Sunteți pe pagina 1din 7

3.

Apreciere critică a unui manual de specialitate de nivel liceal


conform criteriile propuse de C. Cucoș în lucrarea Pedagogie
(Editura Polirom, 2014).

Manualul de Geografia României, clasa a VIII-a, Grigore Posea, Editura All


Educațional, 2000

Grilă de evaluare a manualului


Criterii conform Grilei de evaluare din cadrul lucrării Pedagogie a lui C-tin Cucoș-
2014

CRITERIUL DA NU ARGUMENTE

A. Conținutul Conținuturile manualul de clasa a VIII a răspund


manualului cu exactitate cerințelor programelor școlare, fiind
realizate în conformitate cu programa aflată în
1. Conținuturile vigoare.
da
răspund obiectivelor
programelor?

2. Conținuturile Achizițiile anterioare sunt similare celor din


sunt în acord cu prezent.
da
achizițiile anterioare
ale elevilor?

3. Conţinuturile Conţinuturile sunt precise, variate şi obiective.


sunt exacte și Redau atât informaţii exacte (elemente din
da Geografia României), dar oferă şi hărți care
organizate
sistematic? provoacă la amplasarea exactă. Sunt
prezentate capitole cu trimiteri clare la Geografia
fizică, Geografia umană și economică, probleme
ale mediului înconjurător.

4. Conținuturile Informaţiile sunt suficient de bogate în raport cu


sunt suficient de particularităţile de vârstă ale elevilor și cu
bogate prin programa școlară, dar unele sarcini de lucru sau
raportare la cele da exempele sunt peste vârsta elevului.
indicate în
programa școlară?

5. Contribuie da Existența unor lecții bine argumentate la capitolul


acestea la succitarea despre mediu duce la formarea unor aptitudini și
atitudinilor și conduite morale pentru protecția mediului
conduitelor morale? înconjurător.

6. Progresia Progresia este complexă și în același timp


cunoștințelor este elementară, iar îmbinare tipurilor de lecții
da
simplă, complexă, propuse are o structură logică, care permite
elementară sau înțelegerea progresivă.
superioară?

7. Conceptele sunt Conceptele sunt explicate clar, fiind oferite


explicare clar, iar şi exerciţii, hărți, imagini, sinteze pentru
da
informațiile asimilarea noilor informaţii.
concrete?

8. Activitățile de Modul în care activitățile sunt percepute


învățare ajută cu stimulează interesul elevului de a asimila cât mai
da
adevărat la întărirea multe informații într-un timp relativ scurt
învățării? deoarece le trezește curiozitatea și sunt captivante
prin utilizarea imaginilor.

9. Activitățile la care În ceea ce priveşte activităţile de învăţare,


îndeamnă manualul intervenţia profesorului nu este absolut necesară,
da
pot fi realizate și acestea putând fi realizate de elevi şi pe cont
fără intervenția propriu. Sunt realizate anumite conexiuni între
profesorului? Geografia României și Geografia lumii, Biologie,
Hazarde naturale pentru o mai bună înţelegere de
către elevi a informaţiilor transmise.

10. Autorul Lecțiile propuse aparțin disciplinei Geografia


manualui a integrat României și sunt conexiuni cu alte științe
nu
elemente conexe de complementare: Biologie, Istorie, Statistică
la două sau mai
multe discipline?

B. Prelucrarea Metoda de învăţare corespunde unei concepţii


pedagogică pedagogice relevante, inspirându-se dintr-
o pedagogie deschisă, activă. Manualul utilizează
1. Metoda de hărți, imagini, scheme grafice ce ajută la
da
învățare indusă de învățarea vizuală.
manual corespunde
unei concepții
pedagogice
relevante?
2. Metoda Metoda se inspiră dintr-o pedagogie deschisă,
corespunde unei activă care-i conferă elevului suficientă
pedagogii autonomie în activitățile de învățare, capacitatea
constrângătoare și de a realiza conexiuni și a explica fenomenele
directive, sau, naturale.
dimpotrivă, se
inspiră dintr-o
pedagogie activă,
deschisă?

3. Manualul Sunt oferite informaţii exacte, pe care elevii


presupune activități trebuie să le cunoască, dar se oferă și
da
de căutare la elevi, suficientă autonomie în activităţile de învăţare..
anchete sau Acestea îndreaptă elevul şi spre alte domenii,
informări fiind încurajate observaţiile, anchetele şi
suplimentare? informările suplimentare.

4. S-a ținut cont de Per ansamblu, manualul este adecvat vârstei şi


interesele nivelului de dezvoltare al elevului, existând totuși
da activități de învățare, sarcini de lucru, informații
elevului(teme
care sunt peste vârsta și nivelul de dezvoltare al
variate, mediul
elevului. Hărțile color ajută la învățarea vizuală.
familiar, ilustrații
sugestive)?

5. Se ține cont de Deşi cerinţele nu pot fi catalogate drept


anumite uşoare, limbajul este accesibil şi adaptat nivelului
da
caracteristice ale elevilor cărora le este destinat. La începutul
elevilor cum ar fi fiecărui capitol este prezentat un scurt rezumat cu
vârsta, mediul de temele ce urmează să fie dezbătute. În introducere
viață specific? sunt prezentate clar obiectivele manualului, iar
tabla de materii este precisă şi detaliată, fără a fi
prea încărcată. La sfârşit sunt oferite explicații
suplimentare, hărți și imagini grafice.

