Sunteți pe pagina 1din 141

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL ADMINSTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

CULEGERE DE ACTE NORMATIVE


realizată de

A.N.R.S.C.
Direcţia Informatică şi Pregătirea Personalului
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Operatorilor – Mariana Toma
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
- A.N.R.S.C. -

LEGISLAŢIE
PRIMARĂ, SECUNDARĂ ŞI TERŢIARĂ

PENTRU SERVICIILE DE TRANSPORT PUBLIC


LOCAL, RUTIER, ÎN REGIM DE TAXI ŞI ÎN
REGIM DE ÎNCHIRIERE

- II -

Bucureşti 2009

2
CUPRINS Ordonanţa de Urgenţă nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind
modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea
Legea nr. 51 din 21 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
publice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 276
închiriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordonanţa de Urgenţă nr. 13 din 20 februarie 2008 Legea nr. 68 din 26 martie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de
pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de urgenţă a Guvernului nr. 153/2007 privind modificarea Legii nr.
utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind
şi de canalizare nr. 241/2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local . 65
Ordinul nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 . . . . . . . 94
*)
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134 din 30 ianuarie 2007
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare,
aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin
servicii regulate în trafic judeţean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
**)
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174 din 9 martie 2007 pentru
modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind
aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile
în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
regulate în trafic judeţean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ordinul nr. 972 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea


Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a
Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local . . . . . . 122
Ordonanţa de Urgenţă nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile
rutiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Legea nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere . . . . . 178
Ordonanţa de Urgenţă nr. 74 din 11 iunie 2008 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind
transporturile rutiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Legea nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi
şi în regim de închiriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Legea nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

3 4
h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice
LEGEA NR. 51 locale;
din 8 martie 2006 i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă;
j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie
a serviciilor comunitare de utilităţi publice în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;
k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte";
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii se face prin preţuri, tarife
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006 sau taxe speciale.
Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, termenii şi noţiunile de mai jos se definesc
Parlamentul României adoptă prezenta lege. după cum urmează:
a) asociaţie de dezvoltare comunitară - asocierea intercomunitară, realizată în
CAPITOLUL I condiţiile legii, între două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale limitrofe,
Dispoziţii generale reprezentate prin autorităţile administraţiei publice locale, în scopul înfiinţării,
dezvoltării, gestionării şi/sau exploatării în comun a unor sisteme comunitare de
utilităţi publice şi al furnizării/prestării de servicii de utilităţi publice utilizatorilor pe
Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar,
obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, raza teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale asociate;
organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului funcţionării b) autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare
serviciilor comunitare de utilităţi publice. pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.,
(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare
în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor de A.N.R.E., Autoritatea Rutieră Română, denumită în continuare A.R.R., sau autorităţile
utilitate şi interes public general, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, administraţiei publice locale, după caz;
municipiilor sau judeţelor sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea c) autorizaţie - act tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare
autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul satisfacerii cerinţelor comunităţilor competentă, prin care se acordă unei persoane juridice permisiunea de a monta, a pune
locale, prin care se asigură următoarele utilităţi: în funcţiune, a modifica, a repara şi a exploata sisteme de repartizare a costurilor;
a) alimentarea cu apă; d) avizare preţuri şi tarife - activitatea de analiză şi verificare a preţurilor şi
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; tarifelor, desfăşurată de autorităţile de reglementare competente, cu respectarea
procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor, concretizată
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem prin emiterea unui aviz de specialitate;
centralizat; e) delegare de gestiune a unui serviciu - procedură prin care o unitate
e) salubrizarea localităţilor; administrativ-teritorială sau o asociaţie de dezvoltare comunitară atribuie ori
f) iluminatul public; încredinţează unuia sau mai multor operatori titulari de licenţă, în condiţiile prezentei
g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, legi, gestiunea unui serviciu de utilităţi publice a cărui răspundere o are, precum şi
precum şi altele asemenea; exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent;
h) transportul public local. f) licenţă - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă,
(3) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un
general şi au următoarele particularităţi: domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu
de utilităţi publice;
a) au caracter economico-social;
g) operator - persoană juridică română sau străină care are competenţa şi
b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică;
c) au caracter tehnico-edilitar; capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în
d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; vigoare, un serviciu de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi:
f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; - autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora cu
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau personalitate juridică;
judeţene; - asociaţiile de dezvoltare comunitară;

