Sunteți pe pagina 1din 16

PAg. 2 EVENIMENT PAg. 2 ADMINISTRAŢIE PAg.

16 TIMP LIBER
Peste 12.000 de piese Mai multe investiţii care O nouă ediţie a Târgului
sunt reunite în Muzeul includ reţele de alimentare European al Castelelor va
Textilelor care se va cu apă şi canalizare sau avea loc, în week-end, la
inaugura, la acest sfârşit asfaltări de drum Castelul Corvinilor din
de săptămână, în vor fi derulate în Hunedoara, manifestarea
comuna Băiţa. comuna Veţel. fiind aşteptată de turişti.

Fondat de Cornel POENAR

Ruxandra Oiegar: liceana admisă la facul-


tate înaintea examenului de Bacalaureat,
premianta de sâmbătă, la Deva/pag.16

Anul XIII • Nr. 565 • Apare 25 - 31 mai 2018 • 16 pagini • 1 leu • www.accentmedia.ro

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI !

Completează talonul din


pagina 5 şi câştigă
o invitaţie gratuită
la Complexul Băile
Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Ioan Cosmescu: Invenţiile


sale au revoluţionat
chirurgia mondială /p.3

Ofertă unică!
Salvăm timp și bani! Anunţuri
Orice comandă la Tipografia
”Accent Media” aduce cele mai mari de mare
avantaje din publicitate:
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, şi mică
prin ediția tipărită a ziarului
”Accent Media”. publicitate
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci
de mii de persoane, în cotidianul în ziare
on-line ”Accent Media”.
Investești puțin, ești cunoscut locale
în întreaga lume! şi centrale
Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, Deva, 22 Decembrie,
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din 37A • Tel. 0726 871 728
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.
www.accentmedia.ro www.accentmedia.ro
2 - aCTUaLiTaTE 25 - 31 mai 2018

Lucrări la infrastructura de drumuri,


apă şi canalizare în comuna Veţel
n Mai multe investiţii vor fi derulate în următoarele luni în comuna Veţel, fondurile necesare fiind asigurate prin proiecte
finanţate de UE sau Guvern.
Deva – Veştile bune vin
pentru locuitorii comunei
Veţel, acolo unde, după fi-
nalizarea lucrărilor de intro-
ducere a reţelelor de apă şi
canalizare, drumurile nu au
putut fi reparate imediat.
Potrivit primarului Ioan
Henţiu, autorităţile locale s-
au preocupat de atragerea de
fonduri pentru refacerea
carosabilului, astfel că acum
există resursele şi proiectul
necesar pentru astfaltarea a
şase kilometri de drumuri.
„Este vorba de un proiect
care a fost depus pe Măsura
7.2 – Reabilitare infrastruc-
tură în satul Veţel, care se
referă la asfaltarea dru-
murilor. Vor fi şase kilometri
de drumuri care au fost
cuprinşi în acest proiect.
Este necesară reasfaltarea
deoarece în acea zonă au fost cizat primarul. acum mai trăiesc circa o sută
efectuate lucrări de introduc- Proiectul de reabilitare a de familii. În plus, spre satul
ere a reţelelor de apă şi celor şase kilometri de drum Bretelin a fost semnat un
canalizare, iar carosabilul ar trebui să fie gata în cel contract pentru asfaltarea
trebuie reparat aşa cum scrie mult 24 de luni. drumului.
la carte”, a declarat primarul Autoritatea locală a gândit
Ioan Henţiu. Bretelin şi Căoi – însă un proiect prin care în
Edilul local spune că mai pe lista de cele două sate să fie intro-
este nevoie de emiterea or- investiţii dusă apa potabilă şi
dinului de începere a lu- canalizarea. De asemenea, în
Pe de altă parte, adminis-
crărilor, după desemnarea faza de licitaţii se află un
traţia locală din comuna
dirigintelui de şantier. „Am proiect care vizează extin-
Veţel are în plan să readucă adică apă, canalizare, dru- tură necesare pentru că aşa
avut deja o discuţie cu con- derea proiectului de reţele
tinerii în localităţile natale, muri asfaltate, energie elec- vom reuşi să dezvoltăm
tructorul şi ne-a dat asig- de apă şi canalizare din
asigurându-le condiţiile de trică, atunci interesul pentru această zonă extrem de fru-
urări că lucrările se vor satele Herepeia, Veţel şi
infrastructură ale unei soci- aceste zone va creşte. De moasă din judeţul Hune-
încheia în timp util, poate Leşnic.
etăţi moderne. Este şi cazul aceea, ne gândim să asigu- doara”, a conchis primarul
chiar mai devreme”, a pre- „Cred că dacă vom avea
satelor Bretelin şi Căoi, unde răm lucrările de infrastruc- Ioan Henţiu.
infrastructura necesară,

Terenuri pentru tineri în comuna Râu de Mori


T
inerii pot beneficia află locuinţa construită de muri în viitor şi vor intra pe
de terenuri, con- către solicitant. făgaşul normal”, a spus pri-
form legii, pentru De la exemplele de bune marul Niculiţă Mang.
construcţia de locuinţe. practici derulate de alte El a arătat că în prezent
Un asemenea proiect se primării, edilul şef al co- există un teren identificat în
va derula în comuna Râu munei Râu de Mori, Niculiţă cătunul ce aparţine de satul
de Mori. Brazi, unde, la intrarea în lo-
Mang (foto), a decis să aplice
Râu de Mori – Adminis- calitate, au fost delimitate
traţiile publice locale pot prevederile legii şi în
aşezarea pe care o conduce. mai multe parcele cu
acorda, conform prevede- suprafeţe cuprinse între 400
rilor legale, loturi de teren „Din păcate, o primă încer-
şi 600 de metri pătraţi. De
pentru tinerii cu vârsta de care de atribuire a unor
aceste parcele ar putea bene-
până în 35 de ani, care suprafeţe de teren s-a soldat ficia până la zece tinere
doresc să-şi construiască o cu un eşec, din cauza con- familii.
casă. Există şi câteva condiţii silierilor PSD şi a unui inde- Intenţia autorităţilor lo-
legate de termenele de lucru pendent, care s-au opus cale este să aducă în acest
şi obţinerea avizelor sau au- proiectului de hotărâre. Era cătun mai multe familii, iar
torizaţiilor de construire, dar nevoie de acordul a două prin creşterea numărului de
această abordare are succes treimi din voturile celor 13 locuitori, acesta să poată
în mai multe localităţi ale consilieri. Nu există o moti- primi un nou statut adminis-
judeţului Hunedoara. Tere- vaţie reală pentru respin- trativ. Dacă va fi aşa, lucrurile
nul este dat în folosinţă gra- gerea acestui proiect, dar vor depinde doar de votul
tuită atât timp cât pe el se cred că lucrurile se vor lă- consilierilor locali.
25 - 31 mai 2018 aCTUaLiTaTE - 3

Românul care a revoluţionat


tehnica folosită în chirurgia laser,
cetăţean de onoare al Devei
n Ioan Cosmescu are la activ 150 de brevete de invenţie în SUA şi Uniunea Europeană şi o importantă companie de
aparatură medicală.
lucru alte invenţii în dome- can Innventors”, se arată în
niul echipamentelor folosite expunerea de motive a pri-
în chirurgie şi că va pleca în marului municipiului Deva,
SUA pe 4 iulie pentru a le Florin Oancea.
putea testa cu ajutorul unor Întrebat ce l-a determinat
chirurgi de peste Ocean. să revină în România, Ioan
„Ultimele invenţii depuse Cosmescu a răspuns simplu
sunt pentru chirurgia de- că aici se simte acasă. „Aici
schisă şi laparosopică. Nu pot m-am născut, la Orăştioara
spune prea multe despre ele de Jos, lângă Orăştie, am stu-
pentru că sunt secrete, dar diat la Liceul Decebal din
schimbă total modul în care Deva (...) Am vrut să ajut
se face chirurgia”, a spus in- oraşul Deva, şcoala pe care
ventatorul. am terminat-o. Să fac şi eu
Ioan Cosmescu a emigrat ceva. Nu ştiu, mult sau puţin.
în SUA în anul 1983, iar Este ceva care am făcut din
prima invenţie i-a fost breve- suflet. Stau mai mult prin
tată şase ani mai târziu, România, sângele apă nu se
atunci când a înfiinţat şi com- face, iar atracţia pentru
pania IC Medical pe care o România a fost foarte mare.
deţine şi acum. Aici mă simt acasă”, a spus
„Are până în prezent 150 inventatorul.
de invenţii în electrochirurgie Tot el a confirmat faptul
şi lasere, prima brevetare că are în derulare şi o in-
obţinând-o în anul 1989. Re- vestiţie în municipiul Deva,
cunoaşterea pentru munca dar într-un domeniu total
Deva – Momente emoţio- domeniul aparaturii folosite ce s-a întâmplat”, a declarat dumnealui de inventator nu a diferit de aparatură me-
nante s-au desfăşurat joi la în chirurgia cu laser şi chirur- inventatorul, apoi a transmis întârziat să apară, în anul dicală. Mai precis, Deva ar
Primăria Deva, unde inventa- gia cu radiofrecvenţă, Ioan mulţumiri consilierilor locali 1996 fiindu-i acordat titlul de putea ajunge locul unuia din-
torul româno-american Ioan Cosmescu a impresionat au- şi primarului Florin Oancea „Innovator of the Year” în tre primele trei manejuri din
Cosmescu a fost declarat dienţa prin simplitatea şi pentru faptul că i-au fost re- domeniul Medical/Biotech- Europa, aici urmând să
„Cetăţean de onoare” al mu- mesajul de suflet transmis. cunoscute meritele muncii nology de către Arizona Inno- prindă contur o bază pentru
nicipiului. Autorul a peste „Este un gest neaşteptat şi sale. vation Network şi a fost cai de rasă de cea mai bună
150 de invenţii brevetate în sunt total onorat pentru ceea El a arătat că mai are în numit Who’s Who of Ameri- calitate.

Liberalii au lansat un program pentru judeţul Hunedoara


Deva – Conducerea filialei a principalelor probleme şi oraşe sub forma unor conur-
judeţene Hunedoara a Par- oportunităţi pe care judeţul baţii pentru a putea deveni
tidului Naţional Liberal Hunedoara le are la în- astfel eligibile în cazul
(PNL) a lansat joi, cu prilejul demână, fie că vorbim de in- depunerii unor proiecte pen-
marcării a 143 de ani de la în- frastructură, situaţia tru care se solicită finanţare
fiinţarea acestei formaţiuni demografică sau de situaţia nerambursabilă.
politice, un program pentru economică. Am tras câteva „PNL a lansat un program
judeţul Hunedoara în care se concluzii şi am stabilit cinci de dezvoltare al judeţului
face o analiză diagnostic a direcţii de dezvoltare. Nu am Hunedoara şi punem în dez-
situaţiei actuale şi se propun intrat în foarte multe detalii, batere publică o viziune a
mai multe direcţii de acţiune am preferat ca acest docu- noastră a modului în care tre-
viitoare. ment să fie completat cu buie să evolueze judeţul
Programul va fi distribuit părerile hunedorenilor, fie Hunedoara. Peste un an, un
în următoarele zile către ele politice, administrative tele PNL Hunedoara, Adrian sunt în procedură de an şi jumătate, după ce vom
membrii de partid, organiza- sau ale simplilor cetăţeni, aşa David, coordonatorul echipei închidere. face o discuţie cu toate insti-
ţiile neguvernamentale, cum îşi doreşte să arate care a elaborat programul. Programul arată necesi- tuţiile, cu toate asociaţiile,
mediul de afaceri, astfel încât judeţul Hunedoara peste şase Documentul remarcă o tatea dezvoltării infrastruc- sindicatele vom creiona pro-
societatea civilă, în general, ani de zile. Cea mai impor- schimbare pe piaţa muncii, în turii de transport, precum şi gramul nostru pentru judeţul
să poată veni cu propuneri şi tantă direcţie de dezvoltare care de la o criză a locurilor construirea unor programe Hunedoara. Aşteptăm idei
chiar cu critici la acest este valorificarea patrimoni- de muncă s-a ajuns, în anul de atragere a investitorilor din partea tuturor celor in-
proiect de document ce ului cultural-istoric, apoi 2016, la o criză a forţei de prin crearea de parcuri in- teresaţi în modernizarea
vizează, în final, adoptarea atenţie asupra economiei, muncă, punctând, totodată dustriale sau prin facilităţi judeţului Hunedoara”, a spus,
unei strategii de dezvoltare a problemelor de infrastruc- faptul că o mare parte dintre acordate companiilor. la rândul său, preşedintele
judeţului Hunedoara. tură, educaţie şi sănătate”, a întreprinderile de stat, cum Un alt aspect se referă la PNL Hunedoara, Lucian
„Este o analiză diagnostic declarat prim-vicepreşedin- sunt exploatările miniere, posibilitatea asocierii unor Heiuş.
4 - opinii 25 - 31 mai 2018

