Sunteți pe pagina 1din 17

ELABORAT DE:

Consultant autorizat...................
Solicitant....................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnături,
ştampilă)
Data intocmirii............................

PLAN DE AFACERI*
(Model - cadru pentru submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”)

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

 Denumirea/ Forma juridică a solicitantului: SC. AGROSUN . SA

 Date de identificare ale acestuia :

 Obiectul de activitate – CULTURA VEGETALA


 Responsabil legal: Georgescu Diana Georgiana
 ADMINISTRATOR, PROCENT ACTIUNI DETINUTE IN CADRUL SC. AGROSUN. SA
 DE 100%
 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI, FACULTATEA DE ECONOMIE
 AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

 Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) –

*Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.1. şi care
nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii.

1
II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activităţii – Exploatatia vegetala este situata pe raza comunei Brateanu, judetul BUZAU, constituita prin
achizitionarea terenului. SC a fost inregistrata la registrul comertului in data de 01.03.2015 ca intreprindere cu activitate
agricola. Data inscrierii la APIA a exploatatiei a fost 01.04.2015. Principalul obiect de activitate al societatii este exploatarea
terenului agricol, avand in prezent un numar de 10 salariati.

Situaţia curentă a exploataţiei

Exploatatia vegetala se intinde pe o suprafata de 60 ha, fiind structurata dupa cum urmeaza:
40% Floarea-soarelui - 24 ha;
60% porumb adica - 36 ha;
Soiurile folosite in cadrul exploatatiei sunt: -pentru Floarea-Soarelui: soiul Favorit;
-pentru porumb boabe: soiul Kerberos;

CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO)

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producției vegetale și/sau zootehnice pentru anul 0, conform secțiunii specifice din
Cererea de finanţare.

Structura culturilor/ Dimensiunea exploatației


producţiei zootehnice (SO) în anul 0
Sector vegetal Floarea-soarelui: 24 ha x 501.37=
12032.88
- Porumb: 36 ha x 640,66= 23063.76
Sector animal
-
TOTAL 35096.64

2
Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economică a exploataţiilor agricole.

Total SO:
Nr./ Dimensiunea economică a Dimensiunea exploataţiei în anul 0 Valoarea sprijinului
crt exploataţiei conform Cererii de Finanţare nerambursabil
1 12.000 S.O. - 29.999 S.O. 40.000 de euro
2 30.000 S.O. - 50.000 S.O. x 50.000 de euro

Toate costurile vor fi exprimate în lei.


1 Euro = …4,470……..lei

Bazele de producţie ale solicitantului


Terenuri agricole (ha) în anul 0
Nr Localitate/ Suprafaţa agricolă totală Din care:
Crt. Judeţ
în folosinţă în proprietate Arabil Pajişti şi Sere şi Pomi Vii Alte
(arendă/concesiune) Păşuni solarii categorii
1. Pogoanele,jud. 60 60
BUZAU
2.
.....
TOTAL 60 60

Animale, păsări şi familii de albine în anul 0


Nr Localitate/ Nr. animale deţinute în proprietate Păsări Familii de
Crt Judeţ Nr. albine
Alte Nr.
Cabaline Bovine Ovine Caprine Porcine specii
1.
2.
.....
TOTAL

Dotările fermei în anul 0 (se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole,
numărul acestora, suprafaţa, capacitatea şi detalierea modalitatăţii prin care acestea au ajuns în posesia solicitantului
– achiziţie, arendă, etc.)

3
Nr Detaliere Suprafaţa Capacitate Modalitate
Crt Număr (mp) de
dobândire
I. Clădiri pentru producţia vegetală
1. Magazie cereale 5 2000 500 t cumparar
e
2. Atelier utilaje 1 500 cumparare

II. Clădiri pentru producţia zootehnică


1. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....

