Sunteți pe pagina 1din 18

APROBAT

prin Ordinul OCP


nr. 103 din 09.09.2013

INSTRUCŢIUNE
privind asigurarea executării măsurilor
de constrângere cu caracter educativ

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Secţiunea 1-a
Obiectivul de reglementare
1. Prezenta Instrucțiune reglementează activitatea de supraveghere şi alte activităţi de
probaţiune (pe parcurs – activitatea de probaţiune), faţă de minorii liberaţi de răspundere sau
pedeapsă penală cu aplicarea art. 104 Codul penal RM.
2. Instrucţiunea stabileşte reguli privind modul de executare a hotărârilor cu privire la
aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ, precum şi reguli privind asigurarea
asistenţei şi consilierea minorilor, căror le-au fost stabilite măsuri de constrângere cu caracter
educativ.
3. Măsura de constrângere cu caracter educativ reprezintă o alternativă a pedepsei penale,
stabilită prin hotărârea instanţei de judecată sau prin ordonanţa procurorului.
4. Conlucrarea cu organele de drept, autorităţile publice locale şi alte instituţii
neguvernamentale, este îndreptată spre planificarea şi exercitarea măsurilor comune, a
schimbului de informaţii.
5. Minorii aflaţi sub supraveghere cărora le-au fost aplicate măsuri de constrângere cu
caracter educativ pot fi implicaţi în programe de probaţiune.
6. Evidenţa şi controlul asupra comportamentului minorilor căror le-au fost stabilite
măsuri de constrângere cu caracter educativ sunt executate de către organul de probaţiune în a
cărui rază teritorială se află domiciliul minorului, de către instituţia specială de învățământ şi de
reeducare sau instituţia curativă şi de reeducare.
7. Minorului îi pot fi aplicate concomitent câteva măsuri de constrângere cu caracter
educativ.

Secţiunea a 2-a
Cadrul juridic
8. Prevederile Instrucțiunii în cauză se realizează în strictă conformitate cu prevederile
Codului penal RM, Codului de procedură penală RM, Codului de executare RM, Codul civil
RM, Codului familiei RM, Legii nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, precum şi altor
acte legislative şi normative ale Republicii Moldova, Convenţiei ONU cu privire la Drepturile
Copilului, Regulile Standard Minime ale ONU în Administrarea Justiţiei Juvenile - Regulile de
la Beijing, Principiile ONU pentru Prevenirea Delincvenţei Juvenile - Principiile de la Riyadh,
Recomandările Comitetului de Miniştri către statele membre ale Consiliului Europei - nr.
R(92)16; nr. R(97)12; Rec(2000)22; Rec(2003)17; Rec(2003)20; Rec(2003)22, Rec(2010)1, în
scopul asigurării executării de către minori a măsurii de constrângere cu caracter educativ şi
determinării principiilor de bază ale relaţiilor dintre minori şi organele specializate competente
care asigură executarea pedepsei în cauză.

1
Secţiunea a 3-a
Noţiuni principale
9. În sensul prezentei Instrucţiuni, următoarele noţiuni principale semnifică:
Minor - este un copil sau un tânăr care, în raport cu sistemul juridic considerat, poate să
răspundă pentru un delict conform unor modalităţi diferite de cele care sunt aplicate în cazul unui
adult;
Copil - se înţelege orice fiinţă umană sub vârsta de 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în
baza legii aplicabile copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă;
Delict - desemnează un întreg comportament (act sau omitere) ce poate fi pedepsite de
lege în virtutea unui sistem juridic considerat;
Delicvent juvenil - este un copil sau un tânăr, acuzat sau declarat vinovat de a fi comis un
delict;
Delincvent - înseamnă orice persoană despre care se pretinde că a comis sau care a comis
o încălcare a legii penale;
Probaţiunea - se referă la punerea în aplicare în comunitate a sancţiunilor şi măsurilor
definite de lege şi impuse unui delicvent. Aceasta include o serie de activităţi şi intervenţii care
implică supravegherea, îndrumarea şi asistenţa în scopul incluziunii sociale a unui delicvent,
precum şi pentru contribuirea la siguranţa comunităţii;
Supraveghere - se referă atât la activitățile de asistență desfășurate de către sau în numele
unei autorități de implementare, care sunt destinate să mențină delicventul în comunitate, cât şi la
acțiunile întreprinse pentru a asigura faptul că delicventul îndeplinește toate condițiile sau
obligațiile impuse, inclusiv de control, în cazurile în care este necesar;
Controlul - reprezintă activitățile limitate la confirmarea sau asigurarea faptului că orice
condiții sau obligații impuse printr-o sancțiune sau măsură de reprimare sunt respectate de către
autorul infracțiunii. Astfel de activități includ, de obicei, aplicarea sau amenințarea cu aplicarea
unor sancțiuni sau a unor măsuri mai severe, în caz de nerespectare. Noţiunea de control este mai
restrânsă decât cea de supraveghere;
Condiții şi obligații - înseamnă orice cerințe care sunt parte integrantă a sancțiunii sau a
măsurii impuse de către autoritatea decizională;
Autoritatea decizională - înseamnă o autoritate judiciară, administrativă sau altă
autoritate, abilitată prin lege să impună sau să revoce o sancțiune sau o măsură comunitară sau să
modifice condițiile şi obligațiile în baza acesteia;
Autoritate judiciară - înseamnă o instanță judecătorească, un judecător sau un procuror;
Evaluare - semnifică procesul de estimare a riscurilor, necesităţilor şi a punctelor forte ale
unui delincvent înainte de planificarea unei intervenţii şi/sau oferire de consultanță autorităților
judiciare sau altor autorități competente. De asemenea, evaluarea urmărește să identifice cauzele
comiterii infracțiunii şi să stabilească dacă pot fi luate măsuri pentru a reduce probabilitatea de
recidivă;
Asistența - trebuie să fie văzută ca făcând parte integrantă din procesul de supraveghere,
alături de control. Aceasta se referă la una sau mai multe dintre următoarele servicii: furnizarea
de asistență pentru găsirea unei locuințe, ocuparea forței de muncă, educație, acordarea de
susținere familială, etc.;
Copil aflat în situaţie de risc – copil separat de părinţi, copiii care sânt lipsiţi de îngrijire
şi supraveghere din partea părinţilor din cauza absenţei acestora de la domiciliu;
Copil separat de părinţi – copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate
de absenţa acestora, inclusiv în cazul plecării părinţilor la muncă peste hotare, copilul luat de la
părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea acestuia, precum şi

