Sunteți pe pagina 1din 73

CUPRINS:

Declaraţia pe propria răspundere………………………………………………………...


Lista abrevierilor (opţional)……………………………………………………………….
Lista figurilor (opţional)…………………………………………………………………..
Lista tabelelor (opţional)………………………………………………………………….
INTRODUCERE………………………………………………………………….

Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE REFERITOR LA CHELTUIELILE ENTITĂȚII..


1.1. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea cheltuielilor...........
1.2. Noțiuni generale și clasificarea cheltuielilor…..................................
1.3. Recunoaşterea şi evaluarea cheltuielilor……………………………………

Capitolul II. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE


2.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea costului vânzărilor…………..
2.2. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor de distribuire……..
2.3. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor administrative………………….
2.4. Perfectarea documentară şi contabilitatea altor cheltuieli din activitatea operaţională………..

Capitolul III. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ALE ALTOR ACTIVITĂŢI


3.1. Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor din alte activităţi ……………
3.2. Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit……………………..
3.3. Prezentarea informaţiilor aferente cheltuielilor în Situaţia de profit şi pierdere……….

CONCLUZII ………………………………………………………………………
BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………..
ANEXE……………………………………………………………………………..

2
INTRODUCERE
Importanța și actualitatea temei examinate.
Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, care se ocupă cu măsurarea,
evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, capitalurilor proprii şi datoriilor, precum
şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizice, pentru a asigura
înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, păstrarea şi publicarea informaţiilor cu
privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele
interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii comerciali şi
financiari, instituţiile publice, clienţii şi alţi utilizatori.
În condițiile economiei de piaţă obţinerea veniturilor maxime cu consumuri şi cheltuieli
minime este scopul de bază al fiecărui agent economic. În procesul desfăşurării activităţii curente
ale entităţii apar diverse cheltuieli, care generează modificări patrimoniale sub formă de
diminuare a activelor sau de majorare a datoriilor. Astfel, este necesară o argumentare judicioasă
a structurii tuturor cheltuielilor pe care le suportă fiecare entitate în parte pentru obţinerea unor
venituri accesibile.
Prezenta lucrare urmăreşte scopul dezvăluirii componenţei cheltuielilor entităţii, precum
şi particularităţile întâlnite în procesul de contabilizare, a cheltuielilor care constituie un
instrument important a tehnicilor, metodelor de diagnosticare şi evaluare a performanţelor
entităţii. Evidenţa cheltuielilor entităţii constituie unul dintre cele mai importante şi dificile
sectoare de contabilitate ale entităţii. Totodată un impact direct asupra formării costului o au
cheltuielile suportate de entitate în procesul activităţii de prestare a serviciilor. În cadrul acestui
sector se formează indicatorii contabilităţii financiare (costul serviciilor prestate, mărfurilor,
mărimea cheltuielilor perioadei etc.). În executarea şi oportunitatea calculului acestor indicatori
sunt cointeresaţi atât utilizatorii externi ai informaţiei contabile cât şi cei interni.
Astfel autorul prezentei teze de licență şi-a propus să descrie principalele etape de
contabilizare a cheltuielilor constatate la entitate în baza documentelor primare, registrelor
sintetice şi analitice, precum şi în Situațiilor financiare ale agentului economic examinat.
Aceste informaţii sunt bazate pe concepte şi principii fundamentale aplicate în practică,
în conformitate cu normele şi cerinţele Standardelor Naţionale de Contabilitate din Republica
Moldova.
Sursele principale de informație care au fost examinate la elaborarea tezei de licenţă
sunt:
 actele normative care reglementează contabilitatea cheltuielilor prezente;

3
 manualele, monografiile ale conferințelor naționale și internaționale privind contabilitatea
și revistele specializate din domeniu;
 documentele primare justificate ale entităţii ,,SIERRA” SRL;
 datele conturilor sintetice de gradul I şi sintetice de gradul II contabile (Clasa 7) privind
cheltuielile;
 Situațiile financiare ale entităţii ,,SIERRA” SRL pentru anii 2015-2016.

Prin prezenta lucrare autorul a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective: dezvăluirea


componenţei structurale a cheltuielilor entităţii, modul de recunoaștere şi evaluare a lor,
particularităţile întâlnite în procesul de contabilizare a cheltuielilor, care constituie un instrument
important a metodelor, tehnicilor de diagnosticare şi evaluare a performanţelor entităţii.
Realizarea acestor obiective a condiţionat urmărirea următoarelor sarcini ale cercetării:
 studierea particularităţilor ramurii transporturilor, specificului organizării activităţii în
cadrul ,,SIERRA” SRL - factor care influenţează în mod direct ţinerea contabilităţii în
acest domeniu;
 generalizarea principiilor în baza cărora se recunosc şi se reflectă în contabilitate
cheltuielile;
 studierea problemelor în vederea recunoașterii şi evaluării cheltuielilor;
 elaborarea propunerilor privind înlăturarea lacunelor depistate.

Teza a fost elaborată în baza materialelor aferente activităţii financiar-economice


desfăşurate de societate comercială FCP ,,SIERRA” SRL.
Entitatea a fost înregistrată la data 24.10.1995, aceasta este creată în conformitate cu
Legea Republicii Moldova Nr 845-XII din 03.12.1992 ”Cu privire la antreprenoriat și
întreprinderi”. Codul fiscal este 1003600010085, societatea este situată pe adresa mun.
Chișinău, str. Hanul Morii 34, MD-2002.
Conform Extrasul din registru de stat din 17.03.2016 (anexa 1) entitatea are dreptul să
desfășoare următoarele tipuri de activități:
 Transporturi rutiere de mărfuri;
 Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
 Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate;
 Întreținerea și repararea autovehiculelor;
 Alte tipuri de comerț cu ridicata;

4
Conducătorul societăţii FCP ,,SIERRA” SRL este obligat să creeze condiţiile necesare
desfăşurării tuturor acţiunilor pentru evidenţa contabilă corectă, pentru întocmirea şi prezentarea
oportună a situațiilor financiare.
Societatea asigură conducerea, păstrarea şi evidenţa tuturor registrelor obligatorii, cu
respectarea modului de completare, păstrare şi arhivare. Datele prezentate în bilanţul contabil
anual reflectă exactitatea şi realitatea cu privire la situaţia patrimoniului şi a situației de profit şi
pierdere. Activitatea principală a acestei entități este transportul național și internațional rutier de
mărfuri. Conform statutului capitalul social al societăţii este de 1 800,00 lei. La data constituirii
Societăţii capitalul social a fost format pe contul aporturilor asociaţilor depuse respective:
 Bîcov Alexandr - 90 % - 1 620,00 lei.
 Bîcov Boris - 10 % - 180,00 lei;
 În conformitate cu politica de contabilitate pentru anul 2016 din 31.12.2015 (anexa
2) entitatea FCP ,,SIERRA” SRL utilizează sistemul contabil complet în partidă
dublă. Astfel entitatea analizată aplică Planul general de conturi contabile, foloseşte
formularele registrelor contabile, întocmeşte rapoartele financiare în volumul şi în
baza formularelor tip prevăzute de S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare”.
 Scopul şi sarcinile propuse au determinat structura lucrării, care se compune din
introducere, 3 capitole, concluzii, bibliografie și anexe:
Introducerea reflectă importanţa studierii politicii cheltuielilor în cadrul
întreprinderii, necesitatea reflectării modului de contabilizare a cheltuielilor, analiza
indicatorilor ce caracterizează eficienţa activităţii economico – financiare a întreprinderii
,,SIERRA” SRL pe anii 2015-2016.
Capitolul I “Abordări teoretice referitor la cheltuielile entității” prezintă
caracteristica expres a actelor normative aferente temei, precum și componența cheltuielilor în
general, și cu indicarea celor din datele entității. Se descriu aspectele aferente recunoașterii și
evaluării cheltuielilor, precum și clasificarea acestora în cadrul entității examinate.
În capitolul II “Contabilitatea cheltuielilor din activitatea operațională” autorul a
descris contabilitatea cheltuielilor din activitatea operaţională în mod teoretic, precum şi prin
exemple concrete de la ,,SIERRA” SRL ca examinat cum se ţine contabilitatea acestor tipuri de
cheltuieli.
Iar în capitolul III “Contabilitatea cheltuielilor ale altor activități” autorul
examinează contabilitatea cheltuielilor din alte tipuri de activități în mod teoretic, precum şi prin

5
exemple practice a descris cum se ţine contabilitatea acestor tipuri de cheltuieli în cadrul entităţii
,,SIERRA” SRL.
În concluzii autorul a totalizat informaţia cuprinsă in lucrare, a enumerat aspecte
pozitive şi lacune depistate ca urmare a cercetării modului de contabilizare a cheltuielilor ale
entității, se enumeră paşii ce trebuie parcurşi pentru înlăturarea tuturor aspectelor negative
depistate.
Un rol important în gestionarea activităţii „SIERRA” SRL aparţine contabilităţii, care a
devenit un instrument principal de prelucrare, colectare şi furnizare a datelor necesare tuturor
utilizatorilor situațiilor financiare, iar ţinerea evidenţei contabile se efectuează în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare.
Performanţele financiare ale entităţii ,,SIERRA” SRL sunt prezentate prin următorii
indicatori ai activităţii economico-financiare în modul prezentat în tabelul 1.1.
Tabelul 1.1
Aprecierea generală a dinamicii şi structurii indicatorilor
activităţii economice a entităţii SIERRA SRL
Indicatorii Sursa de Anul Anul curent Abaterea Ritmul
economici informare precedent (2016) absolută creșterii
Nr.
(2016)
A 1 2 3 4=3-2 5=(3:2)*100
1. Venitul din vânzări, mii lei rd.010 SPP 9 375 8 580 -795 +91,52
2. Costul vânzărilor, mii lei rd.020 SPP 7 513 6 641 -872 +88,39
3. Profitul brut, mii lei rd.030 SPP 1 862 1 939 +77 +104,14
4. Rezultatul din activitatea rd.080 SPP 104,8 (120) -224,8 -114,50
operațională, mii lei
5. Profitul până la impozitare, rd.100 SPP 105 (63) -168 -60
mii lei
6. Profitul net, mii lei rd.120 SPP 88 (77) -165 -87,5

7. Valoarea medie a Σrd.390:2 6 222 6 204 -18 +99,71


capitalului propriu, mii lei
BC
8. Rentabilitatea vânzărilor, (r3:r1)*100 19,86 22,60 +2,74 +113,80
%
Sursa: Elaborat de autor în baza Situației financiare a ,,SIERRA” SRL anul 2016 (Anexa 3)
În baza datelor prezentate, putem menţiona că la entitatea ,,SIERRA” SRL pe parcursul
anului 2016 s-a înregistrat o diminuare a venitului din vânzări în valoare de 795,00 mii lei,
comparativ cu perioada corespunzătoare anului precedent, de asemenea s-a micșorat costul
vânzărilor cu 872,00 mii lei. Dar în acelaşi timp s-a majorat profitul brut faţă de perioada
precedentă cu 77,00 mii lei. Profitul până la impozitare și profitul net a înregistrat o micșorare în
anul de gestiune față de anul precedent, cu valoarea de 168,00 mii lei și respectiv cu 165,00 mii

6
lei. Rentabilitatea capitalului propriu calculată în baza profitului net și a scăzut de la 1,41 % la -
1,24 %. Adică, dacă, în anul precedent 2016, la fiecare leu de capital propriu ,,SIERRA” SRL
obținea câte 1,41 bani profit net, atunci în anul de gestiune 2016 este în situație critică și pierde
la fiecare leu de capital propriu 1,24 bani profit net, ceea ce exprimă utilizarea neeficientă a
mijloacelor proprii.
De asemenea se poate afirma că majorarea indicatorului profitul brut și diminuarea
venitului din vânzări față de perioada precedentă au influențat la majorarea rentabilității
vânzărilor față de perioada precedentă cu 2,77 %, ceea ce poate să confirme cesiunea activității
economice a întreprinderii analizate.

7
CAPITOLUL I: ABORDĂRI TEORETICE REFERITOR LA
CHELTUIELILE ENTITĂŢII
1.1 Trecerea în revistă a actelor normative aferente contabilităţii cheltuielilor
Începînd cu anul 1998, cînd în Republica Moldova a demarat reforma sistemului
contabil, a fost adoptat un şir de acte legislative şi normative care direct sau indirect
reglementează diverse aspecte ale contabilităţii (componenţa şi structura registrelor,
nomenclatorul articolelor de costuri, modul de evaluare a activelor intrate sau ieşite din
patrimoniu, metodele de calculare a amortizării mijloacelor fixe etc.) aferente activităţii în
general desfăşurate de agenţii economici privaţi sau publici.
Principalele dintre aceste acte sunt următoarele:
• Legea contabilității nr 113-XVI din 27.04.2007;
• Legea vânzării mărfurilor nr. 134 – XIII din 3 iulie 1994.
• Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010.
• S.N.C. “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și și evenimente
ulterioare”;
S.N.C. “Stocuri”;
• S.N.C. “Cheltuieli”;
• S.N.C. “Deprecierea activelor”;
• S.N.C. “Costurile îndatorării”;
• S.N.C. “Prezentarea situațiilor financiare”;
• S.N.C. “Diferențe de curs valutar și de sumă”;
• Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor
modificat și aprobat la data de 22.10.2013;
• Codul Muncii al Republicii Moldova;
• Codul Civil al Republicii Moldova;
• Codul Fiscal al Republicii Moldova;
• Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor aprobat prin hotărârea
guvernului nr. 10 din 05.01.2012;
• Regulamentul de inventariere aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din
29.05.2012;
• Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 Nr. 156 din 01.07.2016;
• Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 Nr. 157
din 01.07.2016.

8
Legea contabilităţii nr. 113-XVI aprobată de către Parlamentul Republicii Moldova la 27
aprilie 2007. Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a
mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.
Prevederile prezentei legi se aplică tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate
de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor
şi birourilor înfiinţate de aceştia, precum şi reprezentanţelor şi filialelor întreprinderilor
(organizaţiilor) nerezidente, înregistrate în Republica Moldova (denumite în cele ce urmează
entităţi), indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
În acest act sunt stabilite regulile generale privind: [1.5]
 documentarea operaţiunilor economice;
 aplicarea sistemelor de organizare a contabilităţii;
 întocmirea registrelor contabile;
 inventarierea patrimoniului, decontări şi datorii;
 corectarea erorilor contabile;
 întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare.
De asemenea în acest act sunt stabilite reguli generale privind contabilitatea elementelor
patrimoniale.
Un rol important în rezolvarea problemelor existente îl joacă organizarea eficientă a
evidenţei şi sistemului de dări de seamă, îmbunătăţirea operativităţii şi calităţii lor, întocmirea
documentelor de evidenţa, întreţinerea obiectivă şi corectă a dărilor de seamă şi a statisticii în
toate verigile economiei naţionale în corespundere cu actualele cerinţe în dirijarea activităţii
economice, folosind în mod productiv și rațional tehnica electronică de calcul. Totodată, pentu
asigurarea disciplinei de stat, este prevăzut, fortificarea aspectului de control al sistemului de
evidenţă contabilă, integrităţii proprietăţii şi respectarea regimului de economie.
Evidența contabilă are drept sarcină principală care constă în reflectarea situaţiei
economico-financiare a entității. Asupra realizării sarcinilor de plan influenţează evidenţa prin
exercitarea unui control operativ şi regulat asupra realizării acestora prin scoaterea în evidenţă a
rezervelor interne şi valorificarea lor.
Legea vânzării mărfurilor nr. 134 – XIII din 3 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 17 din 08.12.94. Legea de faţă stabileşte principiile fundamentale de
reglementare a relaţiilor comerciale între subiecţii economici, ce se formează în temeiul unor
forme juridice contractuale, fără a limita autonomia participanţilor la circuitul comercial,
libertatea contractului, ţinînd cont de normele de onestitate şi de bună credinţă obişnuite în

9
relaţiile comerciale. Deasemenea reglementează costul din vânzarea mărfurilor la entitate,
prcum și cheltuielile de distribuire care au loc în procesul de vânzare la client. [1.4]
Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010. În: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr 206-209 din 22.10.2010. Scopul prezentei legi este crearea
cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţilor de comerţ prin dezvoltarea reţelei de
distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei concurenţe,
protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor. [1.6]
Prezenta lege stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe
teritoriul Republicii Moldova. Deasemnea reglementează activităţile în domeniul comerţului
interior, stabileşte cerinţele principale pentru desfăşurarea acestor activităţi, formele de
desfăşurare a comerţului, competenţele organelor centrale de specialitate ale administraţiei
publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul comerţului.
Standardele Naţionale de Contabilitate (S.N.C.) cu completările şi modificările
ulterioare care reprezintă documente normative de bază care stabilesc normele generale de ţinere
a contabilităţii şi de întocmire a situațiilor financiare.
Din momentul adoptării S.N.C. “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile,
erori și evenimente ulterioare” aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii
Moldova nr.118 din 06.08.2013, agenţilor economici din Republica Moldova li s-a acordat
dreptul de a selecta varianta optimă de contabilizare a operaţiunilor economice, pornind de la
condiţiile de activitate proprii (de exemplu, apartenenţa ramurală, calificarea aparatului contabil,
gradul de computerizare, diversitatea subdiviziunilor de producţie), în opinia autorului,
proporţiile autonomiei entităților şi drepturile acestora în domeniul contabilităţii sunt formulate
în standard contradictoriu şi în mare măsură nu în favoarea subiecţilor economici. [1.7]
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) „Stocuri” aprobat prin ordinul
ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013 privind aprobarea
Standardelor Naţionale de Contabilitate are drept obiectiv stabilirea regulilor de evaluare a
stocurilor de mărfuri şi materiale, calculare a costului acestora şi de reflectare în situațiile
financiare. [1.9]
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) „Cheltuieli” aprobat prin ordinul
ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013 este elaborat pentru
facilitarea asimilării noului sistem de contabilizare a costurilor şi cheltuielilor la etapele iniţiale
ale reformei contabilităţii. În prezentul standard sunt reflectate toate costurile şi cheltuielile
aferente desfăşurării activităţii de întreprinzător indiferent de cerinţele impozitării. [1.12]

10
Scopul acestui standard este „determinarea componenţei costurilor întreprinderilor de
producţie, de comerţ şi prestări de servicii, a cheltuielilor activităţii operaţionale, de investiţii şi
financiare, precum şi a pierderilor excepţionale.” [1.12] Standardul se aplica asupra tuturor
persoanelor fizice și juridice care desfăşoară activităţi de comerţ, de producţie şi de prestări de
servicii, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale care sunt
înregistrate în Republica Moldova, indiferent de faptul dacă acestea sunt situate pe teritoriul
Republicii Moldova sau peste hotarele țării. La sfârșitul perioadei de gestiune costurile determină
costul producţiei fabricate, serviciilor prestate, lucrărilor executate, iar cheltuielile se scad din
venituri pentru obținerea rezultatului financiar total.
O deosebită apreciere, în viziunea autorului, merită S.N.C. “Costurile îndatorării” aprobat
prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldova nr.118 din 06.08.2013 denotă
convingător conceptul de contabilizare a costurilor la întreprinderile sferei de producţie, precum
şi deosebirea funcţională dintre costuri şi cheltuieli.
În acest context autorul susține opinia doctorilor în ştiinţe economice A. Nederiţa şi P.
Tostogan că costurile sunt destinate controlului asupra utilizării raţionale a resurselor şi
determinării costului produselor (lucrărilor, serviciilor), iar cheltuielile - calculării rezultatului
financiar al agentului economic.
În acelaşi timp, deoarece articolul 24 al Codului fiscal admite deducerea tuturor
cheltuielilor obişnuite şi necesare efectuate de către întreprindere în scopuri antreprenoriale şi
perfectate documentar, autorul consideră că necesitatea specificării detaliate a sumelor în cauză
într-un standard aparte actualmente a devenit inutilă.
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) “Prezentarea situațiilor financiare” este
elaborat în baza standardului internaţional de contabilitate 5“Informaţiile care trebuie să fie
publicate în situațiile financiare”, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1977, şi a proiectului
standardului internaţional de contabilitate E 53 “Prezentarea situațiilor financiare”. Obiectivul
prezentului standard îl constituie stabilirea principiilor pregătirii şi prezentării situațiilor
financiare, care oferă posibilitatea de a aprecia activitatea întreprinderii în perioadele de gestiune
precedentă şi curentă şi a compara datele acestei întreprinderi cu datele din situațiile financiare
ale altor întreprinderi. [1.8]
Standardul dezvăluie cerinţele faţă de structura şi conţinutul situațiilor financiare, stabileşte
formularele, modul de întocmire şi de prezentare a acestora. Cerinţele concrete pentru
constatarea, evaluarea şi dezvăluirea operaţiilor şi evenimentelor concrete sunt expuse în alte
S.N.C. Standardul de faţă nu conţine cerinţele referitoare la informaţiile, care trebuie să fie
prezentate în alte situații, cu excepţia celor financiare. Prin urmare, unul din situațiile financiare,

