Sunteți pe pagina 1din 171

woci 4g-

aUZDUGAN
e

MIRESME DIN STEPA


PO EZI I

BUCURETI .

EDITURA LITERARA A CASEI SCOALELOR


1922
,e I 11111111111111111111111
www.dacoromanica.ro
ION I3UZDUGAN

MIRESME
DIN

STEPA
POEZII

I3UCURESTI
EDITURA CASEI SCOALELOR
1922

www.dacoromanica.ro
Ta, Care vesnicului haos
I-ai dat lumina diminetii
§'i Lumilor din vechi repaos
Le-ai heirditil miscarea Vie(ii ;

Tu, Care m'ai zidit pe lume


Dup'al Tdu chip si-asemdnare:
Cu trup din trupul albei hume
suflet din senin si soare;

Tu, Care nzi-ai sddit avdntul


In suflet, spre Nemdrginire ;
Desleagd-mi, Tainice, Cuedntul,
Sd-(i cdnt eterna Nemurire !..

www.dacoromanica.ro
Mi-ai dat Tu inimii sci guste
Din cupa xdrilor de aur
Be lia nopglor auguste,
Incununate 'n veci cu laur ;

Mi-ai dat $i sufletul sel bee,


In cramele singurciteitii,
Spuniosul vin de curcubee,
Stors din ciorchinii diminegi...

Dar x.orii ccind mijeau sd rupd


Tdria noptii si-a tdcerii,
Mi-ai dat set beau din magra cupd
Otrava dulce a Durerii...

De-atunci prin vremi fdptura-mi duce


Povara pcicatoasei tine,
§'i scingerand mereu sub cruce
Imi sui calvarul cdtre Tine !...

www.dacoromanica.ro
De biciul Tdu de foc si grin deni.
Fdptura nu mi-o pot ascunde :
Cad pururea si pretutindeni
Neimblanzitu-Ti ochi peitrunde !

Tdrand vremelnicia humei


strdbdtdnd spinoasa-Ti cale:
Mi-ai dat s'aud suspinul Lumei
toata pdmeinteasca jale:

Mi-ai dal urechilor s'audd,


Cum geme ' n piept de stdnci isvorul,
65i patima cum geme crudd,

Cdnd clocoteste 'n inimi dorul !

dat s'aud ritmat cum bate


311-ab
Ca marea 'n teirm al vigil sbucium,
doine triste, nectintate,
Cum pldng in teinguiri de bucium

5 ---

www.dacoromanica.ro
Cum se urzesc a vremii arii
De jale si de veselie,
$i'n codru cum vuese strjarii,
aind freamettd a vijelie...

In noaptea plind de misteruri


Asrult in pace cum se cerne
Cu psalmodiile din ceruri
C'dntarea sferelor eterne.,.

y,S'i deslusesc in miez de noapte


Otindirea linistei addncd,
Fiorul tainicilor soapte
yS'i visul soimilor din steincd...

In tot ce-aud f i'n tot ce n'etud,


In tot ce-a fost, va fi si, este :
Pre Tine, Doamne, eu te laud
In cdntul sire felor aceste !

6 -7-

www.dacoromanica.ro
Tu drept eomori dat povestea
Sz; drept toiag mi-ai dat Cuvantul:
§7, imnul meu, purttindu-Ti vestea,
Sldvind va rdseoli Pdintintul !

Ta - aprinzi pe boltile 'nstelate


Luinina eandelelor pale;
Eu peste tot 0 peste toate,
Vdd urmele Fiingi Tale.

In brazda negrelor ogoare,


Pe lanul auriu de pane:
Vdd rodnicia-Ti ereatoare
deirnicia Ta, Stdptine!

In tot ce sufere i luptd,


In om, tn ['future, n floare:
Eu vdd un strop de viatd ruptd
Din Viata Ta nemuritoare!

www.dacoromanica.ro
.s9i 'n tot ce mioei Universul
Cu Lumile din crugul Vremii :
Vibreazei Cugetu-p, ca versul,
In ritmul strofelor Poemii!...

Fii binecuaintat, Peirinte,


Stdpein pe-a lumii 'mpeiratie ;
0, laset-mi, inima sci-ti ante
Meirirea Ta, meirire Tie I..

lar in preziva mântnirii,


Sei mci impeirtdrOi cu Tine :
0, Ta, isvor al Nemuririi,
Lmnina rgnicil Lumine!...

www.dacoromanica.ro
IN STEPA.

www.dacoromanica.ro
FLORI DIN STEPA

Voi, miresmate flori albastre,


Ce ra'skriti sfios In cale
Din sAnul ampurilor noastre,
topii hilniti cu chin si jale...

Copii orfani, copii glbatici,


Voi cresteti, cresteti In buistru :
Sub codrii desi si singuratici
In tura dintre Prut si Nistru...

11

www.dacoromanica.ro
Cu cAprioarele i cerbii,
Acolo'n bitlgrii de stepe,
Vorbiti rnereu prin soapta ierbii,
Dar eine limba va" pricepe?...

CAci jalba voastra 'ndureratà


S'a' pierde'n vijelia vietii:
Ca valu'n marea volburatA,
Ca fumul in albastrul cetii...

Dar astAzi, florilor sihastre,


Su Icing, cimbru i ngvalnic:
A voastre-s largurile-albastre,
Al vostru e tot campul falnic!

***
Pe verzile ampii si dealuri,
Sub ploaea razelor de soare:
Saltati in legNiiiiri de vahiri
Voi, florilor mirositoare!

12

www.dacoromanica.ro
Din rousencinqeti cureubee
In zori de purpuri schpitoare:
In ochii voOri se scântee
MUrgele de mgrgAritare...

Sub gene lacrimi de rubine


lAsati s'a picure'n §iraguri:
Sh; vie roiuri de albine
SA va' adune mierea'n faguri...

Si tot ce-i viuo Salrutare


SA v5, aduca, dimineata;
Din proaspAtul nectar de floare
Sg-§i indulcease'o clipg viatal..

- 13 -

www.dacoromanica.ro
IN BUGEAG

Priveste'n lung si'n mat pAmtmtul:


Covoare verzi de stepe ;
NeastknOrat se plimba: vântul,
Prin câmpul din Bugeag ;
0, eine jalea i-o pricepe
Drumetului pribeag ?...

Tot camp si camp, cat prinzi ieu oehii !


Tar eolo peste ripe,
Ca uriase negre draehii,
Stau morile de vânt
Cu sdrentuitele aripe,
Lasate la pArnânt ...

14

www.dacoromanica.ro
Sub zarile nemarginite
Se'na4a cumpeni de fântâni
Pe laugh,' drumuri p'airasite,
Dând semn la calator
ii par'ca-s cocostarci batrani,
Infipi inteun picior ...

Priveste'R lung si'n lat Bugeagul !


Ca largul lui imi este
Sub cer i sufletul, pribeagul ...
0, eine v'a 'nOlege dorul
Si jalnica poveste,
Ce-o poarta calatorui ?!.

15

www.dacoromanica.ro
0, STEPA MEA!

$. cat privesti in jur si'n larg at vezi sub zare


Curg ape verzi de ierbi in valuri cu vMtori:
Priveste in arnurg, sau vei privi in zori
Acelas ocean, etern In frgmântare ! ...

Pe ierburi scAnteind s'aprivd ma'rogritare


*i curcubee ard in roua de pe flori,
Abia din când-in-când un stol lugar de nori
*i-abate ralacind o umbra eaTaloare ...

16

www.dacoromanica.ro
0, stepà, stepa mea QU valuri de smarild,
Sub bolta de azur oemArginità mare,
Ah, lasii-mA'n balsam tot sufletul sA-mi, scald:

SA mA scufund pe veci in tainica-0 vatoale!


SA mA renase un fir de iearbA, sau o &are,
Si s m legAn lin sub vAntul verii cakl!

- 17 -

www.dacoromanica.ro
NOAPTEA. IN STEPA

Noaptea hergheliile
Pase pe 'ntinsul stepelor,
1.5i tresar câmpiile

De nechezul iepelor.

Dintii armAsarilor
Rup din carnea ierbelor,
Zumzetul tfintarilor
Moare 'n torsul gerbelor.

18

www.dacoromanica.ro
, Privigheaz4 stelele
Poleind fanetele,
Iar prin ierburi Ielele
Joacg. hostropetele...

Sar pe coama iepelor,


Coamele 'mpletindu-le
Si de-a lungul stepelor
Ca Anse, gonindu-le...

Trandafirii zorilor
Lumineaza" culmile,
Fluerul pgstorilor
I§i Imbie turmile...

Cantecul tilincilor
SfarmA depArthrile,
Iar ecoul stancilor
Inlioara zitrile...

19

www.dacoromanica.ro
Plang privighitorile
i suspinA mierlele,
Tar pe ampuri florile
TO revarsA perlele...

20

www.dacoromanica.ro
PASTORTI

CAmpia atilpi in legiingri de soapte...


TAcerea isvortind din neguri de Milani
Se furiseazA 'ncet cu pasi de lupi lAtritni,
Fosnind peste câmpii prin erburile coapte.. ,

Iar turrnele de oi In ugere due lapte


Din chili) grAbind la muls in strunga dela stani...
De pazg. 'n jarnl lor stau veghetorii cani
Ce latrà speriat din cAnd-in-eiind in noapte...

21 -

www.dacoromanica.ro
S'aprinde focu'n za'ri 0 lumineag dealul...
Ciobanii stan la foc, strAjuitori de creste...
0 doinii plange tristce-a fost 0 un mai este...

Cu vremea toate tree, 01 anii tree ca valnl...


Ci numai voi, Pástorio lame din poveste
Voi singuri ati rgmas cu Doina 0 Cava Inn...

22

www.dacoromanica.ro
NOAPTEA IN BUGEAG

*i.a Thisat amurgul trist catapiteasma


Purpurie - albastrà, de m'atash fina,
Câmpul Isi revars'a, thmaind mireasma
De fanqe coapte cimbru i sulfina' .
Liniste i pace peste tot se cerne,
Picurkd din cupa zArii de-alabastru,
Peste vi iidealuri noaptea Ii asterne
aIul de 'ntuneric si de cer albastru...

23

www.dacoromanica.ro
Herghelii page noaptea, sforgind pe stepe
*i nechiazg dornic arma'sari din zare:
Clinchete-argintii de nechezat de iepe
La chemarea lor rgspund din depgrtare,
*i ampia 'ntreagg de fior, tresare...

Iarba se aprinde sub scântei de roug


*i sclipesc in noapte licurici albaOri,
Tar din cer cu stele azgtoare ploug
Peste 'mpgrgtia de pgstori sihaOri...

Stepa 10 1mbracg magica ei haing,


Cu argint de lung, i safiri cusuta:
Fir cu fir de iarbg se §opteOe'n taina,
Fluture cu floare dornic se sgrutg.

