Sunteți pe pagina 1din 14

ELABORAT DE:

Consultant autorizat...................
Solicitant....................................
Regim juridic...............................
Date de identificare.....................
(nume, prenume, semnături,
ştampilă)
Data intocmirii............................

PLAN DE AFACERI*
(Model - cadru pentru submăsura 6.1 ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”)

I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

Denumirea/ Forma juridică a solicitantului: SC. AGROSPIC . SRL

Date de identificare ale acestuia : Georgescu Vlad George

Obiectul de activitate – CULTURA VEGETALA

Responsabil legal: GEORGESCU VLAD GEORGE


ADMINISTRATOR, PROCENT ACTIUNI DETINUTE IN CADRUL SC. AGROSPIC . SRL DE 100%
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI, FACULTATEA DE ECONOMIE AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

1
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare) –

*Planul de afaceri nu poate cuprinde alte acțiuni din cadrul PNDR 2014-2020, în afara celor specifice submăsurii 6.1. şi care
nu sunt în acord cu obiectul de activitate efectiv al întreprinderii.

II. DESCRIEREA SITUAŢIEI CURENTE

Istoricul activităţii – Exploatatia vegetala este situata pe raza comunei Blejoi , judetul Prahova ,constituita prin
achizitionarea terenului . SC AGROSPIC SRL a fost înființată la ORC data de 03. 05. 2014, iar data inscrierii la APIA a exploatatiei a
fost 15.09.2015 . Principalul obiect de activitate al societatii este exploatarea terenului agricol – Cod CAEN 0150 .
În prezent , societatea are un capital social subscris și vărsat de 200 lei , active imobilizate nete in valoare de 312.373 lei și a
înregistrat la finele anului financiar 2015, un profit de 18286. Cifra de afaceri netă realizată în anul 2015 a fost de 190 670 lei .
Dacă la inceputul activității societatea dispunea de o gamă redusă de utilaje, majoritatea de proveniență romanească și cu un grad
avansat de uzură morală și fizică , pe masură ce și-a extins suprafețele de teren lucrate , aceasta a început un proces amplu de retehnologizare
, prin înzestrarea cu echipamente și mașini agricole moderne și de mare randament care îi pot asigura aplicarea de noi tehnologii pe
suprafețele exploatate . În prezent , societatea are 5 salariați , cu specializării adecvate unei ferme de acest gen .

Situaţia curentă a exploataţiei

Exploatatia vegetala se intinde pe o suprafata de 55 ha, fiind structurata dupa cum urmeaza: 35 ha cultura grau comun si
20 ha prumb .
Soiurile folosite in cadrul exploatatiei sunt: -pentru grau comun: soiul ESPERIA
-pentru porumb boabe: soiul Fundulea 376

2
CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO)

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producției vegetale și/sau zootehnice pentru anul 0, conform secțiunii specifice din
Cererea de finanţare.

Structura culturilor/ Dimensiunea exploatației


producţiei zootehnice (SO) în anul 0
Sector vegetal Grau: 35 ha x 529,67= 18538,45
- Porumb: 20 ha x 640,66= 12813,2
Sector animal
-
TOTAL 31351,65

Calculul valorii sprijinului pornind de la dimensiunea economică a exploataţiilor agricole.


Total SO:

Nr./ Dimensiunea economică a Dimensiunea exploataţiei în anul 0 Valoarea sprijinului


crt exploataţiei conform Cererii de Finanţare nerambursabil
1 12.000 S.O. - 29.999 S.O. 40.000 de euro
2 30.000 S.O. - 50.000 S.O. x 50.000 de euro

Toate costurile vor fi exprimate în lei.


1 Euro = …4,470……..lei

Bazele de producţie ale solicitantului


3
Terenuri agricole (ha) în anul 0
Nr Localitate/ Suprafaţa agricolă totală Din care:
Crt. Judeţ
în folosinţă în proprietate Arabil Pajişti şi Sere şi Pomi Vii Alte
(arendă/concesiune) Păşuni solarii categorii
1. Tiganesti,jud. x 55
Teleorman
2.
.....
TOTAL 55

Animale, păsări şi familii de albine în anul 0


Nr Localitate/ Nr. animale deţinute în proprietate Păsări Familii de
Crt Judeţ Nr. albine
Alte Nr.
Cabaline Bovine Ovine Caprine Porcine specii
1.
2.
.....
TOTAL

