Sunteți pe pagina 1din 10

Program de formare

1. DENUMIREA PROGRAMULUI:

Învățarea intergenerațională

2. TIPUL SI DURATA PROGRAMULUI:

 Program de mentorat la nivelul școlii, 56 ore

3. FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:

Zi

4. GRUPUL ŢINTĂ:

 Profesori debutanţi (se adresează învăţătorilor şi profesorilor de orice specialitate).

5. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI:

5.1 Necesitatea programului (analiza de nevoi):

Programul vine în întâmpinarea nevoilor de formare şi integrare în sistemul educaţional


ale cadrelor didactice debutante şi stagiare. Acestea vor găsi în unitatea şcolară în care profesează
în primii ani de activitate colegi pregătiţi prin acest program de formare care vor putea să-i susţină
socioprofesional în activitatea didactică, să se familiarizeze cu sarcinile şi cu specificul activităţii
didactice de calitate, în vederea obţinerii certificării pentru profesia didactică, a definitivării în
învăţământ. La finalul programului de formare, cadrele didactice mentori vor fi capabili să-şi
desfăşoare activitatea cu flexibilitate, eficienţă şi în baza unui set de valori propriu care
valorizează calitatea în educaţie şi să-şi asume rolurile specifice acestei calităţi.

5.2 Scop:

Dezvoltarea competentelor profesionale a personalului didactic privind implementarea


noilor concepte pedagogice in educaţie, încurajând învățarea reciprocă dintre diferitele generații,
astfel contribuind la dezvoltarea coeziunii sociale în societățile noastre îmbătrânite.

5.3 Obiectivele programului:

1
1. dezvoltarea competentelor profesionale prin dobândirea şi actualizarea cunoştinţelor de
proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor didactice;
2. creşterea calităţii procesului instructiv/educativ, prin abordarea actului educativ din
perspectiva interdisciplinarităţii, pluridisciplinarităţii si transdisciplinarităţii şi a predării
în echipă;
3. importanța împărtășirii credințelor, atitudinilor, valorilor și bunelor practici.

5.4 Concordanţa obiectivelor cu activităţilor din oferta de program:

5.4.1 Concordanta cu politicile si strategiile naţionale de dezvoltare a educaţiei stabilite de


MEdCT:

Prezentul program răspunde necesitaţilor de formare continua privind proiectarea,


organizarea şi evaluarea activităţilor didactice, beneficiile pentru comunitate pot fi
semnificative pentru că acest tip de învăţare aduce împreună diverse categorii de vârstă care
colaborează şi fac schimb de cunoştinţe care pot constitui o adevărată resursă de dezvoltare
comunitară.
Prezentul program urmăreşte realizarea obiectivelor fundamentale ale educaţiei si
învăţământului romanesc vizând:
 accesul egal şi sporit la educaţie;
 calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;
 transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;
 considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen
lung;
 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
 compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din
ultimii ani;
 dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Pentru realizarea acestor obiective activităţile din cadrul programului sunt axate pe
dezvoltarea competentelor vizate de program.
5.4.2 Concordanta obiectivelor programului propus cu standardele de formare continua
elaborate de CNFP:

Programul se încadrează activităţilor operaţionale ce decurg din politicile si strategiile de


dezvoltare a învăţământului stabilite de MEdCT, in direcţia formarii continue si are in vedere
standardele de formare continua elaborate de CNFP.
5.5 Competenţele formate:

5.5.1. COMPETENŢE GENERALE

2
I. Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice
II. Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică şi educaţională
III. Dezvoltarea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor, capacităţilor cognitive şi motrice
IV. Utilizarea de tehnici de stimulare a creativităţii şi a motivaţiei în învăţare
V. Aplicarea tehnicilor de cunoaştere a problematicilor socio-educaţionale în consilierea,
orientarea / integrarea socio-psiho-pedagogică a elevilor
VI. Dobândirea unor mecanisme psihice pentru a realiza stăpânirea de sine şi echilibrul
comportamental în toate situaţiile educaţionale