1
copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil
rămas fără ocrotire părintească;
Persoane care înlocuiesc (părinţii) – reprezentanţi legali ai copiilor - tutorii, curatorii
care acţionează în numele lor în relaţiile cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv în
autorităţile administraţiei publice şi instanţele judecătoreşti;
Reprezentant legal al copilului – părintele sau persoana desemnată, conform legii, să
apere drepturile şi interesele copilului;
Tutela - tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani;
Curatela - curatela se instituie asupra copiilor în vârstă de la 14 la 18 ani. Tutela şi
curatela se instituie de către autorităţile administraţiei publice locale, în termen de cel mult o
lună din momentul primirii cererii respective, în baza avizului scris al autorităţii tutelare;
Autoritate centrală pentru protecţia copilului – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, abilitat să elaboreze, să promoveze şi să monitorizeze realizarea politicii statului în
domeniul protecţiei copilului;
Autoritate tutelară locală – primarii de sate (comune) şi de oraşe;
Autoritate tutelară teritorială – secţiile/direcţiile asistenţă socială şi protecţie a
familiei/Direcţia municipală pentru protecţia copilului Chişinău. În municipiile Bălţi şi Chişinău
autorităţile tutelare teritoriale exercită şi atribuţiile de autoritate tutelară locală, cu excepţia
unităţilor administrativ-teritoriale autonome din componenţa acestora, în cadrul cărora atribuţiile
de autoritate tutelară locală sânt exercitate de primarii unităţilor administrativ-teritoriale
respective;
Activitatea de probaţiune în privinţa minorilor – activitatea de probaţiune în privinţa
minorului se desfăşoară ţinându-se cont de obligativitatea respectării interesului superior al
copilului şi de scopul protecţiei temporare al copilului aflat în dificultate;
Durata executării masurilor de constrângere cu caracter educativ - în cazul în care
instanţa de judecată sau procurorul n-a stabilit termenul concret de executare, durata executării
se va calcula:
I. avertismentul – 5 zile;
II. a) încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor, persoanelor care îi
înlocuiesc sau organelor specializate de stat, b) obligarea minorului de a urma un curs de
tratament medical de reabilitare psihologică, c) internarea minorul într-o instituţie specială de
învățământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare, termenul se va calcula
până la atingerea majoratului - 18 ani, cu excepţia cazurilor când, în baza legii aplicabile
copilului, majoratul este stabilit sub această vârstă;
III. obligarea minorului de a repara daunele cauzate, încetează odată cu atingerea
majoratului de către minor, precum şi în cazul în care el, până la atingerea majoratului efectuează
integral repararea daunelor cauzate.

CAPITOLUL II
ATRIBUŢIILE INSTITUŢIILOR IMPLICATE
ÎN PROCESUL DE EXECUTARE A MĂSURILOR
DE CONSTRÎNGERE CU CARACTER EDUCATIV
Secţiunea 1-a
Atribuţiile organului de probaţiune
10. Organul de probaţiune îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) ţinerea evidenţei subiecţilor de probaţiune;
b) exercitarea controlului asupra aplicării măsurilor de constrângere cu caracter educativ;

1
c) acordarea explicaţiilor subiecţilor de probaţiune privind modul şi condiţiile de
executare a măsurilor de constrângere cu caracter educativ, drepturile şi obligaţiile lor;
d) conlucrarea cu rudele apropiate şi cu alte persoane care pot influenţa pozitiv
comportamentul minorilor;
e) întreprinderea măsurilor preliminare de căutare a subiecţilor de probaţiune ce se
eschivează de la executarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ;
f) adresarea unui demers instanţei de judecată, în cazul imposibilităţii de a executa
măsurile de constrângere cu caracter educativ;
g) întocmirea concluziilor corespunzătoare (raport) la expirarea termenului măsurilor de
constrângere cu caracter educativ;
h) informarea instanţei de judecată/procurorul despre luarea la evidenţă şi punerea în
executare măsurilor de constrângere cu caracter educativ.