Dotările fermei în anul 0 (se vor menţiona cele mai importante clădiri, adăposturi, grajduri, maşini şi utilaje agricole,
numărul acestora, suprafaţa, capacitatea şi detalierea modalitatăţii prin care acestea au ajuns în posesia solicitantului
– achiziţie, arendă, etc.)
Nr Detaliere Suprafaţa Capacitate Modalitate
Crt Număr (mp) de
dobândire
I. Clădiri pentru producţia vegetală
1. Magazie cereale 4 1800 400 t cumparar
e
2. Remiză utilaje 1 450 cumparare
.....

II. Clădiri pentru producţia zootehnică


1. Grajduri
2. Saivane
3. Padocuri
.....
4
III. Alte clădiri (cu excepţia celor de locuit)
1. Clădiri administrative 1 52 cumparare
.....

IV. Maşini şi utilaje agricole


1. Tractoare 3 cumparare
2. Combine 2 cumparare
3. Semănătoare 2 cumparare
....

III. OBIECTIVELE ŞI DETALIEREA INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

La acest capitol se vor prezenta detaliat obiectivele care se intenţionează a fi atinse prin realizarea investiţiilor propuse prin
planul de afaceri. Se va face descrierea detaliată a măsurilor care se vor lua pentru creşterea veniturilor exploataţiei, prin
restructurare şi modernizare, faţă de situaţia prezentată la momentul depunerii Cererii de Finanţare în anul 0.

Modalitatea de gestionare a planului de afaceri


Primul obiectiv propus pentru implimentarea programului de modernizare si retehnoligizare activitatii de productie
vegetala prin completarea parcului de masini si utilaje agricole noi performante, este innoirea parcului de utilaje
agricole prin cumpararea :
 unui tractor performant tip Deutz Agrotron 150 CP,
 plug reversibil cu 3 brazde Lenken Europal
 presa baloti Galigniani
 utilaj de erbicidat M.E.T
UAT-ul/urile în care se vor stabili: domiciliul: municipiul Prahova ; sediul social: Comuna Blejoi
Durata de implementare a planului de afaceri este de 3 ani

Detalierea indeplinirii obiectivelor obligatorii solicitate pentru implementarea corectă a planului de afaceri
Din totalul productiei prognozate pentru anul in curs (cca. 155 t grau si 163 t porumb boabe), societatea urmeaza
a valorifica catre sectorul de panificatie o cantitate de cca. 65 t grau si catre crescatorii de animale cca. 70 t porumb
boabe, restul productiei urmand a fi depozitata in depozitele proprii, urmand a fi vandute la o data ulterioara. Prin

5
valorificarea cantitatilor de cereale, societatea isi propune realizarea unor venituri de 82 250 lei care la un curs de 4,55
lei/euro rezultand 18 076 euro.
* Planul de afaceri pentru fermele zootehnice va detalia modul de asigurare al necesarului de furaje pentru animalele din
exploatație, asigurarea adăposturilor/grajdurilor corespunzător adaptate şi va viza în mod obligatoriu investiții/amenajări minime
de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu, pentru evitarea infiltrării în pânza freatică a compuşilor pe bază
de nitriţi şi nitraţi, investiţie ce presupune eliberarea documentelor obligatorii conform legislaţiei în vigoare, în corelare cu
capacitatea productivă a fermei.Se va utiliza Calculatorul_Cod Bune Practici Agricole.

Descrierea principiilor de selecţie propuse a fi îndeplinite


Societatea detine o suprafata de 55 ha teren arabil si are ca principal obiect de activitate producerea de cereale, cultura mare,
cultura predominanta fiind graul din soiul Esperia pe cca. 60% din suprafata( 35 ha) si 40% din suprafata cultivata cu
porumb(20 ha) din soiul Fundulea 376.

