Sunteți pe pagina 1din 98

c/osoo ll-o

'&a7e
,4
ft'/
FA

uplqaded
bv$tef30
omtna
Concursul
comunicare.ortografie.ro
Exercitii pentru pregltirea elevilor pentru performanti

Clasaa ll-a

. Autori:

Alexandru Creangi, LaviniaSirbulescu

sb
ps{oaded
!$ Stst30
EdituraNOMINA
Concursul,,comunicare.ortografie.ro"se desfipart in baza acorduilor de pafteneriatcu
MinisterulEducalieiNaiionalenr. 49.385/l8.07.2012.
Concu.sulline seamade tipurilede evaludrinalionale$i inteaafionale pentruelevi,de cadml
de r€ferinFpentrunoualegea educatiei$i cor€spunde criteriilorpsiho-pedaeogicede verste

Edilo':Alexandru
Crcangd

Pentru prinpoSU:Elena
comenzi lordechecu(0757
020.442)
i0"5/.020.441)
lonulLungtl
Reprezenlant
zonal Zona
Dobrin
Marj$ Oltenia(Ddj Go!qi Mehedinli), Banai,Cd$ana$iTransilvania(S5laj,
Cluj,
(0741.488.S18) l',lure$,
Harshita Covasna,Albaq HunedoaB)
CeparcanuAlin Oenrarv;lceaii Olr.-ra"silvana,Batov s Sioi")ti [.i.nten,a
(Arge]
10751.207.922) Teeoman iicilrg u)
0757
.024.443 Transilvan
a (jLrd.
EislriFNaseud)ti zonaMaramup.t
Lunsulon(0746.200
413) (Buzdu),
l',iuntenia Moldova(ldr;jud.cd4)$iBucovna
Mazicioiu (0744
tilariao (Dembov(a,
429512) Muntenia Prahova,
Breila,
lalomila g Dobngea
9 CaElaSI)
AntonViclor(0755 107291
0769221680) bucuregll
Drag.eMadn(0769 221.682)

Punct
delucru:Pile$i
, st Depoz
1dor,
nf.10,iud.Argeg
Td/ fal.03484394l7
na@€ma
+rira comenz.nom Lcom

Descrierea CIP a BiblioteciiNofionll. . Romeniei


Cotrcursulcomuricsr€.ortogrrtiero: clisa r ll-a / Lavinia
Sa.bulescu, AiexandruCred8a(coord.).-Ed. a 5-a.rev.
Pite$i: Nomina,2013
lsBN 978-605-535-52G2
L Sarbulescu. Lalnra(coord.)
ll. Coian.MariaEmiija(coord.)
3 72.46:373.3
3? 1 .3 8 4: 373. 3

CopyrighlO EdituraNonina.2013
Toatedrcpturileapa4inEdituriiNomina
CapitolulI
Sunetulsi litera.Alfabetul

. .I,-Pjivege fiecareilushalie.Noteazidenumireaei. Subliniazititera


initiale pentru fiecare cuyantscris.

E6-L€-3

W
3
2. Ordoneazd alfabeticurmibarele siruri de litere:
r a, l, b, s, e, r, t, d, f, m, tr, o;
o d, r , e , f, g , s , o, p, a, b, k ;
. l, m , o , p , j , f, s , t, z , n;
. a, v, E,n , i, z , p, k .

3, Noteaziveciniiliterelordin seriilede maijos:


r ...,E, ...,G;
. ...,P, ...,s, $, ...;
. ...,T,...,v, . . . ;
. ...,t, ...,L , ..., N , ...;
r ...,D, E, ... ,G, ... ,

4. Citefte flecarecuvAntdin seriilede mai jos. Noteazi sub fiecare


cuYantdin catefitere esteformat:
. nare, lap, z,e,slbdstriu, institutor, tqctorist, coregraf:
. sprinten, lmpdrat, cayaler,prezentator,bec;
o voios. pinguin. matennicd, conunicqre,excursionist:
c guntd, creion, cr&tild, sabie,director, lesdtoare,tnvd\dtoare;
t colier, caleatcd, ndmol, idee, cratirnd, preot, cuminte, elev, gim-
nast.

5. Subliniazdcu o linie cuvinteledin exercitiulanterior care sunt


fomate dh trei litere, cu doui linii cel mai scurt cuvent $i cu trei linii
cuvantul careesteformat din cel mai mare numir de litere.

6, Scriein ordinealfabeticdurmitoarelelitere: k, s, p, t, n, a, i, e,
o, r. Alcetuieqtecinci cuvinte care sf, lnceapi cu una dintre literele or-
donatede citle tine.

7, Scrie ftei cuvinte fonnatedin patru litere, cinci cuvinte formatedin


qaselitere qi trei cuvinteformatedin umprezecesaudouisprezecelitere.

4
8, Citeqte lista de cuvinte de mai jos. Ordoneazdcuvintele pomind
de la cel mai scurt la cel mai lung cuvant.
elefant, girafd, teleyizor, tort, cjncisprezecelea,calculqtor, pix., side_
rurgist, da, imbrdcdminte,patu.

9. Completeazicuvfutelede mai jos cu literele lipsd. Subliniazalite-


ra carese repedde celemai mulreori.
a...imal d...fl n
. . . 4m ... el ...f.. . n t
ba...ani c ...nd
balo ... ...nc .. . r i
ba...i a...fi b i. . . d

10. Scrie trei cuvinte formate din trei litere, patru cuvinte formate
din patru litere, cinci cuvinte formatedin cinci litere.

ll. Cite$te,cu atentie,urmitoareleenunluri.Scrie sub flecarecu_


vant din cate ntere esteformat.
. Eu merg.
nn
. Noi suntemeleyi,

.
n n n
Vineri nergem la bunici ru masinn.

.
n n tr nnn
Iartecsre meci defotbal merg impreu d cu tqtdl meu.

.
n tr ntr n n tr trnn
Soramea estefoarte talentatdla desen;i la mazicd.
t r n n n n nnnnn
t2. Subliniazacuvintelecuprinseitr e\erciliul anteriorformaredin
doui !i trei litere. Noteazein spatiuldat catecuvinteai gisit.

13. Scrie,in ordinealfabeticE,


vocaleledin alfabetullimbii romdne.
14. Priveqte ilustafiile de mai jos. Completeazdspaliile libere cu
acelelitere care lipsesc.Coloreazd acelepitri,tele in care aparvocale.

15, Scrie literele alfabetuluilimbii romane.Taie cu o linie consoane-


. Numdri qi scrie in spaliul dat cateconsoaneai g6sit.

n
6
16. Priveqteilustraliile de mai jos. Completeazispatiilelibere cu ace_
le litere carelipsesc.Coloreazl acelepitrilele in careaparconsoane.

M o C o
C A O F
A N A A
N U A
A R
P A A
A A N A
U U I E
s T U U E
A s R A E E
o L E E

17. Scriecinci cuvintecareincepcu o comoanifi cinci cuvintecare


incepcu o vocald.

18, Citette,cu atenlie,lista de cuvintede mai jos. Subliniazdcu o li-


nie cuvintele care incep cu o vocald qi cu doui linii cuvintelecare incep
cu o consoanA:
are, rac, da, sau, ia, nu, casd, ienapdr, innopt(l, important, doi,
soi, iarmqroc, vicleqn, yrabie, sacoSd,cane, joc, terci, busuioc, gdn-
dac, albdstriu, zdvor, urs, iepure, oaie, oranj, elice, el{ant, mac, sac,
sopirld, duminicd.ioi. roi.
7
19. Sc{e zece cuvinte cale se tennind cu o vocali qi cinci cuvinte
care se terrnindcu o consoanS.

20. Scriecinci cuvinteincepcu o vocald$i setermini cu o consoani.

21, SedI urm.dtoarea listl de litere:k, I, t, u, i, o, a, n, s.


Subliniazivocalele.
AlcituieEte cinci cuvinte care sd aibd literi iniliald qi liter[ finalI re-
daleprin aceeaEi vocald,

Exemplu: apa.

22. Noleazl cu A, daci enunlul este adevdrat$i cu F, daci enunful


estefals.
r Consoanele sunl sunetecafe se rostescmai u5or cu ajutorul
altorsunete. n
r in urmdtoareaserie de cuvinte rar, sar, dqr, car se schimbd
numai prima liter5. n
. Cuvantulpitic are cinci litere $i cinci sunete. t]
r ln urm6toarea sede de cuvinte cq$, cai, cAt, car, cal se
schimbdnumai litera de la sfar$itulfiecerui cuvent. n
. Trei-frali-pdtali, nu-mi-uita, ciubolica-cucului sunt numele
unor animale. n
. Cuventul r4r se poateciri qi de la stangaspre dreaptaSi de la
dreapta
sprestanga. tr
o in urmitoareasedede cuvinterar, sir, dar, car tu se schim'
bd numaiprimaliteri. n
o Cwant\l impqchetaareacela$inumfudelitere ot pachetele. I

TEf,E{
udoa&dbE!419
23. Noteazecu A, daci enunful esteadeverat$i cu F, dacd enuntul
estefals.
. A, e, i, o, r, d, i suntvocalelelimbii romine. Tl
. in urmdroarea seriede cuvinleie, ii, in, iz se schimbanumai
o literi. I
. Cuvantulfarf are patru sunete!i cinci litere.
n
r Trei estemai mare decdtunul gi mai mic decatpatru.
.In umdtoareaseriede cuvintemic, tic, gic, zlc se schimbd
n
numai pdma litert.
. Enunful Mdrul estemai gustosdecdtpara are acelaginumir
de cuvinte ca enuntulPara estemai gustoqsddechtnirul.
r CuvAntul srr se poate citi de la stengaspre dreapta Si de la
tr
dreaptaspre stanga.
. in urmdtoareaserie de cuvinte dar, sar, iar, val se schimbi
n
numai prirna literl.
. EnJn$l Munlii sunt cele nmi tnaltefome de relief arc no:ud.
n
cuvrnte. n
. AruncicdDdprime5ticevatrebuie sa!spuimullumesc.
n

9
Capitolulll
Grupurilede litere.Silaba.
Despirlireain silabe.Cuvintul
(partea l)

1. Cite$te,cu atentie,cuvintelede mai jos. Subliniazicu o linie cu-


vintele care contin grupurile de literc ce, ci qi cu douElinii pe cele care
contingrupurilede literc ge, gi.
Angela, Anghel, qceln, ochelari, celdlalt, qtingi, floricicd, chibrit,
trqge, geam,copaci, ceas,ghiveci,phnge, pitici, gest.

2, Cite$te,cu atenlie,cuyintelede mai jos. Subliniaztrcu o linie cu-


vintele care contin grupurile de 1utercche, cli gi cu doud linii pe cele
carecontingrupurileghe,ghi.
glxinion, ceapd,pereche, Chiiac, cinema,ochelqri, unghie,pagind,
rochie, Anghelu;, ghemotoc,unge,ghirlsndd, chibrituri.

3. Despartein silabeurmitoarelecuvinte.incercuiegtesilabelecare
contingrupuride litere.
Costache,cheie, Enache,gdldgie, Chiriac, culegere,Georgete,chi-
brituri, Angelica, orchestrd.

4. Sede urrretoarealisti de cuvinte:


ceremonie,ceagcd,chenare, chmar, pereche, rachetd, cenu$d,ja-
chetd, cetate,Mircea, cancelarie,Mihalache.
Grupeazecuvintelein funclie de grupul de litere pe care il confin.

10
5. CiteEte,cu atenlie,enun{urilede mai jos. Subliniazdgrupurilede
literc ge, gi, ce, ci.
. Cei cinci prieteni au mAncqtzecetarte cu cire9.
o Din cauzafrigului, borcanul cu gen a;ezat lAngdgeama crdpat.
t Toli cei cinci au umbrelt.5igeci ro;ii.
. Deii girafele au gAturile lurxgi,ele sunt nitte finle gingate.

6. Scrie cinci cuvinte care se contindun grup de litere.

7. Scrie cinci cuvinte care sd contindurmetoarelegrupuri de litere:


ghc.glti, che,chi.

8. Completeazi spatiile punctatenumai cu acele cuvinte care se po-


trivesc.
Borcanulcu stepe ...............de multi vreme.Nimeni
nu a observat borcatrul penlecos.intr-unadin lile, marnaa vrut sa lacd
cu c[pquni,insl nu a mai glsit nici cipguniproaspete, nici
capsuni............... . Atuncia vizut borcanulcu gemqi s-ahotdratsd
il foloseasci.

gem, inghelatd, congelate,geam

11
9. Completeazl spafiile punctatecu grupurile de litere care se potd-
vesc.
Vara e cald, ...ar foartecald. Pentrua suportacildura purtim haine
u$oare,renuntdmla ...te qi ne incillim cu sandale,mAncimin...!ati Ei
bem apacu ...at5sauaperece.Mai mult, acasedim drumul la aparatul
de aer condilionat.Daci il tinemdes,,.smulti vreme,in camer[ se face
...r ca la PolulNord.

10. Cite;te, cu atenlie, urmetorul text Ei respundecerinlelor de mai


jos.
,,Ceciliari Georgianasuntcolegela un club sportiv.Ele suntnepoa-
tele doumului Gigi Dumitrescu, antrenorulmeu de fotbal. Deqi bunicul
lor este antrenorde fotbal, cele doud fete merg la anftenamentla gim-
nasticd.
intr-una dintre zile, le-am vazut pe nepoateledomnului antrenor cu
un tofi de inghefatisub formaunei ghetede fotbal, Oricine qtiecE un
sportlv care se anffeneazi zilnic nu are voie sd consumeprea multe
dulciuri,mai alesciocolatdii inghelatE,deoarece sepoateingrl$a. Sur-
priza a venit la anfenament. Domtul antrenorigi serbaziua de na$tere
$i ne-aservitcu o por{iemici din gheatade inghetati."

. La ce anffenamentmerg cele doul fetile?


incercuiegte litera corespunzitoare
respunsului
corect.
a) la fotbal;
b) la'tenisl
c) la gimuastici.
r De ce sportivii nu au voie sd mindnce prea multl ciocotattrEi in-
ghetati?
a) PenlrucAle srica dintii!i seingraSe.
bl Pentruca sepot i[grasa.
c) Pentru ci esteprea scumpeqi le trebuie bani pentru echipamentul
spodiv.

t2
. Cine le-a dat sportivilor o po4ie mice de inghetatd?
a) Cecilia!i Georgiana;
b) Bunicul celor doui fete:
c) $etul pazeide la salh.
o Subliniazdtrei cuvinte care au in structuralor grupuri de doue li
tere.

11. Cite$te,cu atentie,urmetorultext Eirespundecerintelorde maijos.


,,Domnul Gheorghee vecinul nostrl de la parter, Esteun fost profe-
sor de muzice care ne inva.ti sd cantim la chitar6. Donmul profesor este
mic de staturh,are un inceputde chelie Ei poartEtdcouri pe care se afld
cheia sol. Nu pare un om ln vdrst5, deqi dumnealuilgi spunecu umor
sunt un unche$.
in timpul verii, domnul profesor iqi scoatein fala apartamentuluio
mochetdveche de culoare albastru inchis. Pe mocheti ste ghemuit un
pisoi ciruia noi ii spunemGigi, E un mare amatorde muzic[. Dornnul
profesor glumeEtepe seamalui spundndcd are urechemuzicali."

. Cum estedomnul profesor?


a) persoani tandr5,vesele,care se.imbracdcu blugi gi fticouri;
b) mic de staturd,cu un inceputde chelie, nu foarte in varsti;
c) un vecin mic de staturi, care poarti tricouri frumoase.
. Cineestecigi?
a) virul domnului profesor;
b) un elev silitor:
c) motanuldomnului profesor.
r Subliniazl cuvintelecarecontin grupurilede litere gfte, ghi, ge, gi.

12. Desparte in silabeurmdtoarele cuvinte:


a) carte, educalie,icre, punte, portret;
b) pagind, cheqmi, unghie,papuci, unchi, sqci,
c) xilofon, examen,exprinnre, explozie,frx, box.

13
13, Scriein caseticAtesilabeare fiecarecuvAnt:
mic; n morcov; n pe&; n
dinozaur; n punct; n dinte; n
viali; n chiuvetr; n semafor; n
telefon; n za\ tr sculptur5; tr
telegondold;
I ghimpe; n televizor; n
cdpciun; n cdpqun; tr coloranr. n

14. Une$tefiecarecuvantcu clfra corespurizdtoare


numiruluidesilabe.
elefant l--1 I valuri
vapoqre con
nisip ft'l
t'l vacanld
umbreld unu
Plai,n rTr
r-l ochi

15, Incercuiestecuvantuldespdr,titcorect ln silabe:


a) car-tier, car-ti-er; b) piejre, pi-elre;
c) aer, a-er; d) a-le-e, aJee.

16, Din lista de mai jos, incercuiegtedoar cuvintele formate din tlei
sllabe meci, poveste, intdmplare, stadion, sdgeatd,nteclalie,campion,
minge, antrenor.

17. Citette, cu atentie, urmltoarea listi de cuvinte: teqtru, actor,


pdpu$, spectator,flori, aplauTe,nuzicd, scmd.
in tabelul de mai jos, ordoneazdcuvintele ln functie de numdrul sila-
belor din care sunt alcituite.
I silabd 2 silabe 3 silabe 4 silabe

t4
1€. Din grupul de silabede mai jos alcltuieste zececuvinte noi.
de, re, du, strd, na, ca, ba, se, ia, jd., pe, nd.