24

www.dacoromanica.ro
Ori-ce vietate in belsug sà scaldA,
Ori-ce gAzA-cAntA, cH-ce ram vibreazA:
CACi in shrutarea dornicA si caldA
Noaptea cu pAmAntul sA IniblatiseazA.
* * *

,
Numai tu in tainA, strAjuesti in noapte,
Suflet singuratic, visAtor de stele,
Si te tAngui jalnic ierbelor In soapte,
Ca vrAiit de-o ZinA, fermecat de Ie le...

Tu privirea tristA ti-o porti printre astri


Si din cer I-ti pare c5. sclipesc sub gene
Doi luceferi galesi ochii ei albastri,
Si ea noaptea neagrit negrele-i sprincene.

ToatA noaptea tainic dorul I-ti aleargA


Pe aripi de visuri, colindAnd Bugeagul:
Pe intinsul stepei, pe cAmpia largA
RAtAcind te poartA donut triu, pribeagul...

25

www.dacoromanica.ro
PRISAC A NOPTII

Amurgul peste dealuri tacerea isi a0erne


i vuetul se stange in zumzet de albine,
lar roua inserarii in lacrimi de rubine
Din slava peste campuri incet-incet se cerne...

Priv 4i la feeria apusului de soare,


Cum fulgue lumina si razele cum joaa:
E cerul camp in floare si Noaptea e prisacii,
Tar stelele-s albine de aur, roitoare,
Ce se intorc din campuri, grabite pgtela zori,
Cu mana silrutarii miresmelor de flori...

26

www.dacoromanica.ro
De pazg la prisacg pe nori sra' Prisgcartil
Bgtrân cu barba a1b i pletele arunte
E Ireghetorul vepic, brazdat de griji pe frunte,
Ce-§i privigheazA Roiul, foind ca furnicarul...

StNpAnu-§i duce ochii in ziiri de luminipri,


Privind la rdiul harnic, scânteetor de munch',
Albinele-i de aur cum yin in sbor din lunca"
Pe chile lactee, dând zor la gredinipri;
Luceafgrul e match, tpfin i dadacA,
Ce-§i crtrmuqte roiul de stele in prisacsa...

Privind la Roiul lumii Eternul MeOer Faur


Rgmâne dus pe gânduri, apoi se 'nsenineazà,
VAzAnd bel§ugul muncei i c'un custor rAteazA
Din stupii de 'ntuneric un fagure de aur:
Priviti cum tae faguri felii din luna plinA
Din care curge miere in lacrimi de luminkl

27

www.dacoromanica.ro
In noaptea asta plina de farmec si mister,
Din cuibul meu de iarba, de cimbru si sulcina,
Privesc la furnicarul albinelor din cer
*i. a-si vrea sa fiu In lume o harnica albinh,"
Ce faureste pururi in noaptea ei opaca: .
Sta'panului sa-i därui in vesnica-i Prisaca
Prinosul men de miere In faguri de lumina!

28 ---

www.dacoromanica.ro
AJ VREA. SA FIU
0 STANA

Eu asi vrea s'a fiu o stanA,


Piatrà care 'n veci nu geme,
De pe-o culme dialang
Sf privesc In zAri, departe:
PADA' dincolo de Moarte,
PAnA dincolo de Vreme

Noaptea s privesc la stele,


Care trernurA pe lacuri,
Incrustand de foc mArgele,
SA privesc cum seal:4/.6,
Stelele din tabArA,
Perind veacuri dupA veacuri...

20

www.dacoromanica.ro
Eu asi vrea sit fiu o piatrA,
PinfrA albA de pe sesuri:
SA ascult, In nop0 cum latrA
TAncii cArnpului la stele,
far pe trunchiut vietii mele
Ciripind un stol de presuri....

Eu asi vrea sA fin isvorul,


Care 'n albia adAncA
Curge, legAnAndu-si dorul,
S'ascult ritmul cAntului,
Inima PAmAntului,
' Cum sh sbate 'n piept de stAnca.

Eu asi vrea sA fiu o floare,


Cupa pentr'o via0 nouà,
Cup4 pentru stropi de soare ;
Razele de curcubee,
Sufletul din ea sa-mi bee.,
Ca un proaspAt strop de roual...

- 30 -

www.dacoromanica.ro
Eu ai vrea s'a" fiu o Stank',
Piatrá, care 'n veci nu geme,
De pe-o culme diafanA,
ai privese in zàri, departe :
PALA dincolo de Vreme,
Pân dincolo de Moarte !

31

www.dacoromanica.ro
SUB VRAJA TRECUTULTH

-M

www.dacoromanica.ro
SUB VRAJA TRECUTULUI

In amurg, pe fur4 mi-ai dat ochii,


Ochi de cer cii'nflorit liliac:
Tu vAsliai, spinteand negrul lac,
Ea sorbiam crinii albelor rochii
*i doi ocM doug adâncuri de lac ...

In acerea'nsergrii diving
S'aprindeau ale nopOi fgclii,
Despiand de'ntuneric felii
Cu pumnale-aurii de luming ...
§i-aprinzAnd peste lacuri fgclii...

- 35

www.dacoromanica.ro
Colo'n vale, la poalele crestil,
Desmerdam sinul thu, ca un crin,
si-mi 'Area, orice fosnet de trestii
tin oftat, un regret, un suspin,
Lai Om orice fosnet de trestii...

Azi nimic viata mea nu regretg,


cf ci, vai, toate cu vremea se scurg!
Doar sub geana de zari violeta,
Aplecatg, pe vItsle'n amurg,
rad ca'n vis alba ta silueth,

Rascolind amintirile mele,


Ca'n adtincul nocturnului lac,
Incrustat cu rubble de stele...
Eu ascult singnratic i tac,
Susurând amintirile mele
Eu le-ascult singuratic si tac.,.

86

www.dacoromanica.ro
ISPITA STELELOR

Chnd stelele-si aprind vgpaea


Privirilor de astre,
Amurgu-si falfge bgtaea
Aripelor albastre...

Din noaptea de singursatate,


Urzind pe raze sborul,
Spre depgrtgrile 'nstelate
Mg ispiteste dortil..,

37

www.dacoromanica.ro
MX poartA sufletu'n Were
Spre voi, eterne stele:
CAci foe din vasta radiere
Sant gandurile mele !

38

www.dacoromanica.ro
RANDUNICA

0, tu, ce ocolesti pgmanturi


Si foarfeci zgrile cu sborul,
Tu, care porti In suflet dorul
Nemiirginitelor avAnturi ...

0, tu, ce vii din cerul tainic,


Se-aduci solia primAverii,
In lumea jalei si-a durerii,
Fii si nAdejdii mele erainic 1 ...

39

www.dacoromanica.ro
Opreste-ti, rAndunica, shorul
La draga mea sub ferastruicii
Si'n antul tth.1 de pasaruica,
Suspinii-i plAnsil meu si dorul ,..

In cAnt sii-i spui iabitei mele,


Ca maci de foc ard pe coline,
CX toate cuiburile-s pline,
De cAntece si rAndunele...

Si numai cuibul meu sub soare,


Sta pustiit, sth In ruine,
Cad RAndunica mea nu-mi vine.
Zadarnic o astept din zare!...

0, tu, ce vii din cerul tainic,


Se-aduci solia mAngAerii
In lumea jalei si-a durerii,
Fii si iubirii mele crainic!

40

www.dacoromanica.ro
Cu doru-mi pribegind In lume
Tu, rândunioarg. ellAtoare,
Alianth-ti sborul eatre soare,
Slgvind In anturi al ei nume!

§i'n primAveri suspinK-i, citnari,


Din depgrtarea aurifa:
Iubirea mea netgrmuritg
§i numele binecuvânth-i!...

*L". 4i ei.

www.dacoromanica.ro
PE CALEA_ PORUMBEILOR

0, fermeatoare ZAng, porumbitX dalbri,


Inima-mi din stropi de sfinge ti'mp1ete0e salbg ;
atre zorii diminetii ti-ai luat tu sborul,
Fluturând din aripi albe-fluturi de ninsoare
Visul pe sub nori te poartg. 0 te 'mbie dorul :
Calea ta Cde luminA, de azur 0 soare !...
0, lubire preacuratA, porumbira dalbA,
Sufletu-mi din stropi de lacrimi ti'mp1ete0e salbN, !

- 4?

www.dacoromanica.ro
Du-te 'n stol cu porumbeii visurilor mete,
Du-te calea de lumiti'a tainic sol la stele :
Dorul meu nestins deapururi pe sub nori te poarte !
Dar, and fluturA naframa umbrele 'nsergaii,
Ta pe eagle albastre din cer, de departe,
Vino, porumbiVA dalbg, la cuibul durerii ;
Eu te-astept In pragul porcii dorurilor mele,
Eu te-astept In pragul nopii, algtor din stele...

Cuibul t.a e cuib de visuri sufletul din mine,


Hrana ta e hrang dulce inima din mine
Ptilptiind ea un griiunte, rosu, de Aratic,
Ea te-asteaptg, porumbii,o, sol prinAvAratic,
S'o sfâsii In ghiare roze cing serii dulce
Iar apoi In cuibul tainic, foamea potolindu-ti,
Lftng sanu-i, ea 'ntr'un leagAn, tainic s te culce,
Toatk noaptea, Ora 'n zuu, dorul legananduli I..

48

www.dacoromanica.ro
ICOANE VECHI

- 45

www.dacoromanica.ro
LA MANASTIRE

Jos, sub poalele de munte,


Cu paduri adânci pe creste :
Isi inaltg albaJrunte
Mänsastirea Maicii-Preste.

Când privesti din departare


La chiliile obscure :
Vechea manNstire pare
0 prisacrt In pAdure.

4'i

www.dacoromanica.ro
Diraineqa toaca-toack
Maicele chemtind la rugA :
Fierbe roiul In prisacl
Solii pleacg pe irugg.

Sara toaea iar4i sung,


Chiamh solii de la munch:
Maicele grhbit s'adunh,
Ca albinele din lunch.

Pe chrhri amurgul vine


Peste Val si peste piseuri :
Cumpenele de antAne
Ard sub zhri, ea n4te pliscuri...

Chiamh toaca la vecerne


Ucenicele thcerii,
Pacea Domnului sh cerne
Picurand din cupa sea..

48

www.dacoromanica.ro
Noaptea t§ii coboara calmul
Armoniilor divine,
Corul intoneazX psalmul
Laudelor serafine :

4:

cPune gurii noastre laciit,


Ca la poarta ma'ngstirii,
Calea viqii sue 'n treadit,
Lune-i calea mântuirii.

ZAvoreste-ne cuvfintul
Si incue-ne'n facere :
S5." fin?. mute Ca mormAntul,
Ingroptind ori-ce durere.

Viata noastra-i treatoare,


Lumea-i mlastina temutK,
Fericirea-i strietoare,
SuferinVi este mutg....

49

www.dacoromanica.ro
Ldudat sd fie Cerul
§i-a tot creatorul scare :
Ochiul Lumii si clucerul
Portilor mAntuitoare.

Lgudat fie Pdmântul,


Si. Luceafgrui de seard:
Candeld de aur sffintd.
Pentru Pururea Fecioard.

