 5900,0 735,0 complexã / complex
Izvorul Muntelui-Bicaz Neamþ 3100,0 1130,0 energie / energy
Strejeºti Olt 2204,0 202,7 energie / energy
Ipoteºti Olt 1692,0 110,0 energie / energy
Frunzaru Olt 1280,0 96,0 energie / energy
Izbiceni Olt 1095,0 74,0 energie / energy
Drãgãneºti Olt 1080,0 76,0 energie / energy
Mihãileºti Ilfov 1013,0 76,3 complexã / complex
Vidra Vâlcea 950,0 340,0 energie / energy
Fântânele Cluj 884,0 212,9 energie / energy
Vidraru Argeº 870,0 469,0 complexã / complex
Drãcºani Botoºani 500,0 6,1 pisciculturã / fish breeding
Soleºti Vaslui 452,0 15,8 complexã / complex
Oaºa Alba 447,0 131,0 energie / energy
Gura Apelor Hunedoara 420,0 210,0 energie / energy
Cãlineºti Satu Mare 380,0 8,6 complexã / complex
Siriu Buzãu 360,0 126,0 complexã / complex
Iovanu Gorj 290,0 120,0 complexã / complex
Colibiþa Bistriþa Nãsãud 270,0 65,0 complexã / complex
Lacul Morii Municipiul Bucureºti 256,0 14,2 complexã / complex
Vãcãreºti Dâmboviþa 234,0 14,1 complexã / complex
Brãdiºor Vâlcea 230,0 38,0 complexã / complex
Puºcaºi Vaslui 230,0 8,0 complexã / complex
Tarniþa Cluj 215,0 70,3 energie / energy
Pecineagu Dâmboviþa 182,0 63,0 complexã / complex

1) Între confluenþa Nera-Dunãre ºi baraj (dupã datele celor douã hidrocentrale).


Nera-Danube and dam confluence (according to the data of the two hydro-power stations).
Sursa: Institutul de Geografie.
Source: Institute of Geography.

15
Altitudinea medie a principalelor oraºe din România
1.7 Average height of major towns in Romania

Oraºul Judeþul Altitudinea medie (m)


Town County Average height (m)

Alba lulia Alba 235


Alexandria Teleorman 45
Arad Arad 107
Bacãu Bacãu 165
Baia Mare Maramureº 225
Bistriþa Bistriþa-Nãsãud 360
Bârlad Vaslui 90
Botoºani Botoºani 130
Braºov Braºov 625
Brãila Brãila 20
Bucureºti / Bucharest - 85
Buzãu Buzãu 95
Cãlãraºi Cãlãraºi 13
Cluj - Napoca Cluj 360
Constanþa Constanþa 25
Craiova Dolj 100
Dej Cluj 285
Deva Hunedoara 220
Drobeta-Turnu Severin Mehedinþi 65
Fãgãraº Braºov 430
Focºani Vrancea 55
Galaþi Galaþi 35
Giurgiu Giurgiu 23
Hunedoara Hunedoara 245
Iaºi Iaºi 95
Lugoj Timiº 70
Mediaº Sibiu 300
Miercurea Ciuc Harghita 665
Odorheiu Secuiesc Harghita 385
Oneºti Bacãu 210
Oradea Bihor 150
Petroºani Hunedoara 650
Piatra Neamþ Neamþ 345
Piteºti Argeº 287
Ploieºti Prahova 150
Reºiþa Caraº-Severin 245
Râmnicu Vâlcea Vâlcea 250
Roman Neamþ 195
Satu Mare Satu Mare 123
Sfântu Gheorghe Covasna 555
Sibiu Sibiu 415
Sighetu Marmaþiei Maramureº 270
Sighiºoara Mureº 375
Slatina Olt 135
Slobozia Ialomiþa 35
Suceava Suceava 325
Tecuci Galaþi 50
Timiºoara Timiº 90
Târgoviºte Dâmboviþa 280
Târgu Jiu Gorj 205
Târgu Mureº Mureº 330
Tulcea Tulcea 30
Turda Cluj 330
Turnu Mãgurele Teleorman 23
Vaslui Vaslui 110
Zalãu Sãlaj 275

Notã: Oraºul situat la cea mai mare altitudine medie este Predeal (judeþul Braºov) - 1060 m.
Oraºul situat la cea mai micã altitudine medie este Sulina (judeþul Tulcea) - 4 m.
Note: The town situated at the highest average height is Predeal (Braºov county) - 1060 m.
The town situated at the lowest average height is Sulina (Tulcea county) - 4 m.
Sursa: Institutul de Geografie.
Source: Institute of Geography.

16
Organizarea administrativã a teritoriului României, la 31 decembrie 2013
1.8 Administrative organisation of Romanian territory, on December 31, 2013

Macroregiunea Numãrul
Regiunea de dezvoltare Suprafaþa oraºelor ºi din care: Numãrul Numãrul
Judeþul totalã municipiilor municipii comunelor satelor
Macroregion Total area Number of which: Number of Number of
Development region (km2) of towns and municipalities communes villages
County municipalities

Total 238391 320 103 2861 12957


MACROREGIUNEA UNU 68259 100 35 760 3588
MACROREGION ONE
Nord - Vest / North - West 34159 43 15 403 1800
Bihor 7544 10 4 91 430
Bistriþa-Nãsãud 5355 4 1 58 235
Cluj 6674 6 5 75 420
Maramureº 6304 13 2 63 214
Satu Mare 4418 6 2 59 220
Sãlaj 3864 4 1 57 281
Centru / Center 34100 57 20 357 1788
Alba 6242 11 4 67 656
Braºov 5363 10 4 48 149
Covasna 3710 5 2 40 122
Harghita 6639 9 4 58 235
Mureº 6714 11 4 91 464
Sibiu 5432 11 2 53 162
MACROREGIUNEA DOI 72612 81 28 861 3862
MACROREGION TWO
Nord - Est / North - East 36850 46 17 506 2414
Bacãu 6621 8 3 85 491
Botoºani 4986 7 2 71 333
Iaºi 5476 5 2 93 418
Neamþ 5896 5 2 78 344
Suceava 8553 16 5 98 379
Vaslui 5318 5 3 81 449
Sud - Est / South - East 35762 35 11 355 1448
Brãila 4766 4 1 40 140
Buzãu 6103 5 2 82 475
Constanþa 7071 12 3 58 189
Galaþi 4466 4 2 61 180
Tulcea 8499 5 1 46 133
Vrancea 4857 5 2 68 331
MACROREGIUNEA TREI 36274 57 17 551 2110
MACROREGION THREE
Sud - Muntenia / South - Muntenia 34453 48 16 519 2019
Argeº 6826 7 3 95 576
Cãlãraºi 5088 5 2 50 160
Dâmboviþa 4054 7 2 82 353
Giurgiu 3526 3 1 51 167
Ialomiþa 4453 7 3 59 127
Prahova 4716 14 2 90 405
Teleorman 5790 5 3 92 231
Bucureºti - Ilfov / Bucharest - Ilfov 1821 9 1 32 91
Ilfov 1583 8 - 32 91
Municipiul Bucureºti 238 1 1 - -
Bucharest Municipality
MACROREGIUNEA PATRU 61246 82 23 689 3397
MACROREGION FOUR
Sud - Vest Oltenia 29212 40 11 408 2070
South - West Oltenia
Dolj 7414 7 3 104 378
Gorj 5602 9 2 61 411
Mehedinþi 4933 5 2 61 344
Olt 5498 8 2 104 377
Vâlcea 5765 11 2 78 560
Vest / West 32034 42 12 281 1327
Arad 7754 10 1 68 270
Caraº-Severin 8520 8 2 69 287
Hunedoara 7063 14 7 55 457
Timiº 8697 10 2 89 313

17
1.9 Temperatura aerului (media lunarã ºi anualã)
Air temperature (monthly and yearly average)
grade Celsius / Celsius degrees
Staþia Media lunarã Monthly average Media Amplitudinea Meteorological
meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie anualã anualã station
ºi anii January February March April May June July August September October November December Yearly Yearly and observation
de observaþie average amplitude years

Satu Mare Satu Mare


1901 - 2000 -2,8 -0,6 4,5 10,4 15,7 18,8 20,4 19,8 15,5 10,1 4,9 0,1 9,7 23,2 1901 - 2000
2013 -0,3 3,0 3,5 12,3 17,0 20,3 21,5 21,6 - 11,1 7,9 0,2 ...1) - 2013
Suceava Suceava
1901 - 2000 -4,8 -3,2 1,4 7,9 13,4 16,9 18,6 17,8 13,6 7,9 2,7 -2,2 7,5 23,4 1901 - 2000
2013 -4,1 -1,5 -0,7 10,5 16,4 18,8 19,7 19,3 13,0 9,9 6,6 0,3 9,0 23,8 2013
Oradea Oradea
1901 - 2000 -1,9 0,3 5,2 10,8 15,9 19,0 20,9 20,4 16,3 10,9 5,3 0,8 10,3 22,8 1901 - 2000
2013 0,6 3,6 4,3 12,5 17,4 20,1 22,4 23,0 14,6 12,7 8,7 1,2 11,8 22,4 2013
Iaºi Iaºi
1901 - 2000 -3,5 -1,8 3,1 10,2 16,0 19,5 21,2 20,5 15,9 10,0 4,1 -0,8 9,5 24,7 1901 - 2000
2013 -3,4 1,0 2,7 12,5 19,0 20,8 21,3 21,4 14,7 10,8 8,6 0,6 10,8 24,8 2013
Cluj - Napoca Cluj - Napoca
1901 - 2000 -4,2 -2,1 3,6 9,2 14,4 17,4 19,1 18,4 14,2 8,8 3,3 -1,4 8,4 23,3 1901 - 2000
2013 -1,8 2,2 3,1 11,7 16,2 18,8 20,0 21,1 13,1 10,1 6,9 -2,0 10,0 23,1 2013
Târgu Mureº Târgu Mureº
1901 - 2000 -4,0 -1,8 4,0 9,7 14,8 17,7 19,4 18,8 14,6 9,2 3,7 -1,3 8,7 23,4 1901 - 2000
2013 -2,8 2,4 4,1 12,3 17,1 19,5 20,7 21,6 13,6 9,6 6,8 -2,3 10,2 24,4 2013
Bacãu Bacãu
1901 - 2000 -3,6 -2,1 2,9 9,7 15,2 18,9 20,6 19,8 15,3 9,5 3,7 -0,9 9,1 24,2 1901 - 2000
2013 -4,0 -0,2 2,0 12,0 18,1 20,3 21,2 21,1 14,3 10,1 7,9 -0,2 10,2 25,2 2013
Timiºoara Timiºoara
1901 - 2000 -1,5 0,6 5,7 11,1 16,3 19,6 21,5 20,9 16,8 11,2 5,7 1,2 10,7 23,0 1901 - 2000
2013 1,4 4,2 5,2 13,1 17,9 20,4 23,0 23,9 15,4 12,7 9,0 1,1 12,3 22,8 2013
Deva Deva
1901 - 2000 -2,5 0,0 5,3 10,7 15,6 18,6 20,4 19,8 15,7 10,2 4,7 0,3 9,9 22,9 1901 - 2000
2013 -0,4 3,6 4,8 12,0 17,3 19,2 21,1 22,2 14,1 11,1 8,0 -0,8 11,0 23,0 2013
Sibiu Sibiu
1901 - 2000 -3,6 -1,4 3,9 9,5 14,4 17,5 19,2 18,6 14,5 9,2 3,8 -1,1 8,7 22,8 1901 - 2000
2013 -1,4 2,7 4,0 11,5 16,4 18,6 20,3 21,0 13,1 9,8 7,5 -1,3 10,2 22,4 2013
Vârfu Omu Vârfu Omu
1901 - 2000 -10,6 -10,8 -8,5 -4,4 0,3 3,5 5,5 5,7 2,8 -0,8 -4,8 -8,4 -2,6 16,5 1901 - 2000
2013 -10,3 -9,5 -7,8 -1,6 3,0 5,5 6,0 7,6 0,2 0,5 -2,6 -6,8 -1,3 17,9 2013
Galaþi Galaþi
1901 - 2000 -2,6 -0,9 4,0 10,8 16,5 20,4 22,5 21,9 17,3 11,3 5,2 0,1 10,5 25,1 1901 - 2000
2013 -0,9 2,7 4,3 13,5 20,1 22,5 23,3 23,8 16,4 11,7 9,0 0,6 12,3 24,7 2013
Târgu Jiu Târgu Jiu
1901 - 2000 -2,4 -0,3 4,8 10,9 15,9 19,4 21,4 20,8 16,5 10,5 4,8 0,0 10,2 23,8 1901 - 2000
2013 -0,1 2,7 4,7 13,3 18,6 21,1 23,0 23,6 15,2 10,9 8,1 -1,2 11,7 24,8 2013
Buzãu Buzãu
1901 - 2000 -2,2 -0,2 4,4 10,9 16,6 20,3 22,3 21,9 17,4 11,2 5,1 0,4 10,7 24,5 1901 - 2000
2013 -1,9 1,9 4,0 13,6 19,2 21,9 23,1 23,5 16,4 11,5 8,2 0,2 11,8 25,4 2013
Calafat Calafat
1901 - 2000 -1,4 0,6 5,7 11,9 17,4 21,0 23,3 22,8 18,2 11,9 5,7 1,0 11,5 24,7 1901 - 2000
2013 0,6 3,4 5,1 13,9 19,8 22,1 24,5 25,4 18,0 11,7 8,0 0,6 12,8 24,8 2013
Turnu Mãgurele Turnu Mãgurele
1901 - 2000 -2,3 0,3 5,6 12,2 17,6 21,3 23,3 22,5 18,1 11,8 5,7 0,5 11,4 25,6 1901 - 2000
2013 -0,7 4,1 5,9 14,0 20,0 22,1 23,6 25,0 17,9 11,7 8,2 -0,4 12,6 25,7 2013
Bucureºti - Filaret Bucharest - Filaret
1901 - 2000 -2,2 -0,2 5,3 11,6 16,9 20,7 22,9 22,4 17,7 11,8 5,5 0,4 11,0 25,1 1901 - 2000
2013 -0,6 3,1 5,5 14,2 19,5 22,0 23,4 24,5 17,5 11,9 8,7 0,3 12,5 25,1 2013
Constanþa Constanþa
1901 - 2000 0,1 1,2 4,5 9,6 15,2 19,7 22,2 22,0 18,2 13,2 7,6 2,8 11,4 22,1 1901 - 2000
2013 2,1 4,8 5,6 12,5 19,0 22,1 23,6 24,6 18,4 12,6 10,8 2,3 13,2 22,5 2013
1)
… = Lipsã date (Observaþii incomplete în luna septembrie 2013).
... = Data not available (Incomplete observations in September 2013).
Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.
Source: National Administration of Meteorology.

18 19
1.10 Temperatura aerului (maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã)
Air temperature (monthly and yearly absolute maximum and absolute minimum)
grade Celsius / Celsius degrees
Maxima absolutã Minima absolutã
Staþia anualã ºi data anualã ºi data Meteorological
meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie înregistrãrii înregistrãrii station
ºi anii January February March April May June July August September October November December Yearly absolute Yearly absolute and observation
de observaþie maximum and minimum and years
its date its date

Satu Mare Satu Mare


1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 14,7 17,9 26,0 30,7 32,4 36,3 37,2 39,4 37,3 28,3 24,2 18,0 39,4 monthly maximum
anul 1990 1989 1974 1950 1937 2000 1939; 1987 1952 1946 1943 1968 1989 16 august 1952 year
minima lunarã -29,3 -27,6 -20,6 -6,4 -2,6 0,6 4,9 3,5 -4,7 -9,3 -19,6 -30,4 -30,4 monthly minimum
anul 1982 1940 1940 1954 1976 1977 1961 1980 1970 1971 1989 1961 24 decembrie/December 1961 year
2013 2013
maxima lunarã 13,2 16,0 15,5 30,5 29,6 34,1 37,6 38,1 27,5 26,4 21,7 13,2 38,1 monthly maximum
ziua 21 26 6 30 11 21 29 9 8 12 5 28 9 august date
minima lunarã -10,1 -5,8 -9,9 -0,2 7,3 8,7 8,3 7,3 0,8 -5,1 -7,0 -8,9 -10,1 monthly minimum
ziua 8 21 17 2 31 1 2 31 29 5 27 11 8 ianuarie/January date
Suceava Suceava
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 15,0 20,4 26,6 28,4 34,5 34,0 35,2 38,6 32,9 32,0 24,0 18,0 38,6 monthly maximum
anul 1984 1990 1952 1943 1958 1972 1988 1952 1986 1952 1994 1989 17 august 1952 year
minima lunarã -29,6 -31,0 -21,9 -9,2 -2,2 1,5 5,5 4,2 -3,5 -8,0 -21,2 -29,8 -31,0 monthly minimum
anul 1954 1954 1955 1963 1999 1958 1989 1993 1953; 1977 1951; 1979 1942 1996 20 februarie/February 1954 year
2013 2013
maxima lunarã 8,2 6,2 11,6 30,5 30,3 30,7 32,8 31,7 24,3 24,4 22,1 13,0 32,8 monthly maximum
ziua 21 1 20 27 1 22 29 9 1 27; 29 5 23 29 iulie/July date
minima lunarã -18,2 -11,9 -12,1 -0,9 6,9 8,5 9,5 10,6 3,4 -2,2 -7,5 -8,6 -18,2 monthly minimum
ziua 10 12 24 9 25 2 2 31 28 6 28 20 10 ianuarie/January date
Oradea Oradea
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 17,1 19,2 26,4 32,6 33,4 37,8 39,5 40,0 37,0 32,7 26,0 19,2 40,0 monthly maximum
anul 1939 1958 1974 1934 1968 2000 1936 2000 1942 1932 1997 1957 21 august 2000 year
minima lunarã -29,2 -24,5 -18,6 -10,0 -4,0 1,0 5,0 4,2 -1,9 -10,5 -16,4 -26,2 -29,2 monthly minimum
anul 1942 1935 1932 1944 1943 1918 1943 1942; 1943 1970 1943 1915 1902 24 ianuarie/January 1942 year
2013 2013
maxima lunarã 15,3 15,6 17,9 30,9 31,5 34,8 38,0 37,8 28,1 27,2 21,3 15,4 38,0 monthly maximum
ziua 21 24 31 30 2 18 29 9 8 12 5 26 29 iulie/July date
minima lunarã -11,9 -5,1 -8,7 -0,4 6,9 9,2 9,0 10,6 4,4 -2,1 -2,9 -7,6 -11,9 monthly minimum
ziua 10 4 16 8 15 1 2 16 28 4 28 8 10 ianuarie/January date
Iaºi Iaºi
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 16,7 22,5 27,0 31,5 36,4 38,0 40,0 39,7 38,0 33,9 29,0 19,5 40,0 monthly maximum
anul 1921 1990 1926 1909 1950 1927 1909 1905 1946 1952 1926 1989 27 iulie/July 1909 year
minima lunarã -30,6 -36,3 -22,7 -9,4 -3,0 3,5 6,3 4,6 -3,5 -9,6 -21,1 -29,5 -36,3 monthly minimum
anul 1963 1937 1952 1963 1935 1934 1929 1914 1921; 1931 1912 1993 1946 1 februarie/February 1937 year
2013 2013
maxima lunarã 6,2 8,1 19,3 31,8 31,7 34,2 33,9 34,1 27,1 24,6 23,7 13,8 34,2 monthly maximum
ziua 15 1 31 30 1 22 29 9 1 30 6 28 22 iunie/June date
minima lunarã -15,9 -6,9 -9,7 -3,0 7,7 9,2 10,5 11,2 2,8 -1,9 -6,8 -6,6 -15,9 monthly minimum
ziua 29 12 24 9 9 2 21 31 30 20 28 11 29 ianuarie/January date
Cluj - Napoca Cluj - Napoca
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 14,0 19,3 26,6 30,2 32,5 36,0 37,0 38,0 33,7 32,6 26,0 18,7 38,0 monthly maximum
anul 1903 1966 1975 1926; 1950 1924 1935 1936 1952 1927 1952 1926 1982 16 august 1952 year
minima lunarã -34,2 -32,5 -22,0 -8,4 -3,5 0,4 5,2 3,5 -3,0 -8,8 -22,3 -27,9 -34,2 monthly minimum
anul 1963 1929 1932 1923 1935 1955 1980 1933 1939 1997 1948 1927 23 ianuarie/January 1963 year
2013 2013
maxima lunarã 12,4 14,2 17,7 30,1 29,0 32,2 35,6 36,3 27,0 24,3 20,6 9,9 36,3 monthly maximum
ziua 16 26 31 27 2 21 29 9 1 12 9 26 9 august date
minima lunarã -11,4 -6,5 -9,8 1,4 6,3 7,4 9,0 10,2 1,6 -3,5 -4,7 -9,4 -11,4 monthly minimum
ziua 9; 10 19 17 8 27 1 2 31 28 5 28 5 9; 10 ianuarie/January date

20 21
Temperatura aerului
(maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã) - continuare

1.10 Air temperature


(monthly and yearly absolute maximum and absolute minimum) - continued
grade Celsius / Celsius degrees
Maxima absolutã Minima absolutã
Staþia anualã ºi data anualã ºi data Meteorological
meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie înregistrãrii înregistrãrii station
ºi anii January February March April May June July August September October November December Yearly absolute Yearly absolute and observation
de observaþie maximum and minimum and years
its date its date

Târgu Mureº Târgu Mureº


1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 14,0 19,0 27,0 32,5 34,4 35,3 39,0 38,5 38,2 31,5 26,5 18,3 39,0 monthly maximum
anul 1936 1994 1975 1934 1950 1963 1936 1946 1946 1952 1926 1960 29 iulie/July 1936 year
minima lunarã -32,8 -32,0 -27,3 -7,5 -1,6 0,3 4,6 2,7 -3,3 -8,4 -19,6 -25,9 -32,8 monthly minimum
anul 1942; 1963 1929 1932 1929 1976 1928 1996 1958 1970 1988 1989 1927 25 ianuarie/January 1942; year
23 ianuarie/January 1963
2013 2013
maxima lunarã 8,0 16,6 18,2 31,0 30,7 33,3 35,7 36,7 26,9 25,5 23,2 12,9 36,7 monthly maximum
ziua 16 25 31 30 2 22 29 9 9 12; 24 5 26 9 august date
minima lunarã -17,8 -7,5 -8,2 1,4 6,0 7,6 7,0 8,3 1,8 -4,2 -5,3 -12,2 -17,8 monthly minimum
ziua 8; 9 12 17 17 16 2 2 31 28 5 28 11 8; 9 ianuarie/January date
Bacãu Bacãu
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 18,2 22,4 29,6 30,9 35,6 36,5 39,6 38,8 35,8 34,6 26,6 19,0 39,6 monthly maximum
anul 1984 1977 1952 1943 1908 1908 1988 1952 1946 1952 1990 1903 6 iulie/July 1988 year
minima lunarã -30,8 -32,5 -21,5 -11,3 -3,0 2,7 6,0 3,0 -4,5 -10,0 -21,4 -27,8 -32,5 monthly minimum
anul 1963 1954 1986 1963 1912 1939 1904; 1954 1940 1977 1912 1993 1946 20 februarie/February 1954 year
2013 2013
maxima lunarã 10,4 12,5 16,8 31,7 32,5 35,2 36,2 34,9 29,1 25,8 23,0 9,8 36,2 monthly maximum
ziua 4 1 31 30 20 22 29 9 12 28 3 6 29 iulie/July date
minima lunarã -19,1 -10,9 -8,4 -2,4 5,4 8,4 9,1 8,6 4,0 -1,6 -7,6 -8,2 -19,1 monthly minimum
ziua 10 12 24 9 9 2 24 31 28 6; 20 28 4 10 ianuarie/January date
Timiºoara Timiºoara
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 17,4 20,5 28,2 32,0 34,5 38,4 39,6 41,0 39,7 33,8 27,1 20,2 41,0 monthly maximum
anul 1979 1994 1952 1950 1950 1938 1939 1952 1946 1935 1926 1957 16 august 1952 year
minima lunarã -35,3 -29,2 -20,0 -5,2 -5,0 2,2 5,9 5,0 -1,9 -6,8 -15,4 -24,8 -35,3 monthly minimum
anul 1963 1935 1932 1931 1935 1962 1962 1949 1970 1971 1922 1927 24 ianuarie/January 1963 year
2013 2013
maxima lunarã 13,1 17,2 18,6 32,2 31,4 35,5 38,4 37,7 28,2 26,8 21,1 15,7 38,4 monthly maximum
ziua 21 25 8 30 2 22 29 8 1 12 9 27 29 iulie/July date
minima lunarã -10,2 -5,9 -6,1 0,8 6,7 9,8 10,6 11,3 6,3 -1,6 -1,9 -7,7 -10,2 monthly minimum
ziua 10 11 17 2 31 27 2 31 23 4 30 11 10 ianuarie/January date
Deva Deva
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 15,3 20,8 28,5 32,3 34,6 35,6 39,4 39,7 38,2 32,7 27,4 19,8 39,7 monthly maximum
anul 1939 1977 1952 1956 1950 1952; 1963 1931; 1936 1952 1946 1932 1926 1957 16 august 1952 year
minima lunarã -31,6 -28,1 -21,7 -6,0 -2,4 2,2 3,7 4,4 -4,2 -8,0 -16,6 -24,1 -31,6 monthly minimum
anul 1963 1929 1987 1926 1953 1933 1962 1961 1970 1997 1922 1927 24 ianuarie/January 1963 year
2013 2013
maxima lunarã 10,7 16,5 18,9 31,6 31,5 35,5 37,6 37,0 26,8 26,9 21,2 10,9 37,6 monthly maximum
ziua 16 26 31 30 1 22 29 9 1 24 5 27 29 iulie/July date
minima lunarã -12,2 -4,6 -7,0 1,9 5,3 8,2 7,7 10,1 5,2 -3,4 -4,3 -8,4 -12,2 monthly minimum
ziua 9 21 16 15 16 1 2 31 23 5 30 11 9 ianuarie/January date
Sibiu Sibiu
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 15,6 21,3 30,6 30,2 32,1 35,4 37,5 38,4 39,5 32,5 27,0 19,3 39,5 monthly maximum
anul 1903 1966 1952 1934 1973 1963 1987 1946 1946 1932 1926 1957 7 septembrie/September 1946 year
minima lunarã -31,8 -31,0 -24,5 -12,0 -3,6 1,0 4,2 1,0 -3,6 -9,4 -21,3 -29,8 -31,8 monthly minimum
anul 1963 1929 1932 1942 1963 1934 1996 1981 1970; 1977 1997 1948 1927 23 ianuarie/January 1963 year
2013 2013
maxima lunarã 13,8 14,6 18,4 29,8 29,6 32,5 35,0 34,3 24,6 26,4 22,1 16,1 35,0 monthly maximum
ziua 21 25 31 27 1 19 29 9 1 24 5 28 29 iulie/July date
minima lunarã -14,3 -10,3 -8,4 0,3 4,7 4,4 8,2 8,7 3,1 -3,9 -5,7 -11,2 -14,3 monthly minimum
ziua 9 12 17 9 16 1 2 31 29 6 30 9 9 ianuarie/January date

22 23
Temperatura aerului
(maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã) - continuare

1.10 Air temperature


(monthly and yearly absolute maximum and absolute minimum) - continued
grade Celsius / Celsius degrees
Maxima absolutã Minima absolutã
Staþia anualã ºi data anualã ºi data Meteorological
meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie înregistrãrii înregistrãrii station
ºi anii January February March April May June July August September October November December Yearly absolute Yearly absolute and observation
de observaþie maximum and minimum and years
its date its date

Vârfu Omu Vârfu Omu


1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 5,6 6,0 12,2 12,8 16,6 22,0 22,1 20,8 19,2 20,0 13,6 8,2 22,1 monthly maximum
anul 1949 1950 1974 1986 1986 1939 1984 1956; 1957 1993 1935 1945 1972 14 iulie/July 1984 year
minima lunarã -32,3 -38,0 -29,6 -26,0 -16,0 -12,0 -8,0 -7,0 -15,0 -19,0 -30,8 -32,4 -38,0 monthly minimum
anul 1964 1929 1987 1940 1940 1939 1933 1949 1935 1946 1957 1957 10 februarie/February 1929 year
2013 2013
maxima lunarã 0,9 -1,4 -0,1 10,2 11,0 15,5 16,5 16,2 7,8 10,3 5,8 3,4 16,5 monthly maximum
ziua 1 25 31 30 1 19 29 9 9 24 13 29 29 iulie/July date
minima lunarã -24,0 -17,3 -20,1 -8,6 -6,3 -4,4 -0,3 -0,3 -7,2 -14,9 -15,2 -20,4 -24,0 monthly minimum
ziua 8 12 17 18 27 1 2 31 19 4 30 11 8 ianuarie/January date
Galaþi Galaþi
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 17,3 22,4 27,8 31,8 36,2 35,8 40,2 39,0 35,7 33,5 25,6 20,0 40,2 monthly maximum
anul 1993 1990 1952 1998 1950 1908 2000 1904 1968 1952 1926 1947 5 iulie/July 2000 year
minima lunarã -26,5 -28,6 -17,2 -5,2 -0,1 3,8 7,3 6,2 -1,5 -6,8 -17,4 -20,7 -28,6 monthly minimum
anul 1929 1929 1985 1904 1935 1973 1976 1980 1977 1973 1933 1996 10 februarie/February 1929 year
2013 2013
maxima lunarã 12,1 14,3 22,1 30,6 31,6 34,7 35,2 35,5 29,3 23,7 22,7 11,4 35,5 monthly maximum
ziua 21 7 31 28 20 23 30 14 12 30 6 27 14 august date
minima lunarã -13,1 -4,6 -7,2 1,1 11,3 11,7 12,4 12,3 7,6 0,9 -3,7 -6,2 -13,1 monthly minimum
ziua 10 12 24 9 27 1 2 31 29 20 28 11 10 ianuarie/January date
Târgu Jiu Târgu Jiu
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 18,3 21,7 26,4 31,8 37,5 36,6 40,6 39,0 40,6 31,5 26,4 20,0 40,6 monthly maximum
anul 1983 1990 1957 1926 1950 1947; 1963 2000 1922; 1946; 1946 1935 1926 1986 8 septembrie/September 1946 year
1952 4 iulie/July 2000
minima lunarã -31,0 -28,3 -24,7 -4,6 -1,2 2,2 5,0 2,6 -4,0 -9,0 -15,1 -26,9 -31,0 monthly minimum
anul 1942 1954 1987 1968 1938 1918; 1990 1993 1939 1906 1918 1904 1940 24 ianuarie/January 1942 year
2013 2013
maxima lunarã 12,3 13,1 16,9 31,3 30,2 35,2 38,2 37,7 27,2 25,2 21,1 11,2 38,2 monthly maximum
ziua 22 1 12 30 1 19; 22 29 9 1 11 5 27 29 iulie/July date
minima lunarã -10,1 -4,9 -3,7 2,1 6,3 7,2 9,8 10,5 4,4 -2,7 -4,6 -8,3 -10,1 monthly minimum
ziua 9 5 3 11 16 1 2 31 21 5 30 11 9 ianuarie/January date
Buzãu Buzãu
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 18,4 22,2 27,9 31,5 37,3 38,5 39,8 39,6 37,0 35,3 25,0 21,6 39,8 monthly maximum
anul 1936 1990 1947 1909; 1947 1950 1908 2000 1951 1946 1952 1963 1989 5 iulie/July 2000 year
minima lunarã -29,6 -25,0 -17,0 -5,3 -2,0 4,6 7,5 5,4 -2,0 -8,0 -17,6 -23,0 -29,6 monthly minimum
anul 1942 1929 1901 1944 1915 1973 1902 1939 1977 1988 1975 1902 24 ianuarie/January 1942 year
2013 2013
maxima lunarã 12,7 9,8 19,9 30,4 31,1 34,0 34,4 34,0 29,6 25,0 23,4 11,4 34,4 monthly maximum
ziua 22 28 31 30 20 22 30 13 12 30 4 28 30 iulie/July date
minima lunarã -14,1 -4,2 -6,0 0,6 7,2 9,6 14,5 11,4 5,9 -0,1 -4,5 -9,0 -14,1 monthly minimum
ziua 10 1 18 10 28 1 4 31 19 5 30 11 10 ianuarie/January date
Calafat Calafat
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 20,5 22,4 27,6 34,5 36,6 39,5 43,2 41,3 39,8 31,6 25,9 21,2 43,2 monthly maximum
anul 1993 1990 1952; 1994 1985 1969 1908 2000 1945 1946 1991 1970 1989 4 iulie/July 2000 year
minima lunarã -29,2 -24,6 -15,7 -3,0 1,6 6,2 9,0 7,3 -1,3 -6,2 -16,2 -21,8 -29,2 monthly minimum
anul 1947 1950 1963 1912 1952 1962 1913 1904 1977 1988 1988 1948 8 ianuarie/January 1947 year
2013 2013
maxima lunarã 11,7 14,1 20,2 32,2 33,1 37,7 39,8 38,3 31,7 26,4 23,0 12,5 39,8 monthly maximum
ziua 31 1 11 30 19 19 29 8 10 21 4 21 29 iulie/July date
minima lunarã -8,0 -2,8 -3,9 1,4 8,1 8,5 13,5 12,7 8,3 0,3 -5,0 -7,0 -8,0 monthly minimum
ziua 2 5 18 1 28 1 4; 22 31 19 5 30 21; 22 2 ianuarie/January date

24 25
Temperatura aerului
(maxima absolutã ºi minima absolutã lunarã ºi anualã) - continuare

1.10 Air temperature


(monthly and yearly absolute maximum and absolute minimum) - continued
grade Celsius / Celsius degrees
Maxima absolutã Minima absolutã
Staþia anualã ºi data anualã ºi data Meteorological
meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie înregistrãrii înregistrãrii station
ºi anii January February March April May June July August September October November December Yearly absolute Yearly absolute and observation
de observaþie maximum and minimum and years
its date its date

Turnu Mãgurele Turnu Mãgurele


1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 18,0 24,1 29,6 34,2 38,8 38,2 43,2 41,4 40,0 36,4 26,7 22,0 43,2 monthly maximum
anul 1983 1995 1951 1985 1950 1957 1987 1952 1946 1952 1963 1903 25 iulie/July 1987 year
minima lunarã -30,0 -26,0 -22,2 -4,6 0,5 5,0 9,0 6,6 -2,5 -5,8 -18,2 -25,0 -30,0 monthly minimum
anul 1942 1950 1929 1923 1938 1911 1974 1981 1977 1988 1993 1933 25 ianuarie/January 1942 year
2013 2013
maxima lunarã 13,4 18,6 21,0 31,6 32,0 36,8 37,0 37,2 31,7 26,3 25,2 10,5 37,2 monthly maximum
ziua 22 3 10 30 20 19; 23 29; 30 14 12 11 5 9 14 august date
minima lunarã -11,5 -2,8 -4,0 2,5 7,2 8,6 13,0 12,6 5,5 -1,4 -5,0 -9,0 -11,5 monthly minimum
ziua 9 5 18 5 15 1 2 31 21 5 30 11 9 ianuarie/January date
Bucureºti - Filaret Bucharest - Filaret
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 16,8 23,0 28,8 34,4 36,6 40,3 42,4 41,1 39,6 35,5 29,4 20,8 42,4 monthly maximum
anul 1983 1995 1947 1934 1950 1918 2000 1945 1946 1952 1926 1903 5 iulie/July 2000 year
minima lunarã -30,0 -24,2 -13,6 -5,5 -0,2 4,2 8,6 6,6 -1,6 -10,7 -17,8 -26,4 -30,0 monthly minimum
anul 1942 1929 1929 1923 1915 1918 1933 1981 1906 1920 1904 1927 25 ianuarie/January 1942 year
2013 2013
maxima lunarã 14,0 17,1 18,9 32,2 32,9 35,6 37,4 36,7 31,5 25,6 24,2 11,5 37,4 monthly maximum
ziua 21 3 9; 10 30 20 22 29 14 12 29 4 28 29 iulie/July date
minima lunarã -12,7 -2,3 -4,4 3,6 8,4 10,3 14,7 13,6 7,5 -0,5 -3,7 -5,6 -12,7 monthly minimum
ziua 10 12 24 9; 10 15 1 2 31 21 5 30 22 10 ianuarie/January date
Constanþa Constanþa
1901 - 2000 1901 - 2000
maxima lunarã 18,0 24,5 30,8 31,9 36,9 36,9 38,5 36,8 34,8 31,0 26,5 21,0 38,5 monthly maximum
anul 1988 1995 1952 1985 1969 1982 1927 1902 1987 1928 1990 1903 10 iulie/July 1927 year
minima lunarã -24,7 -25,0 -12,8 -4,5 1,8 6,4 7,6 8,0 1,0 -12,4 -11,7 -18,6 -25,0 monthly minimum
anul 1942 1929 1929 1923 1915 1913 1944 1936; 1949 1931 1920 1953 1948 10 februarie/February 1929 year
2013 2013
maxima lunarã 17,6 18,7 21,6 30,4 27,4 31,6 31,1 31,0 28,8 22,0 23,1 11,0 31,6 monthly maximum
ziua 21 3 31 28 23 28 30 14 2 21 4 27 28 iunie/June date
minima lunarã -10,1 -2,0 -4,3 3,5 12,5 12,5 15,7 15,6 9,6 3,8 -1,2 -5,0 -10,1 monthly minimum
ziua 10 12 24 9 12 2 3 31 29 5 30 11 10 ianuarie/January date

Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.