Secţiunea a 2-a
Atribuţiile instituţiei speciale de învățământ şi de reeducare
11. Instituţia de învățământ şi de reeducare:
a) asigură buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ şi anunţă conducerea
instituţiei în cazul unor situaţii deosebite;
b) verifică modul de desfăşurare a activităţilor conform planului semestrial stabilit;
c) urmăreşte participarea minorilor la orele de curs şi la activitatea practica de laborator;
d) realizează monitorizarea absenteismului de la orele de curs şi evaluează starea de
sănătate a minorilor prezenţi la ore;
e) urmăreşte activităţile în instituţia specială de învățământ pentru a evita altercaţiile între
minori, precum şi a altor situaţii ce pot apărea;
f) supraveghează în timpul pauzelor disciplina şi limbajul minorilor. Ia măsuri imediate şi
anunţă diriginţii minorilor în cauză;
g) stabileşte, în cazul producerii unei pagube materiale instituţiei sau a unor abateri
disciplinare, vinovaţii şi va anunţă diriginţii, administratorul, conducerea în funcţie de situaţia
creată;
h) ţine legătura cu minorul de serviciu din curte astfel ca în permanenţă să fie curat în
curtea şcolii;
i) are grijă ca în curtea şcolii să nu se fumeze, să nu se consume băuturi alcoolice şi
droguri;
j) supraveghează respectarea igienei şi a disciplinei în sala de mese şi anunţă conducerea
instituției de orice abateri sau nerespectare ale acestora;
k) îndeplinește şi alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

Secţiunea a 3-a
Atribuţiile reprezentantului legal
12. Reprezentanţi legali ai copiilor sunt părinţii, tutorii, curatorii care acţionează în
numele lor în relaţiile cu toate persoanele fizice şi juridice, inclusiv în autorităţile administraţiei
publice şi instanţele judecătoreşti, fără a avea nevoie de împuterniciri speciale, şi exercită
următoarele atribuţii:
a) stabilirea şi organizarea supravegherii minorului;
b) controlul şi îndrumarea activităţii de ocrotire a minorului;
c) participarea activă în viaţa minorului.

1
13. Totodată, părinţii, tutorii, curatorii îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin, conform
Codului familiei al RM:
a) să-şi educe copiii conform propriilor convingeri;
b) să aleagă instituţia de învățământ şi forma de instruire, ținând cont de opinia copilului;
c) să asigure frecventarea de către copil a şcolii până la sfârșitul anului de învățământ în
care acesta va atinge vârsta de 16 ani;
d) poartă răspunderea pentru dezvoltarea fizică, intelectuală şi spirituală a copiilor.

CAPITOLUL III
MĂSURILE DE CONSTRÎNGERE
CU CARACTER EDUCATIV
Secţiunea 1-a
Avertismentul
14. Avertismentul presupune o apreciere negativă de drept a acţiunii făptuitorului şi
concomitent o reacţie din partea societăţii în scopul educării şi reeducării acestuia.
15. Avertismentul (anexa nr.1), ca măsură de constrângere, se face în scris,
contrasemnătură, în termen de 5 zile, în sediul organului de probaţiune în a cărui rază teritorială
se află domiciliul minorului, în prezenţa reprezentantului legal şi autorităţii tutelare (anexa nr.2,
nr.3).
16. În cadrul întrevederii consilierul de probaţiune va aduce la cunoştinţa minorului
conţinutul hotărârii instanţei de judecată sau ordonanţei procurorului şi va explica:
a) consecinţele încălcării măsurii de constrângere cu caracter educativ stabilite;
b) consecinţele săvârșirii repetate a unei infracţiuni;
c) respectarea regulilor de drept, etc.
17. Consilierul va întocmi un raport privind acţiunile întreprinse care va fi anexat la
dosarul personal.
18. Organul de probaţiune imediat, dar nu mai târziu de 5 zile, înştiinţează în scris
instanţa de judecată sau procurorul despre executarea măsurii de constrângere cu caracter
educativ şi scoate minorul de la evidenţă.

Secţiunea a 2-a
Încredinţarea minorului pentru supraveghere părinţilor,
persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat
19. În calitate de măsură educativă presupune obligarea părinţilor, persoanelor care
înlocuiesc sau organelor specializate de stat în exercitarea unui control al comportamentului
minorului care ar preveni săvârșirea de noi infracţiuni.
20. Organul de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului, asigură
primirea semnăturilor persoanelor responsabile pentru încredinţare, ca măsură de constrângere, a
minorului sub supravegherea părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau a organelor
specializate de stat. Transmiterea sub supraveghere a minorului se va efectua de către consilierul
de probaţiune în prezenţa autorităţii tutelare.
21. Consilierul de probaţiune va întocmi Actul privind încredințarea minorului pentru
supraveghere părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat (anexa
nr.4).
22. Consilierul va întocmi un raport privind acţiunile întreprinse, care va fi anexat la
dosarul personal.

1
23. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a
examinat cauza în fond sau procurorul privind încredinţarea minorului sub supraveghere
părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat.
24. La aplicarea măsurii de constrângere cu caracter educativ - plasarea minorului sub
supravegherea părinţilor, persoanelor care îi înlocuiesc sau a organelor specializate de stat,
consilierul de probaţiune, va exercita un control asupra executării măsurii, prin vizite la
domiciliul minorului, sau la sediul organului specializat de stat, privind modul de exercitare a
supravegherii minorului, vezi capitolul IV.
25. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a
examinat cauza în fond sau procurorul despre executarea hotărârii/ordonanţei şi va scoate
minorul de la evidenţă.