Servilismul politicianist!
N oi românii ne-am scumpirea tuturor pro- preşedinţi. Ce să mai spunem ţară pentru ca nu suportăm
pierdut speranţa duselor. Creşterea nejustifi- când în această ţară, nimic imaginea reflectată. Încer-
în bine, ştiind că cată a salariilor şi pensiilor, nu se mișcă, nu se lucrează, căm să ne schimbăm identi-
speranța moare ultima, fără suport financiar. Ac- iar politicienii se luptă cu tatea ca nişte interlopi, să
încrederea în ceilalţi, ceptarea şmecheriilor unora plângeri penale, cu dosare. renunţăm la numele care ne
încrederea în noi din conducerea partidului Aflu că un Colonel (şeful cir- dă de gol. Insecte parazite
înşine, credinţa că servilismul faţă de ei şi alţii culaţiei pe ţară) a avut un care părăsesc cadavrul din
putem fi mai buni. din Partid dar să ajungi la dosar ptr 2 găini (prejudiciu care nu se mai pot hrăni.
Abandonăm fără luptă, ,,Înalta Trădare" este de- 600 ron), iar avocatul a co- Spargem oglinda, în loc să aproape, fără a mai căuta
pentru că ne înecăm în parte, miroase a prostie stat 25.ooo euro şi a fost luam aminte. Suntem fugari spre viitor. Acceptăm com-
apropierea malului. Ne- politicianistă. Dle ,,Preşe- achitat, dat afară din poliţie. prin istorie urmăriţi de tre- promisurile fără să crâcnim.
a dispărut puterea de a dinte" de data aceasta este o Mă întreb ce fel de corupţie cutul dureros, de chinul Din aceste compromisuri
lupta, energia de a greşeală imensă. Pentru a se anchetează? Domnilor re- provocat de comparaţia cu plătim miliarde de euro, da-
învinge în posibilitatea câştigă o bătălie politică dresaţi această ţară care este prezentul decăzut. Amintirea torită unor vizite, contracte
salvării şi refuzăm să folosiți mijloace legale, în haos, dacă nu, lăsaţi pe demnităţii doare. Ce am fost care sunt dăunătoare pentru
căutăm căi de salvare. folosiți mintea, nu servilis- alţii care sunt verticali, oa- şi ce am ajuns! Inteligenţă de noi… Dar acum este mai rău.
Rămânen la ce-o da mul faţă de anumite per- meni care vor binele țării. 3 % – cam atât ne este Dl Preşedinte Iohannis ori nu
Dumnezeu! Dar uitând soane. Plângerile, dosarele Faceți diferenţa dintre verti- preţuită inteligenţa în con- vede, ori nu aude, ori nu
că Dumnezeu dă, dar nu etc. nu fac cinste într-o calitate şi servilism. ŢARA tractele internationale, re- vrea, ori nu doreşte, ori nu
bagă în traistă! bătălie politică. Eu citesc zil- asta este şi a noastră, dle flectata in redeventa data pricepe că alta este situaţia
Suntem debusolaţi cu nic două ziare germane: Preşedinte de partid, nu statului român, adică româ- în ţară decât părerile dom-
asemenea conducători, care Deutsche Welle şi Frank- hotărâţi dv ca aceasta ţară să nilor. niei sale. Ce să înțeleg că nu
când ajung acolo sus, încep furter Allgemaine Zeitung", fie târâtă în conflicte. Acceptăm furtul fără a doreşte să vadă adevărul sau
războiul ca la un meci de fot- ziare care ar trebui să le citiţi Când vă vin idei năstruş- mişca un deget, ne acceptăm adevărul se află numai în
bal care pe care să apuce din şi dumneavoastră dle ,,pre- nice mai bine luați chitara şi poziţia rezervată de alţii, Germania, iar noi nu mai
ciolan. Arbitrul este justiția, şedinte". Vă indic să citiţi cântaţi. Pentru că dv nu cuminţi, de o cuminţenie avem ratiune. Ne este ruşine
iar cartonașele sunt dosa- ,,Gelozie Constituţională" din conştientizaţi în ce puteţi care cred ca la început a ui- să spunem adevărul?
rele. Acum se fac dosare şi Deutsche Welle în data de trage această ţară minunată. mit si amuzat la culme pe SUNTEM ROMÂNI. Hai-
dacă latră câinele la poartă. 22/05/2018 în care articolul Oamenii nu mai au încredere străini, cât suntem de cu- deţi cu toţii să fim buni
Am trăit să văd şi să aud spune totul şi consecinţele în politică şi alte instituții. minţi, handicapaţi de cu- români dle Iohannis, dle
,,Înaltă Trădare" plângere pe- pe măsură. Nu este ziarul gu- Refuzăm să mai credem că minţi. Probabil nu au mai ORBAN, dna Dăncilă, Dle
nală sau denunţ? vernului este al Germaniei. mai există speranţă pentru ştiut ce să inventeze pentru a Dragnea etc. Să nu mai stăm
Am înţeles greşelile pri- Vă reamintesc că Dna Cance- noi pe aceste meleaguri. ne testa cuminţenia. Dar deja la mâna unora şi altora şi să
pite ale d-nei Dăncilă, gra- lar prima dată dimineaţa ci- Înşelările aşteptate, în loc să s-au convins şi dispărând ne ascundem în cercuri vi-
matica domniei sale, gafele teşte aceste ziare şi după ne ridice la luptă împotriva hazul, au trecut să folosească cioase. Am uitat cum să ieşim
protocolare, incapacitatea de aceea bea liniştită cafeaua şi celor care ne-au înşelat, ne cât mai eficient cuminţenia din cercul vicios al patimii, al
a stăpâni anumite legi, studiază rapoartele". fac să abandonam totul, fa- noastră proverbială. orbirii, al urii pentru a trăi în
greşelile colosale făcute în a Ce să mai spun că în ţara milia, ţara, în mana înşelato- Noi cu anumiţi parteneri echilibru, înţelegere, drep-
îndeplini un program de gu- asta unii politicieni suferă de rilor. străini inclusiv cu cei de la tate, dorinţa de bine. Am
vernare pe care noi muritorii o boală, nu pricep, nu aud, nu Uită că ţara suntem noi, Bruxelles ne purtăm precum uitat să gândim frumos. Sun-
de rând nu-l simţim. Infra- văd realitatea şi logica lu- ţara este oglinda noastră în sclavii, nu ca parteneri. I-am tem ceea ce gândim şi ceea
structura zero kilometri, crurilor, mă refer tot la faţa lumii. Unii plecăm din primit pe toţi şi toţi ne calcă ce vorbim.
în picioare, iar noi suntem Să lăsam pe dna Merkel să
cuminţi şi primitori cu ei. se ocupe de Germania şi în-
Suntem cuminţi si atenti la tâlnirile cu Dl Putin unde o
băţul stăpânului. Ne accep- aștepta cu flori. Dacă Dl
tam stăpânii foarte uşor, sun- Putin se întâlnea cu cineva
tem cuminţi. Ne acceptăm de la noi, luau foc cancelariile
umilinţele foarte uşor, sun- occidentale, ,,REZIST" ocupa
ANUNŢ tem cuminţi şi îi credem pe
cuvânt pe cei care ne fură tot
Piaţa Victoriei bineinţeles
fără autorizaţie, dl preşed-
dar ne mint şi ne spun ca e inte era în cămaşă roșie, să
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva scoate la con- spre binele nostru. E spre felicite demonstranţii, care
curs: binele nostru să fim furaţi, nu mai plecau până la ,,Gu-
- 1 post temporar vacant de bibliotecar cu studii superioare grad umiliţi, scuipaţi, înjosiţi, căl- vernul meu!!!!???
caţi în picioare. Să stăm
IA, în cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul, la Biblionet. cuminti până se satură şi ter-
"Oare pe aceste persoane
Condiţii: studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență; care ne conduc cine le mai
mină de furat! Nu găsim sens poate trezi la realităţile
vechime în muncă minimum 7 ani; cunoştinţe de operare PC: MS Office să ne împotrivim, noi suntem româneşti. Au devenit circari,
(Word, Excel), Internet. cuminţi nu ne împotrivim, au devenit oameni irespons-
stăm cuminţi şi suportăm
Concursul constă din probă scrisă şi interviu. totul. Nu ne săturăm nicio-
abili. Am sperat în ,,gener-
Proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2018, ora 1000, la Sediul bib- alul" dlui ORBAN dar m-am
dată de umilinţe, dispreţ, trezit că generalul era soldat,
liotecii. batjocură… pentru că până acum nu a
Interviul va avea loc în data de 20.06.2018, ora 1000, la Sediul bib- Cine poate să redreseze făcut nimic decât a semănat
această ţară. Dacă Dl Preşe-
liotecii. dinte de partid mai face o
şi seamănă discordie. ÎN
Dosarele pentru concurs se depun până la data de 07.06.2018, ora 1600, LOCUL UNEI CRUDE REA-
gafa partidul dispare Se LITĂȚI E DE PREFERAT
la Serviciul Financiar - Contabil, Resurse Umane, Administrativ, În- doreste din ce văd că acest
SPERANŢA" (Pavel Coruț)...
treţinere. partid să dispară de pe
eșicherul politic să facă loc
Informaţiile legate de bibliografie, precum și organizarea şi desfăşurarea platformei unui alt om care
Al DV Prof.Ioan Romeo
concursului se pot solicita la nr. de telefon 0254/216457 (interior 11), Mânzală, domiciliat pe
vai de dreapta lui Pas cu pas
strada SPERANŢEI
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva. spre ,,partidul meu"!!!!???
(parter)
Privirile ni se opresc
25 - 31 Mai 2018 aCTUaLiTaTE - 5

Unicat: Muzeul textilelor O sută de kilometri pe râul Prut

din comuna Băiţa


n Muzeul Textilelor va fi deschis pentru publicul larg începând cu data de 28 mai,
el aparţinând soţilor Florica şi Romulus Nicolae Zaharia şi fiicei lor, Ana Teodora
Draguş.

