Sunteți pe pagina 1din 5

/pas/

Partidul ActkJne ~ SoUdarttate PAS


Str. Al. Mateevld 31
Ol~nliu, ReP\A)Uca Moklova
Telefon: +373 78999800
E-Mail: unpaspentrumoldova@gmail.com
Web: www.Uooasrrntru.md

JudecAtoria Orhei,
municipiul Orhei, str. V. Mahu, 135

Reclamant: Partidul Politic ,,Partidul Acfiune ~i

Solidaritate",
cu sediul in mun .C hi ~in ~u, str.A.Mateevici 31 ~
tel. : 078999800; e-mail:
unpaspentrumoldova@gma1l.com, pagina web:
www .unQaspentru.md

Parat: Consiliul electoral al circumscripfiei electorale


comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul
Orhei

CONTESTATIE (CERERE DE CHEMARE iN JUDECATA)


impotriva HotArarii (Procesului-verbal al) Consiliului electoral al circumscripfiei
electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25/16, raionul Orhei, cu privire la totalizarea
rezultatelor alegerilor locale noi din comuna Jora de Mijloc raionul Orhei din 20 mai 2018
(depusd in conformitate cu prevederile art. 73 alin.(4) din Codul electoral)

Pe data de 20 mai 201 8, in comuna Jora de Mij loc, raionul Orhei, au avut Joe a legeri
locale noi pentru functia de primar.
2

Conform datelor prezentate de Comisia Electorala Centrala 1 pe baza Hotararii Consiliului


electoral al circumscript]ei electorale comunale Jora de Mijloc nr. 25116, raionul Orhei, cu
privire la totalizarea rezultatelor alegerilor locale noi din comuna Jora de Mijloc raionul Orhei,
In cadrul alegerilor respective au participat 1716 alegatori, rezultatele lnregistrate fiind
urmatoarele: Terenti Lucia, Partidul Democrat din Moldova - 653 voturi, adica 38,05%; Tauber
Marina, Partidul Politic ""~or"" - I 048 voturi, adica 61,07%; Morozan Serghei, Partidul Politic
,,Partidul Sociali~tilor din Republica Moldova" - 15 voturi, adica 0,87%.
intrucat In cadrul alegerilor respective au fost admise mai multe lncalcari ale Codului
electoral, solicitim infirmarea legalitifii alegerilor locale noi din comuna Jora de Mijloc
raionul Orhei din 20 mai 2018.
in sustinerea infirmarii legalitAtii alegerilor locale noi din din comuna Jora de Mijloc
raionuJ Orhei din 20 mai 2018, mentionam urmatoarele.

I. Cu privire la calitatea subiectului depunerii prezentei contestatii (cereri de


chemare in judecati)
in ceea ce prive~te dreptul Partidului Actiune ~i Solidaritate de a depune contestatie
(cerere de chemare In judecatA) cu un astfel de obiect, trebuie de mentionat ca, in sensul art. I din
Codul electoral, in cadrul alegerilor locale, anume partidul politic, alaturi de insu~i candidatul
partidului, are calitatea de concurent electoral. intrucat Partidul Actiune ~i Solidaritate a avut
calitatea de concurent electoral In cadrul alegerilor locale noi din 20 mai 2018 2 , rezulta ca acesta
este lndrituit de a avea calitatea de subiect al contestatiei cu un astfel de obiect.
De altfel, ln~i Comisia Electorala Centrala, prin punerea pe rol ~i exammarea
contestatiei nr. CEC-9/ALN2018/5 din 8 mai 20183 , a recunoscut dreptul Partidului Actiune ~i
Solidaritate de a depune contestatii chiar daca, sub aspectul obiectului sau, aceasta nu a vizat
1ncalcari in localitatea in care partidul a avut candidat propriu.