Source: National Administration of Meteorology.

26 27
1.11 Precipitaþii atmosferice (cantitatea lunarã ºi anualã)
Precipitations (monthly and yearly quantity)
mm
Staþia meteorologicã Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Anualã Meteorological station
ºi anii de observaþie January February March April May June July August September October November December Yearly and observation years

Satu Mare Satu Mare


1901 - 2000 39,8 35,9 35,0 44,8 63,1 81,4 69,4 62,2 45,6 46,0 47,3 53,3 598,8 1901 - 2000
2013 55,5 35,0 180,9 49,9 69,3 118,5 8,9 30,8 67,6 27,6 28,9 7,0 679,9 2013
Suceava Suceava
1901 - 2000 24,2 24,4 24,4 47,5 74,7 92,0 89,9 67,6 44,6 30,3 34,1 25,2 562,9 1901 - 2000
2013 19,7 20,8 47,0 24,8 97,6 92,6 26,6 42,7 93,9 7,7 31,4 3,8 508,6 2013
Oradea Oradea
1901 - 2000 36,3 32,1 35,5 48,1 65,5 83,3 64,3 56,2 47,1 44,0 48,6 52,2 588,9 1901 - 2000
2013 32,3 37,4 122,3 61,2 71,1 61,0 4,4 43,0 56,7 52,2 46,4 8,3 596,3 2013
Iaºi Iaºi
1901 - 2000 29,7 26,9 28,4 43,9 55,9 82,6 69,3 56,0 45,3 32,5 37,0 29,7 517,8 1901 - 2000
2013 48,6 22,2 34,4 35,6 84,3 172,4 102,8 49,8 94,7 2,3 23,7 8,0 678,8 2013
Cluj - Napoca Cluj - Napoca
1901 - 2000 26,3 26,4 25,4 46,4 74,4 90,0 79,0 72,7 42,7 37,5 31,6 30,6 564,7 1901 - 2000
2013 34,8 11,8 91,6 52,0 81,0 106,4 28,6 51,8 80,6 56,6 27,0 9,4 631,6 2013
Târgu Mureº Târgu Mureº
1901 - 2000 28,4 28,7 26,3 49,0 73,8 90,0 80,0 69,7 43,7 41,7 36,7 32,5 583,5 1901 - 2000
2013 28,5 12,3 62,4 50,8 72,0 67,2 36,6 50,8 73,8 41,2 54,1 8,7 558,4 2013
Bacãu Bacãu
1901 - 2000 25,0 25,6 26,3 38,6 66,6 86,8 81,0 62,5 48,9 35,9 34,0 30,0 543,5 1901 - 2000
2013 37,8 39,8 41,0 37,6 81,0 161,2 56,6 29,4 35,6 30,6 23,6 7,1 581,3 2013
Timiºoara Timiºoara
1901 - 2000 39,1 37,5 36,5 48,2 63,4 81,0 58,3 51,5 43,9 49,7 48,7 49,4 583,9 1901 - 2000
2013 54,3 37,1 104,2 34,1 97,3 47,5 24,9 50,9 62,8 55,3 52,7 1,2 622,3 2013
Deva Deva
1901 - 2000 32,1 29,7 28,7 47,4 64,7 78,8 69,4 58,5 44,4 41,2 36,9 38,3 551,1 1901 - 2000
2013 25,1 18,2 74,7 48,2 68,4 142,6 36,0 94,8 66,9 74,8 32,7 3,3 685,7 2013
Sibiu Sibiu
1901 - 2000 28,6 26,6 31,2 53,8 78,3 106,4 87,6 71,0 54,6 43,9 33,9 29,2 626,2 1901 - 2000
2013 28,1 13,4 29,2 52,4 136,4 112,4 42,6 118,2 51,3 96,5 37,8 7,6 725,9 2013
Vârfu Omu Vârfu Omu
1901 - 2000 71,6 79,5 76,6 86,0 106,9 140,1 135,5 105,7 65,8 59,6 55,5 68,5 1023,7 1901 - 2000
2013 102,5 90,5 80,1 70,7 69,6 144,7 100,7 160,7 56,3 62,1 47,0 14,9 999,8 2013
Galaþi Galaþi
1901 - 2000 30,0 26,0 24,0 38,1 50,5 66,3 47,9 40,3 39,5 34,4 34,3 32,6 445,6 1901 - 2000
2013 76,4 40,5 59,1 41,6 35,0 80,6 53,6 20,8 51,4 69,6 28,2 3,2 560,0 2013
Târgu Jiu Târgu Jiu
1901 - 2000 52,4 50,0 45,4 63,6 83,3 92,0 64,4 57,6 53,5 64,5 62,6 63,0 726,3 1901 - 2000
2013 53,7 124,6 99,0 86,6 67,6 48,6 10,8 121,2 69,8 98,4 71,0 0,0 851,3 2013
Buzãu Buzãu
1901 - 2000 26,5 25,6 22,9 40,1 63,9 80,3 62,1 50,1 38,7 35,2 39,2 32,8 501,5 1901 - 2000
2013 25,3 37,7 32,6 42,4 85,4 112,8 70,0 31,8 94,6 71,8 23,9 1,1 629,4 2013
Calafat Calafat
1901 - 2000 39,0 36,1 37,0 47,8 60,0 63,2 46,4 36,0 39,3 47,1 52,0 48,9 532,8 1901 - 2000
2013 30,1 78,6 51,3 56,2 62,0 47,4 28,6 3,2 54,2 62,8 55,1 0,2 529,7 2013
Turnu Mãgurele Turnu Mãgurele
1901 - 2000 35,8 32,3 34,4 42,0 56,7 64,7 52,6 38,6 37,6 41,2 45,4 40,3 502,7 1901 - 2000
2013 16,5 18,9 34,5 63,3 49,0 118,2 56,0 4,0 26,5 92,6 39,6 1,6 520,7 2013
Bucureºti - Filaret Bucharest - Filaret
1901 - 2000 39,5 33,3 38,1 46,0 68,1 85,5 59,2 50,0 40,6 42,9 47,8 41,4 567,7 1901 - 2000
2013 52,9 46,3 53,9 28,7 70,5 121,7 55,1 17,7 64,9 77,0 30,5 0,3 619,5 2013
Constanþa Constanþa
1901 - 2000 28,8 26,3 24,9 28,7 36,6 42,2 33,7 29,8 29,7 33,7 39,6 34,3 368,1 1901 - 2000
2013 36,0 11,2 12,4 27,0 36,0 74,0 43,2 23,0 75,6 159,4 21,0 9,5 528,3 2013

Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.


Source: National Administration of Meteorology.

28 29
Ariile protejate, în anul 2013
1.12 Protected areas, in 2013

Categorii de arii Numãr Suprafaþa (ha) Categories of protected


protejate Number Area (ha) areas

Rezervaþii ºtiinþifice 45 24654 Scientific reservations


Parcuri naþionale 13 316872 National parks
Monumente ale naturii 206 15413 Natural monuments
Rezervaþii naturale 671 324182 Natural reservations
Parcuri naturale 15 772810 Natural parks
Rezervaþii ale biosferei 3 664446 Biosphere reservations
Zone umede de importanþã internaþionalã 19 1089448 Wetlands of international importance
Arii de protecþie specialã avifaunisticã 148 3698732 Special avifaunistic protection areas
Situri de importanþã comunitarã 383 4147368 Sites of community interest

Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.


Source: National Agency for Environment Protection.

Rezervaþii ale biosferei ºi zone umede de importanþã


internaþionalã, în anul 2013

1.13 Biosphere reservations and wetlands of international


importance, in 2013

Denumirea rezervaþiei / zonã Judeþul Suprafaþa (ha)


Name of reservation / wetland County Area (ha)

Rezervaþii ale biosferei - total 664446


Biosphere reservations - total

Delta Dunãrii / Danube Delta Tulcea, Constanþa 580000


Retezat Hunedoara 38047
Rodna Maramureº, Bistriþa-Nãsãud, Suceava 46399

Zone umede de importanþã internaþionalã - total 1089448


Wetlands of international importance - total
Delta Dunãrii Tulcea 580000
Parcul Natural Porþile de Fier Caraº-Severin, Mehedinþi 115666
Ostroavele Dunãrii-Buceac-Iortmac Cãlãraºi, Constanþa 82832
Confluenþa Olt-Dunãre Olt, Teleorman 46623
Blahniþa Dolj 45286
Calafat-Ciuperceni-Dunare Dolj 29206
Bistreþ Dolj 27482
Dunarea Veche-Bratul Macin Brãila, Tulcea, Constanþa 26792
Parcul Natural Comana Giurgiu 24963
Bratul Borcea Cãlãraºi, Ialomiþa 21529
Confluenþa Jiu-Dunãre Dolj 19800
Suhaia Teleorman 19594
Balta Micã a Brãilei Brãila 17586
Lunca Mureºului Arad, Timiº 17166
Canarele de la Hârºova Ialomiþa, Constanþa 7406
Iezerul Cãlãraºi Cãlãraºi 5001
Lacul Techirghiol Constanþa 1462
Tinovul Poiana Stampei Suceava 640
Complexul Piscicol Dumbrãviþa Braºov 414

Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.


Source: National Agency for Environment Protection.

30
Parcurile naþionale ºi parcurile naturale, în anul 2013
1.14 National and natural parks, in 2013

Suprafaþa Suprafaþa
Denumirea parcului Judeþul legislaþie (ha) GIS (ha)1)
Name of park County Area Area
legislation (ha) GIS (ha)1)

Parcuri naþionale - total / National parks - total 316335 316872

Domogled-Valea Cernei Caraº-Severin, Mehedinþi, Gorj 60100 61190


Rodna Bistriþa-Nãsãud, Maramureº, Suceava 46399 47207
Retezat Hunedoara 38047 38115
Cheile Nerei-Beuºniþa Caraº-Severin 37100 36707
Semenic-Cheile Caraºului Caraº-Severin 36665 36219
Cãlimani Bistriþa-Nãsãud, Harghita, Suceava, Mureº 24519 24519
Cozia Vâlcea 17100 16721
Piatra Craiului Argeº, Braºov 14800 14781
Munþii Mãcinului Tulcea 11321 11114
Defileul Jiului Gorj, Hunedoara 11127 11136
Ceahlãu Neamþ 8396 7739
Cheile Bicazului-Hãºmaº Neamþ, Harghita 6575 6933
Buila-Vânturãriþa Vâlcea 4186 4491

Parcuri naturale - total / Natural parks - total 749137 772810

Munþii Maramureºului Maramureº 148850 133419


Porþile de Fier Caraº-Severin, Mehedinþi 115656 128196
Geoparcul Platoul Mehedinþi Mehedinþi 106000 106492
Geoparcul Dinozaurilor - Þara Haþegului Hunedoara 102392 100487
Munþii Apuseni Alba, Bihor, Cluj 75784 76022
Putna - Vrancea Vrancea 38204 38190
Bucegi Argeº, Braºov, Dâmboviþa, Prahova 32497 32497
Vânãtori Neamþ Neamþ 30818 30841
Comana Giurgiu 24963 24963
Balta Mica a Brãilei Brãila 24400 24400
Lunca Mureºului Arad, Timiº 17166 17428
Grãdiºtea Muncelului - Cioclovina Hunedoara 10000 38116
Defileul Mureºului Superior Mureº 9156 9494
Lunca Joasã a Prutului Inferior Galaþi 8247 7261
Cefa Bihor 5004 5004

1) Suprafeþe reevaluate prin mãsurãtori realizate cu tehnologii GIS conform limitelor publicate pe site-ul Ministerului Mediului ºi
Schimbãrilor Climatice.
Areas reassessed by measurements with GIS technologies according to limits issued on the site of Ministry of Environment
and Climatic Changes.
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.
Source: National Agency for Environment Protection.

31
Resursele de apã asigurate, potrivit gradului de amenajare, în anul 2013
1.15 Water resources assured, according to the arrangement level, in 2013

Surse de apã / Water sources milioane m3 / an


Bazine hidrografice / Hydrographic basins million m3 / year

Total 38346
Ape de suprafaþã / Surface waters 33679
Râuri interioare / Inland rivers 13679
Tisa 256
Someº 715
Criºuri 395
Mureº 1044
Spaþiul Banat1) / Banat Space1) 608
Jiu 2109
Olt 1682
Vedea 40
Argeº 1672
Ialomiþa 430
Siret 1956
Prut 726
Alte bazine2) / Other basins2) 2046
Dunãrea / The Danube 20000
Ape subterane / Underground waters 4667
1) Spaþiul Banat / Banat Space = Bega, Caraº, Bârzava, Timiº, Cerna, Nera.
2) Alte bazine / Other basins = Cãlmãþui - Olt, Cãlmãþui - Buzãu.
Sursa: Administraþia Naþionalã „Apele Române”.
Source: National Administration ”Romanian Waters”.

Calitatea apelor de suprafaþã, în anul 2013


1.16 Surface waters quality, in 2013
km
din care: / of which:
Total lungimi Clasa I ºi II Clasa III Clasa IV Clasa V
pe corp de apã Stare foarte bunã Stare Stare Stare
Bazine hidrografice monitorizat ºi bunã moderatã slabã proastã
Hydrographic basins Total length of The first and The third The fourth The fifth
monitored second class class class class
water body Very-good and Moderate Poor Bad
good status status status status

Total 31892 19591 12116 82 103

Tisa 1133 1058 49 - 26


Someº 2696 1637 1049 - 10
Criºuri 2379 1278 1101 - -
Mureº-Aranca 4378 3240 1071 - 67
Spaþiul Banat1) / Banat Space1) 2385 1875 510 - -
Jiu 1284 877 407 - -
Olt 3254 2054 1200 - -
Vedea 917 131 786 - -
Argeº 2231 1319 912 - -
Ialomiþa 2092 979 1113 - -
Siret 4962 3476 1486 - -
Prut 1552 729 823 - -
Dunãrea / The Danube 2269 714 1473 82 -
Litoral / Seaside 360 224 136 - -

1) Spaþiul Banat / Banat Space = Bega, Caraº, Bârzava, Timiº, Cerna, Nera.
Sursa: Administraþia Naþionalã „Apele Române”.
Source: National Administration ”Romanian Waters”.

32
Investiþii pentru protecþia mediului, în anul 2013
1.17 Investments for environment protection, in 2013
mii lei preþuri curente / lei thou current prices
Prevenirea ºi combaterea poluãrii, Protecþia
pe domenii de mediu: resurselor
Prevention and control of pollution, naturale ºi
by environmental field: conservarea Alte
Sectoare de activitate Total sol ºi ape biodiversitãþii domenii
Activity sectors subterane Natural resources Other
aer apã deºeuri soil and protection and fields
air water waste underground biodiversity
waters preservation

Total 3920067 1115141 1723523 695116 250018 19004 117265

Producãtori nespecializaþi / Non-specialised producers

Total 2864532 1076201 1238384 194556 244704 17714 92973


Silviculturã ºi exploatare forestierã 11700 - - - 825 9646 1229
Foresty and logging
Industrie extractivã 297613 139612 10948 25456 85711 2591 33295
Mining and quarrying
Industrie prelucrãtoare 318457 170583 80968 18025 17806 5250 25825
Manufacturing
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã, gaze,
apã caldã ºi aer condiþionat 942920 709589 10121 148851 55422 39 18898
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Captarea, tratarea
ºi distribuþia apei 1175157 77 1101816 177 70978 - 2109
Water catchment,
treatment and distribution
Construcþii 5445 248 3626 1130 320 44 77
Construction
Transporturi 113240 56092 30905 917 13642 144 11540
Transport

Producãtori specializaþi / Specialised producers

Total 438194 3957 8652 409961 4399 964 10261


Colectarea ºi epurarea apelor uzate 6440 338 3415 2686 1 - -
Used water collection and purification
Colectarea, tratarea ºi eliminarea
deºeurilor; activitãþi de recuperare
a materialelor reciclabile 397112 2785 1354 389642 457 964 1910
Waste collection, purification and
disposal; activities of
recycling materials recovery
Activitãþi ºi servicii
de decontaminare 9285 241 3881 734 3248 - 1181
Activities and services
of decontamination
Comerþ cu ridicata 25357 593 2 16899 693 - 7170
al deºeurilor ºi resturilor
Wholesale of waste and remains

Administraþie publicã / Public administration

Total 617341 34983 476487 90599 915 326 14031


Administraþie publicã centralã 27274 27274 - - - - -
Central public adminstration
Administraþie publicã localã 590067 7709 476487 90599 915 326 14031
Local public adminstration

33
Cheltuieli curente interne pentru protecþia mediului, în anul 2013
1.18 Internal current expenditure for environment protection, in 2013
mii lei preþuri curente / lei thou current prices
Prevenirea ºi combaterea poluãrii, Protecþia
pe domenii de mediu: resurselor
Prevention and control of pollution, naturale ºi
by environmental field: conservarea Alte
Sectoare de activitate Total sol ºi ape biodiversitãþii domenii
Activity sectors subterane Natural resources Other
aer apã deºeuri soil and protection and fields
air water waste underground biodiversity
waters preservation

Total 11561417 390553 869814 7734930 69313 125889 2370918

Producãtori nespecializaþi / Non-specialised producers

Total 3493001 149243 671399 209720 47489 121294 2293856


Silviculturã ºi exploatare forestierã 7578 - - - - 4165 3413
Foresty and logging
Industrie extractivã 103884 23164 32415 9133 3315 852 35005
Mining and quarrying
Industrie prelucrãtoare 2650453 104924 128550 125285 12966 111163 2167565
Manufacturing
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã, gaze, apã
caldã ºi aer condiþionat 169983 10438 44720 4031 27071 911 82812
Electricity, gas, steam and air
conditioning production and supply
Captarea, tratarea
ºi distribuþia apei 486822 5424 458729 20629 1621 - 419
Water catchment,
treatment and distribution
Construcþii 61930 334 5152 46533 1267 4175 4469
Construction
Transporturi 12351 4959 1833 4109 1249 28 173
Transport

Producãtori specializaþi / Specialised producers

Total 6982197 140154 75164 6691285 21391 1051 53152


Colectarea ºi epurarea
apelor uzate 60462 767 42997 16598 66 1 33
Used water collection
and purification
Colectarea, tratarea
ºi eliminarea deºeurilor;
activitãþi de recuperare
a materialelor reciclabile 5544173 14516 18445 5465240 4232 1050 40690
Waste collection, purification
and disposal; activities of
recycling materials recovery
Activitãþi ºi servicii
de decontaminare 43635 166 13700 11956 12108 - 5705
Activities and services
of decontamination
Comerþ cu ridicata 1333927 124705 22 1197491 4985 - 6724
al deºeurilor ºi resturilor
Wholesale of waste and remains

Administraþie publicã / Public administration

Total 1086219 101156 123251 833925 433 3544 23910


Administraþie publicã centralã 134694 101020 6735 4041 - 2694 20204
Central public adminstration
Administraþie publicã localã 951525 136 116516 829884 433 850 3706
Local public adminstration

34
POPULAÞIE

POPULATION
2
CUPRINS TABELE Pagina TABLES CONTENTS
Page

2.1 Populaþia rezidentã (stabilã), pe sexe ºi medii .......... 50 Usual resident population, by sex and area
2.2 Populaþia rezidentã, pe grupe de vârstã Usual resident population, by age group and sex,
ºi sexe, la 1 iulie ........................................................ 52 on July 1
2.3 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe Usual resident population by age, sex and area,
ºi medii, la 1 iulie 2012 ............................................. 53 on July 1, 2012
2.4 Populaþia rezidentã pe vârste, sexe Usual resident population by age, sex and area,
ºi medii, la 1 iulie 2013 ............................................. 55 on July 1, 2013
2.5 Populaþia dupã domiciliu pe vârste, sexe ºi medii, Permanent resident population by age, sex
la 1 iulie 2014 ............................................................ 57 and area, on July 1, 2014
2.6 Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor Permanent resident population of counties,
ºi oraºelor, la 1 iulie 2014 ......................................... 59 municipalities and towns, on July 1, 2014
2.7 Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul Classification of counties and localities
locuitorilor, la 1 iulie 2014 ......................................... 63 by inhabitants number, on July 1, 2014
2.8 Miºcarea naturalã a populaþiei .................................. 64 Vital statistics
2.9 Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii .................. 66 Vital statistics, by area
2.10 Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor ........... 68 Live-births by age group of parents
2.11 Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa Live-births by live-birth order and age
de vârstã a mamei .................................................... 70 group of mother
2.12 Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii ............. 72 Average age of mother at birth, by area
2.13 Întreruperi de sarcinã, pe grupe de vârstã ............... 72 Abortions, by age group
2.14 Ratele de fertilitate, pe grupe de vârstã Fertility rates, by age group
ºi indicele conjunctural al fertilitãþii ............................ 73 and total fertility rate
2.15 Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe ....................... 74 Deaths, by age group and sex
2.16 Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã ................ 75 Infant deaths, by age group
2.17 Decese, pe cauze de deces ...................................... 76 Deaths, by death causes
2.18 Decese sub 1 an, pe cauze de deces ...................... 78 Infant deaths, by cause of death
2.19 Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii ..................... 79 Life expectancy, by sex and area
2.20 Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor ................ 80 Marriages by age group of spouses
2.21 Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor Marriages by previous marital status
înainte de cãsãtorie ................................................... 81 of spouses
2.22 Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta Average age at marriage and average
medie la prima cãsãtorie, pe medii ........................... 82 age at first marriage, by area
2.23 Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor ................. 82 Divorces by age group of spouses
2.24 Divorþurile dupã numãrul copiilor minori Divorces by number of under age children
rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei ............................. 84 remained through marriage dissolution
2.25 Migraþia internã determinatã de schimbarea Internal migration determined by permanent
domiciliului, pe medii ºi sexe ..................................... 84 residence changing, by area and sex
2.26 Migraþia internã determinatã de schimbarea Internal migration determined by permanent
domiciliului, pe grupe de vârstã ºi medii ................... 85 residence changing, by age group and area
2.27 Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi Structure of urban and rural internal migration flows
rurale, determinate de schimbarea domiciliului ......... 86 determined by permanent residence changing
2.28 Emigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ...................... 87 Emigrants, by sex and age group
2.29 Emigranþii, dupã þara de destinaþie ............................ 87 Emigrants, by country of destination
2.30 Imigranþii, pe sexe ºi grupe de vârstã ....................... 88 Immigrants, by sex and age group
2.31 Imigranþii, dupã þara de provenienþã ......................... 88 Immigrants, by origin country
2.32 Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea International migration determined by change
reºedinþei obiºnuite, pe sexe ..................................... 89 of usual residence, by sex

36
Teritorial Territorial

2.33 Populaþia ºi densitatea populaþiei, în profil Population and population density, at territorial
teritorial, la recensãminte ............................................ level, on censuses
2.34 Populaþia rezidentã, în profil teritorial, pe sexe Usual resident population, at territorial level,
ºi medii, la 1 iulie 2012 ............................................... by sex and area, on July 1, 2012
2.35 Populaþia rezidentã, în profil teritorial ºi pe grupe Usual resident population, at territorial level and
de vârstã, la 1 iulie 2012 ............................................. by age group, on July 1, 2012
2.36 Populaþia rezidentã, în profil teritorial, pe sexe Usual resident population, at territorial level,
ºi medii, la 1 iulie 2013 ............................................... by sex and area, on July 1, 2013
2.37 Populaþia rezidentã, în profil teritorial Usual resident population, at territorial level and
ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2013 .......................... by age group, on July 1, 2013
2.38 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial, Permanent resident population, at territorial level,
pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2014 .................................. by sex and area, on July 1, 2014
2.39 Populaþia dupã domiciliu, în profil teritorial Permanent resident population, at territorial level
ºi pe grupe de vârstã, la 1 iulie 2014 .......................... and by age group, on July 1, 2014
2.40 Miºcarea naturalã a populaþiei, în profil teritorial ºi Vital statistics, at territorial level and by area,
pe medii, în anul 2013 ................................................. in 2013
2.41 Ratele de fertilitate, în profil teritorial ºi pe grupe Age - specific fertility rates, at territorial level
de vârstã, în anul 2013 ............................................... and by age group, in 2013
2.42 Durata medie a vieþii, în profil teritorial, pe sexe Life expectancy, at territorial level, by sex and
ºi medii, în anul 2013 .................................................. area, in 2013
2.43 Decesele, pe cauze de deces, în profil teritorial, Deaths, by death causes, at territorial level,
în anul 2013 ................................................................ in 2013
2.44 Vârsta medie a soþilor la data încheierii cãsãtoriei, Average age of spouses at marriage date, at
în profil teritorial ºi pe medii, în anul 2013 .................. territorial level and by area, in 2013
2.45 Divorþurile, dupã numãrul copiilor minori rãmaºi Divorces, by number of under age children
prin desfacerea cãsãtoriei, în profil teritorial, remained through marriage dissolution, at
în anul 2013 ................................................................ territorial level, in 2013
2.46 Migraþia internã determinatã de schimbarea Internal migration determined by change of
domiciliului, în profil teritorial ºi pe medii, permanent residence, at territorial level and by
în anul 2013 ................................................................. area, in 2013

SURSA DATELOR DATA SOURCE

Surse statistice: Statistical sources:


 Recensãmintele populaþiei; Population censuses;
Recensãmântul din octombrie 2011 s-a realizat în The census of October 2011 was done according to
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) the stipulations of EC Regulation no.763/2008 of the
nr. 763/2008 al Parlamentului European ºi al Consiliului European Parliament and of the Council regarding
privind Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor; the Population and Housing Census;
 Statistici din evidenþa curentã a populaþiei, pentru Statistics from current evidence of population, for
datele referitoare la numãrul ºi structura demograficã data referring to population number and
a populaþiei; demographic structure;
 Înregistrãri din evidenþa stãrii civile: Registrations from civil register evidence:
Buletine statistice demografice completate de oficiile Statistical demographic reports filled in by civil
de stare civilã cu date referitoare la naºteri, decese, register offices with data on births, deaths,
cãsãtorii, divorþuri ºi înregistrãri primite de la marriages, divorces and registrations of divorces
judecãtorii ºi notariate pentru divorþuri; from the court of law and notary offices;
 Model econometric bazat pe tehnici de estimare pe Econometric model based on estimation techniques
domenii mici, pentru determinarea numãrului de by small areas, to determine the number of
emigranþi (persoane din România care ºi-au emigrants (persons from Romania who changed
schimbat reºedinþa obiºnuitã în alte þãri); their usual residence in other countries);

37
 Serii anuale de fluxuri de migraþie (imigranþi ºi Annual migration flows series (immigrants and
emigranþi) transmise de oficiile naþionale de statisticã emigrants) sent by the national statistical offices
din Italia ºi Spania pentru perioada 2002-2012; from Italy and Spain for 2002-2012 period;
 Statistici „în oglindã” privind migraþia internaþionalã ”Mirror” statistics regarding international migration
din baza de date a EUROSTAT ca valori de referinþã from Eurostat database as benchmarks for the
(benchmark) pentru evaluarea calitãþii rezultatelor quality evaluation of the results from econometric
obþinute prin aplicarea modelului econometric; model application;
 Statisticile privind migraþia internaþionalã sunt Statistics on international migration are estimated
estimate în conformitate cu prevederile according to the stipulations of EC Regulation
Regulamentului (CE) nr.862/2007 al Parlamentului no.862/2007 of the European Parliament and of the
European ºi al Consiliului din 11 iulie 2007 privind Council of July 11, 2007 regarding community
statisticile comunitare din domeniul migraþiei ºi statistics from migration and international protection
protecþiei internaþionale ºi de abrogare a field and repealing the Council Regulation (EEC)
Regulamentului (CEE) nr.311/76 al Consiliului privind no.311/76 regarding the elaboration of statistics on
elaborarea de statistici cu privire la lucrãtorii strãini; foreign workers;
 Statisticile privind populaþia rezidentã sunt estimate Statistics on usual resident population are estimated
în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) according to the stipulations of EU Regulation
nr.1260/2013 al Parlamentului European ºi al no.1260/2013 of the European Parliament and of the
Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind statisticile Council of November 20, 2013 regarding European
demografice europene. demographic statistics.

Surse administrative: Administrative sources:


 Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, privind Database of Ministry of Internal Affairs, for persons’
evidenþa persoanelor, pentru populaþia dupã evidence, for the permanent resident population,
domiciliu, migraþia internã (cu schimbarea internal migration (with domicile change and
domiciliului ºi stabilirea reºedinþei) ºi internaþionalã residence settlement) and international (final)
(definitivã) determinatã de schimbarea domiciliului. migration determined by domicile change.

PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

În statisticile oficiale, populatia este calculatã dupã In official statistics, the population is calculated by
douã dimensiuni: two dimensions:
– populaþia rezidentã, conform criteriului reºedinþei – usual resident population, according to the criterion
obiºnuite pe teritoriul României pentru o perioadã de of usual residence on the territory of Romania for at
cel puþin 12 luni, indiferent de cetãþenie, comparabilã least 12 months period, no matter of citizenship,
cu rezultatele Recensãmântului Populaþiei ºi al comparable with the results of the Population and
Locuinþelor din octombrie 2011 ºi cu celelalte state Housing Census of October 2011 and with the other
membre ale Uniunii Europene; member states of the European Union;
– populaþia dupã domiciliu, conform criteriului de – permanent resident population, according to the
domiciliu pe teritoriul României, numai pentru criterion of domicile on the territory of Romania, only
persoanele cu cetãþenie românã. for the persons with Romanian citizenship.
Populaþia rezidentã reprezintã totalitatea Usual resident population represents all the
persoanelor cu cetãþenie românã, strãini ºi fãrã cetãþenie, persons with Romanian citizenship, foreigners and
care au reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul României. without citizenship, who have their usual residence on
Populaþia rezidentã la o anumitã datã a fost determinatã Romanian territory. Usual resident population at a
conform metodologiei ºi reglementãrilor internaþionale în certain date was determined according to international
domeniu. methodology and regulations in this field.

Reºedinþa obiºnuitã reprezintã locul în care o Usual residence represents the place where
persoanã îºi petrece în mod obiºnuit perioada zilnicã de one person usually spends daily rest period, without
odihnã, fãrã a þine seama de absenþele temporare pentru having in view temporary absences for recreation,
recreere, vacanþe, vizite la prieteni ºi rude, afaceri, holidays, visits to friends and relatives, business,
tratamente medicale sau pelerinaje religioase. medical treatments or religious pilgrimages.

38
Se considerã cã îºi au reºedinþa obiºnuitã într-o zonã There are considered as having their usual residence in
geograficã specificã doar persoanele care au locuit la a specific geographical zone only persons who lived at
reºedinþa obiºnuitã o perioadã neîntreruptã de cel puþin that usual residence for 12 months continous period at
12 luni înainte de momentul de referinþã. Reºedinþa least before the reference moment. Usual residence can
obiºnuitã poate sã fie aceeaºi cu domiciliul sau poate sã be the same with the domicile or can be different, in case
difere, în cazul persoanelor care aleg sã-ºi stabileascã of persons who choose to settle their usual residence in
reºedinþa obiºnuitã în altã localitate decât cea de another locality than that of domicile from the country or
domiciliu din þarã sau strãinãtate. from abroad.
Populaþia pentru anii intercenzitari s-a determinat pe The population for the inter-censuses years was
baza datelor de la recensãminte ºi a datelor referitoare determined based on data from censuses and data
la miºcarea naturalã ºi migratorie, în felul urmãtor: regarding natural or migratory movement, as follows:
a) pentru perioadele 1960 - 1965 ºi 1966 - 1976 pe a) for 1960-1965 and 1966-1976 periods based on the
baza rezultatelor recensãmintelor din anii 1956 ºi results of censuses carried out in 1956 and 1966
1966 ºi a datelor asupra sporului natural ºi migraþiei and data on natural increase and migration in those
din anii respectivi; years;
b) pentru perioada 1977 - 1991 pe baza rezultatelor b) for 1977-1991 period based on the results of the
recensãmântului din anul 1977 ºi a datelor asupra 1977 census and data on natural increase and
sporului natural ºi migraþiei internaþionale din anii migration in those years; since 1979, internal
respectivi; începând cu anul 1979 s-a inclus ºi migration with the residence change was included;
migraþia internã cu schimbarea de reºedinþã;
c) pentru perioada 1992 - 2001 pe baza rezultatelor c) for the period 1992-2001 based on the results of
recensãmântului din anul 1992 ºi a datelor asupra 1992 census and data on natural increase and
sporului natural ºi migraþiei internaþionale din anii international migration in the respective years; data
respectivi; datele includ fenomenul migratoriu care include the migratory phenomenon, which is
este subevaluat, singurele date disponibile fiind cele under - assessed, the only ones available data
din sursele administrative; being those from administrative sources;
d) pentru perioada dintre ultimele douã recensãminte, d) for the period between the last two censuses,
respectiv 2002 - 2011, datele se referã la populaþia respectively 2002-2011, data refer to usual resident
rezidentã care a fost reestimatã în condiþii de population re-estimated under comparability
comparabilitate cu rezultatele finale ale conditions with final results of the Population and
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor din Housing Census of 2011;
anul 2011;
e) Populaþia rezidentã a României la 1 ianuarie 2012 e) On January 1, 2012, the usual resident population
s-a calculat plecând de la populaþia cu reºedinþa was calculated based on the population with usual
obiºnuitã în România la momentul critic al residence in Romania at the critical moment of the
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011 Population and Housing Census - 2011
(20 octombrie 2011), la care s-au adãugat (October 20, 2011), to which the following elements
urmãtoarele elemente: were added:
– sporul natural al populaþiei din perioada – natural increase of the population between
20 octombrie - 31 decembrie 2011 (numãrul Octomber 20 - December 31, 2011 (the number of
nãscuþilor-vii minus numãrul decedaþilor); live-births minus the number of deceased);
– soldul miºcãrii migratorii internaþionale din perioada – balance of international migratory movement during
20 octombrie - 31 decembrie 2011, determinat ca October 20 - December 31, 2011, determined as
diferenþã între numãrul imigranþilor (cetãþeni români, difference between the number of immigrants
strãini sau fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa (Romanian citizens, foreigners or without citizenship
obiºnuitã în România) ºi numãrul emigranþilor who settled their usual residence in Romania) and
(cetãþeni români care ºi-au stabilit reºedinþa number of emigrants (Romanian citizens who settled
obiºnuitã în strãinãtate ); their usual residence abroad);
– soldul miºcãrii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with change
domiciliului din perioada 20 octombrie - in domicile during October 20 - December 31, 2011
31 decembrie 2011, determinat ca diferenþã între determined as the difference between the number of
numãrul persoanelor care au sosit într-un judeþ ºi persons arriving in a county and the number of
numãrul persoanelor plecate din judeþ; persons leaving it;

39
– soldul miºcãrii migratorii interne cu stabilirea – balance of internal migratory movement with
reºedinþei la 1 ianuarie 2012, determinat ca residence settlement on January 1, 2012
diferenþã între numãrul persoanelor care aveau determined as difference between the number of
reºedinþa în judeþ ºi domiciliul în alt judeþ la persons having the residence in the county and the
1 ianuarie ºi persoanele care aveau domiciliul în domicile in another county on January 1 and the
judeþ ºi reºedinþa în alt judeþ la aceeaºi datã. Au fost persons having the domicile in the county and the
luate în calcul doar personele care aveau declaratã residence in another county at the same date. Only
schimbarea reºedintei pentru 1 an. the persons who declared the change in residence
for one year were taken into account.
f) Dupã 1 ianuarie 2012, populaþia rezidentã la f) After January 1, 2012, the usual resident population
1 ianuarie a fost estimatã în conformitate cu criteriul on January 1 was estimated according to the usual
reºedinþei obiºnuite utilizând metoda componentelor: residence criterion, using the components method:
– sporul natural al populaþiei din fiecare an; – population natural increase of each year;
– soldul miºcãrii migratorii internaþionale din fiecare an. – international migratory movement balance of each year.
– soldul miºcãrii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with the
domiciliului din fiecare an; change in domicile for each year;
– soldul miºcarii migratorii interne cu schimbarea – balance of internal migratory movement with the
reºedinþei pentru 12 luni, adicã persoane care la data change in residence for 12 months, i.e. persons who,
de 1 ianuarie aveau reºedinþa obiºnuitã în alt judeþ on January 1, had their usual residence in another
decât cel de domiciliu. county than the one where they had their domicile.
Populaþia rezidentã la 1 iulie s-a determinat ca medie The usual resident population on July 1 was determined
aritmeticã simplã dintre valorile populaþiei rezidente as simple arithmetic mean between the values of usual
la 1 ianuarie a doi ani consecutivi. resident population on January 1 of two successive years.
Datele privind populaþia rezidentã sunt disponibile în The data on usual resident population are available
profil teritorial, la nivel naþional, pe macroregiuni, regiuni at territorial and national level, by macroregion,
de dezvoltare ºi judeþe. development region and county.
Urmare a definitivãrii datelor privind populaþia Further to the finalization of data on usual resident
rezidentã la 1 ianuarie 2013, prezenta ediþie a Anuarului population on January 1, 2013, the current edition of the
Statistic cuprinde ºi date corespunzãtoare populaþiei Statistical Yearbook also includes data on usual resident
rezidente la 1 iulie 2012, în varianta definitivã. population on July 1, 2012 in final version.
Populaþia rezidentã la 1 iulie 2013 ºi ratele The usual resident population on July 1, 2013
aferente anului 2013 sunt provizorii. and the related rates of 2013 are provisional.
Populaþia dupã domiciliu reprezintã numãrul Permanent resident population represents the
persoanelor cu cetãþenie românã ºi domiciliul pe number of persons with Romanian citizenship and
teritoriul României, delimitat dupã criterii domicile on the territory of Romania, determined
administrativ-teritoriale. according to administrative-territorial criteria.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta Person domicile is the address where he/she
declarã cã are locuinþa principalã, trecutã în actul de declares to have the main dwelling, registered in the
identitate (CI, BI), aºa cum este luatã în evidenþa identity card, as it is registered by the state administrative
organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii bodies. To set up the value of this indicator, the usual
acestui indicator nu se þine cont de reºedinþa obiºnuitã, residence is not taken into account as well as the period
de perioada ºi/sau motivul absenþei de la domiciliu. and/or reason of absence from the domicile.
Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2014 a fost Permanent resident population on July 1, 2014 was
estimatã prin metoda componentelor, respectiv pornind estimated by the method of components, respectively
de la baza de date a Ministerului Afacerilor Interne privind starting from the database of the Ministry of Internal
evidenþa persoanelor ºi ajustatã cu numãrul deceselor ºi Afffairs regarding the evidence of persons and adjusted
al naºterilor din perioada corespunzãtoare. with the number of deaths and births during that period.
Datele privind populaþia dupã domiciliu sunt Data regarding the permanent resident population
disponibile în profil teritorial, pe urmãtoarele niveluri de are available at territorial level, at the following levels of
detaliere: nivel naþional, macroregiuni, regiuni de detail: national level, macroregion, development region,
dezvoltare, judeþe ºi localitãþi. county and locality.