Secţiunea a 3-a
Obligarea minorului să repare daunele cauzate
26. La aplicarea acestei măsuri se ia în considerare starea materială a minorului (dacă
acesta este salarizat, are bursă, pensie, altă proprietate ori economii personale, dacă el poate
repara de sine stătător dauna cauzată. Aceasta nu exclude situaţia în care părinţii sunt de acord, la
înţelegere cu partea vătămată, să repare dauna cauzată).
27. Obligarea minorului de a repara paguba nu trebuie să se transforme în dependenţă
faţă de persoana vătămată, decât în măsura realizării scopului educativ stipulat în lege.
28. Dacă daunele au fost cauzate prin acţiuni de vandalism: deteriorare de plantaţii
verzi, de obiecte în locurile publice prin scriere, vopsire sau dacă au fost cauzate diferite alte
daune neînsemnate, minorul e obligat să repare personal aceste daune.
29. Organul de probaţiune în a cărui rază teritorială se află domiciliul minorului, în
prezenţa reprezentantului legal, autorităţii tutelare şi persoana vătămată, coordonează stabilirea
unui termen rezonabil pentru recuperarea prejudiciului cauzat, dacă în hotărâre nu e stipulat
altfel.
30. Consilierul va întocmi un raport privind acţiunile întreprinse, care va fi anexat la
dosarul personal.
31. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a
examinat cauza în fond privind aplicarea obligaţie minorului de a repara daunele cauzate.
32. Consilierul de probaţiune, în cazul stabilirii obligaţiei, solicită periodic, după caz,
informaţia în scris de la minor despre măsurile întreprinse pentru îndeplinirea obligaţiei date.
Totodată se solicită prezentarea documentelor confirmative (recipisă, bon de plată, etc.).
33. La aplicarea măsurii de constrângere cu caracter educativ - obligarea minorului de a
repara daunele cauzate, consilierul de probaţiune, va exercita un control asupra executării
măsurii, prin vizite la domiciliul minorului, va menţine legătura cu familia victimei, persoana
fizică sau juridică căreia i-a fost cauzată dauna şi va solicită informaţia privind îndeplinirea
obligaţiei, vezi capitolul IV.
34. Dacă minorul nu îndeplineşte obligaţia corespunzătoare în conformitate cu pct. 29
se consideră eschivare de la îndeplinirea obligaţiei, dacă în hotărâre nu e stipulat altfel. În aşa caz
se solicită de la minor explicaţia privind motivul nerespectării obligaţiei.
35. Obligaţia părinţilor (adoptatorilor) sau curatorului de a repara prejudiciul cauzat de
un minor între 14 şi 18 ani încetează în cazul în care autorul prejudiciului a atins majoratul,
precum şi în cazul când, înainte de a fi atins majoratul, acesta dobândește bunuri sau venituri
suficiente pentru repararea prejudiciului.

1
36. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a
examinat cauza în fond despre executarea hotărârii şi va scoate minorul de la evidenţă.

Secţiunea a 4-a
Obligarea minorului de a urma un curs de tratament
medical de reabilitare psihologică
37. Obligarea minorului de a urma un curs de tratament medical de reabilitare
psihologică este determinată de dereglările de comportament ale minorului, dependente de starea
familială sau de atragerea la săvârșirea infracţiunii de către inculpaţii adulţi.
38. Corijarea comportamentului, deprinderilor, vocabularului minorului este o activitate
de lungă durată, care poate fi colaborată cu prescripţiile şi recomandările specialiştilor: medici,
pedagogi, psihopedagogi, psihologi şi specialişti din cadrul Serviciului de asistență
psihopedagogică.
39. Executarea măsurilor de constrângere cu caracter medical se asigură de către
instituţiile curative specializate.
40. În cazul parvenirii hotărârii cu măsura de constrângere a minorului de a urma
tratamentul medical de reabilitare psihologică, în perioada de 5 zile, se contactează organul de
protecţie a drepturilor copilului, instituţia de tratament medical de reabilitare psihologică şi
Serviciului de asistență psihopedagogică aflată în raza domiciliului minorului şi în comun se
planifică măsurile cu caracter educativ.
41. Consilierul va întocmi un raport privind acţiunile întreprinse care va fi anexat la
dosarul personal.
42. La aplicarea măsurii de constrângere cu caracter educativ - obligarea minorului de a
urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică, consilierul de probaţiune, va
exercita un control asupra executării măsurii, prin vizite la domiciliul minorului, vezi capitolul
IV.
43. Se solicită de la organele sus-menţionate informaţia despre comportamentul
minorului, atitudinea lui faţă de măsurile aplicate - după finalizarea tratamentului se solicită
rezultatele obţinute şi se întocmeşte raport cu concluzia corespunzătoare.
44. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile de la terminarea cursului de
tratament, instanţa de judecată care a examinat cauza în fond despre executarea hotărârii,
anexând copiile rezultatelor tratamentului şi va scoate minorul de la evidenţă.

