Sunteți pe pagina 1din 18

PR.NR.

34512015
SCUAR SAT BUCE$TI
coM. tvE$Tt, JUD. GALATI
FAZA: PTh + DE

MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA
1. DESCRIEREA LUCRARILOR
1.1. AMPLASAMENT
Prezenta documentatie traleazd in fazd de D.T.A.C. documentatia aferentd
urmdtoarelor obiecte de constructie:
a.) imprejmuire scuar;
b.) grup sanitar 9i fosd septici;
c.) pergole;
a.) imprejmuire scuar
Pentru protejarea valorilor din interiorul viitorului scuar, se construiegte o imprejmuire
perimetrald const6nd din urmdtoarele elemente:
Pe trei laturi, Nord, Est, Sud imprejmuirea este alcdtuitd din :

- fundatii izolate 40 x 40 cm din beton simplu marca C12115, construite la o


distantd de 2,50 m interax, pentru montarea st6lpilor din leavd rectangulard din olel zincat cu
secliunea transversala de 50 x 50 mm, sau 60 x 40 mm.
- fundarea se face la addncimea de - 0,90 m fata de terenul sistematizat.
- grindd din beton armat (parapet) cu dimensiunea de 15 x 40 cm, marca
C12115 cu rol de centurd care unegte stdlpii intre ei, construitd la partea inferioard a gardului,
pornind de la cota terenului sistematizat (CTS).
- la partea superioard imprejmuirea se inchide cu panouri plase de s6rmd din
otel zincat tip metro cu dimensiunea de 2,50 x 1,70 m.
Pe latura de Est este prevdzutd gi o poartd de seviciu de 1,00 m lStime construitd din
aceleagi materiale.
Latura a patra, de Vest este consideratd laturd principald din urmdtoarele motive:
- este orientatd spre blocurile de locuinte
- contine intrarea principald de 2,00 m deschidere, spre scuar bordatd de 2 (doi)
stdlpi din beton armat cu dimensiunea de 20 x 20 cm.
- fundarea se face la addncimea de - 0,90 m fa{d de terenul sistematizat.
- grindd din beton armat (parapet) cu dimensiunea de 15 x 20 cm, marca
C12115 cu rol de centurd care unegte stalpii intre ei, construitd la partea inferioard a gardului.
- la partea superioard imprejmuirea se inchide cu panouri plase de s6rmd din
otel zincat tip metro cu dimensiunea de 2,50 x 2,00 m.
b.) grup sanitar gi fosi septicd
Grup sanitar
Clddirea are regimul de indltime P (parter).
Structura de rezistentd este alcatuitd din zidarie de cdrdmidd sau B.C.A. de 30 cm
grosime ciiptugita la exterior cu termosistem, solidarizatd cu stalpigori din beton armat.
Partea superioard a panourilor din ziddrie sunt incadrate cu o centurd perimetrald din
beton armat.
Plangeul peste parter este din lemn. Acoperigul este de tip garpantd din lemn ignifugat
invelit cu {igle metalice tip Lindab.
Fundatiile continue sub ziduri gi stiilpi sunt alcatuite din beton simplu marca C12115 gi
o centurd din beton armat la partea superioard. Fundarea este directd cu respectarea
addncimii de inghet.
Presiunea conventionala la baza fundaliilor la grupari fundamentale, luatd in calcul
este Pconv = 90 - 100 KPa.
Amplasamentul conform ,,Cod de proiectare seismica" - Partea | - Prevederi de
proiectare pentru cladiri - Indicativ P100-112006, actualizat in 2013 se incadreazdin zona
seismicd pentru care
- acceleratia la nivelul terenului ag = 0,3S g pentru o perioada de recurenld
IMR=225 ani,
- perioada de colt Tc = 1,0 sec,
Clasa de importanta a constructiei este lV, cr=0,80.
Prezenta documentatie este valabilS numai pentru oblinerea Autorizaliei de construire
(D.r A C).

Fosd septici
Este o constructie subterand din beton armat cu rol de colectare a apelor uzate gi
dejectiilor rezultate de la grupul sanitar. Dimensiunea in plan este de 4,g0 x 2,SO m, iar
peretii exteriori sunt de 25 cm grosime. inillimea construcliei subterane este de 2,80 m.

c.)Perqole-2tipuri
1 buc, in plan de formd pdtratd cu dimensiunea de 5,00 x 5,00 m.
2buc, in plan de formd dreptunghiulard (tip Peron) cu dimensiunea de7,2O x 1,55 m.
Ambele tipuri de construclii sunt in totaritate din lemn, compuse din:
- stalpi din lemn ecarisat cu dimensiunea de 15 x 15 cm, c6te 4 buc.
- partea superioard se realizeazd din dulapi cu dimensiuea de 5 x 2O cm gi gipci cu
dimensiuneade 4x4cm.
Prinderea stalpilor se face de pardoseala slab armatd cu confeclii metalice cu buloane
gi conexpanduri, sau cu prazn filetat ancorat in fundalie din beton de care se fixeazd
scaunul
de prindere a stalpilor.