40
Indicatorul este relevant în dimensionarea populaþiei The indicator is relevant for estimating the
la nivel de localitate, acesta fiind singurul indicator de population at locality level, this being the only one
populaþie disponibil la acest nivel de dezagregare în indicator related to the population available at this
profil teritorial. disaggregation level at territorial profile.
Populaþia dupã domiciliu la 1 iulie 2014 este Permanent resident population on July 1, 2014
provizorie. is provisional.
Miºcarea migratorie internaþionalã s-a International migratory movement was
determinat: determined:
– pentru perioada anterioarã anului 2002: numai pe – for the period previous to 2002: only based on data
baza datelor provenite din surse administrative from administrative sources regarding international
referitoare la migraþia internaþionalã (definitivã) (final) migration determined by domicile change;
determinatã de schimbarea domiciliului;
– pentru anul 2002 ºi perioada ulterioarã: pe baza – for 2002 and next period: based on data from
datelor provenite din surse administrative referitoare administrative sources regarding international
la migraþia internaþionalã (definitivã) determinatã de (final) migration determined by domicile change;
schimbarea domiciliului; modelului econometric the econometric model based on estimation
bazat pe tehnici de estimare pe domenii mici pentru techniques on small areas to determine
determinarea numãrului de emigranþi (persoane din the number of emigrants (persons from Romania
România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în who changed their usual residence in
alte þãri); seriilor anuale de fluxuri de migraþie other countries); annual migration flows series
(imigranþi ºi emigranþi) transmise de oficiile (immigrants and emigrants) sent by national
naþionale de statisticã din Italia ºi Spania pentru statistical offices from Italy and Spain for
perioada 2002-2012; statisticilor disponibile la 2002-2012 period; Eurostat available statistics,
Eurostat, conform datelor furnizate pentru România according to the data provided for Romania by other
de alte þãri, referitor la fenomenul migraþiei (statistici countries, regarding the migration phenomenon
„în oglindã”). (”mirror” statistics).
Migraþia internaþionalã reprezintã schimbarea International migration represents the usual
reºedinþei obiºnuite în altã þarã ºi respectiv, din altã þarã residence change in another country and respectively
în România. from another country to Romania.
Emigraþie înseamnã acþiunea prin care o persoanã Emigration means the action by which one person
care a avut anterior reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul who had the previous usual residence on the Romanian
României înceteazã sã mai aibã reºedinþa obiºnuitã pe territory ceases to have this usual residence for an
teritoriul acesteia pentru o perioadã care este sau se actual or expected 12 months period at least.
aºteaptã sã fie de cel puþin 12 luni.
Imigraþie înseamnã acþiunea prin care o persoanã Immigration means the action by which one person
îºi stabileºte reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul României settles his/her usual residence on the Romanian
pentru o perioadã care este sau se aºteaptã sã fie de territory for an actual or expected 12 months period at
cel puþin 12 luni, dupã ce, în prealabil, a avut reºedinþa least, previously having the usual residence in another
obiºnuitã într-o altã þarã. country.
Migraþia internaþionalã se poate clasifica în funcþie International migration can be classified
de modalitatea de ºedere pe teritoriul altui stat (domiciliu according to the way of living on the territory of another
sau reºedinþã), în urmãtoarele categorii: state (domicile or residence), in the following categories:
– Migraþie internaþionalã definitivã se referã la – Final international migration refers to persons
persoane care ºi-au schimbat domiciliul permanent who changed their permanent domicile from and to
din ºi în Romania; Romania;
– Migraþie internaþionalã temporarã de lungã – Long term temporary international migration
duratã se referã la persoane care ºi-au schimbat refers to persons who changed their usual
reºedinþa obiºnuitã din ºi în România pentru o residence from and to Romania for 12 months
perioadã de cel puþin 12 luni. period at least.
Fluxul de emigranþi reprezintã numãrul Emigrants flow represents the number of
emigranþilor care au avut anterior reºedinþa obiºnuitã pe emigrants who previously had the usual residence on
teritoriul României ºi ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în the Romanian territory and settled their usual residence
altã þarã pentru o perioadã de cel puþin 12 luni, în anul in another country for 12 months period at least in the
de referinþã (anul t); reference year (year t);

41
Fluxul de imigranþi reprezintã numãrul imigranþilor Immigrants flow represents the number of
(cetãþeni români, strãini sau fãrã cetãþenie) care, anterior, immigrants (Romanian citizens, foreigners or without
au avut reºedinþa obiºnuitã în altã þarã ºi citizenship) who previously had the usual residence in
ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã pe teritoriul another country and settled their usual residence on
României pentru o perioadã de cel puþin 12 luni, în anul the Romanian territory for 12 months period at least,
de referinþã (anul t); in the reference year (year t);
Soldul migraþiei internaþionale reprezintã diferenþa International migration balance represents the
dintre fluxul de imigranþi ºi fluxul de emigranþi, în perioada difference between the immigrants flow and the
de referinþã (anul t); emigrants flow in the reference period (year t).
Repartizarea populaþiei pe medii de rezidenþã Population breakdown by residence areas was
s-a realizat astfel: done as follows:
– pentru perioada 1960-1965, în mediul urban sunt – for 1960-1965 period, urban area includes
cuprinse municipiile, oraºele ºi cele 183 localitãþi municipalities, towns and the 183 localities
asimilate mediului urban; assimilated to the urban area;
– pentru anii 1966 ºi 1967, în mediul urban sunt – for 1966 and 1967, urban area includes
incluse datele referitoare la municipii, oraºe ºi 238 municipalities, towns and 238 communes
comune asimilate urbanului; assimilated to the urban area;
– începând cu anul 1968, în mediul urban sunt – starting with 1968, urban area includes only
cuprinse numai municipiile ºi oraºele. municipalities and towns.
Vârsta este exprimatã în ani împliniþi (de exemplu, o Age is expressed in the years reached during the
persoanã care are vârsta de 24 ani ºi 11 luni la 1 iulie, year (for instance, a person of 24 years old and
este cuprinsã la vârsta de 24 ani). 11 months at July 1st, is considered to be of
24 years old).
Sfera de cuprindere a fenomenelor demografice: The coverage of demographic phenomena:
– pentru perioada 1960-2011, numãrul nãscuþilor-vii ºi – for 1960-2011 period, the number of live-births and
al deceselor include toate persoanele nãscute ºi deaths includes all the persons born and
respectiv, decedate într-un an calendaristic, respectively deceased, during a calendar year, no
indiferent unde a avut loc acest fenomen demografic matter of the place of this demographic
(în România sau în strãinãtate); phenomenon (in Romania or abroad);
– începând cu anul 2012 sunt incluse doar naºterile ºi – starting from the year 2012 only births and deaths
decesele care au avut loc pe teritoriul României, taking place on the Romanian territory are included,
naºterile ºi decesele persoanelor care au reºedinþa births and deaths of persons who have the usual
obiºnuitã în strãinãtate nefiind incluse. residence abroad being not included.
Definiþiile evenimentelor demografice sunt în The definitions of vital events are in compliance
concordanþã cu principiile ºi recomandãrile Comisiei de with the principles and recommendations of the United
Statisticã a Organizaþiei Naþiunilor Unite: Nations Statistical Commission:
– nãscut-viu este produsul concepþiei, expulzat sau – live-birth is a product of conception completely
extras complet din corpul mamei, independent de ejected or extracted from the mother’s body,
durata sarcinii ºi care, dupã aceastã separare, regardless of the pregnancy duration, who after this
prezintã un semn de viaþã (respiraþie, activitate separation gives a sign of life (respiration, heart
cardiacã, pulsaþii ale cordonului ombilical sau activity, beats of umbilical cord or muscular
contracþii musculare dependente de voinþã); contractions dependent on will);
– nãscut-mort este produsul concepþiei, expulzat sau – stillborn child is a product of conception completely
extras complet din corpul mamei dupã o duratã a ejected or extracted from the mother’s body after a
sarcinii de cel puþin 28 sãptãmâni ºi care, dupã pregnancy duration of at least 28 weeks who, after
aceastã separare, nu prezintã niciun semn de this separation, gives no sign of life;
viaþã;
– decedatã este persoana cãreia i-au încetat definitiv – deceased is the person whose vital functions
funcþiile vitale dupã trecerea unui timp oarecare de definitively ceased after a certain time passed from
la naºtere; his/her birth;
– cãsãtoria reprezintã uniunea dintre un bãrbat ºi o – marriage represents an union between a man and
femeie, încheiatã în concordanþã cu legislaþia þãrii, a woman concluded according to the country’s
în scopul întemeierii unei familii ºi din care rezultã legislation, in order to set up a family, where
drepturi ºi obligaþii între cei doi soþi, precum ºi ale husband and wife have rights and obligations one
acestora faþã de copii; against another as well as against their children;

42
– divorþul reprezintã desfacerea unei cãsãtorii – divorce represents the dissolution of a legally
încheiate legal, printr-o hotãrâre definitivã a concluded marriage, according to a final decision of
instanþei judecãtoreºti, a ofiþerului de stare civilã sau judicial court, of civil register office or of public notary.
a unui notar public. Datele se referã la acþiunile de Data refer to divorce actions for which marriage
divorþ pentru care desfacerea cãsãtoriei a fost dissolution was admitted.
admisã.
Ratele fenomenelor demografice se calculeazã cu Demographic phenomena rates are calculated with
populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an. Ratele migraþiei the usual resident population on July 1st of each year.
interne determinate de schimbarea domiciliului se Internal migration rates determined by domicile change
calculeazã cu populaþia dupã domiciliu la 1 iulie a fiecãrui are calculated with the permanent resident population on
an. July 1st of each year.
Sporul natural reprezintã diferenþa dintre numãrul Natural increase represents the balance between
nãscuþilor-vii ºi numãrul persoanelor decedate, în anul de the number of live-births and the number of deceased
referinþã. persons during the reference year.
Rata de natalitate reprezintã numãrul de nãscuþi-vii Birth rate represents the ratio between the number
dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din of live-births from one year and the population on
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de nãscuþi-vii la July 1st of respective year and is expressed by the
1000 locuitori. number of live-births per 1000 inhabitants.
Rata generalã de fertilitate reprezintã numãrul General fertility rate represents the number of
nãscuþilor-vii dintr-un an raportat la populaþia femininã de live-births in a year related to female population aged
15-49 ani, la 1 iulie din anul respectiv ºi se exprimã în 15-49 years on July 1st of that year and is expressed by
numãrul de nãscuþi-vii la 1000 femei de vârstã fertilã the number of live-births per 1000 women of fertile age
(15-49 ani). (15-49 years).
Indicele conjunctural al fertilitãþii (rata totalã de Total fertility rate represents the average number
fertilitate) reprezintã numãrul mediu de copii pe care of children that would be born by a woman during her
i-ar naºte o femeie în cursul vieþii sale fertile, în condiþiile fertile life, under fertility conditions of that year.
fertilitãþii anului respectiv.
Rata de mortalitate reprezintã numãrul persoanelor Mortality rate represents the ratio between the
decedate dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din number of deceased persons from one year and the
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de decese la 1000 population on July 1st of respective year and is
locuitori. expressed by the number of deaths per 1000
inhabitants.
Durata medie a vieþii reprezintã numãrul mediu de Life expectancy represents the average number of
ani pe care îi are de trãit un nou-nãscut, dacã ar trãi tot years an infant would live, if living all his life under the
restul vieþii în condiþiile mortalitãþii pe vârste din perioada conditions of mortality by age corresponding to the
de referinþã. reference period.
Rata mortalitãþii infantile reprezintã numãrul de Infant mortality rate represents the number of
decedaþi în vârstã de sub 1 an la 1000 nãscuþi-vii din anul infants deaths per 1000 live-births in respective year.
respectiv.
Rata de mortinatalitate reprezintã numãrul anual de Stillborn rate is the ratio between the number of
nãscuþi-morþi dintr-un an, raportat la numãrul de nãscuþi-vii stillborns in a year and the total number of live births and
ºi morþi din acelaºi an ºi se exprimã în numãrul de stillborns in the same year, and is expressed by the
nãscuþi-morþi la 1000 nãscuþi-vii ºi morþi din anul respectiv. number of stillborns per 1000 live births and stillborns in
the respective year.
Rata de nupþialitate reprezintã numãrul cãsãtoriilor Marriages rate represents the ratio between the
dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din number of marriages from one year and the population
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de cãsãtorii la on July 1st of respective year and is expressed by the
1000 locuitori. number of marriages per 1000 inhabitants.
Rata de divorþialitate reprezintã numãrul divorþurilor Divortiality rate represents the ratio between the
dintr-un an raportat la populaþia la 1 iulie din number of divorces from one year and the population on
anul respectiv ºi se exprimã în numãr de divorþuri la July 1st of respective year and is expressed by the
1000 locuitori. number of divorces per 1000 inhabitants.

43
Vârsta medie a unei populaþii s-a determinat ca Average age of a population was determined as
medie aritmeticã a mijloacelor intervalelor, ponderatã cu arithmetic mean of interval middles, weighted with the
numãrul persoanelor de vârstã respectivã, dupã number of persons of that age, according to the
formula: formula:

x=
∑ ( x + 0,5) × P x
x=
∑ ( x + 0.5) × P x

∑P x ∑P x

în care: where:

x = vârsta medie în ani împliniþi x = average age in years

x = vârsta în ani împliniþi x = age in years


Px = populaþia în vârstã de x ani Px = population aged years
0,5 = constantã (jumãtate de an, consideratã drept 0.5 = constant (half of year, considered as average
echivalent mediu al variaþiei abaterilor faþã de data equivalent of bias variation compared to the exact date
exactã a împlinirii unei vârste oarecare). of reaching a certain age).

Repartizarea evenimentelor demografice în Distribution on demographic phenomena at


profil teritorial (pe judeþe) s-a fãcut dupã territorial level (by county) was done according to
urmãtoarele criterii: the following criteria:
– pentru nãscuþi-vii, dupã reºedinþa obiºnuitã – for live-births, by mother’s usual residence;
a mamei;
– pentru decese, dupã reºedinþa obiºnuitã a – for deaths, by usual residence of the deceased
persoanei decedate; person;
– pentru cãsãtorii, dupã locul înregistrãrii cãsãtoriei; – for marriage, by place of marriage registration;
– pentru divorþuri, dupã ultimul domiciliu comun – for divorces, by last common domicile of the
al soþilor. spouses.
Ratele fenomenelor demografice pe judeþe The demographic phenomena rates by county
au fost calculate cu populaþia rezidentã la were calculated based on usual resident population
1 iulie 2013 ºi sunt provizorii. on July 1, 2013 and are provisional.
Migraþia internã reprezintã schimbãrile de Internal migration represents changes of
domiciliu ºi stabilirile temporare de reºedinþã în altã permanent residence and temporary settling of
localitate decât cea de domiciliu în interiorul graniþelor residence in another locality, different from that of
þãrii. permanent residence, inside the borders of the country.
Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul Change of permanent residence was registered
persoanelor pentru care organele de poliþie au înscris in case of persons for whom Police wrote down the new
noul domiciliu în cartea de identitate ºi în fiºa de permanent residence in the identity card and in persons’
evidenþã a persoanei. evidence file.
Începând cu anul 1992, sunt cuprinse ºi schimbãrile Starting with 1992, data also include changes of
de domiciliu dintr-un sector în altul al Municipiului permanent residence from one sector to another within
Bucureºti. Bucharest Municipality.
Nu sunt incluse schimbãrile de domiciliu în interiorul There are not included permanent residence
aceleiaºi localitãþi sau în acelaºi sector ºi nici dintr-un changes inside the same locality or sector, or from one
sat în altul, în cadrul aceleiaºi comune. village to another, in the same commune.

44
Populaþia pe medii, la 1 iulie
2.G1 Population by area, on July 1

%
100

80
67,9 63,1 54,2 45,7 45,4 45,4 47,1 47,0 46,1 45,0 44,6 45,1 45,9 46,1 46,1 46,0 46,0 46,1

60

40

45,8 54,3 54,6 54,6 52,9 53,0 53,9 55,0 55,4 54,9 54,1 53,9 53,9 54,0 54,0 53,9
20 36,9
32,1

0
1960 1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20131)

Urban Rural

Notã: Pentru perioada 2002-2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the period 2002-2013, the usual resident population on July 1st of each year was used, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Date provizorii.
Provisional data.

1)
2.G2 Populaþia rezidentã, pe sexe ºi medii, la 1 iulie 2013
Usual resident population, by sex and area, on July 1, 2013
1)
)

48,8% 53,9%

51,2% 46,1%

Masculin / Male Urban


Feminin / Female Rural

1) Date provizorii.
Provisional data.

45
1)
Populaþia rezidentã, pe vârste ºi sexe, la 1 iulie 2013
2.G3 Usual resident population, by age and sex, on July 1, 2013
1)

Vârsta
Age

100

95

90
Masculin Feminin
Male 85 Female
80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10
Mii persoane Mii persoane
Thou persons Thou persons
5

0
250 200 150 100 50 0 0 50 100 150 200 250

1) Date provizorii.
Provisional data.

46
Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþiei
2.G4 Birth rate, mortality and natural increase

Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants)


30

25

20

15

10

0
1)
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2013

Natalitate / Birth rate Mortalitate / Mortality rate


Sporul natural pozitiv Sporul natural negativ
Positive natural increase Negative natural increase

Notã: Pentru perioada 2002-2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the period 2002-2013, the usual resident population on July 1st of each year was used, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Date provizorii.
Provisional data.

Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)


2.G5 Life expectancy, by sex (years)

69,5
2008
76,7
69,7
2009 77,1
69,8
2010 77,3
70,1
2011 77,5
70,7
2012 77,9
71,2
2013 78,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Masculin Feminin
Male Female

Notã: Populaþia luatã în calcul a fost determinatã pe baza sporului natural ºi a soldului migraþiei internaþionale definitive.
Note: The population taken into calculation was determined based on natural increase and final international migration.

47
Rate de fertilitate, pe grupe de vârstã
2.G6 Fertility rates, by age group

Nãscuþi-vii la 1000 femei / Live-births per 1000 women


120
100,7
100
80,6 81,4
80
62,6 64,3 60,5
60
45,0
40 33,2
23,8 25,7
20
3,9 4,7
0,2 0,3
0
1)
2008 2013

15 - 19 ani / years 35 - 39 ani / years


20 - 24 ani / years 40 - 44 ani / years
25 - 29 ani / years 45 - 49 ani / years

30 - 34 ani / years

Notã: Ratele pentru anii 2008 ºi 2013 au fost calculate cu populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013, în calculul ratelor de fertilitate nu s-au luat în considerare nãscuþii-vii din strãinãtate.
Note: The rates for 2008 and 2013, calculated based on usual resident population, on July 1st of each year used, estimated under
comparability conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
For 2013, live-births that occured outside of Romania were not included in the calculation of the fertlity rate.
1) Date provizorii.
Provisional data.

Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor


2.G7 Evolution of marriages and divorces

mii / thou

200

149,4
150
134,3
115,8
105,6 107,8 107,5
100

50 35,7 35,8
32,3 32,6 31,3 28,5

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cãsãtorii Divorþuri
Marriages Divorces

48
Fluxul de emigranþi ºi imigranþi
2.G8 Emigrants and immigrants flow

mii persoane/ thou persons


350
302,8
300
246,6
250
198,0 195,6
200 170,2 171,6

150
167,3 165,0
138,9 150,0 147,7
100 135,8

50

0
1)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Emigranþi Imigranþi
Emigrants Immigrants

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Date provizorii.
Provisional data.

1)
Distribuþia emigranþilor ºi imigranþilor, în anul 2013
2.G9 Breakdown of emigrants and immigrants, in 2013
1)

EMIGRANÞII, DUPÃ ÞARA DE DESTINAÞIE IMIGRANÞII, DUPÃ ÞARA DE PROVENIENÞÃ


EMIGRANTS, BY COUNTRY OF DESTINATION IMMIGRANTS, BY ORIGIN COUNTRY

Alte þãri Alte þãri


Other countries Other countries
12,7% Marea Britanie 12,9%
Marea Britanie United Kingdom
United Kingdom 1,9%
4,0%
Italia Germania Spania
Austria Italy Germany Spain
Austria 47,2% 8,7% 41,5%
4,6%
Belgia Republica
Belgium Moldova
5,7% Moldova,
Republic of
Germania 13,8%
Germany
12,9%
Spania Italia
Spain Italy
12,9% 21,2%

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Date provizorii.
Provisional data.

49
2.1 Populaþia rezidentã (stabilã), pe sexe ºi medii
Usual resident population, by sex and area

Numãrul locuitorilor În procente faþã de total Numãrul locuitorilor În procente faþã de total
Inhabitants number As percentage of total Inhabitants number As percentage of total

Total Masculin Feminin Masculin Feminin Urban Rural Urban Rural


Male Female Male Female

1 iulie 1960 18403414 8981804 9421610 48,8 51,2 5912011 12491403 32,1 67,9 July 1, 1960
1 iulie 1961 18566932 9069012 9497920 48,8 51,2 6029978 12536954 32,5 67,5 July 1, 1961
1 iulie 1962 18680721 9130631 9550090 48,9 51,1 6109909 12570812 32,7 67,3 July 1, 1962
1 iulie 1963 18813131 9200997 9612134 48,9 51,1 6234043 12579088 33,1 66,9 July 1, 1963
1 iulie 1964 18927081 9261698 9665383 48,9 51,1 6317027 12610054 33,4 66,6 July 1, 1964
1 iulie 1965 19027367 9315510 9711857 49,0 51,0 6417124 12610243 33,7 66,3 July 1, 1965
15 martie 19661) 19103163 9351075 9752088 49,0 51,0 7305714 11797449 38,2 61,8 March 15, 19661)
1 iulie 1966 19140783 9371316 9769467 49,0 51,0 7343917 11796866 38,4 61,6 July 1, 1966
1 iulie 1967 19284814 9447715 9837099 49,0 51,0 7467928 11816886 38,7 61,3 July 1, 1967
1 iulie 1968 19720984 9670757 10050227 49,0 51,0 7144994 12575990 36,2 63,8 July 1, 1968
1 iulie 1969 20010178 9820125 10190053 49,1 50,9 7316065 12694113 36,6 63,4 July 1, 1969
1 iulie 1970 20252541 9945027 10307514 49,1 50,9 7464811 12787730 36,9 63,1 July 1, 1970
1 iulie 1971 20469658 10056431 10413227 49,1 50,9 7619873 12849785 37,2 62,8 July 1, 1971
1 iulie 1972 20662648 10156420 10506228 49,2 50,8 7776868 12885780 37,6 62,4 July 1, 1972
1 iulie 1973 20827525 10243280 10584245 49,2 50,8 7938819 12888706 38,1 61,9 July 1, 1973
1 iulie 1974 21028841 10347995 10680846 49,2 50,8 8142938 12885903 38,7 61,3 July 1, 1974
1 iulie 1975 21245103 10460119 10784984 49,2 50,8 8339229 12905874 39,3 60,7 July 1, 1975
1 iulie 1976 21445698 10564943 10880755 49,3 50,7 8555880 12889818 39,9 60,1 July 1, 1976
5 ianuarie 19771) 21559910 10626055 10933855 49,3 50,7 9395729 12164181 43,6 56,4 January 5, 19771)
1 iulie 1977 21657569 10677731 10979838 49,3 50,7 9517811 12139758 43,9 56,1 July 1, 1977
1 iulie 1978 21854622 10777854 11076768 49,3 50,7 9778831 12075791 44,7 55,3 July 1, 1978
1 iulie 1979 22048305 10875027 11173278 49,3 50,7 9886137 12162168 44,8 55,2 July 1, 1979
1 iulie 1980 22201387 10953637 11247750 49,3 50,7 10171618 12029769 45,8 54,2 July 1, 1980
1 iulie 1981 22352635 11029625 11323010 49,3 50,7 10484896 11867739 46,9 53,1 July 1, 1981
1 iulie 1982 22477703 11091465 11386238 49,3 50,7 10872275 11605428 48,4 51,6 July 1, 1982
1 iulie 1983 22553074 11128723 11424351 49,3 50,7 11054179 11498895 49,0 51,0 July 1, 1983
1 iulie 1984 22624505 11165086 11459419 49,3 50,7 11141775 11482730 49,2 50,8 July 1, 1984
1 iulie 1985 22724836 11214313 11510523 49,3 50,7 11370092 11354744 50,0 50,0 July 1, 1985
1 iulie 1986 22823479 11261467 11562012 49,3 50,7 11540494 11282985 50,6 49,4 July 1, 1986
1 iulie 1987 22940430 11319082 11621348 49,3 50,7 11770927 11169503 51,3 48,7 July 1, 1987
1 iulie 1988 23053552 11374681 11678871 49,3 50,7 11961847 11091705 51,9 48,1 July 1, 1988
1 iulie 1989 23151564 11422472 11729092 49,3 50,7 12311803 10839761 53,2 46,8 July 1, 1989
1 iulie 1990 23206720 11449147 11757573 49,3 50,7 12608844 10597876 54,3 45,7 July 1, 1990
1 iulie 1991 23185084 11435286 11749798 49,3 50,7 12552407 10632677 54,1 45,9 July 1, 1991
7 ianuarie 19921) 22810035 11213763 11596272 49,2 50,8 12391819 10418216 54,3 45,7 January 7, 19921)
1 iulie 1992 22788969 11200695 11588274 49,1 50,9 12367358 10421611 54,3 45,7 July 1, 1992
1 iulie 1993 22755260 11176390 11578870 49,1 50,9 12406204 10349056 54,5 45,5 July 1, 1993
1 iulie 1994 22730622 11156807 11573815 49,1 50,9 12427612 10303010 54,7 45,3 July 1, 1994
1 iulie 1995 22680951 11123977 11556974 49,0 51,0 12457195 10223756 54,9 45,1 July 1, 1995
1 iulie 1996 22607620 11080933 11526687 49,0 51,0 12411174 10196446 54,9 45,1 July 1, 1996
1 iulie 1997 22545925 11041414 11504511 49,0 51,0 12404690 10141235 55,0 45,0 July 1, 1997
1 iulie 1998 22502803 11012110 11490693 48,9 51,1 12347886 10154917 54,9 45,1 July 1, 1998
1 iulie 1999 22458022 10984529 11473493 48,9 51,1 12302729 10155293 54,8 45,2 July 1, 1999
1 iulie 2000 22435205 10968854 11466351 48,9 51,1 12244598 10190607 54,6 45,4 July 1, 2000
1 iulie 2001 22408393 10949490 11458903 48,9 51,1 12243748 10164645 54,6 45,4 July 1, 2001
18 martie 20021) 21680974 10568741 11112233 48,7 51,3 11435080 10245894 52,7 47,3 March 18, 20021)
1 iulie 2002 21675775 10564327 11111448 48,7 51,3 11456134 10219641 52,9 47,1 July 1, 2002
1 iulie 2003 21574365 10511908 11062457 48,7 51,3 11437954 10136411 53,0 47,0 July 1, 2003
1 iulie 2004 21451845 10451058 11000787 48,7 51,3 11563797 9888048 53,9 46,1 July 1, 2004
1 iulie 2005 21319673 10384483 10935190 48,7 51,3 11732958 9586715 55,0 45,0 July 1, 2005
1 iulie 2006 21193749 10320907 10872842 48,7 51,3 11748344 9445405 55,4 44,6 July 1, 2006
1 iulie 2007 20882980 10169596 10713384 48,7 51,3 11455494 9427486 54,9 45,1 July 1, 2007
1 iulie 2008 20537848 10000515 10537333 48,7 51,3 11102802 9435046 54,1 45,9 July 1, 2008
1 iulie 2009 20367437 9916107 10451330 48,7 51,3 10976558 9390879 53,9 46,1 July 1, 2009
1 iulie 2010 20246798 9856669 10390129 48,7 51,3 10922169 9324629 53,9 46,1 July 1, 2010
1 iulie 2011 20147657 9805108 10342549 48,7 51,3 10878099 9269558 54,0 46,0 July 1, 2011
20 octombrie 20111) 20121641 9788577 10333064 48,6 51,4 10858790 9262851 54,0 46,0 October 20, 20111)
1 iulie 2012 20060182 9770353 10289829 48,7 51,3 10823218 9236964 54,0 46,0 July 1, 2012
1 iulie 2013 2) 19983471 9750995 10232476 48,8 51,2 10769294 9214177 53,9 46,1 July 1, 2013 2)

Notã: Pentru perioada 2002 - 2013 datele se referã la populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the period 2002 - 2013, the data refer to the usual resident population on July 1st of each year, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Recensãmânt. / Census.
2) Date provizorii. / Provisional data.

50 51
Populaþia rezidentã, pe grupe de vârstã ºi sexe, la 1 iulie
2.2 Usual resident population, by age group and sex, on July 1
numãr persoane / number of persons
Grupa de vârstã (ani)
Age group (years) 2008 2009 2010 2011 2012 20131)

Total
Total 20537848 20367437 20246798 20147657 20060182 19983471
0-4 1057683 1052843 1050794 1042956 1018588 979494
5-9 1069805 1059143 1055894 1055782 1058078 1062346
10-14 1169551 1102014 1095101 1092151 1085580 1073307
15-19 1228238 1140809 1120135 1106819 1096839 1089297
20-24 1438206 1392379 1379146 1360947 1312142 1232074
25-29 1385435 1320958 1309551 1306861 1326630 1367982
30-34 1592007 1538484 1532749 1522832 1485686 1423434
35-39 1502990 1548875 1541949 1541082 1553568 1577908
40-44 1667693 1739241 1743639 1752638 1707996 1605464
45-49 1185164 1109267 1095164 1079457 1154939 1323184
50-54 1388672 1376746 1359407 1334917 1280710 1209039
55-59 1396524 1461400 1455686 1452163 1449331 1443923
60-64 1212656 1238256 1242119 1249567 1279039 1317452
65-69 933629 903433 895502 890736 898665 929710
70-74 911341 917834 911493 901745 875629 834647
75-79 721182 739568 733994 731795 731728 737471
80-84 433380 465700 463746 462382 471116 482416
85 ºi peste / and over 243692 260487 260729 262827 273918 294323
Masculin / Male
Total 10000515 9916107 9856669 9805108 9770353 9750995
0-4 543677 541234 540074 536087 523552 503315
5-9 549459 544364 542746 542449 543426 545696
10-14 599299 565317 561842 560491 557071 551009
15-19 629747 585430 575017 567566 561769 557690
20-24 741849 719601 712566 702584 678614 639706
25-29 708794 677130 671150 669556 682333 708097
30-34 808499 782347 779479 773778 756058 727946
35-39 762126 787600 784693 784240 791589 805784
40-44 847623 886307 888075 892223 870740 821485
45-49 593478 559164 552672 545626 586293 674725
50-54 679691 675947 667406 656122 632334 601042
55-59 665122 696219 692860 690852 690403 689714
60-64 558471 571054 572734 575759 588739 606566
65-69 412013 398458 395034 393016 397278 411784
70-74 376969 377702 375118 371166 360758 344809
75-79 283442 289811 287367 285947 284786 285504
80-84 159577 172343 171555 170603 173494 177551
85 ºi peste / and over 80679 86079 86281 87043 91116 98572
Feminin / Female
Total 10537333 10451330 10390129 10342549 10289829 10232476
0-4 514006 511609 510720 506869 495036 476179
5-9 520346 514779 513148 513333 514652 516650
10-14 570252 536697 533259 531660 528509 522298
15-19 598491 555379 545118 539253 535070 531607
20-24 696357 672778 666580 658363 633528 592368
25-29 676641 643828 638401 637305 644297 659885
30-34 783508 756137 753270 749054 729628 695488
35-39 740864 761275 757256 756842 761979 772124
40-44 820070 852934 855564 860415 837256 783979
45-49 591686 550103 542492 533831 568646 648459
50-54 708981 700799 692001 678795 648376 607997
55-59 731402 765181 762826 761311 758928 754209
60-64 654185 667202 669385 673808 690300 710886
65-69 521616 504975 500468 497720 501387 517926
70-74 534372 540132 536375 530579 514871 489838
75-79 437740 449757 446627 445848 446942 451967
80-84 273803 293357 292191 291779 297622 304865
85 ºi peste / and over 163013 174408 174448 175784 182802 195751

Notã: Pentru perioada 2008 - 2013 datele se referã la populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note : For the period 2008 - 2013 the data refer to the usual resident population on July 1st of each year, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Date provizorii. / Provisional data.