Alte obiective propuse de solicitant prin planul de afaceri ( după caz)

 Plan de management

Pentru imbunatatirea managementului exploatatiei urmeaza participarea la cursul de formare profesionala in domeniul
agricol „ LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR”, curs acreditat ANC, diplome recunoscute la nivel national si international.
Cursul este util si necesar agricultorilor si lucratorilor in culturi de camp si legumicultura care realizeaza lucrari agricole de
pregatire a solului, insamantarea, plantarea, cultivarea si recoltarea culturilor de camp: grau, porumb, orz etc., sau legumelor :
cartofi, varza, ardei, ceapa etc. stabilesc suprafata culturilor si asigura aprovizionarea cu seminte, ingrasaminte s.a. Ocupatia
presupune competente referitoare la amplasarea culturilor, producerea rasadurilor, plantarea si intretinerea adecvata a
culturilor.
Pentru cresterea randamentului productiei agricole se va trece la insamantarea unor soiuri de grau si porumb cu o productie
superioara din gama Pioneer. De asemenea, prin realizarea lucrarilor agricole specifice producerii culturilor cu utilaje mai
performante se va realiza o diminuare a cheltuielilor prin reducerea consumurilor de carburanti.

 Adaptarea la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene


Descrierea investiţiilor care urmează a fi executate şi modul de implementare a acestora la nivelul exploataţiei, în vederea
adaptării la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adaptează (pentru proiectele care vizează adaptarea unităţii la standardele specifice).

6
TABEL OBIECTIVE

Nr.crt Obiective Valoarea estimată Echivalent în LEI la Specificaţii (după


în Euro cursul Euro** caz)
1 Producție estimată a fi realizată 40 000 182 000
2. Producţie estimată a fi vândută* pana la 18 076 82 250
acordarea transei a doua
3 Amenajare platformă gunoi

4 Pregătire profesională în domeniu***


Etc.
.........

TABEL ACŢIUNI
Pentru atingerea obiectivelor se detaliază actiunile (daca este cazul)

Detalierea acţiunilor necesare Suprafaţa/Număr/Capacitate Valoare Valoare (Euro)


pentru atingerea obiectivelor (lei)

Teren
Plantaţii
Animale
Utilaje 4 182 000 40 000
Clădiri/adăposturi
.......etc
Total 4 182 000 40 000

ATENŢIE!
Sprijinul va fi utilizat pentru realizarea planului de afaceri şi activitatea economică desfăşurată de beneficiar.

Piata de aprovizionare/desfacere, concurenţa şi strategia de piaţă ce va fi aplicată pentru valorificarea


produselor/serviciilor obţinute prin implementarea proiectului.
7
POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de Produse/servici Cantitate Valoare % din
Nr.crt materii prime/materiale i oferite aproximativă aproximativă total
auxiliare/ (Lei) achiziţii
1 COLUMBIA Motorina 30 000 7.25
2 Primex Agro SRL Pesticide 6 000 1.45
3 Promex Agro SRL Ingrasaminte 45 000 10.87

POTENŢIALII CLIENŢI AI SOLICITANTULUI


Nr.crt Client (Denumire şi Valoare % din vânzări
adresa) (Lei)
1 Tenk Distribution SRL 150 000 79.36
2 Gavco SRL Ploiesti 13 404 20.64
3

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea şi tehnologia aplicată în cadrul proiectului.

TIPUL ŞI CANTITATEA PRODUSELOR OBŢINUTE ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII, INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE DE PIAŢĂ

Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației,
prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată - cerința va fi verificată în
momentul finalizării implementării planului de afaceri, dar nu mai devreme de 1 iulie al celui de-al doilea an - parcurgerea a cel
puţin un an agricol complet (1 iulie an 1 – 30 iunie an 2) din Planul de afaceri.

În cazul nerespectării condiţiei de comercializare a producţiei agricole conform celor asumate (20% din valoarea primei tranșe),
proiectul devine neeligibil și se recuperează sumele plătite.

Pentru a pune în evidenţă tipul şi cantitatea produselor obţinute în cadrul exploataţiei agricole, se vor folosi tabelele următoare:

1. Pentru exploataţiile agricole vegetale

8
Planul de cultură, inclusiv pentru suprafeţe cultivate cu furaje

Denumi
re An 0 An 1 An 2 An 3 An 4*** An 5***
cultură
Suprafaţă* Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţie Suprafaţă Producţi
(ha) (tone)** (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) (tone) (ha) e
(tone)

Grâu 35 122,5 37 129,5 39 133 40 140


Porumb 20 96 21 100,8 22 105,6 23 110,4
….
TOTAL 55 218,5 58 230,3 61 238,6 63 250,4