Ldudat sg, fie Domnul


Peste ceruri si abisuri,
Care ne pgzeste somnul
De fermecdtoare visuri...

Ldudate prin unghere


Candele tremurdtoare :
Ochi nestinsi de privighere
Lfingd paturi de fecioare...

www.dacoromanica.ro
Toaa grija cea lundascd,
S'o lgsgm in pragul zilei;
Noaptea sg, ne dgruiascg
Binecuvantarea milei,...

Tree sfios de la vecerne


Ucenicele tacerii,
Harul Domnului se cerne,
PicurAnd din cupa serii...

Chiamg clopotele'n plAngeri


Osti le Dumnezeirii:
Sil pogoare'n noapte lngeri,
Strajg santg miingstirii...

Si cum tree stingher in noapte,


Vgd chiliile-adormite:
Umbra kr mi 'nging 'a soapte
Taina vietii chinuite...

- 51 -

www.dacoromanica.ro
Straja adormi la poartg...
Numai tu stai la --fereastr:
Visul cgliitor te poartg.
Pe aripa lui maeastrg...

Gindul 1i urzqte mreaja


Dragostei din alte vremuri:
Tu, chip sfAnt, cuprins de vraja
Nálucirii, te cutremuri...

Cgci in s'aprinde
Tainic candela Iubirii :
Doral lumei te cuprinde
In perqii mgngstirii...

Tu ti-ai pus de voie jugul


§i te-ai depgrtat de lume,
Dar te:mistue, ca rugul,
Focul ne'mpgcatei hume...

52

www.dacoromanica.ro
$1 In fiecare sarg
Ti relnoesti Indemnul
Si In candela bizarg
Lasi s scadg untdelemnul...

Dar din hgul de 'ntuneric,


Din adftncul de mistere:
Ochiul candelei feeric
Strgjueste prin unghere...

RI II stftngi, iar el Invie


Ca un mugur de luming
Si tot sufletul i 'mbie
Licgrirea lui diving...

Dar mai aprigg, mai cruntg,


Lupta 'n noapte se Incinge:
Inima-ti de chin se 'neruntri,
Patima-0 pe rug se fritnge...

53

www.dacoromanica.ro
tiu, el alba-ti ehiiioarl,
Poate-aseunde'n ea o sfAntg.:
Dar un suflet de fecioarA
apte demoni 11 frlmantl...

Noaptea umbrele-si Intinde


Peste turnurile lucii:
Luna razele-si aprinde,
SelOrtAnd pe Orful Cruel

54 --

www.dacoromanica.ro
VINEREA PATIMILOR

Cucernic canta clopotele


Sub bolta intuneria,
In murmur tainic sopotele
S'aduna la biseria.

Susping depbirtArile,
Ruptmd thria somnului,
Prin noapte duo arArile
Spre casa sfânt'a Domnului.

www.dacoromanica.ro
De tgmftierea florilor
Pe camp e mirodenie
Cu trandafirii zorilor
Tot satul e la Denie

Inching toti plocoanele


De sufletul pgrintilor,
par'cg pling icoanele
De patimile sfintilor

Ard stelele fgcliilor


In jurul Iairului :
BgtrAnii en copii lor
Aseultg viata Mirelui .

Se'naltg semnul Crucilor ...


lumea-si plange patimile
Gresalelor i muncilor .

0, Doamne sfinte, iartg-mi-le!"...

lb

www.dacoromanica.ro
Din huze, ea faciunile,
Soptind plAng Magdalinele ...
Se'naltii rugAciunile
Din inimi en suspinele ...

Iar, and rAspund antririle


Ertarea rhstignitului,
Suspina' lung ofthrile
De Patima Iubitului.

Se due la spovedanie
SO spun amarul, jalele...
Iar preotul ia danie,
Iertându-le gresalele.

Si usurate Mille ...


Due dragoste copiilor,
Cum due miros amAiele
Din florile ampiilor.

57

www.dacoromanica.ro
CISUTA VECHE

Cgsutg veche de pe vale,


De ce stai trist i cernitg,
Ca o bgtrâng erbovitg,
Cu ochii tulburi, plini de jale,
Ce de sub stresina de gene
Se uitg lgcrginând in zare
Cgsutg, veche, pgrgsitg,
Perduth'n hgu de buruene,
Pe eine astepti cu nergbdare?

58

www.dacoromanica.ro
Te Inteleg : astepti stgpanul,
Care ti-a fost fecior si frate,
Si. gospodarul cu dreptate...
Tu i-ai stint In viatg chinul
i sbuciumele desngdejdii,
De tine n'a avut el taine,
Cgci ti le-a'mpgrasit pe toate :
Voi ati purtat aceleasi haine,
Aceleasi sarcine si dAjdii !...

In dimineti de primgvarg,
Tu il treziai din somn cu. zorii,
La plug sg'njuge boisorii
sg porneaseg spre ogoarg,
Iar Sara Pasteptai la poartg,
(Ind va sosi el de pe luncg
Odat'a." cu semgngtorii:
FIgnitmd si istovit de muncg
Cu tine cina s'o imparth ...

59

www.dacoromanica.ro
Dar intr'o zi, pe neaqteptate,
Pe capul tgu cgzu ngpaste:
StgpAnul tiiu s'a dus la oaste,
Rgmasa-i tu'n singurgtate!...
S'a dus sti. lupte cu pgenii...
Sosiau din crunta bgthlie
Vesti--când mai bune, and mai proaste,
Azi timpu-ar fi si el sg-ti vie,
Choi s'au tutors de mult vecinii...

Sosi-va primvara iarg


*i toti vecinii tgi cu zorii
Vor injuga la plug Bujorii
Sa' tragg brazdg pe ogoarg'...
*i. numai plugul tgu cel ,harnic
Cu biata sora luiborong,
V'or zace trist, plAngAnd en zorii,
*i. rugini-vor sub opronii,
Stgpinul asteptând zgdarnic !..,.

60

www.dacoromanica.ro
MAMA

Pe prispa bujlei, nevitsitg,


0 maicà gArbovg, lAtráng
Sthi, incsalzindu-se la soare:
Cu furca 'n brill], cu fusu 'n mang,
Cu ochii tulburi, ca prin sith,
Priveste lAcrilmând in zare...

61

www.dacoromanica.ro
A0eaptg ea din zori lii noapte,
Sg-i vie un rgva cu veste
De la fecioru-i dus la luptg,
De mai e viu i unde este:
Cgci, vai, de doru-i nu mai poate,
Si inima-i de chin e ruptg...

Atata mai avea la vatrg


Si ea tin stalp al bgtranetii
Un biet fecior voinic, cuminte,
Frumos, ca zorii diminqii:
Cu brat de fier, ce sfarmg, piatrg.
Cu suflet vrednic, ce nu minte...
*

Orfan, rgmas de suferintg,


De mic copil n'amit ea slugg
El a slujit cu cinste satul
Cu turma 'n camp, cu tri§ca 'n. glugg ...
Iar azi cu cinste i credintg
Slujete Tara §;i'mpgratul...

62

www.dacoromanica.ro
tl n'a avut mo0e 3n tarna,
Phmfintu.'-1 sthpAnesc bogatii,
Nici turme n'a avut pe luncg...
A fost 0 el ca toti argatii
Un rob, muncind din vath 'n hang,
StApAn pe bratul lui de muncli...

Avea 0 el o biath, mamU,


Ca o icoanä de veghere,
Cu care indura, acazul
Si jugul vieii cu durere...
Azi singurh e biata mamA,
far fiu-i la rAzboi, viteazul...

Sub bolta arilor cernite


Coboath, treapth dura treaptà,
In noapte soarele
far maica tot in prag aqteapth
Lumina zilelor trudite,
Toiagul sant al batrAnetii...

63

www.dacoromanica.ro
Asteaptg. fin-i zi si noapte
In singuratica-i cocioabg,
Ca o icoanA veche, stearsil...
ThAtrAna gitrbovA gi slabh'
§opteste neintelese soapte
Cu "buza-i de taciune, arsK...

In negre nopti de vijelie


Din viata-i, lic`irind vrenaelnic,
Un muc de candela' se stAnge,
Ca .'ntr'o bisericii pustie...
Iar viintul la fereastrà-i pMnge
In glas de bocet prohodelnic...

64

www.dacoromanica.ro
13 UNICUL

Floare alla de cires,


Floricia dalbsa,
Bate Ontul, tu te- scuturi.
Albind ca un roi de fluturi,
Peste vechiu-mi bordees,
Impletindu-i salba.

Las' sA-si scuture livada


Florile iubirii:
Fulgii, fluturând sii-si cearnA,
Alba vi,e0fi mele iarn,
Troenindu-ma 'n ziipada
Rece-a amintirii...

65 --

www.dacoromanica.ro
Fost-ain, fost 0 eu odatg,
Flori db, primavarg,
Un voinic §i-aveam o zang
Ca ts floare din grading
Aveam un odor de fatg,
Ca o caprioarg...

Parea Alla mea craiasa,


Eu fecior de crai:
Eram doi cu scumpa dragg
Fericiti in lumea 'ntreagg,
i-nai parea palat bordeiul,
pgmantul rai...

Hei! e mult de atunci, nepoate


Vreme e de-atunci L.
Era Dunarea auvitg,
Erau muntii movilita,
*i lupoaicele tarcate
I-alaptau pe prunci L.

-1- 66

www.dacoromanica.ro
Lume iiou odaslia
Ramuffi, din ramuri:
Ca sulcina din poene
Feti-fiumo0 i Cosanzene,
Din bordeiu-nd fa'sgria
Elm un sat de neamuri...

Dar cu foe se 'neinse zarea


§i s'au dus pe-Onduri
Toti la lupa en cIumanii:
§i s'au irosit sArmanii,
Cum s'ar scutura-se floarea
Pulbere pe vânturi...

si-au sans viaa in suspinuri,


GArboavele mume ;
Rand-pe-rând...s'au sans tu toil..
feciorii, i. nepotii.. ,
Am amas doar eu de Chinuri
Ruhurez In lame ...

www.dacoromanica.ro
Am rAmas... ,povarti vietii,
Ca un trunchiu sub cer...
Numai tu, orfanul tatei,
Mizai rAmas din stmul gloatei:
MingAiere lAtrânetii,
Neamului stedjer L.

SA cre0i nalt, ca'n codru bradul,


*i. vtinie stejar :
Tu pilmántul sant sh,-1 aperi,
oim fulgergtor 0. seaperi
$i de-a lungul qi de-a latul
Tgrii la hotar!..)

§i la pieptu-i blAnd bunicul


1-i strange vlastarul
Tremuránd in brate slabe...
'Tar din ochii sttuwi cad boabe,
Harul sant stropind pamAntul
Cu mArg4ritarul..,

-- 68 -,.

www.dacoromanica.ro
IN PRIBEGIE
1910-17

- 09 -

www.dacoromanica.ro
SUFLETE PE DRUMURI...

0 voi, ehinuitoare- drumuri,


Ce serpuiti sub nimbul arii,
Perind in ceatal depArtfirii,-
Ca 'n rotogoalele de fumuri...

