Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială Nr.

280
Bucureşti

SEMESTRUL AL II-LEA
Profesor învăţământ primar: DORINA DINU
Clasa a III-a A
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Unitatea de învăţare 10 :
SIMFONIA FLORILOR/ ore

Ziua Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de Resurse Evaluare


specifice Organizarea colectivului de elevi conţinut

23. 04. 1.1, 1.2, 1.3,  citire în ritm propriu, cu adaptarea  Textul Materiale: Observarea
2018 1.4, 2.5, 3.2, intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; manual, sistematică
3.3, 4.4.  citire selectivă în funcţie de anumite repere; culegere
 identificarea titlului, autorului, a numărului Text­suport: Procedurale:
de alineate, identificarea personajelor ; Vizită,  conversaţia Aprecieri
 precizarea timpului şi locului acţiunii; explicaţia,
de globale şi
 explicarea folosirii semnelor de punctuație; exerciţiul
 explicarea cuvintelor noi şi introducerea I.L.Caragiale individuale
Organizare:
acestora în vocabularul elevilor; activitate
frontală,
pag.46
individuală

24. 04. 1.1, 1.2, 1.3,  citire în ritm propriu, cu adaptarea  Textul Materiale: Observarea
2018 1.4, 2.5, 3.2, intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; manual, sistematică
3.3, 4.4.  citire selectivă în funcţie de anumite repere; culegere
 formularea de răspunsuri la întrebări; Text­suport: Procedurale:
 exprimarea unor opinii, atitudini, observaţii Vizită,  conversaţia Aprecieri
prezentarea mesajului moral al textului; explicaţia,
de globale şi
 exerciţii de sinonimie, antonimie; exerciţiul
I.L.Caragiale individuale
Joc de rol: „Interpretați ultimul dialog dintre Organizare:
Ionel și mama sa, imaginându-vă un alt activitate
sfârșit al întâmplării.” frontală,
pag.46
individuală

25. 04. 1.1; 1.2; 1.3;  exerciții de adaptare a vorbirii la diferite Adaptarea Materiale: Observarea
2018 1.4; 2.1; 2.5; situații de comunicare, prin joc de jol în fața vorbirii la manual, sistematică
3.1; 3.2; 3.3; clasei; diferite situații culegere
4.4.  recunoașterea normelor de adresare către de comunicare Procedurale:
persoanele mai în vârstă sau cu o altă poziție conversaţia Aprecieri
socială; explicaţia, globale şi
 obsevarea unor situații de comunicare și exerciţiul
dezvolvoltarea unor discuții legate de individuale
Organizare:
acestea; Text­suport: activitate
 recunoașterea unor formule de adresare, în Vizită,  frontală,
funcție de situație. De individuală
I.L.Caragiale
pag.47
26. 04. 1.2; 1.3; 1.4;  exerciții de identificare a elementelor unei Invitația Materiale: Observarea
2018 2.5; 2.4; invitații; manual, sistematică
 
 exerciții de redactare de invitații pentru culegere
pag.48 Procedurale:
diferite tipuri de evenimente;
 exerciții de completare a unor spații libere
conversaţia Aprecieri
explicaţia, globale
dintr-o invitație;
exerciţiul şiindividuale
Organizare:
activitate
frontală,
individuală