19. Cite$te,cu atenlie,umEtorul qir de silabe:


pot, de,"to, re, du, strd, cd, ra, vo, ia, jd, pe, tec, ne, te, da, ra, se.
Prin combinarealor alc5tuieqtecinci cuvinte formatedin ftei silabe.
De exemplu. ja I r4+rpc.

20. Sedi urmitoarea listi de cuvinle:


tigru, patterd, ac, tAmniceqn,prost, lutmr, bucure$tean,zece, apd,
maimuld, qcoald, teleyizor, calculator, cond, sculptor, veiozd, leopqrd,
;arpe, tntotdeauna,bdimdreqn,cdpusd,lugui, drept.

. Despartecuvinteleln silabe.Scrie in dreprullor din cAtesilabe


sunt formate.
r Rescriecuvintele in ordine crescitoare
lnand cont de numirul de
silabedin care sunt alcetuite.
o Rescrielista de mai suspunAndcuvintelein ordine alfabeticL

21.'" Cite$e, cu atenlie,urmitorul qir de litere: a, b, e, r, p, e, d, I


z, i, u. Grupeaziliterelepentrua obline silabe.Cu silabeleobfinute,
alcdhrieEtetrei cuvinte. Un cuvdnt trebuie se fie format dintr_o silabi,
urmf,torul din doui sihbe, iar ultimul din trei silabe.

22. CitF$te,cu atentie,cuvintelede mai jos. Une$tecu o sageartr,de la


stangaspre&eapta, cuvinteleformatedin acela$inumerde silabe.
notele dqtorie
pus ttor cqrte
tratnyar mdrlitor
copii zdpadd
apa numir
$arpelc prieten
telefon literd
15
23. Cite$te,cu atenlie,cuvintelede mai jos. Une$tecu o sdgeati,de
la coloanaA spre coloanaB, cuvinteleformatedin cinci silabe,
A B
lumdndricd decoratrie
personaJ quloare
palavragiu bibliotecd
zburdtoare zgriPluroi
tnvdldtoare !estoasct
portocald disculiile
instalalie bombonierd
infor nlie declafalie

24. Ordoneazdcorect flecare gmp de silabedate, astfel incat se oblii


ceteun cuvant.
a) nqr, na, nl
b\ ni. ca. bu;
c)for, se, ma;
d\ td. bd, sAmi
e) par, de, te,
D de, re, pe.

25. Completeazecuvihtele de mai jos cu prima silabE. Gises,tecel


pulin doudvariante.

, . . . . . . . .-ca-re;
-tu-td

26. Completeazd cuvintelede maijos cu silabacarelipsegte:


hipo .........td m md... . . . . . . s d
...-.....unghi tele.... . ....mineancd
s--.......a to r re...,, . , . . t d
.........n e al bi .. .-.. . . .

16
27."' Completeaziultima silabl a cuvintelor de mai jos. pentru fie-
care formi datd, gdsegtecel putin doui silabe.
cd-ld-, an-tre-, cd-na-.

28,-- Citeqtelista de cuvintede mai jos. Desparteeuviittelein silabe.


Inlocuiegteprima silabd a fiecirui cuvant cu alt[ silab[/literd, in asafel
incetsAobfii cuvintenoi.
nare, stemd,visare, actor, dafin, tdtar, honmr-

29. Unesresilabeledare.astfeliDcatsd ob,tiicuvinre.Scriecel mulr


cinci cuvinte.

EEEIEtrI
E E]EEE
30. Cnrpeazacorectsilabelepentrua obtinedenumirileunor plante.
Scrieacestedenumiri.
ghi-, vA-, +1, -po-, -ci-, m-, ste-, -jar, -V-, -td, sal-,
nmr-, mu-, -ga-, -re-, -cel, -nd-, -rs;, -e, -o-, -td.

31." Citeqtegrupurile de litere urmdtoare:ce, ci, ge, gl. pentru fie-


care grup de litere alcinrieqtecete3 cuvinte. Desparteacestecuvinte in
silabe. Subliniazdcuvantulformat din cel mai mare numir de silabe.

32. Citegte,cu atenfie,lista de cuvintede mai jos:


petrecere, aduce, mislind, colac, oprinde, duce, morar, cocog, in-
cult, tiun ghi, pasdrea.
Despaile cuvintele in silabe. Taie cu o linie prima silab[. Scrie cu-
vintele nou obtinute.

t7
33. inlocuiegteultima silabi a fiecbrui cuvdnt din lista de mai jos,
astfel incat sd obtii cel pulin doui cuvinte noi. Scrie cuvintele formate
de tine.
casd, mamd, Gelu, Marica, mdtryd, cand.

34." Cire;re.cu arenlie.lisn de cuvintede mai jos. inlocuiegrepri-


ma silab5 a fiecerui cuvant cu alti silabl/literd, in asa fel incat sd obtii
cuvinte noi.
dosar,piton, mare, mnrtie.

35." Citeqte,cu atenlie,lista de cuyintede mai jos. inlocuieEteulti-


ma silabi a fiecirui cuvnnt cu altl silabd/literE,in aqafel fucat sd obtii
cuvlite noi.
atacatot,calmant.pompd,coco;,abrupt,codru,creion,iarbd.

36. Unele cuvinte au ln interioml lor alte cuvinte. CiteEteJista de


mai jos si descoperiacelecuvinte.
. cocoi, ,norar, triunghi, cotsar, fotomodel, co;ar, dosar, cinci2eci,
tacsl.

37. Citeqte,cu atenlie,listade cuvintede maijos.


ye|erild, nucd, copiii, anteior, castor, deplAnge,rutre, zg6rie.
Pentru fiecare dintre cuvinteledin lista de mai sus, scrie zecenoi cu-
vintecarestritrceapdcu uhimasilabi a cuvanrulujaDl,erior.
Modglr trecere, reface, ceatd, tdciune, negustor,tornodd, dddacd.

38. Cite$tetextelede mai jos. Num[r6 qi noteaziin fiecarecesutf,


cdtecuviDteare fiecarepropozilie.
. Traversarease face in siguran$ numai prin locurile semnali-
zate fl matcatecorespuMitor. n
. Traversarea se facenumaipe zebri n
. Atunci cend mergeli la qcoaldsau la un alt coleg nu scurtati
drumul alegandsi raversali incorect. f]
18
. Pentru a fi in sigurantdalegeti yariafta cea mai bune; trecere
numaiprin locuri marcate. n
. Atunci cand aveli in fafi un semafora$teptatisEvine culoarea
verde pentru pietoni Si roEupentru ma$ini. n
. Putem spunedespreCaragialece esteunul dintre cei care au
surprins qi descris foarte bine rominii, cu marile sau micile bro-
blemede caracter. de educarie saude apanenentl si moddpoliiicd. n

39. Noteazi cu A, dacdenunfulesteadevdmt$i cu F, daci enuntul


estefals.
. Cuvintele fe-bru-a-rie Si a-priJie sunt corect despdrlite in
silabe.
o in urmdtoareaseriede cuvinte sac, rac, dac, mac se schimbl
n
numai o literd.
. in urmitoarea serie de cuvinte nore, zare, care, tqte se
n
schimbdnumaipdma literi. n
. Cuvintele denumescfiinte, fenomeneale naturii, obiecte.
. Cuvintele cot, bob, rod, sar, dar se pot citi de la dreapta
n
sprestanga$i de la stingaspredreapta.
. in urmdtoareaserie de cuvinte ora, orz, ori, are se schimbd
n
mrmai litera de la sfArqitr.rlfiecirui cuvAnt. n
40. Noteazi cu A, daci enunful este adev[rat $i cu F, dacf, enunful
estefals-
. Cuvdntul loriturd estefor]'Jlatdir trei silabe.
n
t Cw?nnJjpe-re-cheestecorectdesp54itin silabe.
n
o in cuvdnnilproi sunt3 vocale gi 2 consoane.
n
. Cuvantulumbreld incepest o yocale.
. Cuvdntul tnvdldtoqre Si bornbonierd au acela$i nuruAr de
n
silabe. I
r in urmitoarea serie de cuvinte so1, soi, soc, sos se schimbi
numai litera de la sfer$itulfiecirui cuvent. u
t9
41. Noteazi cu A, daci enunful esteadeverat$i cu F, dac6 enunlul
estefals.
. Cuvantul dap corespundeschemei:c v c (unde v estevocala
Src esteconsoani). n
r in urmltoarea serie de buvinte caE, cai, cam, car, ml se
schimbdnumai litera de la sfArqlnrlfiecirui cuvirit. n
r in enunpl PearagaTesteunceainicaburind se pot identifica
cinci cuvinte. f]
r Cuvintelerlop gi tap au acelaqinumir de lirere.
. in urmaroarea seriede cuvintemal, mic, nar, rzri se schim-
bd numai litera de la sibrqitul fiectrrui cuvAnt, fl-

20
Testepentru recapitulare

lestutnr.j

,,A trecutintai o boare Cu acorduri lungi de lirE


Pedeasupraviilor, I-au rbspunsfAnetele.
$i-a furat deprin ponoare Toateflodle $optiri,
Putulpipidiilor. intorcdndu-9ifelele.'
(G.Topfuceaa\,Rapsodiide toantnd)

. Despartein silabecuvintelescriseingro$at.
. Numir5 si noteazi in fiecare cisuF cate cuvinte are primul vers si
ultimul vers.

. Grupeazi corect silabele pentru a obline denunirile unor plante.


Scrie acestedenumiri. (Poti folosi aceea;isilabi de mai multe ori!)
vi, i, Jlo, le, ri, le, pd, tli, lor.
. Noteazi cu A, daci enunlul esteadevirat gi cu F, daci enuntul es-
te fals.
1. Autorul poezieiesteG- Topirceanu. n
2. Cuvantul acorduri ate acela;i numErde silabe ca 6i cuvAntul
deasupra. n
3. A, e, i, d, i, o, z suntvocale. n
4. Atunci cdndprime,si ceva spuimulpumesc-
5. in urmitoarea serie de cuvinte se schimbddoar prima literi:
n
boc, Soc,coc, toc, joc, loc, dar si inlelesul lor. n
2t
6. Ce, ci, glrc, gfti suntgrupuri de trei $i patru litere. n
7 . Cuvinteledeasupra9i l, lor sunt formate din trei silabe. n
8. Daci tai prima silabi sauultima silabbde la airumitecuvinte
pofi obline cuvinte noi. n
9. Toateenunfuriletexmluide mai susincepcu o consoani.
10. Dimineata sptnem Bund dimineala!, iar la doudsprezece
Bundziua! fl

Testufnr.Q
. CiteEte,cu atenlie,urmitoarealisti de cuvinte:
cal
n
apd dar
n I
sar
n I 'n
var punct nic
I
nor
n
zbor
n
Scrie in caseti cete silabeare fiecarecuvant.
. Scde trei nume de biiat. Fiecaredintte ele ftebuie sAfie formate
din trei litere.
. Completezzicuvintelede maijos cu silabacarelipseEte:
m u ..,,..c d ton
ch i u ......td ve
ve......riyd.
ror
l e ......a ri e
zl
cqs,,,,,,
.. . ...marin bru
p i ...... vi
,.....o r i u s ub
. Sedi urmitoarealisti de cuvinte:
apd, pezevenchi,iarmaroc, Iebdmurst, sandvici, consold, $ptime,
urs, trecdtoare,oaie, gol, gagd, iepure, rocd, drum, elice, inminuSa.
Subliniazi numai cuvintelecare incep cu vocalS.
. Se dau urmitoarelelitere a, b, c, d, i, e! o, s, u. Formeazdcinci
cuvintedin doui litere qi hei cuvintedin ftei litere.
22
lestutnr.Q
Citegte,cu atentie,textul de mai jos qi rEspundeurmetoarelorcerinte:

Tanti Georgeta
,,Vecinade la etajul trei esteo femeiemice de staturd,indesataisi cu
mersager.ranliGeorgeta. Nu itiu ce vers6are,dar taica-miu zice cd.
ar aveagi un copil in clasaa II-a B, colegde chsi cu ceamai buni nri_
etenaa mea.Tina.
Pe tanti Gigi, cum ii spunvecinli, o intdlneqtiin fiecarezi la
$coala
ff. 4, pe sftadaCovaci.E vdnzitoarela magazinulde ldngxgcoali.
Iarna-eapoarti o jachetdponositi qi cam scurti la rnineci. Nu are
mtrnuqi.In perioadaastamAinile ei sunt mai mult degerate,iar degetele
ro$ii de la ger. Poli vedeaastacu ugurintxdaci te opreqtila chioocsi_ti
iei mdncare.Canditi intindepachetulcu biscuiti,degetelepar sd-i tre_
mureputin, dar fafa ei rdmeneprietenoaside fiecaredati.,,

r Subliniazacu o linie cuvintele care contin grupurite che, ci, ge,


gl. Scrie,in spatiuldat, catecuvinteai g5sil.
n
. Despartein silabeurmetoarelecuvinte: micd, degetele,prietenoa_
sd, ager, biscuiyi,tremure, iachetd, yinzdtoare.
o Subliniazi cu o linje cuvinteledin exerciliul anterior care sunt for-
matedin douf,silabe,iar cu doui linii subliniazdcel mai lung cuvdnt.
. CiteSte,cu atentie,lista de cuvintede mai jos. inlocuieqteultima
sihbi a fiecirui cuvantcu alt6 sitabd/literain agafel inc6t sI obtii cu_
vtntenoi.
coco{, abrupt, tate
. Grupeazlcorectsilabelepentrua obtinedenumidleunor lucruri.
Scrieacestedenumiri.
mA-,-cu-,ja-, -nu;i, bis-, -che-,-ili, -td

t1
Grupurilede litere.Silaba.
Despdrtireain silabe.Cuvdntul
(parteaa ll-a)

l. Stabileqte,
dupemodel,cdtesilabe,sunete$i litere au cuvintelede
marJos.
Modelt vul-pe- 2 silabe,5 sunete,5litere

:$ltwgs
turn
Prizd
hipopotam
opd
doctor
brutar
broderie
excursionist
erudit
MUWOS
unt
contact
dragon
conifer
compas
penaf
sacql
copil
24
2. Taie cu o linie forma incorecti a urmdtoarelorcuvinte:
cea ti, cheanti; unci, unchi;
Ghiorghild, Gheoryhifi; ceas,cheos;
ceatd. cheatd; ghemotoc,ghiemotoc;
concediu,conciediu; mirgea, mfirgia;
dezghel,desghiel; ghiald, gheafi.

3. Subliniazdcu o linie forma incorectda urmtrtoarelorcuvinte:


cheltuiald, celtuiald; chiami, cheamd;
roche, rochie; ceapd.,ciapd;
gheozdan,ghiozdan; chiuvetd.,ghiuvetd;
ghips, gips; ceas,cias;
impachetare,tmpachietare; geacd,giacd;
gheard,ghiard; inchieiere, incheiere.

4. Ordoneazi silabelepentru a obline cuvinte. Scrie acestecuvinte.


re, che, pe - te, bu, che -
nd, chi, sta e, ro, chi -
e, 8t, qtn - fd, ra, gi -
ci, pesc, ri - iesc, chel, tu -
pdt, nd, la, gi - che,pa, im, tez -

t<
5. Scrie cuvintelecare se formeazedin schemelede mai ios:
ce+ rc t a + re
re ce
va va
ci + re$i txe + c i
upercr
orapi arl

Gheor + ghe ghg + atd


ale
ze are
ghi + veci ge+ ana
cltor acd
nde am
gi + raft ari + ci
nere piti
rofar ami
ce + rne ghi+ ps
nulru don
Iele mpe

6. Taie cu o linie silaba care nu comDleteaz5


corect urmdtoarelecu-
vinte:

@E@ E E@
vd&da,:)E@ E E';;]
EEI;'-T;-l E4trar
E@
7, crupeazd,silabele de mai jos, astfel incat si obtii cel pu,tin cinci
cuvinte care contin grupuri de litere. Scrie cuvintelegdsitede tine.

r la; l[;l[;_l['" lt=-l


F- tl;-l [;-l F] t-;-l
8, Cu ajutorulsilabelelorde maijos, formeaz{trei cuvintecarecon_
lin grupurile de literc ce, ci, ge, gi. Scrie cuvintelegtrsitede tine.
Exemplu: clrege.
mer, cd, gi, ge, de, rqt, ci, re, Se, con, ce, diu, e, rd, mfir, le, v6l,
nun, chi.

9. Subliniazi forma corecti a urmltoarelor cuvinte:


Jloare,fluare; uare, oare;
too, touA; chehuiqld, cheltueald;
peatrd, piqtrd: veghiazd,vegheazd;
peatd, piatd; ePure,tepure;
eram, ieram; baie, bae;
greere, grewe; neaoa,neawl.