PROTECTTA MUNCtI

La executia lucrdrilor de construclii gi a instalaliilor aferente se vor respecta in mod


obligatoriu prevederile din "Regulamentul privind proteclia gi igiena muncii in construclii "
aprobat de MLPTL cu ordinul 91N/15.03.93 9i publicat in B.c.nr.s
- B /1993.
Totodatd se vor respecta urmdtoarele:
- Norme generale de protec[ia muncii 30T12006
- Articolul 16 din Ordinul 50/05.03.1990
Men{iondm cd normele indicate mai sus nu sunt limitative, beneficiarul gi constructorul
urmdnd a le completa gi cu alte mdsuri pe care le considerd necesare.

NPSI

Prezentul proiect respectd prevederile "Normelor generale de proteclie impotriva


incendiilor" aprobate Normativul P118199 9i "Normele generale de prevenire gi stingere a
incendiilor" aprobate de oMAl nr.163/2007 gi MLPTL cu ordinul nr.1210/N.c./03.03.1gg4.
Pe parcursul execu{iei lucrdrilor constructorul va respecta cu stricte(e prevederile
legale de protecttiie a muncii gi cele de pazd gi proteclie impotriva incendiilor.

rNroc{tr
Ino.

t'
fl.S$eusan
GHEORGHIU RoxANA MARTA - T.N.A. 773 R.u.R. B D E F6 G6
STR. TRAIAN NR. 69. GALATI

TFLEFoN - 07 44 17721 56; emoit: urbonism2Or 0rox(o)yohoo.com

A. PIESE SCRISE

I.DATE GENERATE

SCUAR

coMUNA tVESTt, SAT BUCEST|, T57, p3, LOT 2


JUDETUL GALATI
U.A.T. comuno lvesti
U.A.T. comuno lvegti
C.I.A. ROXANA MARIA GHEORGHIU
Str. Troion nr.69, Bl. Omnio, com.2l3, Mun. Goloti
34s/201s

2. DESCRIEREA GENERALA A TUCRARILOR

terenul se ofld in introvilonul comunei, omplosot in torlq


57, porcelo 3, lot 2, sotul Bucegti, comuno lvegti, judetul Goloii.
Co vecinototi:

Terenul este domeniul privot ol comunei lvegti, sot Bucesti conform Tiilu de
proprietote nr. 2575-05/31.01.2002 si ore suprofofo de 2.224,00 mp ieren orobil,
conform
octului de lotizore nr. 7 i 5121.05.201 0.
Pentru ocesi studiu s-o reolizot o ridicore topogroficd pe o suprofotd
de 2.224,00
mp, teren situot in introvilonul comunei lveSti, reolizotd de sc loposcAD
sRL gi o stot lo
bozo Tntocmirii plonului de situotie - plongo 42.

METEocLIMATIC, zono siudiotd oporfine sectorului de climd iemperot


continentolo, dotoritd predominorii influentei directe o moselor de oer
continentol de
origine osiolicd - uscote 5i reci, - iorno, colde sou foorte colde gi uscote
- voro.
vdnturile umede 5i uscote, colde gi reci occentueozd diferentierile intre
umiditote gi
temperoturo oerului. Ceo moi more frecvenfd o ou vdnturile dinspre nord-est gi
nord, cu
viteze medii cuprinse intre 1,6 gi 5,3m/s, ocesteo fiind purtdtoore de
umiditote.
Frecvento vdnturilor predominonte este din sectoorele nord-estic gi
sud-vestic.
Contitotile medii onuole de precipitotii suni 4Oo - 450mm, cu o medie de
cco.4l5mm.
cu qliernonte ploioose 5i secetoose gi cu o more frecventd o ploilor torentiole.

Iemperoturo medie onuold colculotd in zono comunei lvegii - lo Tecuci, pe


o
perioodd de /0 de oni esie de 9,8"C, ior temperoturo medie
o verii este de 21"C.
voriofio moximd o iemperoturii oerului pe porcursul unui on poote depdgi
65oC. Lo
stotio meteo Tecuci s-ou inregistrot urmdioorele intervole de voriotie ole
iemperoturilor
extreme, inire onii 1896 - 1955, ocesteo fiind depogite de inregisirdrile
ultimilor oni, in
speciol anul2007:

o moximo - 39,4"C (5.09.1905);


. minimd - 29,3"C (25.01 .1942).
Trebuie mentionot foptul cd trecereo de lo sezonul cold lo cel rece gi invers se
foce brusc, dotoritd invoziilor moselor de oer cold din sud-vesf core produc
iorno
dezghet generol gi topireo strotului de zopodo desiul de brusc, intr-o perioodd
relotiv
micd de timp.