Secţiunea a 5-a
Internarea minorului într-o instituţie specială de învățământ
şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare
45. La parvenirea hotărârii de a interna minorul într-o instituţie specială de învățământ
şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare, în perioada de 5 zile consilierul de
probaţiune:
a) va stabili legătura cu instituţia specială de învățământ şi de reeducare sau instituţia
curativă şi de reeducare unde urmează a fi internat minorul;
b) va contacta organul de protecţie a drepturilor copilului.
46. Minorul va fi citat la Biroul de probaţiune împreună cu reprezentantul legal al
acestuia, unde vor fi informaţi referitor la condiţiile internării în instituţia respectivă.
47. La internarea în instituţiile sus-menţionate consilierul de probaţiune, însoţit de un
reprezentant al autorităţii tutelare va întocmi Actul privind internarea minorului în instituţia
specială de învățământ şi de reeducare sau în instituţia curativă şi de reeducare (anexa nr.5).

1
48. Pe toată durata aflării minorului în instituţiile sus-menţionate consilierul de
probaţiune va monitoriza situaţia acestuia, prin interpelări, vizite, convorbiri telefonice, etc..
49. Executarea hotărârii instanţei de judecată, privind internarea minorilor într-o
instituţie specială de învățământ şi de reeducare sau într-o instituţie curativă şi de reeducare se
efectuează pe un termen de până la atingerea majoratului - 18 ani.
50. După atingerea majoratului aceste persoane se pot afla în instituţiile nominalizate
numai dacă instanţa de judecată le-a prelungit termenul, la propunerea administraţiei instituţiei
respective, fie până la absolvirea unei şcoli generale sau de meserii sau până la încheierea
cursului de tratament.
51. În cazul în care organul de probaţiune n-a stabilit şi nici n-a identificat la nivel local
sau republican instituţia specială de învățământ şi de reeducare sau instituţia curativă şi de
reeducare va fi înaintat un demers către organul emitent în vederea concretizării instituţiei sau
schimbării măsurii de constrângere, din motivul imposibilităţii punerii în executare.
52. Organul de probaţiune va informa, în termen de 5 zile, instanţa de judecată care a
examinat cauza în fond despre executarea hotărârii, anexând copiile certificatelor
corespunzătoare.

CAPITOLUL IV
MODUL DE EXECUTARE
A MĂSURILOR DE CONSTRÎNGERE
CU CARACTER EDUCATIV
53. Măsura de constrângere cu caracter educativ se execută în baza hotărârii
judecătoreşti sau ordonanţei procurorului.
54. Acţiunile care urmează a fi efectuate:
a) înregistrarea hotărârii sau ordonanţei procurorului;
b) pregătirea primei întrevederi;
c) prima întrevedere;
d) întocmirea planului de supraveghere şi realizarea demersurilor necesare
supravegherii;
e) monitorizarea şi evaluarea permanentă a cazului;
f) încheierea supravegherii.
55. Organul de probaţiune sesizează şi menţine relaţiile cu serviciile de protecţie a
drepturilor copilului, de asistență psihopedagogică, administraţia instituţiei speciale de
învățământ şi de reeducare sau instituţiei curative şi de reeducare, după caz.
56. Citarea subiectului de probaţiune se realizează în cel mai scurt timp, dar nu mai
târziu de 5 zile de la data parvenirii hotărârii judecătoreşti sau ordonanţei procurorului.
57. Este preferabil ca citarea subiectului de probaţiune să se realizeze în scris, în acest
caz existând o dovadă că aceasta a avut loc în termenul prevăzut de lege.
58. Chemarea minorului, obligatoriu, se face prin părinţii acestuia sau prin alţi
reprezentanţi legali, iar în cazul în care minorul se găseşte într-o instituţie specială pentru minori,
prin administraţia acestei instituţii (anexa nr.6).
59. Pregătirea pentru prima întrevedere presupune în principal adunarea unor informații
suplimentare despre subiectul de probaţiune şi mediul său familial şi social, alte informații utile.
Consilierul de probațiune se va informa:
a) despre persoanele cărora urmează să le fie transmis minorul sub supraveghere pentru
a se convinge că acestea sunt capabile să asigure supravegherea lui;

