Sunteți pe pagina 1din 3

TEST-verbul-clasa a VI a

 Timpul de lucru este de 50 de minute


 Ordinea subiectelor este aleatorie.
 Se acordă 10 puncte din oficiu și 14 pentru redactare.

SUBIECTUL I (44 de puncte)


Se dă textul:
”Îndată ce soarele scăpătă după culme,luna alungată de pe tărâmul celălalt,ieși în răsărit la
marginea dumbrăvii.Niciodată Lizuca nu văzuse luna așa de aproape și așa de mare.O neliniște i se
furișă în suflet.Spre asfințit,în fundul pădurii,clipeau încă fire de jar sub spuză;într-acolo se
strecurau nesimțit cele din urmă păsărele,dându-i bună sara.Și cu toate că spre răsărit se înroșea
luna și creștea lumina peste pâcla ogoarelor,în pădure o umbră tainică și deasă se întindea,izvorând
din văi și cotloane necunoscute.Lizuca se simți puțintel înfricoșată.
-Ce ne facem noi,Patrocle?întrebă ea pe cățel.Drumul nu se mai cunoaște.
(Mihail Sadoveanu,Dumbrava minunată)
1.Transcrie primele patru verbe din text. 4p
…………………………………………………………………………………………………………
2.Precizează modul și timpul pentru următoarele verbe: nu văzuse,clipeau,se înroșea,nu se mai
cunoaște. 4p
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3.Identifică în text un text la un mod nepersonal și precizează modul. 4p
………………………………………………………………………………………………………..
4.Transcrie din text un adjectiv provenit din verb la participiu și precizează funcția sintactică. 4p
………………………………………………………………………………………………………..
5.Precizează conjugarea verbelor: scăpătă,se întindea,izvorând,nu văzuse. 4p
……………………………………………………………………………………………………….
6.Completează enunțurile cu formele verbale cerute: 8p
Jim…………………..(a merge-indicativ,present) la școală.Ieri nu………………(a fi-perfect
compus),deoarece………………………(a răci-perfect compus). ……………………….(a merge-
condițional-optativ,perfect) așa la școală,numai…………..…………………………….(a pierde-
conjunctiv,prezent,forma negativă) lecțiile,dar mama ….……………………(a lăsa-indicativ,perfect
compus,forma negativă)
Astăzi îi……………..(a fi-indicativ,imperfect) mai bine…………………………(a fi-
indicativ,m.m.c.p) îndopat cu ceaiuri și medicamente.

7.Alege varianta corectă:


1) În enunțul Exercițiul de făcut pentru mâine este greu.,cuvântul subliniat are funcția sintactică
de: a) predicat verbal 4p
b) atribut verbal
c) complement direct
2) În enunțul Copilul a plecat mormăind supărat.cuvântul subliniat are funcția sintactică de:
a) subiect 4p
b) atribut adjectival
c) complement circumstanțial de mod
3) În enunțul A citi o carte este instructiv.cuvântul subliniat are funcția sintactică de:
a) predicat verbal 4p
b) subiect
c) complement direct
4.În enunțul Ar fi mers la plimbare și el. există :
a) un verb auxiliar
b) niciun verb auxiliar
c) două verbe auxiliare

SUBIECTUL II ( 32 de puncte)
Redactează o compunere de minimum 10 rânduri în care să-ți imaginezi aventura Lizucăi și a
lui Patrocle pe un tărâm necunoscut.Folosește în compunere și patru verbe diferite la moduri
personale și patru verbe diferite la moduri nepersonale.Subliniază-le!
În compunerea ta vei avea în vedere :
 să ai un conținut adecvat tipului de text;
 să dovedești creativitate;
 să respecți normele de ortografie și de punctuație;
 să respecți limita de spațiu.
BAREM DE EVALUARE ȘI NOTARE
SUBIECTUL I-44 de puncte
1.transcrierea corectă a celor patru verbe 1x4p=4p
2.precizarea corectă a modului și a timpului:nu văzuse-mod indicativ,timp m.m.c.p/clipeau-mod
indicativ,timp imperfect/se înroșea-mod indicativ,timp imperfect/nu se mai cunoaște-mod
indicativ,timp present 8x0,50p=4p
3.identificarea corectă a verbului la mod nepersonal și precizarea corectă a funcției sintactice-
izvorând-complement circumstanțial de mod 2x2p=4p
4.identificarea adjectivului provenit din verb la participiu și precizarea corectă a funcției sintactice-
alungată- atribut adjectival 2x2p=4p
5.precizarea corectă a conjugării verbelor-scăpăta-CI,se întindea-CIII,izvorând-CIV,nu văzuse-CII
4x1p=4p
6.completarea corectă a textului:merge,a fost,a răcit,ar fi mers,să nu piardă,nu l-a lăsat,era,fusese
8x1p=8p
7.precizarea variantei corecte: 1.b) 2.c) 3.b) 4.c) 4x4p=16p

SUBIECTUL II-32 de puncte


Redactarea-utilizarea celor patru verbe la moduri personale-8p
-utilizarea celor patru verbe la moduri nepersonale-8p
-conținutul adecvat-4p
-creativitate-8p
-respectarea normelor de redactare a tipului de text-4p

Cele 14 puncte pentru redactare se acordă:


 respectarea normelor de ortografie și de punctuație-5p
 așezarea în pagină-3p
 respectarea limitei de spațiu-3p
 lizibilitate-3p