Geoloqic. fundomentul regiunii esie de vdrsid Pleistocen, olcotuit din


nisipuri fine
gi grosiere, cu orizonturi grezoose gi orgile
mornoose cenusii.
Formofiunile pliocene sunt ocoperite cu formotiuni recente, cuoternore,
reprezentote prin nisipuri cu iniercolotii orgiloose, nisipuri fine de tip
dune, gi profuri
nisipoose orgiloose loessoide.
Figuro 4.Geologio omplosomentului onolizot, Fooio Focsoni

(&nr{4ReoiFh&l e
.Gmril
.nEifFS

.liamd . IMFJl&r

-"#*1m n Bd s dh*bd&k rr&r*ddpr,rffi &shd

sTRUcTURAL zono de interes oportine unitotii Plotformo volohd, ocecsto


reprezentdnd porieo de nord o uniidtii structurole mojore Plotformo
Moesicd gi este
situotd lo sudul Corpotilor Meridionoli. Fundomentul ocestui teritoriu este
eterog"n, ..o
moi more porie oporfindnd Plotformei Moesice, ior un sector restrdns din
coltul nord-
estic este otribuit lontului hercinic chimeric ol Dobrogei de nord, ingropot
cuverturo de depozite neozoice.
oici sub o
Conform COD DE PROIECTARE SEISMIC - P IOO/l/2013, oreotut seincodreozd
in
zono de hozord seismic descris de volooreo de vdrf o occelerofiei orizontole
o ierenului
os = 0,359 (occelerotio terenului peniru proiecfore), determinoto peniru intervolul
mediu de recurenid de referintd (lMR) corespunzdtor stdrii limito ultime. Volooreo
perioodei de contror (cori) o spectrurui de rospuns este
Tc = 0.2s.

Figuro 5. Zonoreo teriioriului Romdnieiin termeni de occelerofie


moximo, og
conform Pl00-l /2013 ,,Cod de proiectore seismico"
AMPLASAMENT DE INTERES

Figuro 6. Zonoreo teritoriului Romonieiin termeni de perioodd de conirol


{colf), Tc o
spectrului de rdspuns, conform pl OO_1/2013 ,,Cod de proiectore seismicd,,

Amplosomentul cercetoi, se incodreozd in zono cu grodul gi de intensitote


mocroseismicd, situdndu-se in opropiereo liniilor de frocturo tectonicd mojore
Peceneogo - Comeno 5i Foc5oni - Ndmolooso - Goloti. Dotoritd ocestui fopt in
zono se
resimt puternic cutremurele de pdmdnt cu epicentru in zono vronceo.

Figuro 7 ' Din punct de vedere seismic, omplosomentul onolizot se incodreozd


in
mocrozono de intensitoie seismicd "81 " (conform sR I I 100/l /93 "zonare seismicd _
Mocrozonoreo Teritoriului Romdniei")
8z

ot
8z

7t
8r 8t
8z
II
7t

8z

Hidrooeoloqic, omplosomentul studiot se corocterizeozd prin prezento unei


pdnze de opo subterond, conionotd lo odonclmi de ,|5,00m, fotd de coto terenului
(din fontonile din zond) .

Addncimeq de inqhel. pentru lve5ti este de o,B0 0,90m, conform STAS


605411977.
Figuro 8. Zonoreo teritoriului Romdniei dupd oddncimeo de inghef,
conform STAS 6054 /77 ,,AdAncimi moxime de inghei"
i*'d
*:rr" . pino ..+ .a-_
,",*:l::n::^",** q$,q4LF,NutF-

,..,"J*"- i*"' , ffin,.i"::_^:rr'"" '&edbcn) '*'o *"*" oi


iq - o7a!&,
o I o@. ',^
ao-o au kf.,s

&?*
',qf" "*-.-,, '-'-Yi' l'* f'"**'
"''n'"n' '1*- -'%
'*-'-1, d*n". tu'::r r-d' o'G s &
ur'
' o6.:-{

*"r';'*""' *
' '
:-:
";'"^
: *-",*""" ,,-.:i?;"k*"tt# "":-'
nEJ', - ',IP\ .' .';,,*-. D&b,
'. 'rt,^. 6tu eFa'W 4as.-L)
oa' tr,d'et
ti^ )a'*'L *^ry"'.-.* ',* 'Pa!
-. tu,rry" ot4, ,s;s d- e,r
""-r. ,eJi{o a,;@_ VEry' :

6 ,oa,*
q-*.
" .iro .u*,A*,t*
' "i:^;; ,,.*-
ui*: o-c*.
'Dn*{
t fldEs' E@*
- \ "
**, . ti**n .. fo:*'".,,--, ...:.*'P" "!lr*'
w-:!ba, ' e:11'"' "ctu
. o@,4e t s*n.
* i; *: " iirib{:*:"n
n't*o"xr:x;;