1
b) dacă reprezentantul legal are o influenţă asupra minorului, este în stare să aprecieze
obiectiv gravitatea faptei, şi poate să exercite un control calitativ asupra minorului;
c) despre starea materială a minorului, în cazul aplicării obligației de a repara paguba
(dacă acesta este salarizat, are bursă, pensie, altă proprietate ori economii personale, dacă el
poate repara de sine stătător dauna cauzată. Aceasta nu exclude situaţia în care părinţii sunt de
acord, la înţelegere cu partea vătămată, să repare dauna cauzată);
d) despre comportamentul minorului în familie, cât şi despre starea sănătății, în cazul
aplicării obligaţiei de a urma un curs de tratament medical de reabilitare psihologică;
e) despre amplasarea instituţiei speciale de învățământ şi de reeducare sau instituţiei
curative şi de reeducare.
60. Consilierul de probaţiune, în mod obligatoriu, trebuie să verifice dacă a fost întocmit
referatul presentinţial de evaluare psihosociala a personalității.
61. Pregătirea pentru prima întrevedere înseamnă şi atribuirea unor aspecte, cum ar fi:
a) disponibilitatea consilierului de probaţiune şi a spaţiului în care se va desfăşura
interviul;
b) prevederea unor eventuale probleme şi evitarea lor;
c) utilitatea sau necesitatea derulării întrevederii în prezenţa unui coleg;
d) însuşirea sau reactualizarea unor cunoştinţe, ş.a.
62. La prima întrevedere, vor fi convocaţi reprezentantul legal, reprezentantul ai
autorităţii tutelare şi reprezentantul instituţiei speciale de învățământ şi de reeducare sau
instituţiei curative şi de reeducare, în cazul aplicării obligaţiei de a internarea minorul în
instituţia sus-menţionată. În cadrul acestei întrevederi vor fi aduse la cunoştinţă o serie de
aspecte ce ţin de executarea măsurilor de constrângere cu caracter educativ, vor fi aduse la
cunoştinţă contrasemnătură obligaţiile şi măsurile de constrângere cu caracter educativ impuse
de instanţă sau procuror menţionate în Angajament, conform anexei nr.7.
63. În cazul încălcării angajamentului semnat, organul de probaţiune va face o
avertizare persoanei ce a încălcat obligaţiile ce i-au fost impuse. Avertizarea este făcută în scris,
conform anexei nr.8.
64. La începutul perioadei de probaţiune, după realizarea primei întrevederi, se va
analiza situaţia personală şi socială a persoanei supuse probaţiunii, prin următoarele acţiuni:
a) evaluarea realizată prin colectarea de informaţii de la subiectul de probaţiune;
b) evaluarea realizată prin colectarea de informaţii de la alte surse;
c) stabilirea diagnozei sociale;
d) clasificarea necesităţilor actuale și de viitor pentru asistenţă şi consiliere;
e) problemele identificate se includ în planul de probaţiune.
65. După prima întrevedere se elaborează planul de probaţiune, conţinutul planului va fi
în concordanţă cu măsurile impuse de instanţa de judecată/procuror. Consilierul de probaţiune
aduce la cunoştinţă conţinutul planului de probaţiune subiectului de probaţiune şi înmânează o
copie semnată de părţi.
66. Procesul de supraveghere presupune o permanentă monitorizare şi evaluare a
cazului, ceea ce înseamnă că se urmăreşte permanent modul în care minorul respectă
măsurile/obligaţiile ce îi revin, modificările apărute în situaţia lui şi se apreciază în ce măsură
acestea schimbări influenţează riscul de a comite noi infracţiuni.
67. Întrevederile cu minorul şi reprezentantul legal al acestuia au loc periodic, la data
stabilită de consilierul de probaţiune.
68. La întrevedere vor fi puse în discuţie aspecte ce ţin de modul în care îşi respectă
măsurile impuse de instanţă de judecată/procurorul.

1
69. De asemenea consilierul de probaţiune informează periodic minorul şi
reprezentantul legal despre nivelul îndeplinirii măsurilor stipulate în planul de probaţiune.
70. La sfârşitul întrevederilor are loc consemnarea informaţiilor obţinute în raportul
consilierului de probaţiune şi planificarea următoarelor întrevederi.
71. La apariţia unor schimbări semnificative în situaţia minorului, consilierul de
probaţiune modifică planul de probaţiune.
72. În cazul modificării planului de probaţiune, acesta se va aduce la cunoştinţa
minorului şi reprezentantului legal cu înmânarea copiei respective contrasemnătură.
73. Pe perioada supravegherii consilierul de probaţiune va realiza verificarea modului în
care minorul respectă măsurile, astfel trebuie:
a) să verifice periodic prezenţa minorului la cursurile de învățământ sau de calificare;
b) să efectueze vizite la domiciliul, la locul de muncă al acestuia sau la şcoala unde
învaţă;
c) să verifice dacă respectă programul de tratament sau îngrijire, solicitând periodic, în
scris, concluziile specialiștilor;
d) să menţină legătura cu persoane sau instituţii publice (de ex. membri ai familiei,
Poliţia, Primăria, Organul de protecţie a drepturilor copilului, ş.a.) care pot stabili orice
modificare apărută în situaţia minorului.
74. În cadrul ultimei etape de supraveghere va fi efectuată evaluarea finală a cazului,
care va cuprinde:
1) concluzii referitoare la modul de îndeplinire a măsurilor impuse de instanţa de
judecată/procuror;
2) concluzii finale, în care se efectuează analiza întregii perioade de supraveghere şi se
va face regeneralizarea rezultatelor obţinute în procesul de reintegrare socială a minorului:
a) comportamentul pe perioada supravegherii;
b) modificări semnificative apărute în situaţia minorului pe perioada supravegherii;
c) realizarea obiectivilor stipulate în planul de probaţiune.
75. În cazul în care o serie de probleme sau necesităţi ale minorului rămân nerezolvate,
iar perioada de supraveghere se finalizează, minorul nu mai poate beneficia de serviciile ce i-au
fost oferite. În această situaţie, este indicat să se îndrume minorul către alte servicii sau instituţii
publice corespunzătoare, care ar putea acorda ajutorul necesar.
76. Este foarte important ca minorului, în cadrul ultimei întrevederi, să i se atragă
atenţia asupra consecinţelor comportamentului său, de a nu comite o nouă infracţiune şi va fi
încurajat să respecte legea.
77. Organul de probaţiune informează, cu anexarea materialelor corespunzătoare, după
caz (copiile certificatelor de la instituţia specială de învățământ şi de reeducare sau instituţia
curativă şi de reeducare, recipisă, copia bonului de plată la impunerea obligaţiei de a repara
daunele cauzate, copiile rezultatelor tratamentului), în termen de 5 zile, instanţa de judecată,
care a examinat cauza în fond, sau procurorul despre executarea hotărârii/ordonanţei.
78. În cazul imposibilităţii de a executa măsurile de constrângere cu caracter educativ
sau în cazul eschivării sistematice (de trei şi mai multe ori) de la executarea măsurilor de
constrângere cu caracter educativ aplicate minorului, organele de stat specializate, organul de
probaţiune, administraţia instituţiei specializate de învățământ şi de reeducare, curativă şi de
reeducare, în temeiul art.104 al.(4) din Codul penal RM, adresează un demers instanţei de
judecată.