11
care sunt enumerate în prezentul standard, este şi Situația privind rezultatele financiare, în care,
de fapt, şi se reflectă formarea profitului net (pierderii nete) al perioadei de gestiune. Deci, acest
standard, explică modul de întocmire a situației, informaţia necesară a fi reflectată în acesta
(toate veniturile şi cheltuielile întreprinderii pe feluri de activităţi; rezultatele aferente diferitor
tipuri de activităţi)
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) „Diferențe de curs valutar și de sumă”
aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldovanr.118 din 06.08.2013.
Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a diferenţelor de
curs valutar şi de sumă şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare. Prezentul
standard se aplică la contabilizarea diferenţelor de curs valutar şi de sumă, cu excepţia
diferenţelor aferente: [1.14]
1) conversiei indicatorilor situaţiilor financiare ale entităţilor din străinătate incluşi în
situaţiile financiare consolidate ale entităţii-raportor;
2) instrumentelor financiare derivate exprimate în valută străină.
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) „Venituri” aprobat prin ordinul
ministrului finanţelor al Republicii Moldovanr.118 din 06.08.2013 constă în stabilirea modului
de contabilizare a veniturilor generate de anumite tipuri de fapte economice şi de prezentare a
informaţiilor aferente în situaţiile financiare. În conformitate cu respectivul standard venitul
reprezintă afluxul global de avantaje economice rezultate în cursul perioadei de gestiune, în
procesul activităţii ordinare a întreprinderii sub formă de majorare a activelor sau diminuare a
datoriilor care conduc la creşterea capitalului propriu, cu excepţia sporurilor de la contribuţiile
proprietarilor întreprinderii.
Prezentul standard se aplică la contabilizarea veniturilor provenite din: [1.11]
1) vînzarea produselor şi mărfurilor;
2) prestarea serviciilor;
3) utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe şi dividende.
Standardul Naţional de Contabilitate (S.N.C.) „Creanțe și investiții financiare”
aprobat prin ordinul ministrului finanţelor al Republicii Moldovanr.118 din 06.08.2013 constă
în stabilirea modului de contabilizare a creanţelor, investiţiilor financiare şi de prezentare a
informaţiilor aferente în situaţiile financiare. [1.10]
Prezentul standard se aplică tuturor creanţelor şi investiţiilor financiare, cu excepţia:
1) investiţiilor în entităţile asociate şi asocierile în participaţie, investiţii deţinute de organizaţii
cu capital de risc, fonduri de investiţii şi alte entităţi similare;
2) planurilor de beneficii post-angajare;

12
3) contractelor de asigurare;
4) instrumentelor financiare derivate.
Creanţele şi investiţiile financiare se recunosc ca active în baza contabilităţii de
angajamente în cazul în care:
1) există o certitudine întemeiată că în urma stingerii creanţelor sau deţinerii investiţiilor
entitatea va obţine beneficii economice viitoare;
2) valoarea creanţelor şi investiţiilor financiare poate fi evaluată în mod credibil.
Planul general de conturi contabile aprobat conform ordinul Ministerului Finanțelor Nr.
118 din 16.08.2013 este elaborat în baza S.N.C., ţinând cont de cerinţele întocmirii situațiilor
financiare şi necesităţile contabilităţii de gestiune şi reglementează doar tehnica reflectării
operaţiunilor economice în conturile contabile. Planul general de conturi contabile se extinde
asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de antreprenoriat şi sunt
înregistrate în Republica Moldova, independent de apartenenţa ramurală, tipul de proprietate şi
forma organizatorico-juridică a acestora (cu excepţia băncilor şi instituțiilor publice). [1.15]
Codul Muncii nr.154-XV din 28.03.2003 - reglementează totalitatea raporturilor
individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor
de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă.
Prezentul cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi organice şi prin alte acte
normative. În cazul în care instanţa de judecată stabileşte că, printr-un contract civil, se
reglementează de fapt raporturile de muncă dintre salariat şi angajator, acestor raporturi li se
aplică prevederile legislaţiei muncii. [1.3]
Codul fiscal al Republicii Moldova reglementează relaţiile ce ţin de executarea
obligaţiilor fiscale în ceea ce priveşte impozitele şi taxele generale de stat, principiile generale de
determinare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale. Codul Fiscal al Republicii Moldova
stabileşte principiile generale ale impozitării în Republica Moldova, statutul juridic al
contribuabililor, al organelor fiscale şi ale altor participanţi la relaţiile reglementate de legislaţia
fiscală, principiile de determinare a obiectului impunerii, principiile evidenţei veniturilor şi
cheltuielilor deduse, modul şi condiţiile de tragere la răspundere pentru încălcarea legislaţiei
fiscale, precum şi modul de contestare a acţiunilor organelor fiscale şi ale persoanelor cu funcţii
de răspundere ale acestora. [1.1]
Totodată, Codul Fiscal reglementează relaţiile ce ţin de executarea obligaţiilor fiscale în
ceea ce priveşte impozitele şi taxele de stat, stabilind, de asemenea, principiile generale de
determinare şi percepere a impozitelor şi taxelor locale.

13
Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002 nr. 1107. Legislaţia civilă este
întemeiată pe recunoaşterea egalităţii participanţilor la raporturile reglementate de ea,
inviolabilităţii proprietăţii, libertăţii contractuale, inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile private,
necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile, de garantare a restabilirii persoanei în drepturile
în care a fost lezată şi de apărare judiciară a lor. [1.2]
Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor aprobat prin hotărârea
guvernului nr. 10 din 05.01.2012. Se determină modul de delegare şi se aplică tuturor
persoanelor fizice şi juridice, atât de drept public, cât şi de drept privat, care desfăşoară activitate
de întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, indiferent de
domeniul de activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare. [1.19]
Reglementează cheltuielile entităţilor din Republica Moldova pentru deplasarea în
interes de serviciu a salariaţilor încadraţi în statele lor de personal sau a persoanelor care
îndeplinesc lucrări şi servicii în conformitate cu contractul încheiat, pe teritoriul republicii şi
peste hotarele ei. Prevederile acestui regulament se extind asupra salariatului delegat pentru
îndeplinirea unor misiuni provizorii, inclusiv:
a) încheierea şi îndeplinirea contractelor, soluţionarea altor probleme legate de
producerea şi comercializarea bunurilor şi de prestarea serviciilor;
b) exercitarea funcţiei de control în problemele ce ţin de specificul activităţii;
c) efectuarea vizitelor oficiale, purtarea tratativelor, consultărilor, pregătirea şi încheierea
convenţiilor, acordurilor;
d) realizarea schimburilor de experienţă, specializărilor, stagiilor, instruirilor;
e) participarea la vânzări şi expoziţii, studierea pieţei, realizarea de activităţi în domeniul
cooperării economice şi tehnico-ştiinţifice;
f) participarea la sesiuni, simpozioane, conferinţe, şedinţe, congrese, manifestări
ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;
g) primirea titlurilor, decoraţiilor şi premiilor decernate etc.;
h) alte sarcini analogice.
Cerinţele prezentului Regulament ce se referă la normele de diurne şi plafoanele de
cazare se aplică faţă de personalul reprezentanţelor Republicii Moldova peste hotare pe perioada
delegării lor în interes de serviciu în ţara de reşedinţă sau în altă ţară străină.
Regulamentul de inventariere aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr. 60 din
29.05.2012. Acest regulament constă în stabilirea regulilor de efectuare a inventarierii
elementelor de activ şi datorii, constatarea şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi perfectarea
formularelor utilizate la efectuarea inventarierii. [1.18]

14
Acesta se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de
întreprinzător, organizaţiilor necomerciale, inclusiv instituţiilor publice, notarilor, avocaţilor şi
birourilor înfiinţate de aceştia, executorilor judecătoreşti, precum şi reprezentanţelor şi filialelor
întreprinderilor nerezidente, înregistrate în Republica Moldova, indiferent de domeniul de
activitate, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care conform Legii contabilităţii
sunt obligaţi să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ şi datorii.
Regulile specifice de efectuare a inventarierii în anumite ramuri ale economiei naţionale
se elaborează de organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile
administraţiei publice locale conform prezentului Regulament şi a altor regulamente aprobate de
Guvern.
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 Nr. 156 din 01.07.2016.
Această lege stabilește tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, termenele de
virare a acestora la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de prezentare de către plătitori a
declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii,
precum şi tipurile de prestaţii sociale asigurate. [1.21]
Din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii prevăzut pentru angajatori
cota de 6% la fondul de salarizare şi la alte recompense se virează la bugetul asigurărilor sociale
de stat prin transferuri de la bugetul de stat. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat
obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă, de
persoanele aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de
contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţilor executive, de
judecători, de procurori, de avocaţi ai poporului se stabileşte în mărime de 6% din salariul lunar
şi din celelalte recompense.
Pentru anul de gestiune 2016, baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de
asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma a 5 salarii medii lunare prognozate pe
economie înmulţită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a înregistrat venit asigurat.
Salariul mediu lunar prognozat pe economie se aprobă anual de Guvern.
Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 Nr. 157
din 01.07.2016. Această lege stabilește prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în
formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de
plătitori prevăzute în baza Legii nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea,
modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Astfel,

15
pentru anul 2016 de gestiune se stabileşte prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la
9,0% (câte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori). [1.22]
1.2 Componența, caracteristica și clasificarea cheltuielilor
La etapa contemporană a economiei de piaţă un aspect important în activitatea entităţii
este obţinerea veniturilor maxime cu costuri şi cheltuieli minime.
Cerinţele pieţii sunt dure, ceea ce necesită respectarea unei concordanţe întemeiate cu preţurile la
produsele finite, lucrările executate, serviciilor prestate şi eforturile depuse în activităţile
desfăşurate.
Un compartiment de bază este studierea mai aprofundată a cheltuielilor pe care le suportă
entitatea, deoarece acestea se scad din venituri pentru determinarea profitului (pierderii) net în
perioada curentă. Rezultatele diagnosticului în acest domeniu la mai mulţi agenţi economici pe
teren demonstrează că atât preţurile exagerate la materia primă, material şi combustibil, cât şi
tarifele şi plăţile ridicate pentru serviciile prestate de terţi influenţează substanţial asupra formării
costului integral al serviciilor prestate.
Cheltuielile constituie elementul contabil legat direct de determinarea rezultatului
activității economico-financiare a întreprinderii. Această noțiune este caracteristică economiei de
piață și a început să fie aplicată în teoria și practica contabilă autohtonă o dată cu implementarea
actualului sistem contabil. [1.23]
În cadrul sistemului contabil precedent, care a funcționat în condițiile economiei
administrate-planificate, noțiunea de cheltuieli avea alte sensuri și nu influența în mod direct
rezultatul activității întreprinderii. Astfel, în actele normative și în literatura de specialitate din
fosta Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, cheltuielile erau costuri de muncă vie și
materializată pentru fabricarea produselor (efectuarea lucrărilor și prestarea serviciilor) și
vânzarea acestora. Totodată, în teoria și practica internațională, noțiunea de cheltuieli au căpătat
o răspândire largă la începutul secolului XX, concomitent cu apariția concepției dinamice,
conform căreia rezultatul financiar se determină ca diferența dintre veniturile și cheltuielile
întreprinderii.
Conform Cadrului general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare,
cheltuielile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice înregistrate pe parcursul perioadei
contabile sub formă de ieșiri sau scăderi ale valorilor activelor sau creșteri ale datoriilor, care se
concretizează în reduceri ale capitalului propriu, altele decât cele rezultate din distribuirea
acestora către acționari. Componentele de bază ale noțiunii de cheltuieli cuprinse în
reglementările contabile actuale din Republica Moldova sunt prezentate schematic.

16
Ieșiri sau utilizări ale
Noțiunea Cheltuieli Diminuări a activelor
de avantajelor
cheltuieli economice
Creșteri sau apariții ale
datoriilor
Figura 1.1: Componentele de bază ale noțiunii de cheltuieli
Sursa: Manualul „Corespondența conturilor contabile conform prevederilor SNC și Codului
Fiscal” Nederiță A. [1.30]
Astfel, după părerea autorului, cheltuielile reprezintă diminuările de avantaje economice
care apar în procesul desfășurării activității economico-financiare a întreprinderii. Nu se includ
în costul produselor fabricate, ci se reflectă în Situația de profit și pierdere și se scad din venituri
la determinarea profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune.
Cheltuielile se înregistrează la întreprinderile cu toate tipurile de activităţi. În funcție de
direcțiile efectuării, acestea se subdivizează în trei grupe:
1. Cheltuieli ale activității operaționale;
2. Cheltuieli ale altor activități;
3. Cheltuieli privind impozitul pe venit.
Structura cheltuielilor entității sunt prezentate schematic în figura 1.2

17
Costul vânzărilor

Cheltuieli de distribuire

Cheltuieli administrative

Alte cheltuieli din activitatea


Cheltuieli ale operaţională
activităţii
operaţionale Cheltuieli aferente dobînzilor
calculate

Cheltuieli aferente mijloacelor cu


destinaţie specială

Alte cheltuieli (cu excepţia


cheltuielilor din activitatea
CHELTUIELI economică)

Cheltuieli din activitatea economică

Cheltuieli cu active imobilizate

Cheltuieli ale Cheltuieli financiare


altor activități
Pierderi excepţionale
Cheltuieli privind
impozitul pe venit

Figura 1.2: Structura cheltuielilor entității


Sursa: Elaborată de autor în baza Planului general de conturi contabile
Cheltuielile activităţii operaţionale sunt generate de fabricarea şi comercializarea
produselor, prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, achiziţionarea şi comercializarea
mărfurilor, executarea contractelor de construcţie, transmiterea în folosinţă temporară a activelor
proprii în baza contractelor de leasing. [1.26]
Costul vânzărilor se înregistrează pe măsura vânzării mărfurilor, produselor sau prestării
serviciilor şi se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a stocurilor,
costurilor activităţilor de bază sau auxiliare şi a cheltuielilor anticipate.
Costul vânzărilor la entitatea analizată Sierra SRL cuprinde:

18
1) valoarea contabilă a mărfurilor şi produselor vândute sau transmise în schimbul altor active,
care se determină în funcţie de metoda de evaluare curentă a stocurilor (costului mediu ponderat,
FIFO, identificării) aplicată de către entitate în conformitate cu SNC “Stocuri”;
2) costul serviciilor sau lucrărilor prestate terţilor în cadrul activităţii operaţionale;
3) alte cheltuieli corelate cu veniturile din vânzări.
Costul vânzărilor se ajustează cu valoarea contabilă a mărfurilor şi produselor returnate
de la cumpărători în perioada de gestiune în care acestea au fost vândute. Ajustarea costului
vânzărilor se înregistrează ca stornare prin diminuarea cheltuielilor curente şi majorarea
stocurilor. În cazul în care vânzarea şi returnarea bunurilor au loc în perioade de gestiune
diferite, costul vânzărilor nu se ajustează, iar pierderile din returnarea mărfurilor sau produselor
se înregistrează ca cheltuieli curente sau se compensează pe seama provizionului constituit
anterior.
În conformitate cu Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli” în urma generalizării
surselor bibliografice, în notele la situaţiile financiare, cheltuielile se grupează potrivit tipuri de
articole:
 Valoarea contabilă a materiilor prime şi materialelor, semifabricatelor procurate și din
producţie proprie;
 Costul efectiv al produselor vândute, resurselor energetice (combustibil, energie termică
şi electrică, apă, gaze naturale etc.), materialelor de construcţie, pieselor de schimb,
ambalajelor şi ale altor materiale utilizate de entitate şi vândute pe parcursul perioadei de
gestiune; (Anexa 3)
 Costul şi uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în cadrul entităţii;
Suma cheltuielilor materiale se diminuează cu valoarea deşeurilor recuperabile obţinute
din prelucrarea materiilor prime, materialelor de bază, semifabricatelor, combustibilului
sau a altor materiale.
2) Cheltuieli cu personalul reprezintă următoarele elemente:
 Sumele retribuţiilor pentru munca efectiv prestată, calculate conform formei de retribuire
în acord sau în regie (pe unitate de timp), premiilor şi sporurilor la salarii, ajutoarelor
materiale, compensaţiilor şi adaosurilor la salarii (în funcţie de regimul şi condiţiile de
muncă), indemnizaţiilor pentru concediile de odihnă anuale şi suplimentare plătite, altor
plăţi calculate tuturor categoriilor de personal care activează în cadrul entităţii, sumele
contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie

19
de asistenţă medicală calculate din sumele retribuţiilor aferente tuturor categoriilor de
personal al entităţii;
 Suma cheltuielilor aferente constituirii provizionului pentru plata indemnizaţiilor pentru
concediile de odihnă anuale etc.
3) Cheltuieli privind amortizarea şi deprecierea se deosebesc prin următoarele:
 Sumele amortizării calculate pentru toate tipurile de imobilizări utilizate de entitate;
 Suma deprecierii activelor imobilizate şi circulante ale entităţii.
4) Alte cheltuieli sunt specificate în ordinea următoare:
 Cheltuieli aferente lucrărilor de întreţinere şi reparaţie executate de către alte entităţi;
 Plăţile de leasing datorate de entitate pentru imobilizările primite în folosinţă temporară
în baza contractelor de leasing;
 Primele de asigurare a bunurilor, calculate în baza contractelor încheiate cu companiile
de asigurări; cheltuielile cu comisioanele şi onorariile experţilor pentru consultanţă şi
asistenţă tehnică, juridică şi economică în valoare de 1 976,28 lei (Anexa 4);
 Cheltuieli privind acţiunile publicitare realizate de către organizaţiile specializate; costul
serviciilor de transportare a bunurilor şi personalului la locul de muncă prestate de către
entităţile de transport.
Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuieli aferente promovării şi comercializării
produselor sau mărfurilor şi serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate până la comercializarea
produselor sau mărfurilor, în procesul comercializării acestora sau după comercializarea lor. În
funcţie de pragul de semnificaţie, cheltuielile suportate până la comercializarea produselor pot fi
contabilizate ca cheltuieli anticipate cu decontarea ulterioară a acestora la cheltuielile curente în
perioadele de comercializare a produselor. [1.12]
Cheltuieli cu personalul implicat în procesul de ambalare, marcare, etichetare, certificare,
păstrare şi comercializare a produselor sau mărfurilor şi prestare a serviciilor, precum şi cu
personalul serviciului vânzări şi marketing.
În componența cheltuielilor de distribuire fac parte următoarele tipuri de cheltuieli:
1) Costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a produselor sau mărfurilor
(ambalare, etichetare, păstrare, deservire ).
2) Cheltuieli de depozitare şi pregătire a produselor sau mărfurilor pentru comercializare.
3) Cheltuieli de publicitate, participare la expoziţii şi târguri: valoarea mostrelor transmise
cumpărătorilor sau mandatarilor şi care nu vor fi returnate, valoarea produselor sau
mărfurilor alimentare utilizate pentru degustare, cheltuieli ale altor activităţi similare.