-*'"" ---'" .:T:.t*-"'.t"*J.'f,i':t"


I
In ceeo ce prive$ie ospectele legote de STABIIITATE o ierenului oferent zonei
cercetote, mentiondm cd ocesio este stobil.
Co urmore o onolizdrii dotelor preliminore $i potrivit normotivului Np 074/2OOT
privind principiile, exigentele 5i metodele cercetdrii geotehnice o terenului de
fundore,
cqlegorio geotehnicd o lucrdrii este 2, ceeo ce corespunde unui risc geofehnic
moderof.
Foctorii riscului geotehnic Descriereo siluotiei din
conform Anexei A.l.l. omplosomenlul sfudiol
Conditii de teren, pct. A. 1.2.1.
Apo sublerond, pcf. A.1.2.2.
lmporlonfo conslrucliei, pct.
A.1.2.3.

Vecin6tdfi, pcf. A.1.2.4.


Seismicilole
PUNCTAJ TOTAT REZUTTAT

Apq sublerond. n-o fost intdlnitd in forojele executote, nivelul hidrostotic


tn
fdnidnile din zond fiind situoi lo oddncimi de 15,00m foto
de coio terenulu).

coNDtTil DE FUNDARE St RECOMANDARI


Foio de cele de moi sus, rezultd cd viitooreo construcfie (porter +
2 etoje, cu
subsol tehnic) se vo fundo direct pe strotul de profuri
orgilo - nisipoose cofenii ro5cote,
|o{deh=0,60msubcotopordose|iisubso|ului),subso|u|
vegetol, cu respectoreo oddncimii de inghef de 0,90m, pentru
tveSti (Bucegti) conform
STAS 6054 /1977.
* Eventuolele umpluturi de pdmdnt negru ce depdgesc coto
de fundore, vor
fi excovote 9i completote cu pomot locol (loess orgilos nisipos, golben)
bine
compoctoi monuolin strote subtiri de r5 + 20cm grosime.
* Presiuneo conventionold ce se vo luo in colcul vo fi de pconv
= I00 + 120
KPo lo grupdri fundomentole, pe strotul de prof orgilos
- nisipos loessoid cofeniu rogcot,
v0rtos.
? Siructurc de rezistentd vo fi osifel oleosd, incdt so fie copobilo
sd preio
tosdrile diferentiote gi neuniforme ce vor opore in timp.
t Fundoreo focondu-se direct pe stroiul de loess neconsolidqt,
ultimul slroi
de 30 - 40cm ol sopdturii de fundotii (ofectoi de precipiioiii) se vo
indepdrto inointeo
turndrii betoonelorin fundotii, fdcondu-se gi o compoctore
o fundului sopdturilor.
'' Lo proiectore, executie gi explootore se vor prevedeo mdsuri pentru
evitoreo umezirii terenului cu ope provenite din precipitotii
sou din retelele purtdioore
de opd din zond.
r Relelele hidroedilitore (opo, conol) vor fi introduse in conole de protecfie,
cu pozoreo lor sub oddncimeo de inghet de 0,90m pentru lvegti (conform SIAS
6054/1977) tinond seomo de cele exisiente, core necesitd revizuireo giinlocuireo lor.
5i
p Foso septicd necesord vo fi bine hidroizolotd, ostfel incdi so nu existe
exfiltrdri ole opelor reziduole, core pot produce tosdri ole terenului gi o clddirii.
F foce o sistemotizore verticold corespunzdtoore, ostfelincdt opele de
Se vo
precipiiotii sd nu stogneze in vecindtoteo constructiei, iinOnd seomo cd terenul
prezintd cote inferioore celor din zono cdii ferote.
e Umpluturile de pomdnt din jurul fundotiilor vor fi reolizote din loess orgilos
-
nisipos golben - golben cofeniu curot, bine compoctot in strote subtiri de l5
- 20cm
grosime.
a in jurul clddirii se vor executo trotuore corespunzdtoore, prevdzdndu-se gi
hidroizolotii impotrivo infiltrdrii opelor de precipitofii in zono fundotiilor, conform
normelorin vigoore.
Lo proiectore, execuiore explootore se vo iine seomo de:
gi

- Normcrtiv NP - 112 - 2004, privind proiectoreo gi executoreo lucrdrilor de


fundoiii directe lo constructii.
- ,l988,
Normotiv C - 169 - privind lucrdrile de ierosomente pentru reolizoreo
consiructiilor civile gi industriole.
- STAS 605411977 ,privind oddncimeo limitd de inghef de 0,90m pentru lvegti.
- SIAS 11100/l /1993, privind grodul Vlll MSK gi ,,Cod de proiectore seismico
-
Porteo | - Prevederi de proieciore pentru clddiri" indicotiv p - i00
- 1 /2006 (cu
Tc=1,0 sec gi os=O,249 din fig. 3.t gi 3.2).

