Sunteți pe pagina 1din 17
Universitatea | _PROcEDURA | con: emttaton | sindotaborarea_ | gon, [a1213 14 lee Oradea Revi lucrarii de finalizare a aerabatin aed _ jprobat in gedinga de Senat stutter. PLU 04 | in data: 2013. a 12 13 Auexa 3 o HS pb: DLS 0129S Prin prezenta procedurd, se stabilesc metodologia si responsable privind elaborarea hcrilor de finalzare a studior (LF) pentru aeigurarea unut nivel adeovat sunita In cadrul UNIVERSITAT DIN ORADEA, LF este prima lucrare complexd, care devine gi una din referee inal pentu demonstrarea competenteor vitorull profesionist. Prin realzarea acestei luca se testeaza capactatea de analiza si Einteza a candidat, onginaltatea, precum gi gfadul de cunoagtae al domenuti absolut Prazenta proceduré metodolagica si normativa urmareste urmatoarele obiective ‘© 84 ajute pe candidal in fnalizarea LF cu succes; ‘#84 spriine pe studentl In eficientizarea munci lor, In vederea elaborar si redactéri LF ‘+88: spriine pe coordonatori in Indrumarea studentilor 2 Termeni gi abroviori TTermenii sunt ia conformitate cu cele hotarate in cadrul Universitatii din Oradea. Tn prezenta proceduré sunt utlizate urmatoarele abrevier gi defn 34 32. 33 'SUO - Senatul Universitat din Oradea Pr.MA ~ Prorector Management Academic Dir.DAC — Director Departamentul pentru Asigurarea Calta SEAQ_ - Sistomul de Evaluare si Asigurare a Calitati 6Q— Consiliul Catt RG - Responsabilul Calta LF -Lucrare de finaizare a studio (cents, disertati, absolve, diploma etc) EF — Examen pentru sustinerea lucrarl de finalizare a studilor Lucrare de finalizare a studilfor - lycrare elaborata conform cerinfelor prezentei procedur in vederea sustineri EF Durata de arhivare - perioad de timp In care un document /o inegistrare se fa In arhiva PrA $i Di.DAC sunt responsabil pentru implementarea gi mentinerea prezentel procedu. Decanii i Director de departamente sunt responsablli pentru elaborarea $i afigarea, in conformitate cu, curicula universtara, a listeitemelor pentru LF ‘Conducétori stinific! sunt responsabili pentru: temele propuse: corectitudinea datelor, freon epee sero] pave 2-2. 20/2 | / Pei Pou SRN CURL Universitatea PROCEDURA ‘cob: pene ra pivindeavonres | Sexy Co L2L [4 Te Loe Ivers de naire a 7 oradea AG. Aprobatn sodina de Sonat = PLU. 04 | Gin data: 2013. + coordonarea studenfor tn reaizarea LF; + cunoasterea si aplicarea prezentei proceduri; + menfinerea nivelului de calitate fixat prin procedura 34° Pra, Dic DAC, pregedintii Comisilor de finalzare @ studilor gi responsabil cali din facuitateldepartament,raspund de: + vericarea respect acestei procedull din zona lor de responsabiltate; + asigurarea conditilor de pastrare a inregistalor cerute de destégurarea curenta a ‘activitailorrefertoare la LF. 3.5 Secretara gefa réspunde de efectuarea Inregistratilor pe care le implica aplicarea prezentei procedur. 3.6 Studentul are responsabiltatea ‘+ alegeri temei gi insesiel la cadrul didactic coordonator pana la data comunicaté In ‘momentulafgari liste! temelor pentru LF; + realizar LF conform normelor prezentei procedur: + inscrieri la examenul de licenta (Anexa 6) si predari LF la termen, tntr-un exemplar. 