20
4) Cheltuieli legate de exportul produselor sau mărfurilor (drepturile de export, serviciile
brokerului vamal, serviciile terminalului vamal).
5) Cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite.
6) Cheltuieli de transportare şi expediere a produselor sau mărfurilor de la depozitul entităţii
până la locul de predare cumpărătorului sau până la staţia de expediere (aeroport, debarcader)
cu condiţia că aceste cheltuieli le suportă vânzătorul.
7) Cheltuieli aferente serviciilor de reparaţie şi deservire prevăzute în perioada de garanţie
pentru produsele sau mărfurile comercializate.
8) Cheltuieli aferente returnării produselor sau mărfurilor vândute, precum şi reducerile de preţ
acordate.
9) Comisioanele mandatului sau comisionarului pentru serviciile de intermediere prestate la
comercializarea bunurilor.
10) Plăţi pentru leasingul operaţional, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor corporale
utilizate în scopuri comerciale.
11) Provizioane constituite pentru compensarea costului serviciilor de reparaţie şi deservire
prevăzute în perioada de garanţie pentru produsele sau mărfurile vândute, precum şi pentru
compensarea pierderilor din returnarea produselor sau mărfurilor vândute.
12) Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise inclusiv provizioane constituite
13) Amortizarea, întreţinerea şi reparaţia imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de
mică valoare şi scurtă durată utilizate în procesul de comercializare a produselor sau
mărfurilor.
14) Taxe şi impozite nerecuperabile aferente comercializării produselor sau mărfurilor.
15) Alte cheltuieli de distribuire. [1.12]
Cheltuielile de distribuire recunoscute se contabilizează ca majorare a cheltuielilor
curente concomitent cu majorarea datoriilor, amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale,
diminuarea stocurilor, creanţelor şi altor active, decontarea costurilor activităţilor de bază şi
auxiliare, decontarea pierderilor din returnarea şi reducerea preţurilor la produsele vândute în
perioadele de gestiune precedente etc. În cazul când reducerile de preţ se acordă în perioada de
gestiune în care au fost livrate produsele sau mărfurile și prestate serviciile, acestea se
contabilizează conform prevederilor SNC “Venituri”.
Cheltuielile administrative la entitatea “Sierra” S.R.L reprezintă cheltuielile aferente
organizării, deservirii şi gestionării entităţii în ansamblu. [1.12]
Conform Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli” cheltuielile administrative
sunt clasificate în felul următor:

21
1) Cheltuieli cu personalul administrativ.
2) Diferenţe de salarii plătite angajaţilor transferaţi de la alte entităţi cu păstrarea, în decursul
unei anumite perioade, a cuantumurilor salariilor de funcţie de la locul de muncă precedent,
precum şi în cazul interimatului provizoriu, dacă achitarea unor astfel de diferenţe este
prevăzută de legislaţia în vigoare.
3) Plăţi suplimentare, ajutoare materiale, indemnizaţii, sporuri şi compensaţii acordate
salariaţilor entităţii (cu excepţia celor legate de procesele de producţie şi prestare a
serviciilor).
4) Plata indemnizaţiilor de concediu personalului administrativ, inclusiv compensările pentru
concediile anuale nefolosite.
5) Recompense unice pentru vechime în muncă şi adaosuri pentru vechime în muncă pe
specialitate la entitatea respectivă, plătite personalului administrativ în conformitate cu
legislaţia în vigoare
6) Plăţi legate de concedierea personalului entităţii prevăzute de legislaţie în cazul lichidării şi
reorganizării entităţii, reducerii numărului sau statelor de personal.
7) Cheltuieli de conservare şi de întreţinere a imobilizărilor corporale conservate în
conformitate cu actele normative în vigoare.
8) Plăţi pentru leasingul operaţional al imobilizărilor corporale utilizate în scopuri
administrative.
9) Amortizarea, întreţinerea şi reparaţia (cu excepţia costurilor capitalizate aferente reparaţiei)
imobilizărilor necorporale şi corporale, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu
destinaţie administrativă.
10) Cheltuieli privind rechizitele de birou, formularele documentelor primare şi situațiilor.
11) Cheltuieli pentru paza obiectelor administrative şi asigurarea securităţii antiincendiare a
acestora.
12) Cheltuieli de protocol (reprezentanţă).
13) Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ.
14) Cheltuieli pentru activităţile de protecţie civilă, inclusiv uzura inventarului şi amortizarea
imobilizărilor corporale utilizate în aceste scopuri.
15) Defalcări pentru întreţinerea curentă a aparatului de conducere al organizaţiilor ierarhic
superioare, asociaţiilor, concernelor, altor structuri şi organe de conducere.
16) Compensaţii personalului administrativ al entităţii pentru utilizarea în scopuri de serviciu a
autoturismelor personale.
17) Cheltuieli aferente angajării forţei de muncă.

22
18) Cheltuieli suportate în scopuri filantropice şi de sponsorizare .
19) Cheltuieli ce ţin de asigurarea personalului administrativ şi a bunurilor cu destinaţie
administrativă.
20) Costul serviciilor prestate entităţii de către:
21) oficii poştale, entităţi de telecomunicaţii, internet-provideri etc.
22) bănci, burse de mărfuri, organizaţii de intermediere şi de altă natură;
23) mass-media (în vederea publicării situaţiilor financiare);
24) entităţi de consulting şi asistenţă juridică, societăţi de audit, birouri de traduceri;
25) Cheltuieli pentru cercetări ştiinţifice şi dezvoltare care nu se capitalizează.
26) Cheltuieli ce ţin de pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului administrativ.
27) Cheltuieli pentru acţiunile de ocrotire a sănătăţii, organizarea timpului liber şi a odihnei
salariaţilor entităţii.
28) Impozite şi taxe cu destinaţie generală, precum şi taxa pe valoarea adăugată şi accizele
nerecuperabile, calculate conform legislaţiei în vigoare, cu excepţia impozitului pe venit.
29) Cheltuieli pentru procurarea literaturii de specialitate, materialelor normative şi instructive,
precum şi abonarea la ediţii speciale, cu excepţia celor recunoscute ca imobilizări corporale.
30) Cheltuieli aferente desfăşurării adunărilor generale a acţionarilor şi perfectării documentelor
necesare.
31) Indemnizaţii curente calculate membrilor consiliului şi comisiei de cenzori ale entităţii, cu
excepţia celor achitate din profitul net.
32) Cheltuieli de judecată şi taxele de stat aferente..
33) Cheltuieli privind protecţia muncii personalului administrativ
34) Alte cheltuieli administrative. [1.12]
Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale includ cheltuielile legate de desfăşurarea
activităţii operaţionale a entităţii, dar care nu pot fi atribuite la costul vânzărilor, cheltuielile de
distribuire sau cheltuielile administrative. Acestea reprezintă următoarele tipuri de cheltuieli:
[1.12]
1) Valoarea contabilă a activelor circulante vândute şi transmise în schimbul altor active şi în
capitalul social al altor entităţi, cu excepţia costului produselor sau mărfurilor vândute.
2) Costurile îndatorării, inclusiv:
 cheltuielile privind dobânzile aferente creditelor bancare şi contractelor de leasing
financiar care nu se capitalizează în conformitate cu prevederile SNC “Costurile
îndatorării”, precum şi cele aferente creditelor bancare şi împrumuturilor compromise

23
(expirate) şi cele aferente împrumuturilor achitate filialelor, entităţilor fiice şi
asociate;
 comisioanele legate de contractarea creditelor bancare şi împrumuturilor;
 cheltuielile cu amortizarea primelor aferente obligaţiunilor emise;
 cheltuielile altor activităţi legate de atragerea surselor împrumutate.
3) Costul produselor constatate ca rebut definitiv şi cheltuielile legate de remedierea produselor
rebutate parţial.
4) Valoarea contabilă a lipsurilor şi pierderile din deteriorarea activelor constatate la
inventarierea şi recepţia acestora, cu excepţia deteriorărilor recunoscute de vânzător.
5) Pierderi cauzate de întreruperile în activităţile de bază.
6) Costuri indirecte de producţie neincluse în costul produselor fabricate sau serviciilor prestate
în conformitate cu SNC “Stocuri”.
7) Cheltuieli aferente constituirii provizioanelor pentru riscuri şi cheltuieli, inclusiv
pentru creanţe compromise.
8) Amenzi, penalităţi, despăgubiri pentru nerespectarea prevederilor legislaţiei şi clauzelor
contractuale
9) Creanţe compromise decontate cu excepţia creanţelor comerciale în cazul în care nu sunt
constituite provizioane.
10) Alte cheltuieli operaţionale. [1.12]
Cheltuielile activităţii operaţionale suportate în perioada de gestiune se ajustează în cazul
în care au fost înregistrate eronat. În cazul în care aceste cheltuieli au fost înregistrate în mărime
majorată, ajustarea lor se contabilizează ca diminuare a cheltuielilor curente concomitent cu
majorarea creanţelor curente, stocurilor sau diminuarea datoriilor curente, amortizării
imobilizărilor necorporale şi corporale. Dacă aceste cheltuieli au fost înregistrate în mărime
diminuată, ajustarea lor se contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu
diminuarea stocurilor şi creanţelor sau majorarea datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor
necorporale şi corporale.
Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială se ține la contul analitic 716
“Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială” și este destinat generalizării informaţiei
privind cheltuielile organizaţiilor necomerciale suportate din contul mijloacelor cu destinaţie
specială. În debitul contului 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială” se
înregistrează recunoaşterea cheltuielilor suportate din contul mijloacelor cu destinaţie specială pe
parcursul perioadei de gestiune. În creditul contului se înregistrează decontarea cheltuielilor

24
aferente mijloacelor cu destinaţie specială la finele perioadei de gestiune în corespondenţă cu
debitul contului 351.
Mijloacele cu destinaţie specială utilizate pentru compensarea cheltuielilor curente se
înregistrează concomitent ca:
1) majorare concomitentă a cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinaţie specială şi a datoriilor,
2) diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială şi majorare a veniturilor aferente
mijloacelor cu destinaţie specială.
În conformitate cu politicile contabile, organizaţia necomercială poate înregistra
finanţările şi încasările cu destinaţie specială aferente stocurilor şi avansurilor acordate la
venituri anticipate în sumă totală. În acest caz pe măsura utilizării stocurilor şi decontării
avansurilor acordate, veniturile anticipate se vor deconta la venituri curente.
Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică) se ține evidența
contabilă la contul 717 “Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)”
este destinat generalizării informaţiei privind alte cheltuieli suportate, cu excepţia celor din
activitatea economică a organizaţiei necomerciale şi care nu pot fi atribuite la cheltuieli aferente
mijloacelor cu destinaţie specială.
În debitul acestui cont se înregistrează recunoaşterea altor cheltuieli suportate cu excepţia
celor din activitatea economică, pe parcursul perioadei de gestiune. În creditul contului 717 “Alte
cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)” se înregistrează decontarea altor
cheltuieli cu excepţia celor din activitatea economică la finele perioadei de gestiune în
corespondenţă cu debitul contului 351.
Alte cheltuieli ale organizaţiei necomerciale cuprind:
1) pierderile de active identificate în urma inventarierii;
2) datoriile şi creanţele decontate în legătură cu expirarea termenelor de prescripţie;
3) cheltuielile din vânzarea activelor nefolosite;
4) alte cheltuieli, care nu sunt legate de misiuni speciale sau activităţi economice statutare
concrete.
Alte cheltuieli se contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi a datoriilor
curente şi diminuare a activelor imobilizate şi circulante.
Din categoria altor cheltuieli operaționale fac parte și cheltuieli din activitatea
economică, acestea se înregistrează la contul 718 “Cheltuieli din activitatea economică” și sunt
destinate generalizării informaţiei privind cheltuielile din activitatea economică a organizaţiilor
necomerciale, inclusiv costul vânzărilor şi alte cheltuieli ale activităţii economice.

25
În debitul contului se înregistrează recunoaşterea cheltuielilor suportate pentru obţinerea
veniturilor din activitatea economică pe parcursul perioadei de gestiune. Iar în creditul contului
se înregistrează decontarea cheltuielilor suportate din activitatea economică la finele perioadei de
gestiune în corespondenţă cu debitul contului 351.
În afară de misiunile cu destinaţie specială, organizaţia necomercială poate desfăşura şi
activitate economică, inclusiv activitate de producţie, de prestare a serviciilor, de investiţii şi de
alt gen, care reiese nemijlocit din scopurile statutare.
Activitatea economică generează venituri şi cheltuieli care se înregistrează conform
contabilităţii de angajamente, în baza regulilor generale stabilite de Standardele Naţionale de
Contabilitate.
Cheltuielile din activitatea economică cuprind cheltuielile aferente obţinerii următoarelor
tipuri de venituri:
1) venituri din activitatea de producţie, vânzare de bunuri, executarea lucrărilor şi
prestarea serviciilor;
2) venituri financiare (venituri din diferenţe de curs valutar şi de sumă, dobânzi, cu
excepţia celor aferente mijloacelor cu destinaţie specială, investiţii, alte venituri financiare);
3) venituri rezultate din recompensele primite pentru compensarea cheltuielilor sau
pierderilor din calamităţi naturale sau alte evenimente excepţionale;
4) alte venituri aferente activităţii economice.
Rezultatul din activitatea economică profit (pierdere) se determină la finele perioadei de
gestiune şi se decontează la majorarea sau diminuarea fondului de autofinanţare al organizaţiei
necomerciale.
Cheltuielile altor activităţi la entitatea analizată se împart în trei grupe: [1.12]
1. Cheltuielile cu activele imobilizate, care reprezintă cheltuielile aferente ieşirii, cu
excepţia lipsurilor şi deteriorărilor constatate la inventariere;
2. Cheltuielile financiare, care includ pierderile rezultate din operaţiunile financiare ale
entităţii;
3. Cheltuielile excepţionale, condiţionate de evenimente atipice, care nu se manifestă
permanent sau cu regularitate (calamităţi naturale, perturbări politice, modificări ale
legislaţiei).
Cheltuieli cu active imobilizate sunt reprezentate prin următoarele articole de cheltuieli
înregistrate la entitatea analizată la valoarea de 283 834,56 lei (Anexa 5):

26
1) valoarea contabilă a activelor imobilizate, investiţiilor imobiliare ieşite (vândute, transmise în
schimbul altor active), cu excepţia lipsurilor constatate la inventariere, şi transmise terţilor ca
depunere în capitalul social, predate în leasing financiar;
2) partea neamortizată a valorii amortizabile a imobilizărilor necorporale şi corporale,
investiţiilor imobiliare casate înainte de expirarea duratei de viaţă utilă;
3) pierderi rezultate din casarea imobilizărilor corporale şi investiţiilor imobiliare în cazul când
valoarea bunurilor obţinute în urma casării este mai mică decât valoarea reziduală a acestora;
4) costuri efective legate de ieşirea activelor imobilizate (valoarea materialelor şi OMVSD
utilizate, costul serviciilor prestate de către alte entităţi sau de subdiviziunile auxiliare ale
entităţii, cheltuielile cu personalul implicat etc.);
5) suma provizionului constituit periodic pentru costurile semnificative privind dezafectarea
activelor imobilizate;
6) pierderi din deprecierea activelor imobilizate;
7) alte cheltuieli cu active imobilizate.
Cheltuielile financiare sunt generate de modificarea mărimii şi structurii capitalului
propriu, împrumuturilor şi creditelor întreprinderii în valoare totală de 41 148,86 lei (Anexa 6).
Acestea cuprind următoarele cheltuieli:
1) diferenţe nefavorabile de curs valutar şi de sumă;
2) cheltuieli privind redevenţele;
3) cheltuieli aferente emisiunii acţiunilor proprii şi efectuării operaţiunilor cu acestea;
4) valoarea contabilă a activelor imobilizate şi circulante transmise cu titlu gratuit;
5) alte cheltuieli financiare. [1.35]
Cheltuielile excepţionale apar ca rezultat al evenimentelor sau operaţiilor rare şi netipice,
nelegate de activitatea financiar-economică (ordinară) a întreprinderii. Acestea cuprind: [1.35]
1) valoarea contabilă a activelor imobilizate şi circulante ieşite (distruse, casate, expropriate) ca
rezultat al accidentelor, incendiilor, calamităţilor naturale şi altor evenimente excepţionale;
2) valoarea prejudiciilor (defectelor) din deteriorările bunurilor în urma accidentelor, incendiilor,
calamităţilor naturale şi altor evenimente excepţionale;
3) cheltuieli legate de prevenirea şi/sau lichidarea consecinţelor evenimentelor excepţionale:
a) salariile angajaţilor,
b) contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurare obligatorie
de asistenţă medicală,
c) valoarea (costul) materialelor, energiei electrice consumate, serviciilor activităţilor
auxiliare proprii şi ale altor entităţi etc.;

27
4) pierderi din stoparea activităţilor de bază ale entităţii în urma evenimentelor excepţionale:
a) salariile angajaţilor în perioada staţionărilor, contribuţiile de asigurări sociale de stat
obligatorii şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală,
b) valoarea bunurilor materiale, energiei electrice, apei consumate etc.
5) alte cheltuieli extraordinare.
Cheltuielile privind impozitul pe venit reprezintă suma totală a cheltuielii curente şi
amânate privind impozitul pe venit luată în considerare la calcularea profitului (pierderii)
net al perioadei de gestiune, astfel pe parcursul perioadei de gestiune 2016 se înregistrează un
impozit pe venit în valoare de 14 400,00 lei (Anexa 7). [1.33]
Cheltuielile privind impozitul pe venit se contabilizează în baza metodei impozitului pe
venit curent. Metoda impozitului pe venit curent prevede determinarea cheltuielilor privind
impozitul pe venit prin aplicarea la suma venitului impozabil a cotei impozitului stabilită de
legislația în vigoare pentru perioada fiscală respectivă. Venitul impozabil se determină în
conformitate cu regulile stabilite de legislaţia fiscală. Cheltuielile privind impozitul pe venit se
contabilizează ca majorare concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente. [1.8]
Cheltuielile curente privind impozitul pe venit cuprind suma datoriei curente privind
impozitul pe venit luată în considerare la calcularea cheltuielilor privind impozitul pe venit,
care urmează a fi achitate în anul curent de gestiune şi care includ: [1.1]

 Datorii curente privind impozitul pe venit


 Active curente privind impozitul pe venit
Datoriile şi activele curente urmează a fi achitate la bugetul de stat în perioada curentă,
iar datoriile şi activele amânate – în perioadele viitoare, însă în baza principiului contabilităţii de
angajamente, numit şi specializării exerciţiilor, acestea se constată şi se reflectă ca cheltuieli
privind impozitul pe venit ale perioadei curente în care ele au fost calculate şi se iau în calcul la
determinarea profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune curente.
În conformitate cu Standardul Național de Contabilitate „Cheltuieli” în urma generalizării
surselor bibliografice, în notele la situaţiile financiare, cheltuielile se grupează potrivit naturii lor
astfel:
1) cheltuieli materiale la suma de 3 611 942,77 lei (Anexa 8);
2) cheltuieli cu personalul la suma de 396 144,00 lei (Anexa 9);
3) cheltuieli privind amortizarea şi deprecierea pentru anul 2016 la valoarea de 563 109,00 lei
(Anexa 9);
4) alte cheltuieli la valoarea de 993 227,00 lei (Anexa 9).

28
1.3 Recunoașterea și evaluarea cheltuielilor
Obiectivul principal al conducerii entităţilor este obţinerea de profit, la realizarea căruia
este necesară o contabilizare eficientă a cheltuielilor, deoarece gestiunea corectă a acestora va
duce la majorarea rezultatelor pozitive ale întreprinderii.
O problemă importantă este organizarea evidenţei cheltuielilor entităţii, controlul viguros
asupra efectuării lor, pentru a realiza în mod rentabil şi eficient situația efect/efort.
În vederea organizării corespunzătoare a evidenţei cheltuielilor trebuie cunoscute mai
multe elemente, care sunt în acelaşi timp şi factori importanţi în organizarea contabilităţii, cum
sunt: [1.12]
 importanţa cheltuielilor si destinaţia acestora;
 clasificaţia după criterii;
 ordinea de efectuare a cheltuielilor.
Evidenţa cheltuielilor este organizată în scopul ajutării activităţii entității să se desfăşoare
în mod normal.
Ca activitate practică, organizată în fiecare entitate, contabilităţii cheltuielilor îi revin o
serie de sarcini specifice care sunt prezentată în figura 1.3:

- furnizarea datelor şi informaţiilor necesare elaborării programelor


financiare privind cheltuielile;

- înregistrarea cronologică a operaţiilor economice şi financiare, prelucrarea


şi păstrarea informaţiilor referitoare la cheltuieli;

- controlul operaţiilor patrimoniale efectuate şi a exactităţii datelor contabile


privind cheltuielile, în vederea asigurării integrităţii patrimoniului;

- furnizarea datelor şi informaţiilor necesare întocmirii regulate a situaţiilor


financiare anuale.

Figura 1.3. Sarcini specifice privind contabilitatea cheltuielilor în activitatea practică.


Sursa: Elaborată de autor
La contabilizarea cheltuielilor apar două probleme principale care autorul le-a
reprezentat prin următoare figură: [1.33]

29
1. evaluarea (măsurarea) cheltuielilor, adică
calcularea sumelor acestora, care trebuie să
fie reflectate în contabilitate și situațiile
financiare.

2. constatarea cheltuielilor, adică stabilirea


perioadei de gestiune în care acestea trebuie
să fie reflectate în contabilitatea și situațiile
financiare.