Arhilecluro
Primdrio lvegti gi-o propus sd redeo locuitorilor o oozd de linigte gi un spotiu de
recreere pe tot porcursul onului, crednd un nucleu de tip scuor.
in ocest sens s-o emis un Cerlficot de Urbonism nr.20/01.04.2015 prin core s-o
solicitot obtinereo outorizotiei pentru omenojore scuor, ce vo cuprinde:
- imprejmuire perimetrolo reolizotd din ponouri tip metro pe trei loturi si o loturd
reprezentotivo, trotoio co occes principol, pe loturo de vest;
- Porti de occes: principold pe loturo de vest si secundoro pe loturo de est lq
coleo ferotd;
Alei pietonole reolizcrte cu beton omprentot, peniru circulotic din interiorul
scuorului;
Fontdno orteziond;
Mobilier urbon (bonci 20 buc, cosuri de gunoi l5 buc, corpuri de iluminoi l0 buc
si o cigmeo);
Sistem de pergole si poriicuri reolizote co umbrore in locurile
de stot si
promenodo;
Peluzd, grddini cu flori si nuclee de orbusti de tolie mijlocie pentru
voriotio
imoginii peisogisfice ;
Grup sonitor - 2 cobine diferentiote pe sex;
Locuri de joocd pentru copii cu obiecte de mobilier odecvote
diverselor tipuri de
vdrstd;
Zond pentru vdrsto o treio reolizoid cu 6 mese de soh si bonci;
Zond de protec{ie peniru coleo ferotd;
2 hidron{i.

Punereo in procficd o qcesfei solutii s-o reolizol ostfel:


o.) omenojore plotformd generold
b.) olei pielonole, zond gohigri, zond de loisir, zond pergole cu porlic
c.) loc de jooc6 penlru copii
d.) omenojdri peisogistice

o.) omenojore plotformd generol6 q scuorului; S 2224 mp.


=
Actuolmente plotformo viitorului scuor cu suprofoto totolo de cco. 2224 mp,
ugor
denivelotd este ocoperitd cu ierburi, tufiguri,5i fel de fel de resturi.
Lucrdrile de omenojore consiou din:
- degojoreo terenului de corpuri strdine.
- defrigoreo monuolo o tufigurilor cu scootereo roddcinilor.
- niveloreo terenului, combinot cu sdpdturo meconicd pe
l0 cm grosime.
- compoctoreo cu moiul meconic pe 15 cm grosime o
intregii suprofete.

b.) olei pielonole, zond Eohigri, zond de loisir, zond pergole cu portic;s
= 600 mp.
Pentru elementele enumerote moi sus insumOnd suprofofo de 600
mp {din core
60 mp borduri) se oplicd oceogi solutie constructivo gi onume:
- imbrdcdminte din beton omprentot slob ormot, morco C2o/2s de l0
cm
grosime, turnot pe un substrot de nisip de 5 cm grosime
dupd compoctore.
Beionul omprenioi se foce de obicei colorot. Culooreo se impregneozd
in beion
dupo ce esie nivelot pentru co oceosto sd pootd fi obsorbito, gi so dureze pesie
timp.
Befonul omprentot utilizeozd co moterie primo o mosd proospoto
de beton
oplicot pe o suprofofd pregotitd in preolobil. Dupo niveloreo gi compoctoreo
betonului
se obtine o suprofotd opto pentru oplicoreo colorontului intoritor trecereo
omprentore cu ojutorul motrifelor speciole.
si lo
Colorontul intoritor compus din minerole gi pigmenti vo permite obtinereo texturii
ideole ole fiecorui model, conferindu-i o rezisientd ridicoto lo uzurd.
Finisoreo betonului omprentot se vo intregi prin folosireo unor rosini speciole ce
vor do betonului texturo, luciul si impermeobilitoteo definitivo.
Aleile pietonole urmdresc in generol ponto terenului, vor oveo ldtimeo de 1,40 m
5i vor fiincodrote de borduri mici prefobricoie din beton cu dimensiuneo de l0 x l5 cm.
ogezote pe o fundofie de 20 x l0 cm din beton morco cs/10.
Lungimeo toiold o borduriror rezultoto din colcul esie de 670 ml in core sunt
incluse gi bordurile core inconjoord locul de jooco pentru copii, rondourile de flori
si
trotuorul grupului sonitor.

c.) loc de joocd penfru copii; S = 145 mp


Lucrdrile oferente peniru reolizoreo ocestei suprofefe constou din:
- sdpoturd meconico suplimentord pe 10 cm grosime, pentru reolizoreo
unei oddncimi totole de 20 cm;
- strot de 20 cm grosime de nisip.

d.) omenojdri peisogistice; S = 1460 mp


Lucrdrile oferente pentru reolizoreo ocestei suprofete constou din:
- ogternereo unui sirct de pdmdnf negru de I0 cm grosime, tronsportot de
lo un depozii de pomont;
- imprdgtiereo gi insomdntoreo gozonului;
- plontdri de orbori, orbugti, gord viu, perdeo verde;
- omenojori peisogere - peluzd 5i oronjomenie florole (rondouri).

