Sunteți pe pagina 1din 331

Erasmus+

Ghidul programului

În caz de discrepanțe între versiunile lingvistice, Versiu ea î li a e gleză prevalează.

Cuprins

ABREVIERI

4

INTRODUCERE

5

Cum Trebuie Citit Ghidul Programului

5

PARTEA A: INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAMUL ERASMUS+

6

Ca e Su t O ie ti ele Și Ca a te isti ile P i ipale Ale P og a ului E as us+?

8

Obiectivul General

8

Caracteristicile principale ale programului Erasmus+

8

Care Este Structura Programului Erasmus+?

13

A țiu ea-Cheie 1 Mobilitatea Persoanelor

13

A țiu ea-Cheie 2 – Coope a e Pe t u I o a e Și S hi De Bu e P a ti i

13

A țiu ea-Cheie 3 Sprijin Pentru Reformarea Politicilor

14

A ti itățile Jea Mo et

14

Sport

15

Care Este Bugetul?

15

Cine Pune În Aplicare Programul Erasmus+?

16

Co isia Eu opea ă

16

Age țiile Națio ale

16

Ce alte organisme mai sunt implicate în punerea în aplicare a programului?

17

Cine Poate Participa La Programul Erasmus+?

23

Pa ti ipa ți

23

O

ga izațiile Participante

23

Ță i Eligi ile

24

PARTEA B – INFORMAȚII DESPRE ACȚIUNILE DESCRISE ÎN PREZENTUL GHID

27

Edu ație Și Fo a e

28

Ce A țiu i Su t Sp iji ite?

28

Ca e Su t O ie ti ele A esto A țiu i?

28

Tineret

29

Ce A țiu i Su t Sp iji ite?

29

Ca e Su t O ie ti ele A esto A țiu i?

29

T ei a țiu i-cheie

30

A

țiu ea-Cheie 1:

31

Mo ilitatea Pe soa elo Î S op Edu ațio al

31

Care Sunt Obiectivele Unui Proiect De Mobilitate?

33

P oie t de o ilitate pe t u u sa ții și pe so alul di do e iul edu ației și fo ă ii p ofesio ale 53

P oie t de o ilitate pe t u pe so alul di î ăță â tul ș ola

66

P oie t de o ilitate pe t u pe so alul di

do e iul î ăță â tului pe t u adulți

72

Proiect de mobilitate pentru tineriși lu ăto ii de ti e et

79

Programele de masterat comune Erasmus Mundus

98

Împrumuturile Erasmus+ pentru masterat

107

A țiu ea-Cheie 2:

108

Coope a e Pe t u I o a e Și S hi De Bu e P a ti i

108

Parteneriate strategice îndo e iile edu ației, fo ă ii și ti e etului

110

Alia țele u oaște ii

130

Alia țele o pete țelo se to iale

137

Co solida ea apa itățilo î do e iul î ăță â tului supe io

158

Co solida ea apa itățilo î do e iul ti e etului

172

A ţiu ea-Cheie 3:

188

Sprijin Pentru Reformarea Politicilor

188

Dialog st u tu at: eu iu i î t e ti e i şi fa to ii de de izie di do e iul ti e etului

190

A ti ităţile Jea Mo et

196

Ce A ţiu i Su t Sp iji ite?

196

Ca e Su t O ie ti ele A ţiu ilo Jea Mo et?

196

Modulele Jean Monnet

198

Catedre Jean Monnet

202

Ce t e de e ele ţă Jea Mo et

206

Sp iji Jea Mo et Pe t u Aso iaţii

210

Reţele Jea Mo et Dez ate ea Politi ii Cu Mediul A ade i

213

Proiecte Jean Monnet (Dezbaterea Politicii Cu Mediul Academic)

216

Costuri Unitare Jean Monnet

220

Sport

224

Ce a ţiu i su t sp iji ite?

224

Parteneriate de colaborare

225

Parteneriate de Colaborare de Mici Dimensiuni

232

Evenimente Sportive Europene Non-Profit

237

PARTEA C - INFORMAŢII PENTRU SOLICITANŢI

241

Ca e Su t Paşii De U at Pe t u A Depu e O Ca didatu ă E as us+?

241

Etapa 1: Înregistrarea Pe Portalul Desti at Pa ti ipa ţilo

241

Etapa : Ve ifi a ea Co fo ităţii Cu C ite iile P og a ului

242

Etapa : Ve ifi a ea o diţiilo financiare

246

Etapa : Co pleta ea Şi Depu e ea Fo ula ului De Ca didatu ă

250

Ce Se Î plă După Depu e ea Cererii?