Denumi An 1 An 2 An 3 An 4*** An 5***


re Producţia Valoarea Producţia Valoarea Producţia Valoarea Producţia Valoarea Producţia Valoarea
cultură estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a estimată estimată a
destinată producţiei destinată producţiei destinată producţiei destinată producţiei destinată producţiei
comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comercializ comerciali
ării ate ării ate ării ate ării ate ării zate
(kg) (lei) 60 % (kg) (lei) 70% (kg) (lei) 80% (kg) (lei) (kg) (lei)
Grâu 129,500 77 700 133 000 93 100 140 000 82 320
Porumb 100.800 66 480 105 600 73 920 110 400 88 320
....
Productii G: 51 800 36 260 G: 39 900 27 930 G: 57 680 40 376
destinat P: 44 320 35 456 P: 31 680 25 344 P: 22 080 17 664
consum
propriu
TOTAL

* În funcție de sesiunea de depunere anul 0 se realizează pe baza înregistrărilor din ultima perioadă de depunere (înregistrare) a cererii unice de plată pe
suprafață în Registrul unic de identificare de la APIA stabilita conform legislației naționale, și/ sau în Registrul exploatațiilor ANSVSA/ DSVSA/
Circumscripția Veterinară conform situației existente în ferma zootehnică la momentul depunerii Cererii de Finanțare, în nume propriu și/ sau al
cedentului. În anul 0 vor fi prezentate suprafețele cultivate, urmând ca în perioada anilor 1-5 să fie prezentate suprafețele de cultură previzionate;Detaliile
privind înregistrările, precum şi exceptările pot fi regăsite în Ghidul Solicitantului.
**Se va menționa producția totală obținută pentru fiecare cultură;
*** Valabil in cazul plantațiilor pomicole.

9
CALCULUL VALORII PRODUCŢIEI STANDARD (SO)

Se va calcula totalul SO-urilor, rezultat din cumularea producţiei vegetale şi/sau zootehnice pentru anul ţintă (3 ani/ respectiv 5 ani pentru
exploatațiile pomicole). Dimensiunea exploataţiei în anul ţintă nu poate fi diminuată față de anul 0, pe parcursul implementării proiectului.

Structura culturilor/ Dimensiunea


producţiei zootehnice exploataţiei (SO)
propusă
pentru anul ţintă
Sector vegetal
-Grau 40 x 529.67 = 21 186.8
-Porumb 23 x 640.66 = 14 735.18
-
TOTAL 35 921.98

10
GRAFICUL DE TIMP PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ŞI ETAPELOR ( PORUMB)
Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Ingras. Azot X X X
Disc/Niv (I) X X X
Disc/Niv(II) X X X
Erbicidat X X X
Fungicid X X X
Combinator X X X
Tr. Samanta X X X

Semanat X X X

Prasit/Fertil X X X

Comb.Boli X X X
Recoltat X X X
Trans.Recol X X X
Trans. Ing X X X
Chimice
Fertil. X X X
Ing.Chimice
Arat 25cm X X X

Indicatori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Incarcat X X X
ingr.ch
Transp X X X
ingr.ch
Fertilizat X X X
Tranp apa X X X
Semanat X X X
Erbicidat X X X
Tratamente X X X
fitosanitare
Recoltat X X X

Transp X X X
recolta
Balotat paie X X X

Transp X X X
baloti
Discuit+ X X X
Grapat
Transp saci X X X
samanta
Arat grau X X X

11
Cheltuieli Porumb

Indicatori Luna Valoare (Euro = 4.45 )


Ingras. Azot I 15
Disc/Niv (I) III 16.66
Disc/Niv(II) III 16.66
Erbicidat IV 35.6
Fungicid IV 11.03
Combinator IV 10.5
Tr. Samanta IV 7.2
Semanat IV 13.8
Prasit/Fertil V 22.22
Comb.Boli VI 7.7
Recoltat VIII 55.5
Trans.Recol VIII 36
Trans. Ing Chimice IX 7.2
Fertil. Ing.Chimice IX 7.7
Arat 25cm X 41.4
CHELTUIELI GRAU
Indicatori Luna Valoare (Euro = 4.45 )
Incarcat ingr.ch I 15
Transp ingr.ch I 7.2
Fertilizat II 22.22
Tranp apa III 7.2
Semanat IV 13.8
Erbicidat IV 35.6
Tratamente fitosanitare VI 11.03
Recoltat VII 55.5
Transp recolta VII 13.8
Balotat paie VII 16
Transp baloti VIII 7.2
Discuit+ Grapat IX 16.66
Transp saci samanta IX 7.2
Arat IX 41.4