Slructurq de rezislentd :

o.) imprejmuire scuor


Peniru proiejoreo volorilor din interiorul viitorului scuor, se construieste o
imprejmuire perimetrold constdnd din urmdtoorele elemente:
Pe trei loiuri, Nord, Est, sud imprejmuireo este olcotuiio din :
- fundotii izolote 40 x 40 cm din beton simplu morcq Ci2/15, consiruite lo
o
distontd de 2,50 m interox, pentru montoreo stdlpilor din teovd rectongulord din otel
zincot cu seciiuneo tronsversord de 50 x 50 mm, sou 60 x 40 mm.
- fundoreo se foce lo oddncimeo de - 0,90 m fofo de terenul sistemotizor.
- grindo din beton ormoi (poropet) cu dimensiuneo de l5 x 40 cm, morco
Cl2/i5 cu rol de centurd core unegie stdlpii inire ei, construitd to porteo inferioord o
gordului, pornind de lo coio ierenului sisiemoiizoi (cTS).
- lo porieo superiooro imprejmuireo se inchide cu plose de sdrmd din otel
zincot tip meiro cu dimensiuneo de 2,50 x l.ZO m.
Pe loturo de Esi este prevdzuto gi o poorto de seviciu de 1,00 m ldtime
construitd
din oceleogi moieriole.
Loturo o potro, de Vest este considerotd loturo principolo din urmdtoorele
motive:
- este orientoid spre blocurile de locuinte
- confine iniroreo principold de 2,00 m deschidere, spre scuor
bordoto de
2 (doi) stdlpi din beton ormot cu dimensiuneo de 20 x 20
cm.
- fundoreo se foce lo oddncimeo de - 0,90 m foio
de terenul sistemotizoi.
- grindo din beton ormot (poropet) cu dimensiuneo
de lS x 20 cm, morco
C12ll5 cu rol de centurd core unegte stolpii intre ei, construitd lo porteo
inferiooro o
gordului.
- lo porteo superioord imprejmuireo se inchide cu plose
de sdrmd din otel
zincoi iip metro cu dimensiuneo de 2,50 x 2,00 m.

b.) grup sonifor gifosd sepficd


Grup sonilor
Clddireo ore regimul de indltime p {porter).
structuro de rezistenfd este olcdtuiid din zidorie de coromidd sou
B.c.A. de 30
cm grosime cdptuSiid lo exterior cu iermosistem, solidorizotd cu stolpigori
din beton
ormot.
Porteo superioord o ponourilor din zidorie sunt incodrote cu o ceniurd
perimetrolo din beton ormot.
Plon5eul peste porter este din lemn. Acoperigul este de tip gorponid
din lemn
ignifugoi invelit cu tigle metolice tip Lindob.
Fundqtiile continue sub ziduri gi siolpi sunt olcotuiie din beton
simplu morco
Cl2/15 gi o centurd din belon ormot lo porteo superioord. Fundoreo
este direcid cu
respectoreo oddncimii de inghet.
Presiuneo conventionold lo bozo fundotiilor lo grupori fundomeniole,
luotd in
colcul este Pconv = 90 - l0O Kpo.
Amplosomentul conform ,,Cod de proiectore seismico" porteo - prevederi
proiectore pentru clodiri - Indicotiv pl OO-l /2006, octuolizoi
- | de
in 2Oj3 se incodreozo in
zono seismicd pentru core:
- occeleroiio lo nivelul terenului og = 0,35 g pentru o perioodo de
recurentd IMR=225 oni,
- perioodo de colt Tc = ,|,0 sec.
closo de importonto o constructiei este rv, cr=0,80.
Fosd seplicd
Este o constructie subterond din beton ormot cu rol
de colectore o opelor uzote
5i dejecfiilor rezultoie de lo grupul sonitor. Dimensiuneo in plon este
de 4,90 x 2,50 m, ior
perefii exteriori suni de 25 cm grosime. inoltimeo construciiei
subterone este de 2,80 m.

c.)Perqole-2tipuri
I buc, in plon de formd pdtroto cu dimensiuneo de 5,00 x 5,00 m.
2 buc, in plon de formd dreptunghiulord (tip Peron) cu dimensiuneo
de 7,20 x
1,55 m.
Ambele tipuri de consfructii sunt in totolitote din lemn, compuse din:
- stolpi din lemn ecorisot cu dimensiuneo de l5 x l5 cm, cote 4 buc.
- porteo superioord se reolizeozd din dulopi cu dimensiueo de 5 x 20 cm gi gipci
cu dimensiuneo de 4 x 4 cm.
Prindereo stolpilor se foce de pordoseolo slob ormoto cu confecfii metolice cu
buloone gi conexponduri, sou cu prozn filetot oncorot in fundotie din beton de core se
fixeozd scounul de prindere o stdlpilor.