III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)


1. Clădiri administrative 1 60 cumparare
.....

IV. Maşini şi utilaje agricole


1. Tractoare 1 cumparare
2. Combine 1 cumparare
3. Semănătoare 1 cumparare
....

4
III. OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri

 Scurta descriere a derularii pasilor implementarii


Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului
Depunerea și înregistrarea Cererii de Finanțare însoțită de Planul de Afaceri și documentele obligatorii

 UAT-ul/urile în care se vor stabili: domiciliul, sediul social şi locul de muncă


Primăria Comunei Bradeanu, județul Buzau
Comuna Brateanu, Județul Buzau, Strada Cercului

 Durata de implementare a planului de afaceri


3 ani

Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a planului de afaceri

 Comercializarea producţiei proprii în procent de cel puţin 20% din valoarea primei tranşe de sprijin
Vânzarea de porumb si floarea-soarelui către comercianți, dar și către retaileri ,cu care se vor încheia contracte.

 Durata/ tipul de pregătire profesională în domeniul agricol


Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului ( 3 ani)

Descrierea principiilor de selecţie propuse a fi îndeplinite

Exploatația agricolă este înscrisă la Primăria Comunei Pogoanele.


Cultura predominantă este porumbul.

5
Alte obiective propuse de solicitant prin planul de afaceri ( după caz)

 Plan de management

Obiective propuse: creșterea producției estimate cu 30% în următorii 3 ani;


Creșterea randamentului producției agricole cu 10% în următorii 3 ani.

Tehnologii de cultivare utilizate:rotația


Lucrările solului(arătura se va executa cu plugul si consta in intoarcerea brazdei, afinarea, maruntirea si nivelarea solului.
Pentru realizarea acestei operatiuni plugul dispune de un fier lung care taie brazda lateral si o desprinde de restul solului, un
brazdar care desprinde brazda la partea ei inferioara si de o cormana care ridica si intoarce brazda desfacand-o in parti mai
mici de sol.Aratura se va incheia cu două săptamâni înainte de semănat). Pregătirea patului germinativ se realizează prin
lucrări cu grapa cu discuri, imediat înaintea semănatului.

Fertilizarea-gunoiul de grajd(20 t/ha)


-fertilizarea minerală
Sămânța și semănatul- distanța într rânduri de 15 cm,adâncimea de semănat 4-5 cm si norma de semănat de 250-300 kg/ha.
Lucrările de întreținere:Combaterea buruienilor
Combaterea bolilor
Recoltarea-se efectuează mecanizat.
Producția poate varia între 5000 și 10000 kg/ha.

 Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene:

 ISO 14001:2005 - Se aplică acelor aspecte de mediu pe care organizaţia le identifică şi le poate controla şi pe care le
poate influenţa, standardul nu stabileşte criterii specifice de performanţă în domeniul mediului.
 ISO 14015:2005 - Furnizează îndrumări referitoare la modul de efectuare a unei EMAO(evaluare de mediu a
amplasamentelor si organizatiilor) printr-un proces sistematic de identificare a aspectelor de mediu şi a problemelor
de mediu şi determină, dacă este cazul, consecinţele acestora asupra activităţii.
 ISO 14040:2007 – Vizeaza creşterea conştientizării asupra importanţei protecţiei mediului şi a impacturilor posibile
asociate cu produsele. Maresc interesul pentru dezvoltarea metodelor pentru o mai bună înţelegere şi abordare a
acestor impacturi. Una din tehnicile dezvoltate în acest scop este evaluarea ciclului de viaţă.

Nu se vor depăși cantitățile optime de îngrașăminte chimice administrate.