4 Descriere 44 Pentru ca informatia referitoare la modul de elaborare al LF sa fie complet gi ugor do accesat, UNIVERSITATEA DIN ORADEA utlizeaz’ formulate care, prin Insusi formatul lor, oferd indica privnd datele ce trebuie inregistrate. 4.2. Lista temelor propuse pentru LF va fl elaborata de fiecare cadru didactic care poate indruma LF cu ce! pujin un an inainte de programarea examenului LF poate fi candusa gi de cate doi coordonator, cu condita ca cel putin unul s& indepiineasc3 conditile legale de a conduce astfe! de lucrar, Lista va fi defintivata in gedinta ddepartamentulu gi va fi afigata la termenul Inscrs In planul de Invatamant (Anexa 4) 4.3. Studenfi aleg teme pentru LF din lista afigaté sau pot propune conducstotor alte teme care reprezinta interes pentru el. Inscrierea studentlor se face la coordonator LF 44, Conducdtorul luerarii completeaz formularul tipizat precizand continutul LF gi termenul pentru predarea lucrai, (AnexaS). Aceste formulare devin Inregistrri ale ‘SEAA gi sunt pdstrate in LF 48. Realizarea LF este legati de doud aspecte: continu, cespectv forma de redactare, Tema trebuie sa fe relevant’ pentru domeniul stuciat. Recomandarea este ca til si contin maximum zece cuvint. 4.8.1. Recomandarea este ca structura LF s& cuprind’ urmatoarele parti (Anexele 1,2, 3, a) heron era ce ETO se Bo tees | mg Pen ean San LA OY 7 +] a Universitatea | _ PROCEDURA con: revel ‘din ones iors seaqg [1121314] s lel7 Oradea | lweratide finalizarea | |” "11", [Aprobat in sedinja de Senat studlilor PL=U-04 | gin data: 2013. Cuprins (capitole, subcapitole, paragrafe) 48.2. Redactarea va respecta cerinjele de realizare a lu Introducerea. In aceasta parte se prezints dupa caz: motivatia alegeri temel luctai, importanta acesteta gi obiectvele lucréri Partea teoretica. Prezinta conceptele, teorile si modelele relevante pe care se fundamenteaza elaborarea temel In speta. Se tecomanda abordarea ‘comparativa, ertica si nu abordarea strict descriptivl. Se poate prezenta dezvoltarea istoricdlevolutia problemei. Recomanidarea este ca datele s& fle actuale si actualizate si partea teoreticé $8 fie relevant pentru partea practic’, $8 reprezinte suportul acesteia, Partea practica/aplicativé (Studlu de caz, etc.). Prezint& contibutile autorulut lueri, Contributile se pot concretiza int-o cercetare cantitaivas ‘sau calitativé empiric’, un proiect, un studiu de fezabiltate, prezentarea unui ‘model, stuciu experimental, studiu de caz gi analiza lui, 9.2, in functie de specifoul demeniulu Concluzil (eventual propuneri) Prezin'® modul de valoificare, formularea ‘nor opiniVobservali asupra aspectelor sesizate in urma evalua, studilui ‘sau careetai. Aceasta parte vine SA conchida fuziunea cercetéri teoretice cu cea aplicativ, indicand originaltatea, puterea de analiza gi sintez8, in lun cuvant find sinteza competentelor pe care candidatul le-a dobandit in timpul programului de studiu Bibliograffe: Lista referinfelor biblografice utlizate la elaborarea lucrari Anexa 8. jor stintifice. Minimal ‘acceptat pentru o LF este 30 pagini (fra anexe), 4.5.2.4, Lucrtile vor fi editate la calculator ast Formatul paginii M4, marginile de 2,5 