Figura 1.4. Probleme principale privind contabilizarea cheltuielilor


Sursa: Elaborată de autor
Recunoașterea reprezintă o problemă fundamentală a contabilității cheltuielilor oricărei
întreprinderi, indiferent de particularitățile ramurale, tipul de proprietate și forma de organizare
juridică a acesteia.
Recunoașterea oricărui element contabil, inclusiv a cheltuielilor, trebuie să asigure
respectarea anumitor criterii și să se bazeze pe conceptele și principiile contabile fundamentale.
Este de remarcat că în reglementările contabile internaționale, precum și în literatura de
specialitate străină sunt evidențiate diverse criterii de recunoaștere a elementelor contabile.
Astfel, conform Cadrului general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare,
orice element contabil care corespunde definiției unei structuri a situațiilor financiare trebuie
recunoscut dacă acesta respectă următoarele criterii:
1) există o certitudine întemeiată privind diminuarea beneficiilor economice ale entităţii;
2) mărimea cheltuielilor poate fi evaluată în mod credibil.
Primul criteriu de recunoaștere este impus de incertitudinea, ce caracterizează mediul în
care își desfășoară activitatea orice întreprindere. La evaluarea gradului de incertitudine legat de
avantajele economice viitoare se ia în calcul informația disponibilă în momentul întocmirii
situațiilor financiare.
Al doilea criteriu pe care un element trebuie să-l respecte pentru a fi recunoscut constă în
faptul ca acesta să aibă un cost sau o valoare ce poate fi determinată în mod credibil.
Alexandru Nederiță, în lucrarea „Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor întreprinderii:
teorie și practică” consideră că, este necesar să se evidențieze următoarele criterii generale de
recunoaștere a cheltuielilor: [1.31]

30
1. elementele corespund definiției de cheltuieli;
2. existența unei incertitudini întemeiate că, în urma tranzacției, avantajele economice
se vor majora sau diminua;
3. posibilitatea evaluării credibile a cheltuielilor;
4. justificarea documentară a faptelor economice generatoare de cheltuieli.
Recunoașterea cheltuielilor trebuie să se bazeze pe anumite concepte și principii contabile
fundamentale. Conceptul contabil înseamnă presupunere (ipoteză), condiție de la care
întreprinderea trebuie să pornească la organizarea contabilității și întocmirea situațiilor
financiare, iar principiul – normă (regulă) care trebuie să fie respectată la ținerea contabilității și
întocmirea situațiilor financiare.
În conformitate cu SNC “Cheltuieli” cheltuielile se recunosc concomitent cu următoarele
aspecte reprezentate în figura 1.5:

• diminuarea activelor fără o reducere concomitentă a datoriilor sau o creştere


a altor active (de exemplu, valoarea contabilă a stocurilor depistate lipsă
Active la inventariere se înregistrează ca majorare a cheltuielilor curente şi
diminuare a activelor);

• majorarea datoriilor fără o creştere concomitentă a activelor (de exemplu,


salariile calculate personalului administrativ se contabilizează ca majorare
Datorii concomitentă a cheltuielilor şi datoriilor curente);

• calcularea amortizării şi înregistrarea pierderilor din deprecierea activelor


imobilizate contabilizate conform SNC “Imobilizări necorporale şi
Deprecierea corporale”, SNC “Deprecierea activelor”.

Figura 1.5. Principii de recunoaștere a cheltuielilor în contabilitate


Sursa: Elaborată de autor
Cheltuielile suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune
ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile, se recunosc ca
cheltuieli anticipate. Pe măsura survenirii perioadelor corespunzătoare, cheltuielile anticipate se
decontează la cheltuielile curente prin metoda liniară sau prin altă metodă stabilită de entitate.
Conform principiului prudenţei, cheltuielile se recunosc astfel încât mărimea acestora
să nu fie subevaluată. În contabilitate se înregistrează toate cheltuielile, inclusiv pierderile

31
aferente perioadei de gestiune, indiferent de faptul dacă există sau nu posibilitatea recuperării
acestora.
Entitatea recunoaşte cheltuielile concomitent cu veniturile care provin din aceleaşi
operaţiuni economice (de exemplu, costul bunurilor vândute se recunoaşte ca cheltuieli
concomitent cu veniturile obţinute din comercializarea acestora). Recunoaşterea cheltuielilor are
loc şi în cazul în care acestea nu sunt corelate cu veniturile curente.
Profesorul Alexandru Nederiță consideră că recunoașterea cheltuielilor trebuie să se
bazeze pe conceptul contabilității de angajamente și să asigure respectarea următoarelor principii
contabile fundamentale: [1.35]
 necompensarea,
 concordanța,
 autonomia întreprinderii.
Conceptul contabilității de angajamente este obligatoriu pentru recunoașterea tuturor
elementelor situațiilor financiare, cu excepția elementelor din Situația privind fluxul de numerar.
Conceptul contabilității de angajamente prevede că cheltuielile se constată și se reflectă în
contabilitate în perioada de gestiune în care au avut loc, indiferent de momentul plății efective a
mijloacelor bănești sau a altei forme de compensare. La entitatea FCP „SIERRA” SRL, conform
politicii de contabilitate, cheltuielile se constată și se reflectă în contabilitate după principiul
contabilității de angajamente, adică în perioada care au avut loc, indiferent de momentul plății
mijloacelor bănești.
Principiul concordanței prevede reflectarea simultană în contabilitate și situațiile
financiare a cheltuielilor ocazionate de unele și aceleași operații economice. De exemplu costul
vânzărilor se constată și se reflectă în conturile contabile și situațiile financiare la FCP
„SIERRA” SRL concomitent cu veniturile din vânzări, adică în cursul unei perioade de gestiune.
Principiul necompensării nu permite modificarea sumelor cheltuielilor constate și
reflectate anterior în situațiile financiare și casarea reciprocă a acestora în cursul perioadei de
gestiune. În cazul când apar îndoieli referitor la primirea sumei cuvenite incluse anterior în venit,
o asemenea sumă se trece la majorarea cheltuielilor, dar nu la diminuarea veniturilor constate
inițial. Această prevedere se referă, în special, la veniturile și cheltuielile reflectate în Situația
anual de profit și pierderi.
Principiul autonomiei întreprinderii la entitatea FCP „SIERRA” SRL constă în
delimitarea cheltuielilor întreprinderii de cheltuielile proprietarilor, precum și ale creditorilor și
clienților. În Republica Moldova principiul autonomiei întreprinderii se conține în S.N.C

32
„Prezentarea situațiilor financiare” sub denumirea „separarea patrimoniului și datoriilor” și este
obligatoriu pentru toate întreprinderile.
Pentru recunoașterea cheltuielilor este corelată nemijlocit cu evaluarea acestora care
reprezintă, probabil, cel mai controversat subiect în contabilitate.
Entitatea FCP „SIERRA” SRL recunoaşte cheltuielile concomitent cu veniturile care
provin din aceleaşi operaţiuni economice (de exemplu, costul bunurilor vândute se recunoaşte ca
cheltuieli concomitent cu veniturile obţinute din comercializarea acestora).
În reglementările contabile internaționale și naționale, precum și în literatura de
specialitate, noțiunea de evaluare este tratată diferit. Astfel, potrivit Cadrului general pentru
întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, evaluare reprezintă „procesul prin care se
determină valorile monetare la care structurile situațiilor financiare vor fi recunoscute în bilanț și
în contul de profit și pierdere”.
La evaluarea cheltuielilor întreprinderii, apar multiple probleme, dintre care principalele sunt
prezentate de autor în următoarea figură:

1. selectarea bazei de evaluare;

2. adoptarea conceptului de menținere a


capitalului;

3. stabilirea modelului contabil utilizat;

4. respectarea conceptelor și principiilor


contabile fundamentale.

Figura 1.6. Probleme principale de evaluare a cheltuielilor în contabilitate


Sursa: Elaborată de autor
Evaluarea cheltuielilor prevede alegerea unei anumite baze de evaluare care este
condiționată de scopul evaluării și de particularitățile elementelor de cheltuieli. Bazele de
evaluare pot fi clasificate: [1.12]
a. costul istoric (valoarea de intrare)
b. costul curent (valoarea curentă)

33
c. valoarea realizabilă
d. valoarea actualizată
Baza de evaluare aplicată cel mai frecvent de întreprindere, la estimarea cheltuielilor este costul
istoric (valoarea de intrare). Argumentul principal în folosul acestei baze de evaluare constă în
faptul că costul istoric este veridic, deoarece acesta exprimă costurile efective ale întreprinderii
la achiziția bunurilor și prestarea serviciilor.
În conformitate cu cerințele Standardelor Naționale de Contabilitate cheltuielile se
evaluează la: [1.12]
1) valoarea contabilă a activelor ieşite;
2) costul efectiv al serviciilor prestate sau lucrărilor executate;
3) suma retribuţiilor calculate efectiv personalului, suma contribuţiilor de asigurări
sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală aferente;
4) suma amortizării calculate şi deprecierii activelor imobilizate;
5) suma provizioanelor constituite;
6) costul serviciilor primite etc.
În Cadru general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, sunt prezentate
două concepte de menținere a capitalului, care se regăsesc și în Bazele conceptuale ale pregătirii
și prezentării situațiilor financiare:
1. menținerea capitalului financiar;
2. menținerea capitalului fizic.
Diferența principală dintre cele două concepte referitoare la menținerea capitalului este
reprezentată de tratamentul efectelor variației prețurilor activelor și sumelor datoriilor
întreprinderii.
Conform conceptului de menținere a capitalului financiar, profitul este obținut doar în
cazul în care valoare financiară sau monetară a activelor nete, la sfârșitul perioadei, este mai
mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete, la începutul perioadei, după
excluderea distribuțiilor către și a contribuțiilor de la proprietari, în cursul perioadei.
În baza conceptului de menținere a capitalului fizic profitul este obținut atunci când
capitalul fizic de la sfârșitul perioadei, în valoare curentă, depășește pe cel de la începutul
perioadei în aceeași valoare, după excluderea distribuțiilor către și a contribuțiilor de la
proprietari, în cursul perioadei. În literatura de specialitate lipsesc investigațiile referitoare la
modelele contabile care trebuie să fie aplicate de către întreprindere.

34
Credibilitatea evaluării cheltuielilor depinde în mare măsură de respectarea principiilor
contabile fundamentale. În reglementările contabile internaționale și naționale, nu sunt
concretizate principiile contabile care trebuie aplicate nemijlocit la evaluarea cheltuielilor.
Alexandru Nederiță consideră că, evaluarea cheltuielilor trebuie să se bazeze pe
următoarele principii contabile: [1.36]
 prudența;
 permanența metodelor;
 importanța relativă;
 unitatea monetară.
La elaborarea şi prezentarea în cadrul politicilor de contabile a compartimentului referitor
la cheltuieli este necesar să se acorde atenţie următoarelor aspecte:
1. selectarea procedeelor şi metodelor de evidenţă a cheltuielilor;
2. politici contabile se elaborează pentru fiecare an de gestiune;
3. la ţinerea contabilităţii se va asigura permanenţa politicii de contabilitate în cursul
întregului an de gestiune, precum şi de la o perioadă de gestiune la alta.
Pentru o studiere mai aprofundată a cheltuielilor, în capitolul următor se va prezenta
modul de contabilizare a cheltuielilor din activitatea operațională în cadrul entităţilor şi
particularităţile acestora întâlnite la FCP „SIERRA” SRL.

35
CAPITOLUL II: CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DIN
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ
2.1 Perfectarea documentară și contabilitatea costului vânzărilor
Cheltuielile activităţii operaţionale în cadrul entităţii FCP „SIERRA” SRL reprezintă
unul din cele mai importante sectoare de colectare şi prelucrare a datelor destinate întocmirii
situațiilor financiare. Conturile de evidenţă a cheltuielilor sunt conturi de activ.
Cheltuielile din activitatea operațională examinate în cadrul evidenței contabile a entității FCP
„SIERRA” SRL după conţinutul lor economic cuprind:
1. Costul vânzărilor;
2. Cheltuielile de distribuire;
3. Cheltuieli administrative;
4. Alte cheltuieli din activitatea operaţională.
Pentru evidenţa sintetică a costului vânzărilor este destinat contul 711 ,,Costul vânzărilor”.
Pe parcursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se reflectă cu total cumulativ de la
începutul anului sumele cheltuielilor. În creditul acestui cont are loc trecerea cheltuielilor
acumulate la finele anului de gestiune la rezultatul financiar.
La contul 711 "Costul vânzărilor" pot fi deschise următoarele subconturi:
 711.1 “ Valoarea contabilă a produselor finite vândute”
 711.2 “ Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”
 711.3 “ Valoarea serviciilor prestate”
 711.4 “ Costul lucrărilor executate terților”
 711.5 “ Costuri aferente contractelor de construcție”
 711.6 “Costuri aferente contractelor de leasing operațional și financiar serviciilor
(arendă, locațiune)
 711.7 “ Costuri aferente contractelor de microfinanțare”
 711.8 “ Alte costuri aferente veniturilor din vânzări”
Evidenţa analitică a cheltuielilor din activitatea operaţională se ţine pe feluri de cheltuieli,
pe locuri de efectuare şi pe tipuri de activităţi ale entităţii. Astfel, la prima categorie de cheltuieli
utilizate în evidența economico-financiară a întreprinderii FCP „SIERRA” SRL sunt deschise
următoarele subcontuluri:
 7112 ”Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”;
 7113 “Costul serviciilor prestate”.

36
Reieșind din specificul entităţii FCP „SIERRA” SRL reflectă costul vânzărilor la contul 711.2
„Valoarea contabilă a mărfurilor vândute”.
Înregistrarea contabilă se efectuează aferent vânzării de mărfuri. Astfel, conform cartelei
contului 711 ,,Costul vânzărilor” pentru perioada de gestiune 2016 (Anexa 8) a avut loc
calculul costului mărfurilor vândute pe parcursul perioadei respective.
Exemplul 1: Conform facturii fiscale JU nr. 0326584 din 09.12.2016 FCP „SIERRA” SRL a
vândut doua acumulatoare entității ,,Estarctic” SRL în valoare de 5197,50 lei, TVA-20% (Anexa
10), astfel se reflectă costul din vânzări cu următoarea înregistrare contabilă (Anexa11):
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.2 „Valoarea contabilă a mărfurilor
vândute” 2165,63 lei
Credit contul 217 ,,Mărfuri” 2165,63 lei
Reieșind din specificul activității de bază a entităţii, FCP „SIERRA” SRL reflectă costul
serviciilor de transport la contul 711.3 „Costul serviciilor prestate” prin întocmirea formulei
contabile:
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate”
Credit contul 262 ,,Alte active circulante”, 231 „Creanţe privind veniturile din utilizarea de
către terţi a activelor entităţii”
Înregistrarea contabilă se efectuează aferent prestării serviciilor de transport.
Astfel, conform jurnalului înregistrărilor 711 ,,Costul vânzărilor” pentru perioada de gestiune
2016 (Anexa 8) a avut loc calculul costului serviciilor prestate pe parcursul perioadei respective.
Exemplul 2: Conform facturii fiscale seria JU0326597 din 21.12.2016 FCP „SIERRA” SRL a
prestat servicii de transport național entității ,,DANA” SRL în valoare de 1700,00 lei, TVA-20%
(Anexa12, 13), astfel se reflectă prin următoarea înregistrare contabilă:
Debit contul 711 ,,Creanţe comerciale”, subcontulul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”
1416,67 lei
Credit contul 611 ,,Venituri din vânzări”, subcontulul 611.2 ,,Venituri din vânzarea mărfurilor”
1416,67 lei
- TVA aferent prestării serviciilor se înregistrează prin următoarea formulă contabilă:
Debit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontulul 221.1 ,,Creanțe comerciale din ţară”
283,33 lei
Credit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontulul 534.4 ,,Datorii privind taxa pe valoare
adăugată” 283,33 lei

37
În componența costului serviciilor prestate de către entitatea analizată intră cheltuielile privind
amortizarea anvelopelor, combustibilul utilizat, salariul șoferului etc., astfel costul serviciilor de
transport prestat se reflectă conform următoarelor înregistrări contabile:
Amortizarea anvelopelor tip 185/65 R16 conform cartelei contului din 21.12.2016 (Anexa 14)
în valoare de 283,28 lei.
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate” 283,28
lei
Credit contul 262 ,,Alte active circulante”, subcontulul 262.3 ,,Amortizarea anvelopelor”
283,28 lei
Amortizarea acumulatorului tip AKБ 110 Ah (350*175*190) conform cartelei contului din
21.12.2016 (Anexa 15) în valoare de 125,50lei.
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate” 128,50
lei
Credit contul 262 ,,Alte active circulante”, subcontulul 262.6 ,,Amortizarea bateriilor și
acumulatoarelor” 128,50 lei
Consumul de motorină conform foii de parcurs BS 717387 din 21.12.2016 (Anexa 16) în mărime
de 21,32 litri la preț fără TVA – 11,25 lei/litru conform facturii fiscale LB 0366042 din
28.12.2016 (Anexa 17) la valoarea totală de 239,85 lei (Anexa 18)
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate” 239,85
lei
Credit contul 211 „Materiale”, subcontulul 211.4 ,,Combustibil” 239,85 lei
Consumul de ulei pentru motor conform foii de calcul a costului la foaia de parcurs BS 717387
din 21.12.2016 (Anexa 19) în mărime de 3,8 litri la preț fără TVA – 27,50 lei/litru conform
facturii fiscale JV 6113630 din 08.12.2016 (Anexa 20) la valoarea totală de 104,50 lei
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate” 104,5
lei
Credit contul 211 „Materiale”, subcontulul 211.4 ,,Combustibil” 104,5 lei
Salariul calculat pentru șoferul autovehiculului Busuncean Nichita pentru 2 ore lucrătoare
conform Borderoului de calcul al salariului Nr.12 din 31.12.2016 (Anexa 21) în valoare de 21,59
lei (475 lei / 44 ore * 2 ore) ți a listei de plată din decembrie 2016 (Anexa 22).
Debit contul 711 ,,Costul vânzărilor”, subcontulul 711.3 „Costul serviciilor prestate” 21,59
lei
Credit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontulul 531.1
,,Datorii salariale” 21,59 lei

38
- Conform „Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016” din fondul de retribuire a
muncii şi alte recompense calculate se calculează 6% din salariul plătit de întreprindere, vărsate
în fondul de pensii reținut din salariu, înregistrându-se următoarea formulă (Anexa 22):
Debit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontulul 531.1
,,Datorii salariale” 1,29 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.1 “Datorii
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” 1,29 lei
- Conform „Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016” se
calculează prima de asigurare medicală în mărime de 4,5% din salariu. Odată ce momentul
calculului salariului coincide cu momentul achitării acestuia, reflectarea datoriilor privind
asigurarea medicală se reflectă ca datorii preliminate faţă de buget (Anexa 22):
Debit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontulul 531.1
,,Datorii salariale” 0,97 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.2 “Datorii
faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” 0,97 lei
La finele fiecărei luni rulajul debitor al contului 711 „Costul mărfurilor” se transferă în
poziția lunii corespunzătoare din Cartea Mare. La finele anului de gestiune rulajul debitor se
reflectă în rândul 020 al Situației de profit și pierdere și se scade din venituri la determinarea
indicatorului economic profit (pierdere) a entității „SIERRA” SRL.
La sfârșitul perioadei de gestiune a avut loc soldarea contului de cheltuieli pentru
vânzarea mărfurilor prin înregistrarea contabilă (Anexa 8):
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 6 640652,68 lei
Credit contul 711 ,,Costul vânzărilor” 6 640652,68 lei
Din datele prezentate de autor s-a constatat că entitatea ,,SIERRA” SRL activează atât pe
piaţa prestării serviciilor, cât şi pe piaţa de vânzare a mărfurilor, dar cu o pondere mai redusă.
Faptul că entitatea pe lângă activitatea sa de bază posedă şi alte activităţi suplimentare este un
avantaj pentru ea, deoarece influenţează la creşterea profitului entităţii şi măreşte sfera de
activitate pe piaţă, ceea ce îi asigură un statut oarecare în faţa concurenţei. Un alt beneficiu este
faptul că dacă la un moment dat se micşorează cererea pentru prestarea serviciilor de transport
național pe piaţă, atunci entitatea ,,SIERRA” SRL se v-a putea menţine pe piaţa afacerilor
practicând genul de activitate suplimentar.
În opinia autorului entitatea ar trebui să extindă mai mult genul de activitate suplimentar
şi să introducă noi genuri de activitate, de exemplu: producerea materialelor proprii şi produselor
necesare pentru desfăşurarea activităţilor sale, iar costul produselor vândute se v-a atribui la

39
711.1 ,,Valoarea contabilă a produselor vândute”. Această recomandare poate avea atât avantaje,
cât şi dezavantaje, dar dacă entitatea v-a utiliza raţional şi eficient resursele şi factorii de
producţie în toate genurile de activitate care le v-a poseda, atunci consecinţele pozitive vor
depăşi consecinţele negative.

