Sunteți pe pagina 1din 3
ROMANIA MINISTERUIL EDUCATIEI $1 CERCETARI STIINTIFICE LUNIVERSITATEA , VASILE ALECSANDRI” DIN BACKU -FACULTATEA DE STINTE ALE MISCARIL, SPORTULUISI sinkrarit ele Mages 15, Bact, 00115 Tela sa0c34st7TIs ynw.nbso: emit ames@ub.co Ne Lyin. 32.01.2070 ‘ALe€8 NUREMATICA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA DOMENIUL KINETOTERAPIE, Seale pegisrsya (stu universitare de cent ital, 3 a AZo wren Sesiunen julie 2015, KINETOTERAPIE $I MOTRICITATE SPECTALA BAZELE TEORETICO-METODICE ALE KINETOTERAPIET A. BAZELE TRORETICE ALE DOMENIULUL Disciplina: Anatomie, fzilogie si biomecanici 1. Date anatomice generale privid membree gi trunciul 2, Antrologie generals: clasfieareaatieulailor, fuel gi stractura arcu [Lanfrie msculare ale membrelorsepeioare i infrioare:tipur de lant Domecanicd a mesulu Potential de membrand. Propriettilesimulilor. Transmitereasinapticd, Finiologia sistem muscular, Fiiologia museulaturi state, Fiziologia muscuaturitnetede, ijologia aparatuluirespictot iniologiasistemulu eirculatr, Fisiologia corduui Fiziologia vaselor ibliografierecomandata: ‘Refa Marinela, 2014, Anatomia functionala si biomecanied, Editura Alma Mater, Bacto, RaveieaG, 2006, Princip de biomecanica in kinetoterape~ Biomecarics mersulu, Et PIM Tes. ‘Stenghe T., 1999, Bazeleteretce si practice ale kinetoteapiei Edit Medical, Bucuresti Sbenghe T:, 2002, Kinesiologc-suinja mgcail Fait, Medical, Bucuresti Guyton A. G., 1996, Fzilogie, edifa tn limbs roméng sub redajia Prof. Dr. Radu Cérmacia, cis a Ve, ult, Medi 6, Haulica, 1, 1996, Fiziologie umani, Fd, Medicala, Bucuresti, 7. Dobree D’T, 2014, Fiziologie gnerala curs ste delicents,Eatura ALMA Mater, Bacau; & Debreci DL, 2014, Neurofiiologie ~curs sta de lcenta, Fétura ALMA Mater, Bacau Disciplina: Bazele teoretice si metodice ale masajului si tehniclor complementare LL Fundamentazeastinfies efectelor gi efectele masajuli gi ale tehnicilorcomplementare asupra ‘organismului: mecanisme de roducere si modaliti de obtinere 2, Aplicai ale masajului in ‘ratamentil diverselor afetiuni: ortopedico-tramatice, cardio- vyasculae, neuologice, pediatie gi specificeacivtai sportive. [Bibliografie recomandati 1, Mirza Dini, D., Pope, C., 2015, Masaj si tchnici complementare, Curs, Universitatea Vasile Aleesandri in Baca, 2. Mirza-Danila, D., Dobrec,L. 2011, Mass) terapeuti-reeupe 3. Marz, D., 2002, Masaul teapeutie, Fit Plumb, Bacty B, FUNDAMENTELE METODICE ALE KINETOTERAPIEI Disciplina: Bazele generate ale kinetoterapiel 1. Tebnici gi procedee flosite tn kinetoterapie 2. Exereifl ic terapeutc Bibliografierecomandata: 1. Mirze-Dinil, D., 2012, Bacele generale ale kinetoterapei, Pat Alma Mater, Bact, 2. Mote, D., 2009, Enciclopedia de kinetoterapie (vol. I), Edit. Semne, Bucsre 3. Moje, D., 2010, Enciclopedia de kinetoterapie (vo. I}, Edit. Semne, Bucuresti Disciplina: Metode si tehnici de reeducare neuromotorie Tehnici de fcilitare neuze-motore gi propioepsiva Metoda Kabat de reeducare neuto-motore Metoda Bobat de reedueare neuro-motorie Metoda Keay si Phelps de reeducare neuro-motorie Metoda Margaret Rood de reeducare neuro-motorie Metoda Frenkel, Peto si Tardieu de reeducareneuro-motorie ibiografie recomandata: Tonescu A., 1994, Gimnastica Medical, Ed. ALL, Bucuresti. Robinescu N., 2001, Reeducarea neuromoori, Ed. Medical, Bucuresti SbengteT, 1987, Kinetologie profilactics, erapeutd ide recuperare, Ed. Medicald, Bucuresti. Manole [, 3005, Met gi tehnci de eeducare newommotre, Note de cus, Universite din Bae, “Moyet. 