6
TABEL OBIECTIVE

Nr.crt Obiective Valoarea estimată Echivalent în LEI la Specificaţii (după


în Euro cursul Euro** caz)
1 Producție estimată a fi realizată (kg) Porumb Floarea-S Porumb Floarea-S
Anul 0 23.101 E 11.410 E 103.032 lei 52.488 lei
Anul 1 23.743 E 12.258 E 105.894 lei 54.675 lei
Anul 2 24.384 E 12.749 E 108.756 lei 56.862 lei
41.448 E 12.836 E 184.860 lei 59.049 lei
Anul 3

2. Producţie estimată a fi vândută* pana la Porumb Floarea-S Porumb Floarea-S


acordarea transei a doua (60%)
Anul 0 13.860,6E 6.846 E 61.819,2 lei 31.492,8 lei
Anul 1 14.245,8E 7.354,8E 63.536,4 lei 32.805 lei
14.630,4E 7.649,4E 65.253,6 lei 34.117,2
Anul 2
24.868,8E 7.701,6E 110.916 lei 35.429,4 lei
Anul 3

3 Amenajare platformă gunoi

4 Pregătire profesională în domeniu***


Etc.
.........

* Care trebuie sa fie în procent de minim 20% din valoarea primei tranşe acordată
** Cursul Euro - Cursul de schimb utilizat pentru elaborarea planului de afaceri este cursul euro-leu la data elaborării planului de afaceri publicat pe
pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html.
***Dobândirea competențelor profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data semnării contractului de finanţare şi
obligativitatea prezentării dovezii îndeplinirii acestora, până la depunerea celei de a doua tranşe de plată.

7
TABEL ACŢIUNI
Pentru atingerea obiectivelor se detaliază actiunile (daca este cazul)

Detalierea acţiunilor necesare Suprafaţa/Număr/Capacitate Valoare Valoare (Euro)


pentru atingerea obiectivelor (lei)

Teren
Plantaţii
Animale
Utilaje 3 150.000 lei 33.632,2 euro
Clădiri/adăposturi
.......etc
Total

ATENŢIE!
Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea


produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.

POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Denumire furnizor de Produse/servici Cantitate Valoare % din
Nr.crt materii prime/materiale i oferite aproximativă aproximativă total
auxiliare/ (Lei) achiziţii
1 METAMAR.SRL Ingrasaminte 12.000 10%
2 SANPLANT AGRO Pesticide 10.000 9%
3 OMV Motorina 25.000 7%

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire şi Valoare % din vânzări
adresa) (Lei)
1 ACM PROECO 10.000 21%
2 AGROBIOPLANT 19.800 42%

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului.


8
TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației,
prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată - cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an - parcurgerea a cel
puţin un an agricol complet (1 iulie an 1 – 30 iunie an 2) din Planul de afaceri.

În cazul nerespectării condiţiei de comercializare a producţiei agricole conform celor asumate (20% din valoarea primei tranșe),
proiectul devine neeligibil și se recuperează sumele plătite.

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se vor folosi tabelele următoare:

1. Pentru exploataţiile agricole vegetale

Planul de cultură, inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje

Denumi
re An 0 An 1 An 2 An 3
cultură
Suprafaţă* Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie
(ha) (tone)** (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone)

Porumb 36 171,72 37 176,49 38 181,26 39 186,03


Floarea
24 52,32 25 54,5 26 56,68 27 58,86
Soarelui
….
TOTAL 60 224,04 62 230,99 64 237,94 66 244,89

9
Denumire An 1 An 2 An 3
cultură Producţia Valoarea Producţia Valoarea Producţia Valoarea
estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a
destinată producţiei destinată producţiei destinată producţiei
comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ
ării ate ării ate ării ate
(kg) (lei) (kg) (lei) (kg) (lei)
Porumb 168.000 100.800 172.000 103.200 181.000 108.600
Floarea-soarelui 51.000 51.000 53.200 53.200 57.900 57.900
....
Productii destinate
consum propriu
TOTAL 219.000 151.800 225.200 156.400 238.900 166.500

* În funcție de sesiunea de depunere anul 0 se realizează pe baza înregistrărilor din ultima perioadă de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe
suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislației naționale, și/ sau în Registrul exploatațiilor ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripția Veterinară conform situației existente în ferma zootehnică la momentul depunerii Cererii de Finanțare, în nume propriu și/ sau al
cedentului. În anul 0 vor fi prezentate suprafețele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafețele de cultură previzionate;Detaliile
privind înregistrările, precum şi exceptările pot fi regăsite în Ghidul Solicitantului.
**Se va menționa producția totală obținută pentru fiecare cultură;
*** Valabil in cazul plantațiilor pomicole.