251

Procedura De Evaluare

251

De izia Fi ală

251

Notificarea Deciziilor De Acordare A Grantului

252

Ce Se Î plă După Ap o a ea Cererii?

252

Acordul De Grant/Decizia De Acordare A Grantului

252

Valoarea Grantului

252

P o edu i de plată

253

Termene-li ită pe durata proiectului şi odalităţi de plată

254

Alte Dispoziţii Co t a tuale I po ta te

257

Ga a ţia Fi a ia ă

257

Su o t a ta ea Şi At i ui ea Co t a tului De A hiziţii Pu li e

257

I

fo aţii P i i d G a tu ile A o date

257

Publicitate

258

Co t oale Şi Auditu i

258

P ote ţia Datelo

258

Ce i ţa p ivind accesul deschis

259

Li e ţades hisăşidrepturiledep op ietate i tele tuală

259

Norme Aplicabile

260

ANEXA I

261

P

oie t de o ilitate pe t u stude ţii şi pe so alul di î ăţă â tul supe io

262

P

oie t De Mo ilitate Pe t u Cu sa ţii Şi Pe so alul Di Do e iul Edu aţiei Şi Fo ă ii P ofesio ale

268

P

oie t De Mo ilitate A Pe so alului Di Do e iul Î ăţă â tului Ş ola

274

Proiect De Mobilitate Pent u Pe so alul Di Do e iul Î ăţă â tului Pe t u Adulţi

277

P

oie t de o ilitate pe t u ti e i şi lu ăto ii de ti e et

279

Programe De Masterat Comune Erasmus Mundus

286

Parteneriate strategice

289

Co solida ea Capa ităţilo Î Do e iul Î ăţă â tului Supe io

303

ANEXA II - DISEMINAREA ŞI EXPLOATAREA REZULTATELOR

Introducere

310

310

ANEXA

III - GLOSAR DE TERMENI

317

ANEXA IV - REFERINŢE UTILE ŞI DATE DE CONTACT

329

Refe i țe Utile

329

Date De Contact

331

ABREVIERI

DG EAC: Di e ția Ge e ală Edu ație, Ti e et, Spo t și Cultu ă

EACEA: Age ția E e uti ă pe t u Edu ație, Audio izual și Cultu ă

ECAS: Siste ul de aute tifi a e al Co isiei Eu ope e

ECHE: Ca ta U i e sita ă E as us

ECTS: Siste ul eu opea de edite t a sfe a ile

ECVET: Siste ul eu opea de edite pe t u edu ație și fo a e p ofesio ală

EHEA: Spațiul eu opea al î ăță â tului supe io

BEI: Ba a Eu opea ă de I estiții ELL: Eti heta li g isti ă eu opea ă PE: Pa la e tul Eu opea

EPALE: Platfo a ele t o i ă pe t u î ăța ea î â dul adulțilo î Eu opa

EQAR: Regist ul eu opea pe t u asigu a ea alității î î ăță â tul supe io

EQAVET: Cad ul eu opea de efe i ță pe t u asigu a ea alității î edu ația și fo a ea p ofesio ală

CEC: Cad ul eu opea al alifi ă ilo

ESCO: Clasifi a ea eu opea ă a aptitudi ilo , o pete țelo , alifi ă ilo și p ofesiilo

UE: U iu ea Eu opea ă

FR: Regula e tul fi a ia

HEI: I stituție de î ăță â t supe io

HERE: E pe ți î efo a ea î ăță â tului supe io

TIC: Teh ologia i fo ației și o u i ațiilo

ISP: P og a i te si de studii

AN: Age ția ațio ală

NARIC: Ce t u ațio al de i fo a e u p i i e la e u oaște ea a ade i ă a diplo elo