1
Anexa nr. 1
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

AVERTISMENT

Eu, subsemnatul(ta) _________________________________________________________


Am fost informat(ă) de către consilierul de probațiune __________________________________
despre Hotărârea instanței de judecată/ordonanţa procurorului
________________nr.______din_____ cu privire la aplicarea măsurii de constrângere cu

1
caracter educativ, conform art. 104 alin. (1) lit. a) CP RM:
_____________________________________________________________________________.
Sunt înştiinţat(ă) despre consecinţele încălcării măsurii de constrângere cu caracter educativ
şi a cerințelor legislației execuțional-penale (la propunerea organului de probaţiune instanţa de
judecată anulează măsurile aplicate şi decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabileşte
pedeapsa conform legii).
Sunt obligat(ă):
- să îndreptăţesc încrederea acordată de instanţa de judecată/procuror;
- să nu comit infracţiuni şi contravenţii;
- să nu am un comportament violent sau agresiv.

____ ___________ 20__

Consilierul de probaţiune _________________________


Minorul ______________________________________
Reprezentantul legal _____________________________
Reprezentantul autorităţii tutelare ____________________

Anexa nr. 2
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

NIVEL NAŢIONAL

Comisia Parlamentară pentru Protecţia Socială, Sănătate şi Familie

Consiliul Naţional p/u Consiliul Naţional anti-trafic


Guvernul Republicii
Protecţia Drepturilor
Moldova
Copilului

1
Ministerul Ministerul Ministerul Muncii, Ministerul Ministerul
Sănătăţii Educaţiei Protecţiei Sociale şi Afacerilor Justiţiei
Familiei Interne

Direcţia Inspectoratul Organul


sănătatea de Poliţie Probaţiune
mamei şi
copilului
Direcţia protecţia familiei
Direcţia şi copilului
învățământ Direcţia Asistenţă Socială
preuniversitar

Consultaţia
Medico-psiho-
pedagogică
republicană

Anexa nr. 3
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ
NIVEL COMUNITAR
Consiliul Raional

Consiliul Comisia p/u Comisia Comisia


raional/municipal protecţia copilului Minori şi Moravuri Anti-trafic
pentru Protecţia aflat în dificultate
Drepturilor
Copiilor

Directorul Direcţia Direcţia/Secţia


Spitalului Generală Inspectoratul Organul
asistenţă socială
raional de Poliţie Probaţiune
Învățământ, şi protecţia
Directorul Tineret şi familiei –
Centrului Autoritate
Sport
Medicilor
tutelară
de Familie
1
Comisia medico-
Anexa1 psiho-pedagogică
Comisia Consiliul de administraţie a
Medical Fondului local de susţinere
Consultativă socială a populaţiei

Consiliul local
Autoritatea tutelară

Consiliul local pentru


protecţia drepturilor copiilor

Medicul de Directorul Asistentul social Inspectorul


familie şcolii comunitar de sector

Anexa nr. 4
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

ACT
privind asigurarea executării măsurilor de constrângere cu caracter educativ
(încredințarea minorului pentru supraveghere părinţilor,
persoanelor care îi înlocuiesc sau organelor specializate de stat)

____ _________ 20____


INTOCMIT:
De consilierul de probaţiune _____________________ al Biroului de probaţiune _________
AU PARTICIPAT:
Minorul ___________________________________________________________________
Reprezentantul legal al minorului _______________________________________________
Reprezentantul autorităţii tutelare _______________________________________________
1. Scopul şi obiectivele supravegherii constă în __________________________________
2. Măsurile/obligaţiile impuse de instanţa de judecată sau ordonanţa procurorului persoanei
supravegheate şi consecinţele nerespectării lor________________________________________.
3. Pe durata termenului de încredințare, minorul trebuie să se supună următoarelor măsuri de
supraveghere:
a) să respecte normele de conduită, care se referă, în principal, la „a nu avea un
comportament violent sau agresiv, ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător,

1
care ar putea prejudicia reprezentanţi legali, organele specializate de stat, personalul de
probaţiune, precum şi alte persoane aflate sub supraveghere”.
b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă, în caz dacă este angajat.
4. Prezentul act este redactat în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consilierul de probaţiune ____________________________


Reprezentantul legal ____________________________
Reprezentantul autorităţii tutelare ____________________________