L http://cec.md/index.pbp?pa&=news&id=l042&rid=22117&l=ro.
2 http: //cec.md/index.php?pae=news&id= 1042&rid= 21949&l=ro
3 A se vedea in acest sens Hot:ararea CEC nr.1630 din 15 mai 2018 "Cu privire la contestapa nr. CEC-
9 / ALN2018/5 din 8 mai 2018 a concurentului electoral Partidul Politic .,Partidul Acpune ~i Solidaritate" -
http:/fcec.md/index.php?pae=news&id=l001&rid=22042&l ro.
3

II. Competenta instantei de judecatl cu privire la examinarea contestatiei


concomitent cu confirmarea sau infirmarea legalitatii alegerilor locale
Potrivit articolului 73 alin.(4) din Codul electoral, "Contesta/iile depuse la instan/ele de
judecata in ziua alegerilor se examineaza in aceea$i zi, iar contestafiile impotriva hotiiririi
organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor # atribuirea mandate/or se
examineaziJ de ciitre instan/a de judecatii concomitent cu confirmarea legalitiifii # validarea
mandate/or."
Astfel, reie~ind din prevederile acestui articol, rezulta ca se pot depune contestatii
impotriva hotararii organului electoral cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor, acestea
urmand a fi examinate concomitent cu confirmarea legalitatii alegerilor.
in sustinerea acestei ipoteze, vine ~i Hotfilarea Curtii Constitutionale nr.34 din
13.12.2016 "Privind confirmarea rezultatelor alegerilor ~i validarea mandatului de Pre~edinte al
Republic ii Moldova (sesizarea nr. l 39e/2016)"4 care, in paragrafele 95-102, a criticat solutia
instantelor judecatore~ti de drept care au interpretat legislatia in sensul in care aceasta nu ar
prevedea posibilitatea depunerii contestatiilor ulterior zilei alegerilor, or, in acceptiunea Curtii
Constitutionale, o asemenea constatare nu reprezinta altceva decat lipsirea de un control judiciar
eficient. Mai mult decat atat, in acceptiunea Curtii Constitutionale, anume specificul sau de
entitate care examineazA exclusiv circumstante de drept, nu ~i de fapt, a tacut imposibila
examinarea in fond a tuturor argumentelor expuse in contestatia unui actor electoral cu privire la
legalitatea alegerilor prezidentiale, iar ca argument de baza a acestei ipoteze a servit acel fapt ca
Curtea Constitutionala nu detine instrumentarul legal necesar pentru administrarea probelor,
pentru audierea martorilor etc., aceste posibilitati legate existand doar in instantele de drept
comun. Per a contrario, in masura in care confirmarea legalitatii alegerilor locale reprezinta
apanajul instantelor judecatore~ti de drept comun, care, la randul sau, detin instrumentarul
necesar pentru examinarea circumstantelor de fapt, nu existl niciun argument pentru a nu
examina in fond incalcarile semnalate in contestapa respectiva.

III. incalcarile comise in cadrul alee:erilor locale noi din comuna Jora de Miiloc,
raionul Orbei

4 http: //lex.justice.md/jndex.php ?action=view&view=doc&Iane= 1&id=368347.


4

in temeiul art.41 alin.(2) lite) din Codul electoral, Comisia Electorala Centrala a stabilit,
prin Hotararea nr.1488 din 30 martie 20185, plafonul maxim al mijloacelor financiare pentru
alegerile din 20 mai 2018 pentru comuna Jora de Mijloc in suma de 93 504, 18 lei.
Cu toate acestea, concurentul electoral Partidul ~or a cheltuit cu molt peste plafonul
maxim stabilit in conformitate cu legea.
Astfel, in cadrul evenimentului de lansare a candidatului din 21 aprilie 2018, Partidul $or
a organizat un concert6. in cadrul acestuia, au evoluat Brio Sonores, Igor Cuciuc, Ian Raiburg,
Co~ti Burlacu ~i Corina Tepe~, Olga Ciolacu ~i formatia Catharsis. Cheltuielile de organizare a
acestui concert, conform estimarilor Misiunii de Observare a Alegerilor "Promo-Lex" 7 , sunt
urmatoarele: eel putin 36 000 lei pentru prestatia arti~tilor; cheltuieli pentru scena mobila,
inclusiv lumini, sonorizare - eel putin 48 000 lei; cheltuieli pentru focuri de artificii - eel putin 1
500 lei; cheltuieli pentru materiale promotionale - 18 600 lei; cheltuieli pentru spot "Jora de
Mijloc" - eel putin 10 000 lei. Ca urmare, conform Misiunii de Observare a Alegerilor Promo-
Lex, doar in cadrul acestui eveniment de lansare, Partidul ~or a efectuat cheltuieli estimate de
eel putio 114 100 lei, adici peste plafonul srabilit prio Hotirarea CEC or.1488 din 30
martie 2018.
Cu toate ca a depa~it, in cadrul primului eveniment electoral, plafonul maxim stabilit de
lege, analiza paginii web a Partidului $or, analiza rapoartelor de observare elaborate de Promo-
Lex, precum ~i a paginilor de facebook ale candidatului partidului respectiv la alegerile locale
noi din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, ne permite sa constatam ca astfel de evenimente
au fost organizate pana in ultima zi de campanie electorala ( 18 mai 2018).
De exemplu, au fost organizate mai multe concerte cu utilizarea instalatiilor de
sonorizare, o competitie sportiva ~i un eveniment distractiv cu implicarea a 8 animatori. in
cadrul acestora, au cantat Vitalie Dani, Doina Sulac, Gheorghe Topa, Anatol Marzenco, Aura8
etc. De asemenea, au existat cheltuieli pentru instalarea topoganelor gonflabile; au fost inmanate