5 6
- societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau (2) În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice,
de asociaţiile de dezvoltare comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ- interesul general al comunităţilor locale este prioritar. Prevederile prezentei legi
teritoriale; vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor
- societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt; acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităţilor locale, precum
h) utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii; (3) În funcţie de necesităţi, consiliile locale, consiliile judeţene, asociaţiile de
i) sistem de utilităţi publice - ansamblul bunurilor mobile şi imobile, dobândite dezvoltare comunitară sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot
potrivit legii, constând din terenuri, clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, înfiinţa în condiţiile prezentei legi şi alte servicii de utilităţi publice având ca obiect
echipamente şi dotări funcţionale, specific unui serviciu de utilităţi publice, prin ale alte activităţi decât cele prevăzute la art.1 alin. (2).
cărui exploatare şi funcţionare se asigură furnizarea/prestarea serviciului; (4) Detalierea înfiinţării, organizării, dezvoltării, finanţării, funcţionării şi
j) infrastructură tehnico-edilitară - ansamblul sistemelor de utilităţi publice gestionării fiecărui serviciu de utilităţi publice se face prin legi speciale, prin norme şi
destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico- reglementări sectoriale adoptate prin hotărâri ale Guvernului şi prin ordine ale
edilitară aparţine domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi autorităţilor de reglementare competente.
este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii; (5) Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor
k) domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, operatori, definiţi potrivit art. 2 lit. g), care asigură nemijlocit gestiunea propriu-zisă a
aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii ori serviciilor, precum şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare
prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare aferente acestora.
prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate Art. 4. - (1) Sistemele de utilităţi publice sunt parte componentă a infrastructurii
prin lege bunuri de uz ori de interes public naţional; tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes şi folosinţă
l) domeniu privat - totalitatea bunurilor mobile şi imobile, altele decât cele publică şi aparţin, prin natura lor sau potrivit legii, domeniului public ori privat al
prevăzute la lit. k), intrate în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale prin unităţilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietăţii publice
modalităţile prevăzute de lege; sau private a acestora, după caz.
m) monopol în domeniul serviciilor de utilităţi publice - situaţie de piaţă (2) Dacă amplasarea şi realizarea componentelor sistemelor de utilităţi publice,
caracteristică unor servicii de utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi respectiv dezvoltarea celor existente, impun ocuparea definitivă a unor terenuri sau
furnizate/prestate numai de un singur operator; dezafectarea unor clădiri, altele decât cele aparţinând domeniului public ori privat al
n) stabilirea preţurilor şi tarifelor - procedura de analiză a calculaţiei preţurilor şi unităţilor administrativ-teritoriale, acestea vor fi trecute în proprietatea publică a
tarifelor, elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente, prin care se unităţilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevăzute de lege.
stabilesc structura şi nivelurile preţurilor şi tarifelor, după caz, pentru serviciile de (3) Pentru asigurarea protecţiei şi funcţionării normale a sistemelor de utilităţi
utilităţi publice; publice, precum şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi
o) ajustarea preţurilor şi tarifelor - procedura de analiză a nivelului preţurilor şi mediului, se instituie zone de protecţie şi de siguranţă a acestora, în conformitate cu
tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare competente, normele tehnice elaborate de autorităţile competente.
prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu (4) Lucrările de înfiinţare, dezvoltare, reabilitare şi retehnologizare a sistemelor de
evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie; utilităţi publice, precum şi lucrările de revizii, reparaţii şi remediere a avariilor sunt
p) modificarea preţurilor şi tarifelor - procedura de analiză a structurii şi nivelului lucrări de utilitate publică.
preţurilor şi tarifelor existente, elaborată şi aprobată de autorităţile de reglementare Art. 5. - (1) În vederea identificării, înregistrării, descrierii şi reprezentării pe hărţi
competente, aplicabilă în situaţiile când intervin schimbări în structura costurilor care şi planuri cadastrale, precum şi în documentaţiile de urbanism şi amenajarea
conduc la recalcularea preţurilor şi tarifelor. teritoriului, sistemele de utilităţi publice se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele
Art. 3. - (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor imobiliar-edilitare organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, conform
administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit legii.
hotărârilor adoptate de consiliile locale, de consiliile judeţene, de asociaţiile de (2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice, indiferent de
dezvoltare comunitară sau, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, modul de organizare, de forma de proprietate, natura capitalului sau ţara de origine, au
în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţă economico-socială a localităţilor, de dreptul de servitute legală asupra sistemelor de utilităţi publice destinate realizării
mărimea şi de gradul de dezvoltare a acestora şi în raport cu infrastructura tehnico- serviciilor.
edilitară existentă.

