Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Facultatea de Filosofie și Științe Social - Politice


Departamentul Filosofie
Domeniul de studii Filosofie, Științe politice, Relații internaționale și studii europene

FISA DISCIPLINEI
DENUMIREA DISCIPLINEI Filosofia minții COD:
L2 STATUTUL DISCIPLINEI
CICLUL DE STUDII Semestrul II OB
NUMĂRUL ORELOR PE TOTAL ORE NUMĂR TIPUL DE EVALUARE: M LIMBA DE PREDARE
TOTALORE
SAPTĂMÂNĂ ACTIVITATE DE (P-pe parcurs, C-colocviu, E-
SEMESTRU
INDIVIDUALA* CREDITE examen, M-mixt)
C S L Pr.
2 2 28 42 5 M română

TITULARUL GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL


ACTIVITĂȚILOR
CONF. DR. GEORGE CEAUȘU Filosofie
DE CURS

TITULARUL GRADUL DIDACTIC ŞI ŞTIINŢIFIC, PRENUMELE, NUMELE DEPARTAMENTUL


ACTIVITĂȚILOR
CONF. DR. GEORGE CEAUȘU Filosofie
DE SEMINAR/L.P.

DISCIPLINE ABSOLVITE ANTERIOR gnoseologie, logică

OBIECTIVE* Identificarea, sistematizarea și, pe cât posibil, soluționarea unor topici referitoare la antrenamentul minții,
descriere conștiinței și a problemei corp / psihic
COMPETENȚE SPECIFICE ACUMULATE
COMPETENȚE Înţelegerea noţiunilor şi conceptelor mentale / corporale din științele ”reale” / socio-umane; angrenarea
PROFESIONALE** acestora în demonstraţii şi argumentaţii din cadrul curentelor de idei ale filosofiei minții (monism sau dualism)
COMPETENȚE Construcția inter- și trans-disciplinarității în științele socio-umane prin concepte și principii ale filosofiei minții;
TRANSVERSALE realizarea concordanței dintre o filosofie a minții și una a științei
CONTINUTUL 1) Gândire şi limbaj: probleme de etologie cognitivă
CURSULUI 2) Existenţă, realitate şi imaginar ştiinţifico-teologic
3) Corpul şi psihicul în concepţia filosofilor raţionalişti
4) Empiric şi transcendental în percepţia sinelui şi a celorlalte minţi
5) Monismul materialist sau idealist şi soluţionarea problemei corp / psihic
6) Filosofia minţii în contextul istoriei ştiinţei
7) Lexicul filosofiei minţii şi “harta psihicului”  încercări tipologice
8) Categorii ale psihicului şi atribute ale acestora
9) Conştiinţa, mediul şi sesizarea altor minţi
10) Atitudini propoziţionale şi acte intenţionale în procesarea mentală a informaţiei
11) Principiul identităţii şi aspectele simultane ale realităţii în raportul corp-psihic
12) Modele descriptive şi cauzale ale prezenţei omului în univers
BIBLIOGRAFIE Surse istorice:
(SELECTIVĂ) Descartes, René, Discurs despre metoda de a ne conduce bine raţiunea şi a căuta adevărul în ştiinţe, în:
Alexandru Boboc (ed.), Descartes şi spiritul ştiinţific modern, traducere din franceză de Daniela Rovenţa-
Frumuşani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1990; Descartes, René, Două tratate filosofice. Viaţa şi
filosofia lui René Descartes de Constantin Noica, Editura Humanitas, Bucureşti, 1992;Leibniz, Gottfried W.,
Monadologia, traducere de Constantin Floru, Editura Humanitas, Bucureşti, 1994;Spinoza, Benedict
(Baruch), Etica demonstrată din punct de vedere geometric, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1981: Kant, Immanuel, Critica raţiunii practice. Întemeierea metafizicii moravurilor, traducere de Nicolae
Bagdasar, Editura IRI, Bucureşti, 1999
Referinţe actualizate:

1
Bergson, Henri, Eseu despre datele imediate ale conştiinţei, traducere de Mihnea Columbeanu, Editura
Antet, Bucureşti, 1999 (ed. orig., cca 1888); Botez, Angela; Popescu, Bogdan M. (ed.), Filosofia conştiinţei şi
ştiinţele cognitive, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2002; Ceauşu, George, Douăsprezece expuneri
de filosofia minţii, Editura Performantica, Iaşi, 2002; Chalmers, David, The Conscious Mind, University Press,
Oxford, New York, 1996; Dretske, Fred, Conscious Experience, “Mind”, vol. 102, nr. 406 / April 1993, pp.
263-283; Guttenplan, Samuel (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Basil Blackwell Ltd.,
Cambridge, Mass., 1994; Lyons, William, Matters of the Mind, University Press, Edinburgh, 2001, pp. xvii-
xxix; McDowell, John, Mind and World, Harvard University Press, Cambridge 1996; Nagel, Thomas, Veşnice
întrebări, traducere de Germina Chiroiu, Editura „All‟, Bucureşti, 1996; Ray, Georges, Contemporay
Philosophy of Mind, Blackwell Publishers Inc., Oxford, 1997; Ryle, Gilbert, The Concept of Mind, University
Press, Chicago, 1949; Searle, John R., Rediscovery of the Mind, University Press, Cambridge, 1992; Searle,
John R., Evolution, Error and Intentionality, în: Wilks, Yorick; Partridge, David, Sourcebook on the
Foundations of Artificial Intelligence, University Press, New Mexico, 1988, pp. 1-17; Sellars, Wilfrid,
Empiricism and the Philosophy of Mind, în: Science, Perception and Reality, Routledge and Kegan Paul, The
Humanities Press, 1963, 127-196; Tye, Michael, Phenomenal Consciousness: The Explanatory Gap as a
Cognitive Illusion, “Mind”, vol. 108, nr. 432 / Oct. 1999, pp. 705-725.
1) Sinopsisul unei prezentări la curs; dezvoltarea unei idei clare sau ambigue de la curs
2) Analiză, enumerare şi sinteză aplicate unui corpus de noţiuni fizice sau mentale
3) Distincţia dintre lucrul cu categorii şi cu noţiuni ordinare
4) Introducere unui argument (sau contraargument) în sprijinul (în defavoarea) unei (ipo)teze
5) Remarci tipologice asupra unui text filosofic şi aplicarea unei tehnici de analiză a acestuia
CONȚINUTUL 6) Examinarea structurii unui text filosofic şi a funcţiilor sale semiotice
LUCRĂRILOR DE 7) Dezvoltarea unei forme de comentariu critic al unui text
SEMINAR/LABORATOR 8) Recenzarea unei unui studiu sau al unei cărţi de filosofia minţii
9) Analiza proprietăţilor metasistemice ale unui discurs bazat pe un text sau pe comportament
10) Dispută de idei pe marginea unui text sau a unei idei enunţate clar
11) Eseu (narativ sau descriptiv, enunţiativ sau argumentativ) pornind de la un titlu în domeniu
12)Test cu răspunsuri predefinite (da / nu / indecis / indecidabil); test cu răspunsuri scurte; test cu alegere
unică (între patru sau cinci variante)
BIBLIOGRAFIE Referinţe conexe:
(SELECTIVĂ) Bogdan, Radu, Temeiuri ale cogniţiei. Cum se modelează mintea de către comportamentul teleologic, Editura
All, Bucureşti, 1998; Battro, Antonio, Nico, băiatul cu jumătate de creier, traducere de Gabriela Camelia
Cârstea, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006; Damasio, Antonio, Eroarea lui Descartes. Emoţiile, raţiunea şi
creierul uman, traducere de Irina Tănăsescu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2004; Devitt, Michael; Sterelny,
Kim, Limbaj şi realitate. O introducere în filosofia limbajului, Editura Polirom, 2000; Penrose, Roger, Mintea
omenească între clasic şi cuantic, Editura Tehnică, Bucureşti, 2000
Webografie:
http://www.earlham.edu/peters/philinks.htm (Guide to Philosophy on the Internet)
http://ling.uscs.edu/~chalmers (David Chalmers' Philosophy Ressources)
http://www-personal.monash.edu.au/~dey/phil (Philosophy in Cyberspace)
REPERE
prelegeri teoretice, metode practice, lucrări practice, rezolvarea unui corpus de exerciţii şi probleme aplicative
METODOLOGICE***

EVALUARE metode expunerea, dialogul, definirea și descrierea, exercițiul, portofoliul de probleme


forme cursuri, seminarii, bibliografie de consultat, exerciții și probleme de rezolvat pe calculator
ponderea teste de competență la mijlocul semestrului (n1) și la sfârșitul acestuia (n2); probleme
formelor de practice de sisteme de operare și Word (n3); probleme practice de Excel și PowerPoint
evaluare în (n4);
formula notei nota finală = (n1 + n2 + n3 + n4) / 4
finale
standardele prezența la examen, condiționată de: minimum 4.50 la testele parțiale; 70% prezență
minime de (cursuri și seminarii); remarcare prin activitate la 50% dintre seminarii
performanță****
* obiectivele sunt formulate în funcție de grila competențelor profesionale pentru programul de studii
** la nivel de descriptor

2
*** strategia didactică, materiale, resurse
**** raportate la competențele formulate la Obiective sau la Standardele minime de performanta din grila 1L/1M după caz

Data completării Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar/l.p.


20.02.2017 George Ceaușu George Ceaușu

Data avizării în departament Semmnătura directorului de


departament

S-ar putea să vă placă și