52
Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2012
2.3 Usual resident population by age, sex and area, on July 1, 2012

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

Total 20060182 10289829 10823218 5652343 9236964 4637486

0-4 1018588 495036 529988 256841 488600 238195


0 182173 88621 96165 46655 86008 41966
1 195868 95328 102977 49934 92891 45394
2 211198 102680 110577 53602 100621 49078
3 215542 104609 111114 53782 104428 50827
4 213807 103798 109155 52868 104652 50930

5-9 1058078 514652 517384 251969 540694 262683


5 212419 103372 107724 52389 104695 50983
6 214310 104399 107926 52608 106384 51791
7 212752 103452 104603 50985 108149 52467
8 209810 101934 99938 48691 109872 53243
9 208787 101495 97193 47296 111594 54199

10-14 1085580 528509 493224 241059 592356 287450


10 209237 101769 96048 46778 113189 54991
11 216217 105092 98445 47978 117772 57114
12 220952 107473 99839 48724 121113 58749
13 220290 107487 99382 48720 120908 58767
14 218884 106688 99510 48859 119374 57829

15-19 1096839 535070 530053 262048 566786 273022


15 214879 104722 99906 49080 114973 55642
16 214869 105138 101548 50139 113321 54999
17 222107 108608 105430 51962 116677 56646
18 223557 109144 108557 53757 115000 55387
19 221427 107458 114612 57110 106815 50348

20-24 1312142 633528 763197 380360 548945 253168


20 224703 108249 124836 62280 99867 45969
21 239278 115389 138221 69102 101057 46287
22 269367 130263 158166 78921 111201 51342
23 288613 139564 170382 84836 118231 54728
24 290181 140063 171592 85221 118589 54842

25-29 1326630 644297 798771 395723 527859 248574


25 286700 138507 170181 84269 116519 54238
26 275601 133511 166025 82163 109576 51348
27 264963 128541 161326 79806 103637 48735
28 251077 122298 151807 75239 99270 47059
29 248289 121440 149432 74246 98857 47194

30-34 1485686 729628 877395 438488 608291 291140


30 269612 132105 162313 80775 107299 51330
31 290706 142532 173894 86632 116812 55900
32 301645 147925 178648 89129 122997 58796
33 308648 151892 180030 90317 128618 61575
34 315075 155174 182510 91635 132565 63539

35-39 1553568 761979 864923 436564 688645 325415


35 317056 155729 182209 91386 134847 64343
36 316421 155211 178637 89783 137784 65428
37 321085 157539 178871 90275 142214 67264
38 306633 150193 167741 84916 138892 65277
39 292373 143307 157465 80204 134908 63103

40-44 1707996 837256 963125 497850 744871 339406


40 299673 146926 161884 82949 137789 63977
41 312304 153002 170907 87985 141397 65017
42 334632 163934 187242 96706 147390 67228
43 368801 180770 212104 109966 156697 70804
44 392586 192624 230988 120244 161598 72380

53
Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 2012 - continuare
2.3 Usual resident population by age, sex and area, on July 1, 2012 - continued

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

45-49 1154939 568646 673300 353430 481639 215216


45 300289 146985 175712 91560 124577 55425
46 207830 101906 118492 62162 89338 39744
47 212269 104489 122779 64591 89490 39898
48 215840 106576 126693 66673 89147 39903
49 218711 108690 129624 68444 89087 40246

50-54 1280710 648376 770602 410552 510108 237824


50 228286 113828 135955 71976 92331 41852
51 244000 122340 146205 77661 97795 44679
52 257142 129866 154155 82082 102987 47784
53 269560 137376 162544 86806 107016 50570
54 281722 144966 171743 92027 109979 52939

55-59 1449331 758928 876396 466552 572935 292376


55 292230 151210 179034 95609 113196 55601
56 303548 157976 185752 98934 117796 59042
57 299881 157351 182231 97163 117650 60188
58 281190 148141 168992 89805 112198 58336
59 272482 144250 160387 85041 112095 59209

60-64 1279039 690300 699756 377027 579283 313273


60 270758 144525 155277 82795 115481 61730
61 269805 144942 151393 81112 118412 63830
62 273360 147735 148850 80144 124510 67591
63 250471 136173 132900 72177 117571 63996
64 214645 116925 111336 60799 103309 56126

65-69 898665 501387 434714 243965 463951 257422


65 203932 111580 101812 55894 102120 55686
66 183978 101864 90118 50097 93860 51767
67 174057 97407 83529 47038 90528 50369
68 173094 97567 81977 46597 91117 50970
69 163604 92969 77278 44339 86326 48630

70-74 875629 514871 396674 234552 478955 280319


70 166912 95843 77691 44817 89221 51026
71 172845 100257 78605 45646 94240 54611
72 179789 105721 80859 47726 98930 57995
73 180906 107902 81478 49034 99428 58868
74 175177 105148 78041 47329 97136 57819

75-79 731728 446942 313542 194072 418186 252870


75 169024 102130 73920 45034 95104 57096
76 157127 95439 67528 41374 89599 54065
77 143807 87925 61346 37887 82461 50038
78 133539 82265 56709 35619 76830 46646
79 128231 79183 54039 34158 74192 45025

80-84 471116 297622 200431 129199 270685 168423


80 118851 73988 49944 31703 68907 42285
81 104349 65695 44306 28479 60043 37216
82 93655 59292 40053 25933 53602 33359
83 82430 52491 35314 22944 47116 29547
84 71831 46156 30814 20140 41017 26016

85 ºi peste / and over 273918 182802 119743 82092 154175 100710

54
Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 20131)
2.4 Usual resident population by age, sex and area, on July 1, 2013 1)

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

Total 19983471 10232476 10769294 5618755 9214177 4613721


0-4 979494 476179 512688 248647 466806 227532
0 176764 85890 94436 45829 82328 40061
1 181374 88212 95508 46353 85866 41859
2 195497 95129 102510 49730 92987 45399
3 210744 102522 109811 53294 100933 49228
4 215115 104426 110423 53441 104692 50985
5-9 1062346 516650 527197 256614 535149 260036
5 213559 103706 108977 52827 104582 50879
6 212186 103364 107437 52302 104749 51062
7 14339 104409 107245 52284 107094 52125
8 212575 103354 104071 50759 108504 52595
9 209687 101817 99467 48442 110220 53375
10-14 1073307 522298 487461 238043 585846 284255
10 208599 101442 96707 47083 111892 54359
11 208683 101470 95442 46481 113241 54989
12 215725 104838 97819 47688 117906 57150
13 220441 107266 99238 48470 121203 58796
14 219859 107282 98255 48321 121604 58961
15-19 1089297 531607 514001 253745 575296 277862
15 218251 106381 99274 48785 118977 57596
16 214397 104517 99765 49048 114632 55469
17 214377 104911 101142 49911 113235 55000
18 220797 107888 105851 52363 114946 55525
19 221475 107910 107969 53638 113506 54272
20-24 1232074 592368 703920 351016 528154 241352
20 218838 105858 113894 56773 104944 49085
21 222150 106596 124207 61997 97943 44599
22 237052 113676 137744 68795 99308 44881
23 267182 128400 157684 78598 109498 49802
24 286852 137838 170391 84853 116461 52985
25-29 1367982 659885 821822 405924 546160 253961
25 289259 138933 171610 85075 117649 53858
26 286355 137806 170426 84149 115929 53657
27 275615 132885 166299 82010 109316 50875
28 265047 128129 161408 79591 103639 48538
29 251706 122132 152079 75099 99627 47033
30-34 1423434 695488 844230 419638 579204 275850
30 249322 121395 149594 74010 99728 47385
31 270932 132202 162586 80595 108346 51607
32 291475 142384 173838 86259 117637 56125
33 302754 148040 178599 88899 124155 59141
34 308951 151467 179613 89875 129338 61592
35-39 1577908 772124 887433 445376 690475 326748
35 315479 154837 181991 91087 133488 63750
36 317690 155396 181739 90823 135951 64573
37 316865 154968 178208 89334 138657 65634
38 321056 157021 178291 89727 142765 67294
39 306818 149902 167204 84405 139614 65497
40-44 1605464 783979 883938 453310 721526 330669
40 292473 142879 156839 79605 135634 63274
41 299291 146149 160938 82108 138353 64041
42 311923 152323 169932 87183 141991 65140
43 334013 162970 185959 95702 148054 67268
44 367764 179658 210270 108712 157494 70946
45-49 1323184 648459 767886 400849 555298 247610
45 390744 191340 229089 119075 161655 72265
46 299359 146269 174550 90809 124809 55460
47 207096 101235 117453 61405 89643 39830
48 211354 103800 121541 63788 89813 40012
49 214631 105815 125253 65772 89378 40043

1) Date provizorii.
Provisional data.

55
Populaþia rezidentã pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 20131) - continuare
2.4 Usual resident population by age, sex and area, on July 1, 2013 1) - continued

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

50-54 1209039 607997 718485 381898 490554 226099


50 217638 108045 128136 67568 89502 40477
51 226780 113097 134220 71029 92560 42068
52 242200 121410 144165 76588 98035 44822
53 255274 129051 152046 81092 103228 47959
54 267147 136394 159918 85621 107229 50773

55-59 1443923 754209 873294 467328 570629 286881


55 279031 143864 168989 90761 110042 53103
56 289632 150219 176329 94400 113303 55819
57 300560 156966 182761 97709 117799 59257
58 296618 156085 179278 95897 117340 60188
59 278082 147075 165937 88561 112145 58514

60-64 1317452 710886 733718 395674 583734 315212


60 268853 143005 157241 83835 111612 59170
61 267156 143225 152300 81635 114856 61590
62 265688 143530 148166 79925 117522 63605
63 269217 146289 145828 79039 123389 67250
64 246538 134837 130183 71240 116355 63597

65-69 929710 517926 457301 256078 472409 261848


65 210805 115559 108924 59935 101881 55624
66 200036 110184 99489 55050 100547 55134
67 180147 100468 87951 49283 92196 51185
68 169933 95848 81283 46161 88650 49687
69 168789 95867 79654 45649 89135 50218

70-74 834647 489838 381709 225466 452938 264372


70 158860 91052 74837 43353 84023 47699
71 161874 93723 75207 43786 86667 49937
72 167059 97730 75782 44465 91277 53265
73 173034 102688 77712 46330 95322 56358
74 173820 104645 78171 47532 95649 57113

75-79 737471 451967 320030 198459 417441 253508


75 167482 101510 74674 45746 92808 55764
76 161033 98192 70436 43352 90597 54840
77 148751 91150 64025 39616 84726 51534
78 135416 83596 57858 36113 77558 47483
79 124789 77519 53037 33632 71752 43887

80-84 482416 304865 205179 132608 277237 172257


80 119189 74237 50389 32150 68800 42087
81 109665 68780 46100 29540 63565 39240
82 95187 60500 40606 26355 54581 34145
83 84662 54025 36389 23764 48273 30261
84 73713 47323 31695 20799 42018 26524

85 ºi peste / and over 294323 195751 129002 88082 165321 107669

1) Date provizorii.
Provisional data.

56
Populaþia dupã domiciliu pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 20141)
2.5 Permanent resident population by age, sex and area, on July 1, 2014 1)

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

Total 22299730 11414676 12584794 6566209 9714936 4848467

0-4 1044168 507309 564994 273932 479174 233377


0 192953 93884 104256 50580 88697 43304
1 201194 97569 108621 52718 92573 44851
2 208143 101046 111528 54041 96615 47005
3 212720 103713 115795 56313 96925 47400
4 229158 111097 124794 60280 104364 50817

5-9 1145756 557098 609196 295818 536560 261280


5 231593 112261 124846 60233 106747 52028
6 228967 111528 122841 59817 106126 51711
7 227070 110516 120731 58667 106339 51849
8 229672 111619 121865 59176 107807 52443
9 228454 111174 118913 57925 109541 53249

10-14 1128849 548593 548289 266778 580560 281815


10 223890 108588 112383 54580 111507 54008
11 221933 108149 108810 53096 113123 55053
12 220160 106530 106353 51486 113807 55044
13 229519 111806 110362 53861 119157 57945
14 233347 113520 110381 53755 122966 59765

15-19 1150170 561243 548972 269250 601198 291993


15 232632 113673 109525 53638 123107 60035
16 233479 113772 110154 53843 123325 59929
17 223881 109420 107082 52534 116799 56886
18 230091 112164 111129 54425 118962 57739
19 230087 112214 111082 54810 119005 57404

20-24 1372592 671134 727673 362427 644919 308707


20 246165 120192 121206 59849 124959 60343
21 244801 119530 123617 61217 121184 58313
22 265579 129886 139072 69106 126507 60780
23 265058 129366 144692 72032 120366 57334
24 350989 172160 199086 100223 151903 71937

25-29 1775190 869714 1059776 533254 715414 336460


25 352709 173718 204315 103169 148394 70549
26 363655 177772 214519 107814 149136 69958
27 376626 184846 222186 112341 154440 72505
28 333391 162838 203455 102018 129936 60820
29 348809 170540 215301 107912 133508 62628

30-34 1706012 833209 1048775 524568 657237 308641


30 315867 154037 193604 96751 122263 57286
31 306604 149945 188077 94285 118527 55660
32 342609 167312 211539 105761 131070 61551
33 365898 178687 225589 112802 140309 65885
34 375034 183228 229966 114969 145068 68259

35-39 1917056 936934 1138187 570757 778869 366177


35 383805 187753 232347 116463 151458 71290
36 382997 187506 230014 115344 152983 72162
37 387670 189474 231872 116113 155798 73361
38 378397 184481 221409 110878 156988 73603
39 384187 187720 222545 111959 161642 75761

40-44 1794157 882001 1015349 521592 778808 360409


40 359928 175693 204952 103478 154976 72215
41 339135 166193 187934 95677 151201 70516
42 349820 171870 196430 100795 153390 71075
43 358679 177006 202946 105263 155733 71743
44 386595 191239 223087 116379 163508 74860

1) Date provizorii.
Provisional data.

57
Populaþia dupã domiciliu pe vârste, sexe ºi medii, la 1 iulie 20141) - continuare
2.5 Permanent resident population by age, sex and area, on July 1, 2014 1) - continued

Total Urban Rural


Ambele din care: Ambele din care: Ambele din care:
Vârsta (ani) sexe Feminin sexe Feminin sexe Feminin
Age (years) Both of which: Both of which: Both of which:
sexes Female sexes Female sexes Female

45-49 1692659 841199 1017740 537239 674919 303960


45 420226 207928 250392 130713 169834 77215
46 526405 262381 325589 171636 200816 90745
47 270618 133852 158350 83649 112268 50203
48 234171 116170 138536 73542 95635 42628
49 241239 120868 144873 77699 96366 43169

50-54 1286302 650698 799658 429639 486644 221059


50 244268 122304 149310 79640 94958 42664
51 242082 122235 150027 80570 92055 41665
52 254342 128547 158027 84953 96315 43594
53 269612 136781 168640 90923 100972 45858
54 275998 140831 173654 93553 102344 47278

55-59 1541234 804319 991263 535331 549971 268988


55 291837 150368 184452 99879 107385 50489
56 305886 158793 196880 107053 109006 51740
57 308140 160914 199051 107534 109089 53380
58 312016 163571 202235 108899 109781 54672
59 323355 170673 208645 111966 114710 58707

60-64 1364544 732976 839928 450712 524616 282264


60 275518 146191 176469 94785 99049 51406
61 282157 150348 177441 94622 104716 55726
62 268760 144029 165328 88283 103432 55746
63 267436 144659 161193 86587 106243 58072
64 270673 147749 159497 86435 111176 61314

65-69 995016 552720 545081 300987 449935 251733


65 255885 140535 146796 79977 109089 60558
66 201706 110988 113880 62340 87826 48648
67 195630 108414 105837 58406 89793 50008
68 178506 99952 93878 52150 84628 47802
69 163289 92831 84690 48114 78599 44717

70-74 813892 475638 404215 234735 409677 240903


70 170409 97507 86699 49433 83710 48074
71 157736 90833 79776 45809 77960 45024
72 163538 95587 81888 47447 81650 48140
73 147589 87115 72397 42385 75192 44730
74 174620 104596 83455 49661 91165 54935

75-79 752796 462380 351808 215762 400988 246618


75 167964 102149 81059 49284 86905 52865
76 160848 98198 76595 46540 84253 51658
77 152981 93977 71131 43789 81850 50188
78 142455 88060 65172 40234 77283 47826
79 128548 79996 57851 35915 70697 44081

80-84 494063 312577 221670 141699 272393 170878


80 117804 73768 53172 33625 64632 40143
81 109355 68650 48789 31072 60566 37578
82 101336 63970 45109 28694 56227 35276
83 88364 56732 39838 25805 48526 30927
84 77204 49457 34762 22503 42442 26954

85 ºi peste / and over 325274 214934 152220 101729 173054 113205

1) Date provizorii.
Provisional data.

58
Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor, la 1 iulie 20141)
2.6 Permanent resident population of counties, municipalities and towns, on July 1, 20141)

Judeþe Numãrul Judeþe Numãrul


Municipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilor
Counties Inhabitants Counties Inhabitants
Municipalities / Towns number Municipalities / Towns number

ALBA 383252 BISTRIÞA-NÃSÃUD 329592


2)
Alba Iulia 73776 Bistriþa2) 92605
Aiud2) 26543 Beclean 12219
Blaj2) 21089 Nãsãud 11905
Sebeº 2) 32506 Sângeorz-Bãi 11567
Abrud 5595
Baia de Arieº 4158 BOTOªANI 460065
Câmpeni 7761
Cugir 27129 Botoºani 2) 123230
Ocna Mureº 14826 Dorohoi 2) 31690
Teiuº 7535 Bucecea 5439
Zlatna 8076 Dãrãbani 12711
Flãmânzi 12021
ARAD 475841 Sãveni 8222
ªtefãneºti 5830
Arad 2) 179879
Chiºineu-Criº 8525 BRAªOV 629814
Curtici 8647
Ineu 9624 Braºov2) 291490
Lipova 11511 Codlea 2) 26192
Nãdlac 8084 Fãgãraº 2) 40510
Pâncota 8239 Sãcele 2) 35638
Pecica 14114 Ghimbav 5885
Sântana 15600 Predeal 5282
Sebiº 6514 Râºnov 17481
Rupea 6224
ARGEª 650332 Victoria 8951
Zãrneºti 26747
Piteºti 2) 177635
Câmpulung 2) 37547 BRÃILA 361218
Curtea de Argeº 2) 33782
Costeºti 10676 Brãila 2) 214002
Mioveni 34718 Fãurei 4163
ªtefãneºti 14964 Ianca 11213
Topoloveni 9557 Însurãþei 7179

BACÃU 748402 BUZÃU 484524

Bacãu 2) 195509 Buzãu 2) 137200


Moineºti 2) 24813 Râmnicu Sãrat 2) 41374
Oneºti 2) 53303 Nehoiu 11383
Buhuºi 21043 Pãtârlagele 7917
Comãneºti 24219 Pogoanele 7670
Dãrmãneºti 14774
Slãnic-Moldova 5206 CARAª-SEVERIN 332267
Târgu Ocna 13312
Reºiþa 2) 89862
BIHOR 620866 Caransebeº 2) 30803
Anina 9429
Oradea 2) 223441 Bãile Herculane 5284
Beiuº 2) 11606 Bocºa 19170
Marghita 2) 18363 Moldova Nouã 13806
Salonta 2) 19552 Oraviþa 13604
Aleºd 11352 Oþelu Roºu 12859
Nucet 2097
Sãcueni 12673
ªtei 7596
Valea lui Mihai 11084
Vaºcãu 2510

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Date provizorii. / Provisional data.
2) Municipii. / Municipalities.

59
Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor,
la 1 iulie 20141) - continuare
Permanent resident population of counties, municipalities and towns,
2.6 on July 1, 2014 1)- continued

Judeþe Numãrul Judeþe Numãrul


Municipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilor
Counties Inhabitants Counties Inhabitants
Municipalities / Towns number Municipalities / Towns number

CÃLÃRAªI 320302 GALAÞI 635559

Cãlãraºi2) 78236 Galaþi 2) 306404


Olteniþa 2) 28660 Tecuci2) 46204
Budeºti 7696 Bereºti 3470
Fundulea 6794 Târgu Bujor 7495
Lehliu Garã 6756
GIURGIU 278630
CLUJ 718633
Giurgiu2) 69873
Cluj-Napoca2) 320547 Bolintin-Vale 13576
Câmpia Turzii2) 28595 Mihãileºti 7559
Dej2) 39375
Gherla 2) 23262 GORJ 369857
Turda2) 57966
Huedin 9638 Târgu Jiu 2) 97471
Motru2) 23388
CONSTANÞA 770783 Bumbeºti-Jiu 10232
Novaci 5783
Constanþa2) 319678 Rovinari 13781
Mangalia2) 42562 Târgu Cãrbuneºti 8783
Medgidia2) 46636 Tismana 7209
Bãneasa 5820 Turceni 8209
Cernavodã 19577 Þicleni 4874
Eforie 11036
Hârºova 11368 HARGHITA 334586
Murfatlar (Basarabi) 11662
Nãvodari 41230 Miercurea Ciuc 2) 42382
Negru Vodã 5804 Gheorgheni 2) 20189
Ovidiu 15478 Odorheiu Secuiesc 2) 38785
Techirghiol 8008 Topliþa 2) 16158
Bãile Tuºnad 1674
COVASNA 229563 Bãlan 8081
Borsec 2773
Sfântu Gheorghe2) 65446 Cristuru Secuiesc 10813
Târgu Secuiesc 2) 20500 Vlãhiþa 7650
Baraolt 9441
Covasna 11400 HUNEDOARA 475542
Întorsura Buzãului 9305
Deva2) 70919
DÂMBOVIÞA 531715 Brad2) 16202
Hunedoara2) 74961
Târgoviºte2) 94458 Lupeni2) 27664
Moreni 2) 20834 Orãºtie2) 22796
Fieni 7767 Petroºani2) 43901
Gãeºti 15499 Vulcan 2) 29404
Pucioasa 15599 Aninoasa 4853
Rãcari 6582 Cãlan 13462
Titu 10433 Geoagiu 5679
Haþeg 11007
DOLJ 705760 Petrila 25472
Simeria 14131
Craiova2) 307290 Uricani 10003
Bãileºti 2) 20159
Calafat 2) 18769
Bechet 4397
Dãbuleni 12409
Filiaºi 18571
Segarcea 8066

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Date provizorii. / Provisional data.
2) Municipii. / Municipalities.

60
Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor,
la 1 iulie 20141) - continuare
Permanent resident population of counties, municipalities and towns,
2.6 on July 1, 2014 1)- continued

Judeþe Numãrul Judeþe Numãrul


Municipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilor
Counties Inhabitants Counties Inhabitants
Municipalities / Towns number Municipalities / Towns number

IALOMIÞA 296162 MUREª 597849

Slobozia 2) 53397 Târgu Mureº2) 151327


Feteºti 2) 35788 Reghin 2) 38406
Urziceni 2) 17772 Sighiºoara 2) 34639
Amara 8040 Târnãveni 2) 26764
Cãzãneºti 3596 Iernut 9829
Fierbinþi - Târg 4674 Luduº 17674
Þãndãrei 16819 Miercurea Nirajului 6117
Sarmaºu 7229
IAªI 901590 Sângeorgiu de Pãdure 5511
Sovata 10620
Iaºi 2) 354093 Ungheni 7484
Paºcani 2) 43891
Hârlãu 12485 NEAMÞ 580933
Târgu Frumos 14476
Podul Iloaiei 10942 Piatra Neamþ 2) 116492
Roman 2) 71400
ILFOV 371037 Bicaz 8764
Roznov 10295
Bragadiru 15181 Târgu Neamþ 22180
Buftea 21835
Chitila 14565 OLT 456554
Mãgurele 9976
Otopeni 14267 Slatina 2) 85152
Pantelimon 25583 Caracal 2) 35752
Popeºti-Leordeni 23238 Balº 21445
Voluntari 39391 Corabia 18614
Drãgãneºti-Olt 12181
MARAMUREª 527663 Piatra-Olt 6611
Potcoava 5870
Baia Mare 2) 148581 Scorniceºti 12218
Sighetu Marmaþiei 2) 44332
Baia Sprie 17098 PRAHOVA 815741
Borºa 29813
Cavnic 5350 Ploieºti 2) 235393
Dragomireºti 3279 Câmpina2) 38072
Sãliºtea de Sus 5160 Azuga 4936
Seini 9578 Bãicoi 19303
Somcuþa Mare 8003 Boldeºti-Scãeni 11638
Tãuþii-Mãgherãuº 7998 Breaza 16911
Târgu Lãpuº 13320 Buºteni 10013
Ulmeni 7543 Comarnic 12594
Viºeu de Sus 18329 Mizil 16652
Plopeni 9195
MEHEDINÞI 290253 Sinaia 11822
Slãnic 6073
Drobeta-Turnu Severin 2) 111048 Urlaþi 11648
Orºova 2) 13135 Vãlenii de Munte 13646
Baia de Aramã 5629
Strehaia 11533
Vânju Mare 6027

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Date provizorii. / Provisional data.
2) Municipii. / Municipalities.

61
Populaþia dupã domiciliu a judeþelor, municipiilor ºi oraºelor,
la 1 iulie 20141) - continuare
Permanent resident population of counties, municipalities and towns,
2.6 on July 1, 2014 1) - continued

Judeþe Numãrul Judeþe Numãrul


Municipii / Oraºe locuitorilor Municipii / Oraºe locuitorilor
Counties Inhabitants Counties Inhabitants
Municipalities / Towns number Municipalities / Towns number

SATU MARE 392129 TIMIª 739217

Satu Mare 2) 123654 Timiºoara 2) 333531


Carei 2) 24795 Lugoj 2) 48078
Ardud 7421 Buziaº 8369
Livada 7319 Ciacova 5414
Negreºti-Oaº 16908 Deta 7655
Tãºnad 9590 Fãget 7640
Gãtaia 6496
SÃLAJ 248794 Jimbolia 13696
Recaº 9439
Zalãu 2) 69915 Sânnicolau Mare 14670
Cehu Silvaniei 7856
Jibou 11948 TULCEA 247111
ªimleu Silvaniei 17429
Tulcea 2) 90774
SIBIU 463436 Babadag 10712
Isaccea 5367
Sibiu 2) 169776 Mãcin 11293
Mediaº 2) 59257 Sulina 4182
Agnita 12207
Avrig 15698 VASLUI 476406
Cisnãdie 18872
Copºa Micã 6093 Vaslui 2) 89575
Dumbrãveni 8713 Bârlad 2) 73715
Miercurea Sibiului 4838 Huºi 2) 30693
Ocna Sibiului 4353 Murgeni 8297
Sãliºte 5954 Negreºti 10500
Tãlmaciu 8102
VÂLCEA 406314
SUCEAVA 740861
Râmnicu Vâlcea 2) 119269
Suceava 2) 115439 Drãgãºani 2) 21244
Câmpulung Moldovenesc 2) 20328 Bãbeni 9429
Fãlticeni 2) 31776 Bãile Govora 2900
Rãdãuþi 2) 32822 Bãile Olãneºti 4590
Vatra Dornei 2) 17342 Bãlceºti 5271
Broºteni 6558 Berbeºti 5661
Cajvana 9279 Brezoi 7261
Dolhasca 11433 Cãlimãneºti 8929
Frasin 6652 Horezu 7129
Gura Humorului 17115 Ocnele Mari 3526
Liteni 10385
Miliºãuþi 5451 VRANCEA 393303
Salcea 10378
Siret 9704 Focºani 2) 95169
Solca 2611 Adjud 2) 20587
Vicovu de Sus 15929 Mãrãºeºti 13466
Odobeºti 9619
TELEORMAN 396522 Panciu 9434

Alexandria 2) 52671 BUCUREªTI 2) 2110752


Roºiori de Vede2) 33104 BUCHAREST 2)
Turnu Mãgurele2) 30592
Videle 11884
Zimnicea 15677

Notã: Municipiile subliniate sunt reºedinþã de judeþ. / Note: Underlined municipalities are county residences.
1) Date provizorii. / Provisional data.
2) Municipii. / Municipalities.

62
Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor, la 1 iulie 20141)
2.7 Classification of counties and localities by inhabitants number, on July 1, 2014 1)

Grupe de judeþe, municipii, Numãrul judeþelor, municipiilor,


oraºe ºi comune, oraºelor ºi comunelor Numãrul locuitorilor
dupã numãrul locuitorilor Number of counties, municipalities, Inhabitants number
Groups of counties, towns and communes
municipalities, towns În procente În procente
and communes, Date absolute faþã de total Date absolute faþã de total
by inhabitants number Absolute data Percentage of total Absolute data Percentage of total

Judeþe2) / Counties 2)

Total 42 100,0 22299730 100,0

Sub / under 300000 6 14,3 1590513 7,1


300000 - 399999 11 26,2 3984065 17,9
400000 - 499999 8 19,1 3698682 16,6
500000 - 599999 4 9,5 2238160 10,0
600000 - 699999 4 9,5 2536571 11,4
700000 - 799999 6 14,3 4423656 19,8
800000 ºi peste / and over 3 7,1 3828083 17,2

Municipii ºi oraºe / Municipalities and towns

Total 3203) 100,0 12584794 100,0

Sub / under 3000 6 1,9 14565 0,1


3000 - 4999 15 4,7 63889 0,5
5000 - 9999 95 29,7 708485 5,6
10000 - 19999 96 30,0 1328805 10,6
20000 - 49999 62 19,4 1923489 15,3
50000 - 99999 22 6,9 1659901 13,2
100000 - 199999 13 4,1 1869039 14,8
200000 - 999999 10 3,0 2905869 23,1
1000000 ºi peste / and over 1 0,3 2110752 16,8

Comune / Communes

Total 28613) 100,0 9714936 100,0

Sub / under 1000 90 3,1 67525 0,7


1000 - 1999 607 21,2 949645 9,8
2000 - 4999 1679 58,7 5381728 55,4
5000 - 9999 446 15,6 2858840 29,4
10000 ºi peste / and over 39 1,4 457198 4,7

Notã: Numãrul locuitorilor, conform definiþiei populaþiei dupã domiciliu. (Vezi Precizãri metodologice - pag. 40).
Note: The number of inhabitants, according to the permanent resident population definition. (See the Methodological notes - page 40).
1) Date provizorii.
Provisional data.
2) Inclusiv Municipiul Bucureºti.
Including Bucharest Municipality.
3) Conform organizãrii administrative a teritoriului existentã la 1 iulie 2014.
According to administrative territorial organization existing on July 1, 2014.

63
2.8 Miºcarea naturalã a populaþiei
Vital statistics

Date absolute (numãr) / Absolute data (number) Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants) Nãscuþi-morþi Decese la
Decese la o la 1000 nãscuþi o vârstã sub
Sporul Nãscuþi vârstã sub Nãscuþi- vii Decese Sporul Cãsãtorii Divorþuri (vii+morþi) 1 an la 1000
Anii Nãscuþi-vii Decese natural Cãsãtorii Divorþuri morþi 1 an Live-births Deaths natural Marriages Divorces Stillborn nãscuþi-vii Years
Live-births Deaths Natural Marriages Divorces Stillborn Infant Natural children per 1000 Infant deaths
increase children deaths increase births (live-births per 1000
and stillborn) live-births

1960 352241 160720 191521 197654 36947 5690 26680 19,1 8,7 10,4 10,7 2,01 15,9 74,6 1960
1961 324859 161936 162923 180465 33373 5251 23190 17,5 8,7 8,8 9,7 1,80 15,9 69,4 1961
1962 301985 172429 129556 184676 38095 4812 18196 16,2 9,2 7,0 9,9 2,04 15,7 58,8 1962
1963 294886 155767 139119 174931 36129 4601 16270 15,7 8,3 7,4 9,3 1,92 15,4 55,2 1963
1964 287383 152476 134907 169520 35145 4367 13975 15,2 8,1 7,1 9,0 1,86 15,0 48,6 1964
1965 278362 163393 114969 164229 36914 4048 12264 14,6 8,6 6,0 8,6 1,94 14,3 44,1 1965
1966 273678 157445 116233 171243 25804 4072 12746 14,3 8,2 6,1 8,9 1,35 14,7 46,6 1966
1967 527764 179129 348635 154105 481) 9644 24590 27,4 9,3 18,1 8,0 *) 17,9 46,6 1967
1968 526091 188509 337582 146988 4023 8625 31317 26,7 9,6 17,1 7,5 0,20 16,1 59,5 1968
1969 465764 201225 264539 140011 6991 6984 25584 23,3 10,1 13,2 7,0 0,35 14,8 54,9 1969
1970 427034 193255 233779 145531 7865 5728 21110 21,1 9,5 11,6 7,2 0,39 13,2 49,4 1970
1971 400146 194306 205840 150215 9570 4822 16964 19,5 9,5 10,0 7,3 0,47 11,9 42,4 1971
1972 389153 189793 199360 157142 11254 4288 15566 18,8 9,2 9,6 7,6 0,54 10,9 40,0 1972
1973 378696 203559 175137 170130 14472 4194 14444 18,2 9,8 8,4 8,2 0,69 11,0 38,1 1973
1974 427732 191286 236446 175496 17951 4801 14958 20,3 9,1 11,2 8,3 0,85 11,1 35,0 1974
1975 418185 197538 220647 188139 34479 4288 14498 19,7 9,3 10,4 8,9 1,62 10,1 34,7 1975
1976 417353 204873 212480 195874 35945 4186 13089 19,5 9,6 9,9 9,1 1,68 9,9 31,4 1976
1977 423958 208685 215273 199794 25726 4144 13207 19,6 9,6 10,0 9,2 1,19 9,7 31,2 1977
1978 416598 211846 204752 201103 33190 3919 12610 19,1 9,7 9,4 9,2 1,52 9,3 30,3 1978
1979 410603 217509 193094 198139 35855 3754 12995 18,6 9,9 8,7 9,0 1,63 9,1 31,6 1979
1980 398904 231876 167028 182671 34130 3518 11691 18,0 10,4 7,6 8,2 1,54 8,7 29,3 1980
1981 381101 224635 156466 182973 33635 3257 10886 17,0 10,0 7,0 8,2 1,50 8,5 28,6 1981
1982 344369 224120 120249 174448 33164 2904 9653 15,3 10,0 5,3 7,8 1,48 8,4 28,0 1982
1983 321498 233892 87606 163826 34534 2605 7676 14,3 10,4 3,9 7,3 1,53 8,0 23,9 1983
1984 350741 233699 117042 164110 32853 2988 8211 15,5 10,3 5,2 7,3 1,45 8,4 23,4 1984
1985 358797 246670 112127 161094 32587 2824 9191 15,8 10,9 4,9 7,1 1,43 7,8 25,6 1985
1986 376896 242330 134566 167254 34562 3053 8746 16,5 10,6 5,9 7,3 1,51 8,0 23,2 1986
1987 383199 254286 128913 168079 34110 3053 11077 16,7 11,1 5,6 7,3 1,49 7,9 28,9 1987
1988 380043 253370 126673 172527 36775 2926 9643 16,5 11,0 5,5 7,5 1,60 7,6 25,4 1988
1989 369544 247306 122238 177943 36008 2821 9940 16,0 10,7 5,3 7,7 1,56 7,6 26,9 1989
1990 314746 247086 67660 192652 32966 2231 8471 13,6 10,6 3,0 8,3 1,42 7,0 26,9 1990
1991 275275 251760 23515 183388 37031 1910 6258 11,9 10,9 1,0 7,9 1,60 6,9 22,7 1991
1992 260393 263855 -3462 174593 29290 1700 6080 11,4 11,6 -0,2 7,7 1,29 6,5 23,3 1992
1993 249994 263323 -13329 161595 31193 1582 5822 11,0 11,6 -0,6 7,1 1,37 6,3 23,3 1993
1994 246736 266101 -19365 154221 39663 1623 5894 10,9 11,7 -0,8 6,8 1,74 6,5 23,9 1994
1995 236640 271672 -35032 153943 34906 1472 5027 10,4 12,0 -1,6 6,8 1,54 6,2 21,2 1995
1996 231348 286158 -54810 150388 35586 1428 5158 10,2 12,7 -2,5 6,7 1,57 6,1 22,3 1996
1997 236891 279315 -42424 147105 34752 1483 5209 10,5 12,4 -1,9 6,5 1,54 6,2 22,0 1997
1998 237297 269166 -31869 145303 39985 1514 4868 10,5 12,0 -1,5 6,5 1,78 6,3 20,5 1998
1999 234600 265194 -30594 140014 34408 1459 4360 10,4 11,8 -1,4 6,2 1,53 6,2 18,6 1999
2000 234521 255820 -21299 135808 30725 1393 4370 10,5 11,4 -0,9 6,1 1,37 5,9 18,6 2000
2001 220368 259603 -39235 129930 31135 1282 4057 9,8 11,6 -1,8 5,8 1,39 5,8 18,4 2001
2002 210529 269666 -59137 129018 31790 1319 3648 9,7 12,4 -2,7 6,0 1,47 6,2 17,3 2002
2003 212459 266575 -54116 133953 33073 1290 3546 9,8 12,4 -2,6 6,2 1,53 6,0 16,7 2003
2004 216261 258890 -42629 143304 35225 1314 3641 10,1 12,1 -2,0 6,7 1,64 6,0 16,8 2004
2005 221020 262101 -41081 141832 33193 1262 3310 10,4 12,3 -1,9 6,7 1,56 5,7 15,0 2005
2006 219483 258094 -38611 146637 32672 1143 3052 10,4 12,2 -1,8 6,9 1,54 5,2 13,9 2006
2007 214728 251965 -37237 189240 36308 1009 2574 10,3 12,1 -1,8 9,1 1,74 4,7 12,0 2007
2008 221900 253202 -31302 149439 35685 993 2434 10,8 12,3 -1,5 7,3 1,74 4,5 11,0 2008
2009 222388 257213 -34825 134275 32341 969 2250 10,9 12,6 -1,7 6,6 1,59 4,3 10,1 2009
2010 212199 259723 -47524 115778 32632 856 2078 10,5 12,8 -2,3 5,7 1,61 4,0 9,8 2010
2011 196242 251439 -55197 105599 35780 811 1850 9,7 12,5 -2,8 5,2 1,78 4,1 9,4 2011
2012 2) 180714 253716 -73002 107760 31324 779 1806 9,0 12,6 -3,6 5,4 1,56 4,3 10,0 2012 2)
2013 2) 176013 246825 -70812 107507 28507 771 1669 8,83) 12,43) -3,63) 5,43) 1,433) 4,4 9,5 2013 2)

Notã: Pentru perioada 2002-2013, ratele la 1000 locuitori au fost calculate cu populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the period 2002-2013, the rates per 1000 inhabitants, calculated based on usual resident population on July 1st of each year
were used, estimated under comparability conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Au fost modificate unele dispoziþii legale referitoare la divorþ (în octombrie 1966).
Some legal acts referring to divorces were modified (in October 1966).
2) Nãscuþii-vii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii din strãinãtate. Decesele din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse
în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The live-births for 2012 and 2013 do not include live-births from abroad. The deaths for 2012 and 2013 do not include those happened
abroad. For this reason, the data is not comparable with the previous years.
3) Date provizorii.
Provisional data.