5.5.2 COMPETENŢE SPECIFICE

 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de didactică generală, de didactică a specialităţii, de


psihologie;
 Proiectare şi evaluarea conţinuturilor instructiv-educative;
 Organizarea adecvată a activităţilor didactice în funcţie de tipul de lecţie dominant;
 Utilizarea optimă a factorilor spatio-temporali, în vederea eficientizării procesului
instructiv – educativ;
 Adoptarea de strategii didactice care să permită utilizarea eficientă a mijloacelor şi a
auxiliarelor didactice în procesul instructiv- educativ.
 Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne;
 Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv – educativ,
 Selectarea metodelor optime în vederea formării gândirii critice şi deprinderilor practice;
 Selectarea metodelor optime în vederea formarii gândirii tehnice şi a dezvoltării simţului
artistic / estetic;
 Manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan profesional/social
 Înţelegerea mecanismului de formare a trăsăturilor psihomorale şi adoptarea metodelor
şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor;
 Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv - educative în colaborare cu comunitatea;
 Formarea unei mentalităţi profesioniste;
 Adoptarea de conduite eficiente pentru depăşirea ,,situaţiilor limită”;
 Manifestarea unor conduite (auto) reflexive;
 Deschiderea faţă de schimbările care au loc în situaţii de competiţie, examen, concurs
etc.;
 Asumarea integrală a diferitelor roluri cu implicaţii docimologice
(examinator/examinat/concurent/ supraveghetor etc.).
 Manifestarea unei conduite (auto) reflexive asupra activităţilor didactice / pedagogice
proprii;
 Deschidere faţă de tendinţele novatoare necesare dezvoltării profesionale;

3
5.5.3 CATEGORII DE ACTIVITĂŢI
I.1. Cunoaşterea şi selectarea unităţilor de conţinut specific;
I.2. Proiectarea activităţii de predare, învăţare şi evaluare pentru durate medii (semestre) şi mari (an
şcolar);
I.3. Proiectarea unei unităţi de învăţare;
I.4. Asigurarea şi utilizarea adecvată a materialelor şi auxiliarelor didactice şi integrarea acestora în
procesul de învăţământ;
I.5. Aprecierea şi evaluarea rezultatelor şcolare;
I.6. Organizarea altor factori care influenţează învăţarea în funcţie de tipul de lecţie sau activitate
didactică desfăşurată.
II.1.Comunicarea profesor – elev /grup / colectiv;
II.2 Comunicarea între cadrele didactice;
III.1. Însuşirea tehnicilor de învăţare eficientă;
III.2. Dezvoltarea capacităţii elevului de a fi autonom, subiect conştient al propriei dezvoltări;
III.3. Dezvoltarea capacităţii de a lua decizii şi de a rezolva probleme;
III.4. Dezvoltarea deprinderilor practice;
III.5. Aplicarea, implementarea, utilizarea modelelor de acţiune socioprofesionale.
IV.1. Dezvoltarea gândirii critice;
IV.3. Dezvoltarea simţului artistic / estetic.
V.1.Conceperea, coordonarea activităţii extracurriculare şi extraşcolare;
VI.1.Formarea comportamentului social /profesional dezirabil;
VI.2. Formarea comportamentului psiho - moral;
VI.3. Asigurarea evoluţiei şcolare individualizate/ diferenţiate/ personalizate;
VI.4.Coordonarea şi monitorizarea proiectelor elevilor.
VII.1 Formarea şi dezvoltarea comportamentului specific în situaţii de competiţie, concurs, examen
etc.
VIII.1. Reactualizarea continuă a cunoştinţelor profesionale;
VIII.2.Valorizarea calităţilor umane şi asumarea principiilor deontologice profesionale.

6.STRATEGII DE FORMARE UTILIZATE


6.1.Metode și tehnici de instruire
1.Metoda expozitivă
2.Dezbaterea
3.Conversația
4.Metoda exersării practice

6.2.Strategii și forme de evaluare

Intermediară – Portofoliul individual va fi construit încă de la începutul programului, prin


adăugarea tuturor materialelor şi a rezultatelor experienţelor de învăţare; necesarul pentru
evaluarea finală: 2 proiecte didactice cu structura nouă, incluzând metode alternative, în
specialitate/ activitate extracurriculară; un eseu reflexiv asupra parcursului său cognitiv şi
atitudinal în contextul programului.

4
Finală – Evaluarea finală se va realiza în conformitate cu art. 17, alin.1 lit. f. din Metodologia de
acreditare a programelor de formare continuă, aprobată prin OMECTS nr. 5564/7.10.2011, prin
susţinerea în şedinţă publică a unui proiect de lecţie cu o temă abordată interdisciplinar.
Aprecierea portofoliului şi a susţinerii proiectului de lecţie se face prin calificative: "Excelent",
"Foarte bine", "Bine", "Suficient", "Insuficient".

2.PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR DE LA A LA Z

1. LOCAŢIA : Şcoala Gimnazială Nr. 80, Bucureşti


2. TIPUL PROGRAMULUI : Blended – learning
3. GRUP ȚINTĂ : profesori debutanți
4. PERIOADA : Septembrie 2018 –Iunie 2019
SCOP: Dezvoltarea profesională a debutantului, prin îmbunătăţirea cunoştinţelor de
specialitate şi a competenţelor metodologice, pentru relizarea standardele profesionale
ale cadrului didactic model.