Î
notătorii Avram Iancu „Vom înota o sută de kilo-
şi Ion Lazarenco Tiron metri pentru a marca o sută
vor pleca înot vineri, de ani de istorie comună. Vom
25 mai, pe ultimii o sută înota până în locul în care
de kilometri ai râului Prut, Prutul îşi pierde identitatea ca
pentru a marca astfel îm- râu, dar mai ales ca graniţă”, a
plinirea a 100 de ani de la declarat Avram Iancu.
Marea Unire din 1918. La rândul său, Ion
Deva – Doi înotători foarte Lazarenco Tiron, a comentat
bine cunoscuţi în lumea în- pe pagina sa de Facebook:
treagă, Avram Iancu şi Ion „Îmi zice cineva că apa va fi
Lazarenco Tiron, ultimul din rece; zic eu: la sufletele calde,
Republica Moldova, vor lua apa se simte altfel. Nu va fi
Băiţa – Un muzeu unicat cilor textile folosite în toată lângă alte obiective cunos- startul într-o cursă în care vor uşor, dar nimic frumos nu-i
în România şi, din cunoşt- lumea. cute, cum ar fi orologiul să arate că Prutul este doar o uşor”.
inţele noastre, în Europa, va „Cele două expoziții inau- vechi de sute de ani al bi- graniţă trasată geopolitic şi Cei doi sportivi vor fi în-
fi inaugurat la finalul acestei gurale reflectă colecția și mi- sericii catolice sau locurile în nu una care să-i separe pe soţiţi pe râul Prut de un caiac
săptămâni în comuna Băiţa, siunea Muzeului Textilelor. care se stabilea preţul pe români. Cei doi polisportivi au în care se va afla Ulise Galu,
una dintre cele mai fru- Expoziția Textile—Artă și bursa aurului. ales să înoate, unul lângă altul, din Braşov, cel care a fost ală-
moase aşezări ale judeţului Necesitate. Piese de Vârf din „Încercăm să facem tot pe ultimii o sută de kilometri turi de Avram Iancu şi în
Hunedoara. „Muzeul Tex- Colecția Muzeul Textilelor ceea ce ne stă în putinţă pen- ai Prutului, într-o cursă pe cursa acestuia de 2.860 de
tilelor” este un concept care expune piese din diferite cul- tru a deschise noi oportu- care au intitulat-o „Umăr la kilometri pe Dunăre, anul tre-
a fost adus în zonă tocmai de turi incluzând pânzeturi fă- nităţi de dezvoltare în umăr pentru o istorie co- cut.
la New York, acolo unde pro- cute dintr-o mare varietate comuna noastră. Autoritatea mună”. Plecarea va fi de la Cursa pe râul Prut se va
prietarii acestui aşezământ de fibre textile, instrumentar locală, primăria şi consiliul podul de pe peste Prut din lo- încheia, cel mai probabil, pe
de cultură au lucrat la cele- textil, costume, accesorii și local, personal, ca primar, calitatea Oancea, judeţul 27 mai, deoarece Iancu şi
brul Muzeu Metropolitan of textile pentru interioare. Ex- vom sprijini orice iniţiativă Galaţi, iar finalul la confluenţa Lazarenco Tiron şi-au propus
Art. Mai precis, doamna Flor- poziția Matematica Țesutu- care aduce un plus de va- cursului de apă cu fluviul să străbată, în medie, câte 30
ica Zaharia, doctor în textile lui—Creațiile Elevilor din loare culturală sau econom- Dunărea. de kilometri pe zi.
şi conservator emerit la Met- judetul Hunedoara, expusă ică în zona noastră. De aceea,
ropolitan Museum of Art, în spațiul Art Cafe al Muzeu- ţin să-i mulţumesc public Avram Iancu
originară din comuna Băiţa, lui demonstrează angaja- doamnei Florica Zaharia Bibliotecarul din Petroşani s-a făcut cunoscut în august
a decis să se întoarcă acasă şi mentul nostru de a lucra cu pentru faptul că a ales să se 2016, când a reuşit să treacă înot Canalul Mânecii, iar în
să aducă aici experienţa de o membrii tineri ai comu- întoarcă în satul natal şi să vara anului trecut a parcurs, fără costum de neopren şi
viaţă acumulată şi dezvoltată nității”, spune muzeograful ridice aici un muzeu unicat. labe de înot, întreg cursul Dunării, timp de 89 de zile.
la New York. ambelor expoziții, Florica Sperăm ca deschiderea aces-
Zaharia. tui muzeu să fie doar un
12.000 de piese prim pas spre un circuit tu-
Colecția, formată de-a Oportunităţi ristic care să includă fru- Ion Lazarenco Tiron
lungul a patru decenii, cu- Pentru autoritatea locală, museţile zonei şi oamenii Sportivul se numără printre cei opt oameni care au
prinde aproximativ 12.000 acest nou proiect reprezintă locului”, a spus, la rândul său, reuşit să străbată înot cele şapte strâmtori ale lumii in-
de piese și instrumentar tex- încă un punct de atracţie primarul comunei Băiţa, cluse în circuitul "Ocean's Seven": Canalul Mânecii, Gibral-
til. Accentul colecției este pentru cei care doresc să Damian Diniş. tarul, Canalul de Nord, ce leagă ţărmul irlandez de cel
asupra materialelor și tehni- viziteze comuna Băiţa, pe Muzeul Textilelor va fi britanic, Canalul Catalina din California, strâmtoarea
inaugurat în 26 mai, iar des- Molokai din Hawai, strâmtoarea Tsugaru din Japonia şi
chiderea pentru public va fi strâmtoarea Cook din Noua Zeelandă.
în 28 mai

Week-end de vis la Geoagiu-Băi


Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi, săptămânal, împreună cu familia ta,
de două intrări gratuite la ştrandul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi. Taloanele se
depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul 16, iar extragerile se fac în
fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ...................................... prenume ...........………….....…… CI seria…….. nr…….......…

Despre Muzeul Textilelor Adresa…………………………............................................................. Tel…......................……..


Puteți afla mai multe informații despre Muzeul Tex- Câştigătorii din această săptămână sunt:
tilelor la www.muzeultextilelor.org. • STURZA GHEORGHE din Deva • VERZEŞ ADRIANA din Deva
6 - SPORT 25 - 31 MAI 2018

FOTBAL PE PLAJĂ: West Deva


medalie de argint la Varna
E
chipa de fotbal pe
plajă WEST DEVA
participantă la
turneul internațional
Varna International Beach
Soccer 2018 desfășurat în
Bulgaria la finalul săp-
tămânii trecute a reusit
performanța de a se clasa
la finalul competiției pe un
onorant loc II. Au partici-
pat la acest turneul for-
mațiile MFC Spartak,
campioana Bulgariei, Sile-
sia BS din Marea Britanie,
SC Novator din Rusia și așa
cum menționam West
Deva, campioana
României.
Devenii antrenați de Petru
Voica au câștigat partidele cu
MFC Spartak Varna (scor final
6-1) și cu Silesia BS (scor
final 9-5) calificându-se în fi-
nala competiției de la Varna,
unde devenii au jucat în com-
pania rusilor de la SC Novator,
care au alcătuit o formație formatiei SC BRAGA(Por), gheter al competitiei acordat cadrul grupei D alaturi de Neag, Andras Kelemen (por-
redutabilă greu de învins,cu 2 castigatoare Euro Winners lui Marian Măciucă și titlul de BSC VYBOR(Ukr), GR AMI- tari),Iulian Răvoiu , Bogdan
jucatori foști componenti ai Cup 2017. cel mai bun portar acordat lui GOS DA PAZ(Por) si OSLO Ciocănel, Alin Bugălă, Andrei
formatiei SC BRAGA (Portu- Devenii au pierdut cu 5-2 Andrei Paul ! BSC(Nor) la competiția euro- Negară, Marian Măciucă,
galia), castigatoare Euro Win- finala de la Varna dar s-au în- La finalul acestei săp- peană Euro Winners Cup Ionuț Florea, Emil Vârtan,
ners Cup 2017. Totodata, tors acasă cu medaliile de tămâni echipa West Deva va 2018. Liviu Roxandari, antrenor
acestia au in lot 2 jucatori argint și cu alte două trofee efectua deplasarea la Nazare West Deva a avut urmă- Petru Voica și team manager
care au fost componenti ai individuale: titlul de gol- Portugalia unde va evolua în torul lot la Varna: Andrei Paul Eduard Kovacs .

FUTSAL: Medalii de bronz pentru Atleți hunedoreni pe podiumul etapei


Autobergamo Deva la final de campionat
inaugurale la CN de atletism
R ecent la Pitești s-au
desfășurat întrece-
rile Campionatului
Național de atletism
pentru categoriile de
seniori, tineret și juniori
1 în paralel cu întrecerile
Campionatul National
Universitar.
Competiția s-a derulat în

F
ără multe dintre veană,mai repede decât fi- condiții deosebit de vitrege,
vedetele lotului de- nalul de sezon Florin Ignat, cu vânt puternic care a bătut
vean cu care cam- Robert Matei, Mimi Stoica, pe toată perioada între-
pioana a debutat în Alpar Csoma, în locul lor ur- cererilor și cu ploaie în averse
sezonul actual Autober- mând a fi aduşi alţi jucători repetate. În aceste condiții
gamo a învins în finala din ţară şi din străinătate şi rezultatele înregistrate nu au
mică a campionatului la promovaţi totodată câţiva ju- fost cele așteptate de către La aceeași probă Andreea Nicolae Maier s-a situat pe
Odorheiu Secuiesc, pe niori de la echipa U-19. tehnicienii prezenți la Pitești. Timu s-a clasat pe locul III cu locul V la triplusalt cu o per-
Futsal Klub din localitate Din vechiul lot au rămas la În competiția de la săritura o săritură măsurând 5.62m , formanță de 13.42 m. O altă
cu 11 – 3 şi şi-a adjudecat Deva Petrişor Toniţă şi Dar- în lungime feminin, Flo- Emilly Mihut pe locul opt cu performanță a înregistrat
medaliile de bronz în 4.99m și Andreea Gifu pe Claudia Maria Florea (CS Ghe-
ius Savu(ambii portari),Cris- rentina Marincu Iusco (legiti-
Liga I, după ce conduce- locul nouă cu o săritură care lari –Universitatea Eftimie
tian Obadă, Adrian Pânzaru, mată la CNS Cetate Deva) la
rile celor două echipeau a măsurat 4.84 m, toate Murgu Reșița) care a încheiat
decis ca această finală să Sergiu Tacot, Cristian Matei, prima participare într-un
care au şi evoluat în meciul concurs național de la atletele de mai sus fiind legi- proba de 1500 m pe primul
se dispute în manşă timate la CNS Cetate Deva. loc cu timpul de 4:48.32
unică. Faptul că Autober- de la Odorheiu. Antrenorul revenirea ei pe pista de
Cosmin Gherman adus pen- atletism, și-a confirmat va- În proba similară a băie- Au participat la aceste în-
gamo a ratat ambele
tru finalul de play-off va loarea și a sărit în condițiile ților Darius Sergiu Cuciurean, treceri desfășurate la Pitești
obiective propuse a făcut
la pentru jocul de la rămâne la Autobergamo date, 6.61 m, cu care a recon- legitimat și el la clubul de- 290 de sportivi, din care 118
Odorhei, lotul să fie altul Deva și pentru sezonul ur- firmat baremul pentru califi- vean a încheiat concursul pe la feminin si 172 la mas-
decât cel cu care mător şi are drept sarcină carea la Campionatele locul al treilea cu o săritură culin, reprezentând 88 de
ne-am obișnuit. reconstrucţia formaţiei de- Europene de la Berlin din care a măsurat 6.72 m iar cluburi și asociații sportive
Au părăsit echipa de- vene şi readucerea ei în frun- luna august. colegul său de club, Rareş din țară.
25 - 31 maI 2018 SPORT - 7

Lupte libere: Cupa "Phoenix" Comunicate


de la AJ Fotbal
ediţia I Buziaş 2018 E
chipa AS Foresta
Lunca care începând
cu data de 27.05.2018

