Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect

Implementarea sistemului ISO 17025 în


Laboratoarele de control a contaminanților

Manipularea obiectelor de
încercare și etalonare

Profesor îndrumător, Student,

Conf. Dr. MUREȘAN Crina Dumitrașcu Elena, SAPCO anul I

1
LCSA

PROCEDURĂ GENERALĂ Exemplar:


MANIPULAREA OBIECTELOR DE Pagina 2 / 8
ÎNCERCARE ȘI ETALONARE Revizia: 0 / 21.05.18
Editia: 1 / 21.05.18
COD PG – 46

Elaborat Verificat Aprobat


Nume: Dumitrașcu Elena Doina Mitrea Vasile Cristi
Funcţia: Responsabil calitate Rector Director general
Data : 21.05.2018 21.05.2018 21.05.2018
Semnătura:

EXEMPLAR CONTROLAT

EXEMPLAR NECONTROLAT

Acest document este proprietatea LCSA din USAMV Cluj. Copierea, difuzarea sau utilizarea lui, chiar
parţială, în exteriorul USAMV Cluj este interzisă, dacă nu există acordul conducerii.

2
Exemplar nr.
PROCEDURĂ GENERALĂ
LCSA MANIPULAREA OBIECTELOR Pagina: 3 / 8
DE ÎNCERCARE ȘI ETALONARE Ediţia: 1 / 21.05.18
Cod: PG – 46 Revizia: 0 / 21.05.18

CUPRINS

0 Evidenţa aprobărilor şi reviziilor …...............................................................……......... 4

1 Scop…..........................................................................................................…….…….. . 5

2 Domeniu de aplicare…................................................................……..........…………… 5

3 Documente de referinţă…............................................................................………….… 5

4 Terminologie, Abrevieri….............……………................................................................ 5

5 Măsuri prealabile …...........................................................………………...............…. 6

6 Descriere procedură …...........................................................………………...............…. 6

7 Responsabilităţi ….......................................................................................................... 8

3
Exemplar nr.
PROCEDURĂ GENERALĂ
LCSA MANIPULAREA OBIECTELOR Pagina: 4 / 8
DE ÎNCERCARE ȘI ETALONARE Ediţia: 1 / 21.05.18
Cod: PG – 46 Revizia: 0 / 21.05.18

EVIDENȚA APROBĂRILOR ȘI REVIZIILOR

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


pagină revizie pagină revizie pagină revizie
1 0 6 0
2 0 7 0
3 0 8 0
4 0
5 0

Activitatea / Nume, prenume, data şi semnătura


procesul evidenţiat
Revizia /
(Numărul ediţiei
Ediţia Elaborat Verificat Aprobat
sau caPOtolul /
paginile revizuite)
R0 / Ed1 Elaborare procedura Dumitrașcu Doina Mitrea Vasile Cristi
Ediţia 1 Elena

21.05.18 21.05.18 21.05.18

4
Exemplar nr.
PROCEDURĂ GENERALĂ
LCSA MANIPULAREA OBIECTELOR Pagina: 5 / 8
DE ÎNCERCARE ȘI ETALONARE Ediţia: 1 / 21.05.18
Cod: PG – 46 Revizia: 0 / 21.05.18

1. SCOP

Procedura stabileşte modul de recepţie, manipulare, depozitare, păstrare şi/sau returnare a


obiectelor de încercări: materie prima, produse alimentare, în cadrul LCSA din USAMV Cluj.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în LCSA din USAMV Cluj pentru primirea, înregistrarea, codificarea
mostrelor, manipularea probelor în laborator.
Procedura nu este aplicabilă pentru laboratorul controlului factorilor fizici, care efectuează măsurări
instrumentale.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1 SR EN ISO 17025:2005 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de


Încercari/etalonări

3.2 SR EN ISO 9000:2015 - Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi


vocabular.

3.3. Managementul calității, Apostu Sorin, 2009, Ed Risoprint

4. TERMINOLOGIE ȘI ABREVIERI

4.1 Terminologie

4.1.1 Procedură generală - Procedură documentată / scrisă care stabileşte regulile şi


responsabilităţile de ţinere sub control a activităţilor corespunzătoare cerinţelor de management
şi tehnice.

5
4.1.2 Revizie - Modificarea unor rânduri / paragrafe din maxim 50% din numărul de pagini al
unui document al sistemului calităţii.

4.1.3 Ediţie - Modificarea fie a unor rânduri / paragrafe din peste 50% din numărul de pagini
al unui document al sistemului calităţii, fie a numărului total de pagini al unui document al
sistemului calităţii/sigurantei si sigurantei din LCSA sau o dată la 4 ani.