10. Completeazi cuvintele de mai jos cu grupurile de litere care se


Dotrivesc:
ru. ......n e tte .,,... , m o t o c
. . . , ...m e n ...... . u v e t d
.......nuflexiune . . . . . ..o r g wn a
...,. . - orghe o r . . ..,,.str d
Yo....... ,...-.,ocel
t n..- .- ..l a td ...... . f o f a r
.......fruit ......- o r d it
potArni.. -..-. ye..... . .
. . . . ,..ve ci ..---- . o n t

27
11. Taie, cu o linie, cuvintul care estescris incorect.
Unciul/ Unchiul arc o jachetd/ jaghetd \oud.
Mamaface/faci cozonaci/cozotngi gnstoli.
Lucica/ Lugica poartdcherchei/cercei dn argint/ arghint.
Mama mi-a cumpirat o jaclxietd/jachetd troud..
El s-auital chiords/cheora5la mne.
Sorameaa prrfitito roche/rochienotrl,

12. Scrie nei cuvinrecare sd coqina silabagi in interior. alte trei


cuvirte caresI inceapdcu grupulcfii.

13. Alcdruie5telrei propozitii in care fiecarecuvanrsa coDtitrdcel


pulin un grup de litere.
Model: Virgil cere cinci cireSedulci-

14, Completeazacuvintele de mai jos cu grupurile de litere din co-


loanadin dreapta:
. . ....p u r e
vrab....-.
Id n fi......
cq f......
r,,,,.,si|
pt ......i e ea
P a...... ie
vd p a ...... oa
v f . .. . ..
c . .....,t la
I....- -n a ou
mds......
ca ......t
gar .....-
ce r n ......ld
ger ......sr i
28
15. Noteazdcu A, daci emrnfulesteadevhnt $i cu F, dacd enuntul
estefals.
. Ghiocelal vesteitesosireaprimfiverii.
t Anul $colar incepetn luna decembrie.
n
I]
. Mo$ Crdciufi soseStein luna ianuaie.
n
t Cire$elese coc in lunile mai ;i iunie.
n
. Piersicile ti strugurti se coc toanma.
n
16, Noteazecu A, daceenunfulesteadevirat$i cu F, dactrenunlul
estefuls.
. Cuvantulcotqr arc tot atabasilabecite arecuvinhrlsobqr.
n
o Cuvdntulneaaretot atateasilabecalearecuvintul Dea.
n
. Cinteza,piligoiul, bursuculgi cocotuldemunterlr:rrtpesdi.
tr
. Ctrvatrntul
miriapodesteformatdin pafiu silabeEi $apteliiere. n
r Cuvinhrl tun estefomat dintr-o silabd,iN sj'Vdnt]illnunct
din douasilabe. r-'l
. CuvAntul insecticid arc maimulteliteredecatrr?rnns€c.
. Atuncicdndle intebefricu cinevacunoscut eslebinesh il
satufi. -
f-l
r Cuvinrulac areacela5inumtrde silabegi de fitereca gi cu-
veftd ei. T-l
. Cuvanrulpifa esleformaldincincisunete.
. Cuvatrtulimpropietdi esleformaldin cincisilabeqi noul li-
lele. -

17. Citeqtepropozitiileurmxtoare.ScrieC in dreptulcelor scnseco-


rect $i I in dreptul celor scdseincorecr.
o Giocelul qre petnle albe.
n
t CiocdnitoarealoveStecopacii cu ciocul ei tare.
n
. Ce cawcatiy au b.tt?
n
. Manw cunpdrd oo.
n
. Vasilacherupe tn cbrchine uriaS.
n
29
. Gheozda.nulmeuestetncdpdtor. n
. Vulturulare gheareputernice, n
. Mqricico mdndncqo inghielatd.
n
18. Completeaztrspaliilelibere din propoziliilede rni jos. alegend
dincoloanlcuvdnrulponivir.
. M5tutameaplanteazio zambilelnft-un ridichea
. Betranulnu poatescoate uriaEtr. gheatd
. Finel a desenatDelabli un ghiveci
rP e poli alunecauqor. inghelatd
. Al mancao triunghi

19. Alege, din coloanadin dreapta,acelecuvintecare pot completa


propozitriile
de mai jos.
Pe farfuriei s-aaqezato muscd. muSchi
muchie
Nu e niciunnor pe car
cedsul
aratEora tlei, tricicletd
brichetd.
Desenullui areun rolu. cherhana
picior
Tata aprindeo cer
chewr
Mihai s-alovit la un pici

20, Scrie zeceenunfuri folosind cuvintele:


ghiyeci, nmrgine, incheiere,tnghelqtd,geamln, geamnntan,strachi-
nd. neghini. urech?.trqgc.

30
sb
21. CiteEte,cu atentie,textelede mai jos. incercuieqleortograna
sctlsacorect.
a) intr-o/into zi clejoi am hodrat si mergemin vizirl la Maria. in
grdd'J,as-q./saMaria ne aqteptrimpreuni cu cei doi ci{elugi pe care ii
are de la bunicii sii. Cat timp am stat noi de vorba, unul dintre citeluFi
a plecatde langdnoi.
Atunci, fetila a luat o bucatdde ciocolatd qi a intrat tntr_o/tntro altd.
gr[dind care dedeain curte. Pentrua ajungeacolo, trebuia sd sarl peste
un parleaz sau/s-au sE ocoleascl niqte stupi. pentru ci ii era frici cle
albine,Maria a alespdma variantd.
b) Este searade Ajun. Cerul s-a^d luminat pentru scurt timp. Alina
privea de la poarta casei sale cum se pun luminilele in bradul de Cre_
ciun din centruloraqului,in scurttimp, verul siu a iegit afard.in fata
caseiel s-a/sa lntalnit cu abi copii. Alina i-a intrebatunde vor sI mear-
gA, iar copiii i-au spus ci merg spre primirie pentru cA vor si vadd
cum se impodobegte bradul. Atunci, Maria le-a spusci vrea Qi ea sA
meargf,cu ei, dar trebuie sI o intrebe pe mamaJals_a.Mama !a spus
cf, o lasi, dar ftebuie si fie atenti cu se imbraci pentru cf, afartr era
frig.
c\ intr-orintr-una/int-un/into/intruna/intri..r?ditr zilele caldede va-
re am cunoscuto fati drigule. PentrucI umbla imbrdcatdmereutnt-o/
tntro rochie rosie, am hotErat si ii spun CireQica.Ea \oaria intr-o/
,ntro/tnt-un/intrun c5tun, la caliva kilometri de casamea. Distanta nu
era mare, iar cu o bicicleti bund ajungeai,de la mine de acasd.,tntro/
tntr-un/tntr-o/tntrun or5. Pe jos nu qtiu cdt ftceai, pentru c[ eu mer_
geampe biciclet5.intr-o/tnto zi bunicaei i-a dat o pucinti cu mere.
Pldcinta era acoperiti cu un qeryelelroEu cale se asorta cu rochia ei.
Cum erambuni prieteni,CireEicaa vedt la joace li mi-a dat si mie o
iumitate din pl5cintara,6-a.
d) Pentru cd era ziua mamei, Alexaldra s-a/sa dus in grddini. Ea a
inceput si culeagi flori pentru mamasa/s-a. Candbuchetula fost gata,
a mers la bunicul ei Fi l-a rugat sd scrie o felicitarepentrumamaei.
Bunicul i-a indeplinit dodnta gi a ajutar-o se lege buchetul de flori
31
intr-un,/intrunmod deosebit,cu o fundi speciali. Toatdpregitirea a
durato ore. Apoi au plecatsprespitalulundelucramamaAlexandrei.

22. Citeste,cu atentie,textelede.maijos. Completeazipropozitiile


cu ortogrameledin coloanadin dreapta:
Copilul........ repezitla juciria . . . . . . . . .
Soarele ........ ascuns dupi un nor. sa
Doi copii ........ intdlnitcAndva,la o rdscrucede drumud. s_a
Ceteo ciprioarl ........ cateun cerbfrumosii ardtauvoini-
cului drumul. s-au
Dimineate a gdsitgeanta........ loculei, sau
Aurela iegitafard$i ........ dezlegat pe Grivei.
b
Fetilaa pushnrtia......._gunoi.
Nu $tiudaci sdplec........ sdrimAn. l-a
Prietenelemele........ inscrisla cursurilede dansmodern.

23, Cite$te,cu atentie,textul de mai jos. Alege forma corectb$i


transcrietextul.
intro/ intr-o seare,mamaii citegteo povestefiului ei. Povesteaspu-
\e cA intrun/ tntr-u, castellocuia fata imperatului Ro$u. Vesteadespre
ffumuseteafetei so/ s-a respanditrepedein impdrefe. La poarta casre-
lului a venit intr-o zi un fecior de prinl dintro/ dintr-o alte imperdlie.
AcestasperasAo poati lua de soliepe fataceaf?umoase.

24." Alcdtuieqtecate un enunl cu urmdtoareleortograme:irlr-o,


inlr-un,sa,s-a,sau,s-au.

25. In limbd romani sunt mai multe ortograme.Cautdun text de 10


rAnduri intr-un ziar, revista sau carte de poveqti. Subliniazl toate orto-
gramelepe carele intAlneqti.Alcdtuiesteo listi cu oftogrameleselectate.

26."' Cu ortogramele
pe carele-aigisit alcltuieEte
catetrei propozifii.

32
Terte pentru recapitulare

lestuf nr.l
I. Citegte,cu atentie,textulde maijos qi rlspundeurmitoarelorce_
nnrc:

,,M-am n.6scutcandveniseprimivara pesteord$elulnostru de munrc.


Am fost singurla p5rinI, resfitatnevoiemare,cu bomboanede cioco_
hti, inghetatepe bit $i alte chifibuquri, toate primirc in dar de la bu-
nici" unchigi netusi.
Copil de cercetaqi,obiqnuiamadeseasAplecdmin tot felul de c5l5to_
rii pdn tarX.in diminealaplecdrii,plin de entuziasm,mA nezeamde_
vreme, in intunedc, gi primul meu gAndera ci mai erau multe ore pand
la ris5rit. Al doilea, cE un cercetafadeverattrebuie si tind mereu sea_
ma de doue hcruri: s{ c5lltoreasci fari multe bagajeqi s[ fie oricdnd
gatade plecare.Cdndveneavorba despreechipamennrl unui cercetas.
tatdl meu imi spuneasI nu uit ghetele,ciorapii de schimb, trusa medi_
cali gi busola.
in cilitorii mergeamcu ftenul. De reguh, ajungeamla destinaliein
catevaore. Prima zi o pierdeamincercandsi ne familiarizim cu imore_
jurimilesi savedemterenul.pe arunci.lorulerapetrrru mineo joacade
copil, in urmitoarelezile ne plimbampe potecilecelemai greu accesi_
bile qi innoptamin zonespecialamenajate. Astizi, urmezftaditia fami_
liei 5i sunrsi eu un cercelas ade\arat.gataoricendsa dau piept cu
aventura. "
. Copilul desprecare sepovesteftetn text s-a ndscut:
1. intr-unoraEde munte;
2. la maternitateadin oragulsau;
3. inn-unoraqmic din provincie.

. Un cerceta$adevarattrebuie si linI seamade:


1. echipament,biletul de tren qi trusamedicah;
2. si cdl[toreascdIAre prea multe bagaje qi sd fie oricand gata de
plecare;
3. si fie gatade plecareqi sbnu uite ghetelegi ciorapiide schimb.

. . SubliniazS,in textul de mai sus, propozifiile care arate ce ficea


grupul de cercetagiin drumetiile sale.

r Scrie zecelucruri pe care le-ai lua cu tine inh-o drumefie.

II. Subliniazdcu o linie cuvinteleeareconlin grupurile:


chi n
she n
sen
Scrie in spaliul dat catecuvinte ai gisit.

III. Despartein silabetrei dintre cuvintelegdsitede tiirc le exerciliul


ante or.

IV. Stabile$tecetesilabegi catelitere au urmebaxelecuyinte:


ait, primul, familiarizdm, a.ccesibile,ayentura.

34
lestutnr.Q
I. Citegte,cu atentie,enuntudlede inai jos. Completeazd
spatiileli_
berecu ortogramelecaresepottivesc;tntr_un,squ,tntr_unul,lnt_o.

oraEsunt multeblocuri,mai mari ........... mai mici.


dinfte ele staueu impreuni cu familia mea. pd scaravecini
locuie$teveriEoaramea impreuni cu familia ei. Familia mea este com_
pusi din: mama,tata,bunica,o surioari qi un papagal.Veri$oaramea
estemai maredecatmine qi nu preaaretimp sdmergemin parc.
Pe scarabloculuiam cinciprietenimai mari ........... mai mici. Gicd
e cel mai maredintrenoi. Cu ei merg spreparcqijuclm fotbat.in parc
seiDhmplerol lelulde lucrurimajmull saumaipulinamuzanre.
............ zr, un nenene-acertatpenhuci i_amsperiatcx1elul. Mer_
gand spre alt loc de joaci am descoperitnifte tufe pline cu zmeurd.
alt loc am descoperit
un cireq.,,

II. Subliniazi,in textulde mai sus,cinci cuvintecarecontingrupud-


le de litete ge, gi, ci, ce.

III. Despartein silabecuvintelede la exercitiulanterior.penffu fie-


carecuvAnt,noteazinumdrulde silabein spatiuldat.

n
tr
n
n
tr

.J5
IV. Noteaz[cu A, dacaenunlulesteadevlrat!i cu F, dacdenuntul
estefals.
. Atunci candprimesticevaspuimullunesc.
. in fiecare diminea{d,atunci cand ajungi la Ecoalirebuie sA
n
i{i saluticolegii.
. Pani la ora unsprezecespunembutrd dimineala, iar spre sea-
n
rE spurrembund sesra.
r Folosim exprestilesalut,/bundnumai atunci cand ne salutim
tr
prieteniisaucolegiide qcoali.
. in parc saula locul de joacl avemgriji de cei mai mici din-
n
tre no]. T
. DupAce ai temrinatde mancat sprti..mullumesc.
. intr-o, inft-un, inlr-zlia suntortograme.
n
T
o Cuvintele George, Gheorghe,Gicd, Gina, Ghild at it com-
ponentalor grupudde litere.
. Corect se scrie qi sepronuntl g,hlz}eld.
tr
T
. Cuvanftl cdJoiare trei consoane Eidoui vocale. n
lestutnr.j
I. Citeite, cu atenfie,enunlurilede mai jos. Completeazispatiiieli-
berecu grupurilede litere caresepofdvesc:

Gelu esteprietencu Relu, Cici si Mir........a. Cei parrubiieti sunt


multiplicampionila ho........ipe ........a1i.Ei se duc la diferirecom-
petilii sportivepentru a vedeacAt de buni sunt fat[ de alti bdiefi de ver-
sta lor. La ultimul campionatregional,........1u a cizut si a ftcut o
entorsd.Antrenorull-a scosrepedede pe terenqi i-a pus pe pi........or
o pungdcu ........a14, apoia sunatla doctor.
Doctorulcarel-a vlzut a hotlrat cd piciorul tlebuiepus in ........ps
pentru a nu apdreacomplicatii. Acum Gelu std pe margine $i se uiti la
36
colegii lui cum se antreneazd.
in. . .. . ...ieturapiciorului nu il mai supE-
rA,dar Dupoatejucacu ditamai........atade ghips.

II. Sedd lisla de cuvinte:


beton, corsar, cocostArc,aviator, elefant, unu, ienupdr, dmitorinc,
linie, ver2uliu, nmimuld, lnpdra4 solnild, dosar, yitd, sdtmdrean.
e Subliniazi cu o linie cuvintelecare incep cu vocala gi cu doui linii
pe cele care incep cu consoani,
. Despartein silabetlei dinfre cuvintelecare incep cu vocali.

III. Ordoneazi silabeledatepentru a obtine 4-5 cuvinte de patru lite-


IC :
sa, ta, nm, re, se, be, re, re, mu, ca, re, su, re, de, re, re.

IV. FormeazEcuvinte noi lnlihland ultima silabd a fiecirui cuvant


din listade maijos:
dosar,piton, nmre, vere, boqre.

lestuf nr.Q
I. Stabileqte,dupi model, cAte silabe qi cate fitere au cuvifiele de
maijos:
Model: pr'sicri = pi-si-cd. trei silabe,cinci litere
praz, pieton, bursuc, vrdjitoare, atacant, cdmard, soldat, scutier,
murqte, inghelat, p ensuld, cdldtorie, solnild.

II. Completeazf,cuvintelede mai jos cu silabeleearelipsesc. Pentru


fiecare cuventtebuie si giseqti dou[ variante:
cdJd-. an+re-. cd-ma-.
IIL Citefte, cu atenlie, textul de mai jos qi rispunde urmdtoarelor
cerrnle:

,,Profesorul meu de chitarl mI face si zAmbescla fiecare lectie.


Cbiar 9i aruncicind gresesc.imi spue ce greieaii am ftcul ftra sa ripe
la mine. La fel procedeazi5i cu ceitalricinci copii din grupamea. pen-
tru ca sunt ceamai mare din grupi, imi spuneCheia sol. Ceitalli colegi
au gi ei diferite poreclemai mult saumai putin hazlii. De exemplu, pri_
eteneimele, Cecilia,domnulprofesorii spuneSacdz,dar ea nu se su=
pfuA. Domnul profesorne spuneci toatecantecelenu sunt altcevadecat
suneteadunateqi inchisecu o cheie.
Fiul dornJluluiprofesor centdla tobe Ei cimpoi. pe seamalui, domnul
profesorglumeftecel mai mult."

r Subliniazi cuvintelecare conlin grupurile


de litere che, chi, ce. ci.
. Despartecuvintelegisite in silabe.

fV, Taie. cu o linie. cuvdnrulcareestescrisincorecr.


r Am cizut, iar doctorulmi-a puspiciorul in g,lpsl glps.
. Inainte de masd,ftebuie sAte speli pe rniini la ghiut etd/ chiuve_
tti.
o Bnnica ne-aadustrei borcanecu gez/ giem de prune.
. Am primit nn gftioalan/ gheozdanno:u.
. Mama mi-a dlruit o geacd./giacd rotie din tergal.
r CAndvine iarna trebuie se cumpfu o perchede ghiete/ ghae noi.
. Unchiul meu lucreazela aprozar/ aprosar.
e Din cauzalligului obrajii/ obrazii se inrosesc.