Privese la voi din culmi 41e- dealuri,


Cum unduiti, ea negre rhuri,
Prin lanuri de seegri i grfturi,
Ce mise5 'a argintate valuri...

71

www.dacoromanica.ro
Ca semn de suferin(X 'n date
Se 'naltg. Troiti la rilscruce:
Caci fiecare drum Isi duce
Un snflet inatcat de jale...

Se duce chinuit stingherul


Drumet strein fiirà de nume ;
Vai, suflet, earacit .hr lume
Te va putea cuprinde. cerul?

In care marging, eternA,


Tu vei ga'si pe veci limanul,
§i unde lutul thu, sArmanu'l,
Se_va 'nfrAti cn sfânta ternA?

72

www.dacoromanica.ro
SOARELE

Pe culmea muntilor virginX


Se 'ncinge lupta Intre Soare
-Si noapte nordica reging.
Cu negrele-i ostiri barbare.

Cumplita luptii se Incinge


Intre 'ntuneric si lumina";
Dar Soarele sAgeata-si frknge
Si Noptii steagu 'nvins si-Inching.

73--

www.dacoromanica.ro
Cu bratul frant, cu arma ruptd,
Plutind In baltile de sange :
Ca un stegar, 11124 in lupth,
Pe camp In agonii se stange...

Cu ochi paingeni# de moarte


Sub tremurandele-i Neoape,
Se sbate 'n aiurari, departe,
Taranduii trupul calre ape...

Apoi, clipind peste meleaguri,


Se priibuseste 'n Intuneric,
Tar noaptea negrele ei steaguri
Deasupra-i falfaie misterio.

74

www.dacoromanica.ro
VREMITRI DE PRIBEGIE

Doamne, vezi cum vin din 'pustit


Nonni negri de lacusta,
Cum vin norii valvAtaie,
Fluturand ca o vapaie,
Parjolindu-ne ogorul,
Sugrumandu-ne poporul...
In cernita departare,
Ochii cat cuprind in rare:
Oanieni, tabere i turme,
5irul nu mai vezi sa-0 curme;
Cara, pline tu povara,
Bejanani fugari din tara,

75

www.dacoromanica.ro
Copilaei rsazleti de mume
Iratacind, se due In lame...
Oameni Inharnati la hloabe,
Babe, gArbove i slabe,
Cari paech's niste gheme...
5i mosnegi, albi.i de vreme,
Vechi ea niste sfinti din veacuri
Sprijinindu- se 'n toiaguri,
Ii Ian drumul pribeg?ei,
Vatra pArgsind-urgiei..
Iar in urmg : lanu-i drum,
Ceru-i 11àcri, campu-i scram,
5i cat vezi sub ari, departe,
Total e prapa'd i moarte:
Numai sate 'ncenusite,
Numai visuri prnusite,
Numai ampuri sângerate,
Numai crtici nenumgrate;
Ma& drumuri: cruel cernite,
Tarii mele rAstignite !...

78

www.dacoromanica.ro
CETI TUIA

CetAuie, CeUtuie,
Cuib al Ozii si-al iubirii,
Pasul meu spre tine suie,
Mânitstire de furnia,
Ce te-ai prins la sAnul firii,
Ca un cuib de randunia!

Nu -0.-i teamit de furtung,,


N'ai nici fria, n'ai nici- grija' ;
Fie ziva rea, sau bung,
Cana, clopotele serii
Ruga 'n limba lor de schijA ,
Imnul binecuvitnthrii ...

71

www.dacoromanica.ro
Cetgtaie, scut de pard,
Tron al sufletelor noastre
GAndul meu spre tine sboarg,
Duce ruga mea ferbinte\
Care eirile albastre,
Cittre cerurile sfinte.

Ceatue, glas de-arain4,


Sung-ti clopotele serii,
ChiamA-ti fiii, ea o aiamA,
La vecernea suferintii :
Sh.' veghem, la jertfa tKrii,
Pe altarul Biruiqii...
slaqi, 1)917

78

www.dacoromanica.ro
LA HOTARA ....

Colo 'n dimple, la hotarg,


Martirii dorm sub reci mortninte
Fgr g. de cruci! Luati aminte :
Stint moqii nostrii pentru Targ!

In fiecare dimineatg,
Voi, rnamelor, 'ngltati o rugg
Pentru yitejii din irugg,
Cari au apus In zori de viatg...

79

www.dacoromanica.ro
Aprinde-ti inimile voastre
Ca lumtuArile din sfesnic
Deapururea 0, ardA vesnic,
Pe-altarul suferintei noastre...

0, Tara mea de vitejie!


0, Tara mea de chin si jale!
Tu at atatea cruel in cale
i atktia morti in pribegie L.

- 80 --

www.dacoromanica.ro
POMENIREA MORTILOR

CAmpia e 'mbrAcatg in strai de srtrbaloare,


Sus ciocarlia cantrt solia primrwerii,
E sesul plin de fluturi si cerul plin de soare :
Sunt Pastele hlgjine cu hramul Invierii...
§i numai Cimitirul e hzit acerii...
Cei odihnici. in _pace deapururi tsi dorm somnul,
Dar azi la rgposatii si drepiii infra Domnuf
Vin Vii sg se 'whine la dragele morminte...

- 81 -

www.dacoromanica.ro
Sub albe cruci de -piatrii, cu cioburi de cuvinte,
Acolo-si dorm strnunii odihna. lor etwX,
Cu patimile vietii si.- sbuciumul de veacuri ;
Acolo Ili esirg durerii alinare si. chinurilor leacuri;
Din tot ce-au fost rg.mase un pumn de oseminte,
0 hfircK 'ngsalbenitA st-un negru strat de Ora...

Ake; la morminte, durerea-si plâng cu totii ;


0 lume-si plange jalea si tanguirea vietii :
Miresele-si plang mirii, ca zorii diminetii,
Surorile-si plang fratii si vtiduvele sbtii,
Orfanii-si plâng pgrintii si. mamele orfanii,
Nepotii ;si pMng 4mnii, iar bunele nepotii,
BAtrânii fericirea trecutului si anii...

Cum stan bittrânii erbovi, en brake 'ncrucisate,


Cu ochii dusi departe in lumen cu dreptate
Par pietre solitare de veghe la morminte,
Iar mamele bartme, in uegrele vesminte,
Cum stau asa, perdute pe enduri, in Were,
Par stane Impetrite de jale si durere...

82

www.dacoromanica.ro
Cand preotul eiteqte almortilor pomOnie,
Spre vepiea odihng §i sf4nta pomeare,
_....A
Si pace le implora cuvântal lui sfielnic,
Iar eprul intoneazg eterna prohodire:
Un vaet de durere EA,' sbate pe morminte
ea un glas din, ceruri, raspunde-un glas de depot,
Jar capetele goale un Ian de spice 'n. rbpot
Si-apleac4 fruntea 'n Ora., la sfintele cuvinte :

Preasfinte Dumnezeule, Tu Cel fArA de moarte,


Pre cei morti odihnete-i., in loc fgede suspine;
Pre cei azuti in lupte, pe largi ampii strAine,
Pre cei perdati in mare, de tiara lor depaike,
Pre cei jertfiVi pe-Altarul Milrirei pentru Tail ;
Pre cei bAtu0 in cue qi. fereca# in lanturi,
Pre cei egzuci de foame toi sete la hotara,
Pre cei de vii eu zile inmormantati In §ianOri,
Pre cei fArg, de cruci tii filYA de morminte,
Preasfinte Dumnezeule, cereseule PArinte,
4eazsa'-i In Iraril de veqnica." odihnii,
Si dii-le tuturora seaciluire 'n tihnii,
Si sufletelor dii=le eterna mfintuire,
Spre vepica, ve§nica lor pomenire I..v

63

www.dacoromanica.ro
DE SUB JUG
1912-18

www.dacoromanica.ro
LEAGANUL NECIET

Voi, sitraciicioase sate,


Cn cgs* alba 'n vale ;
Iar In case tupilate:
Suflete de chin si jale...

Mai eri: rai ni era satul;


Voi: boieri pe ritzesie;
slugi la Inipäratul
argati pe-a lui mosie!...

87

www.dacoromanica.ro
Mai, romane, vai de Ora!
gni : arca/ viteaz in lupte :
Asta-zi ; la streini, la scara,
Cer9etor In bine rupte ?,..

Veneticului ce--i pasit


De umila ta flptura,
Cand te 'ndoi sub jug si coasa
5i nu ai de-o 'mbucatura ?...

Grele tippuri/cruda soarta,


Ag fii rob far' de cuvinte...
Dar ca maini._ ne-o bate 'n poarta
teasul desrobirii sfinte !....

***

Va veni cu vremea jail,


Voi, fauriteri ai pfinii,
Peste plaiuri; peste ra,
Sa fiti pururea stapanii I

135

www.dacoromanica.ro
De-or veni dusmani din puste,
Din deserturi, de &parte,
Nouri negri de locuste :
Nisiru 'n valul Jai poarte!

Voi plugari, copii ai gliel,


ApXrftnd a Tdrii vatrg:
Sub urgia vijeliei
Stati Ca muntii cei de piatr61..

Uci cAmpiile albastre,


Unde-i azi st4pán streinnl,
Toate au, fost odat' a noastre
$i Soroca si Hotinul..

Vechi etati, ee poartA urme


De strAbuna vitejie
si. pästori cu mu de turme,
Pgsunftnd pe-a lor mosie 1...

89 -

www.dacoromanica.ro
oind In ,codru, pe drare,
Umblau cetele Voinice :
Vanatori de caprioare
$i de fiare venetice!...

Ce mai lume - a fost "nainte,


Ce mai viata - a fost pe vremuri:
Cand ti-aduci de toate aminte
De durere te cutremuri

Azi privese, deia rastimpuri,


Hat! la marginea rfricrucii:
Unde-s falnieile thnpuri?
Unde-s cpdrii oi haiducii?!..,

Voi, saracacioase sate,


Cu casu0 albe 'n vale;
Iar In case tupilate :
Suflete de chin oi jale...

90

www.dacoromanica.ro
Voi, colibelor die trestii,
Lângg vatra c'un cgrbune :
Mi pgstrat graiul povestii
$1 povetele strgbune...

Voi sunteti ngdejdea tgrii,


Viitoru'n zgri albastm
Cuib al jertfei si-al durerii,
14eaggnul veciei noastre !

Mai 1912,

91

www.dacoromanica.ro
LA VADUL DE LA NISTRU

Prkveste'n nesffirsit: e steps ocean,


Movilile din zAri par .insule pe mare...
N'auzi in deplirtari un chiot, o chemare,
Iar drumu-i fär:de spor 0 nu ggresti un han...

In sboru-i cgtre munti s'aveina un vultan...


Dar cine-a speriat vulturul la hotare ?
Ce nori se vAd pe cer? Ce vnabreste 'n zare ?..
Sunt hoarde de barbari, trimise de Sultan?...