cm, Caracterul va fl TNR, marimea de 12 pet, la 1,5 randur, ainiat: stanga dreapta (ustiy), Titutle capitolelor, se numeroteaza, marimea 14 pot, centrate, bold Titurile subcapitolelor se numeroteaza, marimea 12 pct. aliniate la tanga Tabelele, figuile gi graficele se includ in text, find numerotate gi avand til Referitea in text la acestea se va face prin indicat: figura nc. ij sau tabelul nv. 1, unde: = nr. capito;j~ nr. igure, tabel 48.2.2. Textul va avea trimiter fe la subsolul pagini, ciate, trimiteribibiografice intext, la sfarsitul capitolului sau luca 45.23, Bibliografia poate s8 cuprinda diforte surse: cit, articole, Internet. Pentru c&rf) ‘se va mentiona numele, prenumele autorulu/autorlor, tit, editura, anul ‘pari, eventual ediia, ofasul, tara. Toata biblografia prezentata trebuie 38 se ragaseasca in lucrare, Modul de prezentare a bibliografie| este redat in Anexa 8 Pete Pac non SE] ome ma ar | ategemerme | oesa (oz amas studillor Lu. 04 | Aprobat in 48.2.4, Notele de subsol recomandém $8 8 regaseasca tn partea de jos a pagin Indicdndu-se: numele, prenumele autoruluiautoilor, tu, edtura, anul apart, eventual editia, oragul fara gi pagina unde se ala informatia utiizat 4.6, Gestiunea LF se face in doua etape: pana la sustinerea acestora si dup sustinere 4.6.1. Dupa elaborare, candidatul depune LF la conducttor, pana la termenul fixat 4.6.2. Dup’ analiza LF si Intocmitea referatului (Anexe 7), conducatorul vizeaza lucrarea pe care 0 depune la secretarul facultsti J departamentului, cu cel putin 15 zile Inainte de sustinerea lucrar 48.3. Seoretarul comisici pentru EF si secretarulfacultti/ departamentului gestioneaza EF paind la sustinere gi In pericada sustinerii aoestora, In acest interval de timp LF sunt disponibile pentru a fi consulate de catre membrii comisioi pentru EF. 4.6.4, Dupa finalizarea EF, secretarul comisiel pred, pe baz de proces.verbal, LF la ‘gestionarul acestora din cadrul arhivei Universita din Oradea, Ancxa 8. 4.8.8. Pastrarea LF se face pe o perioada de timp specificata (minim 3 an), astfel Incat s& fie regisite prompt. Pastrarea se face la arhiva unde vor fi Inregistrate int-un registry dedicat, Duratele de pastrare ale LF sunt stabille tn functie de legea athivelor, de cerintele reglementarlor aplicabile, find prezentate Tn ‘Lista cu dduratele de pastrare gi arhivare a documentelor gi inregistalor” 488.6 Modul de pastrare si athivare a LF este prezentat In descrierea de proces “ashivare’ 4.7. Faculte / Departamentele pot detala procedura in functie de specificl damenilor pe care le coordoneaza, cu aprobarea Consilulu Facutafi / Departament gi fra 8 introduce prevederi contrare reglementarlor in vigoare gi prezentel procedur. 