4.2 Abrevieri

4.2.1 USAMV - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj

4.2.2 LCSA - Laboratorul Calitatii și Sigurantei Alimentelor

4.2.8 PG - Procedură Generală

4.2.11 Ed - Ediţie

4.2.12 R – Revizie

5. MĂSURI PREALABILE – NU E CAZUL!

6. DESCRIERE PROCEDURĂ
6.1 Primirea, inregistrarea, codificarea mostrelor

6.1.1.Primirea, înregistrarea, codificarea mostrelor în laborator se efectueaza de


persoanele abilitate, în încăperi speciale cu acces limitat cu întocmirea procesului verbal de
codificare a probelor (formularul 317-3/e). La recepţia obiectelor de încercări trebuie
înregistrată orice anormalitate sau abatere de la condiţiile normale sau specificate, descrise în
metoda de încercare. Atunci, când există îndoieli referitoare la calitatea unui obiect sau el nu
este conform cu descrierea furnizată sau informaţia este insuficientă, responsabilul trebuie să
consulte cu clientul cu înregistrarea rezultatului discuţiei.
6.1.2 Eşantioanele se înregistrează în Registrul nr.305/e „Registru distribuirii probelor
producţiei prezentate pentru certificare” pentru încercări codificat respective pentru asigurarea
identificării probelor pe toată durata prezenţei de la prelevare până la eliberarea Raportului a
încercărilor de laborator– formularul343/e. Codul este alcătuit din 5 grupe de cifre: numărul de

6
ordine (înregistrare), numărul laboratorului, numărul probei în serie, cantitatea probei în serie,
ultima cifra a anului de primire a probei, de exemplu:
1200.3.2.2.12
1200 -Numarul de ordine (înregistrare) din regisrtu.
3 -Numarul laboratorului.
2 -Numarul probei in serie
2 - Cantitatea probelor
9- Ultima cifra a anului de primire
6.2 Manipularea probelor în laborator
6.2.1 Probele codificate sunt îndreptate în laborator însoţite de procesul verbal de codificarea
probelor (mostrelor)formularul nr. 317-3/e. Probele se înregistrează laboratorului de încercări şi
se păstrează pe toată durată existenţei obiectului în laborator. Eşantioanele se transmit în
laborator unde, de la primirea probelor până la finalizarea efectuării încercărilor, probele se
păstrează în condiţii de securitate şi de mediu specifice produselor prezentate, ce nu permit
deteriorarea sau pierderea acestora. În caz când probele necesită păstrare în condiţii speciale (ex.
frigidere),aceste condiţii se menţin, se monitorizează şi se înregistrează.
Laboratorul asigură condiţii sigure de păstrare a probelor, care vor fi restituite după
finisarea încercărilor agentului economic (la solicitare).
6.2.2 După finalizarea investigaţiilor, probele nefolosite sau rămăşiţele lor la solicitarea
clientului pot fi restituite clientului cu întocmirea actului de înapoiere a probelor (mostrelor) sau
se nimicesc. În cazuri când eşantioanele sunt utilizate pentru investigare sau neutralizare, se
completează actul de decontare aprobelor (mostrelor).
6.2.3 Laboratorul este obligat de a asigura păstrarea din volumul selectat a unui eşantion
de probă codificată (cu excepţia produselor uşor alterabile) în calitate de exemplar de
control,care va permite de a efectua încercări suplimentare (la necesitate) în cazuri de reclamaţii
referitoare la activitatea laboratorului.
Se asigură condiţii de păstrare adecvate a probelor de control în laborator conform
cerinţelor documentelor normative pentru produsul dat (frigidere, congelatoare, depozite,
suporturi, etc). Probele se păstrează în condiții care asigură identitatea lor (etichetarea respectivă)
și componența inițială (frigider sau în la temperatura camerei în loc special pentru păstrarea
probelor în laborator). Durata păstrării probelor de control corespunde termenului de valabilitate

7
a produsului şi/ori a duratei procedurii de examinare a solicitării agentului, După expirarea
termenului, probele de control se restituie clientului (pentru probe de produse industriale la
solicitare) sau se decontează completând actul de decontare (de către specialiștii din secţie
expertize în sănătate publică).

6.2.4. Dacă probele aduse în laborator nu corespund cerinţelor stabilite, eşantionarea


probelor pentru încercări de laborator (volumul insuficient pentru efectuarea încercărilor, produs
deteriorat, cu termenul de valabilitate expirat, alte cauze) probele se supun rebutării şi returnării
în secţia expertize în sănătate publică. Proba rebutată se înregistreză în Registrul rebutării
probelor, materialului primit pentru investigaţii.

7. RESPONSABILITĂȚI
7.1 Managerul calității - efectuarea auditului intern privind respectarea procedurii,
revizuirea procedurii;

7.2 Rector – supervizarea îndeplinirii procedurii;


7.3 Directorul general – aprobarea procedurii;
7.4 Şeful laboratorului – responsabilitatea pentru organizarea investigaţiilor a probelor
prezentate în laborator şi eliberarea în termen a rezultatelor obţinute, păstrarea probelor în
condiţii corespunzătoare, înapoierea probelor dacă este posibil(la solicitarea secției
expertize în sănătate publică/agentului economic).
7.5 Personalul laboratoarelor - îndeplinirea procedurii, respectarea termenilor de efectuare
a încercărilor şi prezentarea proceselor verbale a încercărilor de laborator, păstrarea
probelor în condiţii adecvate.