64 65
2.9 Miºcarea naturalã a populaþiei, pe medii
Vital statistics, by area

Date absolute (numãr) / Absolute data (number) Rate (la 1000 locuitori) / Rates (per 1000 inhabitants) Nãscuþi-morþi Decese la
Decese la o la 1000 nãscuþi o vârstã sub
Sporul Nãscuþi vârstã sub Nãscuþi- vii Decese Sporul Cãsãtorii Divorþuri (vii+morþi) 1 an la 1000
Anii Nãscuþi-vii Decese natural Cãsãtorii Divorþuri morþi 1 an Live-births Deaths natural Marriages Divorces Stillborn nãscuþi-vii Years
Live-births Deaths Natural Marriages Divorces Stillborn Infant Natural children per 1000 Infant deaths
increase children deaths increase births (live-births per 1000
and stillborn) live-births

URBAN URBAN
1990 156950 99331 57619 110382 25553 1217 3778 12,9 8,2 4,7 9,1 2,10 7,7 24,1 1990
1991 135417 101460 33957 101993 28098 974 2654 11,0 8,2 2,8 8,3 2,27 7,1 19,6 1991
1992 124016 106784 17232 92663 22443 830 2575 10,2 8,7 1,5 7,6 1,84 6,6 20,8 1992
1993 117298 107482 9816 85505 23629 747 2315 9,6 8,8 0,8 7,0 1,93 6,3 19,7 1993
1994 114422 108771 5651 82263 29767 768 2295 9,3 8,8 0,5 6,7 2,42 6,7 20,1 1994
1995 109722 112205 -2483 83381 26023 693 1996 8,9 9,1 -0,2 6,8 2,11 6,3 18,2 1995
1996 108226 116450 -8224 84864 26389 691 2006 8,8 9,5 -0,7 6,9 2,14 6,3 18,5 1996
1997 110009 115997 -5988 82522 25044 689 2036 8,9 9,4 -0,5 6,7 2,04 6,2 18,5 1997
1998 110186 112733 -2547 82912 28702 714 1907 9,0 9,2 -0,2 6,8 2,34 6,4 17,3 1998
1999 108542 111159 -2617 81015 25035 670 1650 8,9 9,1 -0,2 6,6 2,05 6,1 15,2 1999
2000 108254 108436 -182 79128 22486 612 1744 8,9 8,9 - 6,5 1,84 5,6 16,1 2000
2001 102432 110063 -7631 77231 22362 567 1594 8,4 9,0 -0,6 6,3 1,83 5,5 15,6 2001
2002 98190 113225 -15035 76547 22675 602 1426 8,6 9,9 -1,3 6,7 1,98 6,1 14,5 2002
2003 100915 112283 -11368 81483 23542 569 1381 8,8 9,8 -1,0 7,1 2,06 5,6 13,7 2003
2004 111348 114316 -2968 90179 25134 633 1555 9,6 9,9 -0,3 7,8 2,17 5,7 14,0 2004
2005 117780 116809 971 92651 23709 589 1458 10,0 10,0 - 7,9 2,02 5,0 12,4 2005
2006 119477 116384 3093 96605 23338 538 1341 10,2 9,9 0,3 8,2 1,99 4,5 11,2 2006
2007 116367 114562 1805 104445 26066 498 1186 10,2 10,0 0,2 9,1 2,28 4,3 10,2 2007
2008 121518 114352 7166 96963 24806 468 1030 10,9 10,3 0,6 8,7 2,23 3,8 8,5 2008
2009 121864 116168 5696 86363 22308 474 982 11,1 10,6 0,5 7,9 2,03 3,9 8,1 2009
2010 117851 117632 219 74787 22144 420 913 10,8 10,8 - 6,8 2,03 3,6 7,7 2010
2011 106667 114648 -7981 67962 25152 363 797 9,8 10,5 -0,7 6,2 2,31 3,4 7,5 2011
20121) 96201 116369 -20168 68821 21790 348 714 8,9 10,8 -1,9 6,4 2,01 3,6 7,4 2012 1)
20131) 94396 113927 -19531 68985 19594 325 733 8,8 2) 10,6 2) -1,8 2) 6,4 2) 1,82 2) 3,4 7,8 2013 1)
RURAL RURAL
1990 157796 147755 10041 82270 7413 1014 4693 14,3 13,4 0,9 7,5 0,67 6,4 29,7 1990
1991 139858 150300 -10442 81395 8933 936 3604 12,9 13,9 -1,0 7,5 0,82 6,6 25,8 1991
1992 136377 157071 -20694 81930 6847 870 3505 12,9 14,8 -1,9 7,7 0,65 6,3 25,7 1992
1993 132696 155841 -23145 76090 7564 835 3507 12,7 14,9 -2,2 7,3 0,72 6,3 26,4 1993
1994 132314 157330 -25016 71958 9896 855 3599 12,7 15,1 -2,4 6,9 0,95 6,4 27,2 1994
1995 126918 159467 -32549 70562 8883 779 3031 12,3 15,4 -3,1 6,8 0,86 6,1 23,9 1995
1996 123122 169708 -46586 65524 9197 737 3152 12,0 16,5 -4,5 6,4 0,89 6,0 25,6 1996
1997 126882 163318 -36436 64583 9708 794 3173 12,4 15,9 -3,5 6,3 0,95 6,2 25,0 1997
1998 127111 156433 -29322 62391 11283 800 2961 12,4 15,3 -2,9 6,1 1,10 6,3 23,3 1998
1999 126058 154035 -27977 58999 9373 789 2710 12,3 15,1 -2,8 5,8 0,92 6,2 21,5 1999
2000 126267 147384 -21117 56680 8239 781 2626 12,3 14,4 -2,1 5,5 0,80 6,1 20,8 2000
2001 117936 149540 -31604 52699 8773 715 2463 11,5 14,6 -3,1 5,2 0,86 6,0 20,9 2001
2002 112339 156441 -44102 52471 9115 717 2222 11,0 15,3 -4,3 5,1 0,89 6,3 19,8 2002
2003 111544 154292 -42748 52470 9531 721 2165 11,0 15,2 -4,2 5,2 0,94 6,4 19,4 2003
2004 104913 144574 -39661 53125 10091 681 2086 10,6 14,6 -4,0 5,4 1,02 6,4 19,9 2004
2005 103240 145292 -42052 49181 9484 673 1852 10,8 15,2 -4,4 5,1 0,99 6,5 17,9 2005
2006 100006 141710 -41704 50032 9334 605 1711 10,6 15,0 -4,4 5,3 0,99 6,0 17,1 2006
2007 98361 137403 -39042 84795 10242 511 1388 10,4 14,6 -4,2 9,0 1,09 5,2 14,1 2007
2008 100382 138850 -38468 52476 10879 525 1404 10,6 14,7 -4,1 5,6 1,15 5,2 14,0 2008
2009 100524 141045 -40521 47912 10033 495 1268 10,7 15,0 -4,3 5,1 1,07 4,9 12,6 2009
2010 94348 142091 -47743 40991 10488 436 1165 10,1 15,2 -5,1 4,4 1,12 4,6 12,3 2010
2011 89575 136791 -47216 37637 10628 448 1053 9,7 14,8 -5,1 4,1 1,15 5,0 11,8 2011
20121) 84513 137347 -52834 38939 9534 431 1092 9,1 14,9 -5,8 4,2 1,03 5,1 12,9 2012 1)
20131) 81617 132898 -51281 38522 8913 446 936 8,9 2) 14,4 2) -5,5 2) 4,2 2) 0,97 2) 5,4 11,5 2013 1)

Nota: Pentru perioada 2002-2013, ratele la 1000 locuitori au fost calculate cu populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: For the period 2002-2013, the rates per 1000 inhabitants, calculated based on usual resident population on July 1st of each year
were used, estimated under comparability conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1)
Nãscuþii-vii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii din strãinãtate. Decesele din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în
strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The live-births for 2012 and 2013 do not include live-births from abroad. The deaths for 2012 and 2013 do not include those happened
abroad. For this reason, the data is not comparable with the previous years.
2) Date provizorii.
Provisional data.

66 67
2.10 Nãscuþii-vii dupã grupa de vârstã a pãrinþilor
Live-births by age group of parents

Grupa de vârstã a tatãlui (ani) Age group of father (years)


Grupa de vârstã a mamei
Total 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 ºi peste Nedeclaratã Age group of mother
(ani)
and over Not stated (years)

2008 2008
Total 221900 4372 26399 62003 66448 31908 10700 3287 1599 15184 Total
Sub 15 707 230 151 45 13 2 - 2 - 264 Under 15
15-19 26949 3247 10504 5779 1906 435 85 23 23 4947 15-19
20-24 56121 796 12924 23912 11005 2341 493 124 99 4427 20-24
25-29 68119 84 2324 26016 27776 7099 1518 360 219 2723 25-29
30-34 49067 14 420 5548 22611 13988 3469 843 410 1764 30-34
35-39 17600 1 62 638 2886 7416 4043 1204 501 849 35-39
40-44 3204 - 14 63 244 620 1076 684 306 197 40-44
45-49 132 - - 2 7 7 16 47 41 12 45-49
50 ºi peste 1 - - - - - - - - 1 50 and over
2009 2009
Total 222388 4242 27414 58839 68253 32299 12112 3115 1573 14541 Total
Sub 15 758 273 185 38 9 1 1 - 1 250 Under 15
15-19 25456 3153 10336 4987 1812 378 102 19 12 4657 15-19
20-24 56985 725 13839 23501 11480 2320 545 118 96 4361 20-24
25-29 65684 76 2478 24164 27522 6999 1589 311 178 2367 25-29
30-34 51371 12 484 5443 24018 14615 3937 787 386 1689 30-34
35-39 18262 3 84 642 3102 7298 4575 1129 503 926 35-39
40-44 3746 - 8 63 303 679 1345 711 362 275 40-44
45-49 126 - - 1 7 9 18 40 35 16 45-49
50 ºi peste - - - - - - - - - - 50 and over
2010 2010
Total 212199 3347 25165 53239 66337 33278 12675 3069 1536 13553 Total
Sub 15 733 237 179 40 9 5 1 2 - 260 Under 15
15-19 21775 2481 9158 4115 1367 381 100 19 12 4142 15-19
20-24 52649 557 12948 20946 10787 2518 600 119 93 4081 20-24
25-29 62843 52 2327 22425 26629 7172 1530 294 158 2256 25-29
30-34 51069 15 453 5045 24007 14740 4026 752 386 1645 30-34
35-39 19051 5 82 578 3261 7791 4848 1074 501 911 35-39
40-44 3965 - 18 90 273 664 1549 769 351 251 40-44
45-49 111 - - - 4 6 20 39 35 7 45-49
50 ºi peste 3 - - - - 1 1 1 - - 50 and over
2011 2011
Total 196242 3065 22763 47079 60405 32259 12566 2837 1524 13744 Total
Sub 15 748 264 175 38 8 7 1 - 1 254 Under 15
15-19 20150 2279 8375 3630 1257 386 84 16 11 4112 15-19
20-24 48171 452 11607 18910 10013 2465 496 92 64 4072 20-24
25-29 56343 50 2073 19515 23680 6813 1467 260 138 2347 25-29
30-34 47715 12 441 4360 21983 14217 3929 677 345 1751 30-34
35-39 19171 6 83 567 3226 7741 5074 1033 526 915 35-39
40-44 3803 1 9 56 230 621 1501 712 390 283 40-44
45-49 134 1 - 3 8 9 14 45 47 7 45-49
50 ºi peste 7 - - - - - - 2 2 3 50 and over
20121) 20121)
Total 180714 2592 19670 43208 54721 31595 12172 2785 1336 12635 Total
Sub 15 746 231 209 43 14 7 1 - - 241 Under 15
15-19 18205 1978 7363 3611 1108 352 92 16 14 3671 15-19
20-24 42103 351 9763 17079 8367 2200 481 90 52 3720 20-24
25-29 52591 24 1918 18365 21742 6686 1359 231 117 2149 25-29
30-34 44005 5 350 3600 20169 13628 3673 682 286 1612 30-34
35-39 19102 1 62 463 3094 8030 4950 1032 508 962 35-39
40-44 3820 1 5 45 222 684 1580 691 322 270 40-44
45-49 136 1 - 1 4 8 35 43 35 9 45-49
50 ºi peste 6 - - 1 1 - 1 - 2 1 50 and over
20131) 20131)
Total 176013 2645 17299 43080 52205 32972 11608 3445 1271 11488 Total
Sub 15 712 221 197 47 14 5 - - - 228 Under 15
15-19 17637 2057 6846 3745 1084 348 92 34 14 3417 15-19
20-24 38114 323 8317 16396 7299 2048 426 97 31 3177 20-24
25-29 53742 33 1623 18878 22026 7312 1386 307 114 2063 25-29
30-34 42109 7 242 3438 18456 14004 3473 785 266 1438 30-34
35-39 19844 4 63 526 3127 8576 4816 1343 476 913 35-39
40-44 3652 - 8 48 186 660 1397 806 307 240 40-44
45-49 195 - 3 2 13 19 16 73 57 12 45-49
50 ºi peste 8 - - - - - 2 - 6 - 50 and over
1)
Nãscuþii-vii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii din strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The live-births for 2012 and 2013 do not include live-births from abroad. For this reason, the data is not comparable with the
previous years.

68 69
2.11 Nãscuþii-vii dupã rangul nãscutului-viu ºi grupa de vârstã a mamei
Live-births by live-birth order and age group of mother

Grupa de vârstã a mamei (ani) Age group of mother (years)


Rangul nãscutului-viu Nãscuþi-vii Sub 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 ºi peste Live-birth order
Live-births Under and over

2008 2008
Total 221900 707 26949 56121 68119 49067 17600 3204 132 1 Total
Primul 118439 688 21354 34736 36600 19279 4989 769 23 1 First
Al doilea 66011 19 4795 15234 20609 18625 6017 696 16 - Second
Al treilea 19098 - 734 4356 5832 5148 2543 465 20 - Third
Al patrulea 8094 - 63 1363 2679 2431 1237 305 16 - Fourth
Al cincilea 4266 - 3 341 1413 1438 843 219 9 - Fifth
Al ºaselea 2416 - - 72 609 922 611 194 8 - Sixth
Al ºaptelea 1454 - - 14 237 588 464 139 12 - Seventh
Al optulea ºi peste 2122 - - 5 140 636 896 417 28 - Eighth and over
2009 2009
Total 222388 758 25456 56985 65684 51371 18262 3746 126 - Total
Primul 117763 735 20227 35096 35554 20141 5044 937 29 - First
Al doilea 67452 23 4472 15524 20058 19940 6519 904 12 - Second
Al treilea 18996 - 688 4501 5405 5227 2612 543 20 - Third
Al patrulea 8193 - 65 1416 2496 2567 1310 331 8 - Fourth
Al cincilea 4107 - 4 350 1209 1416 880 237 11 - Fifth
Al ºaselea 2458 - - 84 587 916 635 224 12 - Sixth
Al ºaptelea 1375 - - 12 239 567 425 126 6 - Seventh
Al optulea ºi peste 2044 - - - 136 597 837 444 28 - Eighth and over
2010 2010
Total 212199 733 21775 52649 62843 51069 19051 3965 111 3 Total
Primul 111139 714 16773 31825 34691 20569 5514 1029 23 1 First
Al doilea 65009 19 4324 14475 18574 19749 6859 996 13 - Second
Al treilea 18385 - 622 4441 5109 5000 2578 621 12 2 Third
Al patrulea 7881 - 52 1439 2367 2335 1344 332 12 - Fourth
Al cincilea 4122 - 4 377 1214 1388 881 244 14 - Fifth
Al ºaselea 2274 - - 75 549 877 568 200 5 - Sixth
Al ºaptelea 1356 - - 13 227 535 458 117 6 - Seventh
Al optulea ºi peste 2033 - - 4 112 616 849 426 26 - Eighth and over
2011 2011
Total 196242 748 20150 48171 56343 47715 19171 3803 134 7 Total
Primul 101909 718 15412 28539 31027 19438 5802 933 37 3 First
Al doilea 58593 30 4031 13290 16009 17805 6527 882 18 1 Second
Al treilea 17996 - 642 4367 4831 4807 2721 606 22 - Third
Al patrulea 7917 - 63 1467 2340 2282 1388 368 9 - Fourth
Al cincilea 4133 - 2 392 1210 1353 916 256 3 1 Fifth
Al ºaselea 2362 - - 98 582 893 597 182 10 - Sixth
Al ºaptelea 1386 - - 14 227 548 416 173 8 - Seventh
Al optulea ºi peste 1946 - - 4 117 589 804 403 27 2 Eighth and over
20121) 20121)
Total 180714 746 18205 42103 52591 44005 19102 3820 136 6 Total
Primul 87445 717 13546 23557 27292 16429 5048 829 23 4 First
Al doilea 57390 29 3970 12219 16078 17197 6876 989 31 1 Second
Al treilea 17741 - 602 4265 4811 4581 2849 615 18 - Third
Al patrulea 8105 - 84 1515 2327 2334 1441 388 15 1 Fourth
Al cincilea 4156 - 3 421 1187 1379 909 252 5 - Fifth
Al ºaselea 2436 - - 107 588 908 626 199 8 - Sixth
Al ºaptelea 1450 - - 15 226 559 492 152 6 - Seventh
Al optulea ºi peste 1991 - - 4 82 618 861 396 30 - Eighth and over
20131) 20131)
Total 176013 712 17637 38114 53742 42109 19844 3652 195 8 Total
Primul 86341 680 13260 21552 28442 15919 5572 868 45 3 First
Al doilea 55419 32 3706 10768 16278 16410 7281 894 46 4 Second
Al treilea 17130 - 611 3875 4711 4433 2885 591 24 - Third
Al patrulea 7489 - 59 1424 2224 2051 1351 357 23 - Fourth
Al cincilea 4087 - 1 390 1219 1346 883 236 12 - Fifth
Al ºaselea 2300 - - 83 566 851 626 162 11 1 Sixth
Al ºaptelea 1322 - - 18 210 500 441 148 5 - Seventh
Al optulea ºi peste 1925 - - 4 92 599 805 396 29 - Eighth and over
1) Nãscuþii-vii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii din strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The live-births for 2012 and 2013 do not include live-births from abroad. For this reason, the data is not comparable with the
previous years.

70 71
Vârsta medie a mamei la naºtere, pe medii
2.12 Average age of mother at birth, by area
ani / years
Vârsta medie a mamei la prima naºtere Vârsta medie a mamei la orice naºtere
Anii Average age of mother at first birth Average age of mother at any birth
Years
Total Urban Rural Total Urban Rural

2000 23,7 24,9 22,3 25,5 26,3 24,9


2001 23,9 25,2 22,4 25,8 26,6 25,1
2002 24,2 25,5 22,5 26,0 26,9 25,3
2003 24,3 25,7 22,5 26,2 27,1 25,4
2004 24,6 26,0 22,6 26,4 27,3 25,5
2005 24,9 26,3 22,7 26,7 27,6 25,7
2006 25,2 26,6 22,9 26,9 27,8 25,8
2007 25,3 26,7 22,9 27,0 28,0 25,9
2008 25,5 27,0 23,1 27,1 28,1 25,9
2009 25,6 27,1 23,1 27,3 28,3 26,0
2010 26,0 27,5 23,4 27,6 28,6 26,2
2011 26,2 27,7 23,6 27,7 28,8 26,3
20121) 26,2 27,8 23,5 27,9 29,0 26,5
20131) 26,4 28,0 23,8 28,0 29,2 26,6
1) Datele se referã la vârsta medie a femeilor cu reºedinþa obiºnuitã în România, care au nãscut pe teritoriul României.
Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
Data refer only to average age of women with usual residence in Romania, who gave birth on Romania’s territory.
For this reason, the data is not comparable with the previous years.

Întreruperi de sarcinã1), pe grupe de vârstã


2.13 Abortions 1), by age group

Grupa de vârstã (ani) la care a avut loc întreruperea de sarcinã


Anii
Total Age group (years) when the abortion took place
Years
15 - 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 - 49

Numãr / Number
2008 127410 13833 27010 28952 28796 21016 7314 489
2009 115457 11982 25442 25794 26220 18468 7167 384
2010 101271 9731 22931 22351 23238 16223 6366 431
2011 102896 9589 22812 23005 23241 16893 6875 481
2012 87477 7547 18990 20210 19635 14751 5880 464
2013 85742 7611 17392 20523 18584 15089 5968 575
Rate la 1000 femei 2) / Rates per 1000 women 2)
2008 26,0 23,1 38,8 42,8 36,8 28,4 8,9 0,8
2009 24,1 21,6 37,8 40,1 34,7 24,3 8,4 0,7
2010 21,3 17,9 34,4 35,0 30,8 21,4 7,4 0,8
2011 21,7 17,8 34,6 36,1 31,0 22,3 8,0 0,9
2012 18,6 14,1 30,0 31,4 26,9 19,4 7,0 0,8
2013 3) 18,3 14,3 29,4 31,1 26,7 19,5 7,6 0,9
Rate la 1000 nãscuþi-vii / Rates per 1000 live-births
2008 578,3 513,3 481,3 425,0 586,9 1194,1 2282,8 3704,5
2009 520,9 470,7 446,5 392,7 510,4 1011,3 1913,2 3047,6
2010 478,9 446,9 435,5 355,7 455,0 851,6 1605,5 3882,9
2011 526,8 475,9 473,6 408,3 487,1 881,2 1807,8 3589,6
2012 4) 486,1 414,6 451,0 384,3 446,2 772,2 1539,3 3411,8
2013 4) 489,1 431,5 456,3 381,9 441,3 760,4 1634,2 2948,7

1) Întreruperi de sarcinã ale femeilor de 15 - 49 ani.


Abortions of women aged 15 - 49 years.
2) Rate la 1000 femei, calculate cu populaþia femininã rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu
rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Rates per 1000 women, calculated based on usual resident female population on July 1st of each year, estimated under comparability
conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
3) Date provizorii.
Provisional data.
4) Ratele au fost calculate la numãrul nãscuþilor-vii, nãscuþi în România. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
Rates calculated with the number of live-births in Romania. For this reason, the data is not comparable with the previous years.

72
1) 2)
Ratele de fertilitate , pe grupe de vârstã ºi indicele conjunctural al fertlitãþii
2.14 1)
Fertility rates , by age group and total fertlity rate
2)

Rata generalã Grupa de vârstã (ani) / Age group (years) Indicele conjunctural
Anii de fertilitate al fertilitãþii
Years General fertility rate 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total fertility rate

1960 73,9 59,1 164,1 121,2 67,6 39,0 14,5 1,4 2,3
1961 68,4 62,6 155,4 110,1 60,1 32,4 13,2 0,9 2,2
1962 63,5 58,4 147,4 105,0 54,9 29,5 11,4 0,8 2,0
1963 61,9 61,5 144,0 102,9 53,1 28,2 10,7 0,7 2,0
1964 59,9 56,8 144,0 102,6 52,2 26,2 9,5 0,8 2,0
1965 57,3 52,4 140,7 99,8 53,5 25,1 8,9 0,8 1,9
1966 55,7 51,7 143,0 98,2 53,4 25,1 8,3 0,9 1,9
1967 105,5 79,8 251,8 198,1 124,1 59,7 16,6 1,2 3,7
1968 102,9 82,4 241,4 193,9 126,5 63,9 17,3 1,2 3,6
1969 89,6 72,6 215,7 171,7 108,0 54,7 15,0 1,0 3,2
1970 81,2 65,7 201,4 151,6 94,9 48,8 13,8 0,9 2,9
1971 75,3 62,1 190,9 138,1 82,7 44,3 13,1 0,8 2,7
1972 72,7 61,3 185,9 131,6 76,9 40,7 12,0 0,8 2,5
1973 70,4 60,6 182,4 124,2 71,6 37,6 10,3 0,6 2,4
1974 79,3 69,3 202,3 142,9 78,3 40,2 10,7 0,7 2,7
1975 77,5 69,2 197,8 138,5 71,4 36,7 10,0 0,7 2,6
1976 77,3 70,0 196,9 136,7 69,4 33,4 9,0 0,7 2,6
1977 78,8 71,2 200,9 138,1 67,6 32,3 8,6 0,7 2,6
1978 77,7 72,8 198,5 132,7 64,4 30,3 8,2 0,7 2,5
1979 76,6 72,5 200,2 128,8 61,0 28,4 7,6 0,7 2,5
1980 74,8 72,3 200,4 126,8 58,3 25,0 6,5 0,5 2,4
1981 71,9 71,1 194,3 121,6 56,4 23,4 6,3 0,6 2,4
1982 65,1 68,9 184,4 107,2 47,5 19,6 5,2 0,4 2,2
1983 59,5 57,5 178,4 99,9 42,5 17,4 4,5 0,4 2,0
1984 64,2 56,1 191,9 114,7 50,5 20,1 4,6 0,3 2,2
1985 65,1 57,3 191,4 121,1 55,2 21,4 5,1 0,4 2,3
1986 68,2 62,9 191,3 126,7 63,3 26,1 6,4 0,4 2,4
1987 69,1 65,3 189,7 126,4 65,7 28,7 8,1 0,4 2,4
1988 68,4 62,7 176,7 123,8 63,0 27,3 7,3 0,4 2,3
1989 66,3 59,3 169,1 118,0 58,8 25,6 7,1 0,4 2,2
1990 56,2 51,5 145,2 97,8 46,4 19,4 5,5 0,4 1,8
1991 48,7 49,8 131,1 78,6 34,2 13,9 4,0 0,3 1,6
1992 46,6 47,4 127,1 77,1 31,1 12,9 3,7 0,2 1,5
1993 44,3 47,0 124,6 74,2 28,3 11,4 3,2 0,3 1,4
1994 43,3 45,0 119,3 75,8 28,7 11,3 3,2 0,2 1,4
1995 41,1 42,0 109,5 73,4 29,4 11,0 3,1 0,2 1,3
1996 39,9 40,0 102,2 72,4 30,1 10,9 2,9 0,2 1,3
1997 40,6 40,8 100,7 72,6 33,9 11,2 2,9 0,2 1,3
1998 40,6 40,3 96,9 77,6 36,3 11,7 2,8 0,2 1,3
1999 40,2 40,0 93,3 77,6 37,3 12,4 2,8 0,2 1,3
2000 40,3 39,0 90,2 78,5 38,7 13,4 3,1 0,2 1,3
2001 37,8 35,8 82,2 73,8 37,4 13,7 3,0 0,2 1,2
2002 37,8 32,9 82,6 79,0 38,8 15,3 3,0 0,2 1,3
2003 38,4 34,9 79,0 82,0 38,8 19,4 2,9 0,2 1,3
2004 39,3 36,1 74,8 84,8 41,6 23,2 3,1 0,2 1,3
2005 40,9 37,4 72,6 90,9 47,5 25,1 3,1 0,2 1,4
2006 41,4 39,3 70,5 92,4 51,2 25,7 2,8 0,2 1,4
2007 41,7 39,4 71,5 93,1 54,2 25,0 3,1 0,2 1,4
2008 45,1 45,0 80,6 100,7 62,6 23,8 3,9 0,2 1,6
2009 46,2 45,8 84,7 102,0 67,9 24,0 4,4 0,2 1,6
2010 44,4 39,9 79,0 98,4 67,8 25,2 4,6 0,2 1,6
2011 41,3 37,4 73,2 88,4 63,7 25,3 4,4 0,3 1,5
20123) 38,2 34,0 66,5 81,6 60,3 25,1 4,6 0,2 1,4
20133);4) 37,4 33,2 64,3 81,4 60,5 25,7 4,7 0,3 1,4

Nota: Ratele pentru perioada 2002-2013 au fost calculate cu populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Note: The rates for the period 2002-2013 calculated based on usual resident population on July 1st of each year were used, estimated
under comparability conditions with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
1) Nãscuþi-vii la 1000 femei de vârstã fertilã (15-49 ani) cu reºedinþa obiºnuitã în România. / Live-births born per 1000 women
during their fertile life (15-49 years) with usual residence in Romania.
2) Numãrul de copii nãscuþi de o femeie în cursul vieþii sale fertile. / Number of children born in Romania by a woman during her fertile life.
3) Pentru anii 2012 ºi 2013, în calculul ratelor de fertilitate nu s-au luat în considerare nãscuþii-vii din strãinatate. Din acest motiv, datele
nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
For 2012 and 2013, live-births that occured outside of Romania were not included in the calculation of the fertility rate. For this reason,
the data is not comparable with the previous years.
4) Date provizorii. / Provisional data.

73
Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe
2.15 Deaths, by age group and sex

Grupa de vârstã (ani) 2008 2009 2010 2011 20121) 20131)


Age group (years)

Total
Total 253202 257213 259723 251439 253716 246825

0-4 2865 2660 2502 2264 2117 1969


5-9 325 266 282 206 209 193
10-14 315 301 287 259 286 227
15-19 888 721 591 547 513 473
20-24 1162 1210 1112 999 946 798
25-29 1201 1171 1132 976 905 935
30-34 1901 1841 1795 1607 1332 1237
35-39 3055 2841 2781 2390 2226 2183
40-44 4294 4766 4924 4464 4360 3756
45-49 7136 6862 6149 5349 5021 5406
50-54 13280 13021 12246 10631 9773 8839
55-59 17144 17319 17135 16034 16245 15649
60-64 16953 18187 19233 19470 19851 20324
65-69 23538 22852 21542 20149 20155 20371
70-74 35243 35049 34716 32043 30825 28105
75-79 42702 42645 42823 41509 42188 40126
80-84 42821 43893 45172 44918 45689 44475
85-89 26597 29709 31991 33575 34891 34476
90-94 8432 8284 9428 10489 12726 14544
95-99 3068 3294 3505 3145 2988 2221
100 ºi peste / and over 282 321 377 415 470 518

Masculin / Male

Total 135410 137550 137957 132180 132408 128839

0-4 1660 1517 1422 1303 1159 1128


5-9 193 159 166 134 125 115
10-14 193 189 171 164 192 145
15-19 599 501 394 394 364 310
20-24 895 878 830 746 686 592
25-29 887 886 825 689 659 685
30-34 1363 1365 1331 1136 954 857
35-39 2252 2063 1997 1714 1599 1558
40-44 3084 3446 3534 3211 3110 2660
45-49 5141 4926 4435 3844 3609 3873
50-54 9614 9355 8897 7604 6967 6235
55-59 11895 12065 12070 11256 11432 10996
60-64 11131 12208 12858 13061 13363 13675
65-69 14539 14207 13373 12463 12683 12827
70-74 19795 19580 19396 17909 17251 15888
75-79 20844 21017 20972 20519 20700 19754
80-84 18100 18816 19333 19171 19542 19101
85-89 9458 10514 11734 12406 12881 12929
90-94 2723 2669 3019 3334 4079 4698
95-99 963 1080 1061 986 893 658
100 ºi peste / and over 81 109 139 136 160 155
1) Decesele din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The deaths for 2012 and 2013 do not include those happened abroad. For this reason, the data is not comparable with
the previous years.

74
Decesele, pe grupe de vârstã ºi sexe - continuare
2.15 Deaths, by age group and sex - continued

Grupa de vârstã (ani) 2008 2009 2010 2011 20121) 20131)


Age group (years)

Feminin / Female

Total 117792 119663 121766 119259 121308 117986

0-4 1205 1143 1080 961 958 841


5-9 132 107 116 72 84 78
10-14 122 112 116 95 94 82
15-19 289 220 197 153 149 163
20-24 267 332 282 253 260 206
25-29 314 285 307 287 246 250
30-34 538 476 464 471 378 380
35-39 803 778 784 676 627 625
40-44 1210 1320 1390 1253 1250 1096
45-49 1995 1936 1714 1505 1412 1533
50-54 3666 3666 3349 3027 2806 2604
55-59 5249 5254 5065 4778 4813 4653
60-64 5822 5979 6375 6409 6488 6649
65-69 8999 8645 8169 7686 7472 7544
70-74 15448 15469 15320 14134 13574 12217
75-79 21858 21628 21851 20990 21488 20372
80-84 24721 25077 25839 25747 26147 25374
85-89 17139 19195 20257 21169 22010 21547
90-94 5709 5615 6409 7155 8647 9846
95-99 2105 2214 2444 2159 2095 1563
100 ºi peste / and over 201 212 238 279 310 363

1) Decesele din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The deaths for 2012 and 2013 do not include those happened abroad. For this reason, the data is not comparable with
the previous years.

Decesele sub 1 an, dupã grupa de vârstã


2.16 Infant deaths, by age group

Grupa de vârstã 2008 2009 2010 2011 20121) 20131) Age group

Total 2434 2250 2078 1850 1806 1669 Total

Neonatale 1397 1289 1183 1063 968 990 Neonatal

Sub 7 zile 919 824 782 695 638 697 Under 7 days
7-13 zile 234 224 181 173 139 139 7-13 days
14-29 zile 244 241 220 195 191 154 14-29 days

Postneonatale 1037 961 895 787 838 679 Postneonatal

1 lunã 299 264 254 245 262 203 1 month


2 luni 183 180 159 138 157 107 2 months
3-4 luni 244 237 204 163 174 152 3-4 months
5-6 luni 131 130 125 102 97 113 5-6 months
7-8 luni 90 80 60 68 67 55 7-8 months
9-11 luni 90 70 93 71 81 49 9-11 months

1) Decesele sub 1 an din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile
cu anii precedenþi.
The infant deaths for 2012 and 2013 do not include those happened abroad. For this reason, the data is not comparable with
the previous years.

75
2.17 Decese, pe cauze de deces
Deaths, by death causes
numãr / number
2008 2009 2010 2011 20121) 20131)
Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin Masculin Feminin
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female

Total 135410 117792 137550 119663 137957 121766 132180 119259 132408 121308 128839 117986 Total

Boli infecþioase ºi parazitare 1832 653 1750 608 1780 694 1575 658 1626 770 1551 807 Infectious and parasitic diseases
din care: of which:
Tuberculozã 1341 298 1278 245 1249 233 1052 231 986 263 903 233 Tuberculosis

Tumori 27705 18781 28110 19279 28259 19243 28718 19638 29143 19875 29356 20306 Neoplasm

Boli endocrine, de nutriþie ºi Endocrine, nutritional and


metabolism 1048 1230 1131 1267 1155 1419 1074 1283 1120 1311 1144 1210 metabolic diseases
din care: of which:
Diabet zaharat 1015 1191 1068 1206 1095 1355 1024 1199 1051 1243 1070 1148 Diabete mellitus

Tulburãri mentale ºi de comportament 455 138 457 161 465 153 315 112 259 88 267 79 Mental and behavioural disorders

Boli ale sistemului nervos 1024 1008 1083 990 1219 1345 1384 1394 1445 1733 1395 1726 Diseases of the nervous system

Boli ale aparatului circulator 72949 80188 73559 80982 73993 82366 70845 80693 71025 82188 68437 78793 Diseases of the circulatory system
din care: of which:
Boala ischemicã a inimii 27069 25465 26687 25588 27021 26276 25796 25069 25534 25851 24761 24820 Ischaemic heart disease
Boli cerebro-vasculare 22060 26522 22273 26534 22490 26815 21278 26295 21103 26249 20498 25607 Cerebrovascular diseases

Boli ale aparatului respirator 7898 4412 8223 4669 8062 4671 7923 4537 8194 5046 7849 4824 Diseases of the respiratory system

Boli ale aparatului digestiv 9325 6129 10112 6345 10174 6430 8684 5815 8702 5759 8400 5629 Diseases of the digestive system

Boli ale aparatului genito-urinar 1370 1055 1343 1122 1402 1142 1437 1219 1625 1332 1645 1508 Diseases of the genitourinary system

Sarcinã, naºtere ºi lãuzie - 30 - 47 - 51 - 50 - 23 - 27 Pregnancy, childbirth and puerperium

Unele afecþiuni a cãror origine se Certain diseases originating


situeazã în perioada perinatalã 551 319 466 336 436 279 380 277 354 269 372 291 in the perinatal period

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi Congenital malformations, deformations


anomalii cromozomiale 340 309 382 294 351 274 329 239 289 245 277 223 and chromosomal abnormalities

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte Injury, poisoning and other


consecinþe ale cauzelor externe 9908 2892 9510 2675 9280 2752 8156 2378 8207 2344 7719 2241 consequences of external causes

Alte cauze 1005 648 1424 888 1381 947 1360 966 419 325 427 322 Other causes

Notã: Cauzele de deces, conform Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor - Revizia a X-a, 1994 - Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
Note: Death causes, according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994 - World Health Organisation.
1)
Decesele din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile cu anii precedenþi.
The deaths for 2012 and 2013 do not include those happened abroad. For this reason, the data is not comparable with
he previous years.

76 77
Decese sub 1 an, pe cauze de deces
2.18 Infant deaths, by cause of death
numãr / number

2008 2009 2010 2011 20121) 20131)

Total 2434 2250 2078 1850 1806 1669

Boli infecþioase ºi parazitare 61 46 45 50 35 31


Infectious and parasitic diseases

din care: / of which:


Diareea ºi gastroenterita de naturã infecþioasã 34 20 24 20 12 12
Diarrhoea and gastro-enteritis of infectious nature

Infecþia cu meningococi 3 5 4 3 2 2
Meningococcus infection

Boli ale sistemului nervos 49 42 30 35 43 28


Diseases of the nervous system

din care: / of which:


Meningita 15 18 9 10 11 3
Meningitis

Encefalita, mielita ºi encefalomielita 10 6 8 6 7 3


Encephalitis, myelitis and encephalo-myelitis

Boli ale aparatului respirator 729 633 602 514 526 404
Diseases of the respiratory system
din care: / of which:
Pneumonia 708 617 572 492 485 390
Pneumonia

Boli ale aparatului digestiv 32 37 30 35 20 30


Diseases of the digestive system

din care: / of which:


Gastrita, enterita ºi colita neinfecþioasã 22 25 18 17 7 16
Non-infective gastroenteritis and colitis

Unele afecþiuni a cãror origine se situeazã în


perioada perinatalã 870 802 715 657 623 663
Certain diseases originating in the perinatal period

din care: / of which:


Traumatisme obstetricale 8 5 8 7 4 5
Obstetrics traumatisms

Hemoragii fetale ºi neonatale 296 265 228 199 134 177


Fetal and neo-natal hemorrhages

Malformaþii congenitale, deformaþii ºi anomalii


cromozomiale 526 526 515 437 424 403
Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities

din care: / of which:


Malformaþii congenitale ale aparatului circulator 280 239 240 221 206 189
Congenital malformations of the circulatory system

Leziuni traumatice, otrãviri ºi alte consecinþe ale


cauzelor externe 105 90 83 66 84 55
Injury, poisoning and other consequences of
external causes

Alte cauze 62 74 58 56 51 55
Other causes

Notã: Cauzele de deces, conform Clasificãrii Internaþionale a Maladiilor - Revizia a X-a, 1994 - Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii.
Note: Death causes, according to the International Classification of Diseases - Revision X, 1994 - World Health Organisation.
1) Decesele sub 1 an din anii 2012 ºi 2013 nu includ decesele produse în strãinãtate. Din acest motiv, datele nu sunt comparabile
cu anii precedenþi.
The infant deaths for 2012 and 2013 do not include those happened abroad. For this reason, the data is not comparable with
the previous years.