26. 04. 4.1; 4.2; 4.3;  elaborarea planului unei compuneri; Compunerea Materiale: Observarea
2018 4.4; 4.5.  identificarea şi discutarea fiecărei părţi a unui text manual, sistematică
unei compuneri; creativ în care culegere
 exemplificarea normelor de scriere corectă se introduce Procedurale:
a unui text cu dialog; dialogul conversaţia Aprecieri
 utilizarea, în enunţuri proprii, a unor semne explicaţia, globale şi
de punctuaţie; pag.49 exerciţiul individuale
 exerciţii de identificare a verbelor care Organizare:
anunţă cuvintele personajelor; activitate
 alegerea titlului şi elaborarea planului frontală,
compunerii; individuală
 redactarea unei compuneri, în care să existe
dialog;
 aşezarea corectă a textului în pagină.
30. 04. 1.1, 1.2, 1.3,  citire în ritm propriu, cu adaptarea  Textul narativ Materiale: Observarea
2018 1.4, 2.5, 3.2, intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; manual, sistematică
3.3, 4.4.  citire selectivă în funcţie de anumite repere; culegere
 identificarea titlului, autorului, a numărului Text-suport: Procedurale:
de alineate, identificarea personajelor ; conversaţia Aprecieri
 precizarea timpului şi locului acţiunii; Heidi, fetița explicaţia, globale şi
 explicarea folosirii semnelor de punctuație; munților, exerciţiul Individuale
 explicarea cuvintelor noi şi introducerea Organizare:
acestora în noi contexte; după Johanna activitate
 formularea de răspunsuri la întrebări - Spyri frontală,
metoda cubului;
 exprimarea unor opinii, atitudini, observaţii individuală
pag.50
prezentarea mesajului moral al textului;
 exerciţii de sinonimie, antonimie;
02. 05. 1.1, 1.2, 1.3,  observarea imaginii ce însoţeşte textul; Extragerea Observarea
2018 1.4, 2.5, 3.2,  discutarea textului narativ, în funcţie de unor informații sistematică
3.3, 4.4. personaje, de plasare a acţiunii în timp şi de detaliu din Materiale:
spaţiu, de modul de desfăşurare a acţiunii; textul literar manual,
 formularea de întrebări folosind Explozia culegere Aprecieri
stelară și oferirea răspunsului potrivit; Text suport: Procedurale: globale şi
 alegerea variantei corecte de răspuns din Heidi, fetița conversaţia individuale
mai multe variante propuse; munților, explicaţia,
 identificarea enunțurilor care conțin după Johanna
anumite informații de detaliu; exerciţiul
Spyri Organizare:
 joc: „Răspunde repede și bine”- pălăriile
gânditoare; activitate
pag.51
 intonarea cântecului „Vine, vine frontală,
primăvara” individuală

03. 05. 1.4; 3.1;  exerciţii de trecere de la vorbirea directă la Povestirea  Materiale: Observarea
2018 3.2; vorbirea indirectă; scrisă a unui  manual, sistematică
3.4; 3.6; 4.1;  utilizarea în diferite contexte a achiziţiilor caiete
4.4. lexicale noi;
text de mică  Procedurale:
 delimitarea textului narativ în fragmente întindere după conversaţia Aprecieri
logice; un plan de  explicaţia, globale şi
 formularea ideilor principale; idei exerciţiul individuale
 povestirea orală a fiecărui fragment, Organizare:
îmbogățind planul de idei cu detalii din text; activitate
 redactarea povestirii; pag.52 frontală,
exerciţii de exprimare a opiniilor în legătură individuală
cu o întâmplare.

03. 05. 1.1; 1.2; 1.3;  exerciţii de redactare a unei compuneri Textul creativ Materiale: Observarea
2018 1.4; 2.5; despre un subiect pe baza expresiilor în care se manual, sistematică
4.1; 4.2. selectate; caiete
 exerciţii de stabilire a unui plan de idei;
introduc Procedurale:
 exerciţii de redactare a compunerii, ţinând expresii și conversaţia Aprecieri
seama de aşezarea corectă a compunerii în cuvinte de explicaţia, globale şi
pagina caietului, plasarea corectă a sprijin exerciţiul individuale
alineatelor, scrierea caligrafică, utilizarea Organizare:
corectă a ortogramelor şi a semnelor de activitate
pag.53
punctuaţie; frontală,
 exerciţii de verificare şi discutare a individuală
compunerilor;
07. 05. 1.4; 3.1;  citire în ritm propriu, cu adaptarea Scrierea Materiale: Observarea
2018 3.2; intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; corectăa manual, sistematică
3.4; 3.6; 4.1;  exerciții de identificare a cuvintelor care cuvintelor care caiete
4.4. conțin grupuri de sunete; conțin Procedurale:
 exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor grupurile: ia, conversaţia Aprecieri
care conțin grupuri de sunete; explicaţia, globale şi
ie, ea, ua, oa,
 exerciții de recunoaștere a grupului de exerciţiul individuale
sunete ce trebuie folosit pentru a avea uă
Organizare:
cuvântul correct; activitate
joc: rebus ” Descoperă cuvintele ce contin pag.53
frontală,
grupuri de sunete”
individuală
08. 05. 1.4; 3.1;  citire corectă, fluentă şi expresivă în ritm Textul literar Materiale: Observarea
2018 3.2; propriu a unui text la prima vedere; narativ manual, sistematică
3.4; 3.6; 4.1;  identificarea titlului, autorului, timpului, caiete,
4.4. locului și a personajelor; culegere
 prezentarea întâmplărilor petrecute în text; Procedurale: Aprecieri
 formularea ideilor principale; Text suport: conversaţia globale şi
 citirea unor enunțuri în funcție de cerințe; explicaţia, individuale
 exprimarea propriilor opinii în legătură cu Hoinar, exerciţiul
atitudinea personajelor; după Emil Organizare:
 discuţii de grup în care elevii pun întrebări Gârleanu activitate
şi dau răspunsuri referitoare la un text citit;
frontală,
 povestirea orală a textului;
 exercții de descriere a personajului pag.54 individuală
principal.