NEO: Bi ou ațio al E as us+

NQF: Cad ul ațio al al alifi ă ilo

OCDE: O ga izația pe t u Coope a e și Dez olta e E o o i ă

OER: Resu se edu ațio ale des hise

OMC: Metodă des hisă de oo do a e

PIC: Codul de ide tifi a e a pa ti ipa tului

URF: I st u e t u i de î egist a e

EFP: Edu ație și fo a e p ofesio ală

EMJMD: P og a de aste at o u E as us Mu dus

INTRODUCERE

P eze tul ghid al p og a ului este u i st u e t desti at o i ui do ește să u oas ă î p ofunzime ceea ce presupune p og a ul E as us+. Do u e tul se ad esează, î p i ipal, elo a e u ă es să de i ă:

o ga izațiipa ti ipa te:șia u e,o ga izații,i stituții,o ga is e a eo ga izeazăa ti ități sp iji ite de p og a ;

pa ti ipa ți; și a u e, pe soa e ele i, stagia i, u e i i, stude ți, u sa ți adulți, ti e i, olu ta i sau ad e dida ti e u i e sita e, p ofeso i, fo ato i, lu ăto i de ti e et, p ofesio iști î do e iile edu ației, fo ă ii, ti e etului și spo tului et . a e su t i pli ate î a ti ități o ga izate de o ga izațiile pa ti ipa te.

Î fie a e a , ii de p oie te su t p eze tate de o ga izații di î t eaga Eu opă pe t u a p i i sp iji fi a ia p i programul Erasmus+. Din acest motiv, Comisia a stabilit un proces de evaluare transparent care are ca scop acordarea de granturi pentru cele mai bune proiecte:

pe t u ajo itatea a țiu ilo , toate o ele și o dițiile pe t u a o da ea u ui g a t î ad ul p og a ului su t spe ifi ate î p eze tul ghid al p og a ului;

pe t u alte a țiu i, a e su t doa e țio ate î p eze tul ghid al p og a ului, o ele și o dițiile pe t u a o da ea u ui g a t su t des ise î e e ile de p opu e i spe ifi e pu li ate de Co isia Eu opea ă sau î u ele a esteia.

Atu i â d pla ifi ă o e e e de fi a ța e, o ga izațiile pote țial pa ti ipa te pot utiliza, de ase e ea, alte do u e te de efe i ță pe t u i spi ație și i fo ații; o se ie de astfel de do u e te su t e u e ate î a e a IV la p eze tul ghid.

CUM TREBUIE CITIT GHIDUL PROGRAMULUI

Ghidul p og a ului up i de t ei se țiu i p i ipale:

A easta fu izează i fo ații u p i i e la o ie ti ele,

p io itățile și p i ipalele a a te isti i ale p og a ului, ță ile pa ti ipa te la p og a , st u tu ile de pu e e î apli a e și ugetul ge e al dispo i il. A eastă se țiu e se ad esează elo a e do es o sulte o p eze ta e

ge e ală a do e iului de apli a e și

a

st u tu ii p og a ului.

Pa tea B ofe ă i fo ații spe ifi e desp e a țiu ile p og a ului a e su t p eze tate î a est ghid. A eastă se țiu e se ad esează, î p i ipal, elo a e su t i te esați să u oas ă ai ulte detalii u p i i e la tipu ile de p oie te sp iji ite de p og a . I fo ațiile fu izate î a eastă se țiu e su t detaliate ulte io î a e a I la ghid.

Pa tea C ofe ă i fo ații detaliate u p i i e la p o edu ile p i i d e e ea de g a t și sele ta ea p oie telo , p e u și la dispozițiile fi a ia e și ad i ist ati e legate de a o da ea u ui g a t E as us+. A eastă se țiu e se ad esează tutu o elo a e i te țio ează să depu ă o p opu e e de p oie t î ad ul p og a ului E as us+.

De ase e ea, ghidul i lude u ătoa ele a e e:

Ghidil programului

Ghidil programului

PARTEA A: INFORMAȚII GENERALE DESPRE PROGRAMUL ERASMUS+

Erasmus+ este programul UE în domeniile edu ației, fo ă ii, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020 1 . Edu ația, fo a ea, ti e etul și spo tul pot a ea o o t i uție ajo ă la a o da ea s hi ă ilo so ioe o o i e, p i ipalele p o o ă i u a e Eu opa se a o f u ta pâ ă la sfâ șitul de e iului, și la pu e ea î apli a e a age dei de politi i eu ope e pe t u ește e e o o i ă, lo u i de u ă, e hitate și i luziu e so ială.

Co ate ea i elului idi at al șo ajului – mai ales în rândul tinerilor este una dintre cele mai urgente sarcini pentru

gu e ele eu ope e. P ea ulți ti e i a a do ează ș oala p e atu , is â d astfel să de i ă șo e i și a gi alizați so ial.

A elași is îi a e i ță pe ulți di t e adulții sla alifi ați. Teh ologiile odifi ă odul de fu țio a e a so ietății, fii d astfel e esa ă utiliza ea lo la apa itate a i ă. Î t ep i de ile eu ope e t e uie să de i ă ai o petiti e p i tale t și i o are.