2. Pentru exploataţiile zootehnice şi mixte:


 Planul de producţie al fermei zootehnice

Nr. SPECIFICARE An 0 An 1 An 2 An 3
crt Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod. Cap Prod.
1 Bovine total, din care:
- Juninci
- vaci de lapte
- tineret bovin
2 Porcine
-
3 Ovine şi caprine
-
4 Păsări
-
5 Familii de albine
6 Alte specii

Denumire An 1 An 2 An 3

10
specie/ produs animalier Producţia Valoarea Producţia Valoarea estimată Producţia estimată Valoarea estimată a
estimată estimată a estimată a producţiei destinată producţiei
destinată producţiei destinată comercializate comercializării comercializate
comercializări comercializat comercializării (lei) (kg) (lei)
i e (kg)
(kg) (lei)
Bovine
Carne
Lapte/ Ouă
...
TOTAL

3.Pentru procesare
Denumire
produs An 0 An 1 An 2 An 3 An 4* An 5*
obtinut
Producţie Cantitate Producţie Producţie Producţie Producţie Producţie
(kg/tone) produs (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone) (kg/tone)
obtinut

….
….
TOTAL

La verificarea conformităţii Planului de afaceri, nu mai târziu de 33/ 57* luni, (*pentru exploatațiile pomicole), de la data
semnării contractului de finanţare, solicitantul trebuie să demonstreze că a comercializat producţie de minimum de 20% din
valoarea primei tranșe de plată, a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri, că a
demarat implementarea planului de afaceri în cel mult 9 luni de la data semnării contractului de finanțare, şi a realizat toate
angajamentele asumate la depunerea cererii de finanțare.
În cadrul acestei secţiuni se detaliază prezumţiile (pentru o mai bună înţelegere de către persoanele care verifică studiul) care
au stat la baza realizării previzionării : gradul de utilizare a capacităţii de producţie şi modul cum evoluează acesta în timp; se
va preciza producţia fizică existenta şi producţia fizică estimată în urma realizării investiţiei.

11
CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO)

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul ţintă (3 ani/ respectiv 5 ani pentru
exploatațiile pomicole). Dimensiunea exploataţiei în anul ţintă nu poate fi diminuată față de anul 0, pe parcursul implementării proiectului.

Structura culturilor/ Dimensiunea


producţiei zootehnice exploataţiei (SO)
propusă
pentru anul ţintă
Sector vegetal
Porumb 39 hax501,37=19.553,43
Floarea-Soarelui 27 hax640,66=17.297,82
-
Sector animal
-
TOTAL 36.851,25

12
GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR

Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi ţinând cont de următoarele: pentru sectorul vegetal şi
zootehnic perioada de implementare şi termenul de depunere a solicitării pentru ce-a de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 33
luni de la data semnării contractului de finanţare, iar pentru investiţiile realizate în sectorul pomicol termenul de depunere a celei
de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 57 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Durata de realizare prognozată (detaliat pe luni) şi etape principale (grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni
şi activităţi)

Obiectivul* Perioada propusa Observaţii


Comercializarea producției proprii în procent
de minimum 20% din valoarea primei tranșe August 2017
de plată.
Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu.

Pregătire profesională în domeniu

*Se vor urmări obiectivele obligatorii propuse de la cap.III.

ATENŢIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, începerea
implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în exploataţie sau a primei
investiţii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) după momentul semnării contractului de finanţare. Solicitantul se angajează să
devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tranșe (data încheierii instalării).
Condiţiile de selecţie şi eligibilitate îndeplinite în vederea obţinerii sprijinului, vor fi menţinute în mod obligatoriu pe întreaga perioadă de implementare a
planului de afaceri precum şi în perioada de monitorizare.