OBIECTIVE GENERALE:
 Cunoaşterea şi înțelegerea realităților educaționale şi a tendințelor de dezvoltare în
educație;
 Explicarea si interpretarea schimbărilor atât în plan teoretic dar şi în plan practic-
aplicativ;
 Promovarea atitudinilor, valorilor şi a bunelor practici care să asigure progresul în
cariera didactică
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Identificarea debutantului şi prezentarea instituţiei şcolare în care va lucra ;
 Comunicare şi parteneriat educaţional;
 Consilierea şi perfecţionarea profesorului debutantului în legătură cu proiectarea şi
desfăşurarea activităţii de învăţare;
 Organizarea şi coordonarea activităţii de stagiatură;
 Evaluarea şi monitorizarea în vederea asigurării calităţii.
COMPETENŢE DOBÂNDITE DE CURSANŢI:
 Competenţe de comunicare şi relaţionare;
 Competenţe de abordare şi realizare a documentelor școlare
LEGITIMITATEA ŞI UTILITATEA PROGRAMULUI DE FORMARE:
Definitivarea în învăţământ reprezintă un prim pas în dezvoltarea carierei didactice, un
pas de confirmare a trecerii de la planul cunoaşterii şi înţelegerii la planul aplicabilităţii, la planul
dezvoltării de competenţe specifice profesiei didactice. Pentru tinerii debutanţi dezvoltarea
profesională vizează îmbunătăţirea cunoştinţelor de specialitate şi a competenţelor metodologice
astfel încât să poată realiza standardele profesionale , este o nevoie primordial.
5. FORME ŞI MODALITĂŢI DE EVALUARE:
a. Monitorizarea:
5
 Evidenţa orelor ţinute de mentor şi asistate de debutant
 Evidenţa orelor predate de stagiar şi asistate de mentor
 Raportul specific fiecărei activităţi- analiza punctelor tari şi a celor slabe ale
activităţii de mentorat, propuneri de eficientizare ale acestora
 Rezultate concrete din timpul activităţilor desfăşurate
 Fişe de evaluare
 Fişa de observaţie a lecţiei
 Jurnalul de practică al stagiarului
b. Evaluare:
 Observaţii făcute asupra impactului pe care l-au avut activităţile asupra
 stagiarului;
 Fişe de evaluare
 Chestionare

6
Nr. Resurse Rezultate Indicatori de
Obiective Activităţi Termene
crt. Responsabilităţi materiale realizare
1. Identificarea -întâlnire -comunicarea cu -telefon 1 sept. - -cunoaşterea -realizarea
debutantului şi informală; profesorul - laptop 15 sept. reciprocă a primului
prezentarea -prezentarea stagiar; -condica de mentorului şi a obiectiv;
instituţiei informală a -prezentarea prezenţă a debuantului;
şcolare în care cadrului de conducerii şcolii cadrelor -adoptarea unui -integrarea
va lucra desfăşurare a şi a colectivului didactice; program de debutantului
activităţii viitoare; de cadre lucru în şcoală; în colectiv;
-prezentarea şcolii, didactice. -dosarul
orarului şi a -prezentarea pentru
politicii şcolii activităţilor ce se examenele
privitoare la desfăşoară în de
activitatea de primele două corigenţă;
învăţare conform săptămâni;
climatului
organizaţional;
-începerea unor
relaţii de dezvoltare
profesională;
-orarul întâlnirilor
de lucru;
-prima zi de
activitate;
-introducerea în
activitatea şcolii.

2. Comunicare şi -comunicare profesionalism


parteneriat interactivă; şi atitudini -sprijin
educaţional -explicaţie, pozitive; permanent;
întrebări, rezolvări -susţinere
de probleme legate morală,
de dificultăţi comunicare şi
apărute; colegialitate;
-mesaje
încurajatoare;
-construirea unei
relaţii sănătoase,
productive cu
profesorul stagiar; -facilitarea fazei
-ajutarea de tranziţie în -proiecte
debutantului să se primul an de didactice;
acomodeze şi să se învăţământ; -dezvoltarea
implice în viaţa profesională a
unităţii şcolare; -organizarea de debutanţilor
-oferta de activităţi activităţi model
demonstrative şi al demonstrative la
feedback-ului colegii cu
activităţilor experienţă
didactice; didactică;