T
urneul a fost organi- nu va mai putea juca până
zat pentru prima la achitarea tuturor tax-
data la Buziaș de elor şi penalităţilor
către clubul sportiv din lo- restante pe care le are la
calitate și s-a bucurat de AJF Hunedoara.
prezența a circa 200 de Echipa AS Santos Boz nu
sportivi fete și băieți ,de la va mai fi programată la
categoriile mici de juniori jocurile oficiale organizate
(a III-a, a IV-a și a V-a). De de AJF Hunedoara începând
la CSS Reșița, CSM Reșița, cu data de 27.05.2018 până
CSS Sânandrei CSS Tim- la achitarea tuturor taxelor
ișoara , CS Buzias, CS Jim- şi penalităţilor restante pe
bolia, CSS Lugoj, CSM care le are la AJF Hunedoara.
Lugoj, CSM Dr.Tr.Severin și Cauza în ceea ce priveşte
CNS Cetate Deva jocul dintre AS Gloria Proin-
Sportivii de la clubul de- stal Geoagiu şi ACS Victoria
vean s-au evidențiat și la Călan (Liga IV seniori) din
această competiţie și mulți 02.05.2018 când persoane
dintre ei au urcat pe podiu- necunoscute au intrat pe
mul de premiere fiind o com- teren a fost amânată pentru
petitive utilă, de verificare data de 24.05.2018, când a
ănainte de campionatele fost citat delegatul echipei
naționale din acest sezon. ACS Victoria Călan si obser-
Iată rezultatele înregistrate vatorul jocului.
de podium au fost Andrei și Mirabela Văcărașu- locul I, Vraci, Andrei Manea -locul I, Este de acum cunoscut
de către reprezentanții CNS Buțurcă,Diana Bucur, Marius Antonio Dărăbuț locul II ,Mar- Maria Iana- locul II iar Elena faptul că echipele din fot-
Cetate Deva: Scornea, Laurențiu Logojan, ius Mihoci și Andrada Tămaș, Francisca Micle, balul județean se confruntă
Grupa Prof. Suraj Moravan: Robert Panta, Cristian Bez- Văcărașu locul III iar Gabriel Adrian Preda, Ştefan Bartalix, cu probleme de ordin finan-
Sibila Sărac și Iulia Alexa,locul ercu, Adriana Gherman și David, Bianca Obrejan și Anca Romlak și Mario Iana ciar și din această cauză cele
1, Rareș Drăgan, Sorana George Draia, toți ocupanții Iancu Gabor, toți locul IV toți locul III, Cătălin Bog- două echipe, AS Foresta
Cristina Moravan, Bogdan locurilor IV la acest turneu. Grupa antrenorului Ioan danov locul IV şi Sebastian Lunca și AS Santos Boz nu au
Buțurcă locul II iar Ariana In- Grupa antrenorului Gheor- Ailincăi: Alexandra Tamaș, Morar locul V. mai fost programate în meci-
drieș locul III. Foarte aproape ghe Văcărașu: Raluca Covaciu Lorena Malcingo, Andreea urile din campionat.

Echipa feminină a României, Fotbal Liga a III-a: ACS


campioană europeană la 10.000 m Șirineasa exclude din lot
un alt jucător

D
upă despărțirea de reuşind o victorie mult aştep-
Denis Ispas, pro- tată de la Lugoj, care va aduce

O
performanță de ex- din Ancuța Bobocel (locul 2 care (33:20, la feminin și 28 dusă săptămâna şi un bonus financiar în
cepție a atletelor la individual – 31:42,12), 55, la masculin) pentru Cam- trecută, oficialii echipei buzunarele jucătorilor.
noastre a fost în- Roxana Bîrcă (locul 4 indi- pionatele Europene în aer ACS Şirineasa au luat În Valea Jiului mulţi mi-
registrată la Londra,în vidual – 32:30,97), Cristina liber, rezervate seniorilor, din hotărârea de a se rezilia crobişti îşi pun speranţe în
cadrul celei de-a 22 ediții Simion (33:20,37) și An- august, de la Berlin, primele contractul unui alt jucător, ceea ce declară oficialii
a Cupei Europei la proba dreea Pîșcu (34:12,80) a alergătoare tricolore au în care s-au pus mari sper- echipei Şirineasa și anume că
de 10.000 m, competiție reușit să se urce pe prima reușit să-și asigure prezența anţe la Petroşani dar care ACS Şirineasa se va numi din
desfășurată sub forma treaptă a podiumului de pre- la cea mai imortantă com- nu a convins prin evoluți- vară CS Jiul Petroşani. Astfel
unui super show atletic miere, devenind astfel lider petiție a anului. ile sale. fotbalul din de aici va reveni
numit „Night of 10.000 m european, surclasând echipa În plus, cu pașaportul de Este vorba de Cătălin Ţîră, în eşaloanele superioare, iar
PBs”, la „Paliament Hill britaniă la ea acasă. Pe locul Berlin în buzunar este și jucător tânăr, dar care nu a în anul 2019 se vrea o pro-
Athletics Track”, în trei s-a clasat Germania. Nicolae Soare care, în cursa evoluat la nivelul cerut de movare în Liga 1, pentru că
prezența a peste 8000 de Mai mult, cum în cadrul rezervată bărbaților, a fost oficialii echipei din Valea Jiu- este anul în care Jiul va îm-
spectatori. acestei întreceri s-a putut cronometrat în 28:25,38, lui, formație care arată că... plini 100 de ani. Să sperăm că
Echipa noastră formată obține și baremul de califi- record personal. funcționează și fără cei doi, nu vor fi doar vorbe!
8 - SĂNĂTATE 25 - 31 MAI 2018

Puterea vindecătoare
a florilor de tei

n Pe lângă mireasma seducătoare, care inundă cerul spre sfârșitul primăverii, florile de tei au o mulțime de calități te-
rapeutice. Puterea lor vindecătoare a fost recunoscută încă din vremuri străvechi, când ceaiul parfumat din aceste mi-
nunate flori, era folosit pentru ameliorarea mai multor probleme de sănătate.

Teiul care, mai ales în cazul per- adaugă o jumătate de lin-


soanelor care se confruntă cu guriţă bicarbonat.
Considerat a fi un arbore tulburări de somn și stări de
sacru încă din vechime, de la nervozitate și anxietate. Insomnia
tei se folosea atât coaja cât și
frunzele, florile sau seva ar- Persoanele care se con-
În afecțiunile renale fruntă cu astfel de situație,
borelui. În zilele noastre, atât
fitoterapeuții, cât și specia- Este indicat ceaiul de tei, este bine să bea o cană de in-
liștii în cosmetică, preferă flo- întrucât are proprietatea de a fuzie după masa de seară şi
rile. trata incontinența, prevenind una chiar înainte de culcare.
formarea pietrelor la rinichi.
Recoltarea și uscarea În caz de urticarie
Infuzia combinată sau eczeme
Se face pe timp uscat, cu de tei Pentru ameliorarea mân- coasa gastrică. Pentru o mai
cer senin, când florile sunt
Amplifică diureza, stim- cărimilor provocate de di-
Precauții și
complet deschise, după ce mare eficiență, se pune la
ulând eliminarea surplusului verse erupţii cutanate sau macerat, împreună pulberea contraindicații
roua s-a ridicat şi, la două-trei de lichide din organism. pentru a obţine un efect plă- de tei și o cantitate egală de Potrivit specialiștilor, ceaiul
zile după ultima ploaie. Se Se prepară din una-doua cut de relaxare, se poate face rădăcină de lemn dulce. din flori de tei nu se admi-
usucă în straturi subţiri, în linguriţe de flori la 250 ml de o baie calmantă cu infuzie. În nistrează în doze mari. Nu se
încăperi aerisite. Se pot usca apă clocotită. Se acoperă vasul plus, băile generale cu flori de În cosmetică bea mai mult de trei căni de
şi pe cale artificială, la o tem- şi se lasă să infuzeze 10 tei sunt folosite ca adjuvant în ceai pe zi şi nu se folosesc in-
peratură de 35 grade C. Din Compresele cu infuzie de
minute. Este utilă în afecţiuni cazul cistitei sau nefritei. fuzii prea concentrate. Femeile
3,5-4 kg flori proaspete se flori de tei, în amestec cu flori
precum răceala, gripa, infecții gravide, mai ales în ultimul
obţine 1 kg de produs uscat. respiratorii însoţite de febră. Pulberea din flori de albăstrele, sunt recoman-
trimestru de sarcină, nu tre-
În toate aceste situaţi se beau de tei date în cazul cearcănelor. Ele
buie să consume substanțe pe
Ceaiul din flori de tei zilnic, timp de o săptămână, Se obţine din flori foarte
se ţin pe pleoape 10-15 bază de tei.
Cu o aromă deosebită, două-trei ceaiuri călduţe, în- minute, înainte de culcare. În În doză prea mare, poate
bine uscate, mărunţite si date
ceaiul din flori de tei poate fi dulcite cu miere. Pentru a se tratamentele cosmetice in- avea efecte excitante asupra
prin râşniţa de cafea. Se ad-
utilizat în tratarea răcelilor, obţine efecte pe termen lung, ministrează ca adjuvant în fuzia de tei (500 ml apă şi 60 sistemului nervos, cauzând in-
ajutând la eliberarea căilor tratamentul se prelungește hipertensiunea arterială, în g tei) este indicată sub formă somnie.
respiratorii de secrețiile în până la două luni. cure de 60 de zile, cu pauză de de comprese, pentru catife- Cardiacii și persoanele ane-
exces. De asemenea, reduce și 15 zile. Se ia câte o linguriţă larea şi întreţinerea fru- mice este de preferat să evite
elimină durerile musculare, În caz de gingivită, de pulbere, de trei ori pe zi. museții, tinereții şi produsele pe bază de tei. Aces-
durerile de cap asociate aces- amigdalită, inflamaţii prospeţimii tenului. În plus, tea împiedică absorbția de fier,
tor afecțiuni. ale mucoasei bucale Gastrita și arsurile florile măcinate de tei, pot accelera ritmul cardiac, iar
Datorită substanțelor ac- Se recomandă infuzia Pot fi calmate și vindecate amestecate cu lapte și ovăz, șoferilor le poate produce
tive din plantă, ceaiul de tei folosită sub formă de gargară. cu pulbere de tei. Pe lângă fap- constituie o excelentă mască oboseală și somnolență.
este folosit ca sedativ ușor, și Infuzia va fi concentrată, tul că reduce stresul și tensi- de față cu proprietăți de www.sanatate.ro
este recomandat a fi băut cu obţinută din patru linguri de unea psihică, aceasta revigorare și hidratare a tenu- www.adev.ro
30 de minute înainte de cul- flori la 250 ml apă, la care se protejează și cicatrizează mu- lui palid și lipsit de strălucire. www.doctorulzilei.ro
25 - 31 MAI 2018 RELIGIE - 9

Pogorârea Sfântului Duh sau Rusaliile


n Sărbătoare cu o mare încărcătură emoțională, Pogorârea Sfântului Duh este cunoscută și sub numele de Rusalii sau
Cincizecime și se celebrează la 50 de zile după Învierea Domnului. Anul acesta prăznuim Rusaliile – Pogorârea Sfântului
Duh, la 27 mai.