38
Ortografiereacuvintelor
cu m ?naintede sib
l. Cite$te,cu atenlie,lista de mai jos. Subliniazicu o linie cuvintele
careconlinlrp:
inplini, tmpdduri, tnprumuta, inverzi, tmpdia, imbunn, tmpdca, tn_
ttna, tmpunge,Impdftdti, tmpiedica, tnnobila, tmpdrfi, inydla, hnbiba,
tncorda, inpresura, impreuna,tmpugca,tmpuyi.

2. Cite$te,cu atentie, lista de mai jos. Subliniazdcu o linie cuvintele


carecontinmb:
implini, tmbolndvi, tmpdrat, tntina, tmpdrdlie, inrpdduri, tnnobila,
inmuguri, fnnopta, lnnora, lmbujoru, tnfrli;a, Wa, tmbundtdlL
tmpietri, tmboboci,inbia, tmbina, tntbiba, tnhfurani.

3. Citette,cu atentie,lista de mai jos. Subliniazicu o linie cuvintele


care contin m/ $i cu doul cuvintele care cot4inmb.
lmbrdnceald, inmdnunchere,tntovdrdtire, tmbdia, imperechere,tm,
pachetqre, imbinare, impdrat, inchiriere, imbutelia, inbrdcat, tnchis,
imbulzea, impiedicat, indoi, impdia, tntpdnAfimi, tmpdnd\i, lndspri,
tmproprietdri.

4. Citeqte,cu atentie,urmdtoareletexte. Subliniazi cu o linie cuvin-


tele care respecti regtla: in limba romdndsepune m tnainte dep Si b.
a) ,,imbujorat, frul de lmpEratzimbind cAndauzi propunerealmpdri-
tesei.Nu puteasd o refuze,dar nici sdprimeascdtot ce ii cereaea. Se
gandi cum si iasddin incurcEture.ii mai nebuia cevaca si ii imnacepe
to1i.inci nu stia cum va face, dar era sigur cI va reugi.eennu a gasi

39
doul-trei zile necesareunui plan de salvare,incepusd discutecu impi_
rlteasa desprenoile perle care vor impodobi noile haine ale impirah.r-
lui."
b) ,,Atunci cAndii vdzu cE vin spre el, impieli{atul lgi dreseglasul gi
Z1SC:
- VA pot ajutacu ceva?poarevretis{ imbucaticevasausabeli. La
noi gisiti ce dodfi. Suntematatde bogati,incat vd d[m si voud s[ vd
imbuibali.Cu o singuraconditie...Va cer sd m6ncarimult penfu a l-i
pregAdlipenrruaheprobe.
- Ce probe?intrebaramilau cei trei prieteni.
- Ah! Nimic interesant,spusedricusorul,Veli vedea.Va fi disrrac_
tiv."
c) ,,Pevremeacand eram doar un pugti am incepurs6 inleleg anu_
Ei
mite lucruri, tata aveao motoreti malca
"Mobra", de care eu eram
foarte aftas. imi amintesccd il rugam de fiecare dati se mi dnd in fata
lui si sd-midea5i mie si conducmacarl0 metri.Aruncicando llcea.
era fascinant.
imi aducaminteci implinisem exact5 ani, cand am scoscu aiuto_
rul liarelui meu. motoreEdin garajsi am mers pe o snadutdpe lingi
case.Cum era o stradEln pant[, mi-am dat drumul pane
ios. Glont
m-am dus! Supersenzatie:intdmplareaa licul ca p" ,,ruAaaa ,rar"a
Nea' Gore.polilistul.caretre-ascurraldistracria. A apucarMobrade
coarne,lar pe noi ne-apus la urmi si impingemla ea. Cdndam ajuns
acas5.ne-amprinsurechileinrredcgetele caldeaje mamei.Ce maina_
pardne-amluataruncilNe-agtiutrorcarlierul...

5. Scrietrei enunfurifolosindunul diatrecuvintelede maijos:


. lmpinge, inpdrlire, tnpodobi, tmpdreli; tmpteti;
. inlrehugat, sumbrd, lmblAnzi,umbreld,membru.
. t tpdca, imboboc| imbdtAn| impietri, amplu, ambrd-

40
6. Taie cu o linie forma incorecti.
linbd - limbd s6mbdtd.- sdnbdtd
bomboand- bonboand tnpd$ire - tmpdqire
hambar - hanbqr umhla - unbla
tunbd.- tumbd combind- conbind
campie- cdnpie runbq - rumba
umbrd - unbrd zimbru - zinbru
danbla - d.q.mbb

7. Inlocuie$tepunctelecu literele carelipsesc,apoi ftanscrieenuntrul.


a) ,,Eraodati un i...pirat vestit.Se spunecd aveao u...breli ferme-
cati care indeplineaorice dorinli. Auzind una ca asta, oamenii au ince-
put sI se i...branceasciin fala l...piratului 9i sd li ceari sI le rezolve
problemele.Unii se mai i...piedicauSi cideau,fapt care stdrneafuria
celorlalti,carese lm...rinceausdle ia locul. Din toatdaceastiihdrmila_
ie, fericit iegeadoarl...pirahrl."
b) ,,i...preuni.cutat6lmeu, am mersin vizili la ni$teprietenide fa-
milie, undevala lar[. Trebuia sAludm ni$te puieli de mir de la unchiul
Marcel. Unchiuli-a explicattrtei cum s6 i...parti crenguleleinmuguri-
te pentru fiecarepomiEor.Dupi vreo doud ore, tata s-a hotErit si mer_
gemacasicu pomigoriii...achetaliqi pregltili pentrugridlni.,,
c) ,,Ion $i Rdzvansunt foarte buni pdeteni. Ei merg i...preunI la
clubulde modelism.Mai mult, cei doi sei...raci la fel, merg in acelagi
parc gi alegaceleaqi locuri pentrujoacd.Sepoatespunedespreei ca au
i...prumutatstilul de a fi. Dacdunul dinhe ei s-a l...bohivit, celilalt
mergesi ii explic[ ceeace au ficut la scoalE,Daci ii intrebi ce vor sI
devin[, a...bii i1i vor rtrspunde:
inginedaeronaudci. "

8. iniocuiegteliniulele cu literele care lipsesc.


a) ,,Lizaca plecd de acasi i_reund cu patrocle. inainte de plecare
ii-au u_lut o sticli cu ap6. Au luat-o cu ei. Ea s-a l_rIcat cu o rochild
noul. Cind au iegit din sat, au trecut printr-o ce ie cu flod. Unele

41.
dintre ele doar i obociserd.Ea a adunatcarevapaoEau ajuns in
du_ra'vd.Acolo au innoptat."
b) ..Cdndvine roamna.nxlmamd i_raca mai gros. Mie mi se pare
ct sunt la fel de i_achetataprecumsarnauain vi{E-de-vie.pentru cA
nu imi place si fiu aga, pandescc6nd e mama plecata lncep sd md
9i
dezbrac.Daci mamam6 vede se mai supdre.Ca si o ijac ii promit
ci voi aveagriji de sora mea mai mica gi ch md voi i reca eros.
Arunci.mamasebucuri si ne i_arre careo bucarade ciocfiti...
c) ,,ElefEnlelul Roro porni i3reuni cu prietenul lui mai mic. Cat
era ziua de lungi, cei doi u_blau de colo-acolo, firE se le pesede ni-
mic. Poaresemai speriaude cateo tiandsaude u bra vreunuibanani_
er. dar le rrecearepede.Elel-anrelul vroia ca p6nlTd_batdprietenullui
str qtie sA factr nr*be. Cum prietenul avea picioarele mici qi era mai
ijiedicat, Roro seplictisi qi de acestjoc.',

9. Cauti, int-un diclionar, 20 de cuvinte care respecti regula


.ln
limba romendsepunem inaintealui p qi b-. Alc[tuieste, cu fiecare cu_
vdnt. cAteo propozigie.

42
Testepentru recipitulare

lestuf nr.l
L Cite$tetextul de mai jos $i rdspundeurmitoarelor cerinle:

,,Impiratul Ro$u, supirat cI igi pierdu inelul cu rubine primit in dar


de la lmpiriteas[, d5du de vesteln toati impireUa cd cine il va gdsi va
primi o pungi cu monedede aur. impdratulpierduseacestinel h vane-
todre $i nu se putea impica cu ialeeade a nu mai aveapreliosul giuva-
ier. Era pulin imbujorat la fata fie din cauzacdldurii, fie a sup[r6rii. fie
pentruc[ plansese.
Cum sta el ghemuitin scaunulstu Si se tot intreba dacdil va g5si ci-
neva,unul dintrecurtenizise:
- M5rite impirate, daci mi-ai da mantia qi calul tiu str plec in ciu-
tarea inelului, cred ci ai aveaso4i de izbAnd5.Cred ci aqate-ai impdca
gi ai fi mai vesel.
- Cumsi nu!. spuseimparatul. i1i voi da calulimediat.-
(AlexandruCreangE,PoveStipentru pitici)

. Subliniazdcu o linie toate cuvintelecare conlin mD 9i cu doui linii


cuvintelecarecontinrtp.
. Desparte in silabe urmitoarele cuvinte: fmpdrai, rubine, pungd,
cineva, dintre.
. Noteaz6din cate Ltere gi cdte silabe sunt formate cuvintele de la
exercitiula erior.

43
. Citeqtelista de cuvintede mai jos gi subliniazddoaracelecuvinte
care aratAcum esteImperatul Rosu.
roSu,supdrat, voinic, pulin imbujoraL yesel,fricos, darnic.

IL Taie cu o linie forna bcorecLa:


i mpi edi cat/tnpi edi cat;
umbrar/unbrar;
inberb/imberb;
inbelsugat/imbelsugat:
inpegat/impegat.

III. Noteazdcu A, dacd enuntul esteadevirat qi cu F, dacd enunfrl


estefals.
. Enunlul Trei plus patru are acelaqi numfu de cuvinte ca
ennnlulPotru plus ftei.
n
. Cuvintele; lmbuiba, tmpiedica, umbrar, cambrat, importq,
sumbrdrcspecti.regala:tn limba romkndpunemm lnaintedep b.
Si n
. in limba romAni existi grupuri de cuvinte de trei qi doud l!
tere. tr
r B, P, N, V, S, T sunrconsoane,
iar A, E, i, U suntvocale. n
r O silabiesteo partea unuicuvdnt.
n

lestutnr.Q
I. Cite$tetextulde mai jos 6i rispundeuffnitoarelorcerinte:

,,in Pidurea Verde toate animalelemici se imprieteniserecu un arici


teposSi foarte sfttos. De fapt, ariciul imptufeadreptareaprintre anima_
lele rnici, aEacum ursul cel mare gi puternic o impdrteaprintre celelalte
arumale.

14
Intr-o bun[ zi, ursulauzicI printretufiguricinevaii faceconcurenta.
La inceputa fost mAnios,lns[ cumeraun animalcareimpe4eadrepta_
tea, i$i spusecI trebuiesevadece estede fEcut.Cand vizu pe lepos
cat de haioseraSi cumfdceape inteleptul,ursul igi inispri puginglasul
5 i i i spus e:
* Mdi ariciule,separecd vrei sI fii un soi de conducltoral anima-
lelor mici. Ca si mE imbunezi,trebuiesi irni promili ce vei imptrrp
pacedup[ legilepidurii, cEnu vei ie6idin zonaimprejmuitide crengile
aleairunugurite,iar Sefulcel maresunteu!
- Mdriteuls, nici prin gandnu imi trecesdnu iti dauascultare,insa
animalelemici se vor conducenumaidupi cele spusede arici. Decr
suntmaimult sus-pus al tlu, decdtsupus
(AlexandruCreangd , povertipentrupitici)

. Subliniazlpersonajele
din texflrldemai sus.
. Scriecumsuntacestea
(2-3tresdturi).
. Despartein silabeurmitoarelecuvinte:sfdms,ufiquri, animnte,
conducdtor.
o Subliniaz6cu o linie toatecuvintelec?dre
at mb si cu doul cuvinte-
le carea! mp.
r Numird toate cuvintelepe care le-ai subliniat. Scrie in spaliul dat
cate cuvinte au mt si cateat mD.
rn n
. Stabileqtece relalie este intre acestegrupe. (pentru aceastafolo-
seqtesemnulde <, >, =!)
o Selecteazd,din textul de mai sus, trei cuvinte care incen cu vr.
cali.

45
Testutnr.fr

Bunica

,,Pe cAndaveamdoar qaseani, mamaGeorgianeilucra intrun restau-


rant vizavi de $coalaMilitard. Mie-mi pldceamuzicaagacA mergeam
tot timpul ln vizitd la ea. intro zi i-am spus:
- VI rog se ascultati!Ta! Ta! Ta! Ta-ra-ra-ra!Ta! Tam! Trompete-
le cavalerieiau inceputdin nou se cante.Mama Georgianeia zambit.
$tiam pe de rost toab centecele,fiecarerefren. Uneori inventamgi
atele, mai vitejeqds-aumai nisfuqnice.
- Acum ci repetiliile sauterminat, e timpul si mergi inapoi la buni-
ca.
Pe-atunci, in timpul zilei steteamcu ea Si tot ea me invlta se ci-
tesc. intruna dintre zile i-am spus:
- Bunico,dar nici tu nu preagti s[ cite$ti.
Obrajii ei palizi s-auimbujorat qi m-a imbr{iqat spunAndu-mi:
- Gheorghila, trebuie sd iti spun un secret. gi eu am invdtratteziu,
cAnd aveam copiii deja mari. Pe vremea mea nu prea se ficea scoa-
15.Era mai mult r5zboi."

. Corecteaze ofiogramelescrisegreEit.
r Subliniazl,in textul de mai sus,patru cuvintecarese respectere-
g:Ja tn limba romdndpunmt m fininte de p ;i b.
. Despartein silabecuvinteleglsite.
r Subliniazd,in textul de mai sus, ftei cuvinte care au grupuri de li-
tere (grupuride doueQitrei litere).
. Di exemplede trei cuyinte care si se termine ln consoani gi alte
trei cuvinte care se se terminein vocald.

46
II. Noteazi cu A, daci enunlul este adeveratqi cu F, daci enuntul
estefals.
o in urm6toareaserie de cuvinte sunt cuvi e scrisegreqit: an-
n
plu, ambilios, antebral, dnbalnj, impropriadri, imbutelia, umbre.
. in limba rom6ni intatdm vocaleSi consoane. n
. Unele dintre cuvinte suntformatedintr-o singur[ silabd. tr
. Grupudle de sunetese pot scrie $i la inceputul gi la finalul
cuventului. n
. inainte dep !i b sepunetn, ln limba romdntr. tr
. Corect se scrie Si sepronuntegriryeld. n
. CuvantulpiJic are trei consoane qi doui vocale. tr

47
Cuvintecu acelasisens.
Cuvintecu sensopus
1. Uneqtecu o linie cuvintelecareau sensasem[ndtor:
codru bucuros
vesel dirtcil
greu cadou
fecior pddure
dar rtu
zdpadd elet)
amtc omdt
$olar prieten
drume! drapel
stu ag cdldtor

2. Scde cate un cuvint care are sensasemEndtorpentru urmltoarele


cuvlnte:
cinstit,hamic, voinic,curajos,ftumos.

3. ScriecAteun cuvantcareare sensopuspentruurmitoarele cuvinte:


grdbit, inteligent, uSor,repede,umed,aspru.

4. Scde cite un cuvenlcareare seDsasemAnetot


petrtruurmaloarele
cuvinte:
ramurd,minge,geam.zApadd.

48
5, Scrie cate un cuvant care are seDsasemdnitorpentru umdtoarele
cuvlnte:
a sdi. a alerga,a merRe.a iertq, a uri.

6. Cite$tegrupurile de cuvinte. Subliniaztrcu o linie cuvintele care


au sensasemdndtor0i cu doul linii cuvintelecate au sensoDus:
bdiat/ copil sublire/ groasd
potecd/ drumeag mare/ micd
rdsdrit/ est tavd/ tipsie
palton/ haind. tare/ moale
viclean/ firet obraznic/politicos
prieten/ amic a mAnca/a hrdni
tmpdrat/ slujitor iute/ repede

7. Citeqte,cu atentie,propozifiilede mai jos $i inlocuiestecuvintele


subliniatepdntr-un cuvint careare sensasemdn[tor:
,,in gridina bunicilormei, eu am gEsitun melc. Era mic, drdgdlas,
cu cochilia lui maroniu-rogcat5.
La inceput,s-a speriatde mine. A scoseorniteleSi a pipiit locul.
A$a am vdzut ci acele cornile sunt ochii sii, iar casasa este cel mai
bun scut impofiva dusmanilor. Melcul este!!g9q 9i se migci lent. pe
seamalui se fac multe 9!949. "

8. Scrie doutr cuvinte cu sensasemdnitorDentruflecare cuvent din


lista de maijos:
. z'd,pad.d,
souot, oboseald,Inn, rdde,
. gltid, sacogd.(q)povesti, glu td, curajos,
o ambilios,darnic,baiqt, cdlatol

9. Scrie doui cuvinte cu sensasemtrnitorDentrufiecare cuvant din


lista de maijos:
rdu, mic, mare,giuvaier.