Anexa nr. 5
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

ACT
privind asigurarea executării măsurilor de constrângere cu caracter educativ
(internarea minorului în instituţia specială de învățământ şi de reeducare
sau în instituţia curativă şi de reeducare)

____ _________ 20__


INTOCMIT:
De consilierul de probaţiune _____________________ al Biroului de probaţiune _________
AU PARTICIPAT:
Minorul __________________________________________________________________
Reprezentantul legal al minorului _______________________________________________
Reprezentantul autorităţii tutelare _______________________________________________
Reprezentantul instituţiei speciale de învățământ şi de reeducare sau instituţiei curative şi de
reeducare _____________________________________________________________________
1. Scopul şi obiectivele supravegherii constă în ___________________________________.
2. Modul de desfăşurare a supravegherii în instituţia specială de învățământ şi de reeducare
sau instituţia curativă şi de reeducare _______________________________________________.
3. Măsurile/obligaţiile impuse de instanţa de judecată sau ordonanţa procurorului persoanei
supravegheate şi consecinţele nerespectării lor________________________________________.
4. Pe durata termenului de internare, minorul trebuie să se supună următoarelor măsuri de
supraveghere:
a) să respecte normele de conduită, care se referă, în principal, la „a nu avea un
comportament violent sau agresiv, ori o atitudine nepotrivită sau un limbaj necorespunzător,

1
care ar putea prejudicia reprezentanţi legali, organele specializate de stat, personalul de
probaţiune, precum şi alte persoane aflate sub supraveghere”;
b) să respecte Regulamentul intern de organizare şi desfăşurare activităților în instituţia
specială de învățământ şi de reeducare sau instituţia curativă şi de reeducare.
5. Prezentul act este redactat în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Consilierul de probaţiune ____________________________


Reprezentantul legal ____________________________
Reprezentantul autorităţii tutelare _____________________________
Reprezentantul instituţiei speciale de învățământ şi
de reeducare sau instituţiei curative şi de reeducare _____________________________

Anexa nr. 6
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

CITAŢIE
nr. 555 din 02.08.2013
Dlui Cucu Vitalie Petru – reprezentantul legal al
minorului Cucu Ion Vitalie, a.n. 01.02.1998,
domiciliat mun. Chişinău, str. Ştefan cel Mare, 123, ap. 5

La 01.08.2013 Biroul de probaţiune ___________, a primit spre executare Hotărârea


Judecătoriei _____________ (Ordonanţa____________________) din 06.06.2013 privind
aplicarea minorului Cucu Ion Vitalie măsurii(lor) de constrângere cu caracter educativ conform
art. 104 CP RM:
1. _________________________________________________.
2. _________________________________________________.
3.__________________________________________________.
Pentru a fi luat în evidenţă minorul sus-menţionat şi a vă explica modul de supraveghere de
către consilierul de probaţiune, sunteţi obligaţi, să vă prezentaţi, cu buletinul de identitate şi
respectiv cu certificatul de naştere a minorului, la 06.09.2012, ora 10:00, în biroul nr.___,
Biroul de probaţiune_________, pe adresa ___________, str. _______, 1, telefon de contact:
022-11-11-11.

Neprezentarea nemotivată se sancţionează conform legislației în vigoare.

Citaţia se semnează de către persoana care o emite.

1
Anexa nr. 7
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

ANGAJAMENT

Subsemnatul(ta)____________________________________________________________,
liberat(ă) de răspunderea penală cu aplicarea măsurii(lor) de constrângere cu caracter educativ,
conform art. 104 CP RM:
1.________________________________________________________________________.
2.________________________________________________________________________.
3.________________________________________________________________________
Am fost informat(ă) de către consilierul de probaţiune ______________________________
despre Hotărârea instanţei de judecată/ordonanţa procurorului
_____________________________ nr. _______din_______ şi despre responsabilitatea penală
care o port pentru neîndeplinirea cerinţelor organului de probaţiune, despre încălcarea
măsurii(lor) de constrângere cu caracter educativ şi a cerinţelor legislaţiei execuţional-penale, şi
îmi asum angajamentul:
- să mă prezint la Biroul de probaţiune conform planului;
- să îndreptăţesc încrederea acordată de instanţa de judecată/procurorul;
- să anunţ, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice
deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea;
- să nu comit infracţiuni şi contravenţii.

____ ________20___

Consilierul de probaţiune__________________________
Minorul ______________________________________
Reprezentantul legal _____________________________

1
Anexa nr. 8
la Instrucţiunea privind
asigurarea executării
măsurilor de constrângere
cu caracter educativ

AVERTIZARE nr. ___


Eu, subsemnatul(ta)_______________________________________________________.
(numele, prenumele, patronimicul, data naşterii)
Sunt avertizat(ă), că în cazul eschivării sistematice de la executarea măsurilor de
constrângere cu caracter educativ aplicate prin Hotărârea instanţei de judecată/ordonanţa
procurorului _______________ nr.___din _____:
1. __________________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________.
La propunerea organului de probaţiune instanţa de judecată anulează măsurile aplicate şi
decide trimiterea cauzei penale procurorului sau stabileşte pedeapsa conform legii (art. 104 al. 4
CP RM).

___ __________20__

Consilierul de probaţiune__________________________
Minorul ______________________________________
Reprezentantul legal _____________________________

S-ar putea să vă placă și