5 Referinfo 1. Legea Educatiei Nationale nr.1 /2011; 2. Carta Universiti din Oradea, 3. Regulament prind actvtatea profesionalé a studentlor in baza_Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS) 4, OM ne, 3271 12012 6 Modificare Responsabiltatea pentru prezenta procedurd sl formularelor anexe revine Pr'Ma si DAC. Pentru modificarea acestel proceduri este responsabil Pra si DAC. ‘Modifcarle sunt supuse avizari CQ 1 CA $i aprobarii Senatului, [conn seouTR GE SHUTON amor 25 02. (rene tis Soc A 47 ‘ [unworsiatea] _ pROcEBURA | coo: ‘din privind elaborarea Oradea | WCFatli do finalizarea | | SEAQ studillor PL-U.04 7 Anexe ‘Anexa 1 Formular "Coperta" ~ LF’ ‘Anexa 2 Formular “Pagina de garda LF” ‘Anexa 3 Cuprins ‘Anexa 4 Lista temelor propuse pentru LE AAnexa § Formular "Tema ~ LF" (optional) ‘Anexa 8 Formular "Cerere inscriere la EP. ‘Anexa 7 Formulae “Relerat privind LF ‘Anexa 8 Formular “Tabel predare a arhiva a LF” ‘Anexa 9 Prezentarea surselor bibiogratice ‘Anexa 10 Declaratie de autenticitate [omar oases] uate 2522. 23 Pees Plu SRN CUAL aa PROCEDURA privind elaborarea lueravil do finalizare a studillor cop: a sceag 11213 14[s lez "= u.o4 | Aprobat in sodinfa do Sonat Pou. 04 | cin data: 2013, Universitatea ‘din Oradea ANEXA 1 Formular “Coperta” — Lucrare de Finalizare a studiilor UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDI ... FORMA DE iNVATAMANT ... Lucrare de licenta / Proiect de diploma / Disertatie COORDONATORA STUNTIFIC! (TITLUL STIINTIFIC SI NUMELE ) ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUD, Bey Universitatea | PROCEDURA con: Revizla din cumetenrs seag [112131 4[s [67 Oradea | lerariide finalizarea | | °T! "| Aprobat in sedinfa de Senat stulilor PL=U- 08 | gin data 2013 ANEXA2 Formular “Pagina de garda Lucrare de Finalizare a studiilor” UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU ... FORMA DE iNVATAMANT... TITLUL LUCRARII COORDONATORM $THNTIFIC/L (TITLUL STUNTIFIC $I NUMELE ) ABSOLVENT (NUMELE ABSOLVENTULUD, ORADEA (ANUL) ie anna ono oe <2 Univorsitatoa | __ PROCEDURA cop: Revista. ae) gaindstonre | seqq 12 T3 [aL le Oradea | lueraril de finalizare a | ‘Aprobat in gedinfa de Senat studiilor PL~U.04 | in data: 2013 ANEXAS. Cuprins Pagina Introducere.. (Capitolul 1 (Numele capitoluli, EL. (Numelesubeaptotuli. 12. (Numelesubeapitotulu). Capitol it. (Numeleeapitoluu M11. (Numete subcaptoata) 2 (Numelesubcapitluli) Capitotul N (Numete capitotut NLL (Numele subcapi N2.(Numele subeapitolul Conctuzi (eventual propuneri Dibliografe. Amexe (gu ‘abel, pore, ete Partea reprezentind contribusile candidatulu trebue s aba o pondere de eel putin o treme din Iuerare Bibliografia poate si cuprind& dferite surse: ci, antieole, baze de date electronic. Ele teebuie si poath fi identificate foarte clar, ea mare: ‘pentru eli se va menjiona: numele, prenumele autorului! euorloe, anol apartek vital ci, editura, oragul, eventual fara gi eit, pentru aicole: numele, prenumele autorului autorilor, ilul articotulu, publica n care & apirut, editura, pagina/paginile; fe. pentn site-uri: numele sit-ulu, data; 4. pentru legisaye, documente ale unor organiza rapoart, ete: "** demumire sus b [once geomTATESeuTEN lonmoe 25d. 203 Ps tr SRNL Universitatea | _PROCEDURA a Rovizia Gin" | grbindeiboroa | seq) L213 14s [ele Ce v.04 | Aprobat in gedinfa de Senat sualiee PL=U.04 | Gindatar 2018 ANEXA 4 UNIVERSITATEA DIN ORADEA. FACULTATEA DE... DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU Lista temelor propuse pentru LUCRARILE DE FINALIZARE A STUDIILOR ANUL UNIVERSITAR Nr.ert.