12
Grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni şi activităţi ţinând cont de următoarele: pentru sectorul vegetal şi
zootehnic perioada de implementare şi termenul de depunere a solicitării pentru ce-a de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 33
luni de la data semnării contractului de finanţare, iar pentru investiţiile realizate în sectorul pomicol termenul de depunere a celei
de-a doua tranşă de plată nu va depăşi 57 luni de la data semnării contractului de finanţare.

Durata de realizare prognozată (detaliat pe luni) şi etape principale (grafic de eşalonare a investiţiei exprimat valoric pe luni
şi activităţi)

Obiectivul* Perioada propusa Observaţii


Comercializarea producției proprii în procent 3 ani
de minimum 20% din valoarea primei tranșe
de plată.
Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd,
conform normelor de mediu.

Pregătire profesională în domeniu

*Se vor urmări obiectivele obligatorii propuse de la cap.III.

ATENŢIE !
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. Astfel, începerea
implementării planului de afaceri reprezintă momentul primei vânzări a producţiei obţinute în urma activităţii desfăşurate în exploataţie sau a primei
investiţii realizate prin proiect (demonstrate cu documente justificative) după momentul semnării contractului de finanţare. Solicitantul se angajează să
devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la acordarea celei de a doua tranșe (data încheierii instalării).
Condiţiile de selecţie şi eligibilitate îndeplinite în vederea obţinerii sprijinului, vor fi menţinute în mod obligatoriu pe întreaga perioadă de implementare a
planului de afaceri precum şi în perioada de monitorizare.

IV. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Se va face o scurtă prezentare a principalelor riscuri care se pot ivi pe parcursul implementării proiectului, cauzele şi efectele
acestora asupra producţiei totale obţinute şi după caz, modalităţi de combatere a acestora. Se vor menţiona următoarele tipuri
de riscuri (listă neexhaustivă):

13
 Riscul neîndeplinirii criteriilor legate de începerea implementării planului de afaceri în termen de nouă luni de la momentul
contactării;
 Riscul gestionării afacerii agricole dintr-o localitate aflată la distanţă faţă de exploataţie, ceea ce afectează capacitatea
fermierului de a o gestiona adecvat;
 Riscul înlocuirii persoanei responsabile cu gestionarea, beneficiile și deciziile de risc financiar în cazul în care un solicitant
care are statut de persoană juridică cu mai mulți acționari și unde un tânăr fermier, așa cum este definit în articolul 2 din
R(UE) nr. 1305/2013, trebuie să aibă un control efectiv pe întreaga durată a angajamentului (pe perioada de implementare
şi monitorizare a proiectului) în ceea ce privește deciziile referitoate la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare.

Dacă la verificarea tranșei a doua de plată și dacă pe perioada de 5 ani de monitorizare a proiectului se constată că nu
au fost îndeplinite şi menţinute condiţiile de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în Planul de afaceri, se va proceda la
recuperarea integrală a sprijinului acordat.

Nr Denumire risc Grad Efecte Solutii


crt risc
1. -atacul de boli si daunatori; Mediu Reducerea Constatarea, efectuarea
productiei de tratamente și
compensarea nerealizării
producției estimate prin
executarea polițelor de
asigurare.
2. -seceta; Ridicat Diminuarea Investitii in instalatii de
productiei de irigat.
porumb si floarea-
soarelui.
3. -inundatii; Ridicat Compromiterea Consolidarea digurilor.
culturii
4. – nerealizarea producției Ridicat Imposibilitatea de Asigurarea culturii.
estimate – din alte considerente a lucra exploatatia
decât cele determinate de
riscuri naturale, ca de
exemplu :criza financiara;
5. -risc de nerambursare a Mediu - Indatorarea Asigurarea veniturilor si
obligatiilor asumate pentru societati a rezervelor banesti.
finantarea productiei in cazul - Riscul ca
creditelor; societatea sa intre
in faliment

14