49
10. Scrie doud cuvinte cu seDsasemendtorpentru fiecare cuvdnt din
lista ulmitoare: steag,luptdtor, iste\, curajos.

11. inlocuieqteexpresiilede maijos printr-uncuvAnt:


d.e-alegurii, a o lua la sdndtoasa,aprig la mdnie, gros la pungd,
miazdnoapte,a da apd la toqreci.

12. Formeazd.cinci cuvinte cu sensopus adlugdnclfiecirui cuvAnt


din lista de maijos uDadintresilabelene-, dez_,in_:
Exemplu: ne I linistit = netini$tit.
mullumit, mo$eni, discret, nddejde, robi, rtnit, qtent, credincios,
bun, intercsat.

13. Cite$te,cu atenlie,textelede maijos. Completeazispatiilepunc_


tate cu termenii din coloanadin dreapta,in a$a fel incat enunturile si
aibl sens:
a) Noul nostru coleg a inhat in clasd. Ne-a pldcut el
de . . ... din primul momeit pentnl ce esteun bdiat gras
nici inalt,nici ....., nici preascund,nici ..... Are preq
p5rul ..... ti ochii ..... La inffebirile invi.tetoareia STqD
r dspun.....
s 5 i ..... C redc dv a fi ..... c ol e g. . . . . bdlai
,, ;.
arDasff
b) Dis-de-diminea$ne-am hodrat si mergemin calm
.......... din apropiereablocului nostm. Ne gAn_ incetipr
deam si il luim cu noi gi pe Silvesnu penffu a ne un
puteajuca la cogcu ...,......,.de baschet. Joculde nemaipomenit
baschetestepreferaratatde ...., car Si de cdtrepi_ parcul
rintii nostri. De fiecaredati candeste........ la sa_ mtngea
15, tata ne cumperdbilete. Tot el ne sfttuie$te si noi
facem,.......,..El ne spunecd totri........ suntoa_ meci
meni foarte siguri pe ei !i foarte sinf,to$i. . spon
sportivii

50
14. Cite$te,cu atentie,textelede maijos $i inlocuie$tecuvintelesub-
liniate printr-un cuvdntcareare sensopus:

a) .Motanul meu esteistet. Ste h pendb cat e zi)a de lunge. Nu ve


ganditi cd este atent la vreo pasire sau vleun $odcel mititel, ci la cas-
ffonul cu lapte. Bunica ii pune lapte de doud ori pe zi, iar el mlnancd
cu pofte. Teami ii estede Floppy,$oricarulnostru.Si lui ii placelapte-
le, a$acI intre cei doi conculenlaestemare. Daci Floppy estenegru,
motanul estealb cu negru. Are parteade sus neagra,iar pe burti qi pe
Ebule estealb. Acestlucru il ajuti si se ascundide Floppy. Amdndoi
sunt pdetenii mei. ii iubesc Si am grijd si nu le lipseascdnimic. ii iu-
bescpentru ca sunt mititei gi juinuEi. Nu te poti plictisi atunci cend te
joci cu ei."

b) .Copiii l-au zdrit de pe cerdac


Cum semiqcadomolpe subgutui,
Si toti au alergatin jurul lui.
Iar el a-ncremenitpe loc, pqpp,
Cum il prinsesevremeape cirare,
Ca o pemili sferici ln care
O fatdrea, ca si sejoace,
A-nfipt o sumedeniede ace.
Biteau copiii din v[trai $i cle$te,
Dar el ticea siracul ca un pe$te,
$i doar fiori de groazi cdnd9i cAnd,
Treceaupe hupulorul lui Dhpend. . ."
(GeorgeTopirceanu,.4riciul)

dE
51
Testepentru recapitulare

lestuf nr.l
Cite$tetexh.rlde mai jos $i rispunde urmitoarelor cednte:

,,Candam pomit in drumelie, cerul era de-un albastrusenin, cu nori


mici gi pufoqi.Ne opriserimpentruo gustarerapidi cAnd,deodati,s-a
intunecat.Cerul a fost luminat puternic, iar la scurt timp s-a auzit o bu-
buiturf, undeva,in stangamea.
- Ce-a fost zgomotuldstaatet de puternic?O aeronavi?
- Poftim?Ce ai spus?
- Umbrela de ldngi tine a luat foc. Ti-am zis si nu stim sub copa-
cd Asta!
- Ce-ai spus?,am intrebat eu pentru a douaoard.
Ii vedeampe mama qi pe tata cum strigau unul la alfirl sau ceva de
genul ista. Atunci am realizat ce nu mai auzeamdeloc cu urecheastan-
g5. Parceaveamun radio shicat in locul ei, doar zgomotefi un tiuit
coflinuu.
- Am dat de bucluc, am stdgateu 6i mi-am pus mina la cap. La
spate, fulgerul arseseumbrela, cogul cu mAncareEi undifele tatei. Eu
am a\,,utnoroc. Cendmi-am dat seamace periculosa fost acel fulger,
am inceputsdpDng.
Se spuneci bijuteriile de metal atrag fulgerele. Degi aveamun l6n1i-
qor qi dou[ inele,separectraceazi a fost unanorocoasipentrumine."

52
l. Ce erazgomotulputernic?
rdspltnsuluicorect-:
incercuie;telitera corespunzdtoare
a) un avlon;
b) un radio;
c) tulgerul;
d) ruDetul.

2. De cepersonajulnu mai auzeacu urecheastengtr?


incercuie;telitera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) Din cauzazgomotuluiprodusdeo aeronavtr;
b) Din cauzamuziciide la radio;
c) Din cauzatunehrlui;
d) Din cauzacopaculuisubcarestdteau.

3. De ce oezi cAtipauptrrintiifetei?
incercuieStelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorect.
a) Pentruci sesperiaserE de furtuni;
b) Secertaupemancare;
c) Secertaupe locul de subcopac;
d) Secertaupe o mingede fotbal.

4. Subliniaz6cinci cuvintecareconlinunul dintregrupuriledelitere:


ce. chi.

5. Scrie, din text, cuvinte cu sensasemdndtorpentru:


ercursie, gd.ld.gie,qrbore.

6. Scrie cuvinte cu sensopuspentru; senin, stanga,a atrage.

7. Despartein silabeurmdtoarelecuvinte:
ldnlitorul.Iulgerul, gaurd.urechea.intunecat.

53
Testutnr.l
L Cite$tetextul de mai jos qi rispunde unnatoarelorcerinte:

-Pe marginea unuilac. pe ramurauneiselcii.o vrlbiulaiqi ciugulea


penele.Pe lac, un cocostirc fecea maiestosciugulindalenecate un
peqtiqorsaumormoloc.Vezandvr5biuta,numaice-i zisecu insamfare:
- Vai ru. pe carestide micape adu esli si de proasuil
- De ce zici asa?il intrebe cu sfial5 wdbiuta.
- Stai pe creangdFi-ti ciugule$tipenelepe cdndaici in ape esteo
multimede hran[. Dar de... cum si vii aici cAncltu nu elti in stare...
- Fiecarecu ce poate, respunsemodestevribiuta. Eu nu Dot sd in_
tru iD apa.a5acum nici tu nu poli si sraipe crenguga asta.
- Nu vorbi in van! Cum poli spunetu aqao jignire? Ia si vezi!
Si
i5i lud zborulsi se asezdpe cretrgutade lingi vrdbiugri.care,subgreu_
ta|,eacocosGrcului.se friinse.iar aceshcazusi se lovi de pamanr.isl
ftdnse o aripd gi un picior. O lllpe auzi viicdxelile cocostarcului veni
si
iute qtiind cd-i rost de masEfirbelqugati. "

. Personajeleacestuitext sunt;
incercuie5telitera corespunzdtoare rdspunsuluicorect.
a) Vulpea.veverilaqi cocostdrcul;
b) Cocos6rcul,rulpeaqi cocogul;
c) Vribiula, vrdbioiulgi mlpea;
d) Vrabiufa, cocostircul 9i vulpea

. Cum ,,vede" cocostarculvribiula?


Incercuiegtelitera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect,
a) Faimoasl gi frumoasi;
b) ModesteEiprietenoasi;
c) Pe atatde micd,pe a6t de proastf,;
d) Vicleani Eineprietenoasi.
54
. Vrlbiuta se deosebe$te de cocostArcprin:
incercuieStelitera corespurydtoarerdspansuluicorect.
a) modestie;
b) viclenie;
ct curaj.

' Ai aflar cd o vulpe, auzind vdicdrelile cocostircului, a venit repe-


de, Stiind cE poate se il mlnance. Scrie in spaliul dat cum este fiecare
personaj.

II. Scrie cuvinte cu acelafi senspentru:


ramurd, a sefrAnge, modestd,a spune.

fII. Scriecuvinlecu sensopusp€ntru:micd,prost, greu, itue, (a) intra.

y'estutnr.f
I. Cite$tetextul de mai jos $i respundeurmdtoarelorcerinte:

,,A fost odad ca niciodati un tlietor de lernnetare nevoiag,care igi


avea cdscioarala marginea unui codru nesftr$it, unde-$i ducea viala
impreune cu nevasti-sa gi cei doi copii ai sdi. gi pe beieFl il chema
Hiinsel.iar pe fed$ Gretel.De sdnnanice erau.nu preaaveaucu ce-qi
astamparafoamea.inft-o seard,mamavitregi il convinsepe tatdl copii-
ldr sAscapede aceEtia,abandonandu-iin pedure. Copiii auzire tot pla-
nul ei rEu.

55
La un moment dat, Gretel incepu si plangi cu lacrirni amare qi-i
spuselui Hiinsel,pdnfte sughifud:
- De-acus-asthrqitcu noi!
- Linilte$te-te,Gretel,6i nu mai fl mahniti, o sd glsesceu o scipa-
re! ... ii zisecu bundetefr5liorul.
DupEce bdtraniiadormirl, Hiinselse sculd,iqi pusehiinuta pe el $i,
deschizand u$a, se strecurdafari. Luna lumina ca ziua !i pietricelele
albe,din fata cdscioarei,stihceau ca blnulii cei noi. HaDselse aplece
de mai multe ori pAni ce-qiumplu bine buzunarulcu pietricele.Apoi
se-ntoarse in casi qi-i qopdlui Gretel:
- Fii liniqtiti, dragamea surioari, qi dormi in pace!Apoi se culcd
din nou in pahrl lui 9i adormi."

o Cum se numesccei doi copii?


incercuie;te litera corespunxdtoare
rdspunsuluicorect.
a) Hiinselgi Grace;
b) Gretelqi Ensel;
c) HenselEi Gretel.

. Cum suntcei doi copii?


Incercuie;te litera corespunzd.toare
rdspunsuluicorect.
a) curajoqi:
b) chipeSi:
c) obiEnuili;
d) modeqti;
e) Yicleni.

. De ce crezi cd pirinlii celor doi copii au hotirAt si ii abandoneze?


incercuieStelitera corespunzdtoqre rdspunsaluicorect.
a) Pentru ci aveaumami vitreg5;
b) Penfu cI erau sirmani qi nu prea aveau cu ce sd ili astempere
tbamea;
c) Penlruca doreausaii pedepseasca.
56
. De ce are nevoie Hiinsel penfu a o liniqti pe zurioara
sa dupi ce
audcplanul pErinlilor?
Incercuie;te literq corespunzdtoare
rdspunsulutcorect.
al nasmrl;
b) tuimituri de paine;
c) pietricelealbe;
d) pietricele de diferite culori.

. Henselesteun personajcurajos?
Da
Nu

. Dacd Hiinsel ti-ar cere un sfat desprece pietricele trebuie


si alea_
gi ce i-ai spune?
Scrie,pe spayiuldat, rdspunsulceinlei.

II. Scriecuvintecu acela$i senspentru:


sdrnani, blAnd.el
e, nihttit.

III. Scriecuvintecu sensopuspentru:


qmare, alb, neyoiqt .

5T
lestuf nr.Q
Citeqte{extul de mai jos gi rispunde urmdtoarelorcednte:

Sistemul solar nu e un yis, el chiar existi

,,Alalt5iedam visat ci pot si zbor. Era atAtde flumos. Mb legfuam


in bdtaiavan lui. De-acolo,de sus,le-amlacutcu manamameiSi tatd-
lui Si ei au respunschemdriimele.
Am zburat adt de susci am atins soarele.Era fierbinte gi aveape el
tot felul de pete,unelemai luminoase,altelemai intunecoase.
- Tu chiar nu dormi niciodatd?
- Cum aqputea?!Eu suntceamai maresteadin sistemulsolar.Lo_
cul meuestein centru,iar celelalteplaneteserotescin jurul meu.
- Ca intr-un danslir5 pereche!
- Da, numai cd pulin mai aglomerat.in jurul meu, nenumEratecor-
puri mari Simici qi multi sateliti.,'

1. Subliniazdcinci cuvintecareconfinunul dintregrupurilede litere


ce, ci, che,chi-

2. Scrie,din text, cuvintecu sensopusDenru:


jos, micd, puline, nmrgine.

3. Subliniaz5, in textul de mai sus, cum estesoarele.

4. Noteazicu A, dacdenuntulesteadeviratii cu F, daci enuntules-


te fals.
r Soareleesteceamai maresteadin sistemulsolar.
tr
o Soareleestefierbhte si are tot felul de pete.
n
. in jurul lui se invirtesc celelalteplanete.
n
. Plauerele suntcorpurimai mariqi maimici. n
. SoarelevesteEte seara. n
58
. Locului de unde.vedem" ce rAsareii spunemrasirit.
n
lestutnr.fi
Cite$tetextu1de maijos $i rdspunde
urmetoarelorcerinte:

,,MelciitreiescatAtpe uscat- in locuri umbroase,in careestedestu-


ld umezealS,- cat si in mlastini,lacud sauin mare. Cei de uscatnu
sunt activi decatnoapteasau in zilele innorate. Cand estesoare,melcul
se bag[ in cochilie,protejdndu-$i pieleapentru a nu se usca. Durata
vielii unui melc variazdintre cinci Ei zeceani, dar poateffece Ei de
cincisprezece.
Parteade dedesubta corpului este de fapt un picior format dintr-o
multime de muqchi.Cind se incordeaz[,aceqtimuqchise strang,iar
cand se relaxeazd,mugchiise intind Ei melculinainteaze.Acestpicior
are o glandd care conline un fel de mucus (un lichid gelatinos qi lipi-
cios)ce aperapieleamelculuide eventualecrengiascutite,piefte,plan-
te tepoasece l-ar putea rini. Dacd in dmmul lui intaheqte o creangi
sublire sauo tulpini de planti, melcul se pdnde de aceastapentru a nu
alunecasaucddea.
Nu sunt pretentio$ila mancare.Melcul line hrana cu unele pdrf ale
cerului gurii 6i le firdmiteazi cu aiutorul limbii. SAngeleeste incolor.
Melcul se inmulteqtepdn oud. Acesteasunt eliminateprintr-un orificiu
pe padeadreaptda capului,in apropierea tentaculelor
mici. Din oud ies
melci mici, cu cochilia transparenti. Ei se dezvolti in 3 siptimAni.
Calcanrlprodusde mantaajuti la crelterearapidda cochiliei.Aceasta
crelteatatcat crestemelcul."

. Cat ftiieste un melc?


rdspunsuluicorect-
incercuiegtelitera corespunzdtoare
at lnre ) sl lu alll:
b) intre 5 Ei 10 ani, dar poatetreceqi de 15;
c ) lnue ) st 1) anl.

59
. Undetrdiescmelcii?
incercuieStelitera corespunzdtoare rdspansuluicorect.
a) Pe uscat,la umbrE;
b) in grddinade legume;
c) AlaLpe uscatcit si in n a5tini.Iacurisaumare:
d) In iarb5.

. Cum se deplaseazimelcul?
incercuie;te litera corespunzdtoare rdspunsaluicofect.
a) Cu ajutorul multimii de muqchiai picionilui gelatinos;
b) Intr[ in cochilie$i serostogoleqte;
c) Setaristeincat,incet;
d) Se sprijiDnpe tulpina plantelor saupe firele de iarbd.

r Cum se inmulteEtemelcul?
Scrie,pe spaliul dat, rdspansulcerintei.

. Cum sunt puii de melc?


Scrie,pe spasiuldat, rdspu4sulcerinlei.

o Din text ai aflat cA suntmelci de uscatqi melci caretreiescin lo-


curi umbroase.Prin ce sedeosebesc ei?
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerinlei.

. Despartein silabecuvintelesubliniatein text.