6. Manualul conține Manualul conţine exerciţii de învăţare şi de


exerciții de învățare control a achiziţiilor; fiecare capitol se încheie cu
da
și de control al un set de exerciţii recapitulative, ce acoperă tot
achizițiilor pentru ceea ce a fost prezentat în modulul respectiv.
fiecare capitol? Tipurile de exerciţii variază în dificultate, însă nu
există cerinţe prea uşoare.
7. Exercițiile sunt Sunt oferite informaţii exacte, pe care elevii
variate? Sunt bine trebuie să le cunoască, dar se oferă și
da
adaptate suficientă autonomie în activităţile de învăţare.
conținuturilor Regăsim deseori hărți și grafice, ce trebuie să fie
capitolului? interpretate.

8. Întrebările și Temele prezentate sunt variate, iar ilustraţiile


exercițiile sunt sunt sugestive, sporind motivaţia elevilor şi
da
formulate clar și stârnind interesul acestora pentru a învăţa mai
precis? mult.

9. Pot fi întrebările Fiecare unitate se încheie cu activităţi de


și exercițiile un evaluare, iar fiecare modul se încheie cu o hartă
da
mijloc de evaluare a semnificativă
învățării?

10. Exercițiile și Pe parcursul manualului nu apar indicate metode


temele sunt centrate pe elev care să stimuleze învățarea
concepute astfel individuală. Pentru noile informații se pot folosi
încât elevului să-și da scheme grafice și hărți mute.
poate verifica singur
progresele?

C. Forme de
redactare
da Manualul conține trei părți, fiecare incluzând câte
a) Organizarea cinci unităţi de învăţare. Fiecare parte dezvoltă o
anumită temă într-un mod atractiv prin
1. Manualul intermediul ilustraţiei, a tematicii şi a modului de
prezintă organizare abordare a acesteia. Pe prima copertă sunt
logică în redactare? prezentaţi autorii, titlul, clasa, editura.

2. Capitolele sunt Capitolele sunt organizate conform programei, la


organizate într-o finele fiecărui capitol se regăsește o evaluare.
da
manieră
diversificată, care să
spargă monotonia?

b) Limbajul Deşi cerinţele nu pot fi catalogate drept


uşoare, manualul conține termeni științifici,
3. Limbajul nu
dificili, ceea ce face necesară existența glosarului
manualului este de la final.
ușor de înțeles și
adaptat nivelului
elevilor cărora le
este destinat?

4. Punctuația în text Fiind vorba de un manual de geografie, textul


este întotdeauna științific este redactat în culori diferite în funcție
da
justificată? de ideile transmise cu punctuație justificată.

c) Linia directoare Interesul cititorului este transmis de utilizarea


hărților și a textului redactat în culori diferite.
5. Autorul utilizează
o linie directoare,
da
un fir roșu, pentru a
suscita interesul
cititorului?

d) Rezumatul Nu există rezumat.

6. Rezumatul este
plasat la începutul
nu
sau la sfârșitul
capitolului?

e) Stilul redactării Deoarece este un stil științific, acesta este sobru și


eficient.
7. Stilul este sobru,
eficient sau
Da
prezintă prea multe
enumerări,
imprecizii, figuri de
stil?

f) Primele și Introducerea cuprinde argumente pentru studiul


ultimele pagini disciplinei structurate în șase motive distincte.

8. În introducerea
sau în prezentarea
inițială sunt expuse da
clar obiectivele
manualului și
semnificația
materiei tratate?

9.Tabla de materii Da Tabla de materii este precisă și detaliată


este precisă și enumerând clar toate capitolele și subcapitolele
detaliată? manualului.
10.Sunt prezente Este anexat un glosar prin care sunt explicați
anexe, un index alte termeni științifici.
elemente
informaționale Da
suplinentare cu
caracter
instrumental?

D Ilustrarea Ilustrațiile din manual sunt numeroase, dar nu


sunt toate justificate.
1.Toate ilustrațiile Da
prezente în manual
sunt justificate? Nu
sunt prea
numeroase?

2.Corespund Da Hărțile și imaginile corespund capitolelor


acestea respective.
conținuturilor
capitolelor în care
apar?

3.Sunt clare și Nu Nu toate imaginile și hărțile sunt clare și precise,


precise? fiind șterse, unele irelevante.

4.Transmit ele Hărțile și imaginile transmit informații


informații interesante din care elevii pot învăța vizual.
interesante,
reprezentări Da
necunoscute
elevilor sau din
afara mediului lor
de viață?

5.Ilustrațiile sunt Ilustrațiile sunt parțial sugestive si pot trezi


sugestive și pot să interesul elevilor.
Da
trezească interesul
elevilor?

6.Există o căutare Funcția esențială a ilustrației este de transmitere


succesivă a calității a informației și nu estetică.
estetice a
ilustrațiilor, în Nu
detrimentul funcției
lor de transmitere a
unor informații
precise?

7.Sunt corect Da Imaginile sunt asociate conținutului științific.


plasate?
Amplasarea lor este
justificată prin
raportare la textele
la care se referă?

8.Titlurile, Da Titlurile, legendele si explicațiile sunt clare și


legendele și precise, dar ilustrațiile nu sunt numerotate.
explicațiile
însoțitoare sunt
clare și precise?
Ilustrațiile, hărțile,
planșele, tabelele
sunt numerotate?

9.Costul lor este Da Manualul este tipărit în condiții grafice modeste,


justificat pe o hârtie de calitate inferioară și la un preț
(reproducerea după accesibil.
opere de artă,
tratarea imaginii
originale, tipărirea,
numărul de
exemplare prevăzut
pentru manual)?