Obieclele de mobilier urbon:


- leogon cu doud locuri : I bucotd
- topog on: 2 buccti
- corusel: 2 bucdfi
- groopo de nisip: 2 bucdti
- boncd:20 bucofi
- mosd de goh: 6 bucdti
- co! de gunoi: 15 bucofi
- corp de iluminoi tip felinor dublu: l0 bucoti
- fdntdno orteziond: I bucoto
- ci5meo: I bucotd
- punct hidront pentru irigotii: 2 bucofi

Amenojdri peisogistice:
- peluzd
- oronjomente florole
. rondouri cu Hortensio, pelorgonium gi Fuchsio
. rondou cu bordurd compus din Geronium olb gi ro5u
. rondouri Roso diverse culori
- orbu5ti
. pdlcuri de lilioc, iosomie, lour gi sdlcioord
. solcie:5 bucdti
. cotolpo: 15 bucofi
. gord viu -23,40 ml

- orborii
' 5 coston, l2 mesteocdn, 2 poulovnio
- perdeo verde co zond de protectie
- vege(ie tip liond (zorele, clemotide, iederd) pentru zono de pergolo.
Retele leh nico - edililore
Alimenioreo cu opa rece cuprinde:
- bronsoment CIpo rece din pEHD De 40 pn 6 bori
- comin opomeiru si vone (Copv) omplosot lo introre porc, in core se vo monto o
linie de mosuro echipoio cu un contor closo C Dn 20, ce olimenteozo
sistemul de
irigotii, comero tehnico pentru fOntono orteziono, fdntOno de bout opo
{cismeo) si
grupul sonifor.
- sistemul de irigotii este compus din doi hidronti de grodino olimentoti din
conducto de opo PEHD De40mm si De32mm.
- din cominul de opometru se vo monto o romuro din pEHD De32mm si vo
olimento comero tehnico ce deserveste fontono orteziono si cismeouo.
- un rocord seporot ce pleoco din cominul opometru vor fi olimentote
obiectele sonitore din grupul sonitor. Fiecore romuro vo oveo robineti de sectionore
si
de golire.

Alimentoreo spotiilor obiectivului se vo reolizo din reieouo de 0,4 kV o furnizorului


de energie electrico din zono lo cerereo beneficiorului. Este necesor so se
iniocmeosco de cotre o firmo outorizoto studiul de solutie pentru olimentoreo
obiectivului in urmo coruio SDFEE Goloti vo emite Avizul iehnic de rocordore pentru
olimentoreo cu energie electrico o obiectivului.
Alimenioreo cu energie electrico o instolotiilor de utilizore din codrul obiectivului
se vo reolizo in conformitote cu plonul de situotie EOl, dupo cum urmeozo
:
- prinfr-un bronsoment irifozot se olimenteozo BMPM - bloc de mosuro si proiectie
monofozot, cmplosot pe limito de propietoie sou in incinto obiectivului din reteouo
de
0,4 kV conform Studiului de solutie si ATR emis de cotre furnizorut de energie electrice
din zono.
- prin intermediul unei coloone electrice de 0,4 kV proiectote o se reolizo
cu un coblu
tip CYAbY 3x6 se olimenteozo TEG - tobloul electric generol omplosot conform plonului
E01, pentru olimenforeo cu energie electrico o obiectivului;

Accesul se foce direct din zono blocurilor, printr-o olee pietonold, cu porcore
oferento.

se vo reolizo de firmo de topometrie ce o reolizot


ridicoreo topogrofico pe bozo pronului de situotie plongo A2.
-
3. CAIETELE DE SARCINI
3.I. ROLUL SI SCOPUL CAIETETOR DE SARCINI
coNstDERATil cENERALE

(l ) Prezentul coiei de sorcini se referd lo lucrdrile de execufie ole obiectivului .