Eu opa a e e oie de so ietăți ai oezi e și i luzi e a e să pe ită etățe ilo să joa e u ol a ti î iața de o ati ă.

Edu ația, fo a ea, a ti itățile de ti e et și spo tul ep ezi tă ele e te ese țiale pe t u p o o a ea alo ilo eu ope e

comune, a i teg ă ii so iale, pe t u o solida ea î țelege ii i te ultu ale și a se ti e tului de apa te e ță la o o u itate

și pe t u p e e i ea adi aliză ii iole te. E as us+ este u i st u e t i po ta t pe t u p o o a ea i luziu ii persoanelor provenind di edii defa o izate, î spe ial a ig a țilo ou sosiți.

O altă p o o a e se efe ă la dez olta ea apitalului so ial î â dul ti e ilo , la e a ipa ea ti e ilo și la apa itatea

acestora de a participa activ în societate, în conformitate cu dispozițiile T atatului de la Lisa o a, pe t u a „încuraja

pa ti ipa ea ti e ilo la iața de o ati ă di Eu opa”. A est aspe t poate fi izat, de ase e ea, p i a ti ități de î ăța e

non-fo ală, a e au a s op î u ătăți ea a ilitățilo și a o pete țelo ti e ilo , p e u și p o o a ea etățe iei a ti e.

Î plus, o ga izațiile și lu ăto ii de ti e et au e oie de fo a e și de opo tu ități de oope a e pe t u a dez olta p ofesio alis ul și di e siu ea eu opea ă a a ti itățilo pe t u tineret.

Sistemele de edu ație și fo a e și politi ile pe t u ti e et pe fo a te ofe ă etățe ilo aptitudi ile necesare pe piața muncii și în economie, pe ițâ du-le totodată să joace un rol activ în societate și să se realizeze pe plan personal. Reformele în edu ație, formare și tineret pot consolida realizarea acestor obiective, pe baza unei viziuni partajate între factorii de

de izie politi ă și pă țile i te esate, a u o do ezi solide și a oope ă ii î t e dife ite do e ii și niveluri.

Programul Erasmus+ este conceput u s opul de a sp iji i efo tu ile ță ilo pa ti ipa te la p og a de a utiliza î od

efi ie t tale tul și apitalul so ial al Eu opei, î t -o pe spe ti ă a î ăță ii pe tot pa u sul ieții, p i o ela ea sp iji ului

a o dat î ăță ii fo ale, o -for ale și i fo ale î do e iile edu ației, fo ă ii și ti e etului. De ase e ea, p og a ul î u ătățește posi ilitățile de oope a e și de o ilitate u ță ile pa te e e, î spe ial î do e iile î ăță â tului supe io și ti e etului.

În conformitate cu unul di t e ele e tele i t oduse e e t î T atatul de la Lisa o a, E as us+ sp iji ă și a ti ități a e au a o ie ti dez olta ea di e siu ii eu ope e î spo t, p i p o o a ea oope ă ii î t e o ga is ele espo sa ile pe t u spo t. P og a ul p o o ează ea ea și dez olta ea u o ețele eu ope e, ofe i d opo tu ități pe t u oope a ea î t e

țile i te esate și pe t u s hi ul și t a sfe ul de u oști țe și de k o -ho î do e ii dife ite legate de spo t și

a ti itatea fizi ă. Coope a ea o solidată a a ea efe te poziti e, î spe ial, î dez olta ea pote țialului apitalului u a al

Eu opei, o t i ui d la edu e ea ostu ilo so iale și e o o i e ale i a ti ității fizi e.

P og a ul sp iji ă a țiu ile, oope a ea și i st u e tele o pati ile u o ie ti ele St ategiei Eu opa și i ițiati ele

de u ă. De ase e ea,

sale e le ati e,

p og a ul o t i uie la ati ge ea o ie ti elo ad ului st ategi pe t u oope a ea eu opea ă î do e iul edu ației și

fo ă ii p ofesio ale și ale St ategiei UE pe t u ti e et p i i te ediul etodelo des hise de oo do a e.

u

a

fi

Ti e etul î a e și Age da

pe t u oi o pete țe și

lo u i

I estiția î u oști țe, aptitudi i și o pete țe a adu e e efi ii pe t u pe soa e fizi e, i stituții, o ga izații și pe tru so ietate î a sa lu, o t i ui d la ește ea e o o i ă și la asigu a ea e