7
-începerea lucrului
la planul de
dezvoltare
profesională;
-planificări -creşterea
3. Consilierea şi -acţiuni de sprijin -programe corecte; nivelului
perfecţionarea în aplicarea şcolare, individual de
profesorului curriculumului, a manuale performanţă
debutant privind programelor şcolare; profesională;
proiectarea şi şcolare;
desfăşurarea -consiliere în -întocmirea
activităţii de elaborarea planificărilor;
învăţare planificării
calendaristice şi pe
unităţi de învăţare,
în crearea unei
programe de
opţional;
-proiecte de lecţie
model; -proiecte de -progrese pe -dezvoltarea
-lecţii-model ţinute lecţie; parcursul profesională a
de mentor şi 25 sept.- activităţilor; debutanţilor;
asistate de 20oct.
debutant; -lecţii
-lecţii predate de accesibile
debutant şi asistate -transpunerea elevilor;
mentor; teoriei în
-fişă de observare practică;
pentru debutant;
-utilizarea
materialelor -mijloace de
didactice auxiliare învăţământ
în funcţie de -accesibiliza
conţinutul lecţiilor; rea
-asigurarea conţinuturilor
mijloacelor de -alegerea -planşe, lecţiilor
învăţământ: materialului mijloace Noiembrie fiecărei
-prezentarea didactic adecvat; audio- -iniţiere în personae
procedurilor pentru vizuale etc. desfăşurarea monitorizată
şedinţe cu părinţii; -dosarul activităţii cu în parte;
-discutarea pentru părinţii;
strategiilor activităţile
didactice; cu părinţii;
-participarea la un
curs de -asigurarea
perfecţionare -dezvoltare calităţii în
adecvat; profesională; activitatea
-discuţii privind profesională;
impactul

8
activităţilor -organizarea
extracuriculare; activităţilor
-informaţii, Decembrie extracuriculare
explicaţii privind
evaluarea elevilor; -întocmirea -progres din
-participarea la fişelor de partea elevilor;
consilii profesorale; evaluare pentru calculator,
-corelarea obiectele imprimantă;
obiectivelor cu predate; perfecţionare
strategiile privind -referat; -cărţi; -perfecţionare profesională;
dezvoltarea profesională;
profesională;
-proiectarea
unităţilor de -planificări
învăţare următoare; -întocmirea Ianuarie corecte;
-încurajarea planificărilor
oportunităţilor de pentru semestrul -programe,
colaborare cu alţi al II-lea; manuale -progres în
colegi; şcolare; pregătirea
-discutarea planului profesională;
de dezvoltare
personală: Realizarea
-stabilirea obiectivului
obiectivelor sem. al de
II-lea; perfecţionare

-menţinerea
echilibrului în
Organizarea şi cadrul grupului de
4. coordonarea lucru al
activităţii de debutantului; Februarie
stagiatură -prevenirea şi
remedierea dis-
funcţionalităţilor;
-dezvoltarea
capacităţilor de
predare a
cunoştinţelor, de interasistenţe la
formare a lecţii;
deprinderilor
didactice; -discuţii cu
-explicarea mentorul; -îmbunătăţirea
oportunităţilor de deprinderilor
predare în echipă; de predare;
-acordarea -predare în Martie -realizarea
sprijinului în echipă; obiectivului
dezvoltarea propus;
capacităţilor
profesionale;

9
-oferirea de -timp alocat
feedback pentru
constructiv; aceasta;
Evaluarea şi -dezvoltarea
5. monitorizarea în capacităţii de a Aprilie -dezvoltarea
vederea analiza critic lecţia; profesională a
asigurării -îndrumarea debutanţilor;
calităţii debutantului în
alcătuirea -discuţii cu
proiectului didactic mentorul şi
de către mentor şi cu alţi
propunerea profesori;
variantelor de -completarea
îmbunătăţire a fişelor de
proiectului didactic; observaţii ale
-discuţii privind lecţiilor asistate
performanţele de colegi;
elevilor; -discuţii cu
-iniţiere pentru debutantul;
colaborări în cadrul
unor proiecte Mai
educative;
-dezvoltarea -întocmirea de -organizarea de
agendei de lucru proiecte activităţi
din anul respectiv, didactice; extraşcolare;
evaluărilor,
activităţilor -activităţi cu
extracurriculare; elevii
-identificarea în cadrul
succeselor; proiectelor
-verificarea finală a educative.
rapoartelor şi a -portofolii;
explicaţiilor pentru -completarea Îmbunătăţire
părinţi; portofoliilor de a accesului la
evaluare ale educaţie
elevilor.

Iunie;

10

S-ar putea să vă placă și