SCUAR - comuno IVESTI
(2) Condifiile tehnice 5i de colitote din prezentul coiet de sorcini ou fost stobilite
pe bozo prescriptiilor tehnice de proiectore, executie gi recepfie in vigoore lo doto
intocmirii documentofiei 5i o cdror oplicore este obligotorie. Listo documentelor de
referintd este prezentoto lo pct. 2.1.
(3) Prevederile prezeniului coiet de sorcini sunt obligotorii pentru oricore unitote
de executie core reolizeozd lucrdrile.
(4) Nerespectoreo ocestor prevederi otroge dupd sine intrerupereo lucrdrilor gi
refocereo lor- Constructorul este rdspunzdior de pogubele rezultote din oceste
intreruperi 5i refocereo lucrdrilor necorespunzdtoore.
(5) Conslructorul este obligot sd efectueze ioote incercdrile de loborotor gi
verificdrile prevdzute in prezentul coiet de sorcini gi normele tehnice in vigoore, precum
5i incercdrile 5i verificdrile suplimentore pe core proiectontul gi beneficiorui le vor
considero necesore pe porcursul executiei lucrdrilor.
(6) Dispozitiile de 5ontier dote de beneficior gi de proiectont cu respectoreo
normelor legole in vigoore ou oceeogi putere co gi proiectul de execufie din punct de
vedere ol verificdrilor de executot.
(7) in cozul in core un rezuliot provenit dinir-o verificore vizuold sou incercore
efectuotd pe porcurs referitoore lo rezisienfo, stobilitoteo gi durobilitoteo sou
funcfionoliioteo lucrdrilor depdge5ie in sens defovorobil oboterile odmisibile prevdzute
in proiect sou in prescriptiile tehnice, decizio osupro continudrii lucrdrilor nu vo puteo fi
luotd decdt pe bozo ocordului dot Tn scris de beneficior, cu ovizul proiectontului gi cu
ocordul verificotorului de proiect.
(B) Nu se odmiie trecereo lo o nouo fozo de execuiie inointe de incheiereo
procesului verbol referitor lo fozo precedentd, doco oceosto urmeozd so devind
lucrore oscunsd. Docd se constotd neconcordonfe foid de proiect sou fotd de
prevederile prescriptiilor se vor stobili gi consemno mdsurile necesore de remediere.
Dupo executoreo remedierilor se vo procedo lo o noud verificore gi lo incheiereo unui
proces verbol.
(9) Este cu desdvdrgire intezis o se procedo lo executoreo de lucrdri core sd
oscundd sou sd inglobeze defecte ole siructurilor sou core sd impiedice occesul gi
repororeo corectd sou consolidoreo ocesloro.
(10) Beneficiorul ore obligofio de o urmdri comportoreo in timp o lucrdrilor, ludnd
mdsuri pentru remediereo deficientelor core pot sd opord gi pentru mentinereo
obiectivelor in store de functionore.
TUCRARI PROIECTATE

o. Dole de proieciore :
Primdrio lvegti gi-o propus sd redeo locuitorilor
o oozd de linigte gi un spotiu de
recreere pe tot porcursul onului, crednd un
nucleu de tip scuor.
Proieclul o fost intocmit in conformitote cu
urmotoorele dote:
-temo beneficiorului
-ridicoreo iopo din zono
-studiul geo

b. Situotio existentd
s-o reolizot ridicoreo topogrqfico de cotre sc roposcAD
sA din core o rezultot
co lo demororeo proiectului terenul este liber si ore posibilitoteo
de o fi recordot lo
toote iipurile de utilitoti.
Actuolmente terenul propus peniru omenojoreo
scuorului este liber de sorcini
suprofoto lui fiind neintretinutd- Acesto prezintd ponto
o ugoord de cco. cco. j,s% - 2%
orientoid de lo Est (coleo C.F.R.) spre Vest (blocuri).

c. Situotio proiectoid
Beneficiorur doregte omenojoreo unui scuor ce
vo cuprinde:
- imprejmuire perimetrolo reolizoid din ponouri tip
metro pe trei loturi si o loturd
reprezentoiivd, trototd co occes principol, pe
roturo de vest;
- Porti de occes: principold pe loturo de vest
si secundoro pe loturo de est lo
coleo ferotd;
- Alei pieionole reolizote cu beton omprentoi, pentru
circulo{io din interiorul
scuorului;
- Fdntdno orteziond;
- Mobilier urbon (bonci 20 buc, cosuri de gunoi l5
buc, corpuri de iluminot l0 buc
si o cigmeo);

- sisiem de pergole si porticuri reolizote co umbrore in locurile de


stot si
promenodo;
- Peluzd' grddini cu flori si nuclee de orbugii de tolie m'rjlocie pentru voriotio
imoginii peisogisiice ;

- Grup sonitor - 2 cobine difereniiote pe sex;


Locuri de joocd pentru copii cu obiecte de mobilier
odecvote diverselor tipuri de
vdrstd;
Zond pentru vorsto o treio reorizotd cu 6
mese de goh si bonci;
Zond de protec{ie pentru coleo ferotd;
2 hidronti.

d. Suprofefe iotole ocupote

St =2.224,00 mp, din core:


- Circulotii pietonole
241,00 mp
. olei betonote cu beton
ompreniot 409,00 mp
. olei beionote cu beton
omprentot cu model 182,00 mp
. nisip loc de joocd pentru copii
145.00 mp

- Construclii (grup sonitor) Ac=Ad


I /,00 mp
- Spolii vezi
1.466,00 mp
. peluzo
1.366,00 mp
. rondouri
100,00 mp

POT = 34,00 %
CUT = 0,34