2.2 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor de distribuire


În procesul de comercializare a bunurilor apar și alte cheltuieli care formează grupa
cheltuielilor de distribuire și cuprind următoarele elemente principale:
 cheltuieli privind operaţiile de marketing;
 cheltuieli privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor;
 cheltuieli de transport privind desfacerea;
 cheltuieli privind reclama;
 cheltuieli privind reparaţiile garantate şi deservirile cu garanţie;
 cheltuieli privind datoriile dubioase;
 cheltuieli privind returnarea şi reducerea preţurilor la mărfurile vândute.
Deci, cheltuielile de distribuire sunt legate direct sau indirect de vânzarea mărfurilor,
executarea lucrărilor sau prestarea de serviciilor contra plată.
Contabilitatea cheltuielilor de distribuire se ține sub aspect general în același mod, ca și
contabilitatea altor cheltuieli. Însă, Alexandru Nederiță consideră că, la contabilizarea
cheltuielilor sus menționate, este necesar să se ia în considerare momentul efectuării lor. După
acest criteriu, se propune clasificarea cheltuielilor în trei grupe [1.35]:
1) cheltuieli inițiale care sunt efectuate până la distribuirea bunurilor (încheierea contractelor,
inclusiv detașarea angajaților, asigurarea bunurilor, pregătirea reclamei);
2) cheltuieli curente care sunt efectuate nemijlocit în procesul comercializării bunurilor
(încărcare, transportarea, vânzarea, păstrarea);
3) cheltuieli ulterioare, care sunt efectuate după distribuirea bunurilor (decontarea creanțelor
comerciale compromise, reparația și deservirea cu garanție a bunurilor vândute, înregistrarea
pierderilor din returnarea bunurilor vândute).
Operațiile ce țin de constatarea cheltuielilor de distribuire se perfectează cu următoarele
documente primare:
 bon (de uz intern) - în cazul decontărilor obiectelor de mică valoare și scurtă durată cu
valoarea mai mică de 1 000,00 lei/bucata la eliberarea acestora din depozit pentru
necesitățile sferei comercializare;

40
 lista de inventariere a creanțelor, proces-verbal al comisiei de inventariere, ordin al
conducătorului întreprinderii - în cazul decontării creanțelor compromise privind facturile
comerciale ale altor întreprinderi și persoane;
 decont de avans – în cazul aprobării cheltuielilor suportate de titularul de avans în
legătură cu exportul produselor, studierea piețelor de desfacere, participarea la expoziții;
 factură sau factură fiscală - în cazul calculării datoriilor față de alte întreprinderi pentru
serviciile comandate;
 notă de contabilitate - în cazul constituire provizionului pentru creanțele dubioase,
calculării contribuțiilor pentru asigurările sociale de stat și primelor de asigurare
obligatorie de asistență medicală.
Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuielile de vânzare a produselor finite, mărfurilor
şi serviciilor. Pentru evidenţa sintetică a cheltuielilor de distribuire, în Planul general de conturi
Contabile este prevăzut contul 712 „Cheltuieli de distribuire” este destinat generalizării
informaţiei privind cheltuielile aferente promovării şi comercializării mărfurilor şi serviciilor sau
lucrărilor. În debitul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistrează recunoaşterea
cheltuielilor de distribuire pe parcursul perioadei de gestiune în corespondenţă cu creditul
conturilor, iar în creditul contului 712 “Cheltuieli de distribuire” se înregistrează decontarea
cheltuielilor de distribuire la finele perioadei de gestiune.
Contul 712 "Cheltuieli comerciale" este destinat generalizării informaţiei privind
cheltuielile aferente vânzării produselor, mărfurilor şi prestării serviciilor.
 712.1 “ Cheltuieli cu personalul comercial”
 712.2 “ Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate
cu destinație comercială”
 712.3 “ Cheltuieli cu ambalajele și alte material utilizate la comercializarea
produselor și mărfurilor”
 712.4 “ Cheltuieli de transportare a produselor și mărfurilor”
 712.5 “ Cheltuieli de publicitație și marketing”
 712.6 “ Cheltuieli privind reparațiile și deservirea produselor și mărfurilor în
perioada de garanție”
 712.7 “ Cheltuieli privind creanțele comerciale compromise”
 712.8 “ Cheltuieli privind returnările și reducerile”
 712.9 “ Alte cheltuieli de distribuire”

41
Evidenţa analitică cheltuielilor comerciale la entitatea „SIERRA” SRL se ţine pe tipuri de
cheltuieli în conformitate cu Jurnalul order pe contul 712 “Cheltuieli de distribuire” (Anexa 23).
Astfel la entitate se întâlnesc următoarele subcontuluri:
 7125 „Cheltuieli privind întreținerea tehnică a mijloacelor fixe”, iar corect utilizat
conform Planului general de conturi contabil este 7125 „Cheltuieli de publicitate și
marketing”;
 7128 „Cheltuieli privind asigurările imobilului”, însă conform Planului general de
conturi contabil este 7128 „Cheltuieli privind returnările și reducerile”.
Entitatea analizată „SIERRA” SRL deţine diverse imobilizări corporale. Pentru
întreținerea cărora se utilizează şi conturile de cheltuieli respective. Însă în cazul imobilizărilor
necorporale cu privire la sediile entităţii, asigurarea lunară e contată ca cheltuieli de distribuire.
Exemplul 3: La mijlocul lunii decembrie 2016 unul din mijloacele de transport a fost reparat,
astfel s-a procurat materiale, s-a achitat salariul muncitorilor și impozitele din salariu. Conform
facturii fiscale seria JV 6409375 din 16.12. 2016 (Anexa 24) și actul de casare a materialelor
(Anexa 25), astfel se reflectă prin următoarea înregistrare contabilă (Anexa 26):
- Valoarea materialelor consumate pentru reparaţia maşinii s-a reflectat prin formula contabilă:
Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.5 „Cheltuieli privind întreținerea
tehnică a mijloacelor fixe” 126,10 lei
Credit contul 211 “Materiale”, subcontul 211.3 „Piese de schimb” 126,10 lei
Reflectarea calculului salariului muncitorului care a participat la reparaţie exemplu convențional:
Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.5 „Cheltuieli privind întreținerea
tehnică a mijloacelor fixe” 167,4 lei
Credit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1
,,Datorii salariale” 167,4 lei
- Conform „Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016” din fondul de retribuire a
muncii şi alte recompense calculate se calculează 23% din salariul plătit de întreprindere, vărsate
în fondul social, înregistrându-se următoarea formulă:
Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.5 „Cheltuieli privind întreținerea
tehnică a mijloacelor fixe” 38,50 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.1 “Datorii
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” 38,50 lei
- Conform „Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016” se
calculează prima de asigurare medicală în mărime de 4,5%. Odată ce momentul calculului

42
salariului coincide cu momentul achitării acestuia, reflectarea datoriilor privind asigurarea
medicală se reflectă ca datorii preliminate faţă de buget:
Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.5 „Cheltuieli privind întreținerea
tehnică a mijloacelor fixe” 7,53 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.2 “Datorii
faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” 7,53 lei

Exemplul 4: La data de 27 septembrie conform facturii fiscale LV2060175 entitatea SIERRA


SRL a procurat obiecte de mica valoare și scurtă durată în sumă de 2083,33 lei (Anexa 27). În
contabilitate au fost înregistrate următoarele operațiuni: (Anexa 28)
Reflectarea valorii contabile a OMVSD transmise în exploatare:
Debit contul 213”Obiectul de mică valoare şi scurtă durată”, 2132 “Obiecte de mică valoare și
scurtă durată în exploatare” 2083,33 lei
Credit contul 213”Obiectul de mică valoare şi scurtă durată”,2131 “Obiecte de mică valoare şi
scurtă durată în stoc” 2083,33 lei
La calcularea amortizării obiectelor de mică valoare şi scurtă durată cu valoarea unitară de mai
mult de 1000 lei se întocmeşte formula contabilă (Anexa 29):
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 712.9 “ Alte cheltuieli de distribuire” 1041,67 lei
Credit contul 214 ”Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” 214.1 „Uzura obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată 1041,67 lei
La scoaterea din uz a obiecte de mica valoare și scurtă durată la data de 30 decembrie 2016:
Casarea uzurii OMVSD date în exploatare în luna decembrie 2016 (Anexa 30):

Debit contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată” 214.1 „Uzura obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată 2 083,33 lei
Credit contul 213”Obiectul de mică valoare şi scurtă durată”, 2132 “Obiecte de mică valoare si
scurtă durată în exploatare” 2 083,33 lei
Exemplul 5: În conformitate cu factura WH4278027 din 01.11.2016 (Anexa 31) compania de
asigurare GA „Garant Asig” SRL a prestat servicii de asigurare în folosul entității „SIERRA”
SRL a autocamionului CQW 994 pentru o perioada de 12 luni, de la 01.11.2016 până la
30.10.2017. Conform politicii contabile aceste cheltuieli sunt repartizate uniform până la
terminarea termenului de asigurare la valoarea totală a poliței de asigurare în sumă de 3 582,16
lei. Costul poliţei de asigurare în sumă de 3582.16 lei se consideră ca majorare concomitentă a

43
cheltuielilor anticipate şi datoriilor curente; astfel s-a înregistrat operațiunea contabilă următoare
(Anexa 32):
Decontarea cheltuielilor anticipate aferente anului 2016 sunt recunoscute suma de 597,02 lei
[(3582,16 lei : 12 luni) × 2 luni] - ca majorare a cheltuielilor curente şi diminuare a cheltuielilor
anticipate.
Debit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.8 „Cheltuieli privind asigurările
imobilului” 597,02 lei
Credit contul 261 “Cheltuieli anticipate curente” 597,02 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
597,02 lei
Alte operațiuni aferente cheltuielilor comerciale vor fi examinate prin exemple convenționale:
La calcularea datoriilor (fără TVA) faţă de alte entităţi economice pentru consumul de energie
electrica, gaz, precum şi serviciile secţiei de pază, telefonie fixă:
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 6 639,00 lei
Credit contul 521 ”Datorii comerciale curente” 6 639,00 lei
La calculul amortizării imobilizărilor necorporale utilizate la comercializarea mărfurilor
(produselor):
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 3 600,00 lei
Credit contul 113 ”Amortizarea imobilizărilor necorporale” 3 600,00 lei
La constituirea provizioanelor pentru acoperirea pierderilor probabile privind creanțele
compromise:
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 26 300,00 lei
Credit contul 222 ”Corecţii (provizioane) privind creanțele compromise” 26 300,00 lei
La calcularea chetuielilor titularelor de avans legate de comercializarea mărfurilor:
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 2 560,00 lei
Credit contul 226 “Creanţe ale personalului” 2 560,00 lei
La calcularea datoriilor fată de angajaţii întreprinderilor privind deplasarea şi alte cheltuieli
legate de comercializarea mărfurilor:
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 5 300,00 lei
Credit contul 532 ”Datorii fată de personal privind alte operaţii” 5 300,00 lei
La constatarea provizioanelor pentru cheltuieli şi plăti preliminare legate de comercializarea
mărfurilor:
Debit contul 712 ” Cheltuieli de distribuire” 2 780,00 lei
Credit contul 538 ”Provizioane curente” 2 780,00 lei

44
La finele fiecărei luni rulajul debitor al contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se
transferă în poziția lunii corespunzătoare din Cartea Mare. La finele anului de gestiune rulajul
debitor se reflectă în rândul 050 al Situației de profit și pierdere și se scade din venituri la
determinarea indicatorului economic profit (pierdere) a entității „SIERRA” SRL.
La sfârșitul perioadei de gestiune a avut loc soldarea contului de cheltuieli pentru
întreținerea mijloacelor de transport a activității de bază prin înregistrarea contabilă (Anexa 23):
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 114 624,00 lei
Credit contul 712 ,,Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.5 „Cheltuieli privind întreținerea
tehnică a mijloacelor fixe” 114 624,00 lei
La sfârșitul perioadei de gestiune a avut loc soldarea contului de cheltuieli pentru
asigurarea bunurilor entității analizate prin înregistrarea contabilă (Anexa 23):
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 49 101,61 lei
Credit contul 712 “Cheltuieli de distribuire”, subcontul 712.8 „Cheltuieli privind asigurările
imobilului” 49 101,61 lei
Din datele prezentate de autor s-a constatat că entitatea ,,SIERRA” SRL utilizează
subcontulurile vechi al planului de conturi care nu mai este valabil în perioada de gestiune 2016,
astfel denumirea subcontulurilor al Planului general de conturi contabile valabil din 01.01.2016
ar putea duce în eroare utilizatorii de informație atât interni, cât și cei externi la analizarea
datelor prezentate de către compartimentul contabilitate a entității respective.
Astfel, subcontulurile utilizate de către entitate în prezent sunt destinate altor tipuri de
cheltuieli, decât cele raportate de contabilul-șef pe parcursul anului de gestiune. Este o încălcare
a principiilor contabilității. Autorul recomandă corectarea acestei încălcări prin raportarea
cheltuielilor de întreținere a mijloacelor de transport la subcontulul 712.2 ,,Cheltuieli privind
amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie comercială”, iar cheltuieli
privind asigurarea bunurilor entității să fie raportate la contul analitic 712.9 ,,Alte cheltuieli de
distribuire”, deoarece nu are nici o atribuție cu contul analitic utilizat 7128 „Cheltuieli privind
returnările și reducerile”.

2.3 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor administrative


Cheltuielile administrative reprezintă cheltuielile ce țin de gestiunea și deservirea
întreprinderii în ansamblu. Pentru evidența privind situaţia şi mişcarea acestor cheltuieli pe
parcursul perioadei de gestiune în activitatea entităţii este destinat contul 713 „Cheltuieli
administrative”. Pe parcursul perioadei în debit se reflectă cu total cumulativ de la începutul
anului sumele cheltuielilor constante, iar în credit - decontarea acestora la finele anului la

45
rezultatul financiar total. Operațiile ce țin de constatarea cheltuielilor generale și administrative
se perfectează cu următoarele documente primare:
 tabel de pontaj - în cazul calculării retribuirii muncii personalului administrativ şi
gospodăresc;
 decontul de avans - în cazul decontării avansurilor primite de persoane cu destinaţie
generală de gospodărie la detaşarea acestora în deplasări de serviciu;
 borderoul de calculare a amortizării activelor nemateriale şi borderoul de calculare a
uzurii mijloacelor fixe - în cazul calculării amortizării şi uzurii patrimoniului cu
destinaţie generală de gospodărie;
 dispoziţie de plată, bon de uz intern - în cazul acordării ajutorului material cu bani în
numerar, produse, combustibil sau alte active pensionarilor sau salariaţilor nevoiaşi;
 factură fiscală sau factură - în cazul calculării plăţilor ordinare pentru bunurile luate în
arenda operaţională precum şi pentru alte servicii prestate de terţi.
La contul 713 ,,Cheltuieli administrative” pot fi deschise următoarele subconturi:
 7131 ,,Cheltuieli cu personalul administrativ”;
 7132 ,,Cheltuieli privind amortizarea, întreținerea și reparația activelor imobilizate cu
destinație administrativă”;
 7133 ,,Cheltuieli cu impozitele și taxele,cu excepția impozitului pe venit”;
 7134 ,,Cheltuieliî în scopuri de filantropie și sponsorizare”;
 7135 ,,Cheltuieli privind serviciile cu destinație administrativă”;
 7136 ,,Cheltuieli de protocol(reprezentanță)”;
 7137 ,,Cheltuieli privind delegarea personalului administrativ”;
 7138 ,,Alte cheltuieli administrative”;
Evidenţa analitică şi sintetică a cheltuielilor generale şi administrative la entitatea
,,SIERRA” SRL se ţine cu ajutorul registrelor analitice şi sintetice şi utilizează următoarele
subcontuluri:
 7131 ,,Cheltuieli privind uzura, reparația si întreținerea mijloacelor fixe cu destinație
generală”;
 7132 ,,Cheltuieli privind amortizarea,activelor nemateriale”;
 7133 ,,Cheltuieli de întreținere a personalului administrativ și conducere”;
 7134 ,,Impozite, taxe și plăți, cu excepția impozitului pe venit”;
 7139 ,,Alte cheltuieli generale și administrative”.
Notă: Le entitate se mai folosește planul de conturi de tip vechi.

46
Conform jurnalului-order pe contul 713 ,,Cheltuieli administrative” autorul a observat
faptul că în evidența contabilă a entității analizate se utilizează conturile analitice din planul de
conturi vechi care nu mai este valabil din 01.01.2016, astfel autorul v-a descrie înregistrarea
operațiunilor contabile conform conturilor analitice valabile.
Entitatea „SIERRA” SRL conform jurnalului înregistrărilor 713 ,,Cheltuieli
administrative” (Anexa 33) a efectuat următoarele operațiuni economice pe parcursul perioadei
de gestiune, care au fost reflectate în contul 713 „Cheltuieli administrative”:
Exemplu 6: Pe parcursul lunii decembrie 2016 s-a calculat amortizarea pentru mijlocul de
transport CGH 958 Mercedes 243 în mărime de 404,03 lei conform cartelei contului a contului
124 a amortizării din luna decembrie 2016, astfel s-a înregistrat operațiunea contabilă următoare
(Anexa 34):
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.2 ,,Cheltuieli privind amortizarea,
întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă” 404,03 lei
Credit contul 124 ,,Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 124.4 ,,Amortizarea mijloacelor de
transport” 404,03 lei
Exemplul 7: S-a calculat amortizarea lunară a licenței seria A MMII nr. 048372 (Anexa35)
obținute pentru genul de activitate „prestarea serviciilor de transport național și internațional”
FCP „SIERRA” SRL pentru luna decembrie anul 2016 conform documentului amortizarea
licenţei nr. 12 din 31.12.16 (Anexa 36) în mărime de 33,85 lei, în registrele contabile s-a
înregistrat următoarea formulă contabilă:
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.2 ,,Cheltuieli privind amortizarea,
întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă” 33,85 lei
Credit contul 113 ,,Amortizarea imobilizărilor necorporale”, subcontul 113.4 ,,Amortizarea
licenţelor de activitate” 33,85 lei
Exemplul 8: S-a calculat salariul inginerului-şef Botnari Veaceslav pentru luna decembrie în
valoare de 1814,00 lei, conform Borderoului de plată a salariului 12 din 31.12.2016 (Anexa 21),
întocmindu-se următoarea înregistrare contabilă: (Anexa 37)
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.1 ,,Cheltuieli cu personalul
administrativ” 1814,00lei
Credit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1
,,Datorii salariale” 1814,00lei
Exemplul 8: Concomitent se contabilizează contribuţia asigurărilor sociale în mărime de 23 %
din salariu, plătite de entitate şi virate la Fondul Social precum reţinerea 4,5 % asigurarea
medicală obligatorie, din valoarea salariului angajatului Botnari Veaceslav (Anexa 38):

47
- La suma cheltuielilor constatate:
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.1 ,,Cheltuieli cu personalul
administrativ” 417,22 lei
- La suma contribuţiilor privind asigurările sociale de stat obligatorii (1814,00 lei * 23 %):
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.1 “Datorii
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” 81,63 lei
- La suma contribuţiilor privind asigurările medicale obligatorii (1 814,00 lei * 4,5 %):
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.2 “Datorii
faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” 81,63 lei
Exemplul 9: Pe parcursul lunii decembrie se calculează impozitele și taxele locale achitate de
entitatea „SIERRA” SRL, conform notei de contabilitate din 31.12.2016 s-a calculat taxa pentru
amenajarea teritoriului pentru trimestrul IV anul 2016 în valoarea de 1 020,00 lei (Anexa 39),
înregistrându-se următoarea formulă contabilă compusă în registrele contabile (Anexa 40):
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.3 ,,Cheltuieli cu impozitele şi taxele,
cu excepţia impozitului pe venit” 1 020,00 lei
Credit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 534.6,,Datorii privind alte impozite și
taxe” 1 020,00 lei
Exemplul 10: Conform jurnalului-order contul 713 ,,Cheltuieli administrative” se observă că
toate cheltuielile ce ține de întreținerea blocului administrativ se reflectă la contul analitic 7138
,,Alte cheltuieli administrative” (Anexa 41), astfel pe parcursul perioadei de gestiune s-a
înregistrat următoarele operațiuni contabile:
- La valoarea cheltuielilor administrative totale:
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.8 ,,Alte cheltuieli administrative”
356 829,05 lei
- La valoarea amortizării imobilizărilor necorporale (Anexa 41):
Credit contul 211 “Materiale” 8 432,64 lei
- La valoarea amortizării obiectelor de mică valoare și scurtă durată (Anexa 41):
Credit contul 217 “Mărfuri” 4 469,42 lei
- La valoarea creanțelor comerciale (Anexa 41):
Credit contul 221 “Creanțe comerciale” 690,36 lei
- La valoarea creanțelor ale personalului (Anexa 41):
Credit contul 226 “Creanțe ale personalului” 322,00 lei
- La valoarea altor creanțe curente (Anexa 41):
Credit contul 234 “Alte creanțe curente” 276,32 lei