2001, Psnopetagoga eeupecsi handcaprilor newo-motor, Funda Humanits, Bucur Pes F, Hagron E., 2001, Kinctoterepie atva, Exerc trapeutice, Edt. Poliom lay Adler, S., beckers, D., Buck, M., 2003, PNF in practice. Second, revised edition, Springer Berlin, Heidelberg, New York, Hong Kong, London, Milan, Pais, Tokio. . APLICATIL ALE KINETOTERAPIEL IN PATOLOGIE Disiptn: Kintotrapia tn fet ripe rama Traumatismele osoase gi articular ale membrului superior. mecanism de producere, tratamentl ortopedico-cirurgical, principii si obiectve ale ecuperieli Kietoterapeutice, elshorarea unui Program de reeuperare pentru un traumatism dat 2. Traumatismeleosoase gi arculare ale membralui inferior: mecenism de producere,tratament ortopedico-hirurgical, princpi si obieetve ale recuperitli Kinetoterapeutice,elsborarea unui program de recuperare pent un tramatism da 3._Etapet, principle gi obiectivele recuperdri mersului dup traumatismeleaparatului locomotor. ‘ibliografie reeomandati: Le Nisolescu M, Raveica G, Ojoga F, 2008, Tratamentul ortopetico-chirurgeal si ‘inetoteapeutic in afejiunile aparatlui locomotor, parte Edit. Alma Mater Bacbu; 2 _ShengteT., 1987, Kinetologie prolate, erapeute ide recuperare, Edit. Medial, Bucuresti 3. Sbenghe 7, 1981, Recuperarea medicala a sechelelor postiraumatice ale membrelor, Bait Medicala, Bucutet Disciplina: Kinetoterapia in afeciuni neurologice 1. Recupecerea prin mijloae spevifice kintoteapiel in leiunile de neuron motor periferie 2 Recuperaree prin mijloae spesifie kinetoterepiei Tn leziunile de neuron motor central Biblogafie ecomandati: Ochiant G., 2006, Kinetoterapia in afefiuni neurologice I~ Curs penta stuenfi Sefilor de Kinetoteapic Fit. Pim, Iai 2. Ochiana, G., 2013, Kineoterapin in afetiuni neurologce, Ed. Alma Mater, Baca 3. Margarit M,, Margarit, F., 1997, Principit Kinetoterapeutice Universiti din Oradea, logic. Eat Fear peiom Iasi. 7. Xhardez Yves & colah, Vademecum de Kinestherepie et de Reeducation Functionnelle — ‘Tehniques, Pathologie et Indications de Traitment pour le Practicien. Sedition revue, mise a jour et augumentee, Maloine 27, Rue de L* Ecle- De-Medicine 75006, Pais. sign: Kintera in fein adi-yselre Efectele exerctilui fic asypra orgonismului sindios. Bietele exerciiuul fizic asupra aparatului cardio-vascular sinstos, Efectele exercifilulfizic asupra aparatului cardio-vascular boinav. Nofiuni generale privind tratamentoligieno-dietetc a aectunior cardio-vascular, 2 Evaluaea capaciigi de efor sts performantei ventricular sting ® pacienflor cardiac Indica: metodie si practice privind uilizarea diferitelor teste de efor folosite in evaluaea pecienilor eu afecfuni cardio-vascular. Noyiuni generale de clectrocardiografe. 3. Cardiopatia ischemica etiologic, iiopaiologe, simptomatologie, tatamentkineoterapeuite 4 Valvulopatile- etiologie,fiziopatologe, simplomatologie, atamentkineoterapeuite 5. Insuficienlacardiacd~ etiologic, fzioparologie, simptomatologie,tatament kineoterapeuite 6 Hipertensiunes arriala- etiologie, fiiopetologie, simptomatologe, tatamentkineoterapeuite 7 8 ipotensiunes arterial etiologie, fiiopatologic, simptomatologe,tatamentkineoterapeite Arteropatie si venopatile ~ eologie, ziopataogi,simptomatologe,eatament kinatoterapeuite in afectiuni cardio-vasculare - curs studi de eenta, Ba 2. Dobreci DL, 2014 Insuficientacardigea -principi de reouperare Ed. Alma Mater, Bacau 3. Dobreci D.L., 2014, Bfectole efortului fiic in insuficienta cardiaca indusa experimental Ia animalul de faborator, Ed, Alma Mater, Bacau; 4. Dobreci D. L., 2014, Stadia privind diferente inregistrate in recuperarea insuicienfe cardiace ‘in funjie de indcele de masa corporal, etiologie,clasa NYHA si tipul de efort realizat, Ed. ‘Alma Mater, Bacau; Dobreci D. T., 2014, Recuperarea in insuflient cardiaca in funeie de tipul de efor si de