78
Durata medie a vieþii, pe sexe ºi medii
2.19 Life expectancy, by sex and area
ani / years
Pe sexe / By sex Pe medii / By area

Anii Masculin Feminin Urban / Urban Rural / Rural Years

Total Male Female Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin


Male Female Male Female

1970 67,33 65,07 69,51 68,27 65,79 70,67 66,63 64,40 68,83 1970
1971 68,00 65,70 70,26 68,84 66,29 71,32 67,41 65,17 69,61 1971
1972 68,58 66,27 70,85 69,38 66,79 71,89 68,01 65,78 70,20 1972
1973 68,55 66,28 70,77 69,50 66,98 71,96 67,87 65,67 70,02 1973
1974 69,08 66,83 71,29 69,93 67,44 72,36 68,46 65,27 70,60 1974
1975 69,58 67,29 71,82 70,29 67,84 72,69 68,99 66,74 71,18 1975
1976 69,69 67,37 71,97 70,72 68,23 73,15 68,79 66,47 71,04 1976
1977 69,76 67,45 72,06 70,56 68,06 73,00 69,03 66,71 71,28 1977
1978 69,82 67,42 72,18 70,52 67,96 73,03 69,08 66,62 71,46 1978
1979 69,54 67,10 71,98 70,14 67,41 72,83 68,94 66,67 71,24 1979
1980 69,21 66,68 71,75 69,82 67,02 72,59 68,59 66,21 71,03 1980
1981 69,14 66,53 71,78 69,77 66,88 72,64 68,53 66,05 71,07 1981
1982 69,42 66,70 72,17 69,94 66,90 72,95 68,89 66,31 71,53 1982
1983 69,60 66,83 72,40 70,23 67,15 73,28 68,94 66,30 71,65 1983
1984 69,77 66,98 72,61 70,46 67,40 73,49 69,04 66,34 71,82 1984
1985 69,70 66,81 72,65 70,37 67,20 73,54 68,95 66,14 71,85 1985
1986 69,74 66,78 72,78 70,36 67,10 73,61 68,99 66,14 71,98 1986
1987 69,53 66,55 72,59 70,06 66,88 73,26 68,81 65,89 71,86 1987
1988 69,27 66,30 72,32 69,84 66,69 73,03 68,52 65,60 71,58 1988
1989 69,42 66,51 72,41 70,17 67,08 73,28 68,55 65,65 71,60 1989
1990 69,56 66,56 72,65 70,25 67,06 73,46 68,70 65,70 71,80 1990
1991 69,76 66,59 73,05 70,39 67,02 73,83 68,88 65,71 72,25 1991
1992 69,78 66,56 73,17 70,54 67,16 74,02 68,75 65,45 72,29 1992
1993 69,52 66,06 73,17 70,01 66,45 73,71 68,76 65,32 72,52 1993
1994 69,48 65,88 73,32 70,02 66,36 73,83 68,67 65,04 72,68 1994
1995 69,40 65,70 73,36 70,05 66,33 73,95 68,46 64,70 72,66 1995
1996 69,05 65,30 73,09 69,84 66,12 73,77 67,99 64,13 72,33 1996
1997 68,95 65,19 73,00 69,82 66,16 73,66 67,80 63,86 72,26 1997
1998 69,24 65,46 73,32 70,09 66,39 73,97 68,11 64,16 72,58 1998
1999 69,74 66,05 73,67 70,58 66,92 74,38 68,66 64,85 72,91 1999
2000 70,53 67,03 74,20 71,31 67,84 74,86 69,53 65,93 73,49 2000
2001 71,19 67,69 74,84 71,94 68,50 75,42 70,20 66,57 74,17 2001
2002 71,18 67,61 74,90 72,02 68,55 75,51 70,08 66,35 74,20 2002
2003 71,01 67,42 74,78 71,81 68,24 75,42 70,08 66,41 74,14 2003
2004 71,32 67,74 75,06 72,15 68,62 75,70 70,34 66,67 74,41 2004
2005 71,76 68,19 75,47 72,53 69,04 76,01 70,78 67,12 74,83 2005
2006 72,22 68,74 75,80 72,98 69,56 76,34 71,23 67,69 75,13 2006
2007 72,61 69,17 76,14 73,34 69,96 76,64 71,64 68,13 75,50 2007
2008 73,03 69,49 76,68 73,76 70,29 77,16 72,05 68,42 76,05 2008
2009 73,33 69,68 77,09 74,16 70,58 77,67 72,23 68,51 76,36 2009
2010 73,47 69,76 77,30 74,38 70,78 77,91 72,26 68,45 76,54 2010
2011 73,77 70,11 77,53 74,62 71,07 78,08 72,63 68,88 76,81 2011
2012 74,26 70,72 77,86 75,05 71,59 78,37 73,21 69,60 77,19 2012
2013 74,74 71,24 78,28 75,47 72,07 78,72 73,76 70,19 77,69 2013

Notã: Durata medie a vieþii în anul de referinþã s-a calculat pe baza numãrului populaþiei ºi al deceselor pentru o perioadã de trei ani.
Populaþia luatã în calcul a fost determinatã pe baza sporului natural ºi a soldului migraþiei internaþionale definitive.
Note: Life expectancy in the reference year was computed based on population number and on number of deaths during a
three years period.
The population taken into calculation was determined based on natural increase and final international migration.

79
Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor
2.20 Marriages by age group of spouses

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
a soþului (ani) 60 ºi
Age group of husband Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 peste
(years) under and over

2008
Total 149439 15671 51201 42153 19749 9244 4680 2603 2041 1161 936
Sub / under 20 1786 1162 559 52 7 5 1 - - - -
20-24 28192 7930 16378 3302 487 72 21 - 1 - 1
25-29 55749 4990 24696 21414 3894 617 116 17 5 - -
30-34 32071 1330 7801 12662 7928 1884 374 75 13 3 1
35-39 13532 205 1353 3333 4611 2917 897 171 29 10 6
40-44 6717 36 290 921 1770 2018 1202 350 107 19 4
45-49 3960 6 68 290 612 982 1001 646 282 62 11
50-54 3138 8 34 125 264 461 669 749 629 156 43
55-59 2038 2 17 29 122 194 261 380 566 375 92
60 ºi peste / and over 2256 2 5 25 54 94 138 215 409 536 778
2009
Total 134275 13230 48181 37720 17933 7667 4267 1973 1591 897 816
Sub / under 20 1486 988 457 30 7 3 1 - - - -
20-24 26426 7008 15824 3050 445 85 11 3 - - -
25-29 49752 3932 22694 18946 3554 509 98 12 6 1 -
30-34 29976 1089 7521 11666 7614 1632 384 54 11 4 1
35-39 11776 169 1323 2885 4011 2426 793 130 28 7 4
40-44 6024 35 262 815 1504 1827 1220 254 87 13 7
45-49 3031 4 52 197 476 679 902 468 192 45 16
50-54 2412 1 29 76 209 307 537 577 497 136 43
55-59 1581 2 9 32 64 130 211 317 421 307 88
60 ºi peste / and over 1811 2 10 23 49 69 110 158 349 384 657
2010
Total 115778 9748 41034 34120 16122 6890 3813 1552 1155 737 607
Sub / under 20 872 571 267 27 5 1 - 1 - - -
20-24 21266 5195 13058 2590 342 68 7 5 1 - -
25-29 43390 3003 19492 17208 3128 455 86 12 4 1 1
30-34 27094 832 6622 10651 7069 1551 324 33 10 1 1
35-39 10664 117 1264 2677 3594 2196 671 111 23 9 2
40-44 5583 22 247 697 1401 1665 1226 239 70 15 1
45-49 2336 1 52 152 340 520 728 370 138 27 8
50-54 1790 5 11 68 156 256 428 394 347 95 30
55-59 1309 - 16 32 52 115 237 248 319 235 55
60 ºi peste / and over 1474 2 5 18 35 63 106 139 243 354 509
2011
Total 105599 7909 36214 31770 15016 6679 3855 1608 1111 773 664
Sub / under 20 599 384 185 22 7 - - - - 1 -
20-24 18236 4219 11282 2324 334 61 14 2 - - -
25-29 38670 2451 17206 15832 2669 406 90 9 5 2 -
30-34 25303 710 6099 10134 6519 1462 323 42 12 1 1
35-39 10304 114 1117 2514 3567 2200 657 107 22 4 2
40-44 5571 21 253 689 1332 1635 1258 290 73 16 4
45-49 2247 5 41 146 355 485 708 366 103 31 7
50-54 1781 5 15 68 135 253 448 409 299 112 37
55-59 1336 - 7 27 63 109 222 242 346 242 78
60 ºi peste / and over 1552 - 9 14 35 68 135 141 251 364 535
2012
Total 107760 7482 35318 33940 15356 7112 4215 1690 1178 753 716
Sub / under 20 502 333 143 17 3 4 2 - - - -
20-24 16783 3802 10331 2278 283 71 14 3 1 - -
25-29 40097 2562 17421 17036 2529 428 102 15 3 - 1
30-34 26021 636 5931 10695 6895 1509 301 45 7 2 -
35-39 11329 119 1191 2986 3716 2455 720 107 25 8 2
40-44 5805 22 223 684 1350 1678 1436 319 73 16 4
45-49 2437 6 45 151 353 536 773 407 135 22 9
50-54 1831 - 23 55 127 238 479 413 337 119 40
55-59 1266 1 8 23 55 116 229 218 313 233 70
60 ºi peste / and over 1689 1 2 15 45 77 159 163 284 353 590

80
Cãsãtoriile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuare
2.20 Marriages by age group of spouses - continued

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
a soþului (ani) 60 ºi
Age group of husband Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 peste
(years) under and over

2013
Total 107507 6720 32733 36272 15243 7526 3903 2231 1252 858 769
Sub / under 20 452 285 139 21 5 2 - - - - -
20-24 14620 3251 8908 2153 246 52 6 2 - 2 -
25-29 41012 2418 16989 18447 2595 472 68 19 2 2 -
30-34 25640 586 5222 11359 6576 1562 272 52 11 - -
35-39 12103 144 1156 3238 3969 2641 763 156 29 5 2
40-44 5547 28 227 743 1270 1661 1146 371 82 11 8
45-49 3035 3 60 196 387 685 896 607 151 41 9
50-54 1868 5 17 75 106 248 422 527 318 101 49
55-59 1417 - 6 28 55 130 191 293 354 283 77
60 ºi peste / and over 1813 - 9 12 34 73 139 204 305 413 624

2.21 Cãsãtoriile dupã starea civilã a soþilor înainte de cãsãtorie


Marriages by previous marital status of spouses

Starea civilã a soþiei / Marital status of wife


Starea civilã Total Necãsãtoritã Divorþatã Vãduvã Marital status
a soþului Unmarried Divorced Widow of husband

2008 2008
Total 149439 128578 18395 2466 Total
Necãsãtorit 127286 118600 7917 769 Unmarried
Divorþat 20407 9616 9728 1063 Divorced
Vãduv 1746 362 750 634 Widower

2009 2009
Total 134275 116824 15582 1869 Total
Necãsãtorit 116162 108298 7247 617 Unmarried
Divorþat 16863 8205 7821 837 Divorced
Vãduv 1250 321 514 415 Widower

2010 2010
Total 115778 100409 13809 1560 Total
Necãsãtorit 99887 92843 6546 498 Unmarried
Divorþat 14801 7298 6793 710 Divorced
Vãduv 1090 268 470 352 Widower

2011 2011
Total 105599 90421 13639 1539 Total
Necãsãtorit 90095 83278 6352 465 Unmarried
Divorþat 14379 6879 6802 698 Divorced
Vãduv 1125 264 485 376 Widower

2012 2012
Total 107760 92128 14110 1522 Total
Necãsãtorit 91796 84718 6576 502 Unmarried
Divorþat 14853 7140 7043 670 Divorced
Vãduv 1111 270 491 350 Widower

2013 2013
Total 107507 91589 14426 1492 Total
Necãsãtorit 91479 84258 6763 458 Unmarried
Divorþat 14943 7052 7204 687 Divorced
Vãduv 1085 279 459 347 Widower

81
Vârsta medie la cãsãtorie ºi vârsta medie la prima cãsãtorie, pe medii
2.22 Average age at marriage and average age at first marriage, by area
ani / years
Anul ºi mediul Vârsta medie la cãsãtorie Vârsta medie la prima cãsãtorie
Year and area Average age at marriage Average age at first marriage

Soþ Soþie Soþ Soþie


Husband Wife Husband Wife

2008
Total 31,2 27,7 29,1 25,9
Urban 31,5 28,4 29,3 26,6
Rural 30,5 26,4 28,7 24,5

2009
Total 30,9 27,5 29,1 25,8
Urban 31,2 28,2 29,4 26,6
Rural 30,2 26,2 28,5 24,4

2010
Total 30,9 27,6 29,1 26,0
Urban 31,4 28,4 29,6 26,9
Rural 30,1 26,1 28,4 24,3

2011
Total 31,4 28,0 29,3 26,2
Urban 31,8 28,8 29,7 27,1
Rural 30,6 26,6 28,7 24,6

2012
Total 31,6 28,2 29,6 26,4
Urban 32,1 29,0 30,0 27,3
Rural 30,7 26,8 28,9 24,8

2013
Total 31,9 28,5 29,9 26,7
Urban 32,4 29,3 30,3 27,6
Rural 31,1 27,2 29,2 25,1

Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor


2.23 Divorces by age group of spouses

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
a soþului (ani)
Age group Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi peste
of husband (years) under and over
2008
Total 35685 442 3462 6537 7572 6741 4571 2747 1964 958 691
Sub / Under 20 19 11 4 2 2 - - - - - -
20-24 944 180 556 134 53 13 6 - 2 - -
25-29 4429 164 1636 2010 499 82 23 10 5 - -
30-34 7497 62 961 2989 2848 509 97 18 8 5 -
35-39 7428 21 227 1028 2956 2653 469 56 13 4 1
40-44 5506 2 47 265 915 2381 1661 173 43 15 4
45-49 3991 1 16 63 177 786 1625 1044 230 43 6
50-54 2971 - 8 26 73 222 551 1098 821 147 25
55-59 1599 - 2 10 35 66 108 278 646 392 62
60 ºi peste / and over 1301 1 5 10 14 29 31 70 196 352 593

82
Divorþurile dupã grupa de vârstã a soþilor - continuare
2.23 Divorces by age group of spouses - continued

Grupa de vârstã Grupa de vârstã a soþiei (ani) / Age group of wife (years)
a soþului (ani)
Age group Total Sub 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ºi peste
of husband (years) under and over

2009
Total 32341 278 3235 5820 6860 5782 4620 2411 1807 923 605
Sub / Under 20 15 6 9 - - - - - - - -
20-24 873 119 566 126 40 15 3 4 - - -
25-29 3829 93 1455 1741 433 69 25 4 5 2 2
30-34 6820 48 931 2669 2590 467 84 22 7 2 -
35-39 6342 10 200 931 2587 2091 434 62 17 6 4
40-44 5594 2 53 258 908 2314 1807 176 62 10 4
45-49 3444 - 11 61 201 559 1543 840 183 36 10
50-54 2738 - 4 18 66 190 572 982 751 129 26
55-59 1521 - 2 11 25 55 117 261 601 384 65
60 ºi peste / and over 1165 - 4 5 10 22 35 60 181 354 494

2010
Total 32632 202 3298 5618 7069 5805 5015 2349 1673 956 647
Sub / Under 20 9 5 4 - - - - - - - -
20-24 851 78 589 132 33 12 6 - - 1 -
25-29 3604 80 1460 1568 383 75 20 15 2 1 -
30-34 6891 29 947 2636 2607 539 106 17 5 3 2
35-39 6599 8 243 981 2790 2056 455 48 14 4 -
40-44 6051 2 39 238 1012 2345 2134 223 47 10 1
45-49 3207 - 10 37 168 531 1520 751 148 35 7
50-54 2645 - 4 14 51 173 575 953 709 140 26
55-59 1572 - 2 8 11 52 157 272 569 420 81
60 ºi peste / and over 1203 - - 4 14 22 42 70 179 342 530

2011
Total 35780 171 3632 6212 7537 6387 5709 2417 1852 1036 827
Sub / Under 20 10 3 5 1 - 1 - - - - -
20-24 879 73 628 148 23 3 2 1 1 - -
25-29 3984 60 1613 1807 394 86 17 4 3 - -
30-34 7542 32 1032 2841 2897 618 97 16 5 4 -
35-39 7009 3 279 1048 2842 2261 509 51 11 5 -
40-44 6842 - 56 277 1094 2617 2472 247 60 16 3
45-49 3441 - 10 58 169 543 1662 808 156 28 7
50-54 2842 - 5 15 69 171 703 966 728 150 35
55-59 1764 - 1 11 26 54 181 253 684 455 99
60 ºi peste / and over 1467 - 3 6 23 33 66 71 204 378 683

2012
Total 31324 116 2796 5691 6521 5679 5026 2290 1576 945 684
Sub / Under 20 1 1 - - - - - - - - -
20-24 630 46 427 124 28 5 - - - - -
25-29 3372 46 1270 1631 323 71 22 5 3 - 1
30-34 6430 15 813 2574 2414 504 84 25 1 - -
35-39 6525 8 232 1076 2610 2084 437 63 8 3 4
40-44 6003 - 41 220 897 2282 2237 256 50 16 4
45-49 3086 - 9 45 160 477 1468 743 155 27 2
50-54 2425 - 1 11 53 165 558 859 632 119 27
55-59 1593 - 1 6 20 58 168 281 566 406 87
60 ºi peste / and over 1259 - 2 4 16 33 52 58 161 374 559

2013
Total 28507 82 2206 5107 5673 5515 4395 2576 1370 910 673
Sub / Under 20 7 4 3 - - - - - - - -
20-24 457 41 289 99 20 6 1 1 - - -
25-29 2855 24 1069 1421 273 50 11 4 3 - -
30-34 5534 10 621 2289 2006 492 83 25 5 2 1
35-39 6101 2 178 1004 2367 2067 385 83 12 2 1
40-44 5183 - 35 216 766 2051 1759 310 40 6 -
45-49 3467 1 5 55 172 631 1497 947 122 29 8
50-54 2143 - 3 14 33 151 489 835 479 112 27
55-59 1504 - 2 7 24 41 133 306 551 374 66
60 ºi peste / and over 1256 - 1 2 12 26 37 65 158 385 570

83
Divorþurile dupã numãrul copiilor minori rãmaºi prin desfacerea cãsãtoriei
2.24 Divorces by number of under age children remained through marriage dissolution

Cu 5 copii
Fãrã copii Cu Cu Cu Cu ºi peste
Anii Total Without 1 copil 2 copii 3 copii 4 copii With 5
Years children With 1 With 2 With 3 With 4 children
child children children children and over

2008 35685 18910 12166 3881 539 124 65


2009 32341 17410 10616 3653 473 120 69
2010 32632 16922 11299 3727 496 123 65
2011 35780 19626 11591 3865 500 129 69
2012 31324 17322 9895 3484 445 114 64
2013 28507 15913 8872 3206 384 91 41

Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului, pe medii ºi sexe


Internal migration determined by permanent residence changing,
2.25 by area and sex
numãr persoane / number of persons
Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants

Anii Total În urban În rural Total Din urban Din rural


Years In urban area In rural area From urban area From rural area

Total

2008 389254 185948 203306 389254 232105 157149


2009 330672 166853 163819 330672 193120 137552
2010 458995 236502 222493 458995 273353 185642
2011 324626 164019 160607 324626 194248 130378
2012 372197 181194 191003 372197 225107 147090
2013 350556 182393 168163 350556 211080 139476

Masculin / Male

2008 179569 84227 95342 179569 111512 68057


2009 147712 73752 73960 147712 90274 57438
2010 206919 105139 101780 206919 128979 77940
2011 146080 72246 73834 146080 91758 54322
2012 169397 80048 89349 169397 107546 61851
2013 157444 80758 76686 157444 99011 58433

Feminin / Female

2008 209685 101721 107964 209685 120593 89092


2009 182960 93101 89859 182960 102846 80114
2010 252076 131363 120713 252076 144374 107702
2011 178546 91773 86773 178546 102490 76056
2012 202800 101146 101654 202800 117561 85239
2013 193112 101635 91477 193112 112069 81043

84
Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe grupe de vârstã ºi medii
Internal migration determined by permanent residence changing,
2.26 by age group and area
numãr persoane / number of persons
Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants
Grupa de vârstã (ani) Total În urban În rural Total Din urban Din rural
Age group (years) In urban area In rural area From urban area From rural area

2008
Total 389254 185948 203306 389254 232105 157149
pânã la / until 15 67366 29033 38333 67366 32902 34464
15-19 25678 10939 14739 25678 11656 14022
20-24 55310 29730 25580 55310 28588 26722
25-29 56420 34331 22089 56420 34637 21783
30-34 48096 26678 21418 48096 29480 18616
35-39 31303 15803 15500 31303 19232 12071
40-44 21667 9871 11796 21667 14369 7298
45-49 16904 6423 10481 16904 12177 4727
50-54 19651 6510 13141 19651 15241 4410
55-59 16546 5192 11354 16546 13087 3459
60 ºi peste / and over 30313 11438 18875 30313 20736 9577

2009
Total 330672 166853 163819 330672 193120 137552
pânã la / until 15 66116 28895 37221 66116 32586 33530
15-19 22618 9725 12893 22618 9700 12918
20-24 52262 28983 23279 52262 26749 25513
25-29 47459 29757 17702 47459 29535 17924
30-34 41186 23765 17421 41186 25554 15632
35-39 24594 12803 11791 24594 15141 9453
40-44 18631 9071 9560 18631 12359 6272
45-49 11897 4983 6914 11897 8478 3419
50-54 14257 5504 8753 14257 10903 3354
55-59 11545 4459 7086 11545 8865 2680
60 ºi peste / and over 20107 8908 11199 20107 13250 6857

2010
Total 458995 236502 222493 458995 273353 185642
pânã la / until 15 92863 40674 52189 92863 46342 46521
15-19 33694 15018 18676 33694 14730 18964
20-24 69711 38630 31081 69711 36159 33552
25-29 65961 41835 24126 65961 42406 23555
30-34 57466 34091 23375 57466 36681 20785
35-39 35302 18985 16317 35302 22485 12817
40-44 27992 14113 13879 27992 18813 9179
45-49 15770 6945 8825 15770 11400 4370
50-54 18217 7467 10750 18217 14028 4189
55-59 15960 6537 9423 15960 12528 3432
60 ºi peste / and over 26059 12207 13852 26059 17781 8278

2011
Total 324626 164019 160607 324626 194248 130378
pânã la / until 15 67399 28862 38537 67399 34262 33137
15-19 22727 10029 12698 22727 10050 12677
20-24 48212 26082 22130 48212 24450 23762
25-29 45897 28399 17498 45897 29029 16868
30-34 39913 23242 16671 39913 25873 14040
35-39 25346 13505 11841 25346 16351 8995
40-44 21422 10817 10605 21422 14452 6970
45-49 10846 4735 6111 10846 7828 3018
50-54 12503 5132 7371 12503 9532 2971
55-59 11474 4487 6987 11474 9099 2375
60 ºi peste / and over 18887 8729 10158 18887 13322 5565

85
Migraþia internã determinatã de schimbarea domiciliului,
pe grupe de vârstã ºi medii - continuare
Internal migration determined by permanent residence changing,
2.26 by age group and area - continued
numãr persoane / number of persons
Sosiþi / In-migrants Plecaþi / Out-migrants
Grupa de vârstã (ani) Total În urban În rural Total Din urban Din rural
Age group (years) In urban area In rural area From urban area From rural area

2012
Total 372197 181194 191003 372197 225107 147090
pânã la / until 15 74912 32579 42333 74912 39078 35834
15-19 23463 10156 13307 23463 10343 13120
20-24 49903 25735 24168 49903 24882 25021
25-29 54478 32373 22105 54478 33637 20841
30-34 46541 25930 20611 46541 30571 15970
35-39 30953 15926 15027 30953 20209 10744
40-44 25619 11990 13629 25619 17257 8362
45-49 13965 6051 7914 13965 9946 4019
50-54 14854 5690 9164 14854 11231 3623
55-59 14243 5133 9110 14243 11260 2983
60 ºi peste / and over 23266 9631 13635 213266 16693 6573

2013
Total 350556 182393 168163 350556 211080 139476
pânã la / until 15 74164 33723 40441 74164 39382 34782
15-19 22121 10011 12110 22121 9709 12412
20-24 43464 23396 20068 43464 21263 22201
25-29 54685 33434 21251 54685 33729 20956
30-34 45365 26951 18414 45365 29547 15818
35-39 30195 16718 13477 30195 20206 9989
40-44 21622 10879 10743 21622 14279 7343
45-49 15005 7304 7701 15005 10636 4369
50-54 12342 5357 6985 12342 9204 3138
55-59 11962 5108 6854 11962 9277 2685
60 ºi peste / and over 19631 9512 10119 19631 13848 5783

Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,


determinate de schimbarea domiciliului
Structure of urban and rural internal migration flows
2.27 determined by permanent residence changing

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numãr persoane / Number of persons

Total 389254 330672 458995 324626 372197 350556 Total


Din rural în urban 78671 70246 96201 66784 74470 74023 From rural to urban
Din urban în urban 107277 96607 140301 97235 106724 108370 From urban to urban
Din rural în rural 78478 67306 89441 63594 72620 65453 From rural to rural
Din urban în rural 124828 96513 133052 97013 118383 102710 From urban to rural

Rate la 1000 locuitori / Rates per 1000 inhabitants

Total 17,3 14,7 20,4 14,5 16,6 15,7 Total


Din rural în urban 6,2 5,5 7,5 5,3 5,9 5,9 From rural to urban
Din urban în urban 8,4 7,6 11,0 7,7 8,4 8,6 From urban to urban
Din rural în rural 8,0 6,9 9,2 6,5 7,5 6,7 From rural to rural
Din urban în rural 12,8 9,9 13,7 10,0 12,2 10,6 From urban to rural

Notã: Pentru perioada 2008-2013, ratele au fost calculate cu populaþia dupã domiciliu, la 1 iulie a fiecãrui an.
Note: For the period 2008-2013, the rates were calculated based on the permanent resident population, on July 1st of each year.

86
Emigranþii 1), pe sexe ºi grupe de vârstã
2.28 Emigrants 1), by sex and age group
numãr persoane / number of persons

2008 2009 2010 2011 2012 20132)

Total 302796 246626 197985 195551 170186 171640 Total


Masculin 151164 105778 85663 87389 70163 75804 Male
Feminin 151632 140848 112322 108162 100023 95836 Female

Pe grupe de vârstã / By age group

Sub 15 ani 34698 30933 25473 27578 24423 22958 Under 15 years
15-19 ani 20542 17515 13474 12229 10249 10033 15-19 years
20-24 ani 55946 47739 39375 36538 29521 31373 20-24 years
25-29 ani 49320 36965 29057 30713 27395 29444 25-29 years
30-34 ani 41710 30305 23544 23527 18310 20399 30-34 years
35-39 ani 33560 23733 18422 18057 15136 15834 35-39 years
40-44 ani 25829 21608 17720 17423 15161 15084 40-44 years
45-49 ani 18210 14741 11116 9613 10216 9561 45-49 years
50-54 ani 13093 12168 9504 8928 8459 7584 50-54 years
55-59 ani 5789 6013 5535 5702 5940 5064 55-59 years
60 ani ºi peste 4099 4906 4765 5243 5376 4306 60 years and over

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane din România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în strãinãtate în cursul anului de referinþã.
Persons from Romania who changed their usual residence abroad during the reference year.
2) Date provizorii.
Provisional data.

Emigranþii 1), dupã þara de destinaþie


2.29 Emigrants 1), by country of destination
numãr persoane / number of persons

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2)

Total 302796 246626 197985 195551 170186 171640 Total

Dupã þara de destinaþie / By country of destination

Austria 9218 11276 3369 3089 2991 7883 Austria


Belgia 1662 6570 4046 5214 7155 9740 Belgium
Canada 1738 2045 858 967 846 954 Canada
Danemarca 1406 1528 2026 2691 3550 3254 Denmark
Franþa 2431 7576 2005 2360 2736 2765 France
Germania 47642 47134 24178 19714 21950 22184 Germany
Israel 50 1110 1062 1457 2292 2506 Israel
Italia 163290 101161 91252 90136 80078 80934 Italy
Marea Britanie 2430 8631 7088 8228 8568 6822 United Kingdom
Norvegia 989 987 1242 1230 1437 1762 Norway
Olanda 2390 1892 1077 590 699 1772 Netherlands
Spania 61027 43988 51823 50748 27244 22204 Spain
Statele Unite United States
ale Americii 1591 1793 1086 1350 1073 819 of America
Suedia 2449 1746 1671 1828 2002 1643 Sweden
Alte þãri 4483 9189 5202 5949 7565 6398 Other countries

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane din România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în strãinãtate în cursul anului de referinþã.
Persons from Romania who changed their usual residence abroad during the reference year.
2) Date provizorii.
Provisional data.

87
Imigranþii 1), pe sexe ºi grupe de vârstã
2.30 Immigrants 1), by sex and age group
numãr persoane / number of persons

2008 2009 2010 2011 2012 20132)

Total 138929 135844 149885 147685 167266 165020 Total


Masculin 85421 79398 85486 83931 94047 90919 Male
Feminin 53508 56446 64399 63754 73219 74101 Female

Pe grupe de vârstã / By age group

Sub 15 ani 9676 14997 18192 17247 19273 19933 Under 15 years
15-19 ani 5736 5561 5333 5572 6093 5172 15-19 years
20-24 ani 21504 21549 21058 21102 20629 19395 20-24 years
25-29 ani 22456 22297 23712 24577 29381 28225 25-29 years
30-34 ani 22019 20362 22453 21303 24952 25387 30-34 years
35-39 ani 19031 15752 17230 16398 18909 19725 35-39 years
40-44 ani 13956 11751 13997 13944 16612 17122 40-44 years
45-49 ani 9187 8068 8588 8243 9671 9295 45-49 years
50-54 ani 7337 7016 7767 7876 8890 8433 50-54 years
55-59 ani 4223 4327 5756 5465 6839 6760 55-59 years
60 ani ºi peste 3804 4164 5799 5958 6017 5573 60 years and over

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane cu cetãþenie strãinã, românã ºi fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în România în cursul anului de referinþã.
Persons with foreign, romanian and without citizenship who settled their usual residence in Romania during the reference year.
2) Date provizorii.
Provisional data.

Imigranþii 1), dupã þara de provenienþã


2.31 Immigrants 1), by origin country
numãr persoane / number of persons

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2)

Total 138929 135844 149885 147685 167266 165020 Total

Dupã þara de provenienþã / By previous country

Austria 4705 4645 5138 2780 2499 1500 Austria


Belgia 2457 1038 989 1041 1395 1264 Belgium
Canada 334 296 230 224 132 114 Canada
China 1160 462 642 638 470 325 China
Cipru 352 505 1203 2007 2689 1300 Cyprus
Franta 1153 3369 1389 1998 2170 2154 France
Germania 38030 23496 21838 14913 14500 14390 Germany
Grecia 2994 1588 1605 2086 2795 2500 Greece
Irlanda 1322 1053 713 1071 1435 1302 Ireland
Israel 612 162 108 260 64 107 Israel
Italia 28433 21758 25428 32438 34194 35000 Italy
Marea Britanie 7038 3300 3800 6239 6343 3100 United Kingdom
Republica Moldova 3476 12847 24977 25100 22530 22764 Moldova, Republic of
Spania 33757 51549 49426 42505 63879 68536 Spain
Statele Unite United States
ale Americii 581 539 434 479 298 258 of America
Suedia 266 427 662 709 720 410 Sweden
Ungaria 836 335 588 496 665 660 Hungary
Alte þãri 11423 8475 10715 12701 10488 9336 Other countries

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane cu cetãþenie strãinã, românã ºi fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în România în cursul anului de referinþã.
Persons with foreign, romanian and without citizenship who settled their usual residence in Romania during the reference year.
2) Date provizorii.
Provisional data.

88
Migraþia internaþionalã determinatã de schimbarea reºedinþei obiºnuite, pe sexe
2.32 International migration determined by change of usual residence, by sex
numãr persoane / number of persons
Imigranþi 1) Emigranþi 2) Soldul migraþiei internaþionale
Anii Immigrants 1) Emigrants 2) Net international migration
Years Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin
Male Female Male Female Male Female

2008 138929 85421 53508 302796 151164 151632 -163867 -65743 -98124
2009 135844 79398 56446 246626 105778 140848 -110782 -26380 -84402
2010 149885 85486 64399 197985 85663 112322 -48100 -177 -47923
2011 147685 83931 63754 195551 87389 108162 -47866 -3458 -44408
2012 167266 94047 73219 170186 70163 100023 -2920 23884 -26804
20133) 165020 90919 74101 171640 75804 95836 -6620 15115 -21735

Notã: Date estimate.


Note: Estimated data.
1) Persoane cu cetãþenie strãinã, românã ºi fãrã cetãþenie care ºi-au stabilit reºedinþa obiºnuitã în România în cursul anului de referinþã.
Persons with foreign, romanian and without citizenship who settled their usual residence in Romania during the reference year.
2) Persoane din România care ºi-au schimbat reºedinþa obiºnuitã în strãinãtate în cursul anului de referinþã.
Persons from Romania who changed their usual residence abroad during the reference year.
3) Date provizorii.
Provisional data.