48
- La valoarea conturilor curente în monedă națională (Anexa 41):
Credit contul 242 “Conturi curente în monedă națională” 5 310,51 lei
- La valoarea conturilor curente în valută străină (Anexa 41):
Credit contul 243 “Conturi curente în valută străină” 6 558,67 lei
- La valoarea cheltuielilor anticipate curente (Anexa 41):
Credit contul 261 “Cheltuieli anticipate curente” 3 154,02 lei
- La valoarea datoriilor comerciale (Anexa 41):
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente” 181 837,32 lei
- - La valoarea altor datorii curente (Anexa 41):
Credit contul 544 “Alte datorii curente” 125 455,37 lei
- La valoarea energiei electrice conform facturii fiscale RH5198189 din 23.12.2016 (Anexa 42,
43):
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.8 ,,Alte cheltuieli administrative”
4049,28lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
4049,28 lei
- La valoarea serviciilor de telefonie mobilă conform facturii fiscale OM 2255131 din
05.12.2016 (Anexa 44, 45):
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.8 ,,Alte cheltuieli administrative”
5 401,95 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
5 401,95 lei
- La valoarea serviciilor de telefonie fixă conform facturii fiscale AAA 7374511 din 31.12.2016
(Anexa 46, 47):
Debit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.8 ,,Alte cheltuieli administrative”
379,58 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
379,58 lei
- Concomitent se înregistrează calculul TVA aferent facturilor fiscale de primire a serviciilor de
întreținere lunare:
Debit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 534.4 ,,Datorii privind taxa pe valoare
adăugată” 1966,17 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
1966,17lei

49
La finele fiecărei luni în Cartea Mare se înregistrează soldul iniţial, rulajul debitor şi
creditor şi soldul final care mai apoi v-a fi sursa informaţională la întocmirea Raportului
Financiar.
La sfârșitul anului de gestiune la entitatea ,,SIERRA” SRL contul 713 ,,Cheltuieli
administrative” se închide prin trecerea rulajului debitor al acestuia la rezultatul financiar total
(Anexa 48), în acest caz se întocmeşte formulele contabile:
- La valoarea cheltuielilor totale privind personalului administrativ pentru perioada de gestiune
2016:
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 505 196,81 lei
Credit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, 713.1 ,,Cheltuieli cu personalul administrativ”
505 196,81 lei
- La valoarea cheltuielilor ce țin de amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu
destinaţie administrativă totale ale anului 2016:
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 236,95 lei
Credit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.2 ,,Cheltuieli privind amortizarea,
întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu destinaţie administrativă” 236,95 lei
- La valoarea cheltuielilor totale ale perioadei de gestiune a anului 2016 privind impozitele și
taxele locale:
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 123 500,63 lei
Credit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.3 ,,Cheltuieli cu impozitele şi
taxele, cu excepţia impozitului pe venit” 123 500,63 lei
- La valoarea altor cheltuieli administrative totale ale anului de gestiune 2016:
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 356 829,05 lei
Credit contul 713 ,,Cheltuieli administrative”, subcontul 713.9 ,,Alte cheltuieli administrative”
356 829,05 lei
La entitatea ,,SIERRA” SRL cheltuielile administrative persistă într-un număr mai mic de
utilizare a lor, adică entitatea ar putea efectua acest tip de cheltuieli mai extins comparativ cu
cele existente, deoarece deplasarea reprezentanţilor firmei în diverse localităţi pentru studierea
locului de muncă necesită careva cheltuieli, care pot fi atribuite subcontulului 713.7 ,,Cheltuieli
privind delegarea personalului administrativ”, însă acest subcontul la entitate nu este utilizat.
De asemenea trebuie folosite mijloacele băneşti mai raţional şi cu o mărime mai limitată
în privinţa deservirii şi gestiunii în ansamblu pe entitate, deoarece la un venit de aproximativ 8,5
mln lei, mărimea cheltuielilor legate de gestiunea entităţii este aproximativ de 2,06 mln lei.
Această constatare este un dezavantaj pentru entitate, deoarece cheltuielile administrative

50
diminuează nivelul profitului cu aproximativ 24 %. În cazul dat dacă pe viitor nu vor ţine cont de
acest aspect, atunci se vor confrunta cu o utilizare a acestor tip de cheltuieli în mărimi direct
proporţionale cu venitul obţinut la sfârșitul perioadei de gestiune.
2.4 Perfectarea documentară şi contabilitatea altor cheltuieli din activitatea
operaţională
Alte cheltuieli din activitatea operațională includ cheltuielile aferente activității de
bază a întreprinderii care nu se referă la cheltuieli de distribuire și administrative. Generalizarea
informației privind alte cheltuieli operaționale constatate se efectuează cu ajutorul contului de
activ 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”. În debitul contului se reflectă cu total
cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor constante, iar în credit - decontarea acestor
cheltuieli la rezultatul financiar total.
Operațiile ce țin de constatarea altor cheltuieli din activitatea operațională se perfectează
cu următoarele documente primare:
 act de inventariere a mijloacelor bănești, proces-verbal al comisiei de inventariere - în
cazul decontării lipsurilor și pierderilor din defectarea activelor curente;
 factura, factură fiscală - în cazul vânzării materialelor, obiectelor de mică valoare și
scurtă durată, precum și titlurilor de valoare pe termen scurt;
 borderou de calculare a uzurii mijloacelor fixe, lista defectelor privind reparația
mașinilor, proces-verbal de casare a materialelor - în cazul calculării uzurii și reflectării
cheltuielilor pentru reparația bunurilor transmise în arenda operațională;
 notă de contabilitate - în cazul decontării consumurilor indirecte de producție fixe
nerepartizate.
La contul 714 "Alte cheltuieli din activitatea operaţională" pot fi deschise următoarele
subconturi:
 7141 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente altor active circulante ieșite”;
 7142 „Cheltuieli privind sancțiunile”;
 7143 „Cheltuieli privind dobânzile”;
 7144 „Cheltuieli privind lipsurile și pierderile din deteriorarea activelor impozabile și
circulante”;
 7145 „Cheltuieli privind creanțele compromise decontate, cu excepția celor comerciale”;
 7146 „Cheltuieli aferente evaluării stocurilor la valoarea realizabilă netă”;
 7147 „Alte cheltuieli operaționale”;

51
În cadrul entităţii ,,SIERRA” SRL la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”
au fost deschise subcontuluri pe grupe comasate de cheltuieli conform planului de conturi vechi:
 7142 „Cheltuieli privind arenda curentă”;
 7143 „Cheltuieli privind amenzile, penalităţile, despăgubirile”;
 7145 „Cheltuieli privind dobânzile pentru credite și împrumuturi”.
Evidența analitică și sintetică a acestor cheltuieli se ține pe fiecare tip de cheltuială în
parte, reflectate în registre analitice și sintetice special. În gestiunea entităţii se află materiale o
parte din care se folosesc la activitatea de bază a entității, altele care se află în stoc sau care nu
vor fi folosite de mai departe, sunt comercializate de către entitate. Documentul primar care se
întocmește la prestarea serviciilor de transport este factura fiscală sau factura.
Entitatea „SIERRA” SRL conform jurnalului înregistrărilor 714 „Alte cheltuieli din
activitatea operațională” (Anexa 49) a efectuat următoarele operațiuni economice pe parcursul
perioadei de gestiune, care au fost reflectate în contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea
operațională”:
Exemplul 11: La finele lunii decembrie 2016 entitatea analizată a primit servicii privind chiria
oficiului de la „Asociația Cosmos” ATM conform facturii seria JU 0992031 din 31.12.2016
(Anexa 50) la suma totală 4500,00 lei, astfel s-a înregistrat operațiunea contabilă următoare
(Anexa 51):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.2 „Cheltuieli
privind arenda curentă” 4500,00 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
4500,00 lei
Exemplul 12: Conform facturii fiscale seria AAA 8008134 din 19.12.2016 (Anexa 52) în
evidența contabilă a entității „SIERRA” SRL, s-a primit apa potabilă și canalizarea de la
furnizorul „Apa-Canal Chișinău” SRL pentru oficiul arendat atribuită altor cheltuieli din
activitatea operațională la suma de 303,07 lei, inclusiv TVA-20%, astfel s-a înregistrat
următoarele operațiuni contabile (Anexa 53):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.2 „Cheltuieli
privind arenda curentă” 252,56 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
252,56 lei
- La suma TVA aferent serviciilor primite:
Debit contul 534 ,,Datorii față de buget”, subcontul 534.4 ,,Datorii privind taxa pe valoare
adăugată” 50,51 lei

52
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale în țară”
50,51 lei
Exemplul 13: În conformitate cu contractului de credit nr. LC/37026646 din 20.05.2014 s-a
calculat penalitate pentru întârziere la plata dobânzii în valoare de 84,00 lei conform extrasului
din cont din 23.05.2016 (Anexa 54) întocmit de către entitatea analizată „SIERRA” SRL, prin
operațiunea contabilă (Anexa 55):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.2 „Cheltuieli
privind sancțiunile” 84,00 lei
Credit contul 242 “Conturi curente în monedă națională”, 242.1 “Numerar la conturi nelegat”
84,00 lei
Exemplul 14: În conformitate cu contractului de credit nr. LC/37026646 din 20.05.2014 s-a
achitat dobânda la credit în valoare de 911,37 lei conform extrasului bancar din 23.05.2016
(Anexa 54) de către entitatea „SIERRA” SRL, întocmindu-se operațiunea contabilă (Anexa 56):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.5 „Cheltuieli
privind dobânzile” 911,37 lei
Credit contul 242 “Conturi curente în monedă națională”, 242.1 “Numerar la conturi nelegat”
911,37 lei

Exemplul 15: Achitarea dobânzii sporite pentru Linia de Credit Nr. 83309197100 11.03.15 în
baza extrasului de cont din 20.05.2016 (Anexa 57), operațiune contabilizată pe cartela contului
(Anexa 57):
Debit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”, subcontul 714.3 „Cheltuieli
privind amenzile, penalităţile, despăgubirile” 4 193,24 lei

contul 243 “Conturi curente în valută străină”, 243.1 “Numerar la conturi în țară”
4 193,24 lei
La finele fiecărei luni în Cartea Mare se înregistrează soldul inițial, rulajul debitor și
creditor și soldul final al contului 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”. La sfârșitul
anului de gestiune la întreprinderea „SIERRA” SRL contul 714 se include prin trecerea rulajului
debitor al acesteia la rezultatul financiar total (Anexa 58), întocmindu-se formula contabilă:
Debit contul 351 ,,Rezultatul financiar total” 348 662,18 lei
Credit contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională” 348 662,18 lei

53
Entitatea „SIERRA” SRL este o întreprindere comercială de aceea celelalte conturi de
cheltuieli privind alte cheltuieli din activitatea operațională nu se reflectă în evidența contabilă,
dar autorul v-a descrie un exemplu operațional cu privire la contabilizarea conturilor respective.
Exemplul convenţional 1: În evidența contabilă a unei entități necomerciale la sfârșitul
perioadei de gestiune s-a înregistrat cheltuieli în urma achiziționării unor rechizite școlare la
valoarea de 5 256,00 lei, apoi acordate unui centru de plasament pentru copiii cu dezabilități, de
asemenea s-au constatat cheltuieli în urma procurării unui calculator pentru activitatea de muncă
zilnică a voluntarilor, în mărime de 8 749,00 lei. Suma de 3 002,00 lei s-a înregistrat în urma
activității economice privind publicitatea sponsorilor entității necomerciale, din cadrul
întâlnirilor cu publicul fie la emisiuni TV sau direct cu cetățenii, astfel se vor înregistra
următoarele operațiuni contabile:
- La valoarea cheltuielilor aferente mijloacelor cu destinație specială:
Debit contul 716 “Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială”, subcontul 716.1
“Cheltuieli aferente mijloacelor cu destinaţie specială” 5 256,00 lei
Credit contul 211 “Materiale”, subcontul 211.9 “Alte materiale” 5 256,00 lei
- La valoarea altor cheltuieli cu excepția celor din activitatea economică:
Debit contul 717 “Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)”,
subcontul 717.1 “Alte cheltuieli (cu excepţia cheltuielilor din activitatea economică)”
8 749,00 lei
Credit contul 123 “Mijloace fixe”, subcontul 123.5 “Instrumente și inventar” 8 749,00 lei
- La valoarea altor cheltuieli din activitatea economică:
Debit contul 718 “Cheltuieli din activitatea economică”, subcontul 718.1 “Cheltuieli din
activitatea economică” 3 002,00 lei
Credit contul 521 “Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 “Datorii comerciale curente”
3 002,00 lei
Entitatea „SIERRA” SRL utilizează la contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea
operațională” un număr mai restrâns de cheltuieli comparativ cu cele care se efectuează pe
parcursul perioadei de gestiune, deoarece cu siguranţă că entitatea achită dobânzile pentru credite
şi împrumuturile care le efectuează. În opinia autorului mijloacele băneşti pentru alte cheltuieli
operaţionale din cadrul entităţii trebuie să fie utilizate mai eficient, deoarece acestea diminuează
profitul cu aproximativ 2 %, ceea ce ar putea să fie la o pondere mai mică în dependenţă de
componenţa acestora. Autorul recomandă ca entitatea să reducă apariţia acestor cheltuieli
operaţionale, prin achitarea la timp a dobânzilor la credit pentru evitarea apariţiei penalităţilor.

54
CAPITOLUL III: CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ALE ALTOR
ACTIVITĂȚI
3.1 Perfectarea documentară şi contabilitatea cheltuielilor din alte activităţi
Cheltuielile altor activităţi suportate în perioada de gestiune se ajustează în cazul în care
au fost înregistrate eronat. În cazul în care aceste cheltuieli au fost înregistrate în mărime
majorată, ajustarea lor se contabilizează ca diminuare a cheltuielilor curente, datoriilor curente şi
amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale concomitent cu majorarea creanţelor curente,
stocurilor. Dacă aceste cheltuieli au fost înregistrate în mărime diminuată, ajustarea lor se
contabilizează ca majorare a cheltuielilor curente, datoriilor curente şi amortizării imobilizărilor
necorporale şi corporale concomitent cu diminuarea stocurilor şi creanţelor curente.
Cheltuielile cu active imobilizate reprezintă cheltuielile aferente ieșirii imobilizărilor
corporale și necorporale, reevaluării acestora, participațiilor în alte întreprinderi, părților legate,
precum și operațiunile aferente investițiilor imobiliare.
Operațiile ce țin de constatarea cheltuielilor activității cu active imobilizate se
perfectează cu următoarele documente primare:
 lista de inventariere a creanțelor, proces-verbal al comisiei de inventariere, ordin al
conducătorului întreprinderii - în cazul decontării creanțelor compromise legate de
activitatea de investiții;
 proces-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe - în cazul decontării valorii de bilanț a
obiectelor de inventar ieșite în legătură cu vânzarea lor, schimbul pe alte active,
transmiterea ca aporturi în capitalul statutar al altor întreprinderi;
 notă de contabilitate - în cazul decontării reducerilor din reevaluare aferente activelor pe
termen lung ieșite.
Generalizarea informației privind cheltuielilor cu active imobilizate constatate se
efectuează cu ajutorul contului de activ 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”. În debitul
contului se reflectă cu total cumulativ de la începutul anului sumele cheltuielilor constante, iar în
credit - decontarea acestor cheltuieli la rezultatul financiar total. Pentru evidenţa acestor
cheltuieli este destinat contul 721 „Cheltuieli ale activităţii de investiţii”. La acest cont pot fi
deschise următoarele subconturi:
 7211 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor necorporale ieşite”.
 7212 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite”.
 7213 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investițiilor financiare pe termen lung
ieșite”.

55
 7214 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente investițiilor imobiliare ieșite”.
 7215 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active imobilizate ieşite”.
 7216 „Cheltuieli privind provizioanele aferente activelor imobilizate”.
 7217 „Pierderi din deprecierea activelor imobilizate”.
 7218 „Alte cheltuieli cu active imobilizate”.
În evidența contabilă a entității analizate „SIERRA” SRL se utilizează contul analitic următor:
 7212 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite”.
Conform cartelei contului 721 ,,Cheltuieli cu active imobilizate” pentru anul 2016
(Anexa 59) evidența contabilă a entității analizate „SIERRA” SRL a efectuat următoarele
operațiuni economice pe parcursul perioadei de gestiune, care au fost reflectate în contul 721
,,Cheltuieli cu active imobilizate”:
Exemplul 15: Conform facturii fiscale din 23 decembrie 2016 Sierra SRL a vândut întreprinderii
Autotehtrans SRL un autoturism CJM 007 LEXUS ES 300 (Anexa 60) în evidența contabilă a
entității analizate de către autor s-a astfel s-a contabilizat următoarea operațiune economică:
(Anexa 61,62)
Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”, subcontul 721.2 „Valoarea contabilă şi
cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite” 6311,58 lei
Debit contul 124„Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 124.4 „Amortizarea mijloacelor de
transport” 21941,23 lei
Credit contul 226 „Alte active circulante”, subcontul 262.2 „Piese de schimb anvelope”
3085,95 lei
Credit contul 123„Mijloace fixe”, subcontul 123,4 „Mijloace de transport” 24096,76 lei
În continuare vom reflecta formule contabile expuse prin exemple convenționale:
Reflectarea valorii de bilanţ a activelor pe termen lung ieşite:
Debit contul 721 „Cheltuieli cu alte active imobilizate” 85 600,00 lei
Credit contul 111 „imobilizări necorporale în curs de execuție” 12 56,00 lei
Credit contul 112 „Imobilizări necorporale” 12 000,00 lei
Credit contul 114 „Deprecierea imobilizărilor necorporale” 1 500,00 lei
Credit contul 123 „Mijloace fixe” 12 560,00 lei
Reflectarea cheltuielilor aferente ieşirii activelor pe termen lung:
Debit contul 721 „Cheltuieli cu alte active imobilizate” 67 650,00 lei
Credit contul 211 „Materiale” 25 000,00 lei
Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 2 500,00 lei

56
Credit contul 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale” 68750 lei
Credit contul 521 „Datorii comerciale” 122 500,00 lei
Credit contul 522 „Datorii față de părțile afiliate” 7 270,00 lei
Crearea provizioanelor pentru acoperirea cheltuielilor probabile de ieşire a mijloacelor
fixe la expirarea perioadei de exploatare utilă a acestora:
Debit contul 721 „Cheltuieli cu alte active imobilizate” 24 030,00 lei
Credit contul 538 „Provizioane curente” 24 030,00 lei
La finele fiecărei luni în Cartea Mare (Anexa 63) se înregistrează soldul inițial, rulajul
debitor și creditor și soldul final al contului 721 „Cheltuieli cu active imobilizate”. La sfârșitul
anului de gestiune la întreprinderea „SIERRA” SRL contul 7 se include prin trecerea rulajului
debitor al acesteia la rezultatul financiar total, întocmindu-se formula contabilă:
Debit contul 351 ,,Rezultatul financiar total” 286 920,51 lei
Credit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate” 286 920,51 lei
Cheltuielile financiare cuprind cheltuielile aferente plăţii reverențelor, diferențelor de
sumă, diferenţelor nefavorabile de curs valutar și cheltuieli aferent emisiunii și operațiunilor cu
acțiuni proprii.
Operațiile ce țin de constatarea cheltuielilor activității de investiții se perfectează cu
următoarele documente primare:
 contract de donaţie, proces-verbal de primire-predare a mijloacelor fixe, factura, ordin
de plată, dispoziţie de plată - în cazul transmiterii gratuite a activelor pe termen lung şi
curente altor entităţi şi persoane;
 notă de contabilitate - în cazul reflectării diferenţelor de curs valutar sau de sumă în
momentul efectuării operaţiilor, precum şi la data întocmirii situațiilor financiare;
 borderou de calculare a amortizării mijloacelor fixe - în cazul calculării uzurii
obiectelor de inventar procurate sau create pe seama subvenţiilor.
Pentru evidenţa privind situaţia şi mişcarea acestui tip de cheltuieli pe parcursul perioadei de
gestiune în desfăşurarea activităţii entităţii este destinat contul de activ 722 „Cheltuieli
financiare”. În debitul acestui cont se acumulează cheltuielile activităţii financiare pe parcursul
perioadei de gestiune, iar în credit cheltuielile acumulate ce se trec la rezultatul financiar total.
La acest cont pot fi deschise următoarele subconturi:
 7221 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar ”.
 7222 „Cheltuieli din diferențe de sumă ”.
 7223 „Cheltuieli privind redevențele ”.