92

www.dacoromanica.ro
Hei, PArchlabi, pe cai, porni0 In trap buistru!
Si voi, scumpi Soroceni, arca0 ai lui Stefan,
Voi stAvilari din vremi puhoiului sinistru !...

SX ploaie Cu sggeti, iar greul buzdugan


SA (Wale, isbind in tigve de dumani...
Din turd A dregem pod In vadul de la Nistru !.

93 .

www.dacoromanica.ro
CETATEA ALBA

Mgret si'na10 fruntea de turn Cetatea AlbA,


Peretii ca z4ada cu negrele eabrele :
De and s'a dus StbAnul s'au tras zhvoare grele,
La porti10 pearare crescut-au spini qi- nalbA.

Iar tAnXra Domnitg o porumbitrdalbA


In haine mohorite, susping 'n colivie:
Aciteapta Voevodul din batillii sg-i vie,
ui-i cad mgrgAritare din ochi pe scumpa-i salbA...

94

www.dacoromanica.ro
In nopti tdrzii de veghejurcritusinclu-si dorul,
Din zori in zori Donanita in tainit visu-si toarce,
In n'aframa-i allYI ea lacrimi multeli sioarce,
,..
VAztind a nu mai vine din lupth Domnitorul...

Domnita mea, nu plane, aci mAini se va intoarce


...-J

Ca oastea lui viteazii in tarii Voevodul :


i-1 va primi en chiot si antece norodul,
na 'napea'n Cetate dal:arida sit-si descarce ...

Cuteator rAdia-ti spre scare' fruntea dalbh 1 '


Iar maini, and va apide in uruit sinistru
0 lame de sclKvie, drept stgvilar la Nistru
Te vei 'MAO, din vremuri, o, tu, Cetate Albdr...

05

www.dacoromanica.ro
DOINA 'NSTRAINARII

Din culme fluerul adie


Duios o doing. In ta'cere,
Varsand pe camp melancolie
-1.5i'n snflet revarsaad durere.

Ascult-o de peste hotare,


Cum plange doina 0. susping,
Cum sug,.a ea a deqteptaxe,
Din noaptea f gra de lumina!

96

www.dacoromanica.ro
In seri de primkieri albastre
Ascultd-i bocetul durerii
E. glasul desnadejdii noastre,
De pests brazda

0, doinit, rugd 'nliltdtoare


Cdt vei cnta tu i vei plange:
Cu tine Neamul ineu sub scare,
In veci de veci nu se va stânge I

Julie 1912, Ch4indu.

97

www.dacoromanica.ro
0 kNTECE PASTORWI

- 99 -

www.dacoromanica.ro
BALADA CIOBANULUT

Fost'a, fost odath


0 Tug, bogath
Cu campii Intinse,
Cu pasuni neatinse,
Cu codrii arunti
§i cu falnici munti :
Muntii pan' in nouri,
i codril cu bouri,
Iar pe campuri verzi
Turme §3i cirezi,
Fasteau ierbi cu cimbru,
Mite de-un Zimbru,

101 ...

www.dacoromanica.ro
Tar in Ora, mai,
Pe campii si vai,
Cine locuea,
Cine-o stapanea ?
Un Cioban sarac
Un vlastar de Dac:
Pastor de la munte
Cu plate carunte
Si cu barba sura:
Chipes la faptura,
Sprinten la statura,
Soim la catatura...
Tar la imbracaminte
Haine potrivite:
Cojoc de carlan,
Manta si suman,
Bernevici cu creti,
Opinci de mistreti,
Si-o caciula 'n cap
Blana unui Op...

102

www.dacoromanica.ro
tin 'Astor sarman,
Un bacia nazdravan,
Care sa trezl,
Care rasarl
Pe acest ramant,
Roditor i sfant,
Ca brazil din munti,
Pu codrii carunti7'
Era Ora lui
Largul campului:
Cat priveai In zare
Zari far' de hotare
De pe mun# inalti,
Din culmi de Carpati,
Cat cuprinde 'n jur
Cerul dimprejur, '
Ochiul cat zarea,
oimul cat Web.:
Deia miaza-zi
Pan la rniaza-noapte,

103

www.dacoromanica.ro
NADIA Intinsa
De la alba TisA
Pan la Marea-neagr4,
Si Oat la Nistru...
§i cat mai egrea
Peste Dunareal...
Baciul cat trrtea
Turmele-si plimb4
Sub codrii carunti,
De la Vai la munti:
lama lungl cale
De la munti la vale;
Vara i mai lungii
Culmele s'ajunga:
Ierbele sii-i creascil,
Turmele sg-si pasca.
lar In fapt de sarg,
Inteamurg de varg,
Baciul azdrAvanul
Isi scotea cavalul

104

www.dacoromanica.ro
Si prindelt - prinde4
Doina a 'ngAnti:
Din caval doinett
,Turmele-i pornea,
Mu Mii clocoteau,
Codrii suspinau...
Cand doinea de jale
Plangeft turma vale,
and doinea cu foc
Turma-i sta pe kc,
Fermecatl sta,
Sta 0 ascultA:,
Coarii cum suspinii,
MunVi cum se 'nglinh..

Ciotanas din deal,


Mai zi din caval
Cantul de iubire
Doina de pornire :

145 --''

www.dacoromanica.ro
Valea sit rIsune,
Turma BA s'adune,
Printre vai si stinci,
-Suntind din tilinci,
SO se adune 'n val.
01 lelplAval,
srt se prindä'n hori
Madre. le miori...

II

§i mereu ash
Turniele-si pOsteh,
Harnicul Cioban,
Baciul nOzdrAvan,
POstorind o viatO,
Zi de dimineatO,
Imbiind din urniA
Satornica-i turna:

- 10 -

www.dacoromanica.ro
Vara la varatic,
Mama la ernatic,
Indurand nevoi,
Viscole si ploi,
Geruri si ninsoare,
Arsite de soare
Si sete si foame,
Si vanturi pe coame :
Toamne furtunoase,
Ierne viforoase...
Neguroasa vreme,
Cum prindea a geme,
Cobora ,n povarnii
Turmele pe iarng,
Se bisau in val
Oile tied
Care dumbrgvioarA,
Pan in primAvarA,
Pan la zi cu soare,
Co101 dud Asare...
,. ...
107 --

www.dacoromanica.ro
itaza cum lucek
Iarba cum mijeh,
Cum inmugureA
Codru'n rAmnrek
Pornea si Ciobanul
Turma cu cavalul
Oi le cornute
De la ses la munte,
Din fluier doinind
Turma Imbiincl :-
Doina-i glasuia,
Turmele-i fsuia
Printre vgi si. stinci,
Sunand din tilinci...
Doina Ingtnh
Valea ra'sunA,
Muntii clocoteau,
Codrii suspinau...

Tot mereu E0,


Turmele-si pAstea

108

www.dacoromanica.ro
Harnicul Cioban,
Baciul ngzdrgvan,
Pgstorind o viatg,
Zi de dimineatg,
Starnind pan la zori
Mandrele miori...
Turmele pgscand,
Oi le mulgand,
$i hrthiind copiii
Din fruptul campiei,
Invaland figegii
5i mustrand dulgii
Pentru zile rele,
Pentru vremuri grele...
..... ft . . .

5i din an in an-
Baciul ukdrgvan
Sporia boggtia,
Mgria avu0a
De-a umplut campia;

109

www.dacoromanica.ro
Cu turme de oi,
Cu cirezi de boi,
Herghelii de cai
Tara toatg-un rai!..

III

Dar din jur vecinii


II phndeau, pgginii,
PAndeau zi si noapte,
Ca sg-i Barg. 'n spate :
In nop#1e sure
Oile gg-i fure...
Cgci de multg vreme,
Haitele viclene,
Ngzuiau cu urg,
La bgtrana surg,

110

www.dacoromanica.ro
La ampia latA,
La tara-i_bogath :
Cu turme de oi,
Cu cirezi de boi,
§i cu herghelii
De roibi, pe câmpii...
. . . . . . .

Iath; ch,' 'nteo noapte,


Pe neasteptate,
Haitele streine,
Fiarele vecine,
Din pustii desarte,
Din stepe 'nghetate,
In potgi flAminde,
Calutând merinde,
Au paruns in tail,
De peste hotarA,
Navilaind la stAnA,
La stina barâng...
Lupii cum sosirgr
To0 sA nbustirl

111

www.dacoromanica.ro
In ocol la boi,
La turma ca, oi...
Cknd Ii. auzi,
Baciul sk trezI,
*ili starnI flAckii,
*Ili strigk dulkii :
Gloate §i Ciobani,
Cu lic4ii - dusmani
To# se 'ncherau
Piept la piept luptau
Pe viatk si moarte
0 Intl.
Dar lupii misei
Aveau colOi rei :
Unde-i infigeau
Oasele frangeau,
De unde muscau
Carnea otrkveau...
Dark si pkstorii
Baciul cu. feciorii :

- 112 -
www.dacoromanica.ro
Ciingi unde 'mplantau
Inimi sfeisiau,
Bate and isbeau
Capete sdrobeau,
Capete haine
De fiare streine...
Zorii and mijeau
Fiarele fugeauX .
i.-au perit In noapte
Haitele turbate,
Hartuind din "Irma
Sfasieata turniii,
Umpland vaile
Cu Ogaile,
i bulboanele
Ctebarsanele,
ponoarele
Cu mioarele...
La'sand pe colinA,
La batrana stinX

www.dacoromanica.ro
In loc de\scornute
Capete perdute,
In loc de miori
Capete cu flori,
Cu flori sangerate
Pe la gAt legate...

IV

Iar n zori de zi
Baciul când privI,
Ciind zarl Ciobanul,
Ce-i fach. dusmanul,
Viata-si blestema,
_Rdu se va
Dupg, dinara
Dupg turma sa:
Turma de miori
HrAnitg, cu flori,

--- 114 ---

www.dacoromanica.ro
Turrnele cornute,
Crescute la munte,
Ce le pristorl
Viata cat trail,
Cantfindu-le 'n deal
Doina din caval,
Doinindu-le 'n vale
Citntecul de jale.-

Dar pe end nu sth,


Grabnie se lua
Dup4 lupi din urnaii,
Sii-si afle de turmg,
SA porni prin lume
Turma sg-si adune :
Trecu codru des,
Campuri verzi cu ses,
Sul munti earunti
Cu nouri pe frunti,
Cobori prin stAnci
Prgphstii adânci,

115

www.dacoromanica.ro
Milt timp a umblat
Malt a autat :
Tara 'n lung si 'n lat
De turme n'a &L.

mar mult nu gAndI


*i. la drum porni
HU peste hotard,
Dincolo de tarri :
Peste nouti mAri,
Peste nourt Ori,
Din caval doinind
Turmele chemind...
Trecu multe veri,
Multe primaveri
Turma nicAeri!...

§i umbla Ciobanul,
Clutftnd dusmanul,
Lumea ?n lung si 'n lat,
Cat ceru 'nstelat.