89
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ

LABOUR MARKET
3
CUPRINS TABELE Pagina TABLES CONTENTS
Page

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

3.1 Populaþia dupã participarea la activitatea economicã, Population by participation in economic activity,
pe sexe ºi medii ........................................................ 106 by sex and area
3.2 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj, Activity, employment and unemployment rates,
dupã nivelul de educaþie, pe sexe ºi medii ................ 107 by educational level, sex and area
3.3 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale Employment structure, by activity of
economiei naþionale ºi pe grupe de vârstã, national economy and by age group,
în anul 2013 .............................................................. 108 in 2013
3.4 Structura populaþiei ocupate, pe activitãþi ale Employment structure, by activity of national
economiei naþionale ºi dupã statutul profesional, economy and by status in employment,
în anul 2013 .............................................................. 110 in 2013
3.5 Structura populaþiei, dupã participarea Population structure, by participation
la activitatea economicã, pe grupe de vârstã, in economic activity, by age group,
sexe ºi medii, în anul 2013 ....................................... 112 sex and area, in 2013
3.6 Structura populaþiei ocupate, dupã nivelul Employment structure, by educational
de educaþie, pe grupe de vârstã, level, by age group, sex and area,
sexe ºi medii, în anul 2013 ....................................... 113 in 2013
3.7 Structura populaþiei ocupate, pe grupe de ocupaþii, Employment structure, by occupation group,
grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2013 ............ 114 age group, sex and area, in 2013
3.8 Structura populaþiei ocupate, dupã statutul Employment structure, by status in
profesional, pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, employment, by age group, sex and area,
în anul 2013 .............................................................. 118 in 2013
3.9 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei Civil employment, by activity of national
naþionale ................................................................... 119 economy
3.10 Populaþia ocupatã civilã, pe activitãþi ale economiei Civil employment, by activity of national
naþionale ºi pe forme de proprietate, în anul 2013 ....... 119 economy and by type of ownership, in 2013
3.11 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi Average number of employees,
ale economiei naþionale, pe sexe ºi by activity of national economy,
pe forme de proprietate ............................................ 120 by sex and by ownership type
3.12 Numãrul mediu al salariaþilor, pe forme Average number of employees,
de proprietate, clase de mãrime ale by ownership type, enterprises size class
întreprinderilor ºi pe sexe ......................................... 122 and by sex
3.13 Numãrul mediu al salariaþilor, pe activitãþi ale Average number of employees, by activity of
industriei, pe sexe ºi pe forme de proprietate ........... 122 industry, by sex and by ownership type
3.14 Salariaþii, pe activitãþi ale economiei naþionale Employees, by activity of national economy
ºi pe sexe, la 31 decembrie 2013 ............................. 127 and by sex, on December 31, 2013
3.15 Salariaþii, pe activitãþi ale industriei ºi pe sexe, Employees, by activity of industry and by sex,
la 31 decembrie 2013 ............................................... 128 on December 31, 2013
3.16 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului ........................ 130 Registered unemployed and unemployment rate
3.17 Persoanele cuprinse în cursuri de Persons who attend vocational
formare profesionalã ................................................. 130 training courses
3.18 ªomerii înregistraþi, dupã nivelul Registered unemployed, by educational
de educaþie ºi pe grupe de vârstã, level and by age group,
la 31 decembrie 2013 ............................................... 132 on December 31, 2013
3.19 ªomerii înregistraþi, beneficiari de indemnizaþii Registered unemployed, receiving unemployment
de ºomaj, pe grupe de vârstã ºi dupã durata indemnities, by age group and by unemployment
ºomajului, la 31 decembrie 2013 .............................. 132 duration, on December 31, 2013
3.20 ªomajul de lungã duratã, pe sexe ºi medii ............... 134 Long term unemployed, by sex and area

92
Pagina
Page

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

3.21 Numãrul accidentaþilor în muncã, pe activitãþi ale Number of injured at work, by activity of
economiei naþionale, în anul 2013 ............................ 135 national economy, in 2013
3.22 Revendicãrile care au declanºat conflicte Claims which caused
de interese . ............................................................... 139 conflicts of interest
3.23 Conflictele de interese ºi frecvenþa lor lunarã .......... 140 Conflicts of interest and their monthly frequency
3.24 Greve declanºate, cu respectarea procedurii Strikes initiated by observing the procedure
prevãzute în Legea nr. 168 / 1999 ............................ 140 provided by Law no. 168 / 1999
3.25 Conflictele de interese, pe activitãþi ale Conflicts of interest, by activity of
economiei naþionale .................................................. 142 national economy
3.26 Numãrul locurilor de muncã vacante, Number of vacancies, by activity
pe activitãþi ale economiei naþionale ......................... 146 of national economy
3.27 Rata locurilor de muncã vacante, Rate of vacancies, by activity of
pe activitãþi ale economiei naþionale ......................... 147 national economy
3.28 Numãrul locurilor de muncã vacante, Number of vacancies, by
pe grupe majore de ocupaþii ..................................... 148 major occupation groups
3.29 Rata locurilor de muncã vacante, Rate of vacancies,
pe grupe majore de ocupaþii ..................................... 149 by major occupation groups

Teritorial Territorial

3.30 Populaþia dupã participarea la activitatea Population by participation in economic activity,


economicã, în profil teritorial, pe sexe ºi medii ................ at territorial level, by sex and area
3.31 Ratele de activitate, ocupare ºi ºomaj, Activity, employment and unemployment rates, at
în profil teritorial, dupã nivelul de educaþie, territorial level, by educational level,
pe sexe ºi medii, în anul 2013 ......................................... by sex and area, in 2013
3.32 Structura populaþiei, dupã participarea la activitatea Population structure, by participation in economic
economicã, în profil teritorial, pe grupe de vârstã, activity, at territorial level, by age group,
sexe ºi medii, în anul 2013 .............................................. sex and area, in 2013
3.33 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, Employment structure, at territorial level,
dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã, by educational level, by age group,
sexe ºi medii, în anul 2013 .............................................. sex and area, in 2013
3.34 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, Employment structure, at territorial level,
dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã, by status in employment, by age group,
sexe ºi medii, în anul 2013 .............................................. sex and area, in 2013
3.35 Structura populaþiei ocupate, în profil teritorial, Employment structure, at territorial level,
pe activitãþi ale economiei naþionale ºi by activity of national economy and
pe grupe de vârstã, în anul 2013 ..................................... by age group, in 2013
3.36 Populaþia ocupatã civilã, în profil teritorial ºi Civil employment, at territorial level and
pe activitãþi ale economiei naþionale, by activity of national economy,
în anul 2013 ..................................................................... in 2013
3.37 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial ................ Average number of employees, at territorial level
3.38 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial Average number of employees, at territorial level
ºi pe sexe ......................................................................... and by sex
3.39 Numãrul mediu al salariaþilor, în profil teritorial Average number of employees, at territorial level
ºi pe activitãþi ale economiei naþionale, and by activity of national economy,
în anul 2013 ..................................................................... in 2013
3.40 ªomerii înregistraþi ºi rata ºomajului, Registered unemployed and unemployment rate,
în profil teritorial, la 31 decembrie 2013 ........................... at territorial level, on December 31, 2013

93
3.41 ªomerii înregistraþi, în profil teritorial, Registered unemployed, at territorial level,
pe categorii de personal ºi nivel de educaþie, by category of personnel and educational level,
la 31 decembrie 2013 ....................................................... on December 31, 2013
3.42 ªomajul de lungã duratã, în profil teritorial, Long term unemployed, at territorial level,
pe sexe ºi medii ................................................................ by sex and area
3.43 Numãrul locurilor de muncã vacante, Number of vacancies, by activity
pe activitãþi ale economiei naþionale, of national economy, at territorial level,
în profil teritorial, în anul 2013 .......................................... in 2013
3.44 Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi Rate of vacancies, by activity of national
ale economiei naþionale, în profil teritorial, economy, at territorial level,
în anul 2013 ...................................................................... in 2013
3.45 Numãrul locurilor de muncã vacante, Number of vacancies, by major
pe grupe majore de ocupaþii, în profil occupation groups, at territorial level,
teritorial, în anul 2013 ....................................................... in 2013
3.46 Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe majore Rate of vacancies, by major occupation groups,
de ocupaþii, în profil teritorial, în anul 2013 ..................... at territorial level, in 2013
3.47 Numãrul accidentaþilor în muncã, în profil teritorial, Number of injured at work, at territorial level,
în anul 2013 ..................................................................... in 2013
3.48 Conflictele de interese, în profil teritorial, Conflicts of interest,
în anul 2013 ..................................................................... at territorial level, in 2013

SURSA DATELOR DATA SOURCE

Cercetãri statistice: Statistical surveys:


 Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household labour force statistical survey, for data
gospodãrii, pentru datele privind populaþia ocupatã on employment and unemployment (according to
ºi ºomajul (conform Regulamentului nr. 577/1998 al the Regulation no.577/1998 of the Council regarding
Consiliului privind organizarea unei anchete prin the organization of a labour force sample survey in
sondaj asupra forþei de muncã din Comunitate, cu EC, with later modifications);
modificãrile ulterioare);
 Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã în Labour cost survey carried out in economic and
unitãþile economico-sociale, pentru datele referitoare social units, for data regarding the number of
la numãrul salariaþilor (conform Regulamentului employees (according to the Regulation of the
Consiliului ºi Parlamentului European nr. 530/1999 European Parliament and of the Council
privind statisticile structurii câºtigurilor salariale ºi no.530/1999 regarding statistics of earnings and
costului forþei de muncã); labour cost structures);
 Cercetarea statisticã trimestrialã asupra locurilor de Quarterly job vacancy survey, for data related to rate
muncã vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor of vacancies (according to the Regulation of the
de muncã vacante (conform Regulamentului Consiliului European Parliament and of the Council
ºi Parlamentului European nr. 453/2008 privind no.453/2008 regarding statistics of vacancies);
statisticile referitoare la locurile de muncã vacante);
 Balanþa forþei de muncã, pentru datele privind Labour force balance, for data on civil employment
populaþia ocupatã civilã pe activitãþi ale economiei by activity of national economy, by type of ownership
naþionale, pe forme de proprietate ºi pe judeþe. and by county.

Surse administrative: Administrative sources:


 Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de National Agency for Employment, for data on the
Muncã, pentru datele privind ºomajul înregistrat ºi number of registered unemployment and the number
numãrul persoanelor cuprinse în cursuri de calificare of persons who attend qualification and
ºi recalificare; requalification courses;
 Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Ministry of Labour, Family, Social Protection and
Persoanelor Vârstnice, pentru datele privind Elderly Persons, for data on working conditions.
condiþiile de muncã.

94
PRECIZÃRI METODOLOGICE METHODOLOGICAL NOTES

FORÞA DE MUNCÃ LABOUR FORCE

Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în Household Labour Force Survey (HLFS) is
gospodãrii (AMIGO) este conceputã ca o sursã importantã conceived as an important source of inter-census
de informaþii intercenzitare asupra forþei de muncã; ancheta information about labour force; the survey provides, in a
furnizeazã, într-o manierã coerentã, date esenþiale asupra coherent way, essential data about main population
principalelor segmente de populaþie (activã - ocupatã ºi în segments (economically active - employed and
ºomaj - inactivã), cu numeroase posibilitãþi de corelare ºi unemployed - non-economically active), with numerous
structurare dupã caracteristici demo - socio - economice possibilities of correlation and structuring by demo-socio-
diverse, în condiþii de comparabilitate internaþionalã. Începând economical features, under international comparability
cu anul 1996, ancheta forþei de muncã în gospodãrii se conditions. Beginning with 1996, household labour force
realizeazã trimestrial, ca o cercetare continuã, permiþând astfel survey is quarterly carried out, as a continuous survey,
obþinerea de date conjuncturale asupra mãrimii ºi structurii resulting in short-term data on the labour force size and
ofertei de forþã de muncã ºi evidenþierea fenomenelor cu structure and pointing out seasonal phenomena taking
caracter sezonier care se manifestã pe piaþa forþei de muncã. place on the labour market. Since 2004, the sample
Din anul 2004, volumul eºantionului pe care se realizeazã volume is of 28080 dwellings/quarter. The yearly data are
ancheta este de 28080 locuinþe/trimestru. Datele anuale se calculated as quartely data arithmetic means.
calculeazã ca medii aritmetice ale datelor trimestriale.
Indicatorii de forþã de muncã, prezentaþi în Anuar pentru The labour force indicators presented in the Yearbook
perioada 2008-2013, respectiv populaþia activã, populaþia for the 2008-2013 period, respectively economically active
ocupatã, ºomerii, populaþia inactivã, ratele de activitate, population, employment, unemployed, economically
ratele de ocupare ºi ratele ºomajului etc. au fost revizuite în inactive population, activity rates, employment rates and
funcþie de populaþia rezidentã, conform conceptului de unemployment rates etc. are revised according to the usual
reºedinþã obiºnuitã ºi a pragului de cel puþin 12 luni de resident population, according to the concept of usual
prezenþã/absenþã pe teritoriul României, recalculatã în residence and threshold of 12 months presence/absence
condiþii de comparabilitate cu rezutatele finale ale at least on the Romania's territory recalculated under the
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor din anul 2011. conditions of comparability with the final results of
Din acest motiv, seriile 2008-2013 nu sunt comparabile cu the Population and Housing Census of 2011. That is
perioadele precedente. Operaþiunea de recalculare a why, 2008-2013 series are not comparable with the
indicatorilor statistici obþinuþi pe baza datelor colectate prin previous periods. The recalculation of statistical indicators
cercetãrile statistice selective în gospodãriile populaþiei obtained based on data collected by selective statistical
pentru anii 2004-2006 se va finaliza în anul 2015. surveys in the population households for 2004-2006 will be
finalized in 2015.
Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã Labour cost survey is a complex yearly statistical
este o cercetare statisticã anualã complexã care furnizeazã survey which provides the necessary elements for the
elementele necesare efectuãrii unor analize privind evoluþia analysis on the evolution of various components of labour
diferitelor componente ale costului forþei de muncã ºi cost and correlations among them, offering, as well, the
corelaþiile dintre ele, oferind, totodatã, elementele necesare necessary elements for the calculation of net and gross size,
calculului mãrimii brute ºi nete, lunare ºi orare, a câºtigului monthly and hourly, of the earnings structured by national
salarial structurat pe activitãþi ale economiei naþionale, forme economy activity, ownership type, legal form, employees
de proprietate, forme juridice, categorii de salariaþi, sexe, category, sex, development region and county. It is achieved
regiuni de dezvoltare ºi judeþe. Se realizeazã pe un eºantion on a sample of about 24500 economic and social operators,
de circa 24500 de operatori economici ºi sociali, aparþinând from all enterprise size classes, irrespective of employees
tuturor claselor de mãrime a întreprinderii, indiferent de number. There are excluded armed forces and similar staff
numãrul de salariaþi. Nu sunt cuprinse forþele armate ºi (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs,
personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Romanian Intelligence Service a.s.o.).
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante Job vacancy survey is a quarterly statistical
este o cercetare statisticã selectivã trimestrialã, având ca perioadã sample survey, having as reference period the quarter
de referinþã luna de mijloc a trimestrului, furnizeazã elementele middle month; it provides the necessary elements for
necesare calculãrii ratei trimestriale a locurilor de muncã vacante. the calculation of vacancies quarterly rate. It is carried
Cercetarea statisticã se realizeazã pe un eºantion de circa 22000 out on a sample of about 22000 enterprises / local
de întreprinderi/unitãþi locale. Sunt excluse forþele armate ºi units. There are excluded armed forces and similar staff

95
personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul (Ministry of National Defence, Ministry of Internal Affairs,
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.). Romanian Intelligence Service a.s.o.)
Balanþa forþei de muncã este o lucrare care se Labour force balance is a paper drawn up based
realizeazã pe baza informaþiilor din mai multe surse de date: on the information from several data sources:
statistica demograficã; cercetarea statisticã privind costul demographic statistics, labour cost survey; household
forþei de muncã; cercetarea statisticã asupra forþei de muncã labour force survey (HLFS); administrative sources.
în gospodãrii (AMIGO); surse administrative.
Populaþia activã (persoanele active) - din punct de Economically active population (active persons)
vedere economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani comprises all persons aged 15 years and over, providing
ºi peste, care furnizeazã forþa de muncã disponibilã available labour force for the production of goods
pentru producþia de bunuri ºi servicii; include populaþia and services; it includes employed population and
ocupatã ºi ºomerii. unemployed.
Populaþia ocupatã cuprinde, conform metodologiei Employment includes, according to the
„Cercetãrii statistice asupra forþei de muncã în methodology of ”Household labour force survey” all
gospodãrii”, toate persoanele de 15 ani ºi peste, care au persons aged 15 years and over, who carried out an
desfãºurat o activitate economicã producãtoare de economic activity producing goods or services of at least
1) 1)
bunuri sau servicii de cel puþin o orã în perioada de one hour during the reference period (one week) in
referinþã (o sãptãmânã), în scopul obþinerii unor venituri order to get income as salaries, payment in kind or other
sub formã de salarii, platã în naturã sau alte beneficii. benefits.
Începând din anul 2011, lucrãtorii pe cont propriu ºi Since 2011, self employed and contributing family
lucrãtorii familiali neremuneraþi care lucreazã în workers who work in agriculture are considered
agriculturã sunt consideraþi persoane ocupate doar employed persons only if they own agricultural
dacã sunt proprietarii producþiei agricole (nu neapãrat ºi production (not necessarily of land) obtained and fulfill
ai pãmântului) obþinute ºi îndeplinesc una dintre one of the main conditions:
urmãtoarele condiþii:
a) producþia agricolã este destinatã, fie ºi mãcar în a) agricultural production is meant at least partly to
parte, vânzãrii sau schimbului în naturã (troc); sale or change in kind;
b) producþia agricolã este destinatã exclusiv b) agricultural production is meant exclusively to own
2)
consumului propriu dacã aceasta reprezintã o parte consumption if it represents a substantial part of
2)
substanþialã a consumului total al gospodãriei. household total consumption.
Sunt excluse din populaþia ocupatã persoanele care: The following persons are excluded from employment:
– desfãºoarã activitãþi agricole minore3), în scop de – they carry out minor agricultural activities3), for
recreere, hobby sau pentru a obþine, suplimentar, recreation, hobby or to get, supplementary, food
produse alimentare fãrã ca acestea sã constituie o products without being an important part of
parte importantã a consumului total al gospodãriei; household total consumption;
– desfãºoarã activitãþi agricole (cu o duratã de peste 10 – they develop agricultural activities (over 10 hours per
ore/sãptãmânã), producþia agricolã fiind destinatã week), being exclusively meant for own
exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentând consumption, but not representing a substantial part
o parte substanþialã a consumului total al gospodãriei. of household total consumption.
În afara persoanelor care au un loc de muncã ºi au lucrat Besides persons with a job and who worked during the
în cursul sãptãmânii de referinþã, indiferent de statutul reference week, no matter of professional status, there
profesional, se considerã persoane ocupate ºi cele care are considered employed persons those who belong to
fac parte din urmãtoarele categorii: the following categories:
– persoanele care în cursul sãptãmânii de referinþã au – persons who during the reference week carried out
desfãºurat o muncã oarecare, plãtitã sau a certain paid or bringing income work, even if they
aducãtoare de venit, chiar dacã erau în curs de had compulsory school training, were retired or
pregãtire ºcolarã obligatorie, erau la pensie sau benefited of pension, were registered at National
beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenþia Employment Agency (NEA) receiving or not
Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã unemployment benefit;
(ANOFM), primind sau nu indemnizaþie de ºomaj;
– ucenicii ºi stagiarii remuneraþi, care lucreazã cu – remunerated apprentices and trainees, who work
program de lucru complet sau parþial; with full or part time;
– membrii forþelor armate. – members of armed forces.
1)
Cel puþin 15 ore pentru lucrãtorii pe cont propriu ºi lucrãtorii familiali neremuneraþi din agriculturã - anterior anului 2011.
At least 15 hours for self employed and agriculture contributing family workers - prior to 2011.
2)
Cel puþin 50% din consumul total al gospodãriei. / At least 50% of household total consumption.
3)
A cãror duratã în sãptãmâna de referinþã nu depãºeºte 10 ore. / Whose duration in the reference week does not exceed 10 hours.
96
Populaþia ocupatã civilã cuprinde, potrivit Civil employment includes, according to the
metodologiei balanþei forþei de muncã, toate persoanele methodology used for the labour force balance, all
care, în anul de referinþã, au desfãºurat o activitate persons who, during the reference year, carried out a
economico-socialã aducãtoare de venit, cu excepþia socio-economic lucrative activity, excepting military staff
cadrelor militare ºi a persoanelor asimilate acestora and similar (Ministry of National Defence, Ministry of
(personalul din Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Internal Affairs, Romanian Intelligence Service staff),
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii), a salariaþilor political and community organisations employees and
organizaþiilor politice, obºteºti ºi a deþinuþilor. the convicts.
ªomerii conform definiþiei internaþionale a Biroului Unemployed according to the international
Internaþional al Muncii (BIM), sunt persoanele de definition of International Labour Office (ILO) criteria, are
15-74 ani, care în perioada de referinþã îndeplinesc persons aged 15-74 years who, during the reference
simultan urmãtoarele condiþii: period, simultaneously meet the following conditions:
– nu au loc de muncã ºi nu desfãºoarã o activitate în – have no job and are not carrying out any activity in
scopul obþinerii unor venituri; order to get income;
– sunt în cãutarea unui loc de muncã, utilizând în ultimele – are looking for a job, undertaking certain actions
patru sãptãmâni diferite metode active pentru a-l gãsi during the last four weeks (registering at
(înscrierea la agenþii de ocupare a forþei de muncã sau employment agencies, or private agencies for
la agenþii particulare de plasare, acþiuni pentru placement, attempts for starting an activity on own
începerea unei activitãþi pe cont propriu, publicarea de account, publishing notices, asking for a job among
anunþuri, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc.); friends, relatives, mates, trade unions a.s.o.);
– sunt disponibile sã înceapã lucrul în urmãtoarele – are available to start work within the next two weeks,
douã sãptãmâni, dacã s-ar gãsi imediat un loc de muncã. if they immediately find a job.
Rata de activitate reprezintã raportul dintre populaþia Activity rate represents the ratio between active
activã ºi populaþia totalã în vârstã de 15-64 ani, exprimat population and total population aged 15-64 years
procentual. expressed as percentage.
Rata de ocupare reprezintã raportul dintre populaþia Employment rate represents the ratio between
ocupatã ºi populaþia totalã în vârstã de employed population and total population aged
15-64 ani, exprimat procentual. 15-64 years expressed as percentage.
Rata ºomajului reprezintã raportul dintre numãrul Unemployment rate represents the ratio between
ºomerilor ºi populaþia activã, exprimat procentual. the number of unemployed and active population
expressed as percentage.
Rata ºomajului de lungã duratã reprezintã ponderea Long term unemployment rate represents the
ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în populaþia weight of unemployed for 12 months and over in active
activã. population.
Rata ºomajului de lungã duratã pentru tineri Long term unemployment rate for young people
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în (aged 15-24 years) represents the weight of young
ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã tânãrã. unemployed for 6 months and over in young active
population.
Incidenþa ºomajului de lungã duratã reprezintã Incidence of long term unemployment represents
ponderea ºomerilor aflaþi în ºomaj de 12 luni ºi peste în the weight of unemployed for 12 months and over in total
total ºomeri. unemployed.
Incidenþa ºomajului de lungã duratã pentru tineri Incidence of long term unemployment for young
(15-24 ani) reprezintã ponderea ºomerilor tineri aflaþi în people (aged 15-24 years) represents the weight of
ºomaj de 6 luni ºi peste în total ºomeri tineri. young unemployed for six months and over in total young
unemployed.
Statutul profesional reprezintã situaþia unei persoane Status in employment represents the situation of
ocupate, în funcþie de modul de obþinere a veniturilor prin an employed person, depending on the way of achieving
exercitarea unei activitãþi ºi anume: income from his activity, namely:
– salariat, persoana care-ºi exercitã activitatea pe baza – employee, a person who carries out his activity
unui contract de muncã într-o unitate economicã sau based on an employment contract into an economic
socialã - indiferent de forma ei de proprietate - sau la or social unit - no matter of its ownership type - or for
persoane particulare, în schimbul unei remuneraþii sub private persons, for a remuneration as salary, in
formã de salariu, plãtit în bani sau naturã, sub formã de cash or in kind, as commission a.s.o.;
comision etc.;

97
– patron, persoana care-ºi exercitã ocupaþia – employer, a person who carries out his occupation
(meseria) în propria sa unitate (întreprindere, (trade) in his own unit (enterprise, agency,
agenþie, atelier, magazin, birou, fermã etc.), pentru a workshop, shop, office, farm a.s.o.) for whose activity
cãrei activitate are angajaþi unul sau mai mulþi he has one or several employees;
salariaþi;
– lucrãtor pe cont propriu, persoana care-ºi exercitã – self-employed, a person who carries out his activity
activitatea în unitatea proprie sau într-o afacere in his own unit or in an individual business, without
individualã, fãrã a angaja nici un salariat, fiind ajutat, hiring any employee, being helped, or not, by
sau nu, de membrii familiei, neremuneraþi; contributing family workers;
– lucrãtor familial neremunerat, persoana care-ºi – contributing family worker, a person who carries
exercitã activitatea într-o unitate economicã familialã out his activity into a family economic unit, run by a
condusã de un membru al familiei sau o rudã, pentru member of the family or a relative, for which he gets
care nu primeºte remuneraþie sub formã de salariu no remuneration as salary or payment in kind;
sau platã în naturã; gospodãria þãrãneascã peasant (agricultural) household is considered such
(agricolã) este consideratã o astfel de unitate; a unit;
– membru al unei societãþi agricole sau al unei – member of an agricultural holding or of a
cooperative neagricole, persoana care a lucrat fie non-agricultural co-operative, a person who
ca proprietar de teren agricol într-o societate worked either as owner of agricultural land into an
agricolã constituitã conform legii, fie ca membru al agricultural holding set up according to legal
unei cooperative meºteºugãreºti, de consum sau de provisions, or as a member of a craftsmen,
credit. consumption or credit co-operative.
Numãrul mediu al salariaþilor reprezintã o medie Average number of employees represents a
aritmeticã simplã rezultatã din suma efectivelor zilnice simple arithmetic mean resulted from the sum of daily
ale salariaþilor, inclusiv din zilele de repaus sãptãmânal, employees number, including from the weekly rest days,
sãrbãtori legale ºi alte zile nelucrãtoare împãrþitã la legal holidays and other non-working days divided to the
numãrul total al zilelor calendaristice (365 zile). În total calendar days of the year (365 days). In daily
efectivul zilnic al salariaþilor luat în calculul numãrului number of employees taken into calculation for average
mediu, nu se cuprind: salariaþii aflaþi în concedii fãrã number, there are not included: employees under
platã, în grevã, detaºaþi la lucru în strãinãtate. În zilele de unpaid leave, on strike, detached to work abroad. In
repaus sãptãmânal, sãrbãtori legale ºi alte zile weekends, legal holidays, other days off it is taken into
nelucrãtoare se ia în calcul ca efectiv zilnic numãrul calculation as daily number the number of employees
salariaþilor din ziua precedentã, mai puþin cei al cãror from previous day, less that of those whose labour
contract/raport a încetat în aceastã zi. Salariaþii care nu contract ceased the same day. Employees who were not
au fost angajaþi cu normã întreagã s-au inclus în numãrul employed in full time are included in average number of
mediu proporþional cu timpul de lucru prevãzut în employees, proportionally with the working time from the
contractul de muncã. În efectivul de salariaþi luat în labour contract. Only persons paid are included in the
calculul numãrului mediu se includ numai persoanele number of employees taken into the calculation of
care au fost plãtite. average number.
Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în Beginning with 2003 out of the daily total number
calculul numãrului mediu au fost excluºi salariaþii al taken into account when computing the average number
cãror contract de muncã/raport de serviciu a fost excluded the employees whose labour
suspendat, conform Legii nr.53/2003 (republicatã) contract/agreement was suspended according to the
Codul muncii, art. 49-54, privind „Suspendarea Law no. 53/2003 (republished) - Labour Code, art. 49-54,
contractului individual de muncã” ºi Legii nr.161/2003 regarding the ”Suspension of the individual labour
(cu completãrile ºi modificãrile ulterioare) referitor la contract” and the Law no. 161/2003 (with subsequent
suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu amendments) regarding suspension of the work
de maternitate, concediu pentru incapacitate temporarã agreement (examples: maternity leave, temporarily
de muncã, exercitarea unei funcþii în cadrul unei labour disability leave, exercising a function within an
autoritãþi executive, legislative ori judecãtoreºti pe toatã executive, legislative or judiciary authority during
durata mandatului º.a.m.d.). duration of the mandate a.s.o.).
Numãrul salariaþilor la 31 decembrie (efectivul Number of employees on December 31 (number
salariaþilor) reprezintã numãrul de salariaþi angajaþi cu of employees) represents the number of employees
contract individual de muncã pe duratã determinatã sau employed with individual labour contract with definite or
nedeterminatã, în program complet sau parþial (inclusiv non-definite duration, with full or part-time (including

98
cei cu contract de muncã/raport de serviciu suspendat) those with suspended labour contract/agreement)
existenþi în evidenþele întreprinderii la sfârºitul anului. Nu existent in the enterprise records at the end of the year.
sunt cuprinºi salariaþii detaºaþi la lucru în strãinãtate ºi cei The employees detached abroad and those who hold
care cumuleazã mai multe funcþii ºi nu au funcþia de bazã more than one position and are not having the main
la unitatea raportoare. position at the reporting unit are not included.
Repartizarea salariaþilor pe activitãþi ale economiei The breakdown of employees by activity of the
naþionale s-a realizat dupã activitatea omogenã a national economy was carried out according to
întreprinderii, iar pe judeþe în funcþie de localitatea în care homogeneous activity of the enterprise and by county
aceºtia îºi desfãºoarã activitatea. according to the locality where they work.
ªomerii înregistraþi reprezintã persoanele care Registered unemployed represent persons who
îndeplinesc cumulativ condiþiile prevãzute de fulfill the cumulative conditions stipulated by the
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj Law no.76/2002 regarding the system of unemployment
ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã ºi care se înregistreazã insurance and employment incentives and who register
la agenþia pentru ocuparea forþei de muncã în a cãrei razã to the employment agency in the territorial zone they
teritorialã îºi au domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa, ori alt have domicile or, by case, residence, or to another
furnizor de servicii de ocupare, care funcþioneazã în condiþiile provider of employment services, functioning according
prevãzute de lege, în vederea obþinerii unui loc de muncã. to the law, in order to get a job.
Conform legislaþiei în vigoare, calitatea de ºomer o According to the legislation in force, unemployed
are persoana care îndeplineºte cumulativ urmãtoarele position is held by person who fulfills the following
condiþii: cumulative conditions:
a) este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de a) he/she is looking for a job from 16 years old at
minimum 16 ani ºi pânã la îndeplinirea condiþiilor de pensionare; least to pension age;
b) starea de sãnãtate ºi capacitãþile fizice ºi psihice o b) his/her health, his/her physical and psychical
fac aptã pentru prestarea unei munci; capacities make him able to work;
c) nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau c) he/she has no job, he/she gets no income or, from
realizeazã din activitãþi autorizate potrivit legii, venituri mai legal activities, he/she gets an income lower than the
mici decât valoarea indicatorului social de referinþã al value of reference social indicator of unemployment
asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de insurance and stimulation of employment in force;
muncã, în vigoare;
Indicatorul social de referinþã al asigurãrilor pentru Social reference indicator of insurance
ºomaj ºi stimulãrii ocupãrii forþei de muncã, denumit în unemployment and stimulation of employment, further
continuare indicator social de referinþã, reprezintã unitatea called social reference indicator represents the unit
exprimatã în lei la nivelul cãreia se raporteazã prestaþiile expressed in lei at the level of which there are reported
bãneºti, suportate din bugetul asigurãrilor pentru ºomaj, money provisions, supported from unemployment
acordate atât în vederea asigurãrii protecþiei persoanelor în insurance budget, granted both to ensure persons
cadrul sistemului asigurãrilor pentru ºomaj, cât ºi în vederea protection within unemployment insurance system and to
stimulãrii anumitor categorii de persoane pentru a se încadra stimulate certain categories of persons to get a job, as
în muncã, precum ºi a angajatorilor pentru a încadra în well as employers in view to employ persons looking for
muncã persoane în cãutarea unui loc de muncã. Valoarea a job. The social indicator value for 2013 is lei 500;
indicatorului social pentru anul 2013 este de 500 lei;
d) este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada d) he/she is available to start work in the next period
imediat urmãtoare dacã s-ar gãsi un loc de muncã. if he/she finds a job.
Asimilaþi ºomerilor sunt persoanele în cãutarea unui Unemployed assimilated are persons looking for a
loc de muncã ºi care nu au putut ocupa loc de muncã dupã job who could not occupy a job after graduation of
absolvirea unei instituþii de învãþãmânt ºi care îndeplinesc education institution fulfilling the following conditions:
urmãtoarele condiþii:
– sunt absolvenþi ai instituþiilor de învãþãmânt, în vârstã – graduates of an education institution, aged minimum
de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile 16 years, who during 60 days period since
de la absolvire nu au reuºit sã se încadreze în muncã graduation did not succeed to be employed
potrivit pregãtirii profesionale; according to vocational training;
– sunt absolvenþi ai ºcolilor speciale pentru persoanele – graduates of special schools for disabled persons
cu handicap în vârstã de minim 16 ani care nu au reuºit aged minimum 16 years, who did not succeed to be
sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii employed according to their vocational training.
profesionale.

99
Rata ºomajului înregistrat reprezintã raportul Registered unemployment rate represents the ratio
dintre numãrul ºomerilor (înregistraþi la agenþiile pentru between the number of unemployed (registered at the
ocuparea forþei de muncã) ºi populaþia activã civilã agencies for employment) and civil economically active
(ºomeri + populaþie ocupatã civilã, definitã conform population (unemployed + civil employment, defined
metodologiei balanþei forþei de muncã). according to the methodology of labour force balance).

Locuri de muncã vacante Job vacancies

Rata locurilor de muncã vacante reprezintã Vacancies rate represents the ratio between the
raportul dintre numãrul locurilor de muncã vacante ºi numbers of vacancies and total number of jobs
numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi vacante, (occupied and vacant, excluding the blocked ones or
exclusiv cele blocate sau destinate numai promovãrii meant for promotion inside the enterprise or
în interiorul întreprinderii sau instituþiei), exprimat institution), expressed as percentage.
procentual.
Datele medii anuale privind numãrul locurilor de Yearly average data on the number of vacancies and
muncã vacante ºi numãrul total de locuri de muncã se total number of jobs are calculated as simple arithmetic
calculeazã ca medii aritmetice simple ale datelor means of quarterly data corresponding to each of the
trimestriale corespunzãtoare fiecãruia dintre cei doi two indicators.
indicatori.
Numãrul locurilor de muncã vacante include Number of vacancies includes the number of paid,
numãrul posturilor plãtite, nou create, neocupate, sau newly created jobs, unoccupied or becoming vacancies,
care vor deveni vacante, pentru care: for which:
– angajatorul întreprinde acþiuni concrete spre a gãsi – employer takes concrete actions to find an adequate
un candidat potrivit pentru ocuparea postului candidate for that job (examples of concrete actions
respectiv (exemple de acþiuni concrete întreprise de taken by employer: announce of vacancy existence
angajator: anunþarea existenþei locului vacant prin through employment services, advertising in the
serviciile de ocupare a forþei de muncã, publicitate newspapers, mass media, internet, direct contact
prin ziare, media, Internet, contactare directã a with possible candidates etc);
posibililor candidaþi etc.);
– angajatorul doreºte ocuparea imediatã sau într-o – employer whishes to occupy at once or in specific
perioadã specificã de timp, stabilitã de angajator. period of time, set by employer. Specific time period
Perioada specificã de timp se referã la perioada refers to the needed maximum period of vacant job
maximã necesarã ocupãrii locului de muncã vacant. occupation.
Sunt considerate locuri de muncã vacante posturile There are considered vacancies those jobs for
destinate persoanelor din afara întreprinderii (dar pe persons outside the enterprise (for which can also
care pot concura ºi persoane din interiorul compete those from inside the enterprise) no matter if
întreprinderii), indiferent dacã sunt posturi pe duratã they are jobs for definite or indefinite period, full time or
determinatã sau nedeterminatã, în program de lucru part time.
normal sau parþial.
Nu se considerã vacante, posturile neocupate: There are not considered vacancies the
unoccupied jobs:
– destinate exclusiv promovãrii persoanelor din – exclusively meant to promote persons from inside
interiorul întreprinderii sau instituþiei; the enterprise;
– din unitãþile administraþiei publice, blocate printr-un – from units of public, local administration blocked by
act normativ. normative documents.
Posturile ocupate de persoanele care absenteazã o Jobs occupied by persons who are absent a certain
anumitã perioadã de timp (concedii de maternitate, pentru period of time (maternity leaves, child care, sick leaves,
îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fãrã platã, unpaid ones, others) are considered vacancies if the
alte absenþe), se considerã vacante, dacã angajatorul employer wishes substitution during definite or
doreºte substituirea pe perioadã determinatã (temporarã) temporary period and if he looks for candidates.
ºi dacã întreprinde acþiuni de gãsire a candidaþilor.

100
Numãrul total al locurilor de muncã (ocupate ºi Total number of jobs (occupied and vacant)
vacante) include efectivul salariaþilor la sfârºitul lunii includes the number of employees at the end of the
(exclusiv cei cu contract de muncã/raport de serviciu month (except those with suspended labour contract /
suspendat) ºi numãrul locurilor de muncã vacante. agreement) and number of vacant jobs.

CONDIÞII DE MUNCÃ WORKING CONDITIONS

Accident de muncã reprezintã vãtãmarea violentã Accident at work represents the violent body injury
a organismului, precum ºi intoxicaþia acutã profesionalã, as well as the acute professional intoxication, taking
care s-au produs în timpul procesului de muncã sau în place during labour process or when accomplishing
îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, ºi care provoacã duties at work, and which causes the temporary
incapacitatea temporarã de muncã de cel puþin trei zile incapacity of work for at least three calendar days,
calendaristice, invaliditate sau deces. invalidity or death.
În raport cu urmãrile produse ºi cu numãrul persoanelor According to consequences and to the number of
accidentate, accidentul de muncã se clasificã în: persons injured, accidents at work are classified as follows:
– accident care produce incapacitate temporarã de – accident causing temporary incapacity of work for at
muncã de cel puþin 3 zile calendaristice; least 3 calendar days;
– accident care produce invaliditate; – accident causing invalidity;
– accident mortal; – fatal accident at work;
– accident colectiv, respectiv cel în care sunt – collective accident, when at least 3 persons are
accidentate în acelaºi timp ºi din aceeaºi cauzã cel injured at the same time and due to the same
puþin trei persoane. cause.
Rata accidentelor de muncã reprezintã frecvenþa Rate of accidents at work represents accidents
de accidentare sau numãrul accidentaþilor ce revin la frequency or number of injured persons per
1000 salariaþi. 1000 employees.
Conflictele de interese se referã la întreruperile Conflicts of interest refer to work temporary
temporare ale lucrului declanºate, în general, în scopuri interruptions, generally for claiming purposes or in view
revendicative sau pentru normalizarea raporturilor de to normalize the labour relationships between the unit,
muncã dintre unitate, pe de o parte, ºi salariaþii acesteia, on the one side, and its employees, on the other side
pe de altã parte conform Legii nr.168/1999 privind according to the Law no.168/1999.
soluþionarea conflictelor de muncã.
Greva constituie o încetare colectivã ºi voluntarã a Strike represents a collective and voluntary ceasing
lucrului într-o unitate, conform Legii nr. 168/1999. of work within a unit, according to the Law no. 168/1999.