57
 7224 „Valoarea contabilă și cheltuielile aferente activelor imobilizate și circulante
transmise cu titlu gratuit ”.
 7225 „Cheltuieli aferente emisiunii și operațiunilor cu acțiuni proprii ”.
 7226 „Alte cheltuieli financiare ”.
Evoluţia analitică a cheltuielilor activităţii financiare se ţine pe tipuri de cheltuieli într-
un registru analitic. Iar la entitatea analizată este utilizat contul analitic:
 7223 „Cheltuieli privind diferențele de curs valutar” cont vechi, ceea ce ar reprezenta
contul analitic nou 7221 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar”.
Conform cartelei contului 722 „Cheltuieli financiare” pentru anul 2016 (Anexa 64)
evidența contabilă a entității analizată „SIERRA” SRL a înregistrat următoarele operațiuni
economice pe parcursul perioadei de gestiune:
Exemplul 16: Conform registrului sintetic la contul 722 ,,Cheltuieli financiare” şi notei de
contabilitate nr. 14 din 31.12.2016 la entitatea ,,SIERRA” SRL s-au depistat diferenţe
nefavorabile de curs valutar pentru achitarea creditului (Anexa 65) reflectate prin următoarele
formule contabile:
- La suma cheltuielilor constatate:
Debit contul 722 ,,Cheltuieli financiare”, subcontul 722.3 ,,Cheltuieli privind diferenţele de curs
valutar” 37 512,88 lei
- La suma diminuării creanțelor comerciale:
Credit contul 221 ,,Creanţe comerciale”, subcontul 221.1 ,,Creanțe comerciale în ţară”
1 806,90 lei
- La suma majorării creditului pe termen lung:
Credit contul 411 ,,Credite bancare pe termen lung”, subcontul 411.2 ,,Credite bancare pe
termen lung în valută străină” 15 966,85 lei
- La suma majorării creditului pe termen scurt:
Credit contul 511 ,,Credite bancare pe termen scurt”, subcontul 511.2 ,,Credite bancare pe
termen scurt în valută străină” 8 372,50 lei
- La suma majorării datoriilor pe termen scurt privind facturile comerciale:
Credit contul 521 ,,Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 ,,Datorii comerciale în ţară”
241,63 lei
- La suma majorării avansurilor pe termen scurt primite:
Credit contul 523 ,,Avansuri primite curente”, subcontul 523.2 ,,Avansuri primite din
străinătate” 11 125,00 lei

58
Exemplul 17: Conform extrasului bancar din 31.12.2016 în cadrul entităţii ,,SIERRA” SRL a
apărut o diferenţă de curs valutar, în urma procurării de valută, în valoare de 389,32 lei şi se
reflectă prin următoarea formulă contabilă:
Debit contul 722 ,,Cheltuieli financiare”, subcontul 722.3 ,,Cheltuieli privind diferenţele de curs
valutar” 389,32 lei
Credit contul 234 ,,Alte creanţe curente”, subcontul 234.3 ,,Creanţe privind alte operaţii”
389,32 lei
Achitarea sau calcularea plăţii (dobânzii) pentru activele pe termen lung primite în arendă
finanţată:
La finele fiecărei luni în Cartea Mare (Anexa 63) se înregistrează soldul inițial, rulajul
debitor și creditor și soldul final al contului 722 „Cheltuieli financiare”. La sfârșitul anului de
gestiune la întreprinderea „SIERRA” SRL contul 7 se include prin trecerea rulajului debitor al
acesteia la rezultatul financiar total (Anexa 64), întocmindu-se formula contabilă:
Debit contul 351 ,,Rezultatul financiar total” 41 148,86 lei
Credit contul 722 „Cheltuieli financiare” 41 148,86 lei
Cheltuielile excepționale apar ca rezultat al evenimentelor sau operațiunilor rare și
netipice, nelegate de activitatea economico-financiară a întreprinderii, cum ar fi: calamitățile
naturale, perturbările politice, modificările legislației etc. Actualmente, componența acestor
cheltuieli nu este reglementată sub aspect normativ.
Alexandru Nederiță consideră că, cheltuielile excepționale trebuie să includă următoarele
elemente principale [1.30]:
 valoare de bilanț a bunurilor ieșite (distruse, casate, expropriate etc.) ca rezultat al
accidentelor, incendiilor, calamităților naturale și altor evenimente excepționale;
 pierderile din modificarea legislației în vigoare (anularea licențelor, interzicerea anumitor
tipuri de activități, plata taxelor pentru legalizarea capitalului etc.).
 valoare prejudiciilor din deteriorarea bunurilor în urma accidentelor, incendiilor,
calamităților naturale și altor evenimente excepționale;
 cheltuieli legate de prevenirea și/sau lichidarea consecințelor evenimentelor excepționale;
 pierderi din stoparea activității de bază a întreprinderii în urma evenimentelor
excepționale.
Recunoașterea cheltuielilor excepționale trebuie efectuată în baza conceptului
contabilității de angajamente, adică în perioada în care evenimentele extraordinare au avut loc.

59
Cheltuielile nominalizate urmează a fi evaluate la suma pierderilor efective rezultate din
evenimentele extraordinare și confirmate documentar prin:
 actele comisiilor de lichidare a consecințelor calamităților naturale;
 actele serviciului antiincendiar de stat;
 actele poliției și/sau deciziile instanțelor de judecată;
 calculele companiilor de asigurări;
 procese-verbale de casare a mijloacelor fixe;
 actele experților independenți și alte documente ce confirmă evenimentul
extraordinar.
Generalizarea informației privind pierderile excepționale constatate se efectuează cu
ajutorul contului de activ 723 „Cheltuieli excepționale”. La contul 723 „Cheltuieli excepționale”
pot fi deschise subcontuluri pe grupe de cauze care au condiționat aceste pierderi, de exemplu:
 7231 „Cheltuieli privind calamităţile”;
 7232 „Cheltuieli privind alte evenimente excepționale”;
 7233 „Alte cheltuieli excepționale”.
În evidenţa contabilă la entitatea ,,SIERRA” SRL nu se utilizează contul de cheltuieli
din activitatea neoperaţională 723 ,,Cheltuieli excepţionale”, deoarece entitatea nu s-a confruntat
niciodată cu o astfel de situaţie excepţională şi nu a avut nefericita ocazie să repartizeze anumite
cheltuieli la acest compartiment. Însă autorul în prezenta lucrare v-a prezenta câteva exemple
convenţionale, pentru a reda o studiere mai aprofundată şi mai amplă a acestui compartiment de
cheltuieli.
Pentru lichidarea consecinţelor incendiului entitatea ,,SIERRA” SRL utilizat la reparaţia
depozitului pieselor de schimb, servicii prestate de către furnizori, transportul propriu,
remunerarea salariaţilor şi respectiv contribuţiile la asigurare socială şi medicală a acestora, adică
majoritatea soluţiilor posibile. Astfel înregistrarea cheltuielilor aferente reparaţiei clădirii după
incendiu, se perfectează prin următoarele înregistrări contabile precum şi documentelor
justificative corespunzătoare:
Exemplul convenţional 1: Trecerea la cheltuieli a materialelor de construcţie folosite la
reparaţia depozitului conform bonului de consum şi a facturii de expediţie:
Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale”, subcontul 723.1 „Cheltuieli privind calamităţile”
8 231,00 lei
Credit 211 „Materiale”, subcontul 211.1 ,,Materii prime şi materiale de bază” 3 231,00 lei
Credit 211 „Materiale”, subcontul 211.5 ,,Piese de schimb” 2 500,00 lei

60
Credit 211 „Materiale”, subcontul 211.9 ,,Alte materiale” 2 500,00 lei
Exemplul convenţional 2: Trecerea la cheltuieli serviciile prestate de către furnizori conform
facturii fiscale şi a procesului-verbal de prestare a serviciilor:
Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale”, subcontul 723.1 „Cheltuieli privind calamităţile”
10 002,00 lei
Credit contul 521 ,,Datorii comerciale curente”, subcontul 521.1 ,,Datorii comerciale în ţară”
10 002,00 lei
Exemplul convenţional 3: Trecerea la cheltuieli salariile plătite muncitorilor care au lucrat la
reparaţia depozitelor după incendiu, precum calcularea contribuţiilor la asigurările sociale şi
medicale obligatorii conform tabelului de pontaj, registrului de salariu şi notei de contabilitate:
Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale”, subcontul 723.1 „Cheltuieli privind calamităţile”
6 789,38 lei
Credit contul 531 ,,Datorii față de personal privind retribuirea muncii”, subcontul 531.1
,,Datorii salariale” 5 325,00 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.1 “Datorii
faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” 1 224,75 lei
Credit contul 533 “Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcontulul 533.2 “Datorii
faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” 239,63 lei
Exemplul convenţional 4: Trecerea la cheltuieli utilizarea transportului propriu în conformitate
cu procesul-verbal de prestare a serviciilor:
Debit contul 723 „Cheltuieli excepţionale”, subcontul 723.1 „Cheltuieli privind calamităţile”
1 366,00 lei
Credit contul 812 „Activităţi auxiliare” 1 366,00 lei
La finele anului de gestiune contul 723 „Cheltuieli excepţionale” se închide prin
trecerea rulajului debitor al acestuia la rezultatul financiar cu ajutorul formulei contabile:
Debit contul 351 ,,Rezultat financiar total” 26 388,38 lei
Credit contul 723 ,,Cheltuieli excepţionale” 26 388,38 lei
Contul de cheltuieli 723 „Cheltuieli excepţionale” nu este utilizat în activitatea entităţii
,,SIERRA” SRL, acesta este un beneficiu pentru entitate, deoarece nu contribuie la micşorarea
rezultatului financiar al perioadei de gestiune.
3.2 Contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind suma totală aferentă impozitului pe venit
luată în considerare la calcularea profitului net (pierderii) al perioadei de gestiune. Componenţa,

61
modul de contabilizare a acestor cheltuieli sunt reglementate de prevederile S.N.C 12
„Contabilitatea impozitului pe venit”. Pentru contabilizarea cheltuielilor privind impozitul pe
venit este destinat contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”. În debitul contului se
reflectă calcularea (recalcularea) datoriilor curente şi amânate privind impozitul pe venit, iar în
credit – calcularea (recalcularea) activelor amânate privind impozitul pe venit şi trecerea la finele
anului de gestiune a cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultatul financiar total. Contul
731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” este un cont de activ, însă el poate avea un sold
intermediar atât în credit cât şi în debit. Soldul creditor al contului dat este numai economie
privind impozitul pe venit şi reprezintă suma impozitului care urmează a fi recuperată entităţii
în perioada curentă sau viitoare. Economia privind impozitul pe venit poate fi tratată cu un venit
şi se reflectă în Situația de profit şi pierderi în paranteze, adunându-se la profitul (pierderea) până
la impozitare. [1.25]
Pentru determinarea cheltuielilor (economii) privind impozitul pe venit este necesar de
determinat venitul impozabil. Venitul impozabil se determină în baza venitului contabil în
decursul perioadei de gestiune corectat cu mărimea:
 diferenţelor permanente - apar în cazurile în care anumite tipuri de cheltuieli
recunoscute în contabilitate nu se recunosc parţial sau integral. Diferenţele
permanente se iau integral în calcul la determinarea impozitului pe venit al perioadei
de gestiune şi nu influenţează rezultatul fiscal al perioadei de gestiune viitoare;
 diferenţelor temporare - apar în cazurile în care perioadele de recunoaştere a
cheltuielilor în scopuri contabile şi fiscale nu coincid. Aceste diferenţe apar într-o
perioadă de gestiune şi se decontează pe parcursul unei sau a câtorva perioade de
gestiune viitoare, în care agentul economic îndeplineşte cerinţele codului fiscal
privind recunoaşterea cheltuielilor.
La calcularea impozitului pe venit în rate se întocmeşte următoarea formulă contabilă: [1.28]
Debit contul 731 ”Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Credit contul 541 „Datorii preliminare”, subcontul 541.1 „Datorii preliminare privind
decontările cu bugetul”
Datoria curentă privind impozitul pe venit se determină la sfârșitul anului ţinându-se
cont de diferenţele permanente şi temporare apărute între venitul contabil şi cel impozabil. Care
reprezintă suma impozitului pe venit calculată în perioada de gestiune curentă. Această datorie se
determină prin produsul dintre suma venitului impozabil al perioadei de gestiune curente şi cota
impozitelor pe venit al anului de gestiune. Datoria curentă privind impozitul pe venit se
calculează la sfârșitul anului de gestiune şi se reflectă prin următoarea formulă contabilă:
62
Debit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit”
Credit contul 541 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 541.4 „Alte datorii
preliminare”
Pentru a reda mai detaliat calculul impozitului pe venit în rate autorul v-a prezenta un
exemplu în baza Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016 (Anexa 3).
Exemplul 18: Entitatea ,,SIERRA” SRL a decis să calculeze şi să achite în anul 2016 impozitul
pe venit în rate egale cu o pătrime din datoria fiscală a anului precedent. În anul 2016, conform
Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2016 (Anexa 3) a persoanei ce practică
activitatea de întreprinzător datoria privind impozitul pe venit a fost egală cu 14 230,92 lei.
Conform metodei de plată a impozitului pe venit în rate pentru anul 2016, indicată în politica de
contabilitate, plăţile trimestriale sunt achitate până la 31 martie, până la 30 iunie, până la 30
septembrie şi până la 31 decembrie. Operaţiile economice au fost înregistrate prin formulele
contabile respective.
- La suma impozitului pe venit achitat trimestrial în rate în decursul anului:
Debit contul 225 ,,Creanţe ale bugetului”, subcontul 225.1 ,,Creanţe privind impozitul pe venit”
3 600,00 lei
Credit contul 242 ,,Conturi curente în monedă naţională”, subcontul 242.1 ,,Numerar la conturi
nelegat” 3 600,00 lei
- Suma impozitului pe venit calculat în decursul anului de gestiune:
Debit contul 731 ,,Cheltuieli privind impozitul pe venit” 3 600,00 lei
Credit contul 541 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 541.4 „Alte datorii
preliminare” 3 600,00 lei
- La sumele impozitului pe venit calculate efectiv la sfârșitul anului conform Jurnalului-order
731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” (Anexa 66):
Debit contul 731 ,,Cheltuieli privind impozitul pe venit” 14 400,00 lei
Credit contul 541 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 541.4 „Alte datorii
preliminare” 14 400,00 lei
- Trecerea în cont a sumelor avansurilor privind impozitul pe venit:
Debit contul 541 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 541.4 „Alte datorii
preliminare” 14 400,00 lei
Credit contul 225 ,,Creanţe ale bugetului”, subcontul 225.1 ,,Creanţe privind impozitul pe
venit” 14 400,00 lei
- Suma impozitului pe venit decontată la finele anului:

63
Debit contul 541 „Datorii privind decontările cu bugetul”, subcontul 541.4 „Alte datorii
preliminare” 14 400,00 lei
Credit contul 731 ,,Cheltuieli privind impozitul pe venit” 14 400,00 lei
Diferenţele permanente pot fi calculate la următoarele articole de cheltuieli:
 Cheltuieli de deplasare şi de reprezentare, donaţii în scopuri filantropice, cheltuieli pentru
asigurarea riscurilor financiare. Aceste cheltuieli se iau integral în calcul la determinarea
rezultatului contabil, în scopuri fiscale se recunosc numai în limitele stabilite de guvern;
 Cheltuielile personale şi familiare, pierderile din vânzarea sau schimbul de active efectuate
între persoanele afiliate, penalităţile aferente impozitelor şi plăţilor la buget care în
contabilitate se constată ca cheltuieli, dar nu ca deduceri la calcularea rezultatului fiscal. [1.1]
Diferenţele temporare apar în dependenţă de aplicarea în contabilitatea şi fiscalitatea
entităţii a metodelor diferite:
 Metoda de recuperare a cheltuielilor. Conform Standardului Naţional de Contabilitate în
contabilitatea cheltuielilor se recunosc numai în baza principiului contabilitatea
angajamentelor (specializării exerciţiilor). În scopuri fiscale unele categorii de agenţi
economici (întreprinderile individuale şi cu proprietate de stat) pot aplica metoda de casă de
recunoaştere a cheltuielilor.
 Metoda de calculare a amortizării mijloacelor fixe. În contabilitate conform SNC,
amortizarea mijloacelor fixe poate fi calculată prin una din următoarele metode: casării
liniare, în raport cu volumul de produse fabricate (servicii prestate); degresivă cu rată
descrescătoare; soldului degresiv. În scopuri fiscale amortizarea se calculează prin
înmulţirea bazei valorice a mijloacelor fixe la sfârșitul anului a fiecărei categorii de
proprietate la norma de uzură corespunzătoare categoriei. În funcţie de influenţa pe care o
exercita asupra rezultatului fiscal al perioadei de gestiune viitoare, diferenţele temporare se
divizează în diferenţe impozabile şi deductibile.
1) Diferenţele temporare impozabile apar în cazul în care mărimea cheltuielilor recunoscute în
scopuri fiscale depăşeşte mărimea cheltuielilor recunoscute în contabilitate. În scopuri fiscale
mărimea acestei depăşiri se repartizează în perioadele de gestiune viitoare.
2) Diferenţe temporare deductibile apar în cazul în care suma cheltuielilor recunoscute în
contabilitate depăşeşte suma cheltuielilor permise spre deducere de Codul Fiscal în perioada de
gestiune curentă. În scopuri fiscale suma acestei depăşiri se deduce în perioada de gestiune
viitoare.

64
Conform legislaţiei în vigoare, art. 15 alin. B Codul Fiscal, suma totală a impozitului pe
venit pentru anul 2016 se determină pentru persoanele juridice în mărime de 12% din venitul
impozabil. La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 „Cheltuieli
privind impozitul pe venit” se reflectă în rondul 110 cu aceeaşi denumire din Situația de profit şi
pierderi la determinarea profitului (pierderii) net al entităţii şi contul 731 se închide prin formula
contabilă: [1.1]
Debit contul 351 ”Rezultat financiar total” 14 400,00 lei
Credit contul 731 „Cheltuieli privind impozitul pe venit” 14 400,00 lei
În urma datelor prezentate de către autor la entitatea ,,SIERRA” SRL se observă o
micşorare a cheltuielilor conform legislaţiei fiscale, fapt ce a contribuit la majorarea venitului
obţinut în perioada fiscală, aceasta este o majorare nesemnificativă comparativ cu venitul obţinut
de către entitate, dar faptul că nu prezintă o diminuare este benefic în cazul anului 2016 când
cota impunerii este 12 %, deoarece nu contribuie la majorarea impozitului pe venit achitat la
buget.
Dar în cazul când cota impunerii v-a fi 15 %, atunci această majorare a venitului
impozabil asigurată de ajustarea cheltuielilor v-a reprezenta un dezavantaj, deoarece v-a
contribui nemijlocit la majorarea impozitului pe venit achitat la buget.
3.3 Prezentarea informaţiilor aferente cheltuielilor în Situaţia de profit
şi pierdere
Situațiile financiare reprezintă o informaţie financiară sistematizată despre
evenimentele care influenţează activitatea entităţii şi operaţiile economice. Scopul situațiilor
financiare cu destinaţie generală îl constituie prezentarea unei informaţii accesibile investitorilor
şi creditorilor reali şi potenţiali: privind situaţia financiară a întreprinderii, indicatorii activităţii
acesteia şi fluxul mijloacelor băneşti, privind resursele economice şi datoriile entităţii,
componenţa activelor şi a surselor de formare a acestora, precum şi modificările lor, fiind
necesare unui cerc larg de utilizatori în luarea deciziilor economice.
Conform S.N.C. „Prezentarea situațiilor financiare”, Situația de profit și pierdere
cuprinde indicatorii financiari ai entităţii pe perioada de gestiune şi perioada corespunzătoare a
anului precedent. La întocmirea acesteia se foloseşte metoda contabilitatea angajamentelor.
Situația de profit şi pierderi contribuie la realizarea obiectivelor situațiilor financiare prin
dezvăluirea articolului privind profitul net şi pierderile, care este important pentru evaluarea
activităţii anterioare şi prognozarea activităţii viitoare a întreprinderii. Rezultatele diverselor
tipuri de activităţi ale entităţii diferă între ele prin stabilitate, risc şi previzibilitate. Publicitatea