116

www.dacoromanica.ro
rmblA multe yeti,
Multe primgveri,
Toamne furtunoage,
Ierne viforoase,
IndurAnd nevoi,
Viscole si ploi,
Geruri si ninsoare,
Arsit,e de soare,
Cad And z&larnic
i plAngAnd amarnic
Oi le cornute
Turmele perdute
Trect munti cu. vAl
Si codrii eu zmei,
Ifturoase stAnci,
PrApAstii adAnci,
Bath noua titri,
TrecA noua mail,
De dna tot umbla,
Turma nu-si af14...

117

www.dacoromanica.ro
"V

Iatii a )ntr'o varA,


Intr'o primAvarri,
Zorii and mijeau,
Ochii ce-i zAreau :
Ce earl. Ciobanul
Baciul nhzdedvanul ?
Zgri de pe--o culme
Perdutele-i turme :
CU priveai In zare
Pe-o ampie mare,
Nu flori infloreau --
Turmele-i p4teau :
Floare lang4 floare
Mkndrele mioare,
Oile cornute
Turmele perdute...
Iar In jurul lor,
Cini erau pastori ?...

118

www.dacoromanica.ro
Pgzitori streini
Cu potgi de citni
Toti on bate grele
haitele rele...

Iar atunci Ciobanul


Ii scoate cavalul
prinde-a 'ngAng,
Prinde-a suspina,
0 doing de jele
Pentru miorele,
0 doing, de dor
De pornirea lor.,.
Auzind cu jale,
Oile din vale,
Doina de pornire
GlAtul de inbire :
Porniau chrdurble
Dinzvgi çi vgIcele,
Urciind culmele
Toate turmele...

119

www.dacoromanica.ro
and zgriau vecinii,
CAnd vedeau streinii,
Haitele-asniutirg,
Toti se repezirit
Dupg biata turmii,
Dupg, oi din urma;
Ca sg, le despartg,
i sg le impartg ;
Ca sg, le sfil0e,
Ca la disgpie...

Iar bietul Cioban


Baciul nlizdrgvan,
Chiul odatrt
Peste Tara toatg:
*i-i sh'reau flg.cgii,
Ngvglind ea zrneii,
.i.-i veneau dultiii
Tot de-a lungnl vgii,
Gloata tii. Ciobanii,
Luptand cu duqmanii

1g9

www.dacoromanica.ro
Toci se 3nea'erati -4.
Piept la piept hiptau
Pe via i moarte
Ca 'n strasnica noapte...
Dar hotii misei
Aveau cnii rei ;
De uncle muscau
Carnea otr1veau,
Colki nude nfigeau
Oasele frAngeau...
Dala i pAstorii
Baciul cu feciorii
CAngi uncle 'mplAmtau
Inimi sfasieau,
Bite and isbeau
Capete sdrobean :

Capete haine
De haite streine..,
$i luptau Mica
Piept la piept, ea smell,

- 121 -

www.dacoromanica.ro
$i porneau dulaii
Tot de-a lungul vaii :
In vártejul goanii,
Fugarind d4manii,
Hat, peste hotara
Din sarmana Tara...

Astazi 1ao1a1ta
Turma-i adunata
_
Cum a fost odata,
Jn tara bogata :
Cu campii intinse,
Cu papni neatinse,
Cu rauri de ape
Tarme sii se-adape,
Cu codrii carunti
$i cu falnici munti,
Muntii pftna'n nouH,
$i codrii cu bouri,
Iar pe largi campii
Mandre herghelii,

122

www.dacoromanica.ro
i turme de oi,
§i cirezi ey boi,
Ce pasc ierbi cu cimbru,
Pgzite de-un Zinabru....

- -123

www.dacoromanica.ro
CANTEC PASTORESC

Bate rece Out de toamnh


*i furtuna bate- rece,
Neguroash vremea trece,
Zi cu zi 'n rhboj 1nsamnK...

Bate vantul peste brazi,


Peste brazil de pe creste :
Ce-a fost eri, azi nu mai este,
Mane nu va fi ea azi...

124

www.dacoromanica.ro
Prinde ploaia 'n nori sa fiarbil
i furtuna 'ndoaie pomul;
Iar sub ani se 'ndoaie omul,
Ca sub vant un fir de iarba.

Bate viforul in noapte


i ea viforul tree anii,
Iar sub vifor stau Ciobanii
Muntii in cojoc de lapte...

Ziva 'n camp pastori de turme


Pe sub codru, pe sub poale:
Cana doina lor de jale,
Dorul initnei sa-si curme...

Noaptea, povestin la vatra,


11/Andra neamului scriptura,
Minunata lor faptura
Pare ca-i cioplith 'n piatra,..

- 12 5 ---,,

www.dacoromanica.ro
Bate vAntul, ploud, ninge
_Peste pletele eärunte,
MunOi stau, voind s 'nfrunte
VrenieP... Moartea nu-i atinge...

Infruntlind fartuni §i. vifor,


Supravietuind elit haul,
Vor sta pururi, ea Ceahlaul,
Badea Gheorghe, tnq Nichifor !

126

www.dacoromanica.ro
BRUMARUL

Brumarule,
Hoinarule,
Cu oi tied de nori,
Din plaiuri te cobori:
Cu oile,
Doinind de We ;
Cu ploile,
Vuind pe vale I
Cu turmele,
bin bid pocnind;
Cu brumele,
Tot vecitejind;

e. /127 --.-

www.dacoromanica.ro
Ou aprele
Dalbe,
Omnurile
Albe...
Cu iezi
Sburdalnici,
Qu fulgi

Brumarule,
Doinarule,
Din plaiuri te. cobori
Cu oi Vgai de nori:
Cu cardurile,
In viers de finer;
Cu vanturile,
Doinind In §uer...
Sarmanule,
Ciobanule,
Tu cat trae0i,
Doine§ti:

18

www.dacoromanica.ro
Si zi. i noapte
Susping
Flnerul;
Iar crântu 'n §oapte
Ti 'nginX
Suerul...
Doine§te buciumul
&spina' -Odle
plinge sbuciumul
Pe toate etile

129

www.dacoromanica.ro
IARNA

Peste dealuri, peste Ora,


De la munti spayai
i.-a pornit lAtrAna Iamb,'
Oile tigli...

Baba sprintena si dalba,


Cu plete cgrunte,
In cojoc de neauil albA,
Vine de la munte...

130

www.dacoromanica.ro
Cand Ii flutura cojocul
Mi-Ole din nori,
Ii incep sburdalnic jocul
Albele miori...

CrivAul, chemAnd in uer,


Paznicii durai,
Vine, imbiind din fluer,
Turmele tigAi...

mar mo Vifor, baciu din urrnh',


Chiuind salbatic,
Din mu0 mana* alba.--i turma
La §es, la iernatio,.,

131

www.dacoromanica.ro
LA TARA

.7.- 133 -

www.dacoromanica.ro
LA. TARS

Nbaptea umedu-i burnts


Negru, de mg,tasA,
Pe la poale cu hurmts
Diminexca-si lag.

Stele le pe cer se sting,


Picurand in zare:
Ochi ilbastri, Icari plang,
Cu tuArearitare...

13 5

www.dacoromanica.ro
Zori, de ziu, cum s'aprinci
Se stArnesc biltranii
ofteazg, schqiind,
Camp 6.na fanthnii.

Vintu 'rnbie pe cArAri,


Tupilurf\ca furii,
suspinI 'n depgrari
FreamAtul pitdurii.

Coasa querA pe deal,


Moara toacit 'n vale;
Soarele de dupil deal
Suie 'neet pe cale.

Din potpoave aurii


Murgu-i bate 'n zare;
Snopi de iiaze purpurii
Scapgrsa sub Soare!...

136

www.dacoromanica.ro
INTR'AMUAG

TArziu truditul Scare, din zAri IndepArtate,


Pe 'mbujorata-i punte, coboarg spre amurg;
DA'nd pinteni de Aratic la pbositu-i murg ;
Iar umbrele -de nouri ca ape reviirsate,

Peste câmpij. i lauuri in rAuri negre curg...


In sfesnice de aur s'aprind fcIii curate,
Ce strecurg 1uminet pe vhile 'noptate...
Truditi i muncitorii In spre ca'min se scurg...

437

www.dacoromanica.ro
Pornese de pe câmpic 0. tulInele spre stanii...
Pe wanduri this ciobanul stg 'n carjg rezemat,
Sub poala mud codru; iar fluern-i -Meng

0 doing leggnatg... 0-a-tat de jalnic plânge,


Cii frunza 'n codru verde susping 'ndurerat,
Si din amurg cad lacrimi-ragreiritari de siinge..,

43@

www.dacoromanica.ro
SUB VRAJA LUNII

Muntii la hotare tainic stall de pazA


Sentinele treze cetelor de neferi,
Noaptea SO. Incinge braal de "topayl
Si la gAt Isi pane salba de luceferi.

Ropot de copite InfioarA dealul:


Fat Frumos prin codru vine zmit'u -In goana',
exci 1-asteapta' tainic sa-i adape calul
La fântana zfinii ratazdra CosAnzeaa...

-,-

www.dacoromanica.ro
lima isi ridick' cintura de aur
*i-o apleacil, 'n nouri, de pe-ult varf de stftneg,
Ca BA prind4 'n cup'al stelelor tezaur
Din fântAna noptii neagrA i Rana...

Iar apoi din naltulmumpenei albastre


Ciutura de stele si luceferi plirai
Varsä peste golul crestelor sihastre
In cascada lunii: aur de luminA.

nt Frumos cuprinde zana 'n brate sprinten,


Gad e noaptea scurtA, doru-i fär'de satin:
SI inalcg 'n scarA, murgului cil pinten
Si se pierde 'n zare, saprtrand in spiqiu...

140

www.dacoromanica.ro
IN ZORI

'S'aprind ea trandafirii zorii,


§i. noaptea haina neagrgli zvtirle;
Prin erburi izbuenese §optirle
i.'n cer prind sb; 'nfloriasa norfi.

Iar apele, :?optind ta gArle,


AsurdA searchitul morii,..
Sarnici din sothn urr pAstorii
Pornese eu oile din Wk...

- 141

www.dacoromanica.ro
De sub pAdure, de la sang,
ROMA dulce un vers de fluer
0 doin'a tânguios ingang...

0, eine inima Isi frAnge,


Ce suflet chinuit se .-plange
§i. vAntul ylAnsu-i poartA 'n suer ?

142

www.dacoromanica.ro
PE VALEA PRUTULUI

Amurgul liliac de noapte ---/-


Pe aripi negri de mAtasd,
Molatec falaind ae Jasa
Peste anvil si. lanuri coapte.

Pe ca'r4rusa, ,ce se pierde


$ub zA'ri, cosaai se 'ntorc din lima,
Duand, tn corpul frânt- de muna,
Miros de Boit gi. iarbii," verde.

143

www.dacoromanica.ro
Nevestele pun foe in vetre,
Copiii leganand in poale,
Si fumu-albastru 'n rotocoale
Se 'nalta din eamin de pietre.