Conform CAEN Rev.2 According to CANE Rev.2


Industria include activitãþile de: industrie extractivã, Industry includes: mining and quarrying,
industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de manufacturing, electricity, gas, steam and air
energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer conditioning production and supply, water supply,
condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea sewerage, waste management and decontamination
deºeurilor, activitãþi de decontaminare. activities.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, Trade services include: trade, transport and
transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii storage, hotels and restaurants, information and
ºi comunicaþii, intermedieri financiare ºi asigurãri, communication, financial intermediation and insurance,
tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi real estate activities, professional, scientific and
tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de technical activities, activities of administrative services
servicii suport. and of support services.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie Social services include: public administration and
publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, defence, social insurance of public sector, education,
învãþãmânt, sãnãtate ºi asistenþã socialã, activitãþi de health and social assistance, shows, culture and
spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi recreation activities, other activities of national economy.
ale economiei naþionale.

101
Populaþia ocupatã civilã, pe principalele activitãþi ale economiei naþionale
3.G1 Civil employment, by main activities of national economy
CAEN Rev. 2 / CANE Rev. 2

2012 2013
29,3% 27,9%
43,0% 43,9%

7,1% 20,6% 7,4% 20,8%

Agriculturã, silviculturã ºi pescuit Construcþii


Agriculture, forestry and fishing Construction
Industrie1) Servicii
Industry1) Services

1) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat ºi distribuþia apei; salubritate,
gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Including electricity, gas, steam and air conditioning production and supply and water supply; sewerage, waste management and
decontamination activities.

1)
Structura populaþiei ocupate , dupã statutul profesional, pe sexe ºi medii,
în anul 2013
3.G2 1)
Employment structure, by status in employment, by sex and area, in 2013

%
100 0,7
6,3 5,6
90 11,8 18,8 1,9 24,6
80 19,8 25,0 13,1
70 1,2 1,6 0,8
60 36,2
50
40 0,6
30 67,2 67,1 67,3 91,8 38,6
20
10
0
Total Masculin Feminin Urban Rural
Male Female
Lucrãtor pe cont propriu ºi membru al unei societãþi agricole
Salariat sau al unei cooperative
Employee Self employed and member of an agricultural holding or
of a co-operative
Patron Lucrãtor familial neremunerat
Employer Contributing family worker

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

102
1)
Structura populaþiei ocupate în activitãþi neagricole, pe sexe, în anul 2013
3.G3 1)
Employment structure in non-agricultural activities, by sex, in 2013

CAEN Rev.2 / CANE Rev.2

Total

21,9% 29,6%

38,1% 10,4%

Masculin / Male Feminin / Female

14,7% 31,5% 31,3% 27,1%

1,7%

36,8% 17,0% 39,9%

Industrie Servicii comerciale


Industry Trade services
Construcþii Servicii sociale
Construction Social services

Notã: Industria include activitãþile de: industrie extractivã, industrie prelucrãtoare, producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze,
apã caldã ºi aer condiþionat, distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de decontaminare.
Serviciile comerciale includ activitãþile de: comerþ, transport ºi depozitare, hoteluri ºi restaurante, informaþii ºi comunicaþii, intermedieri
financiare ºi asigurãri, tranzacþii imobiliare, activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice, activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii
suport.
Serviciile sociale includ activitãþile de: administraþie publicã ºi apãrare, asigurãri sociale din sistemul public, învãþãmânt, sãnãtate ºi
asistenþã socialã, activitãþi de spectacole culturale ºi recreeative ºi celelalte activitãþi ale economiei naþionale.
Note: Industry includes: mining and quarrying, manufacturing, electricity, gas, steam and air conditioning production and supply, water supply,
sewerage, waste management and decontamination activities.
Trade services include: trade, transport and storage, hotels and restaurants, information and communication, financial intermediation and
insurance, real estate activities, professional, scientific and technical activities, activities of administrative services and of support services.
Social services include: public administration and defence, social insurance of public sector, education, health and social assistance, shows,
culture and recreation activities, other activities of national economy.
1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

103
Evoluþia numãrului mediu al salariaþilor
3.G4 Evolution of average number of employees

mii persoane / thou persons


5500
5046
5000 4774
4500 4376 4349 4443 4444
4000
3500 3339
3085 3017 3051
3000 2793 2880
2500
2000
1500
1000
500
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numãrul mediu al salariaþilor - total


Average number of employees - total

Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat1)


Average number of employees from integral private sector1)

1) Include: proprietate integral privatã, proprietate integral strãinã.


Including: private integral ownership, foreign integral ownership.

Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului înregistrat


3.G5 Number of registered unemployed and unemployment rate

mii persoane / thou persons %


800 7,8 8
7,0

7,1
600 5,7 6
6,3 5,2 5,4
4,4
709 5,1
4,9 4,9
400 4,4 4
627
512
461 494
403
200 2
187 302 264 204 211 216

0 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numãrul ºomerilor înregistraþi - total Rata ºomajului - total


Number of registered unemployed - total Unemployment rate - total

Numãrul ºomerilor înregistraþi - femei Rata ºomajului - femei


Number of registered unemployed - women Unemployment rate - women

104
1)
Rata ºomajului 2), pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2013
3.G6 Unemployment 2) rate1), by age group, sex and area, in 2013

% 24,6
25

23,2
20

15
9,5
10
5,9 5,3
7,4 3,7
5
4,7 5,1 1,7
0 ani / years
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ani ºi peste
years and over

Masculin Feminin
Male Female

%
35 32,3

30
25
20
15
17,6 9,7
10 6,1 6,4 5,8
5 6,8
4,3 3,6 1,1
0 ani / years
15-24 25-34 35-44 45-54 55 ani ºi peste
years and over

Urban Rural

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
2) Conform definiþiei internaþionale (BIM= Biroul Internaþional al Muncii).
According to the international definition (ILO= International Labour Office).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

105
Populaþia1) dupã participarea la activitatea economicã, pe sexe ºi medii
3.1 Population1) by participation in economic activity, by sex and area

2008 2009 2010 2011 2012 2013

mii persoane / thou persons


Populaþia activã Economically active population
Total 9808 9576 9365 9188 9232 9202 Total
Pe sexe By sex
Masculin 5561 5428 5280 5132 5181 5191 Male
Feminin 4247 4148 4085 4056 4051 4011 Female
Pe medii By area
Urban 5220 5102 5048 5057 5037 5022 Urban
Rural 4588 4474 4317 4131 4195 4180 Rural
Populaþia ocupatã Employment
Total 9259 8952 8713 8528 8605 8549 Total
Pe sexe By sex
Masculin 5199 5030 4881 4734 4800 4791 Male
Feminin 4060 3922 3832 3794 3805 3758 Female
Pe medii By area
Urban 4883 4716 4605 4623 4618 4587 Urban
Rural 4376 4236 4108 3905 3987 3962 Rural
ªomeri 2) Unemployed 2)
Total 549 624 652 660 627 653 Total
Pe sexe By sex
Masculin 362 398 399 398 381 400 Male
Feminin 187 226 253 262 246 253 Female
Pe medii By area
Urban 337 386 443 434 419 435 Urban
Rural 212 238 209 226 208 218 Rural
procente / percentage
Rata de activitate 3) Activity rate 3)
Total 66,5 65,9 64,9 64,1 64,8 64,9 Total
Pe sexe By sex
Masculin 76,1 75,1 73,7 72,1 73,2 73,4 Male
Feminin 57,0 56,7 56,2 56,1 56,4 56,3 Female
Pe medii By area
Urban 64,0 63,8 63,5 63,9 64,1 64,5 Urban
Rural 69,9 68,9 66,8 64,4 65,8 65,5 Rural
Rata de ocupare 3) Employment rate 3)
Total 62,6 61,4 60,2 59,3 60,2 60,1 Total
Pe sexe By sex
Masculin 70,9 69,4 67,9 66,3 67,6 67,6 Male
Feminin 54,3 53,4 52,5 52,3 52,8 52,6 Female
Pe medii By area
Urban 59,9 58,9 57,9 58,4 58,7 58,9 Urban
Rural 66,4 64,8 63,3 60,5 62,2 61,8 Rural
Rata ºomajului 2) Unemployment rate 2)
Total 5,6 6,5 7,0 7,2 6,8 7,1 Total
Pe sexe By sex
Masculin 6,5 7,3 7,6 7,7 7,4 7,7 Male
Feminin 4,4 5,4 6,2 6,5 6,1 6,3 Female
Pe medii By area
Urban 6,5 7,6 8,8 8,6 8,3 8,7 Urban
Rural 4,6 5,3 4,8 5,5 5,0 5,2 Rural

1) Seria de date pentru perioada 2008-2013 a fost recalculatã în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite,
în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The series of data for the period 2008-2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence
criteria, in condition of comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
2) Conform definiþiei internaþionale (BIM = Biroul Internaþional al Muncii). / According to the international definition (ILO = International Labour Office).
3) Calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani). / Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).

106
Ratele1) de activitate, ocupare ºi ºomaj 2), dupã nivelul de educaþie,
pe sexe ºi medii
Activity, employment and unemployment 2) rates1), by educational level,
3.2 sex and area
procente / percentage
2012 2013
Nivelul de educaþie Nivelul de educaþie
Educational level Educational level
Total Superior Mediu Scãzut Total Superior Mediu Scãzut
Tertiary Medium Low Tertiary Medium Low

Rata de activitate 3) Activity rate 3)

Total 64,8 86,9 69,4 45,6 64,9 87,4 69,1 45,8 Total
Pe sexe By sex
Masculin 73,2 89,1 77,9 54,4 73,4 89,6 77,7 55,5 Male
Feminin 56,4 84,9 59,8 38,4 56,3 85,3 59,4 37,8 Female
Pe medii By area
Urban 64,1 87,2 66,1 28,0 64,5 87,4 66,1 28,3 Urban
Rural 65,8 85,2 74,8 54,2 65,5 87,1 74,0 54,3 Rural

Rata de ocupare 3) Employment rate 3)

Total 60,2 82,5 64,2 42,0 60,1 82,6 63,7 42,2 Total
Pe sexe By sex
Masculin 67,6 84,8 72,1 48,7 67,6 85,0 71,4 50,0 Male
Feminin 52,8 80,3 55,4 36,5 52,6 80,5 54,9 35,8 Female
Pe medii By area
Urban 58,7 82,7 60,5 22,8 58,9 82,8 60,2 22,8 Urban
Rural 62,2 80,9 70,6 51,5 61,8 81,6 69,5 51,6 Rural

Rata ºomajului 2) Unemployment rate 2)

Total 6,8 5,1 7,3 6,7 7,1 5,4 7,8 6,7 Total
Pe sexe By sex
Masculin 7,4 4,8 7,4 9,2 7,7 5,2 7,9 8,9 Male
Feminin 6,1 5,4 7,3 4,0 6,3 5,7 7,5 4,3 Female
Pe medii By area
Urban 8,3 5,1 8,6 18,3 8,7 5,3 9,0 18,9 Urban
Rural 5,0 4,9 5,6 4,2 5,2 6,2 6,0 4,1 Rural

1) Seria de date pentru anii 2012 ºi 2013 a fost recalculatã în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite,
în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The series of data for the years 2012 and 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence
criteria, in condition of comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
2) Conform definiþiei internaþionale (BIM = Biroul Internaþional al Muncii). / According to the international definition (ILO = International Labour Office).
3) Calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani). / Calculated for working age population (15 - 64 years).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Source: Household Labour Force Survey (HLFS).

107
Structura populaþiei ocupate1), pe activitãþi ale economiei naþionale
ºi pe grupe de vârstã, în anul 2013

3.3
1)
Employment structure, by activity of national economy and by
age group, in 2013

Total din care, în vârstã de muncã (%): din care, în vârstã de muncã (%):
populaþie of which, at working age (%): 65 ani ºi Din total of which, at working age (%): 65 ani ºi
ocupatã grupe de vârstã (ani) peste (%) femei: grupe de vârstã (ani) peste (%)
Activitatea (mii persoane) Total age groups (years) 65 years (%) Total age groups (years) 65 years Activity
(secþiuni CAEN Rev.2) Total 15-64 ani and over Of total, 15-64 ani and over (CANE Rev.2 sections)
employment years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%) women: years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)
(thou persons) (%)

Total 8549 95,7 6,3 24,0 29,9 22,0 13,5 4,3 44,0 41,6 2,5 10,5 13,2 9,7 5,7 2,4 Total
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 2501 85,6 8,8 15,8 22,4 18,0 20,6 14,4 45,6 37,7 3,4 6,6 9,5 7,7 10,5 7,9 Agriculture, forestry and fishing
Industrie extractivã 79 99,9 1,2 13,9 46,7 26,2 11,9 0,1 12,0 12,0 - 1,8 4,3 4,8 1,1 - Mining and quarrying
Industrie prelucrãtoare 1535 99,9 5,2 24,6 31,6 27,4 11,1 0,1 43,0 43,0 2,1 11,0 14,8 11,8 3,3 - Manufacturing
Producþia ºi furnizarea de Electricity, gas,
energie electricã ºi termicã, gaze, steam and air conditioning
apã caldã ºi aer condiþionat 92 100,0 1,1 16,2 35,2 31,4 16,1 - 19,7 19,7 0,2 3,2 7,1 7,4 1,8 - production and supply
Distribuþia apei; salubritate, Water supply; sewerage,
gestionarea deºeurilor, waste management and
activitãþi de decontaminare 82 100,0 5,2 20,1 30,7 28,0 16,0 - 25,2 25,2 0,5 6,7 6,0 7,7 4,3 - decontamination activities
Construcþii 630 99,9 6,6 26,8 33,1 21,5 11,9 0,1 7,2 7,2 0,3 2,0 2,2 1,9 0,8 - Construction
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea Wholesale and retail; repair of motor
autovehiculelor ºi motocicletelor 1085 99,9 6,9 33,2 32,0 20,4 7,4 0,1 54,0 54,0 3,4 17,2 18,3 11,7 3,4 - vehicles and motorcycles
Transport ºi depozitare 429 99,8 3,3 22,9 35,9 25,9 11,8 0,2 17,9 17,9 0,5 4,1 6,3 5,1 1,9 - Transport and storage
Hoteluri ºi restaurante 175 100,0 14,6 31,7 26,1 21,2 6,4 - 60,9 60,9 7,4 17,8 16,6 15,1 4,0 - Hotels and restaurants
Informaþii ºi comunicaþii 144 99,1 7,3 49,2 25,3 12,7 4,6 0,9 38,7 38,1 2,8 19,6 9,9 4,2 1,6 0,6 Information and communication
Intermedieri financiare ºi asigurãri 118 99,8 4,5 41,1 31,5 17,0 5,7 0,2 65,7 65,7 2,1 27,2 21,3 11,8 3,3 - Financial intermediation and insurance
Tranzacþii imobiliare 18 98,8 5,5 23,7 38,6 23,9 7,1 1,2 45,3 44,6 1,4 9,7 19,4 10,1 4,0 0,7 Real estate activities
Activitãþi profesionale, Professional, scientific
ºtiinþifice ºi tehnice 166 99,5 5,2 33,8 31,7 18,5 10,3 0,5 54,1 53,9 3,2 18,9 17,1 10,7 4,0 0,2 and technical activities
Activitãþi de servicii administrative ºi Activities of administrative services and
activitãþi de servicii suport 172 100,0 7,3 25,4 28,7 27,3 11,3 - 25,2 25,2 1,7 7,1 7,0 6,8 2,6 - of support services
Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri Public administration and defence; social
sociale din sistemul public 425 99,9 2,1 25,0 40,6 23,1 9,1 0,1 37,2 37,2 0,7 7,8 14,5 10,5 3,7 - insurance of public sector
Învãþãmânt 323 99,5 2,1 23,8 33,3 23,9 16,4 0,5 75,5 75,3 1,9 19,7 26,4 17,8 9,5 0,2 Education
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 354 99,6 1,4 22,9 37,7 24,5 13,1 0,4 80,5 80,3 1,0 18,0 31,5 19,8 10,0 0,2 Health and social assistance
Activitãþi de spectacole, Shows, culture and
culturale ºi recreative 54 99,1 10,0 39,5 23,0 17,1 9,5 0,9 51,9 51,9 6,6 17,0 14,7 10,8 2,8 - recreation activities
Alte activitãþi ale economiei naþionale 167 99,7 6,5 27,7 32,9 22,3 10,3 0,3 62,9 62,7 4,5 17,1 20,4 15,0 5,7 0,2 Other activities of national economy

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii
de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

108 109
Structura populaþiei ocupate1), pe activitãþi ale economiei naþionale
ºi dupã statutul profesional, în anul 2013

3.4 Employment 1) structure, by activity of national economy


and by status in employment, in 2013

Total din care, dupã statutul profesional (%): din care, dupã statutul profesional (%):
populaþie of which, by status in employment (%): Din total of which, by status in employment (%):
ocupatã Lucrãtor Lucrãtor femei: Lucrãtor Lucrãtor
Activitatea (mii persoane) pe cont familial (%) pe cont familial Activity
(secþiuni CAEN Rev.2) Total Salariat Patron propriu neremunerat Of total, Salariat Patron propriu neremunerat (CANE Rev.2 sections)
employment Employee Employer Self-employed Contributing women: Employee Employer Self-employed Contributing
(thou persons) family worker (%) family worker

Total 8549 67,2 1,2 19,8 11,8 44,0 29,6 0,5 5,7 8,2 Total
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit 2501 7,0 0,1 53,3 39,6 45,6 1,2 - 16,6 27,8 Agriculture, forestry and fishing
Industrie extractivã 79 99,8 - 0,2 - 12,0 12,0 - - - Mining and quarrying
Industrie prelucrãtoare 1535 97,7 0,8 1,4 0,1 43,0 42,6 0,1 0,2 0,1 Manufacturing
Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi Electricity, gas, steam and air conditioning
termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 92 99,6 0,4 - - 19,7 19,7 - - - production and supply
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea Water supply; sewerage, waste management
deºeurilor, activitãþi de decontaminare 82 97,6 - 2,2 0,2 25,2 25,2 - - - and decontamination activities
Construcþii 630 75,0 2,0 22,7 0,3 7,2 6,9 0,1 0,2 - Construction
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea Wholesale and retail; repair of motor vehicles
autovehiculelor ºi motocicletelor 1085 89,5 4,4 5,6 0,5 54,0 50,7 1,4 1,6 0,3 and motorcycles
Transport ºi depozitare 429 91,8 1,4 6,7 0,1 17,9 17,4 0,3 0,2 - Transport and storage
Hoteluri ºi restaurante 175 94,5 3,7 1,6 0,2 60,9 59,1 1,1 0,5 0,2 Hotels and restaurants
Informaþii ºi comunicaþii 144 91,4 0,8 4,4 3,4 38,7 34,7 0,3 1,3 2,4 Information and communication
Intermedieri financiare ºi asigurãri 118 96,1 1,5 2,4 - 65,7 64,4 0,3 1,0 - Financial intermediation and insurance
Tranzacþii imobiliare 18 83,6 8,1 8,3 - 45,3 40,6 2,0 2,7 - Real estate activities
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice 166 83,8 4,0 12,1 0,1 54,1 46,5 1,4 6,1 0,1 Professional, scientific and technical activities
Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi Activities of administrative services and
de servicii suport 172 97,3 0,9 1,8 - 25,2 24,4 0,1 0,7 - of support services
Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri Public administration and defence; social
sociale din sistemul public 425 100,0 - - - 37,2 37,2 - - - insurance of public sector
Învãþãmânt 323 98,8 0,4 0,8 - 75,5 75,2 0,1 0,2 - Education
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 354 96,9 1,0 2,1 - 80,5 78,2 0,7 1,6 - Health and social assistance
Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 54 91,8 0,5 7,7 - 51,9 50,2 - 1,7 - Shows, culture and recreation activities
Alte activitãþi ale economiei naþionale 167 68,0 1,3 30,3 0,4 62,9 41,5 0,6 20,6 0,2 Other activities of national economy

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

110 111
Structura populaþiei1), dupã participarea la activitatea economicã,
pe grupe de vârstã, sexe ºi medii, în anul 2013
Population1) structure, by participation in economic activity,
3.5 by age group, sex and area, in 2013
procente / percentage

Total Persoane active Persoane


Grupe de vârstã populaþie Economically active persons inactive Age groups
Total Total Ocupate ªomeri 2) Non-economically
population Employed Unemployed 2) active persons

Total
Total 100,0 46,0 42,7 3,3 54,0 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,9 60,1 4,8 35,1 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 30,1 23,0 7,1 69,9 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 80,4 73,5 6,9 19,6 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 84,5 80,0 4,5 15,5 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 79,0 74,9 4,1 21,0 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 43,4 41,8 1,6 56,6 55 - 64 years
65 ani ºi peste 100,0 11,3 11,3 - 88,7 65 years and over
Masculin / Male
Total 100,0 53,2 49,1 4,1 46,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 73,4 67,6 5,8 26,6 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 35,1 27,0 8,1 64,9 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 89,1 80,6 8,5 10,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 92,7 87,3 5,4 7,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 87,5 82,8 4,7 12,5 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 53,9 51,4 2,5 46,1 55 - 64 years
65 ani ºi peste 100,0 13,0 13,0 - 87,0 65 years and over
Feminin / Female
Total 100,0 39,2 36,7 2,5 60,8 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 56,3 52,6 3,7 43,7 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 24,7 18,6 6,1 75,3 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 71,1 65,9 5,2 28,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 75,9 72,3 3,6 24,1 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 70,4 66,8 3,6 29,6 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 34,1 33,3 0,8 65,9 55 - 64 years
65 ani ºi peste 100,0 10,2 10,2 - 89,8 65 years and over
Urban
Total 100,0 46,6 42,6 4,0 53,4 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 64,5 58,9 5,6 35,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 23,8 16,1 7,7 76,2 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 84,1 76,0 8,1 15,9 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 87,4 82,1 5,3 12,6 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 80,6 75,5 5,1 19,4 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 35,0 32,9 2,1 65,0 55 - 64 years
65 ani ºi peste 100,0 1,1 1,1 - 98,9 65 years and over
Rural
Total 100,0 45,3 43,0 2,3 54,7 Total
Sub 15 ani 100,0 - - - 100,0 Under 15 years
15 - 64 ani 100,0 65,5 61,8 3,7 34,5 15 - 64 years
din care: of which:
15 - 24 ani 100,0 37,0 30,5 6,5 63,0 15 - 24 years
25 - 34 ani 100,0 74,8 69,7 5,1 25,2 25 - 34 years
35 - 44 ani 100,0 80,7 77,2 3,5 19,3 35 - 44 years
45 - 54 ani 100,0 76,7 74,0 2,7 23,3 45 - 54 years
55 - 64 ani 100,0 55,0 54,1 0,9 45,0 55 - 64 years
65 ani ºi peste 100,0 19,8 19,8 - 80,2 65 years and over
1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
2) Conform definiþiei internaþionale (BIM = Biroul Internaþional al Muncii). / According to the international definition (ILO = International Labour Office).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

112
Structura populaþiei ocupate1), dupã nivelul de educaþie, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2013
Employment1) structure, by educational level, by age group,
3.6 sex and area, in 2013

Total populaþie din care, în vârstã de muncã (%): 65 ani


ocupatã of which, at working age (%): ºi peste
(mii persoane) grupe de vârstã (ani) (%)
Nivel de educaþie Total Total age groups (years) 65 years Educational level
employment 15-64 ani and over
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)

Total
Total 8549 95,7 6,3 24,0 29,9 22,0 13,5 4,3 Total
Superior 1560 99,5 3,2 37,4 31,5 18,1 9,3 0,5 Tertiary
Mediu 5018 99,0 6,1 22,1 33,1 25,9 11,8 1,0 Medium
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiºtri 316 98,1 1,9 21,1 35,3 22,3 17,5 1,9 or technical foremen education
Liceal 2836 99,6 7,6 23,8 34,3 26,0 7,9 0,4 High school
Profesional 1866 98,3 4,6 19,6 30,9 26,4 16,8 1,7 Vocational
Scãzut 1971 84,1 9,2 18,4 20,6 14,9 21,0 15,9 Low
Gimnazial 1634 89,8 9,8 19,5 23,0 15,9 21,6 10,2 Secondary school
Primar sau fãrã Primary or
ºcoalã absolvitã 337 56,8 6,4 13,0 9,2 9,9 18,3 43,2 no education
Masculin / Male
Total 4791 96,4 6,8 24,1 29,8 21,8 13,9 3,6 Total
Superior 769 99,3 2,8 36,3 30,1 18,5 11,6 0,7 Tertiary
Mediu 3002 98,8 6,3 22,2 32,1 25,0 13,2 1,2 Medium
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiºtri 153 97,1 2,0 14,7 30,4 25,9 24,1 2,9 or technical foremen education
Liceal 1520 99,7 8,2 25,4 33,9 24,5 7,7 0,3 High school
Profesional 1329 97,9 4,6 19,3 30,3 25,4 18,3 2,1 Vocational
Scãzut 1020 87,4 11,3 21,0 22,7 14,9 17,5 12,6 Low
Gimnazial 861 90,7 11,7 21,0 24,7 15,4 17,9 9,3 Secondary school
Primar sau fãrã Primary or
ºcoalã absolvitã 159 69,4 9,0 20,6 11,9 12,6 15,3 30,6 no education
Feminin / Female
Total 3758 94,7 5,6 23,8 30,1 22,2 13,0 5,3 Total
Superior 791 99,7 3,5 38,5 32,9 17,7 7,1 0,3 Tertiary
Mediu 2016 99,4 5,8 22,0 34,6 27,3 9,7 0,6 Medium
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiºtri 163 99,1 1,9 27,1 39,8 19,0 11,3 0,9 or technical foremen education
Liceal 1316 99,5 6,8 22,1 34,9 27,7 8,0 0,5 High school
Profesional 537 99,1 4,5 20,3 32,3 28,9 13,1 0,9 Vocational
Scãzut 951 80,6 7,0 15,6 18,4 14,8 24,8 19,4 Low
Gimnazial 773 88,7 7,7 17,7 21,1 16,5 25,7 11,3 Secondary school
Primar sau fãrã Primary or
ºcoalã absolvitã 178 45,5 4,0 6,3 6,7 7,5 21,0 54,5 no education
Urban
Total 4587 99,6 4,4 27,6 31,9 24,2 11,5 0,4 Total
Superior 1381 99,6 2,7 37,1 32,2 18,4 9,2 0,4 Tertiary
Mediu 2907 99,9 4,8 23,3 32,3 27,6 11,9 0,1 Medium
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiºtri 245 99,7 1,3 20,1 38,3 23,4 16,6 0,3 or technical foremen education
Liceal 1823 100,0 6,1 25,2 33,1 27,2 8,4 - High school
Profesional 839 99,8 3,0 20,2 28,6 29,7 18,3 0,2 Vocational
Scãzut 299 97,2 8,1 26,2 27,5 18,5 16,9 2,8 Low
Gimnazial 259 98,1 8,1 25,4 28,5 18,1 18,0 1,9 Secondary school
Primar sau fãrã Primary or
ºcoalã absolvitã 40 91,5 7,7 31,6 21,1 21,3 9,8 8,5 no education
Rural
Total 3962 91,1 8,5 19,9 27,6 19,3 15,8 8,9 Total
Superior 179 98,2 6,9 39,8 26,3 15,6 9,6 1,8 Tertiary
Mediu 2111 97,8 7,9 20,4 34,3 23,6 11,6 2,2 Medium
Postliceal de specialitate Speciality post high school
sau tehnic de maiºtri 71 92,6 4,0 24,5 24,7 18,9 20,5 7,4 or technical foremen education
Liceal 1013 99,0 10,3 21,5 36,5 23,8 6,9 1,0 High school
Profesional 1027 97,0 5,8 19,2 32,7 23,7 15,6 3,0 Vocational
Scãzut 1672 81,8 9,5 16,9 19,4 14,2 21,8 18,2 Low
Gimnazial 1375 88,2 10,2 18,3 21,9 15,5 22,3 11,8 Secondary school
Primar sau fãrã Primary or
ºcoalã absolvitã 297 52,1 6,1 10,5 7,6 8,4 19,5 47,9 no education

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013. / Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

113
Structura populaþiei ocupate1), pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2013

3.7 Employment1) structure, by occupation group, age group,


sex and area, in 2013

Total populaþie din care, în vârstã de muncã (%):


ocupatã of which, at working age (%): 65 ani
(mii persoane) grupe de vârstã (ani) ºi peste (%)
Grupe de ocupaþii Total Total age groups (years) 65 years Occupation groups
employment 15-64 ani and over (%)
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Total Total
Total 8549 95,7 6,3 24,0 29,9 22,0 13,5 4,3 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Members of legislative bodies of the executive,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice, high officials of public administration,
conducãtori ºi funcþionari superiori 183 99,6 1,5 22,3 34,5 27,4 13,9 0,4 leaders and senior civil servants
Specialiºti în diverse domenii de activitate 1111 99,7 2,1 33,2 32,7 20,3 11,4 0,3 Specialists in various activity fields
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din domeniul tehnic 509 99,8 4,6 30,8 32,1 22,0 10,3 0,2 Technicians and other specialists in technical field
Funcþionari administrativi 378 99,9 5,6 30,9 29,5 24,5 9,4 0,1 Civil servants
Lucrãtori în domeniul serviciilor 1139 99,9 7,4 28,7 32,9 22,6 8,3 0,1 Service workers
Lucrãtori calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit 2038 84,8 8,8 15,4 21,9 17,6 21,1 15,2 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi 1303 99,9 4,8 22,0 32,9 27,9 12,3 0,1 Craft and related trades workers
Alte categorii de ocupaþii 1888 97,2 7,5 23,5 32,2 22,0 12,0 2,8 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaþi 910 94,2 10,5 21,4 27,4 20,4 14,5 5,8 Unskilled workers
Masculin Male
Total 4791 96,4 6,8 24,1 29,8 21,8 13,9 3,6 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Members of legislative bodies of the executive,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice, high officials of public administration,
conducãtori ºi funcþionari superiori 126 99,5 1,2 21,6 34,1 27,7 14,9 0,5 leaders and senior civil servants
Specialiºti în diverse domenii de activitate 472 99,4 1,9 33,5 29,7 19,9 14,4 0,6 Specialists in various activity fields
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din domeniul tehnic 233 99,8 5,3 30,7 28,7 22,7 12,4 0,2 Technicians and other specialists in technical field
Funcþionari administrativi 138 99,9 6,0 34,3 29,2 20,2 10,2 0,1 Civil servants
Lucrãtori în domeniul serviciilor 452 99,9 8,2 30,0 30,8 20,9 10,0 0,1 Service workers
Lucrãtori calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit 1070 86,9 10,0 16,0 23,3 18,2 19,4 13,1 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi 1028 99,9 5,1 21,9 31,8 27,4 13,7 0,1 Craft and related trades workers
Alte categorii de ocupaþii 1272 98,0 7,7 25,3 33,1 20,7 11,2 2,0 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaþi 515 95,2 12,5 26,1 26,7 17,8 12,1 4,8 Unskilled workers
Feminin Female
Total 3758 94,7 5,6 23,8 30,1 22,2 13,0 5,3 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Members of legislative bodies of the executive,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice, high officials of public administration,
conducãtori ºi funcþionari superiori 57 99,8 2,0 24,1 35,3 26,7 11,7 0,2 leaders and senior civil servants
Specialiºti în diverse domenii de activitate 639 99,8 2,2 33,0 34,9 20,6 9,1 0,2 Specialists in various activity fields
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din domeniul tehnic 276 99,9 4,0 30,8 34,9 21,5 8,7 0,1 Technicians and other specialists in technical field
Funcþionari administrativi 240 99,8 5,5 28,9 29,6 26,9 8,9 0,2 Civil servants
Lucrãtori în domeniul serviciilor 687 99,9 6,8 27,8 34,3 23,8 7,2 0,1 Service workers
Lucrãtori calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit 968 82,5 7,5 14,7 20,4 16,9 23,0 17,5 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi 275 99,9 3,6 22,3 37,1 29,8 7,1 0,1 Craft and related trades workers
Alte categorii de ocupaþii 616 95,5 7,0 19,8 30,3 24,8 13,6 4,5 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaþi 395 93,0 8,0 15,2 28,3 23,8 17,7 7,0 Unskilled workers

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

114 115
Structura populaþiei ocupate1), pe grupe de ocupaþii, grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2013 - continuare

3.7 Employment 1) structure, by occupation group, age group,


sex and area, in 2013 - continued

Total populaþie din care, în vârstã de muncã (%):


ocupatã of which, at working age (%): 65 ani
(mii persoane) grupe de vârstã (ani) ºi peste (%)
Grupe de ocupaþii Total Total age groups (years) 65 years Occupation groups
employment 15-64 ani and over (%)
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Urban Urban
Total 4587 99,6 4,4 27,6 31,9 24,2 11,5 0,4 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Members of legislative bodies of the executive,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice, high officials of public administration,
conducãtori ºi funcþionari superiori 148 99,6 1,5 24,0 33,8 27,2 13,1 0,4 leaders and senior civil servants
Specialiºti în diverse domenii de activitate 980 99,7 1,8 32,7 33,3 20,6 11,3 0,3 Specialists in various activity fields
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din domeniul tehnic 426 99,9 4,2 31,3 32,2 21,7 10,5 0,1 Technicians and other specialists in technical field
Funcþionari administrativi 312 99,9 5,8 32,5 28,5 23,9 9,2 0,1 Civil servants
Lucrãtori în domeniul serviciilor 835 99,9 6,7 29,7 31,8 23,0 8,7 0,1 Service workers
Lucrãtori calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit 77 87,4 6,3 16,3 21,2 20,6 23,0 12,6 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi 853 99,9 3,7 21,1 30,4 30,1 14,6 0,1 Craft and related trades workers
Alte categorii de ocupaþii 956 99,9 5,5 24,7 33,7 24,8 11,2 0,1 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaþi 318 99,8 9,0 24,2 29,1 24,9 12,6 0,2 Unskilled workers
Rural Rural
Total 3962 91,1 8,5 19,9 27,6 19,3 15,8 8,9 Total
Membri ai corpului legislativ, ai executivului, Members of legislative bodies of the executive,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice, high officials of public administration,
conducãtori ºi funcþionari superiori 35 99,6 1,4 15,3 37,4 28,0 17,5 0,4 leaders and senior civil servants
Specialiºti în diverse domenii de activitate 131 99,7 4,3 36,8 28,8 18,1 11,7 0,3 Specialists in various activity fields
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din domeniul tehnic 83 99,5 6,6 27,9 31,6 23,8 9,6 0,5 Technicians and other specialists in technical field
Funcþionari administrativi 66 99,7 5,1 23,1 34,3 26,9 10,3 0,3 Civil servants
Lucrãtori în domeniul serviciilor 304 99,9 9,1 25,9 36,1 21,4 7,4 0,1 Service workers
Lucrãtori calificaþi în agriculturã, silviculturã ºi pescuit 1961 84,7 8,9 15,4 21,9 17,5 21,0 15,3 Skilled agricultural, forestry and fishery workers
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi 450 99,9 6,8 23,8 37,7 23,6 8,0 0,1 Craft and related trades workers
Alte categorii de ocupaþii 932 94,4 9,6 22,3 30,6 19,2 12,7 5,6 Other categories of occupations
din care: of which:
Muncitori necalificaþi 592 91,3 11,4 19,9 26,4 18,0 15,6 8,7 Unskilled workers

1) Datele pentru anul 2013 au fost recalculate în funcþie de populaþia rezidentã având în vedere criteriul reºedinþei obiºnuite, în condiþii de
comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
The data for 2013 have been recalculated according to the usual resident population by the usual residence criteria, in condition of
comparability with the final results of the Population and Housing Census - 2011.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO) - 2013.
Source: Household Labour Force Survey (HLFS) - 2013.

116 117
Structura populaþiei ocupate1), dupã statutul profesional, pe grupe de vârstã,
sexe ºi medii, în anul 2013
Employment1) structure, by status in employment, by age group,
3.8 sex and area, in 2013

Total populaþie din care, în vârstã de muncã (%): 65 ani


ocupatã of which, at working age (%): ºi peste
(mii persoane) grupe de vârstã (ani) (%)
Statutul Total Total age groups (years) 65 years Status
profesional employment 15-64 ani and over in employment
(thou persons) years 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 (%)

Total
Total 8549 95,7 6,3 24,0 29,9 22,0 13,5 4,3 Total
din care: of which:
Salariat 5743 99,9 5,2 27,5 33,0 23,8 10,4 0,1 Employee
Patron 109 99,6 1,2 16,0 38,6 28,0 15,8 0,4 Employer
Lucrãtor pe cont propriu 1691 84,5 3,1 13,5 25,4 20,4 22,1 15,5 Self-employed
Lucrãtor familial Contributing
neremunerat 1006 89,9 18,2 23,0 19,3 13,3 16,1 10,1 family worker

Masculin / Male
Total 4791 96,4 6,8 24,1 29,8 21,8 13,9 3,6 Total
din care: of which:
Salariat 3214 99,9 5,5 27,0 32,0 23,4 12,0 0,1 Employee
Patron 79 99,6 0,7 15,8 38,4 27,7 17,0 0,4 Employer
Lucrãtor pe cont propriu 1197 87,1 3,5 14,3 26,9 21,3 21,1 12,9 Self-employed
Lucrãtor familial Contributing
neremunerat 301 96,2 35,2 35,9 15,4 5,6 4,1 3,8