Sunteți pe pagina 1din 3

DECIZIA NR. ...........

Din: ........../.........../2016
Referitoare la numirea conducatorului locului de munca

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în anul 1998, privind funcţionarea
societăţilor comerciale;
Având în vedere prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, art. 13, lit. d
şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii, H.G. 1425/2006 modificata și completată cu H.G.
955/2010.

Domnul/a in calitate de Director al societatii ................................ emite următoarea:

DECIZIE

Art. 1 Începând cu data prezentei decizii se numesc conducători al locurilor de muncă, pentru
coordonarea activităţilor şi/sau lucrărilor pe linie de securitate şi sănătate în muncă în cadrul
societăţii urmatoarea persoana:

1. ....................................................................
Art. 2 Obligaţiile şi atribuţiile principale ale persoanei nominalizate sunt prezentate în anexa 1 care
face parte integrantă din prezenta decizie, în vederea respectării şi aducerii la îndeplinire a acestora.

Art. 3 Prezenta decizie se întocmeşte in doua exemplare şi se înmânează:


- Un exemplar fiecarei persoane nominalizate;
- Un exemplar la secretariat/dosarul de SSM.

Art. 4 Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage raspunderea disciplinara pentru persoanele
responsabile, conform Regulamentului intern si Codului Muncii.

DIRECTOR,

ANEXA NR. 1
Ediția 1 2015 1/3
La decizia Nr. ....... din ........./.........../2016
Obligaţiile conducătorilor locurilor de muncă,
coordonatorilor de lucrări, şefilor punctelor de lucru privind
securitatea şi sănătatea în muncă
a) Să coopereze cu angajatorul şi/sau şeful ierarhic, atâta timp cât îi este necesar să se asigure că
toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru sănătatea şi securitatea în
muncă a lucrătorilor în realizarea sarcinilor de muncă;
b) Să ceară şi/sau să propună angajatorului, cele mai potrivite măsuri de securitate şi sănătate a
lucrărilor din subordine, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
c) Să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite
pentru desfăşurarea în siguranţă a lucrărilor pe care le execută şi să ia toate măsurile privind
sănătatea şi securitatea muncii lucrătorilor pe care îi coordonează;
d) Să respecte tehnologia de execuţie a lucrărilor şi să coordoneze desfăşurarea activităţilor în
aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare, sau orice alt eveniment (incident), atât persoana
proprie, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
e) Să controleze îndeplinirea cerințelor de sănătăte și securitate în muncă stabilite prin
documentele proprii organizației (decizii, normative, planul de prevenire și protecție, instrucțiuni
proprii S.S.M.) de către angajații pe care îi coordonează;
f) Să respecte prevederile regulamentului intern privind ordinea interioara şi disciplina muncii
la locurile de muncă pe care le coordonează;
g) Să execute instruirea periodică a personalului din subordine şi ori de câte ori este necesar, în
funcţie de condiţiile concrete de muncă şi a pericolelor existente şi, să menţioneze sub semnătură
despre toate acestea în fişele individuale de instruire;
h) Să execute instruirea angajaților terților care își desfășoară activitatea în zona sa de activitate,
în baza contractelor încheiate de angajator;
i) Să urmărească utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie acordat, a
echipamentelor de muncă, sculelor şi uneltelor încredinţate pentru executarea fară pericol de
accidentare a sarcinilor de muncă;
j) Să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor specifice locului de muncă,
reglementările privind lucrul cu foc deschis, precum şi intervenţia rapidă în caz de necesitate;
k) Să aducă la cunoştinţă şefului ierarhic superior şi/sau angajatorului orice defecţiune tehnică,
sau altă situaţie care poate constitui un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrărilor în subordine;

l) Atunci când este cazul, să participe la procesul de evaluare sau reevaluare a riscurilor pentru
Ediția 1 2015 2/3
locul de muncă în care iși desfășoară activitatea.
m) Atunci când este cazul, să participe la cercetarea evenimentelor ce au loc pe linie S.S.M. în
cadrul unității.
n) Sa respecte planul de prevenire si protectie anual.

 Lista de difuzare a deciziei nr. ....... din ........./........../2016

Am luat la cunostinta :

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Ediția 1 2015 3/3

S-ar putea să vă placă și