In vale Prutul, pe sub maluri,


Alearga, gafaind sub plute,
Cu umbrele lor negre, mute,
Oftand din and in and. in valuri ;

Iar Codru 'nvaluit de nouri


Cu fruntea 'n zari, ingandurata,
Stib poala noptii instelath:
Pare-un pastor de negri bouri.

Lueefarul ipe-a zarii treapta


Se -ure'n noaptea vrajitoare :
0, turm'a stelelor mioare,
Seulati, Pastorul va," a0eapta!

144

www.dacoromanica.ro
SECERI DE AUR

Se 'ndoaie grAnele pe dealuri


Sub spicele de aur, eoapte,
Iar vantul, ea pe-un ,rau de lapte,
Increa0 lamtrile 'n. valuri.

In vale murmurg. In soapte


Pgrttul, sArpuind eub maluri,
Iar negura, cu-albastre saluri,
Imbrdbode p4mfintu'n noapte...

146

www.dacoromanica.ro
Din camp se scurg secerAtorii...
0, voi, ce vA treziti eu zorii,
sg, adunati in crai tezaur,

Cand vqi porni sit 'neingeti hora,


Pe\lanul vostru-al tuturora,
Voiosi, Ja seceriq de aur ?..

-- 146

www.dacoromanica.ro
NOAPTE DE VARA

Sara astru Iânea' astru


Creste pulbere de stele:
Cerul e un Ian albastru,
Lan de gilt' cu viorele,
Gritu cu spicele de aur...
Luna secere de foc
ScapArAnd de 1:4-un coclaur,
Tot zoreste: nu se coc
Holdele serpuitoare,
Lanurge roditoare,
SA se prind-a lunei seceri
Cu luceferil la 'ntreceri,
Santeind In zori-la munch,
Peste deal si peste lima..

147

www.dacoromanica.ro
Noapteaii plimbA tainie dorul
tristetea pe arare,
Printre lan, StimiinKtorul
Negrelor mArgiiritare :
Un preot monach sihastru,
Un mopeag, biltran ca vremea,
Pe frunte cu diadema,
Lucitoare ca un astru,
Cu pletele de zapadA
*i cu. barba pan la bran,
Pe cerescu-i drum albastru
Drumul robilor, de argint
El se plimbg, ca sk-si vadrkt
Daa-i copt lanul de grill,
Lanul tui de nArgrifint...

privind câmpia coaptri,


Ridicandu- i mann dreapt4,,
Binecuvan eaza harul
Lanurilor fermecate...
Apoi 1i privqte Carul :
Rotile de-s ferecate,

148

www.dacoromanica.ro
De ... bine dres protapul,
C'o s 'njuge patru tauri,
Ca sg-si poata" duce Omul
De ,,.>e Ian atAta aur 1..

Mai priveste apoi in zare


Lungul drumului eel mare,
Lungul sleahului, ed duce
De la camp la arii lucii,
§i d robilor de ,grijii :
Aria sq-i fie sehijg.;
DruZul Robilor e duce
Ogtre arii, la rgscruce,
SA-1 presare eu argint.
Cu n'Asip de mArearint,
SI scAntee ini de-oOle,
Pulbere de mi de stele h.

$i ma (11 la slugi povalg :


Pan'tn zori de dimineatti

149

www.dacoromanica.ro
Holdele fiindu-i coapte
Sg le-adune peste noapte,
Sg le adune 'n elgi pe lung,
De pe deal si vgggung:
Ca sg stee etalle,
StrAlueind ea aelele

Iar In soli,
La ettnigtori,
Sri. sefirtie earele
Pe toate ogoarele,
Tinand sleahul dare aril,
Catre metede fgtarii:
La aria Domnului,
La sglasul omului,
La trierul grAnelor,
La 'mblgtitul pfinelor...

Griul sg. se triere,


Sg-1 vAnture grierii,

150 7

www.dacoromanica.ro
Pe and gginusele
Aurindu-si gasele
SA euleagg panele,
AlegAnd neghinele ;
lar cocosul, guraliul,
Fir cu fir s'aleagg grAul.

Peste noaptea formecatg,


Toate -au fost la Domnul gata:
GrAul cu sgegrile,
SeApArAnd ca stelele,
LuminAnd ea zgrile,
Au umplut eAmArile...

Aural comorile,
RevArsAnd ea zorile,
StrAlueind ea soarele,
A. umplut hambarele r..

-41.

www.dacoromanica.ro
Iar In zorii diminetii,
Slugile ole pe irua
Iqi. Malta calda rugg,
Cgtre Soarele 'Pieta,
Ogtre Pronia Diving,
Binecuvlintând A\urora,
Ce-qi revarsg, ca din prora
Lumii aur de Luming
Spre belqugul tuturora I,

152,-

www.dacoromanica.ro
FAURITORII

Plavanii trudnic sufla, greu opintind la carul,


Topit in snopi ae aur, ce se descaran arii;
Iar muncitorii harnici foiesc ca furnicarul,
Albind In car, pe stoguri, pe netede faOrii.

In scanteeri de raze, sub ar00 dogoarii,


Pe cap di foi de brustur, ca'ncununaci cu laur,
='ar ziditoride temple fantastice plugarii,
Cari cladese biserici din caramizi de aur...

13

www.dacoromanica.ro
0 voi, zidari destoinici, trai0 din truda manii,
Albine ale vietii, fAuritori ai pfinii,
Vechi ziditori de temple 0-Altare pentru zei .

Chid va sosi sorocul sfii i voi ste'panii


Acestei lumi robite de Jaqi 1 farisei ?
Au nu 0-au uitat robii beitrftnli Dumnezei ?

154

www.dacoromanica.ro
NOATTE DE ITILIE

II

In Wald de-Aripi, ea de pAun mNiastru,


.Amurgul se pogoar g. peste cAnI6ii si sate,
Iar umbrele de stoguri, pe ceruri profilate,
Par turnuri de biserici sub coperis albastru.

Pe cer in catedrala cu boltile 'nstelate


rd candele de aur in liciiriri de astru,
Si'n marmora cereasca", sculptati ca'n alabastru,
Se proecteazA muntii ogive dantelate .

www.dacoromanica.ro
Peste pgmAnt se lasa' rgcoritoarea noapte,
Iar zArile se'mbraa. In mantii de crepuscul ...
Izvoru-i numai cântec, iar codru-i numai oapte ...

Adoarme om si floare, O. fluturul-minuscul ...


Din camp mi-aduce vAntul miros de fructe eoapte
§i-mi toarnA otelire In fiecare roused]. ...

156

www.dacoromanica.ro
LITANII 'DE TOAMNA

- 157 -

www.dacoromanica.ro
OULESUL VIILOR

Toamna'n cosuri aurii,


Impletite din lumina',
StrAnge strugurii din vii,
Printre frunze de ruginii:
Rum7nii ciorchini de poaraa
i..-au intins e pe haragi

Boabe profirii de fragi,


Ca sa-si umple cosul Toamna.

159

www.dacoromanica.ro
Atrtiguri negri-rubinil
'Se indoaie ,peste gard
Si cum ard
Printre frunze arSmii,
Pe haragi aprinsii struguri
Par'a-s inimi de fecioarS,
Inimi earl ard pe ruguri,
PAlptind cu stropi de parS
Pe-un jertfelnic...

Una, vatra de jaratic,


Pe jertfelnicul din crams,
Ce zoreste fluturatic,
Stau p'Sgtnii preo#, care
Store din strugurii de poamS,
Ca din inimi de fecioare,
torc din boabe de rubin :
gosuI sAnge-negrul yin
Care-I toarnS'n butii pline,
Pentru sluj'bile divine...

160

www.dacoromanica.ro
tar apoi, turnat in va56,
Vinul ta'mAios de poamh,
Va sta cetluit in crama
Pentru sgrbgtori frumoase ...
Si din vechi mai vechi cu anii,
La cucernice litanii,
Din potirele cu yin,
Cu miirghritari de spume,
Se va 'mprtAsi o lume,
Ca din sangele divin I ...

-- 161

www.dacoromanica.ro
SUSPINE DE TOAMNA

Toamna tristg si tArzie,


Impletind cununi de laur,
S'a rasat peste campie,
Ca un patrafir de aur.

Iar din codrul singuratic


Si:din curpenii de vie,
Pia frunze de jaratic
Peste tarina pustie...

- 162

www.dacoromanica.ro
Corbii cor cernit de clerici
Tree In sbor, tiptind a jale,
Peste negrele biserici,
Peste lanurile goale...

Iar cupola cenu§ie


Ca o oriptA grea se lash:
Peste inima-mi pustie,
Peste dorul ce,m'apasrt...

163 --

www.dacoromanica.ro
TOAMNA LA TARA

Cad galbini...galbini-foi de toamna-


Pamantul aurul si'mparte
i zi ea zi '11 rAboj in.samnii
Belsugul roadei, ca'nteo carte...

Mai are doar cuies de vie,


Cad holdele si-a strâns din tarnA :
0, poate crivalal sit vie,
Ptuantu-i preggtit de iarna" 1

- 164 -
www.dacoromanica.ro
Iar Toamna'n cosuri impletite
$i-adung rodul din grading ;
Gutui ig mere pArguite,
Ca miros dulee de suking...

Din ruginiile podgorii,


In cosuri cu ciorchini de "poama,
Vin leganat cuiegatorii,
Cotind cgrara care crama...

Sub irunze strugurii de sAnge


Mocnesc, ca rugurii sub vreascuri,
Dar rand-perand Vieru-i strange
In brute trudnice de teascuri...

Si do sub tease, ca dintr'o rang,


Din tetura unei vine :
Se scurge sangele pe vrana
*L.. vinul fierbe 'n butii pline...

165 --

www.dacoromanica.ro
In jur clustese romani detreaba
i'nching'n rand, pre cum se cade :
Un moq pletos c'un ciot de babg
SA prind la horg printre cade

Du0nanii uitg uri 0 pisme,


Ciocnesc ! Spumeaz'n cane vinul
§i. vai de talpa bietei cisme,
Cand s'o 'ntarta la joc creqtinul !..

Un socru, inchinand c-o soacrg,


Bat palma sg-0 marite fina:
Vezi strugurul de poarng acrg
Ce poate face, batg-1 yina!

Zac moarte, ca pe naselie


Ciocane, coase, plug 0 seceri :
E toamng 'n Org... veselie
§i chef 0 chiot 0 petreceri L.

.-- 166

www.dacoromanica.ro
ZADARNIC

E toatnng... Cerul plgnge-afarg,


Iar tu stai tristg la fereastrg,
Tanjind, ea florile din glastrg,
La atnintiri de primgvarg...

Sub zgri tree nouri de cenup,


Tar pe câmpiile cernite
Porumbii par cueori rgnite,
Ce bat din aripi de panuFp.

16?

www.dacoromanica.ro
Privind in. sbor o frunzg moartg,
Stai gAnditoare la fereastrg,
In chilioara ta sibastrg...
Don vantu-ti sartie la poartg...

Un dor In taing gAndu-ti toarce


Si-ti deapgng de aur ,firul...
Vezi ! Codru 'mbracg patratirul :
Ce-a fost In veci nu se va 'ntoarce L.