60
Capitolullll
Propozifia.Textul.
Punctuatia proPoz

l. Cite$te,cu atenlie, enungurilede mai jos gi completeazd-lecu ter-


menii din coloanadin dreapta:

Mihaelacdnti la .... verde


Jucdtoriide fotbaisenumesc.... m
in fiecarezi trebuiesi m.incdm... qi legume. pantaloni
Toli ... meipracdcaun sport. pietenii
Copiii ascultitoriprimesc. .. de Crdciun. fructe
Fetelesepot imbrica qi cu ... gi cu fustE. trontpetd
La jumEtatea
lunii ... incepeqcoala. fotbalitti
Banii suntnecesaripentrua cumpSradife te .... daruri
inaintecleb $ip sepune... septembrie
Traversdmnumaipe culoarea... a semaforului. obiecte

6l
2. Cite$te,cu atentie,enunturilede mai jos $i compleieaz
dle cu ter-
menii din coloanadin dreapta:
Clrfile stauin . . . poveitile
La ora de .... . lnvefim desprenumere. mmteni
Cand...., imi iau umbrela. mntemnticd
Dealulestemai mic decatun .... ploud
Locuitoriide la muntesetrumesc
..... iunie
Copiilor le plac ... hna
inaintede a mergela masdne speHmpe .... o pisicd
... estelunacareanunfi vacantade varh. munte
Decembrieeste..- cadourilor. mdini
Eu am acasd... micl gi un cAinemare. bibliotecd

3. CiteSteurmitoarele cuvinte;
Mihai, Tatiana, Vasile, Mioqra, Bogd,an,pleacd, yin, cAntd, yor-
besc,deseneazd.
Alcituie$te cinci propozidi formatedin doudcuvinte.

4. Citesteurm5toarelecuvinte:
Eu, Migu, noi, Paula, Camelia,a merge,o citi, a desena,a decupa,
a cumpdra,la pia1d, o cane, un castel,o imagine, un trening..
Alcltuie$te cinci propozilii formate din patru cuvinte la fel ca in mo-
deluldat.

][4odel: Voi mergeli larth.

62
5. Cite$tetextulde mai jos. Subliniazecu o linie propozifiileformare
dir doul cuvinte Si cu doui propozitiile formate din trei cuvinte.
,,Mihai gi Alina suntcolegide gcoalE.in fiecarezi, cei doi mers im_
preunala un clubde dans.AcoloinvalAsddanseze aflisLic.Au un-nro_
fesorbungi colegipasionali de dans.
Anfenamentele nu suntugoare.Trebuie sd fie concentrali sd repe_
$i
te mult. in fiecarezi invatdfiguri noi- Cendploutrstauin cas[. Atunci
sunttri$ti. Pentruei dansulinsemnimult. E o joac6.
Duminicastauacasd.RepetEsinguri.Nu e uqor, dar ei igi dorescsI
fie campioni.Profesorulii lncurajeazd.l,a fel plrinlii. ToIi a;teap6
rezultatebune.Dar aceasta inseamntr timp. Si multdmunci.,,

6. CiteEte,cu atenlie,urmltoarelepropozifiiqi corecteazigre$elile


careapar.
Eu mergem,
Caieteleeste.
Eu cAfidm.
Voi citili.
Ei plec.
Tu d.ecizi.

7, Cite$tetextulde maijos gi rlspundeurmdtoarelorcerinle:


,,Mergendaga,Ionit5 Fet-Frumosse sui pe un mufte, unde poposea
soarelepe la apus,Ei vdzuacoloo pegteriintunecoasd. Intra in pistere
si mersepdndajunsela o moard.
Dar in moare nu era nimeni. Se uitE Ionili in dreapta, se uiti in
stanga,pani dldu cu ochii de un betran,careiqi ridica genelecu carh-
ge, atatera de harbuir.
- Buni ziua, mogule!,ii ziseIonili.
- Si fii slndtos,voinice!,i-a rdspunsbihanul. Dar ce vant te abate
pe aici?
- Moqule, eqti bafian ca vremea, tebuie se fi auzit de Ileana
Cosdnzeana!
63
- D-apoi cd moara astae a ei qi numai pentru ea macin eu toat5 zi-
ua. Noutrpajuri aducgi aducfiecarecdtepafiu saci de fdinl la bucitlria
CosAnzenei.
Atunci, sebucurdIonitetareEizise:
- Daci binevoiegti,moqule,pdndunaaltr, te-aEputeaajutaeu.
Se imbunl inima bitrAnului qi lSsi pe Ionili si umple sacii cu ftini.
Candbitrenul adormi buqtean,Ionitt big6 repedeftina in saci, iar el
severi inff-un saccumputumai bine.
Spre sear6sosirl pajurile, care il trezir[ cu greu pe bdtran. Acesta,
somnoros,se uitl incolo ti incoace,dar nu il v[zu pe flicdu. Atunci,
fficu el ce flcu Ei puse singur sacii in spatela pajuri, iar acesteapornirl
sprecasaCosAnzenei ca gdndulsi ca vdntul.
Bucdtarul de la impdrifia Cosdnzeneidezlegetocmai sacul cu faina,
unde era lonicd, 9i mare fu spaimacdndil v[zu pe flIcdu ie5inddin sac.
- Cum ai ajunsaici, omule?
- Bine!, zise Ionitd qi ii arati inelul din deget,pe care era scris:
Ileqna CosAnzeana din cosildflori ti cAntd,nou"dtmpdrayio ascultd.,,
(lleana Cosdnzeana.povestepopuhre romaneasci)

. Scrie care suntpersonajelecare aparin text.


. Cum estebihanul morar?
. Calculeazdqi noteazecali saci cu feini cari pajurii de la moari
sprebuc6tdriaCosAnzenei.
' Ionicd vrea strajungi h IleanaCosAnzeana. Cum procedeaziel?
. Ce ii arau lotrilabucahrului?

8. Citeqte,cu atentie,propoziliilede mai jos. Subliniazdnumaipro-


poziliile simple.
Privighetoareacantd. Trilul ei ajunsedeparte. O mierli auzi cdnte-
cul. Cintd altfel. Centeculei ajunseqi mai departe.O auzi ciocdnitoa-
rea. Repetacantecul.De data aceasta,cafteculnu mai era melodios.

64
Ciocinitoarea cAntdln felul sdu: cioc, cioc, cioc. Cantecul siu se auzi
paoddeparte.

9, CiteEte,cu atenlie, propozifiile de mai jos. Sunt numai propozitii


simple. Adaugd alre elemenrein aqafel incat propoziliile simple sI le
transformi in propozilii dezvoltate.
Emil ;i Ani merg.
Tata citerte.
Manmpredd.
Bunica coase.
Bunicul sejoacd.
Mihai cumpdfi.
Ipra are.
Mimi vine.
Noi mergem.

10. Cile$te,cu atentie,propozitiilede mai jos $i completeazi_le


cu
termetriidin coloauadin dreapa:
. Noi mergem
frumos
r Mihai scrie . . . . . . . . . . . .. ; . . . . . . . . tncet
r Simonascrie. . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . frumoasd.
. Mioaraeste nult
. Mama gdteEte repede
r Bunica este urat
. Vasile mdnance bdtAnd
. MatuqaTaniavorbeqte. . . , . .. ... . . . . . . . . .. . . nenaipomenit

11. Alcf,hrieqtecinci propozilii dezvoltateavandca model propozilii


le de la exerciliul anterior.

65
12. Transforml propoziliile simple in propozilii dezvoltatela fel ca
in modelulde nraijos.
Modelz Noi mergetn. Noi mergemla flm. (undemergem?)
Ele sejoacd, Ele sejoqcd in parc.

V oiph e ca 1 i...................
.
P od uva
l f....... ...............
.
P ar cuel ste ..,,,......,
V oicd n ra 1 i............
FC Petroluljoqcd...
Strad.aajunge .......
In vacan!Amcrgem,,...--..--.....
Buburuza vq zburq.
Soarelerdsare.

13. Vrei sApleci la bunica,iar mamata nu esteacas5.Scrie-i,pe


spatiul dat, un bilet prin care o anunti despreaceastiviziri.

........, Trebuiest verificidac6:


. ai respectatcerinla;
r ai scris formula de
lnceput;
. ai sernnatbiletul;
r ai scris corect din
punct de vedere grama-
tical.

14. Mergi lntr-o tabiri cu prietenii. Scrie o vederepbrinlilor prin ca_


re si le spui:
o Unde te afli in acel moment;
. Cu citreai cahtorit:
. Ce prieteninoi,ti-aiftcut ln taberi;

66
. Cumre simli;
. Candajungiacas{.
NB! TexhrlUu trebuiesdfie formatdin cinci propozitii,

cum este;
ce mlnancd;
ce duqmaniare;
undelocuieste.

16. in vacanld,doi copii vor se meargdta i rlr. Continul didlogul.


(5-6 replici)
- Ionu!, dupi amiazdsuntliber. i1i propunsEmergemla film.

Trebuiesdverifici:
Dacdai scris corect cuvintele.
Daceai folosit corect semnelede punctualie.
Dacdai ordonatin senslogic liniile de dialog.
Dac[ ai formulat propozi.tiicomplete.
DacI ai aiezatcorecrtextulin pagind.

C]
17. Mergi intr-o cllEtode cu bunica. In compartimentultrenului se
mai afle o doamni la fel ca Ei bunica ta care te serveEtecu o bomboand
!i te intreabaunde mergi. Alc5tuieqteun scurr dialog (5-7 replici) in
cares[ redaiaceastidiscufie.

Trebuiesi verifici:
Dacdai scriscoreclcuvinrele
Daci ai folositcorectsemnelede punctualie.
Daceai ordonarin senslogicliniilede dialog.
Dacaai formulatpropozifiicompleG.
Daci ai folositcorespunzitor
formulelede politete.
Daci ai folositcorectformulede salut.
Dacaai a$ezatcorecttextulin pagine.

18. Veripoarata iEi serbeaziziua de naqtere.Ea te-a invitat la ziua


ei, insdhr nu poli ajungepentruca ai rdcit. AlcatuieEte
un text, de 4-5
renduri,prin carete scuzicd nu poli ajunge.

Trebuiesdverifici daci:
. ai respectatcerir4a;
e ai scris formula de inceput;
. ai semnatbiletuli
. ai scriscorectdin punctde vederegramatical.

19. Cite$tetextulde maijos fi respunde


urmdtoarelorcerinfe:

,,TrEiauodati doi ftali. Unul, mai mare,era tamphr. Celihlt, mezi-


nul, impleteaco$uridin nuiele,caciera orb.
Si fralii ace$tiadoi se inleleseserdtare bine, pani cand,nu $tiu cum
se f6cu, dar fratelecel marenu mai gdside lucru. in schimb,mezinul
munceacat era ziua de lungi qi cdgtigabani frumoEi,cici in anul acela

68
d[duse DumnezeuSi se fdcuserod din bellug aveaunevoie
$i ldranii de
co$udca sEstranglrecolta.
Azi aqa,mdinea$a,tamphrul simteaci il urigte din ce in ce mai
mult pe fratele sdumai mic $i astanumai pen(u cI incepusesd
cagtige
bine.
$i se gAndiel, fiatelemai mare,cum si scapede mezin.Se gAndiel
ce segdndigi ii spuseln celedin urmdcu preftcuti bunitate:
- Frdtrioare,uite, e vremefrumoasd!N_aivrea tu sdne plimb5mun
picut pdn pedure?SI te mai bucud qi tu de aer curat,ci preastai
toatl
ziua-ncasi $i inplete$tico$uri!
- Preabine, spusemezinul.i1i multrumesc flate ce te gandegtinumai
la binelemeu!, spusebietulorb."
(povestepopular5italiarfi, Orbul ,i bufnila)

. Care era ocupatiacelor doi fra{i?


Incercuierteliterq corespunzdtoare rdspunsuluicorect.
a) Unul eracizmar.altultemplar.
b) Unul era rimplar, altul Eofer.
c) Cel mareimpleteacoEuri,cel mic era 6mplar.
d) Unul era L4mplar,iar mezinulimpleteacoguri.

r De ce incepesdil urasci fratelecel marepe mezin?


incercuie;te litera corespunzritoare
rdspunsuluicorect.
a) Pentruci munceaqi ca$dgabani frumogi.
b) Petrnuci aveabani ftrA sa facanimic.
c) Aveamai multi treabdqi eramai iubit de chtreoameni.

r Cum sunt cei doi fiali?


Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerinlei.

69
. Formuleazd intreberipenhuurrnitoareleenuntruri:
Scrie,pe spaliuldat, rdspunsulcerinlei.

- Cei doi frali s-aufiqelesbine,pdni candunul nu a mai gdsit de


lucru.

- Intr-o zi, Jratele cel marc q lntdrdt slt il pdrdseascdpe mezin.

20, Cite$terextul de mai jos qi rdspundeurmetoarelorcerinte:

,,Dupi o vreme, cand fbciorii crescuserinrai mad, imp5ratul a pdr5-


sit cetateacu toati oasteasa gi se dusela rdzboi,de unde nu s-a mai
intors. Criiasa a trimis cdlireli spre toate zirile, in clutarea birbatului
ei, inse soti nu l-au glsit pe stipan niciieri. Murise craiul departe,
intr-o cranceni bitite. Dar tnpdrdteasanu $tia acestea$i se inheba
mereu in sineaei. "Ce-am sI md fac eu, cu feciorii mei nerdva$i?'Se
fldmenta aceastazi-lurnini Ei se gdndea:nSebat cdt e ziua de lungh 9i
chiar de le-am llcut fieciruia un turn, ei tot nu pot a se inlelege. in tur-
nul de miazAnoaptelocuiesteMureS, iar in turnul de miazizi sti Olt.
Sunt mari acum, numai buni de insurhtoare.Dicat ctr niciodati nu se
pot implcan."
(LegendaMuregulutSi a Oltului - povestepopula$

r La cine face referie impiriteasa?


Scrie.pe spaliul dat. rdspunsulceinlei.

r Subliniazi oe text undelocuiesteMures.

70
. Scriein spatiuldat careestetitlul fragmentului.
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerinlei.

o Unde murise craiul?


tncerCute$tettlera corespunZdloorc rqspunsul
ui corect.
a. Departe,intr-o crancenebitdlie;
b. Depane.nu maisrianimeninimic;
c. Deparre.inr-o expeditiein mun1i.

r Formuleazi intrebdri pentruurm[toarele enuntruri:


- Impdratul a pdrdsit cetqteasi se dusela rdzboi.

* Cei doi bdieli erau neasfimpdrali se bdteau


ti toatd ziua.

2I. Cite6te,cu atenlie,textulde mai jos. Subliniazigre$elileintahi_


te. Scdeformalor corect

CAndCipri viseazi cu ochii inchigi

Ce faci, cipri?
'-
- Visamcu ochi inchi$i.
Ce visai?
- Am yisatpapagaliidin Congo.
- ChiaraEa?Tocmaipapagaliidin congo?
- Da, da. Papagaliidin Congovorbescnumai ftancezi. E$ti noro-
cos dacl auzi de la ei patru cuvinte in englezd.Daci, mergi prin jungla
o si-i auzi vorbind cea mai avatrsatd fiancezS.Papagaliistia vorbesc
despreorice. Oricein afari de frumusete.
7l
- De ce nu vorbescdespretiumusele?
- E nepoliticos.Nu gtii pe cine o si superi.intro zi vei inlelegece
frumuseteaesterelativi.
- Ieu am fost in CongoAnul trecut.
- Deci qtiil
- Nu chear.N-amintilnit dciun papagal. "

22. Cite;te.cu arentie.te\tu1dc nraijos. Subliniaza greselileinralni-


te. Scrieformalor corecti.
,,Duduializucadeschise ochi. Acumavedeasoborulde lingl scorbu-
rd mardepirtat,ca printro sticli fumurie.Domnilaficu sernncu virgu-
Ia-i subtidc5.Unul dintreprichindeiceruntiseridicSsi trasede la briu
un ciocdnelde argint. Apoi, alesecu grabi un clopotelcu un pai a[alt
qr, aqezdndin cupaflorii un licudc, porni ripede cu ficlioara aceaspre
rdpapArAului."

23. Cite$te,cu atenlie,textul de mai jos. Subliniazigre$elileintalni-


te in fragmentuldin cadran.Scriesubtext forma1orcorecta.
,,Pisicadomesticiesteunul dintre animalelede conpaniecele mai
apreciateqi iubite,atatde copi, cat $i de maturi.pisicilesuntmamife-
re carnivore,de pradi, agile, cu simluri foarte dezvoltate.Iele au
geareascufitepe care le pot ascundein pemute.Pot sl-$i risuceascd
corpul dinro datdin aproapeorice pozilie. in func1iede mirime, fa-
milia pisicilorseinpadein douagrupud."

24. Cite$te,cu atentie,textr- de mai jos. SubliniazlgreqelileintAlni-


te in ftagmentuldin cadran.Scriesubtext foma lor corectd.
RAndunica igi alegelocul in caretrdie$tein func1iede prezenlain-
sectelorzburitoarecu care se hrineqte(musculi;e,libelule, furnici
zburetoare!i altele).Micuta pasireprindeinsecteledin zbor. Uneori
poatezbutacu viGzefoartemare,dintropartein alta, schimbAn-du-gi
bruscdirecliain aier. Ea poatearingeo varsrdde pAndla 8-10ani.
72
RAndunicaface 3 pdni la 6 outr, din care ies puiii. AceEtia sunt
hriniti apoi cu insecte,uneori chiar cu cate o libeluld mai mare decat
ei! Sa calculatcApentru hrinirea tuturor puilor, o randunicaajungesi
faci nu mai pulin de 400 de zboruri intro zi!
Dupi ce puii au crescut, ei nu mai sunt hrenili de pirinlii lor, pen-
tru a-i determinas[ iasedin cuib qi si invele astfel se zboare."