Rusaliile sau
Cincizecimea
În popor, Pogorârea Sfân-
tului Duh este cunoscută și
sub numele de Rusalii, venind
de la Rosalia, sărbătoarea ro-
mană a trandafirilor.
Dacă prin lucrarea Duhului
Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a
pogorât din ceruri și S-a în-
trupat, tot prin Duhul Sfânt, ni
se împărtășește viața dum-
nezeiască și omenească a lui
Hristos. Pogorârea Sfântului
Duh este actul de trecere a lu-
crării mântuitoare a lui Hris-
tos, din umanitatea Sa în
oameni. Astfel, Biserica se
constituie prin această extin-
dere a vieții lui Hristos în noi.
Având în vedere că prin Duhul
Sfânt ne împărtășim de Hris-
tos, în Biserica Ortodoxă sfin-
tele slujbe încep cu Treimi, adică a Tatălui, prin Sfântul Duh aduce pe pământ vină este venerată ca Dum- ales, de furtună şi grindină.
rugăciunea adresată Sfântului hotărârea şi făgăduinţa Răs- Sfânta Treime, pentru ca oa- nezeu, în timp ce sfinţii sunt • Tot acum, se împletesc
Duh: cumpărării, a Fiului, prin Pa- menii să intre în comuniune cinstiţi ca oameni care s-au cununi de grâu, care vor fi
"Împărate Ceresc, Mângâi- timi şi Înviere, şi a Duhului cu ea. De aceea, botezul – desăvârşit. puse la troița care apără satul
etorule, Duhul Adevărului, Sfânt, prin venirea Sa la Cin- actul de intrare în Biserică –
Care pretutindeni ești și pe și hotarul și în biserică, la pra-
cizecime. Dacă în Vechiul Tes- se face în numele Sfintei Tradiții, obiceiuri și pori.
toate le împlinești; Vistierul tament găsim doar câteva Treimi. superstiții
bunătăților și Dătătorule de • De Rusalii nu e bine să se
simboluri ale Sfintei Treimi, în Orice rugăciune începe cu • De Rusalii, credincioșii meargă la câmp, nici în vie,
viață, vino și Te sălășluiește Noul Testament, cele Trei Per- formula de mărturisire a
întru noi și ne curățește pe duc în biserici ramuri de nuc păduri sau locuri pustii, fi-
soane ale Sfintei Treimi se de- credinţei în Sfânta Treime: „În sau de tei pentru a fi sfințite.
noi de toată întinăciunea și indcă pot apărea spiritele
scoperă chiar de la botezul numele Tatălui şi al Fiului şi al Frunzele acestor copaci
mântuiește, Bunule, sufletele Lui Hristos în râul Iordan. rele.
Sfântului Duh“. De asemenea, seamănă cu limbile de foc
noastre" Apoi, Iisus a mărturisit orice slujbă a celor şapte • Începând cu ziua de
care au coborât deasupra ca- Rusalii, timp de nouă săp-
adesea pe Tatăl şi a promis Sfinte Taine începe cu binecu- pului celor 12 apostoli. Cu
SFÂNTA TREIME Apostolilor că va trimite pe vântarea preotului: „Binecu- aceste ramuri se împodobesc
tămâni, nu se vor mai culeg
În prima zi după Rusalii, Duhul Sfânt pentru a continua vântată este Împărăţia Tatălui ierburi de leac.
apoi casele și icoanele. Se
Biserica ortodoxă sărbă- lucrarea Sa. şi a Fiului şi a Sfântului Duh… crede că ar avea puterea de a • După Rusalii, în unele
toreşte Sfânta Treime. Sărbă- “. Acest lucru arată că orice alunga spiritele rele. locuri din Ardeal, se practică
toarea vine imediat după După Pogorârea slujbă adresează primele • În ziua de Rusalii se iasă obiceiul numit “udatul neves-
Pogorârea Sfântului Duh, Sfântului Duh laude Sfintei Treimi. în câmp, pentru a se sfinți telor”. Femeile sunt stropite
când se descoperă oamenilor S-a întemeiat prima comu- holdele. Apa se sfințește în cu apă, ca să fie sănătoase și
şi a treia Persoană a Sfintei nitate creştină şi a luat fiinţă Cultul Sfintei Treimi biserică, apoi holdele sunt frumoase în tot restul anului.
Treimi, pentru a arăta că Biserica văzută. Este mult mai important stropite cu această apă
mântuirea oamenilor de Biserica în care este decât cel închinat sfinţilor, sfinţită, pentru ca să fie www.crestinortodox.ro
păcat este opera Sfintei prezent Iisus Hristos prin pentru că fiecare Persoană di- apărate de dăunători, dar, mai www.libertatea.ro

CLINICA OPHTALENS T
CLINICĂ
PARTICULARĂ DE
OFTALMOLOGIE

CENTRU LASER
EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ
Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Tel. programări: 0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25
Tel. magazin optică: 0740/27 65 77
Clinica Ophtalens T
10 - tIMp lIber 25 - 31 MAI 2018

TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII SERIALE NOI: Minutul de umor


Miercuri, 30 mai, PRO 2, ora 16,30 • O discuție interesantă…
Bărbatul: - În sfârșit ! Am așteptat asta
Dincolo de noi atâta timp!
Femeia: - Vrei să plec?!
Serialul indian spune povestea a două Bărbatul: - Ai înnebunit! Nici să nu te gân-
surori vitrege, Swara și Ragini. În timp ce dești la asta!
Swara a fost crescută de o familie de- Femeia: - Mă iubești ?
schisă, care nu a ținut cont de tradiții, Bărbatul: - Bineînțeles! Tot timpul!
Ragini provine dintr-o familie conserva- Femeia: M-au înșelat vreodată?!
toare. Bărbatul: - Doamne ferește! Bineînțeles că
Ele sunt de mulți ani prietene bune, nu!
până să-și dea seama că, de fapt, sunt Femeia: - O să faci dragoste numai cu
surori. În momentul în care cele două se mine?
îndrăgostesc de același bărbat, Lakshya, Bărbatul: - Sigur că da. Cu orice ocazie.
Femeia: - O să mă lovești vreodată?
relația dintre ele se schimbă. Bărbatul: - Ai înnebunit?
Femeia: - Pot să am încredere în tine?
Bărbatul: Da !
Femeia: - Iubitule!
TVR 2 ȘI ACUM, CITIȚI TEXTUL DE JOS ÎN SUS!

• O vizită neașteptată
Într-o zi, primarul orașului se duce în vizită
la țigani.
Sâmbătă, 26 mai, ora 22,15 - Hai noroc, bine v-am găsit!
- Să trăiască domn primar !
Lorzii crimei - Mă, ce-ați zice voi dacă v-aș da la toți
case?!
Filmul începe cu povestea Tatianei, o tânără rusoaică de - O, pupați-aș tălpile, ia un pahar de vin să
doar 14 ani, care își pierde viața, la naștere, într-un spital lon- bem.
donez. Impresionată de moartea fetei, moașa Ana, care a aju- - Dar ce ați zice dacă v-aș oferi cele mai tari
tat-o să nască, pornește pe urmele familiei fetei, ca să-i mașini din lume?
încredințeze bebelușul. Așa ajunge să-l cunoască pe miste- - Ce bine ar fi! Mai ia un pahar de vin, că
riosul și nemilosul Nikolai, implicat într-una dintre cele mai tare ne bucurăm!
cunoscute grupări ale crimei organizate londoneze. Viața lin- - Și vă voi găsi la toți locuri de muncă !
iștită a lui Nikolai este dată peste cap atunci când, cu totul în- Atunci, țiganul îi ia paharul din mână și-i
tâmplător, Ana descoperă dovezi împotriva grupării. Aflat zice:
- Ce ai, domn primar, te-mbătași din numai
într-o situație fără ieșire, Nikolai va declanșa o serie de crime, două pahare de vin?!
trădări si răzbunări.

BERBEC TAUR GEMENI RAC


Vă preocupă situația finan- Încă de la începutul săptămânii Vă ocupați mai mult de tre- Discuțiile cu prietenii, pe teme
ciară, iar dacă sunteți în ne- vă faceți planuri pe termen burile casnice, iar acest lucru profesionale, vă pun pe gânduri.

H
gocieri salariale, sunt șanse să lung. Vă preocupă per- vă relaxează. Veți cunoaște Informațiile pe care le primiți le
vi se mărească venitul. Per- fecționarea profesională și cău- persoane deosebite, care vă folosiți cu succes, în proiectele
soanele din anturajul apropiat tați noi domenii de activitate. pot da informații importante. viitoare. Relațiile parteneriale
vă sprijină, dar sunt și unele Veți discuta cu persoanele De bani nu vă puteți plânge, sunt la cote înalte. În familie este

O care-și urmăresc doar intere-


sul. Spre sfârșitul intervalului
se anunță schimbări majore.
apropiate despre proiectele
voastre viitoare. Partenerul de
cuplu vă sprijină în tot ce faceți.
chiar dacă îi cheltuiți pe tot ce
vedeți. la serviciu nu sunt prob-
leme.
nevoie de prezența voastră, mai
ales că s-au adunat o mulțime
de treburi nerezolvate.

R LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

O
S-ar putea să primiți noi oferte Urmează o săptămână agitată, În plan profesional, apar modi- Reușiți să găsiți parteneri de
de muncă, care vă pot deter- în care faceți călătorii scurte, în ficări salariale favorabile vouă, afaceri, care sunt interesați de
mina să vă schimbați cariera interes personal. Pot apare dar și sarcini de serviciu în plus. proiectele voastre. Este bine să
sau domeniul de activitate. Vi se oferte de muncă nesperate, dar Munciți mai mult și reușiți să ascultați și să țineți cont de

S propun sarcini profesionale noi,


la care trebuie să faceți față. Veți
participa la multe evenimente
depinde doar de voi cum le veți
gestiona. La serviciu șefii vă
susțin. Ca să aveți liniște, evitați
faceți față tuturor situațiilor
ivite. Dacă aveți de semnat acte
importante, ar fi bine să citiți cu
toate sugestiile care vi se vor
face. În caz contrar, pot izbucni
conflicte. În plan financiar, apar

C
sociale, unde veți fi în centrul discuțiile aprinse sau criticile la atenție toate documentele, ca noi surse de câștig. Relația sen-
atenției, alături de partener. adresa altor persoane. să fiți informați corect. timentală merge spre bine.

O SĂGETĂTOR
Aveți foarte mult de lucru la
serviciu, treburile vă copleșesc,
CAPRICORN
Vă implicați în tot felul de co-
laborări profesionale și nu vă
VĂRSĂTOR
La începutul intervalului, vă
ocupați de problemele casnice,
PEŞTI
Pentru a rezolva unele pro-
bleme din trecut, trebuie să

P mai ales că este vorba de acti-


vități de rutină, destul de plic-
tisitoare. Cu toate acestea,
colegii vă susțin în tot ce faceți.
mai ajunge timpul să rezolvați
problemele stringente. Partici-
pați și la activități sociale și
împreună cu membrii familiei.
Fie că vă decorați interiorul, fie
că faceți achiziții noi. La servi-
luați decizii radicale. Aveți
mult de umblat, acte de sem-
nat, dar șansele încep să vă
faceți tot ce e posibil pentru ciu este o perioadă mai liniș- surâdă. Participați la întâlniri
Apar, la un moment dat, și câș- îmbunătățirea imaginii pu- tită și nu sunteți solicitați în interesante, unde aveți dia-
tiguri din activități supli- blice. În cuplu aveți parte de mod deosebit. Persoana iubită loguri cu persoanele din antu-
mentare. afecțiune, armonie și echilibru. are nevoie de sprijinul vostru. rajul apropiat.
25 - 31 maI 2018 ECONOmIC - 11

