Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Naţionale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a


Anul şcolar 2012 - 2013
Matematică
Varianta 6
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I - Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 2 ⋅ 3 + 8 este egal cu … .
a 3
5p 2. Dacă = , atunci numărul a este egal cu … .
8 2
5p 3. Cel mai mic număr natural care aparţine intervalului [3,5 ) este numărul … .
5p 4. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 7 cm şi lăţimea de 4 cm este egal cu ... cm.
5p 5. În Figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH . Aria pătratului ABCD este egală cu 9 cm2.
Aria totală a cubului este egală cu … cm2.

Figura 1
5p 6. Elevii claselor a VIII-a dintr-o şcoală au fost chestionaţi cu privire la opţiunile lor pentru clasa a
IX-a. Rezultatele chestionarului sunt reprezentate în diagrama de mai jos. Numărul elevilor care au
optat pentru profilul real este egal cu … .

SUBIECTUL al II-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)


5p 1. Desenaţi, pe foaia de examen, un tetraedru regulat ABCD .
1 12 2 3
5p 2. Calculaţi media aritmetică a numerelor a şi b , ştiind că a = + şi b = + .
3 5 3 5
5p 3. Preţul iniţial al unui produs este 1000 de lei. Calculaţi preţul produsului după o ieftinire cu 10%
din preţul iniţial.
4. Se consideră funcţia f : ℝ → ℝ , f ( x ) = x − 2 .
5p a) Calculaţi f ( 0 ) + f ( 2 ) .
5p b) Reprezentaţi grafic funcţia f într-un sistem de coordonate xOy .
Probă scrisă la matematică Varianta 6
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
x + 1 x −1  6x
5p 5. Se consideră expresia E ( x) =  − ⋅ , unde x este număr real, x ≠ −5 şi x ≠ 0 .
 2x 3x  x + 5
Arătaţi că E ( x) = 1 , pentru orice număr real x , x ≠ −5 şi x ≠ 0 .
SUBIECTUL al III-lea - Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
1. Figura 2 este schiţa unei ferme piscicole în formă de pătrat care are în interior un iaz reprezentat
prin cercul de centru O , unde O este intersecţia diagonalelor pătratului ABCD . Cercul are raza de
25 m, iar pătratul ABCD are latura de 100 m.

Figura 2
5p a) Calculaţi perimetrul pătratului ABCD .
5p b) Arătaţi că aria suprafeţei de teren haşurată în schiţă este egală cu 625 (16 − π ) m 2 .
5p c) De cinci ori pe zi se verifică starea iazului. Pentru aceasta, un angajat intră în fermă prin poarta
de acces situată în punctul M, mijlocul segmentului CD , ajunge la iaz în punctul N, ocolește iazul
şi, după ce ajunge din nou în punctul N, se întoarce în punctul M. Știind că punctele M , N și O
sunt coliniare, arătaţi că, într-o zi, angajatul parcurge mai mult de un kilometru. Se consideră
cunoscut faptul că 3,14 < π < 3,15 .
2. În Figura 3 este reprezentat schematic un acvariu în formă de paralelipiped dreptunghic
ABCDEFGH cu lungimea AB = 60cm , lăţimea BC = 24cm şi înălţimea AE = 40cm .

Figura 3
5p a) Calculaţi aria dreptunghiului ABCD .
5p b) Arătaţi că volumul paralelipipedului este egal cu 57 600cm3 .
5p c) Determinaţi câţi litri de apă sunt în acvariu dacă nivelul apei este de 30 cm .

Probă scrisă la matematică Varianta 6


2
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
Evaluarea Naţională pentru elevii clasei a VIII-a
Anul şcolar 2012 - 2013
Matematică
Barem de evaluare şi de notare
Varianta 6
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă fie 5 puncte, fie 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea şi SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în
limitele punctajului indicat în barem.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. 14 5p
2. 12 5p
3. 3 5p
4. 22 5p
5. 54 5p
6. 32 5p
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Desenează tetraedrul regulat 4p
Notează tetraedrul regulat 1p
2. 1 12 2 3
+ + +
a+b 3 5 3 5 2p
ma = = =
2 2
=2 3p
3. 10% din preţul produsului este 10% ⋅ 1000 = 100 de lei 2p
Preţul produsului după ieftinire este 1000 − 100 = 900 de lei 3p
4. a) f ( 0 ) = −2 2p
f ( 2) = 0 2p
f ( 0 ) + f ( 2 ) = −2 1p
b) Reprezentarea corectă a unui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Reprezentarea corectă a altui punct care aparţine graficului funcţiei 2p
Trasarea graficului funcţiei 1p
5. x + 1 x − 1 x + 5
− = 3p
2x 3x 6x
x + 5 6x
E ( x) = ⋅ =1 2p
6x x + 5
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. a) PABCD = 4 ⋅ AB = 2p
= 400 m 3p
b) AABCD = 10 000 m 2 2p
Aiaz = π r 2 = 625π m 2 2p
Ahaşurată = AABCD − Aiaz = (10000 − 625π ) = 625 (16 − π ) m 2 1p
c) MN = 25 m 1p
Un traseu parcurs are lungimea 50(1 + π ) m , deci drumul parcurs zilnic este de 250(1 + π ) m 2p
π > 3,14 ⇒ 250(1 + π ) > 1035 > 1000 , deci drumul parcurs într-o zi este mai mare decât
2p
1000 m = 1km
Probă scrisă la Matematică Varianta 6
Barem de evaluare şi de notare
1
Ministerul Educaţiei Naţionale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare
2. a) AABCD = AB ⋅ BC = 60 ⋅ 24 = 3p
= 1440cm 2
2p
b) VABCDEFGH = L ⋅ l ⋅ h = 60 ⋅ 24 ⋅ 40 = 2p
= 57 600cm 3
3p
c) Fie M ∈ ( AE ) , AM = 30cm ⇒ Vapă = AABCD ⋅ AM = 1440 ⋅ 30 = 3p
= 43200cm3 = 43, 2dm3 = 43, 2 litri 2p

Probă scrisă la Matematică Varianta 6


Barem de evaluare şi de notare
2