25. Citepte.cu arenlie.rexrulde maijos. Subliniazd


gre5elile
inLilni-
te. Scrieformalor corecti.

Graba stdci treaba

,,intro sanbtti Catrinel s-a trezit mai devremeca de obicei. Astepta


musafiri.
- Nuli uiraunbrela:A-ncepulsi picure.
Mama sa o rugasesa cumpereo pungdde orez qi un lil,ru de laple.
ambelepentru masade prinz. inghielata de cas5era dezerhrl ei prefe-
lat.
- Tnr, Frnl
- Alo, angelala telefon.Ajung in cinci minute.
Grebiti, Caftinel amnctrorezul in coq qi fugi la casd.
- Patru lei Si zecebani, spusevAnzitoarea
Catrinelplati repedegi iegi intrun sufletafard.Angelao a$reptadeja
la inlrare.
* Mimico, am adusorezul!i restul.
- Si laptele?
- Ohh, Angela m-a sunatin timp ce eram in magazinTrebuia sd ne
intahim in fatamagazinului.M-am gribit si ies $i l-amuirat.
- Grabasftic5 treaba.Ginion! Astizi nu veti mai mancadesertla
masi.
Si-acumla lectii si nu uitati: cRiBITI-vA iNCET!.

73
26. Citefre, cu atenfie,enunlurilede mai jos. Not€azdcu A, dacd
enunlul esteadevarat$i cu F, dacdestefals.
o Propozilia: Ne-amdus tn izitd l-a vecinul de peste drum. es-
te scnsAcorect.
. Punctul este semnde punctualiecare narcheazdpauzadintre
n
propozilii.
r Semrul infebirii se pune la sferSitulunui enuntprin care ce_
n
utamun raspuns.
. E rnlul Mam spdlatpe mdini la ghiavetd. nu are gregeli de
n
scnere. n
. De loc estedin BucureJti - estescrisecorect.
n
. Virgula sepuneintre cuvinteleunei enumerlri.
. Semnul exclamirii se pune la sfdrgitul unei
n
Fopozitii prin
care expdmdmun lndemn.
u
. Eu cdnt. - esteo propozilie dezvoltaE.
n
n
. in enunfrl -introzi yoi cinta la cor s)nt rei gre$elide scriere.
. E frig.Trebute sd te tnbrqci bine. - sunt dou5propozilii scri-
secorect. I
27. Citeqte, cu atenlie, enunfurile de mai jos. Noteazi cu A, dacd
enun[ulesteadevdrat$i cu F, daci estefals.
o Elevii |coald lecyii esteo propozilie simpli.
. Enunlul Elmii s-au pregdtit pentru drumelie. nu are gregeli
n
de scdere. n
. Doui punctesepun atunci candurmeazdo enumerare.
. intro dimineald ant plecat Ia bunici. - aceasti propozilie nu
n
are greEelide scriere. n
. Punctul sepunela sfArgitulorlc[rei propoziiii. n
. Semnullntrebbrii sepunela sfar$ihrlfiecdreipropozilii.
. Iarnaestecald.
tr
T
o PropoziliaCinevinela cind. estecorectscrisd. n
c intro zi msmqme dus spre spitq.l.estecorect scrisd.
n
74
28. Cite$te,cu atentie,enunturilede mai jos. Noteaz[ cu A, dacd
enunfulesteadevdrat$i cu F, dacdestefals.
. Punctul se folose$tepentru a prescurtaanumitecuvinte.
n
. Doui puncte se pun inainteaunei comuniciri realizale de cd_
ffe un personal,
n
t Eu cdnt.- esteo propozitiesimpl[.
n
. Senrnulexclamirii se pune la sftrqitul propoziliilor care ex-
priml un indemt sauo porunc6.
o Linia de dialog esteun semngrafic care marcheaziinceputul
n
vorbirii lnhe doui personaje.
tr
. Iarnaestecald.
n
. Scoalaincepela 1 august.
n
. Propoziliile sunt de douefeluri: simple gi complicate.
o Unele cuvinte se scriu cu literi mare indiferent de locul
n
De
careil ocupi in propozitie.
n
c in enu\tul ldeile estedifcile. - apareo greEeald.
n

75
Testepentru recapitulare

lestutnr.l
I. CiteSte,cu atenlie,textulde mai jos. SubliniazE
gre$elilelntahite.
Scrie sub text forma lor corecti.

,,Intr-o zii am plecat impreuni cu mama la bunici. Bunicii mei este


buni cu mine. De fiecaredati cdndmi vedebunicul imi soune:
BunI ziua.nepoate. Ce marete-ailicuti Cumintee5d
- Buna ziua, bunicule. Sigur ca sunt cuminte. pog se inhebi pe cine
vrei dumneara.
- Dacd tot ai veni! pe la noi, intro zi vom merge la o plinbare in
pdduresd iti arit un bursuc. $tii ce esteacelaun bursuc?
- Nu, nu gtiu. Dar sunt sigur ci imi vei spunedumleala desprece e
vorba.Cindmergem
- Nu qtiu. Poatesanbdte, rdspunse bunicul.',

II. Mergi la masdla un coleg/colegdde qcoali. Colegul/colegata iti


prezintEpe bunicalui/sa carepoartEcu tine o scurtdconversatie,Alcdtu_
ie;teun scundialog(5-7replici)ill caresdprezfufiaceasuconversatie.

TrebuiesI verifici:
Dacdai scriscorectcuvintele.
DacI ai folositcorectsemnelede punctuatie.
Daci ai ordonatin senslogic liniile de dialog.
Dacd ai formulat propozi{ii complete.

76
DacI ai folosit corespunzdtorfomulele de politefe.
Daci ai folosit corect formule de salut.
Dacdai aqezatcorecttexn ln pagine.

III. Se dau urmitoarele propozitii simple. TransformlJe ln propo-


zilii dezvoltate:
- Noi mdncdtn.
- Vinetata.
- Pisica doarme.
- Ayempapagali.
* Ei sunt.

IV. Citeste.cu arentie.propozitiilede mai jos. Subliniaztrnunrai


propoziliile simple.
Eu merg. grlbesc sd ajung la antrenament.Merg repede ca se
^Md
ceqdgtimp. il vId pe Mihai. il strig. Nu mi audedeloc.Traversez.il
prind din urme.

V. Cite$te,cu atentie,enunfurilede mai jos. Noteazdcu A,


daci
enunF.rlesteadeveratfi cu F, daci estefals,
. Enunlul Nal melgeli repede.nu are greqeligramaticale.
. La finalul unei propozitii punempuncr, sau serrnul
exclama_
n
rii sau semnulintrebtuii.
n
. Noi citim. - esteo propozilie simpli.
u
o inft-o, intr-un, intr-zra suntcorecrscrrse.
n
. Vacanlade iama lncepein aprilie.
. Victor, Petre Si lon sunt prieteni yechi. _ esteo propozilie
n
dezvoltatd.
c SAnbdtdya fl fng. Trebuie sd te inbraci bine. _ in aceste
n
propozi[iisuntdoui greqelide scriere.
c Bund ziua, Bund seara, Bund dimineata - sult formule de
n
salut.
n
77
Testutnr.Q
Legumele certdre(e

,,intr-odimineaqide toamne,gospodinas-adus la piati sd fac6cum-


p5rituri. A pus de toatein cog: ceapdrogie,morcovi, cartofi, rogii qi
cdlivaardei.dar !i o leliDafruDzoase.
- Fii bund si respiri mai departede mine. N-am chef si phng. Ui_
te, deja mi-au dat lacrimile qi mi-am pitat tulpina, a strigat morcovul
cifte ceapd.
- A! respta cu drag mai departe,dar chiar lAngi mine, intr-un col!,
sri ardeiul iute, caremi-a iritat fiunzele iftr-atata, lncAtacumtrebuie si
respir mai repedeca de obicei. Ghinionultdu, cine nu are nevoiede
spatiu?
- Hei, Esati-lin pacepe fiedorul nostrumai mic, intervenirEgogo-
garul gi un ardei gras, mai mare decattoli Si pe deasupraro$u ca un tac
fiert.
- Vai, ce ardeimititel, dar e iute, vai de el! seriri cartofii cei dulci
gi noi.
- Caf ca voi, cili ca voi, sebigar5 in seamio rogiemititicE(nu la
fel de lini$tite ca mama sa) Ei morcorul ud pdnl la piele. Nu pureti sd
vd ghemuili?
- Ce vi mai place sd vd impungeti sau agasunteli voi morocdnoase
dimineata,spuseo lelin[ frunzoas5?"
(text de Lavinia Sirbulescu)

I. Cite6tetextulde mai susgi rdspunde urmetoarelorcerinte:


. Scrie cine esteautorul $i ce titlu are texfill de mai sus.
Scrie.pe spaliuldat, rdspunsulcerinlei-

78
. Noteazi toatepersonajeledin text
Scrie,pe spqliul dat, rdsptmsulcerinlei.

. in text aparmai multi ardei. Cdfi sunt?


incercuie;te litera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) Trei ardei;
b) Doi ardei;
c) Patruardei.

o intr-o dimineafd de toamrd, gospodina s-a dus la piati s[ faci


cumpireturi. Unde a pus legumelecumpdrate?
incercuie$telitera corespunzdtoqrerdspunsuluicorect.
a) intr-un coq;
b) intr-o plasl;
c) intr-un coEde rafle;
d) in portbagajulmaqinii.

o De ce au inceputsi se certelegumele?
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerinlei.

IL Se dau urmetoarele|j|.lv'r|rrte..
instal&tor, ,nvdldtor, inginer, infor-
natician, impiegqt. Subliniazi cuvand care are cel mai mare numtrrde
silabe-Alctrtuie$teo propozitie simpldcu acesta.

IIL Scriecinci propoziliisimple.

79
IV. Citeqte, cu atenfie, enuntudle de mai jos Si completeazile cu
termenii din coloanadin dreapta:
. Cei carepiloteaziavioane senumesc..............
. Traverseznumaipe culoarea
. Ci te scu e i cd rFpe ..............
. imi plac performanld
o Eu suntsporlivde bdncd
. La ora de desenam nevoiede
. Me rgl a i n o tdedourori pe ........... . . . s d p f im a n d
r V icto r ;i Va si l es untc ol egide ......... . .... . I r u c t e le
. Tata lucreazi h verde
o A m u b l u zid e c ul oare ..,,.....
acuqrele
. ca sd laci rrebuiesdte anuenezimulti
ani. piloli
. Bunicami-aadusin dar o cutienoudde ..............
. Verii mei sunt pe curseinterne de avion.
de sezonsunt cele mai bune.

Testutnr.Q
I. Cite$te, cu atentie, propoziliile de mai jos. Transformdle in pro-
pozilii simple:
. Noi mergemrepede.
o Vivi picteazdftumos.
. Mioara vorbeqteurdt.
o Valentinaestesponiyd.
. Manw gdte;te nennipomenit.
. Bunica estebdffAnd.
. Pisoiul mdnAncdmult.
. Noi urcdm nitte scdi.

80
II. TrebuiesEmergi ln parc, dar nu te simli preabine. AlcituieEte
un text, de.l-5 randuri,prin carete scuzicd nu poti ajunge.Texhtl este
adresatuneicolegede scoala.
Trebuiesi verifici daci:
. ai rcspectatcerinta,
. ai scrisformulade incepur.
. ai sernat biletul,
. al scriscorectdin punctde vederegramatical.

III. Alcetuielteun dialog(7-8 replici)intre doudpersoane


diferiteca
varsd. in textultdu trebuiesEfolose$ti:
a) Formulede salutpentrumiezulzilei;
b) Formulede politete.

IV. Sedauurmitoarelepropozitij
t intr-una din zile voi veni la tine.
t intr-o ord.md fntorc.
. Sdrte intrun ceasbun!
. Te a$tepttntro ord pe strada Speran\ei. :
Corecteazd acelegreselicare apar. Scde ortogramelepe care le_ai
corectatqi alcdtuieEte
cu ele cite o propozilie.

festufnr./
Citestetextulde maijos gi rispundeurmitoarelorcerinle:

Hipopotamul

,,La gredinazoologici era mare hirmehie. S-a anuntatcd fuseseri


aduseulr hipopotam,doui girafe,un crocodilgi trei rinoceri.Detectir.ul
$tie-Tot s-a stecurat pe lAngi mullimeade gur[ casci qi s-adus la cugca
hipopotamului. Fiinti pa$nici $i somnoroasein timDul zilei. acestase
tdvileaintr-o beltoacd.
81
- Ili urez o viat[ frumoasdla zoo, tinerehipopotam.
- Cum te numeqti?
* Eu sunt detectivul curios. Prietenii imi spun ci ltiu tot, de aici
Ei
mnnele$tie-Tot.
- Am un nume greu de pronuntat, detectiwle, lnsd poli sd imi spui
Hipo.
- De unde ai venit? Ce prieteni ai? Cum ai ajunsla noi?
Hipopotarnulera deja plictisit de mullimea de inteberi, asacAnu s-a
deranjatsi-i rispundi detectirului
- Te rog si imi raspunli. Nu 5riunimic desprefamiliata. a hipopo-
tamilor. Ar trebui s[ fac cercetdri. Nu-mi spui ceva desprefine? Dacd
imi vei spunecateceva, te voi rispldti cu o mas6gustoasl, insid detec-
tivul cuvinte dupi cuvinte.
* Ba da, i1i voi povesti,insi nu acum. ftni este sonrn.rdsDunse
Hipo-Hipo.Apoi ciscd.CandguradeschisA a animaluluia depaqirun
metru,detectivul$tie-Tots-aalbit $i a le$inat.
- Mereu pilesc astfel!Toti oameniimd considerlpericulos,spuse
plictisit hipopotamul.Vrei sd i1i mai povestescceva?Hei, pdetene...
$tie-Tot...
Dar raspunsulnu veni. Nici nu aveamcum penru c6 derecrivulcuri-
os primeaingrijiri medicale."
(ClaudiaGroza, poveStileDetectivului Curios)

. Noteazdcine esreautorultexrului.
Scie, pe spaliuldar. rdspunsulceinlei.

. Unde sepetreceacliunea?
incercuieqteliteru corespunzdtoare
rdspunsilui corect.
a) La circ;
b) in jungli;
c) La o gridini zoologicd.

82
. Noteazdcatepersonajeaparin text Ei cum senumescele.
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerinlei.

. Numire qi noteazdin spatiul dat cateparagrafeare textul


n

. Cum estehipopotamul?
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulceinlei.

. De ce a leqinatderectir,tl?
incercuiestelitera corespunzdtoare rdspunsuluicorect-
a\ A vorbitpreamuhfi a obosir.
b) De la cildurl pentru cd era o zi de vard toridd.
c) De frici, ahrncicanda vdzutguracescatda hipopotamului.

r De ce sepunelinie de dialog?
Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulceingt-

. GIseStealt tidu pentru fiagmentul de mai sus.


Scrie,pe spa1iuld.at,rd.spunsulcerinlei.

E3
. Mergi in vizitAla zoo. Ce animal{i-ar plicea s[ hrlnesri?Descrie
acestanimal(3-5 propozilii).

Testutnr.fi
Citeqtetextulde maijos qi rdspunde
urmdtoarelorcerinte:

Masinile gi wemea

,,Maqinileelectrice(fie ci suntmaqinide tiiat, malini de geurit,ma_


qini de frezat) zunt sensibilela conditiile de temperaturi qi umiditate.
Am putea spuneci smt la fel de sensibileca 9i oamenii. Atunci cand e
cald, foarte cald afard, nu se recomanddsd stai in soare,iar cArule liig
trebuie si te imbraci bine qi sd te fereqti de inghel. Dacd tu nu iubeEti
nici fiigul qi nici cdldura,nici maqinilornu le placeasta.
Atunci candlucrafi cu ma$ini electricetrebuie sd le feriti de umezea-
15,mai alesatuncicandplou5. Daci e iarne, deci e ftig, veti vedeace
diferenla mare de temperaturediffie spatiul deschisgi o incipere unde
lucrati Gpaliuinchis),va producecondenspe p64ile metaliceale maqi-
nii. In acestcaz, e bine sAHsatimaqinacatevaminutesd se acomodeze
cu temperahrra.Mai mult, in cazul in care temperaturaspatiului in care
lucrati esteinferioari celei de -10.C, masinatrebuielEsatdsI lucreze
in gol aproxirnativ5 minute.
DacAtemperaturaestefoarte ridicati (peste35"C) esteposibil ca maqi-
na si se incilzeasci rapid. Acest lucru se poateverifica prin apropierea
mninii de pdrlile metalice.DacApartearespectivdestefierbinte, inseamti
84
cd ma{ina s-a supraincllzit. qi aici hebuiesd EsdmmaEinase funclioneze
catevaminutepentrua permitesistemuluide yentilaliesdo receascd. "

. Desprece ma$iniestevorba?
incercuie;te litera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) Maqinide curse;
b) Maginielectrice;
c) Maqinide gltit;
d) Maqinide cusut.