| _ Conducator stiingific Tema propusé Decan Direcior Departament * NOTA: la propunereastdentlrtaelul pote completa i ew alte teme [recat seonaoe Ser ate 26> 22. |p Plier SCAN UAL a Universitatea | __PROCEDURA cop: poe ain privind elaborarea | geqq [41213 14/8 [6]? luerail de finalizare a ‘ Oradea nu. 04 | Aprobat in sedinfa de Senat bclonkleiel PL=U.04 | Gin data: 2013 ANEXA 5. Formular “Tema — Lucrare de Finalizare a studiilor” UNIVERSITATEA DIN ORADEA, FACULTATEA, DEPARTAMENTUL, TEMA, Lucrare de Finalizare a studillor a studentali 1). Tema luerari de finaizare a studio: 2), Termenul pentru predarea Inerarit 3). Elemente inifiale pentru elaborarea Tueritil de finalizare a studior 5), Material graf 6), Locul de documentare pentru elaborarea luertt 7), Data emiteri temel Coordonatoristintifici (itll stintific si mumele eA price obs? aoe at tar SORNCURLA b vA 0 Universitatea | _ PROCEDURA cop: Rovizia 4 pevindolaborarea_ | Seaq [4121314] 8 lela \ueran de finalizare a i oradea soa |AProbat in sedis de Senat studiilor PLU 04 | Gin data: 2013 ANEXA 6 Formular “Cerere inscriere la Examenul de finalizare a studiilor”. UNIVERSITATEA DIN ORADEA APROBAT FACULTATEA DE... DECAN DOMENIUL/ PROGRAMUL DE STUDIU Nr in vizat Coordonatoristingifici DATE PERSONALE ALE CANDIDATULUL Date privind entitatea persoanel mele: [Namele anterior: Prenumele 2. Sexwl: FEMININ, MascuLN 3. Data slocul nasteri: Ziva /tuna anv ' J Locul (localitate, jet) 4. Prenumele paringilor: Tata: Mama: 5, Domicitiul permane (Ger, nr loalitate, jude, cod postal, telefon), 6. Sunt absolvent() promogia: __/ 17. Forma de invatimant pe care am absolvit-o este: aa Da coma 0 Fi axa] 8. Soli ents diploma /disertaie.(finalizare a studilor): eR NAGE ETON ince 2S. 02.2073.) 7 Pet omc no A Revizia Universitatea PROCEDURA cop: Gn "| prvindelborares | Seqq 1213 la [Tele o Heaton * | eu—u.os | Aprobatin sci de Sent 9. trae de en / Prof de dips / Dera (iar ur pe care 0 sustin are urmitorultth 10. Conducitor stint SEMNATURA [ance geONTATE STON mae en 22 Pete tu SOANCURLA Universitatea Oradea UNIVERSITATEA DIN ORADEA PROCEDURA cop: Hee prvindelaporarea | SP. [Ta Taso le luerarl do fnalzare a f aoa | Aprobat in sodinja do Sonat | studilor | PLU. 04 | rca aor ANEXAT FACULTATEA .. Abr eT REFERAT PRIVIND LUCRAREA DE LICENTA / PROLECTUL DE DIPLOMA / DISERTATIA ABSOLVENTULU ABSOLVENTEI .. DOMENIUL/ PROGRAMUL DE STUDI (PINALIZARE A STUDIILOR) a PROMOTIA .. 1. Tithl tucraié 2.” Structura lucrarit ‘4 Aprecieri asupra Iuerarii (se ya menfiona: numirul tilurilor bibligrafice ‘consultae, freeventa noteor de subsol,ealitatea si diverstatea surselor consulate; ‘modu in care absolventul a prelucrat informal din surse teoretie ) [racer Seb See ene PoP SRN CURA w 7 B Universitatea ‘din Oradea PROCEDURA privind elaborarea luerail de finalizare a a Revizia seag |t12[3]4[s [6l7 “—U.04 | AProbat in sedinfa de Senat PL=U-04 | Gin data: 2013 5. (ge va mentiona: option realizt cereetaren mentionindu-se eontributia autoruli) 6. Coneluzit (coordonatorul lucrari trebuie sa aprecieze valoarea Tuer relevantastudiuluiintreprins, competentele absolventulu, local de documentare si modul in care absolventul a intoemite, rigurozitaten pe pareursul claborarii luerari, conseeventa si seriozitatea de care a dat dovada absolventul pe parcurs) 17. Redactarea lueriii respeett de redactare (pari eapitole, subcapitole note de subsol si bibliografic). 