168

www.dacoromanica.ro
AGONIE DE TOAMNA

Amurgul picura topaze...


Iar Soarele de toamng, trist,
Sub ninabul mirk de raze,
Plecitndu-i capul, ca un Crist,
In zare rgstignit se stange,
Mijind din galbene pleoape,
*i. trupul lui plgpand se frAnge
i lasg umbra' peste ape...

169

www.dacoromanica.ro
Iar carnea lui, bgtutg. 'n cuie,
Pe cer prelung agonizenzA...
0 stea incet calvaru-i suie,
Peste Intinderea de ape
Si din abisuri lumineazA...

In chinuri Soarele se stlinge...


Iar norii fruntea-i incununa' :
Din fruntea-i palii mu§di spinii
Si boabe purpurii de sange
Ii ard pe rank, ea rubinii...

Dar sulitile de luming,


De raze spinii din cunun5.
Despic'a norilor lintoliu...
Iar Toamna, 'nvesnAntat6 'n doliu,
In Or cu frunze de ruging,
Sub cruce, 'ngenunchiaa 'n tuna',
Ca Magdalena, trist suspina,
Plfingtindu-§i dragostea eternA...

170

www.dacoromanica.ro
TOAMNA IN PARC

In toamnA, and cerul Isi plange


Mahnirea, stropind chiparosii,
Prin parcul eu-aleele triste,
Ca umbrele tree ofticosii
Flegmatici, tusind in batiste,
*i. seuipii petale de singe,
Ca purpurul frunzelor rcqii...

171

www.dacoromanica.ro
In toamna cu parcuri desarte,
Pe-alei presgrate cu gravii,
----k
Isi scuturg frunzele moarte
Copaeii, tusind ea bolnavii...
Bolnavii, privind chiparosii,
Ce-si scuturg, frunzele moarte,
Isi numgrg zilele rosii...

In toamng... de mult... pe 'nserate,


Pe tainica vietii lee,
Cu frunze de timp presgrate,
Trecea suspinfind o femee
In doliu o jalnicg doamng,
Vrgjitg de glasulamintirii,
Plangand, in amurgul de toamng,
Pustiul din parcul iubirii...

174 t

www.dacoromanica.ro
TA CIUNII

Mijese tgeiunii de jtiratie


In gura sobii ogolitg,
Iar eu, eu endu-mi singuratie,
Veghez la vatra potolitg.
Aseult cum plânge vantu'n noapte,
Ingb4ind In piept suspinul :
$ pare' aud, in mii de fpapte,
Urzindu-mi tainele destinul...

173

www.dacoromanica.ro
Se stang cArbunii stropi de samge
In licAriri de flori albastre...
Asa inteun titrziu s'pr stAnge
TAciunii inimilor noastre.,.

Tgcerea rece trist pe buze


Pecetlui-va grutarea,
Iar golul noptilor, de spuze,
Si-a 'ntinde peste noi ilitarea-

- 174

www.dacoromanica.ro
ROMANT A TO AMNEI

Glasul ccthului iriEt irelancolic ma chianag


Ca un jalnic regret glas de clopot divin,
*i ma 'mbie duios, ca un cantee de mama,
Cant de leagan, cantat tanguios, eu suspin

Vin-o, vin-o 'napoi, o, StNpang si Doamnii,


S. te strang laneapiept, sa' te simt, sii, te-ascult,
i cum plange In nopti singuratica toamng,
S'ascultAm plansul ei, ea un dor de demult...

175

www.dacoromanica.ro
8g privim din pridvor, fulguind, cum s'a0erne,
Giulgiul alb poste viii, peste ziiri, peste noi,
S'ascultg,m monoton antul vremii eterne,
Plansul toamnei pustiu, prohodind In avoi...

Ne-om privi ochi In ochi, ceas cu ceas, petreand,


*i cu toamna, cu hohot v'om plânge :
Cki, ca mttini, eine tie qi unde qi and,
Amândoi doi streini ne v'om stfinge...

171

www.dacoromanica.ro
CODRUL IN TOAMNA

Vezi Toamna eura toarce din galbenu-i eaer


Suvice de aur, le deapgng 'n aer
Si tese podoabe din fir si argint:
Pgmintului giulgiu si zgrii vemint...

Se scuturg, frunzele toamnei, se scuturg,


Sub eeruri, ea roiuri de suflete, fluturg
Si. cad sftngerate, pe drum singuratic,
Si mor, ea faciunii sub flori de jgratic...

177.

www.dacoromanica.ro
Iar codrul monach In bogate odejdii
Le chntii la morti prohodirea eterna
§i greu, fdpaind in coriugul Nklejdii,
Cad lacrimi de ploaie, ea bulgki de tang

Departe suspinA un glas de fecioarii...


Cad funzele moarte, ea pieuri de ciarii,
Pe galbena fila din Cartea Fapturii,
Iar Codrul cite0e cuvântul Scripturii :

4N-u-i plângeti adarnic, said tulbure somnul


Pe cei adormiti Intru pace cu Domnul:
Caci nu vtiu ei jale .0 nu 0iu ce-i chinul,
Zadarnici zAdarnie va" este suspinul!..,

§i cetele-albastre din erfing, de sub dèlniti,


Ca fain de tgm61, revärsat din cadelniti,
Spre cerul eel umed se urea' domoale,
Se deapana'n nouri, cu largi rotogoale.

- 178 -

www.dacoromanica.ro
S'aud azi oftgri si suspine si plAngeri :
Plang robi pe pgmAnt, iar in ceruri plAng Ingeri ;
Caci Viata-i-Calvar, svArcolire de tuna,
Tar Moartea-i-Ilitare si Pace eternal...

Ca frunza si omul si fluturul moare,


Si getzA: si floare si raza de soare :
Si tot ce-i vremelnic se stAnge cu fires ;
Tar Codrul-monach le citeste psaltirea...

Nu-i plAng41 zAdarnic, sg-si tulbure samnul


Pe eel odihn4i Intru pace cu Domnul:
Cad nu stiu ei jale si nu stiu ce-i chinul,
ndarnic, eddarnic vg este suspinul !.."

--- 17 9

www.dacoromanica.ro
TABLA DE MATERII

Pagi

Ziditorului 3

IN KEPI

Flori din stepA 11


In Bugeag 14
0, stepa meal 16
Noaptea n stepg, 18
Pitstorii 21
Noaptea in Bugeag 23
Prisaca Noptii 26
Asi vrea sä fiu o Stank 29

181

www.dacoromanica.ro
Pagina

SUB VRAJA TREOUTULIII

Sub vraja trecutului 35


Ispita stelelor 37
Randunica 39
Pe calea porumbeilor 42

ICOANE VECHI

La MAnIstire 47
Vinerea Patimilor 55
MIAs. veche 58
Mama 61
Bunicul 67

IN PRIBEGIE 1916-17

Suflete pe drumuri 73
Soare1e 75
Vremuri de pribegie 77
Cetrttuia 79
La Hotarg. . 1
81
Pomenirea Morti1or 83

-- 182

www.dacoromanica.ro
Pazina

DE SUB JUG 1912-18

Leaganul veciei 89
La vachd dela Nistru 94
Cetatea Albit 96
Doin a 'nstrAinhrii 98

CANTECE PASTORETI

Balada Ciobanului loa


Cfintec plistoresc 125
Brumarul 128
Iarna 131

LA TARA.

La tail . . 135
Intr'amurg 137
Sub vraja Lunii 139
In zori 141

Pe valea Prutului 143

Secerh3 de aur 145

Noapte de vaii. 147

Fituritorii 153
Noapte de Iulie 155

183

www.dacoromanica.ro
l'aginA

LITANII DE TOAMNA.

Culesul viilor 159


Suapine de toamed 162
Toamna la tarii 164
adarnie 167
Agonie de toamnii 169
Toamna in pare 171
Triciunii 173
Romanta Toamnei 175
Codrul in Toamr)ii 177

184

www.dacoromanica.ro
Opere literare editate de Casa $coalelor
1. POEZ11:
,,D'atunci si d'acolo" de G. Ranetti 10.-
Flori de hit" de G. Talaz . . .. .
Sonete" de Alexandrina Scurtu .
.
. .
.
..-
. 8.
10.-
Sufletul grAdinii" de Alfred Mosoiu . 8.-
Svonuri din necunoscut" de E. Speranfia 7.-
Svon de pretutindeni" de Dragos Protopopescu . 7.-
Cascadele luminii" de Vintild Paraschivescu . . 8.-

.
Gr. Alexandresca (poezii alese) 10.-
Al. Macedonski (poezii alese) 15, -
Poezii" de G. Gregorian ., 20.--
Ciulegere de doine" de G. Murnu . , . 12.-
,yoezii" de Duiliu Zamftrescu tqub. tipar) . . .
Nilrezrne din stena" de I Buzdugan (sub tipar) .
-.-
"Bucolicele" de Th. Nauru
1,
8.-
IL POVESTIRI :
Rasbunarea lui Mos Antohi" de A. Mdndru . . . . 12 -
Pacatul Rabinului" de V. Demetrius
Ospatul" de N. N. Beldiceanu . . . .
Rochia Alba" de C. Ardeleanu
.... 6.-
'15.-
12.-
Parabole" de Al. Stamatiad 8.-
.Suferinti" de Mihail Procopie . . -
Icoane ostasesti" de Maior P. Nicolescu
.. 8.-
8.-
Corneliu Moldovanu (povestiri alese) ., . 12.-
12.-
Liviu Rebreanu
1. Dragoslav
Caton Theodorian (
-Victor Eftimiu
(
(

(
.
.
,,
.
. )
If
) .

)
. )-
.....
.
. .

12.-
Intr'o noapte de vara" de E. Boureanu . 4 . . . . 16.-
L

.
4,

.
.

r .
. .

.
12.-
12-
Povestiri alese" de M. Sadoveanu 16.-
Tacere" de G. Vlddescu 12.-
Intre Prut si Nistru" de N. N. Beldiceanu . . . . 12.-
Povesti" de Lia Hdrsu. . . ., (sub tipar) -.-
III. TEATRU:
Ilderim" drama in versuri dupa romanul Regina
Maria a Rominiel de I. Peretz 12.-
PrApastia" de Mihail Sorbul ...... . . . . 10.-
Rata Salbatica" de Ibsen, traducere de Laura M.
Dragomirescu . 10.-
Premergatorii" de I. Peretz 7.-
Jocul Apelor" de Alfred Mosoiu . . . . . . . . 20.-
Femeia márii" de Ibsen, traducere de Laura M
Dragomirescu . - 15.-
Pentru Tara" de Const. Riulet . . . . . (sub tipar)
.Romect-si Julieta de Shakespeare traducere de M
Dragomirescu 1 5. -
.Legenda" de Nat. Negru t
18.-
Bucati alese" de 1. Peretz i t 14.-
IK. CRIT1CA:
www.dacoromanica.ro
211gen Lovinescu (Pagini alese) 12.-

S-ar putea să vă placă și