CE: Reducerea contribuţiilor la


Pilonul II loveşte în piaţa de capital
R
ecenta reducere a
contribuţiilor la Pi-
lonul II de pensii
diminuează, pe termen
scurt, îngrijorările fiscale,
însă ar putea avea impli-
caţii negative pentru dez-
voltarea pieţelor de
capital, afirmă reprezen-
tanţii Comisiei Europene
în Raportul privind reco-
mandările specifice de
ţară pentru 2018.
Bruxelles - Contribuţia
virată la Pilonul II de pensii
a fost redusă, la finalul anu-
lui trecut, de la 5,1% la
3,75% din salariile brute în-
cepând cu anul 2018 deşi,
potrivit legislaţiei, cota de
contribuţie virată Pilonului
II trebuia să crească treptat
la 6% din salariul brut,
potrivit digi24. să fie suspendate în perioada tribuţie care, în cazul său, narii cu privire la sistemul de Pe de altă parte, mai
Subiectul Pilonului II de 1 iulie - 31 decembrie 2018. urmează să fie dedusă din pensii susţinute de oameni multe organizaţii importante
pensii a revenit în prim-plan Mai mult, documentul impozitul pe profit în funcţie care habar nu au despre ac- din mediul de afaceri au so-
după ce, programul legislativ propune o contribuţie a an- de mărimea companiei (50, tivităţile Guvernului produc licitat menţinerea legislaţiei
2018 pentru perioada mai - gajatului, în sumă fixă, de 84 25, 10 angajaţi). De la în- efecte negative în costurile şi arhitecturii actuale a Pi-
decembrie, publicat pe site- lei în primul an, care ceputul acestui an, con- de împrumut pe care Minis- lonului II de pensii, fără alte
ul Ministerului pentru Re- urmează să crească anual tribuţiile sociale au trecut în terul Finanţelor trebuie să le modificări, într-un docu-
laţia cu Parlamentul în 28 până la 125 lei în anul 5, de- sarcina angajatului. plătească în piaţă şi trebuie ment intitulat "Apel pentru
aprilie, anunţă existenţa dusă din impozitul pe venit. Ministrul Finanţelor, analizat dacă astfel de afir- păstrarea arhitecturii sis-
unui proiect de lege potrivit Totodată, şi angajatorul ar Eugen Teorodovici, a de- maţii nejustificate nu ar tre- temului de pensii private din
căruia contribuţiile ar urma putea plăti această con- clarat, marţi, că orice sce- bui taxate conform legii. România".

Trafic rutier restricţionat Returnarea taxei de mediu la mașinile


pe DN 76 Deva-Brad second-hand trebuie urgentată

C
Brad - Traficul rutier pe omisia Europeană a
DN 76 Deva-Brad va fi re- decis, joi, să trimită
stricţionat timp de 10 zile, României o scrisoare
până la 1 iunie, din cauza de punere în întârziere
unor lucrări care se execută pentru că nu asigură ram-
bursarea integrală şi ime-
la Lotul 4 al autostrăzii
diată a taxelor de
Lugoj-Deva. Mai precis, în înmatriculare a ve-
apropiere de localitatea hiculelor de ocazie
Bejan vor fi montate grinzi achiziţionate din alte
prefabricate la două pasaje, state membre
ceea ce va impune oprirea Bruxelles - Potrivit Execu-
traficului pentru a preveni tivului comunitar, dat fiind că
accidente nedorite. Conform normele româneşti aplicabile
cabana Rotunda din Masivul
Companiei Naţionale de Ad- restituirii taxelor nu respectă
Retezat, va fi închisă tempo-
ministrare a Infrastructurii principiile cooperării loiale,
rar din 22 mai, din cauza
Rutiere, circulaţia va fi oprită echivalenţei şi efectivităţii,
pericolului de surpare a Pe de altă parte, măsura în- ioane lei. „Din data de 17 mar-
din două în două ore, câte 30 este încălcată legislaţia UE
părţii carosabile, a informat curajează cumpărarea ve- tie şi până în prezent, prin
de minute, inclusiv pe (articolul 110 din Tratatul
Consiliul Judeţean (CJ) Hune- hiculelor second hand din țări ANAF, statul a rambursat
breteaua de intrare pe au- privind Funcţionarea Uniunii
doara. Sectorul de drum în- ale UE unde politicile statului către populaţie 173 de mil-
tostrada Deva-Orăştie. Europene.
chis începe în amonte de și cele municipalităților sunt ioane de lei din vechile taxe
Închiderea traficului va fi În cazul în care România
barajul hidrotehnic Gura orientate spre eliminarea par- auto care au fost implemen-
semnalizată cu bariere, iar la nu ia măsuri în următoarele
Apelor şi continuă până la cului de vehicule vechi și tate în perioada 2007 - 2013",
capetele sectoarelor de drum două luni, Comisia poate
cabana Rotunda, pe o dis- poluante. În luna martie a a spus ministrul mediului
se vor afla piloţi de trafic. transmite un aviz motivat au-
tanţă de aproape 15,4 kilo- acestui an au fost înmatricu- Grațiela Gavrilescu.
metri, decizia fiind avizată de torităţilor române.
Probleme şi pe DJ Inspectoratul de Poliţie Scrisoarea de punere în în- late în România nu mai puțin Întrebată care este stadiul
spre Poiana Pelegii Judeţean Hunedoara. Blo- târziere reprezintă deschi- de 48.643 de vehicule second- înlocuirii timbrului de mediu,
derea formală a procedurii de hand din import. Gavrilescu a menţionat că, la
Circulaţia autovehiculelor carea drumului va fi semnal- În perioada martie-aprilie ora actuală, încă se lucrează la
pe drumul judeţean care izată prin bariere pe care infringement, Comisia având
rolul de autoritate de investi- ANAF a restituit taxe de finalizarea unui studiu de im-
duce de la barajul Gura sunt montate indicatoare ru- mediu în sumă de 173 mil- pact.
Apelor spre Poiana Pelegii şi tiere cu ”Accesul interzis”. gare.
12 - CE GĂTIM ÎN WEEK-END? 25 - 31 MAI 2018

ciorbă de leguMe și PiePt de Pui Prăjitură turnată cu brânză


cubulețele de morcovi și
pătrunjelul, lăsându-se să
fiarbă în continuare. Ceapa și
usturoiul se curăță și se taie
mărunt și se călesc împreună
în ulei, la foc mic. Roșiile
spălate și curățate, se pun la
călit și ele împreună cu ceapa
și usturoiul, lăsându-se la foc
mic, până scade apa.
Pieptul de pui, scurs de
apă, se taie și el cubulețe și se
prăjește împreună cu ceapa,
roșiile și usturoiul, până se al-
bește, apoi se adaugă la
legumele care fierb. Spre final,
se adaugă și cartofii. Când
legumele și carnea au fiert su-
ficient, gălbenușurile se
amestecă bine cu smântâna,
ingrediente subțiindu-se treptat cu ciorbă
500 grame de piept de pui, 2 morcovi, două fierbinte. Când compoziția
rădăcini de pătrunjel, două roșii, patru cartofi, două ajunge aproape la tempera-
cepe, 4 căței de usturoi, ulei de floarea soarelui, două tura ciorbei, se toarnă în oală
gălbenușuri. și se mai dau câteva clocote.
Ciorba se va condimenta cu
Mod de preparare: scurs. Osul de la piept cu res- sare și piper, deasupra se pre-
Pieptul de pui se scoate de turile de carne rămase pe el se sară frunze de pătrunjel, apoi
pe os, se curăță de piele și pun la fiert. După ce se ia se oprește focul. După 15
ingrediente
pielițe, se spală și se lasă la spuma, la ciorbă se adaugă minute, se poate servi. Pentru blat: 2 ouă, 9 linguri zahăr (pudră), 9 linguri
ulei, 9 linguri lapte, 12 linguri făină, un praf de copt,
tocăniță de Porc cu ciuPerci esență de vanilie.
Pentru crema de brânză: 500 – 600 g brânză de vaci,
Mod de preparare: zahăr după gust, 2 ouă, coajă de portocale.
Ceapa se toacă mărunt și ingrediente
se pune la călit împreună cu 700 g carne de porc, 500 g ciuperci feliate, un ardei Mod de preparare:
ciupercile feliate. Carnea se gras, 2 cepe, 3 linguri pastă de tomate, sare, piper, un Ouăle se mixează cu un praf de sare până se albesc și își
porționează și se prăjește ardei, boia, mărar. dublează volumul. Se adaugă, pe rând, zahărul pudră, esența
separat, într-o altă cratiță. de vanilie, uleiul și laptele, apoi făina amestecată cu praful
După ce s-a prăjit, carnea se de copt. Se va obține o compoziție mai groasă, ca o smântână.
toarnă peste ciuperci, la care Jumătate din compoziția obținută se toarnă într-o tavă
se mai adaugă ardeiul tăiat (20/30 cm), unsă și tapetată cu hârtie de copt, apoi se dă la
felii și o cană de pastă de to- cuptorul încins, până ce blatul prinde consistență.
mate. Tocănița se acoperă cu Între timp, se prepară crema de brânză, amestecându-se
un capac și se lasă la fiert, iar bine toate ingredientele. Crema de brânza se poate aroma în
din când în când, se mai funcție de preferințe, iar dacă compoziția este prea uscată,
adaugă apă. Când este gata, se mai poate adăuga un ou sau o lingură de smântână.
se condimentează cu sare, După 10-15 minute, tava se scoate din cuptor, iar peste
piper și boia. Mărarul tocat blat se repartizează, uniform, compoziția de brânză, peste
mărunt se presară deasupra, care se toarnă cealaltă jumătate de aluat. Tava se dă din nou
după ce se stinge focul. la cuptor, până ce prăjitura se rumenește ușor deasupra.
www.bucataras.ro www.wowbiz.ro
25 - 31 MAI 2018 jocurI - 13

M - IAC - RA - DUR - B - T - VII - NC - CATINA - RATE - C - C - S - E - STANJENEL DE BALTA - AE - ANANASI - AIA - UED - JENAT - LO -
Dezlegarea integramei IT - IVARE - SAGEATA APEI - SC - HA - TIV - V - E - TONA - IC - IOLA - R - RB - P - G - IE - AIURA - FIARA - D - RAP - RE - TA - A - I - N
din numărul trecut - ACAJU - IARBA BROASTELOR - AR - AA - STRANS - AHA - MS - O - NUFAR - RARI - BATAI
14 - miCa PUBLiCiTaTE 25 - 31 mai 2018