7 8
Art. 6. - Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se administrează cu CAPITOLUL II
respectarea prevederilor legale în vigoare privind administraţia publică locală, Autorităţi şi competenţe
descentralizarea administrativă şi financiară, dezvoltarea regională, finanţele publice
locale şi cu respectarea principiilor: SECŢIUNEA 1
a) autonomiei locale; Autorităţile administraţiei publice locale
b) descentralizării serviciilor publice;
c) subsidiarităţii şi proporţionalităţii; Art. 8. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa exclusivă, în
d) responsabilităţii şi legalităţii; condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea,
e) asocierii intercomunitare; monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea
f) dezvoltării durabile şi corelării cerinţelor cu resursele; ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor
g) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor
h) asigurării igienei şi sănătăţii populaţiei; de utilităţi publice.
i) administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică sau privată a (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de
unităţilor administrativ-teritoriale; utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu:
j) participării şi consultării cetăţenilor; a) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a
k) liberului acces la informaţiile privind serviciile publice. programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice
Art. 7. - (1) Serviciile de utilităţi publice trebuie să îndeplinească următoarele existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu
cerinţe esenţiale: consultarea operatorilor;
a) universalitate; b) coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul
b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale; realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare
c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;
d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii c) asocierea intercomunitară în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi
contractuale; exploatării în interes comun a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea
e) transparenţă şi protecţia utilizatorilor. obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;
(2) Organizarea, exploatarea şi gestionarea serviciilor de utilităţi publice trebuie să d) delegarea gestiunii serviciilor, precum şi darea în administrare sau
asigure: concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-
a) satisfacerea cerinţelor cantitative şi calitative ale utilizatorilor, corespunzător teritoriale, ce constituie infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;
prevederilor contractuale; e) participarea unităţilor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social
b) sănătatea populaţiei şi calitatea vieţii; al unor societăţi comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de
c) protecţia economică, juridică şi socială a utilizatorilor; utilităţi publice de interes local, intercomunitar sau judeţean, după caz;
d) funcţionarea optimă, în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a serviciului, de f) contractarea sau garantarea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de
rentabilitate şi eficienţă economică a construcţiilor, instalaţiilor, echipamentelor şi investiţii în vederea dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;
dotărilor, corespunzător parametrilor tehnologici proiectaţi şi în conformitate cu g) garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor contractate de operatorii
caietele de sarcini, cu instrucţiunile de exploatare şi cu regulamentele serviciilor; serviciilor de utilităţi publice în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii
e) introducerea unor metode moderne de management; tehnico-edilitare aferente serviciilor;
f) introducerea unor metode moderne de elaborare şi implementare a strategiilor, h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-
politicilor, programelor şi/sau proiectelor din sfera serviciilor de utilităţi publice; cadru ale serviciilor, elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;
g) protejarea domeniului public şi privat şi a mediului, în conformitate cu i) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor
reglementările specifice în vigoare; speciale, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de
h) informarea şi consultarea comunităţilor locale beneficiare ale acestor servicii; reglementare competente;
i) respectarea principiilor economiei de piaţă, asigurarea unui mediu concurenţial, j) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru
restrângerea şi reglementarea ariilor de monopol. serviciile de utilităţi publice, după caz, pe baza avizului de specialitate emis de
autorităţile de reglementare competente;
k) restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol;