8. Consider ef Iuerarea inde cerinfele academice sesiumea de Examen de licen(i / diploma / disertafic (finalizare a studillor) din ‘si propun acordarea notei Oradea, Data oan Coordonatoristiinyifici [mont W ona STO OD. DAZ [Pe tw SORNCURL ay Universitatea | __ PROCEDURA cop: Revie in| prbindelsborres | Seq 41213 La] [ele Oradea | lwerdriide finalizare a | | °™ ‘Aprobat in gedinta de Senat ‘studillor PLU. 04 | ain data: 2013. ANEXAS ‘Tabel nominal SPredare la arhivi a lucrailor de ....(finalizare a studiilor)” UNIVERSITATEA DIN ORADEA, PACULTATEA, DOMENIUL / PROGRAMUL DE STUDIU. Bxamen de Taiserajie Ginalizarea studilor) (Anu /Sesiunea Ne i ; emndturile Ne | Nr. tema / Tita LF Name, Prenume Absolvent |p. qSetmnaurie pt = 2 feass| seme 10. earn RAR ara ce Stoo 20 es Pte SNC ~ AL) " Revie Universitatea PROCEDURA cop: Gn" | prvindetsborres | Seq tla 13 [41s [ele Oradea | Wweraril de finalizare a | | °™ ‘Aprobat in sedinfa de Senat studillor PL—U.04 | in data: 2013 ANEXA9 PREZENTAREA SURSELOR BIBLIOGRAFICE e pcs texu se vor face winter a oc Bbopafes. iblogaa poste =f cuprin dete sus: et ‘iol mere tl big se ena ext so rales} Mold ae oe: Pentru articol [I] Abbott, M. B., Petersen, M. M., and Skovgaard, O. (1978). On the numerical modelling of short waves in shallow water, Jn! Hydraulic Res; Vol 16 (3), pp 23-44 SAU [1] Dospineseu, Vasile. Semiotied si curs didactic. Bucuresti: Editurra Didactic’ si pedagogica Bucuresti, 1998, Pentru Grady, CPL. and Lim, H.(1980). Biological Wastewater Treatment Theory and Application, Marcel Dekker, New York, 375-390 pp. SAU [2] Vigner, Gerard. (1996). “Lite: comprendre ou decoder?. Le francais dans le monde. 283: 62-69, Pentru pagini wel [3] htp:fwww.seientficjourel comvarticles. ml SAU [3] Mikoviteh ~ Rioux, Catherine si Helene VEILHAN. (2006). Methodologie de la recherche, Maitrise ~ DEA. (Master 1 et 2) de Lettres (en ligne]. CTEU. Clermont- Ferrand. http://www univ-bpclermont f/CEAD/2-Modules _autoformation/CTEU- -MASTER/MASTER- DEA, paf Consultat la 30.01.2006 si 12:09.2006 oe. Peas tum SRNR 16 Universitatea | PROCEDURA cop: Revi din” |, prind slaborarea | seaq (1 12[3T4{s[elz coun Studion [ PL—u. 04 | Aprobatin sedings de Senat Anexa 10 DECLARATIE DE AUTENTICITATE A LUCRARII DE FINALIZARE A STUDIILOR Tithul lueraei Autorul lucririt Lucrarea de finalizare a studiilor este claborati in vederea sustnerii examenuli de finalizare a studilor organizat de cltre Facultatea in cadrul Universitat din Oradea, sesiunea a anului universitar Prin prezenta, subsemnatul (nume, prenume, CNP), declar pe proprie rispundere ci aceasti Iucrare a fost seris& de catre mine, fra nici un ajutor neautorizat si cf nici o parte a lucririi nu confine aplicatii sau studi de caz publicate de ali autori Declar, de asemenea, ci in Iucrare nu exists idei, tabele, grafice, hirgi sau alte surse folosite fir respectarea legii romaine sia conventilor internationale privind drepturile de autor. Oradea, Data Semnatura cant pera soo iomoe 25.02 3 ei W