l Vând apartament 2 camere l Vând apartament trei camere, l Vând gospodărie în Brâznic,
IMOBILIARe Deva, semidecomandat, 36 mp. cu Gojdu, semidecomandat, CT, termopan, com.Ilia, compusă din: două corpuri
balcon închis, CT, termopan, mobilat și aer condiționat, ușă metalică, renovat. de casă, 2 pivnițe, anexe mari, 3+2
l Vând cabinet stomatologic
renovat modern. Preț: 21.000 euro, Preț: 40.000 euro, telefon: camere, apa curentă+fântână, curte,
în Municipiul Brad, jud. Hune- telefon: 0721.055.313.
doara, str. Libertății, bl.B1, 0733.345.459. grădină, drum asfaltat. Se oferă bonus
Parter( vis-à-vis de Poștă). l Vând apartament 2 camere, l Vând apartament 4 camere, alte terenuri. Preț negociabil, telefon:
Spațiul are 3 camere, baie, 2 etaj 3, cu balcon, ușă metalică, 50 mp, Deva, piață-gară, decomandat, 90 mp, 0733.617.581.
aparate stomatologice, 2 steril- zona piață Deva, bloc de cărămidă. CT, 2 băi, 3 balcoane, ușă metalică, l Vând casă în sat Pojoga
izatoare, 2 aparate detartraj U.S., Preț: 33.000 euro, fix, telefon: semimobilat. Preț: 50.000 euro,
3 lămpi pentru fotopolimelizare, 0722.968.910. (4 km de la Zam), cu 2 camere,
telefon: 0725.452.888.
mobilat. Denumire M&L SOLI- bucătărie, cămară, baie, hol, grădină
l Vând casă, trei camere, baie, că- l Vând apartament 2 camere,
DENT SRL. Preț: 50.000 Eur ne- mară, dependințe, construite 1959- 3000 mp arabil+pomi fructiferi,
gociabil. Persoană de contact: elegant, cu suprafață generoasă
1987, suprafață totală 75 mp, lângă zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.
Mogoșan Lidia, tel 0726 11 54 68. (55mp), zonă liniștită și verde, cu
șoseaua Deva-Oradea, localitatea Tel. 0769.897.804.
îmbunătățiri și finisaje deosebite.
Brad, jud. Hunedoara. Preț: 60.000 Este situat la parter, cu balcon mare și l Vând apartament două
euro, telefon: 0729.423.035. boxă, în spatele blocurilor turn din camere, posibilitate spaţiu comer-
l Vând apartament
l Vând apartament două camere, vecinătatea Pieții Arras. cial, salon coafor, cabinet medical.
2 camere, neamenajat, parter,
Deva, Aleea Streiului, bl.85 semidecomandat, etaj 1, gresie, faianță, Preț: 42.500 euro, tel. 0722.327.148. Brad, Aleea Privighetorilor, bl.35.
(Micro 15). Relații la telefon: termopan, parchet stejar, în spatele l Vând apartament 3 camere, Telefon: 0723.382.890.
0722.743.852. ștrandului, Deva. Preț: 85.000 lei, tele- garaj și boxă, Deva, str. Cuza Vodă.
fon: 0731.879.049. l Vând garsonieră Brad, etaj 2,
Preț: 67.000 euro, tel. 0727.974.306. gresie, faianţă, parchet, termopane,
l Vând casă în comuna Zam, două l Vând cabană zona Căprioara,
l Proprietar, vând apartament instalaţii sanitare şi electrice noi,
camere, balcon închis, mobilată, par- Deva, 20 mp, plus două terase
2 camere, decomandat, în Brad, str. zona oraşul nou. Preţ 35.000 lei.
chet, cablu, tv. fântână în curte, căsuță acoperite, sobă teracotă, 700 mp teren,
General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48
de vară, pomi fructiferi, teren arabil fântână cu hidrofor, pomi fructiferi. Telefon: 0725.318.158.
2900 mp. Preț: 10.000 euro, negocia- Preț: 17.000 euro, tel. 0725.452.888. mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro,
bil. Telefon: 0733.832.559. negociabil, telefon: 0729.025.887.
l Vând apartament 4 camere, SCHIMBURI LOCUINŢĂ
l Vând apartament două camere Deva, zona Gojdu, et.3, semidecoman- lVând casă, central, Deva,
Deva, zona piață, et.1, 50 mp, renovat, dat, 90 mp, CT, termopan. Preț: 45.000 D+P+1, două apartamente a 3 camere, l Schimb în Hunedoara aparta-
CT. cupru, termopan, balcon închis, uși euro, telefon: 0745.202.448. baie, bucătărie, garaj, 263 mp, CT, ter- ment 2 camere, etaj 2, bloc de
noi, totul nou, semimobilat. Preț: mopan, teren 602mp, pomi fructiferi. cărămidă, zona RDS, cu tot confortul,
l Vând apartament 2 camere,
43.000 euro, telefon: 0745.202.448. Preț:224.000 euro, telefon:
60 mp, zonă centrală, etaj 3, cu patru nemodificat, cu garsonieră confort 1,
l Vând casă cu grădină, pomi
0721.055.313.
nivele, balcon 6 mp. Deva, zona de la teatru până la Micro 2,
fructiferi, Brad, sat Tărățel. Telefon: AL. Crizantemelor, colț cu Zamfirescu. l Vând apartament 3 camere,
Dunărea, plus diferență. Exclus par-
0748.557.794. Telefon: 0720.843.289. Deva, central, et.3, decomandat, 75 ter, ultimul etaj sau G-uri. Nu sunt
l Vând casă, trei camere, baie, de- mp, 2 băi, 2 balcoane, CT, termopan,
l Vând apartament 2 camere, agenție. Telefon: 0751.813.770.
pendințe, 75 mp, Brad (deasupra Peny Deva, zona piață, et.2, decomandat, 50 AC, renovat, ocupabil imediat. Preț:
Market), varianta Deva-Oradea. Preț: mp, balcon,CT, termopan, izolație 50.000 euro, telefon: 0725.452.888. ÎNCHIRIeRI
60.000 euro, telefon: 0729.423.035. exterioară, renovat și mobilat modern.
l Vând apartament trei camere, l Ofer pentru închiriere unei
l Vând garsonieră în Deva, Fără agenții ! Preț: 39.000 lei,
Dorobanți, et.3, decomandată, ter- telefon: 0735.923.683. Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, familii cu serviciu, apartament 2
mopan, centrală termică, gresie, fa- 43 mp, termopan, ușă metalică. Preț: camere, zona piață, Deva, CT, ter-
l Vând casă, (la roșu), D+P+M, la
ianță, parchet. Preț: 21.500 euro, 26.000 euro, telefon: 0721.055.313. mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
15 km de Deva, în satul Bretelin, SC
telefon: 0732.823.011. 180 euro/lună, plus garanție. Telefon:
329. S.desf.412 mp, FS 1,6 m, l Vând casă, central, Deva, 2
l Vând apartament 3 camere, teren 757 m, pretabil casă de locuit, camere, bucătărie, baie, 3 sobe de ter- 0725.452.888.
Deva, Dacia, et.2, semidecomandat, 32 casă de vacanță, pensiune etc. acotă, gaz, curte, teren 100 mp. Preț: l Ofer pentru închiriere aparta-
mp, termopan, ușă metalică. Tel. 0751.462.085. 30.000 euro, tel. 0722.968.910. ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
Preț:26.000 euro, tel. 0725.452.888.
l Persoană fizică cumpăr în Deva decomandat, CT, termopan, mobilat și
l Vând spațiu comercial, Deva, l Vând garsonieră în Deva, 30
apartament 2 camere, etaj 1, bloc de utilat complet, pentru o familie cu ser-
central, parter, 70 mp, CT, termopan, mp., et.3, cu balcon, CT, ușă metalică,
cărămidă. Exclus agenții imobiliari ! viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
intrare din stradă. Preț: 60.000 euro, Telefon: 0767.370.464. termopan, renovată. Preț: 17.500
telefon: 0733.345.459. euro, telefon: 0735.923.683. garanție. Telefon: 0721.055.313.

TaLON DE aNUNŢ GRaTUiT PENTRU PERSOaNE FiZiCE IMPORTANT!


Talonul se poate depune şi în căsuţele poştale
Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................
ACCENT MEDIA din:
Text anunţ .............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia
...................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................... ORĂŞTIe: Librăria Collegium
...................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS (din
Parcul Industrial)
Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................
Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16. PeTROŞANI: Magazin UNITECH (în incinta
Jiul Shopping Center)
AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE
25 - 31 mai 2018 miCa PUBLiCiTaTE - 15

l Ofer pentru închiriere casă, l Vând teren intravilan, între l Vând Golf 5 break, 2008, jenți, l Domn singur, simpatic, drăguţ,
Deva, Progresului,70 mp, CT, ter- case, localitatea Sântandrei, 1700 mp, senzori parcare, full, înmatriculat. 60 de ani, doresc o relaţie serioasă
mopan, mobilată și utilată, pentru FS 9 m, gard, 2 intrări, toate util- Preț: 4700 euro, tel. 0723.419.531. bazată pe dragoste şi respect.
persoane serioase sau firmă. itățile. Preț: 6 euro/mp, telefon: l Vând autoturism Skoda Fabia, Tel. 0720.296.975.
Preț: 300 euro/lună plus garanție. 0745.202.448. model Avantaj, nouă, pe benzină, l Văduv, 76/1,70/80, doresc să
Telefon: 0745.202.448. 4000 km rulați, AF 2010, înmatricu-
l Vând teren pentru construcție cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
l Ofer spre închiriere spaţiu casă, cu toate utilitățile la poartă, lat, stare perfectă, unic proprietar.
pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
comercial 45 mp, central. Brad. 2740 mp și 640 mp, la 5 km. De Deva. Preț: 6000 euro, negociabil, telefon:
0758.413.149.
Informaţii la tel . 0745.368 070. Preț: 15 euro și 8 euro/mp, negocia- 0721.613.095.
l Tânăr, 39 de ani, serios, înalt, cu
l Închiriez garaj în Deva, str. Co- bil, telefon: 0744.633.217. l Vând urgent motor pentru
ziei, nr.6, telefon: 0723.229.046. bicicletă, 2,5 CP, benzină, 80 cc ca- simțul umorului, caut doamnă sau
l Vând 8 ha teren arabil, zona domnișoară pentru căsătorie. Poate să
Ofer pentru închiriere garaj, pacitate, nou, ambalat în cutie.
l Dobra, la 33 km de Deva. Preț: 1,2 fie și săracă, de la oraș sau sat, dar se-
Deva, zona piață, pentru depozit sau lei/mp. Telefon: 0725.452.888. Preț: 150 lei, tel. 0740.242.507.
rioasă și credincioasă. Eu sunt orto-
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon: l Vând Opel Astra G, motor de
0722.968.910. l Vând teren DN 7 Deva, 750 mp, dox, am serviciu, casă, tot confortul.
106 COP, an fabricație 2003, înma-
FS 13 m, toate utilitățile pentru spălă- triculat în 2016, stare perfectă, Rog seriozitate. Tel. 0729.820.711.
l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, la o familie cu servi- torie auto sau depozit-magazin. Preț: 160.000 km., ținut în garaj. Se oferă l Domn distins din Brad, doresc să
ciu. Zona piață, decomandat, 51.000 euro. Telefon: 0722.968.910. și 8 cauciucuri cu genți (vară-iarnă), cunosc o doamnă pe măsură, pentru
mobilat și utilat complet, termopan, l Vând 2 ha teren arabil în Lunca
perfectă stare. Preț 2900 euro, nego- prietenie, eventual căsătorie. Telefon:
foarte curat. Preț: 700 lei/ lună, plus Mureș, sat Spini. Terenul este împărțit ciabil, telefon: 0720.692.501. 0740.239.101, 0740.690.984.
garanție. Telefon: 0725.452.888. l Văduv, 76/170/80, doresc să
în 5 loturi. Două sunt lângă râul
l Ofer pentru închiriere la per- Mureș, iar trei lângă șoseaua veche, OFERTE DE SERVICIU cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră DN7. Preț: 1,3 lei/mp, telefon: l Schimb şi repar plase insecte tru prietenie-căsătorie.
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter- 0737.702.160. pentru geamurile termopan. Tel. Telefon: 0758.413.149.
mopan, mobilată și utilată modern.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție. l Vând loc de casă în Hațeg, str.
0722.603.959. PIERDERI
Telefon: 0727.974.306. Râu Mare Retezat, 5600 mp, FS 31 m, lPierdut legitimație de handicap