09. 05. 1.4; 3.1;  Exerciţii de formulare a unor răspunsuri la Textul literar Materiale: Observarea
2018 3.2; ȋntrebări; (actualizare) manual, sistematică
3.4; 3.6; 4.1;  Alcătuire de enunţuri cu expresii deosebite caiete,
4.4. din text; culegere
 Prezentarea pe scurt a textului;
pag.55
Procedurale: Aprecieri
 Motivarea folosirii semnelor de punctuaţie’ conversaţia globale şi
 Joc de rol; explicaţia, individuale
 Joc de cuvinte; exerciţiul
Organizare:
activitate
frontală,
individuală

10. 05.  citire în ritm propriu, cu adaptarea Scrierea Materiale: Observarea


2018 1.1; 1.2; 1.3; intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie; corectă a manual, sistematică
1.4; 2.5; 4.1;  exerciții de identificare a cuvintelor care caiete,
4.2.
cuvintelor
conțin vocale sau consoane dublate; culegere
 exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor;
care conțin
Procedurale: Aprecieri
 exerciții de recunoaștere cuvântului scris vocale sau conversaţia globale şi
corect; consoane explicaţia, individuale
 descoperirea regulii de formare a cuvintelor duble exerciţiul
care se scriu cu “nn”; Organizare:
 exerciții de formulare de propoziții cu activitate
cuvinte care se scriu cu vocală/consoană
pag.56 frontală,
dublă.
individuală

10. 05. 1.3; 3.6;  observarea ortografierii diferite, în diferite Scrierea Materiale: Observarea
2018 4.1. situaţii; corectă a manual, sistematică
 stabilirea situaţiilor în care se scrie cu caiete;
cuvintelor
cratimă şi a cazurilor în care se scrie fără Procedurale:
cratimă; mai/m-ai
conversaţia Aprecieri
 exerciţii de alegere a formei corecte a explicaţia, globale şi
ortogramei; pag.56 exerciţiul individuale
 completarea enunţurilor lacunare cu Organizare:
formele potrivite ale ortogramei („m-ai” sau activitate
„mai”); frontală,
 utilizarea corectă a ortogramelor care
conţin pronumele personal ¬ –m în individuală
enunţuri.

14. 05. 1.4; 3.1;  Proiect în echipă: Recapitulare - Materiale: Proiect:


2018 3.2; Echipa I are o floare cu șase petale. evaluare manual,
3.4; 3.6; 4.1; Sarcina: caiete; “ Simfonia
4.4.  Formularea răspunsurilor corecte la Procedurale: florilor”
întebări legate de textele studiate: conversaţia
Unde se petrece acțiunea? pag.56 explicaţia,
Ce trăsături fizice și morale au Heidi, Ionel și exerciţiul
fluturele? Ameliorare şi Organizare:
Echipa II dezvoltare activitate
 confecționarea unor invitații după cerințe
frontală,
date;
Echipa III individuală
 Realizarea unui text creativ în care să
introducă dialogul “ Pământul râde prin
flori”
Echipa IV
 Formularea ideilor principale ale textului
Hoinar, de E. Gârleanu și povestirea scrisă a
acestuiaș
Echipa V
 Redactarea unui text creativ
“ Simfonia florilor” în care să introducă
cuvintele: mai / m-ai și cuvinte cu vocale și
consoane duble.
15. 05. 1.1.; 1.2.  Formularea răspunsurilor corecte la întebări Ameliorare şi Materiale: Observarea
2018 1.3.; 1.5. legate de textele studiate: dezvoltare manual, sistematică
2.1.; 2.2. Unde se petrece acțiunea? caiete;
2.4; Ce trăsături fizice și morale au Heidi, Ionel și Procedurale:
fluturele? conversaţia Aprecieri
 scrierea unor invitații după cerințe date; explicaţia, globale şi
 observarea ortografierii diferite, în diferite exerciţiul individuale
situaţii; Organizare:
 stabilirea situaţiilor în care se scrie cu activitate
cratimă şi a cazurilor în care se scrie fără
frontală,
cratimă;
 exerciţii de alegere a formei corecte a individuală
ortogramei;
 completarea enunţurilor lacunare cu
formele potrivite ale ortogramei („m­ai” 
sau „mai”);