13
GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR ( PORUMB)

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ingras. Azot X X X
Disc/Niv (I) X X X
Disc/Niv(II) X X X
Erbicidat X X X
Fungicid X X X
Combinator X X X
Tr. Samanta X X X

Semanat X X X

Prasit/Fertil X X X

Comb.Boli X X X
Recoltat X X X
Trans.Recol X X X
Trans. Ing X X X
Chimice
Fertil. X X X
Ing.Chimice
Arat 25cm X X X
(FLOAREA-SOARELUI)
Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ingras. Azot X X X
Disc/NivIndicatori
(I) X Luna Valoare X X
PORUMB X
Disc/Niv(II) (Euro = X X
Erbicidat X 4.46) X X
FungicidIngras. Azot X
I 15 X X
Combinator X X X
Disc/Niv (I)
Tr. Samanta X
III 16.66 X X
Disc/Niv(II) III 16.66
Semanat X X X
Erbicidat IV 35.6
Fungicid
Prasit/Fertil XIV 11.03 X X

Combinator
Comb.Boli IV X 10.5 X X
RecoltatTr. Samanta IV 7.2
X X X
Semanat
Trans.Recol IV 13.8
X X X
Prasit/Fertil
Trans. Ing V 22.22X X X
Chimice
Comb.Boli VI 7.7
Fertil. X X X
Recoltat
Ing.Chimice VIII 55.5
Trans.Recol
Arat 25cm VIII 36 X X X
Trans. Ing IX 7.2
Chimice
14
Fertil. IX 7.7
Ing.Chimice
Arat 25cm X 41.4
Indicatori Luna Valoare
F-s (Euro =
4.46 )
Incarcat ingr.ch I 15
Transp ingr.ch I 7.2
Fertilizat II 22.22
Tranp apa III 7.2
Semanat IV 13.8
Erbicidat IV 35.6
Tratamente VI 11.03
fitosanitare
Recoltat VII 55.5
Transp recolta VII 13.8
Balotat paie VII 16
Transp baloti VIII 7.2
Discuit+ IX 16.66
Grapat
Transp saci IX 7.2
samanta
Arat IX 41.4

IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI


15
Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele
acestora asupra producţiei totale obţinute şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele tipuri
de riscuri (listă neexhaustivă):

 Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la momentul
contactării;
 Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea ce afectează capacitatea
fermierului de a o gestiona adecvat;
 Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile și deciziile de risc financiar în cazul în care un solicitant
care are statut de persoană juridică cu mai mulți acționari și unde un tânăr fermier, așa cum este definit în articolul 2 din
R(UE) nr. 1305/2013, trebuie să aibă un control efectiv pe întreaga durată a angajamentului (pe perioada de implementare
şi monitorizare a proiectului) în ceea ce privește deciziile referitoate la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare.

Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constată că nu
au fost îndeplinite şi menţinute condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la
recuperarea integrală a sprijinului acordat.

Nr Denumire risc Grad Efecte Solutii


crt risc
16
1. -atacul de boli si Mediu Reducerea Constatarea, efectuarea
daunatori; productiei de tratamente și
compensarea nerealizării
producției estimate prin
executarea polițelor de
asigurare.
2. -seceta; Ridicat Diminuarea Investitii in instalatii de
productiei de irigat.
porumb si floarea-
soarelui.
3. -inundatii; Ridicat Compromiterea Consolidarea digurilor.
culturii
4. – nerealizarea producției Ridicat Imposibilitatea de Asigurarea culturii.
estimate – din alte a lucra exploatatia
considerente decât cele
determinate de riscuri
naturale, ca de
exemplu :criza
financiara;
5. -risc de nerambursare a Mediu - Indatorarea Asigurarea veniturilor si
obligatiilor asumate societati a rezervelor banesti.
pentru finantarea - Riscul ca
productiei in cazul societatea sa intre
creditelor; in faliment

17