l Caut de închiriat, pe termen posibilități apă, canal, curent, gaze. CĂUTĂM COLEGĂ pe numele PISCOIU MARIA, eliberată
Crama Murfatlar Hunedoara îşi de DGASPC Hunedoara. Se declară
lung, garsonieră sau apartament cu Se vinde și jumătate, cu FS 15,5
măreşte echipa şi caută o colegă nulă.
două camere, în Deva. Preț: metri. Preț: 12 euro/mp,
0721.055.313. pentru postul de l Pierdut Anexă la Certificatul de
tel.0747.179.190.
consilier vânzări cramă. înregistrare seria: A 143853, eliberată
l Închiriez garsonieră confort I, de Registrul Comerțului Hunedoara,
l Vând teren pentru cabană în Dacă eşti din Hunedoara, deţii
et. 2, zonă centrală, Deva, mobilată și pentru firma ”CABANA LA DOI NUCI
Sântandrei, 600 mp, cu acte și proiect cunoştinţe minime de operare pe
utilată, cu balcon. Relații la tel. COM SRL”, cu sediul social în comuna
topografic. Preț: 4800 euro, telefon: calculator, esti o persoană
0723834445. 0745.202.448. Răchitova, sat Ciula Mică, nr.20, jud.
l Închiriez spaţiu comercial în
dinamică, zâmbitoare şi îţi place să Hunedoara. Se declară nulă.
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp, l Vând 6 ari grădină, intravilan, interacţionezi cu oamenii, te l Pierdut certificat constatator
pretabil pentru bar, restaurant, Vulcan – str. Vulturilor, Deva. aşteptam cu drag în echipa noastră. pentru beneficiar nr. 30872, al SC
Telefon: 0732.139.547. În schimbul colaborării
magazin alimentar. Preţ avantajos. AMELIA GRUP SRL, se declară nul.
Tel.: 0745.970.007. l Vând teren intravilan, Boholt, îţi oferim un pachet salarial
atractiv, un mediu de lucru plăcut DIVERSE
TERENURI 4500 mp, FS 45 m, apă, gaz, curent.
Preț: 6 euro/mp. Tel. 0733.345.459. precum şi posibilitatea de a te l Vând urgent vin roșu și alb, pro-
l Vând 4905 mp teren intravilan, ducție proprie, făcut din boabe se-
dezvolta personal.
cabană 70 mp, în comuna Gurasada, l Vând teren intravilan, Luncoiu lecționate, numai la bidon de 5-8 litri.
ultracentral, utilități: apă curentă, Asteptam CV-urile la adresa de
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775, mail: fabimarsrl@yahoo.com. Preț: 8 lei/litru, telefon: 0724.451.762.
curent electric 220 V și trifazic. Preț: 6 0720.067.310.
euro/mp, negociabil, telefon: Mai multe detalii la numărul de l Vând aragaz cu patru
0787.682.280. telefon 0722281876. ochiuri și cuptor, folosit doar
AUTO două luni, stare foarte bună.
l Vând curte și grădină intravi-
l Vând Opel Agila, AF 2001, Preț: 500 lei, negociabil, tel.
lan, 2340 mp în Bretea Mureșană, cu 0722.402.044.
gard de fier, fântână, pompă de apă, 128.000 km, albastru metalizat, l Angajez menajeră la casă în
viță de vie și pomi fructiferi. benzină, încălzire centralizată, regim full-time pentru locație din l Vând ieftin lampadar cu trei
Preț: 5 euro/mp, negociabil, telefon: airbag-uri, radio, casetofon, înma- Hunedoara. Caut o doamnă harnică, brațe, telefon: 0254.225.678,
0729.022.748, 0254.214.191. triculat, stare foarte bună, consum responsabilă, serioasă și în vârstă de 0745.231.153.
l Vând 3 ha teren intravilan, la 4,5-5 l, ITP 2018, rovignetă aprilie minim 55 de ani. Doresc sa fiu con- l Vând colţar bej cu maro deschis,
șosea, la intrare în Hunedoara, FS 546 tactată doar de persoanele ce core- cu mânere maro închis, inserţii aurii,
2018. Preț: 1200 euro, negociabil,
m, cu clădiri și toate utilitățile, gard, spund cerințelor menționate anterior. stare foarte bună, canapea de 2 locuri,
tel.0749.063.432.
poartă. Preț: 15 euro/mp, telefon: Ofer salariu motivant și chiar și extensibilă, nouă, nefolosită, măsuţă
0725.452.888. l Vând Ford Fiesta, AF 2002, cazare pentru doamnele din afara lo- TV, cu vitrină. Tel. 0726.426.011.
motor 1299 B, 4 uși, telecomandă, calității. Telefon: 0753.083.333. l Vând vin, negru și alb, din boabe
l Vând teren în Sântuhalm, 1500
mp, FS 21 m, utilități aproape. Preț: gri-metalizat, ITP 2018, cauciucuri l Văduv, pensionar, caut femeie selecționate. Preț: 8 lei/litru, la
10 euro/mp, telefon: 0721.055.313. V-I, radio CD, comenzi pe volan, spo- pentru menaj și curățenie, o zi pe bidoane de 5 litri. Tel. 0724.451.762.
turi alungite pe lateral-spate, înma- săptămână. Plata 100 lei pentru l Vând fustă de piele, talia
l Vând teren intravilan, Cristur,
triculată, stare bună de funcționare, ziua respectivă. Preț: 0756.847.708. 32,maro închis. Preț: 55 lei, negociabil.
pe partea dreaptă, 1890 mp, aproape Telefon 0725.483.189.
de șosea. Preț: 5 euro/mp, telefon: 135.000 km. Preț:1450 euro, l Pensionară, execut costume
0735.923.683. negociabil, telefon: 0751.813.770. l Vând frigider Finlux, stare foarte
populare pentru copii. Telefon
bună. Preț: 300 lei, tel. 0732.914.965.
0753.128.090.
Nota redacţiei: l Vând bibliotecă poloneză, com-
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în con- MATRIMONIALE pusă din două corpuri și dulap,
formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au l Doamnă, 63/1,73/75, distinsă, aproape nouă. Preț negociabil,
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul doresc să cunosc un domn foarte se- telefon: 0728.160.401.
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă, rios. Aștept să mă sunați la telefon: l Donez pat dublu, furnir lăcuit,
prin conţinutul lor, legea.
0758.547.839. 1,50/2. Telefon:0743.137.888.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro


16 - ActuAlItAtE 25 - 31 mAI 2018

Ruxandra Oiegar: liceana Târgul European al Castelelor,


în week-end la Hunedoara
admisă la facultate înaintea Hunedoara - Cele mai bune
oferte turistice pe care le-au

examenului de Bacalaureat putut pregăti 23 de castele şi


muzee din România, Austria şi
Ungaria vor fi prezentate sâm-

C
ampania civică „Pre- bătă şi duminică la Castelul
mianţii fără premii” Corvinilor din Hunedoara, cu
propune pentru prilejul ediţiei din acest an a
sâmbătă, la ora 11,00, în Târgului European al Castelelor.
Piaţa Victoriei din Deva, o „Este un eveniment unic în
întâlnire cu o tânără de România, care doreşte să pro- din străinătate, Regiunea Is-
excepţie. moveze frumuseţea monu- torică Szombathely (Ungaria) şi
mentelor istorice din ţară şi din Castle Road Association (Aus-
Deva - Nu există bucurie Europa. Castelul Corvinilor, tria).
mai mare decât să vezi tineri gazda acestui eveniment, este Târgul va fi organizat în Sala
care cresc frumos. Lucrul unul din cele mai importante Dietei şi în Sufrageria Bethlen
acesta ne face să ne simțim monumente de arhitectură de la Castelul Corvinilor, turiştii
din nou tineri, cei care am gotică din România, aflându-se care vor vizita în 26 şi 27 mai
trecut de etapa asta, și să ne printre primele castele de castelul având posibilitatea să
încărcăm cu optimism. Privim poveste din Europa”, spune vadă şi lupte ale cavalerilor me-
către copiii noștri cu bucuria purtătorul de cuvânt al dievali, dansuri ale domniţelor,
că toate speranțele noastre se Primăriei Hunedoara, Elena lecţii de tir cu arcul sau lecţii de
vor împlini prin ei. Dar din- Iancău. spadă.
colo de mirajul acesta stă în- Din România vor fi prezenţi Târgul European al Caste-
totdeauna o muncă asiduă, la târg, printre alţii, Castelul lelor este organizat de Primăria
grea, renunțări la bucuriile Corvinilor, Cetatea dacică Hunedoara, Muzeul Castelul
vârstei și dedicarea pentru Sarmizegetusa Regia, Castelul Corvinilor şi se află la ediţia a
atingerea unui țel. Bran, Palatul Culturii din Iaşi, iar patra.
„Pentru ediția următoare a
campaniei „Premianții fără
premii” vă propunem să O parte din permisele de
cunoaștem unul dintre tinerii
frumoși ai Devei, care face conducere, ridicate de la Deva
cinste acestui oraș, acestui
Deva - În perioada 8-15 Române, ci sunt rugați să se
județ și, dacă ne gândim bine, calificat în decursul anilor la dansuri săsești a liceului și a mai 2018 din cauza unei de- prezinte la sediul serviciului
chiar acestei țări. Este vorba 17 olimpiade naționale, iar la participat și la programul „TOP fecțiuni tehnice apărute la din municipiul Deva, B-dul 1
despre Ruxandra Oiegar, de- 12 dintre ele a participat efec- Firme de exercitiu”. sistemul informatic aparți- Decembrie 1918, nr. 10, cu o
cebalista care a fost admisă la tiv. „Credem că toate astea o nând Direcției Regim Permi- zi înainte de expirarea în-
Facultate de Medicină din În afară de rezultatele șco- califică pentru a fi un super se de Conducere și scrisului doveditor/ înlocui-
Cluj-Napoca înainte să lare de mai sus a avut și nu- Premiant fără premii. ȘI dacă Înmatriculare a Vehiculelor – tor al dreptului de circulație,
susțină examenul de Bacalau- meroase activități extrașcolare. toate astea nu ar fi suficiente, București, nu au putut fi edi- având asupra lor cartea de
reat”, spune Dan Terteci, unul În clasa a IX-a și in clasa a X-a a trebuie să mai spunem că tate permise de conducere. identitate/buletinul de iden-
dintre organizatorii cam- făcut parte din echipa liceului Ruxandra Oiegar a fost ad- „Îi anunțăm pe toți titate, pentru ridicarea per-
paniei. care a participat la concursul misă, înainte de a termina cetățenii care au depus misului de conducere.
Despre Ruxi Oiegar se pot de cultura generală „Citești și liceul, la facultatea de medi- cerere de preschimbare a Ne cerem scuze pentru ne-
spune o mulțime de lucruri și câștigi” organizat de Biblioteca cină și farmacie din Cluj- permisului de conducere sau plăcerile create și vă asi-
toate numai de bine. Deși are Județeană Ovid Densușianu Napoca încă din luna aprilie”, care au promovat examenul gurăm că s-au depus toate
numai 18 ani, fiind în floarea Deva, unde a obținut locul I in a conchis organizatorul cam- pentru obținerea permisului eforturile pentru remedierea
vârstei, are un palmares mai fiecare an. paniei. de conducere în perioada mai situației în timpul cel mai
mult decât impresionant. S-a A făcut parte din trupa de sus amintită, că permisele de scurt posibil”, a informat Pre-
OPRIRI DE APĂ conducere, nu vor fi trans-
mise titularilor prin poștă la
fectura Hunedoara.
Permisul de conducere se
Se sistează furnizarea apei potabile în: domiciliul acestora folosind înmânează doar titularului,
LOCALITATEA: Hunedoara serviciul de curierat al Poștei pe bază de semnătură.
DATA: 25.05.2018
INTERVAL ORAR: 09:00-15:00
STRĂZI AFECTATE: Tonitza, Spiru Haret, George Enescu –bloc 22.
MOTIVUL: Eliminare avarie racord Str. Brîncuși nr.9.

ÎNCHIRIAZĂ
TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE
1,6 HA ŞI HALA PRODUCTIE CU UTILITĂŢI ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP.
LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE
VIZAVI DE REVA (GRAMPET) Relaţii la telefon 0726219999

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Cornelia Holinschi,
Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - RO Dorel Neamţu, Alexandra Tarod - reporter junior
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256 Tehnoredactare: Codruţa Goţa
ISSN 1842 - 9955
accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro FORTES FORTUNA ADjUVAT!