5 http: //www.cec.md/index.php?pae=news&id= 100l&rid=2 l 744&1=ro.


6 http://partidulsor.md/oews/jn-doar-un-ao-de-zile.-iora-de-mjjloc-ya-fi-de-nerecunsocut-partjdul-
%E2%80%9Esor%E2%80%9D-a-inaintat·o-pe-marjna-tayber-la-func%C8%9Bia-de-primar.html .
7 Raportul nr. 2 Perioada de monitorizare: 18 aprilie - 1 mai 2018, publicat la 3 mai 2018, pag.39 -

htt.ps: //promolex.md/wp-content/uploads/2018/05 /RAPORI-nr.2 MO-Promo-LEX ALN 20.05.2018-2.pdf


e http://partidulsor.md/news/petrecere=de-suflet-pentru-locujtorii-comunej-jora-de-mijloc.html.
http://partjdulsor.md/news/marina-tauber-a-felicjtat-loruitorii-comunej-jora-de-rnijloc-ocazja-zilej-yictoriei-
%C8%99j-zjlej-eyropeLhttnl. http://partidulsor.md/oews/coocert-jn-lunca-njstrului-pentru-locujtorjj-djn-comuna-
iora·de-rnjjloc.html.
5

medalii, diplome ~i trofee, 15 biciclete (30 000 lei) ~i un berbec ( 4 500 lei); a fost realizat un
spot video de eel putin 14 000 lei; au fost instalate routere WIFI in cele 4 localitati din Comuna
Jora de Mijloc - eel putin 16 000 lei ( 1 router - 4 000 lei); au fost oferite circa 200 cani cu logo-
ut $or - 2 000 lei. Respectiv, cheltuielile totale estimate de catre Misiunea de Observare Promo-
Lex reprezinti eel putio 80 405 lei9 .
La 18 mai 2018, Partidul $or a organizat iara~i un concert cu implicarea scenei mobile ~i

a arti~tilor Anastasia Lazariuc, trupa Zdob ~i Zdub, Ionel Istrati, Natalita Olaru, Natan,
cbeltuielile fiiod de eel pupn 100 000 lei 10 .
in concluzie, constatAm ca Partidul ~or a cbeltuit eel putin 294 505 lei (114 100 lei
+80405 lei + 100 000 lei = 294 505 lei), ceea ce depa~e~te cu mult (cu circa 201 000 lei)
plafonul maxim stabilit potrivit legii pentru alegerile din comuna Jora de Mijloc, raionul
Orbei (de 93 504, 18 lei).

Astfel, intrucat in cadrul alegerilor locale noi din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei, a
fost incalcata legislatia electorala prin faptul ca Partidul $or a cheltuit cu circa 201 mii lei mai
mutt decat plafonul maxim stabilit potrivit legii, luand in consideratie ca aceasta incalcare a fost
in masura sa influenteze rezultatele scrutinului respectiv, in temeiul art.73 alin.(4) ~i art.146 din
Codul electoral, solicitim infirmarea legalitAtii alegerilor locale noi din comuna Jora de
Mijloc, raionul Orhei, din 20 mai 2018.

Ali e' rt i : ] / >ag 1111.

Pre~edintele Partidului Maia Sandu

9 Raportul nr. 3 Perioada de monitorizare: 1 mai - 16 mai 2018, publicat la 18 mai 2018, pag.39-40 -
https://promolex.md/wp-conteot/uploads/2018/05/RAPORI-nr.3 MO-Promo-LEX ALN 20.05.2018.pdf
10 Ibidem.