65
acestor articole este necesară pentru înţelegerea rezultatelor financiare obţinute în perioada de
gestiune şi aprecierea rezultatelor viitoare. [1.8]
Tehnica de întocmire a situației de profit și pierdere constă în completarea fiecărui rând
în baza rulajelor aferente conturilor de venituri și cheltuieli din clasele 6 și 7 ale Planului General
de conturi contabile. Activitatea operaţională este activitatea de bază a întreprinderii în vederea
obţinerii venitului din vânzarea producţiei, mărfurilor, executarea lucrărilor, prestarea serviciilor,
precum şi din alte tipuri de activităţi, care nu constituie nici activitate de investiţii, nici activitate
financiară. De exemplu, veniturile din vânzarea stocurilor de mărfuri şi materiale, hârtiilor de
valoare pe termen scurt, amenzi, penalităţi, despăgubiri etc. [1.5]
În postul „Venitul din vânzări” (cod. rd 010) se reflectă venitul din vânzări, adică
valoarea produselor, mărfurilor livrate fără TVA și accize. Conform Situației de profit și pierdere
pentru anul 2016, anexa nr. 2, anexă la Situația financiară (Anexa 9) venitul din vânzări este de
8 580 085,00 lei.
În postul „Costul vânzărilor” (cod. rd 020) se reflectă costul produselor, mărfurilor
realizate, lucrărilor executate, serviciilor prestate, reflectat în debitul contului 711 „Costul
vânzărilor”. La finele fiecărei luni rulajul debitor al contului 711 „Costul mărfurilor” se transferă
în poziția lunii corespunzătoare din Cartea Mare (Anexa 63). Astfel pentru perioada de gestiune,
costul vânzărilor constituie 6 640 653,00 lei.
Postul „Profit brut (pierdere globală)” (cod. rd 030) reprezintă diferența dintre mărimea
venitului din vânzări (rd 010) și costul vânzărilor (rd 020). Astfel suma reflectată în Situația de
profit și pierdere (Anexa 9) va fi 1 939 432,00 lei obținută din diferența 8 580 085,00 lei –
6 640 653,00 lei.
În postul „Alte venituri activitatea operațională” (cod. rd 040) se înregistrează veniturile
constate, reflectate în creditul contului 612 cu aceeași denumire. Conform Situației de profit și
pierdere pentru anul 2016, anexa nr. 2, anexă la Situația financiară (Anexa 9), alte venituri din
activitatea operațională constituie 1 593,00 lei.
Postul „Cheltuieli de distribuire” (cod. rd 050) reflectă cheltuielile aferente vânzării
produselor finite, mărfurilor și serviciilor. La finele fiecărei luni în Cartea Mare se înregistrează
soldul final, rulajul debitor și creditor, soldul final care mai apoi să fie folosită la întocmirea
Situației de profit și pierdere. Conform Situației de profit și pierdere pentru anul 2016, anexa nr.
2, anexă la Situația financiară (Anexa 9), cheltuielile de distribuire pentru perioada de gestiune
constituie 163 725,00 lei.
În postul 713 „Cheltuieli administrative” (cod. rd 060) se înregistrează cheltuielile
aferente dirijării întreprinderii. Ținând cont de cheltuielile administrative reflectate în Cartea

66
Mare (Anexa 63), la rândul 060 din Situația de profit și pierdere (Anexa 9) se reflectă suma de
1 548 541,00 lei.
În postul „Alte cheltuieli din activitatea operațională” (cod. rd 070) din Situația de profit
și pierderi se reflectă cheltuielile înregistrate în debitul acestui cont. Astfel, conform Cărții Mari
(Anexa 63) entitatea a suportat alte cheltuieli operaționale în sumă de 348 663,00 lei și la rândul
070 al Situației de profit și pierdere se indică suma respectivă de 348 663,00 lei.
În postul „Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)” (cod. rd 080) se
reflectă rezultatul financiar determinat în modul următor:
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) = Profit brut (pierdere) (rd 030) + Alte
venituri din activitatea operațională (rd 040) – Cheltuieli de distribuire (rd 050) – Cheltuieli
administrative (rd 060) - Alte cheltuieli din activitatea operațională (rd 070). Astfel, în Situația
de profit și pierderi, rezultatul din activitatea operațională s-a constatat pierdere în mărime de
119 904,00 lei.
Cheltuielile din alte activități sunt reflectate în postul „Rezultatul din alte activități”
(cod. rd 090) se reflectă diferența dintre venituri și cheltuieli din operațiunile legate mișcarea
altor activități. Astfel, conform Situației de profit și pierdere pentru anul 2016, anexa nr. 2, anexă
la Situația financiară (Anexa 9), la entitatea ,,SIERRA” SRL se constată profit din alte activități
în mărime de 57 373,00 lei.
În postul „Profitul (pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare” (cod. rd 100) se
reflectă rezultatul financiare obținut de întreprindere în cursul perioadei de gestiune din toate
felurile de activități și rezultatul excepțional. Acest indicator, numit profit contabil, pentru
perioada de gestiune analizată este egală cu rezultatul din activitatea economico-financiară și
reprezintă o pierdere în mărime de 62 531,00 lei.
Postul „Profit net (pierdere netă)” (cod. rd 120) reprezintă diferența dintre „Profitul
(pierderea) perioadei de gestiune până la impozitare” (cod. rd 100) și „Cheltuieli (economii)
privind impozitul pe venit” (cod. rd 110) care în perioada de gestiune sunt calculate în mărime de
14 231,00 lei. Datele din acest rând trebuie să corespundă cu profit net (pierdere netă) al
perioadei de gestiune reflectate în bilanțul contabil (cod. rd 360). Pornind de la datele prezentate
de autor, atunci pierderea netă a entităţii „SIERRA” SRL reprezintă 76 762,00 lei reflectată în
Situația de profit și pierdere (Anexa 9).
În baza datelor prezentate de autor se observă că entitatea ,,SIERRA” SRL întocmeşte
Situația financiară în formă simplificată, deoarece în conţinutul politicii de contabilitate a
entităţii este stipulat că contabilitatea în cadrul entităţii se ţine în concordanţă cu sistemul
contabil complet în partidă dublă, ceea ce reprezintă întocmirea Situației financiare complete

67
Bilanţului contabil şi Situației de profit şi pierderi, Situația modificărilor capitalului propriu. De
asemenea celelalte situații financiare sunt necesare de întocmit întrucât entitatea ,,SIERRA” SRL
beneficiază de un credit de la o bancă comercială, astfel v-a întocmi neapărat Situația fluxurilor
de numerar şi încă un şir de documente care reprezintă drept argument de încredere că entitatea
îşi v-a onora obligaţiunile de achitare conform unor cerinţe impuse de banca comercială
respectivă.
Compartimentul de cheltuieli contabilizate la entitatea analizată ,,SIERRA” SRL se
reflectă de asemenea și în Anexa 8 la Situația financiară (Anexa 9), astfel conform acestei anexe
în perioada de gestiune curentă se înregistrează costul vânzărilor în rd. 060 la suma de
6 640 653,00 lei, variația stocurilor este nulă deoarece entitatea analizată nu posedă activități ce
ține de stocuri. Cheltuieli cu personalul privind retribuirea muncii din rd. 080 înregistrează
valoarea de 396 144,00 lei, iar în rd. 090 cheltuielile de asigurări sociale și medicale respectiv
sunt în mărime de 108 399,00 lei.
Amortizarea și deprecierea activelor imobilizate pe parcursul anului de gestiune a fost
calculată în mărime de 563 109,00 lei indicată în rd. 100, la valoarea de 993 227,00 lei s-au
înregistrat alte cheltuieli din activitatea operațională descris în rd. 110 al anexei 8. În rd. 120 al
anexei 8 la Situația financiară (Anexa 9) se înregistrează cheltuieli din alte activități în mărime
de 328 069,00 lei. Următorul rd. 130 indică totalul cheltuielilor efectuate de către ,,SIERRA”
SRL pe parcursul perioadei de gestiune 2016 care sunt în valoare de 9 029 651,00 lei.
Pe lângă Raportul financiar anual 2016 la Departamentul Statistică entitatea mai
prezintă şi următoarea dare de seamă anuală în care de asemenea sunt dezvăluite informaţii
referitor la cheltuieli:
- Raportul statistic consumurile şi cheltuielile întreprinderii 5-CI pentru TRIM IV 2016 din
15.02.2017 (Anexa 67) în care se prezintă informaţia cu privire la consumurile si cheltuielile
întreprinderii în perioada de gestiune. [1.38]
Pe poziţia ,,Costul de procurare a mărfurilor vândute” (cod rd 0190) se arată costul
produselor, mărfurilor vândute, lucrărilor executate, serviciilor prestate, care a constituit în
perioada de gestiune: 935,9 mii lei.
Pe poziţia ,,Consumuri şi cheltuieli” (cod rd 0200) se arată suma formată din însumarea
consumurilor şi cheltuielilor materiale, consumurilor şi cheltuielilor aferente serviciilor prestate
de terți, uzura activelor pe termen lung, remunerarea muncii, contribuţii privind asigurările
sociale de stat şi medicale obligatorii şi alte consumuri şi cheltuieli operaţionale în mărime de
4169,4 mii lei.

68
Datele referitoare la ,,consumuri şi cheltuieli materiale” (cod rd. 0300) reflectă conform
datelor obţinute pe anul 2016 ,,SIERRA” SRL valoarea de 3589 mii lei, inclusiv:
- Combustibil (cod rd. 0320), în mărime de 3589 mii lei.
Datele referitoare la ,,consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi” (cod rd.
0500) reflectă conform datelor obţinute pe anul 2016 ,,SIERRA” SRL valoarea de 20,3 mii lei,
inclusiv:
- De comunicaţii (cod rd. 0520), în mărime de 32,9 mii lei.
Datele referitoare la ,,amortizarea activelor pe termen lung” (cod rd. 0700) reflectă
conform datelor obţinute în perioada de gestiune de către entitatea analizată ,,SIERRA” SRL în
valoare de 136,6 mii lei. Datele referitoare la ,,remunerații de personal” (cod rd. 0800) reflectă
conform datelor obţinute pe anul 2016 la entitatea ,,SIERRA” SRL suma de 113,7 mii lei.
Datele referitoare la ,,contribuţiile privind asigurările sociale de stat şi medicale
obligatorii” (cod rd. 0900) reflectă conform datelor obţinute în perioada de gestiune la entitatea
respectivă valoarea de 31,2 mii lei.
Datele referitor la ,,alte consumuri şi cheltuieli operaţionale” (cod rd. 1000) reflectă
conform datelor obţinute pe parcursul anului 2016 în evidența contabilă a entității ,,SIERRA”
SRL suma de 278,6 mii lei, inclusiv:
 Privind locațiunea (cod rd. 1010), în sumă de 46,0 mii lei;
 Privind dobânzile pentru credite bancare şi împrumuturi (cod rd. 1050), la suma de 14,5mii
lei;
La sfârșitul perioadei de gestiune se efectuează inventarierea integrală a patrimoniului,
decontărilor şi datoriilor reflectând rezultatele obţinute în conturile contabile respective.
Operaţiile date sunt succedate de închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli. Pentru ca
rapoartele financiare să deţină un grad sporit de veridicitate este nevoie de respectarea unor
reguli privind pregătirea şi prezentarea situațiilor financiare. Una din regulile principale ar fi cea
de modificarea a Situațiilor financiare conform prevederilor S.I.R.F., deoarece raportarea
conform SIRF oferă un şir de avantaje indiscutabile faţă de S.N.C.

69
CONCLUZII
Globalizarea economiei condiționează necesitatea perfecționării contabilității
cheltuielilor, care constituie unul din cele mai importante și dificile sectoare de evidență a
oricărui agent economic. În cadrul acestui sector, se formează un șir de indicatori financiari care
prezintă interes pentru toate categoriile de utilizatori ai informației contabile și servesc drept
bază pentru calcularea rezultatului fiscal.
În prezenta lucrare de licenţă, bazat pe materialele entității „SIERRA” SRL a fost
descrisă componența, clasificarea, documentarea și înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor
întreprinderii, precum componența și structura acestora pe tipuri de activități, evoluția lor pe
parcursul perioadei de gestiune, partea dominantă a cheltuielilor pe tipuri de activități în sumă,
aprecierea rezervei de micșorare a cheltuielilor pe viitor.
După părerea autorului, ținerea evidenței contabile la compania analizată se efectuează
în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, Legea contabilității și a actelor
legislative și normative ale Republicii Moldova, cu modificări și completări ulterioare.
Organizarea contabilității la compania sus menționată permite oglindirea corectă și la
timp a proceselor economice, controlate și analizate, pentru ca acestea să fie cât mai accesibile
utilizatorilor interni și celor externi.
În general forma de contabilitate folosită la întreprindere este automatizată. Aici se
folosește programa 1C, această programă asigură introducerea, păstrarea, căutarea și verificarea
versiunii electronice. Sistemul circulației documentelor sub programa 1C permite a reglementa
formarea masivului informației contabile, a crea baza pentru excluderea pierderilor
documentelor, sporește controlul asupra îndeplinirii dispozițiilor privind pregătirea si prelucrarea
documentelor, păstrarea acestora. Anumite documente sunt întocmite şi în mod manual, ceea ce
reprezintă un moment negativ, majorându-se volumul lucrărilor necesare precum şi
probabilitatea apariţiei erorilor. Acest lucru ţine de mediul intern de activitate al entităţii.
Ținerea evidenței contabile la entitatea analizată „SIERRA” SRL conform planului de
conturi vechi și întocmirea situațiilor financiare de tip nou semnifică un moment negativ și
implică multe erori în prezentarea datelor utilizatorilor de informație atât interni, cât și celor
externi, autorul concluzionează iresponsabilitatea contabilului-șef la nivel înalt.
Utilizarea cheltuielilor din alte activități la nivel limitate generează atât avantaje, cât şi
dezavantaje în cadrul evidenței contabile, dar un beneficiu cert este faptul că nu influenţează
diminuarea profitului perioadei de gestiune.

70
Ca moment negativ în contabilitatea este lipsa contului de cheltuieli de deplasare din
activitatea entității, deoarece entitatea practică intens activitățile specificate în contul acestor
cheltuieli din activitatea operațională, astfel pot argumenta faptul că reducerea avantajelor
economice la această entitate este provocată în mare parte de excluderea cheltuielilor privind
deplasarea personalului din procesul activității ei. Dar totodată în urma analizei efectuate autorul
a constatat că în urma crizei economice instalată pe piața autohtonă efectele sale negative a
afectat profund activitatea de bază a entității analizate ,,SIERRA” SRL, astfel diminuarea
solicitărilor privind serviciile de transport național și internațional duce la lipsa deplasărilor în
scop de serviciu.
La nivel general entitatea analizată ,,SIERRA” SRL ar trebui să concentreze resursele
sale asupra acelor activităţi auxiliare care sunt mai profitabile, dar totodată să practice într-o
măsură mai mare şi celelalte activităţi, şi respectiv în cazul unor crize economice ramurale aceste
activităţi auxiliare vor putea acoperi presupusele pierderi din activitatea auxiliară în care au fost
concentrate mai multe resurse cu profiturile obţinute din celelalte activităţi.
În final autorul concluzionează că datorită faptului că scopul major al oricărei entităţi,
care desfăşoară activitate de antreprenoriat este obţinerea veniturilor maxime cu consumuri şi
cheltuieli minime, tema analizată va necesita în permanenţă o atenţie deosebită.

71
BIBLIOGRAFIE

I. ACTE NORMATIVE

1.1 Codul Fiscal al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 102-
103 din 23 august 2001.
1.2 Codul civil al Republicii Moldova din 06.06.2002 nr. 1107. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 82-86 din 22.06.2002.
1.3 Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 159-162 din 29.07.2003.
1.4 Legea vânzării mărfurilor nr. 134 – XIII din 3 iulie 1994. În: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 17 din 08.12.94.
1.5 Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
2007, nr.90-93, art.399, cu modificările și completările ulterioare.
1.6 Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010. În: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr 206-209 din 22.10.2010.
1.7 Standardul Naţional de Contabilitate “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile,
erori și evenimente ulterioare” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din
06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.233-237, art.1533.
1.8 Standardul Naţional de Contabilitate ”Prezentarea situaţiilor financiare” aprobat prin Ordinul
Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova
2013, nr.233-237, art.1533.
1.9 Standardul Naţional de Contabilitate ”Stocuri” aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor
nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.233-237,
art.1533.
1.10 Standardul Naţional de Contabilitate ”Creanțe și investiții financiare” aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova 2013, nr.233-237, art.1533.
1.11 Standardul Naţional de Contabilitate ”Venituri” aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.233-
237, art.1533.
1.12 Standardul Naţional de Contabilitate ”Cheltuieli” aprobat prin Ordinul Ministerului
Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.233-
237, art.1533.

72
1.13 Standardul Naţional de Contabilitate ”Creanțe și investiții financiare” aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova 2013, nr.233-237, art.1533.
1.14 Standardul Naţional de Contabilitate ”Diferențe de curs valutar și de sumă” aprobat prin
Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova 2013, nr.233-237, art.1533.
1.15 Planul general de conturi contabile aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118
din 06.08.2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.233-237, art.1533.
1.16 Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 1 “Prezentarea Situaţiilor Financiare”.
Aprobat de Consiliul IASC la 01.07.1998.
1.17 Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în
Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1068 din
20.10.2000.
1.18 Regulamentul privind modul de efectuare a inventarierii nr.60 din 29.05.2012. În:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 166-169 din 10.08.2012.
1.19 Regulamentul cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova
aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 05.01.2012.
1.20 Indicațiilor metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului
produselor și serviciilor aprobat prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.118 din 06.08.2013.
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2013, nr.233-237, art.1533.
1.21 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016 Nr. 156 din 01.07.2016;
1.22 Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2016 Nr. 157 din
01.07.2016.
II. MANUALE, MONOGRAFII, LUCRĂRI DIDACTICE, BROŞURI
1.23 BUCUR, Vasile, BĂDICU, Galina. Contabilitatea rezultatelor financiare și performanța
entităților de telecomunicații: Monografie. Chişinău: ASEM, 2016. 304 p. ISBN 978-9975-
75 765-2.
1.24 DUDIAN, M.; HURU, D. Teoria economică a firmei. Bucureşti: Editura ASE, 2003.
234p., ISBN 973-594-289-5.
1.25 DUŢESCU, A. Ghid pentru înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de
Contabilitate, Bucureşti: Editura CECCAR, 2001. 285 p., ISBN 973-8478-16-2.
1.26 EBBEKEN, K; POSSLER L.; RISTEA, M. Calculaţia şi managementul costurilor.
Bucureşti: Editura Teora, 2000. 390p., ISBN 973-20-0581-5.

73
1.27 EPURAN, M.; BĂBĂIŢĂ, V.; GROSU, C. Contabilitatea financiară în noul sistem
contabil. Timişoara: Editura de Vest, 1994. 303 p., ISBN 973-36- 0231-0.
1.28 FELEAGĂ, N.; IONASCU, I. Contabilitate financiară. Bucureşti: Editura de Vest,
1993. 894 p., ISBN 973-96487-2-X.
1.29 MĂRGULESCU, D.; NICULESCU, M.; ROBU, V. Diagnosticul economico-financiar.
Concepte, metode şi tehnici. Bucureşti: Editura Coresi, 1994. 138p, ISBN 973-590-721-6.
1.30 NEDERIŢĂ, A. Corespondenţa conturilor contabile conform prevederilor S.N.C. şi
Codului fiscal. Chişinău: Contabilitate şi audit, 2007. 640 p., ISBN 978-9975-9546-4-8.
1.31 NEDERIŢA, Alexandru, SAJIN, Iurie. Probleme ale contabilității și auditul decontărilor
comerciale: Monografie. Chişinău: ASEM, 2010. 231 p. ISBN 978-9975-75-524-5.
1.32 ŢIRIULNICOVA, N.; PALADI, V.; GAVRILIUC, L. Analiza rapoartelor financiare.
Chişinău: Editura Tipografia Centrală, 2005. 297 p., ISBN 978-9975-78-995-0.
1.33 ȚURCANU, Viorel, GOLOCIALOVA, Irina. Raportarea financiară conform
standardelor internaţionale. Chişinău: IS Tipografia Centrală, 2016. 462 p. ISBN 978-9975-
129-13-8.
III. PUBLICAŢII ÎN MATERIALELE CONFERINŢELOR, SIMPOZIOANELOR
1.34 BUGA, Mariana, MANTEA, Andrei. Esenţa şi particularităţile aplicării diferenţelor de
sumă în diverse situaţii. În: Alte întrebări privind planul general de conturi contabile,
Revista Contabilitate și audit Nr. 12, pag. 34 din 2016.
1.35 NEDERIŢA, Alexandru. Aspecte metodologico-aplicative ale contabilității rezultatului
din tranziția la noile SNC. În: Contabilitatea, auditul și analiza economică între
conformitate, schimbare și performanță: conf. şt. inter., 02.04.2016. Chişinău: ASEM, 2016,
pp. 32-34. ISBN 978-9975-75-750-8.
IV. ARTICOLE DIN EDIŢII PERIODICE
1.36 NEDERIŢA,Alexandru. О некоторых вопросах составления и представления
финансовых отчетов за 2016. Contabilitate şi audit. 2016, nr.1, pp. 7-19. ISSN 1813-4408.
V. RESURSE ELECTRONICE
1.37 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la situaţia din 17.07.2016 [online].
Disponibil: http://www.mf.gov.md/actnorm/contabil/standartraport.
1.38 ȚUGULSCHI, Iuliana, COTOROS, Inga. Abordări şi controverse privind contabilitatea
costurilor. Economica [online]. 2015, nr. 3 (89), pp. 53-58. ISSN 1810-9136. Disponibil:
http://www.ase.md/publicatii/revista-economica.html#2015

74