. De ce trebuie ferite maqinilein anotimpulrece?


Scrie,pe spaliul dat, rdspunsulcerin\ei.

. .tn text se s{']ne ci nw$inile sunt la fel de sensibileca si oamenii.


La ce suntsensibilemasinile?
Scrie.pe spqtiuldat. rdspunsulccriryei.

r Cum se rcalizeazi acomodareamaqinii cu temperaturaincdperii in


carelucrdm?
incercuie;te litera corespunzdtoare
rdspunsaluicorect.
a) Lisdm si lucrezein gol catevaminute.
b) DacAe rece,punemo p[turi groasipesteea sI o incilzim.
c) DacI e cald,deschidem geamurilesauaerulcondi{ionat.

. Cine poaterdci o maqini, anrncicind aceastas-a suptaincllzit?


Scrie.pe spaliuldaL rAspun\ulceinlei.

85
CapitolullV
Teste recapitulative

lestutnr.l
Cite$te,cu atentie,textul$i raspunde
cerinlelor:

Prietenul nostru, televizorul?!

,,Nu se cunoaqteintocmai cine a fost inventatorul televizorului, dar


se spuneci englezii au fost primii care au inceput sd construiascicutii-
le asteamagice, care-fi povestesccdte-nluni qi in stele. Trebuie doar
se apeqibutonul de control Ei gata: o lume intreagi ili inundd camera,
gata sd facd cunoqtintdcu tine.
O lume in care hipopotamii dau lapte roz, iar majoritateaeletbnlilor
cdntiresc mai putin decat Imba unei balene albastre; o lume in care
veverileleuit[ unde lqi ascundjumitate din hranaprocurattr,albinelenu
apuci sI doarmE niciodatE, iar pudra de pe guma de mestecateste
marmurdfoarte fild. Mai simplu spuso lurnemagici.
Frumos,educativ,nimic de zis, dar cam adt. Dacdvreausdmi joc,
nu imi rispunde la provocare, iar in weekend,cAndrni se face foame,
nu $tie se-mi pregeteasciun mic dejun adevdrat,nici daci il rog fru-
mos.
Doar mama face cel mai bun mic dejun din Calea Lactee, iar cele
mai reu$iteexcursii ln Dature,cu tot cu pescuitin barcd gi pisdri ln m5-
dme nahrrald,tot cu tatale-amftAit."

86
. Cine a inceput si construiasci acele
cutii magice, pe eare le nu_
mim televizoare?
incercuiestelitera corespunzdtoare rdspansuluicorect.
a) italienii;
b) americanii;
c) japonezii;
d) englezii.

o Cum estelumeape care o prezintdtelevizorul?


Incercuie;te litera corespunzdloarerdspunsului corect.
a) nemaipomeniti;
b) magica;
c) tunaginari;
d) in doui dimensiuni;
e) in milcare.

o Scriedoui minusuriale televizorului,


agacum suntprezentatein
textul de mai sus.
Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

. Personajultextului de mai sus spunedespre


o persoani cA face cel
mai bun mic dejun. Cine este?
incercuiestelitera corespunzdtoare rdspunsului corect.
a) bunica;
b) rnarna;
c) tata;
d) sora mamei.

o Ce spunepersonajuldespretatel lui?
Scrie rdspurculpe spaliul d.at.

87
. CiteEte,cu atentie,lista de cuvintede mai jos. Subliniaz[cu o li-
nie cuvintele care incep cu vocalI $i cu doud linii cuvintele care incep
cu o consoanl:
oaie, ienupdr, tnnopts, tmportant, doi, soi, indoit, ghinion, gAnddc,
ardmiu, jucdrie, zdyor, urs, ieri, foioase, iepure, ord, tobotar, unghie,
drum, mac,sac,SopAd, duminicd,joi, roi, fumicd, umeras,inginer.

. Citegte, cu atenlie, enunludle de mai jos. Subliniazi grupudle de


llterege, gi. rP. ci.
Cei cinci prieteni au mAncatzecetarte cu cireie.
Din cauzafrigului, borcanul cu gema;ezat lAngdgeqma crdpat.
To cei cinci au umbrelcsi geciroSii,
Deri girsfele au gdturile lungi, ele sunt nitte finle ginga$.

. Scrie ln caset[ catesilabeare fiecarecuvant:


penar n dinozaur tr
punct n apd n
magician n
trecdtor
genoyez n
n

Testutnr.Q
Citegte,cu atentie,textul $i respundecerinFlor;

Toni vrea la Antipa

,,in casa familiei Manolachepredomha liniEtea ti calrnul unei du-


p[-amieze de sAmbdti.Domaul Manolachese invine pe podeauagoali,
din sufiagede, in ciutarea incircEtorului de la laptop.

,EE
- Ce sfinti ar fl acum o pauzd qi-o gurd de aer. imi vajaie caput,
iar ochii parcdnu-mi mai dau ascultare.Si cablul a?! parcl lau cres_
cutpicioate.
- Pune-i fiend Ei-ncepetotul cu o pauzI, tati. incd mai avem timp
sI mergemla muzeu.apoite ajur$i eu siJ cauli. spuseToni.
- Dar, Toni, trebuie si scriu. Sunt contra cronometru, zise tatil
uQorfurios.
- N-ai incotro, o promisiuneodati ftcutb, trebuie tinuti. Vreau sa
tid ufsul polar.a5acd ori zburlm la polul Nord. ori mergemIa Muzeul
Antipa.
- Ce glumel eqti, mii copile. parc6,aj fr Einstein! Ursul tiu alb mi_a
speriatinspiraJia. Hai, toatAlumeasus!
Catevaore mai tarziu, la iegireadin muzeu:
- Cele mai bune lucruri de pe pimant incep cu cel care indrizneste,
iar impreuniele au mai multesansesa se implileascl. La fel ca acunr.
tati. Si nu uita si s[ruti un exponatde la revedere!Ai de undealese.
- Astaviseziru cdndinchiziochii?,iDrrebtdistrartaral.
- La mine,oricevis e paradis.La fel ca in cir{ile de poveqti.
- Mi-ai redat inspiralia,Toni. Astizi, tu ai fost povesteamea!
Acumtrebuiesdscriu."

. Catepersonajesunt ln textul de mai sus.


Incercuiertelitera corespunzdtoare rdspunsuluicorect.
a) tatElmamagi fiul;
b) domnulManolache Si fiul sau:
c) tatdl,mama,copitulfi Einsteir.

. in ce zi a siptimAnii sepetrecaacliunea?
IncercuieStelitera corespun2dtoarerdspunsuluicorect.
a) duminicl:
b) intr-o zi dir vacantEde vari;
c) sambati:
d) nu se Drecizeaziin text.

89
I Unde hotirdsc sI meargdmembrii familiei Manolache?
incercuie;te litara corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) La muzeulAntipa;
b) La cumpirituri;
c) La un muzeucaregizduia o expoziliecu animale;
d) La gridina zoologici.
. De ce trebuie sd ajungdla muzeu?
incercuie;te litera corespunzdtoare rdspunsuluicorect-
a) Pentrucd o promisiuneodatl flcutd trebuierespectati.
b) Pentruci seplictiseauacasd.
c) Pentruci primisertro invitalie pentr! aceaduptr-amivzi.
. in text se spune,,celemai bune lucruri de pe pimint trcep cu cel
care indrdzneEtest le facd". Ce vrea sd spuni bliatul?
Scrie rd.spunsulpe spatiul dat.

. Undegiseqtecopilulparadisulr
incercutege litera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) La expozilie;
b) in vise[elui;
c) in excursiilepe care le face;
d) in bibliotecd.
. Citeqte,cu atenlie,urmdtorul qir de literei a, b, e, r, p, t, m, o, i,
d, u. Grupeazdliterele pentru a obline silabe. Cu silabeleoblinute, al-
cetuiegtetrei cuvinte. Un cuvant Febuie si fie format dinft-o sihbi,
umatorul din doui silabe, iar ultimul din ftei silabe.
. Despartecuvintele in silabe. Taie cu o linie prima silabd. Scrie
cuvintelenou oblinute.
nislind, coktc, qprinde, duce, cocol, tiunghi, pasdrea.

90
. Cilelte.cu atentie.rexlelede maijos. incercuiepre onogramascri_
si eorect.
lnlr-o/l ro zi de joi am hotarelsa mergemin riziLdla Maria. in
gledirld s-a/sa Maria ne aqteptaimpreundcu cei doi cetelu$ipe care ii
are de la bunicii sii. Cat timp am statnoi de vorbd,unul dinhe cetelusi
a plecatde hngi noi.
Atunci, fetila a luat o bucati de ciocolati si a intrat ifir_o/intro altd
gridini caredddeain curte.pentrua ajungeacolo,trebuiase sarl peste
un parleazsau/s-ausd ocoleasclniEtestupi. peutru ce ii era ftici de
albhe.Mariaa alesprimavarianri.

Testutnr.fr
Cite$te,cu atentie,textul!i rispundecerinlelor:

La pescuit
,,in aer plutegteo atmosferdde relaxare.Un bondarapdrutdin senin
dd energicdin aripi, parci incearci, prin bltaia lui, se le dea putin
avantcelor doi puEtirimaEi pe gdnduri.Restulgrupuluide pescarie
aproapegatade drum.
- Te bucuricI mergemin camping?
- Sigur, dar ce-osemencdmacolo?Nu mai avemtimp penhucum_
pirlturi.
- Am in bagajedoudundileqi o cutiecu momealEpentrupeEri.
- Dar tu stii si pescuieEti?
- Sigur,gdleli,buqteni,ciocane,covoare.
- Dar ton?
- Ah, astanu. Doar c6.teun pui de somn.Atunci cAndsuntobosit
nu-mi scapi nici tatE-su.Trag de cateun pui Ei trei, patru ore pe ceas,
ftri secascsausi clipesc.
- Vai, unchiule,o sd sldbimcu totii! spuserdin cor blietii.

9l
- UnchiuleMircea, o s[ vezi ci pescuitule distractiv.Pe hngi un-
dite mai ai nevoiede cirlige speciale,de plute, lapalini de bundcalita-
te, de un minciog qi de mululltieii rdbdare:Ah qi mai e ceva...
Trebuie doar sdpunemo momeali mare ca si prindem un peEtemare.
- Da, un peEtevacdsaupoateo balenede rau.
- Pescuitule o artl carenecesitiribdare. Ce vrei, sdvine peEtele la
tine ca un c5[elur? Atunci peEtelen-ar mai fi peqte, iar pescuitul n-ar
mai avea niciun haz. Pescuitul estepentru oameni care au ribdare cu
ei. Nu trebuiesaai experientaca si prinzi utrpe$temare.
Poatepulin noroc. Am inleles. Deci pescuitulestepentru oricine in-
diferentde varsti.
- Sigur.Ia! Fii atent...Pestela ape,pettela api, strigardbdielii.
- Fir-ar si fie, numaieu nul v[d, spuseMircea.
- PentrucAtu eEtipe$teleqi ai si te-necidacAnu te relaxezi."

o Ce au luat excursioni$tiiin bagaje?


Incercuie;te litera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) Doui unditeEi o cutiecu momealipentrupeEte.
b) DoueundileEiun minciog.
c) Doudundilesi mai multeconservede peqte.
. De ce ,,pescuihrl esteo a i carenecesitiribdare"?
incercuie;te litera corespunzdtoare rdspunsuluicorect.
a) pentru cI hebuie si mentii lini$tea Ei sd fii atent la plutd minute
bunepandprinzi un peqte;
b) pentru ci iti trebuie ani mulli de experientdca s[ prinzi peqte]
c) pentru c[ esteo activitatepe care o fac doar oameniimari;
d) peutru ce trebuie si qtii foarte multe lucruri desprepeqti Ei despre
lacurileundevrei si pescuieEti.
. De ce unelteai nevoiepentxua pescui?
incercuie;te litera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect.
a) undile,momeali,carligespeciale,fapalind,pluteqi un minciog;

92
b) plute,undile,un scdunel,un minciog,un aparatde radio;
c) undife,un miaciog,un tlepied,un levier, o lanterneqi un briceag.
. De ce s-auamuzatb5ielii?
Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

o Se dau urmltoarele cuyintl


lapqlind, minciog, plute, camping,
distra.ctiy.Alcbnriegtecateo propozitie dezvolratdcu ajutorul lor.
. Despartein silabeuffdtoarele cuvinte: camping, rdbdare,
multd,
undite, momeali, rel&\are.

lestut nr.Q
Cite$te,cu atentie,textul $i rlspunde cerinfelor:

I Iunie, Ziua copilului


..- Undee loatAlumeaazi.Marina?.m_ainlrebatbunicul.
- E 1 iunie,Ziua copilului.Au plecat,.cumic, cu mare,
in excursii.
- Ce plcat cd mama$i tata lucreazEtocmaiazi. Trebuie
sd Dlecsi
eu undeta.allfelam se-nebunesc de plicriseala.
- Ei undeU-arpleceasdmergi?
- Unde mi-ar plEceasEmergem?La mare. Ce_arfi sI vii si tu cu
mine.buniculelAm pureada o fugapAnaacolo.iu vreodoua
ore si
jumEtateam ajunge...adici in 150 de minute... iii weo
9000 de se,
cunde...Nu e mult.
- Nu cred cd stiu sd numir atat de depane, dar valurile, nisipul si
soareleimi lac cu ochiul...ah. nu. nu pot. Mi-amadusaminte:n_am
ochelaride soare.

93
- Bunicule, $tiu eu o piesi pe care o s-o centim in drum spremare...
$i cele 3600 de secundeo si dansezepdndla evaporare.Haide se mer-
gem spregari. Dact luim un ta\i, avemtimp s[ pdndem trenul de 19 qi
30, iar la ora 22.00, invingdtori, uzi qi flEmenzi,ajungemla rnare.
- Bine, bine, dar cu ochelarii mei de soarecum rimene? Am niSte
ochi sensibili,iar soareleimi va afectaochii $i totodati buna-dispozilie."

. Care suntpersonajeledin textul de mai sus.


Scrie rdspunsulpe spq.liuldq.t.

. De ce nu a plecatMarinala mare?
incercuie;te litera corespunzdtoarerdspunsuluicorecl.
a) Pentru cAmamaEi tatel ei lucreazdchiar in aceazi.
b) Penru ca era singuri Ei nu griadrumul.
c) Pentru ca era preamicd sdpoati merge singur5cu tlenul.
d) Pentru cd nu se trezise dimineafa,iar prietenii ei plecaseri in alte
excursii,
r Cite secundeapreciazi Marina cd dureazxciltrtoria?
rdspunsuluicorect.
incercuie;te litera corespunzdtoare
a) 8900;
b) 150;
c) 9000:
d) 6000.
. Ce scuzi gaseqtebunicul sI amine clldtoria?
incercuie;te litera corespunzdtoarerdspunsuluicorect.
a) ce nu qtie se numereatet de departe;
b) c[ timpul e prea scurt sdpoatepleca;
c) cI il supdriochii:
d) cd nu are ochelaride soare.

94
. La ce ord au tren spremare?
Incercuie$telitera corespunzdtoare
rdspunsuluicorect,
a) 18 ,3 0 ;
b) 22,00:
c) 19,30:
d) 19,00.
. De ce sunt necesariochelarii de soarebunicului?
Scrie rdspunsulpe spatiul dnt.

. CiteEtefiecilrecuvantdin seria de mai jos. Noteazi sub fiecare


cuvant din cate fitere esteformat:
mirobolant, politician, calculator, inginer, vAndbr, moard, harpd,
qpd, om, sar, omitorinc, xitafon, kilometru,jupd, toartd,
bombonierd.
. Completeazd cuvintelede mai jos cu literelelipsi. Subliniazilite_
ra careserepeti de celemai multeon.
d...fin el...f-..nt ba...end
c,. na bql o... ...nc.,,rd
ba...i a...l i bi ...d ...ucd
cast a...r u s ...ns i ...i l o c . . . e l. . . r i
r Scriein ordinealfabeticivocalelelimbii romine.

95
Cuprins

CapirolulI
rli li tera.A l fabetul ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 5. .
Su n e n g

Capitolul II
Grupurile de litere. Silaba.Despi4irea in silabe.CuvAntul
( p a rteI)...
a .......... ..........................12

Te step e n trurec api rul are........


.. . . . . . . . . .2
.3

Grupurile de litere. Silaba. Desplrlirea in silabe.Cuvdntul


i paneaa ll-ar . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Te step e n trurec api tul are........ . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oflografierea cu rfl inaintedep Eib ....,.............43


cuvintelor

Testepentru recapitulare. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

. uv i trlceu s e u so p u s. . . . . . . . . . . . . . .. . . 5 2
Cu vi flecu ac el atis ensC

Te step e n n 'u
rec api ml are........ . . ..........56

CapitolulIi.,
Propozitia. propozitiei
Textul.Punctuatia ........................65

Testepentrurecapitulare.
. . . . . . .. . .........80

CapitolulIV
Te stere ca pi tul ati v e . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . 8 6
'i(!tr'

cu Ministerul
bneriat Nationale f
Educatiei
tt
mentulil gdsilipewww.edituranomina.ro\
\\**

Vi atteptdmti pe:

www.editu lna.r
www.librarianomina.r

dE
uriloffioEr,ffiild

S-ar putea să vă placă și