9 10
l) protecţia şi conservarea mediului natural şi construit. proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, încredinţate pentru
(3) Impotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, adoptate în realizarea serviciului;
aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei c) să invite operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în
de contencios administrativ, în condiţiile legii. relaţia cu utilizatorii serviciilor;
Art. 9. - (1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi d) să aprobe stabilirea preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea
utilizatori, stabilite pe baza prevederilor prezentei legi, sunt raporturi juridice de natură preţurilor şi tarifelor propuse de operatori; pentru serviciile care funcţionează în
administrativă, supuse normelor juridice de drept public. Autorităţile administraţiei condiţii de monopol, aprobarea preţurilor şi tarifelor, după caz, se face pe baza avizului
publice locale au următoarele obligaţii faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice: de specialitate emis de autoritatea de reglementare competentă;
a) să asigure gestionarea şi administrarea serviciilor de utilităţi publice pe criterii e) să monitorizeze şi să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea
de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi serviciilor de utilităţi publice şi să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu
respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi prin contractul de asigură indicatorii de performanţă şi continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;
delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii f) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul
directe; indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea
b) să elaboreze şi să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării serviciilor;
serviciilor de utilităţi publice, utilizând principiul planificării strategice multianuale; g) să refuze, în condiţii justificate, aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării
c) să promoveze dezvoltarea şi/sau reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare preţurilor şi tarifelor propuse de operator, iar pentru serviciile care funcţionează în
aferente sectorului serviciilor de utilităţi publice şi programe de protecţie a mediului condiţii de monopol, să solicite avizul autorităţilor de reglementare competente.
pentru activităţile şi serviciile poluante; (3) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să rezilieze unilateral
d) să adopte măsuri în vederea asigurării finanţării infrastructurii tehnico-edilitare contractele de delegare a gestiunii serviciilor şi să organizeze o nouă procedură pentru
aferente serviciilor; delegarea gestiunii acestora, dacă constată şi dovedesc nerespectarea repetată de către
e) să consulte asociaţiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor operatori a obligaţiilor contractuale şi dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri
locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor; care să respecte condiţiile contractuale şi să asigure atingerea, într-un interval de timp
f) să informeze periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilităţi publice şi prestabilit, a parametrilor de calitate asumaţi.
asupra politicilor de dezvoltare a acestora; (4) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de
g) să medieze şi să soluţioneze conflictele dintre utilizatori şi operatori, la cererea operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice:
uneia dintre părţi; a) să asigure un tratament egal pentru toţi operatorii, indiferent de forma de
h) să monitorizeze şi să controleze modul de respectare a obligaţiilor şi proprietate, de ţara de origine, de organizarea acestora şi de modul de gestiune adoptat;
responsabilităţilor asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu b) să asigure un mediu de afaceri concurenţial, transparent şi loial;
privire la: respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea c) să respecte angajamentele asumate faţă de operator prin hotărârea de dare în
periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul
contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenţei nr. 21/1996, de delegare a gestiunii serviciului;
republicată, exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi d) să asigure resursele necesare finanţării infrastructurii tehnico-edilitare aferente
publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al unităţilor serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;
administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecţiei mediului şi a e) să păstreze, în condiţiile legii, confidenţialitatea datelor şi informaţiilor
domeniului public, asigurarea protecţiei utilizatorilor. economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes
(2) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale şi operatori, public.
stabilite în baza prevederilor prezentei legi, sunt supuse normelor juridice de drept
public sau privat, după caz, în funcţie de forma de gestiune adoptată. În vederea SECŢIUNEA a 2-a
îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale Asociaţiile de dezvoltare comunitară
au, în relaţia cu operatorii serviciilor de utilităţi publice, următoarele drepturi:
a) să stabilească cerinţele şi criteriile de participare şi selecţie a operatorilor la Art. 10. - (1) Unităţile administrativ-teritoriale, reprezentate prin autorităţile
procedurile publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; administraţiei publice locale, pot coopera în scopul înfiinţării, finanţării şi realizării
b) să solicite informaţii cu privire la nivelul şi calitatea serviciului furnizat/prestat unor servicii de utilităţi publice, inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente,
şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din

11 12
precum şi pentru organizarea, gestionarea şi exploatarea în interes comun a acestor a) aprobarea şi actualizarea Strategiei naţionale privind serviciile comunitare de
servicii. utilităţi publice;
(2) Cooperarea se materializează prin realizarea unor asociaţii de dezvoltare b) îndrumarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea înfiinţării,
comunitară, în condiţiile prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, organizării, exploatării şi gestionării eficiente a serviciilor de utilităţi publice, respectiv
cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare a
45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin localităţilor;
Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare. c) acordarea garanţiilor guvernamentale pentru obţinerea creditelor interne şi
(3) Asociaţiile de dezvoltare comunitară, definite ca instituţii publice de cooperare externe necesare dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare de interes local sau
intercomunitară, îşi asumă şi exercită, pentru şi în numele autorităţilor administraţiei judeţean;
publice locale asociate, toate competenţele şi atribuţiile, drepturile şi obligaţiile pe d) acordarea de transferuri de la bugetul de stat pentru dezvoltarea infrastructurii
domeniul strict limitat al serviciului/serviciilor care i-a/i-au fost transferat/transferate. tehnico-edilitare de interes local, intercomunitar sau judeţean, cu respectarea
(4) Serviciilor şi sistemelor de utilităţi publice ce fac obiectul unei asocieri principiului subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
intercomunitare le sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun privind coproprietatea. (2) Guvernul examinează periodic starea serviciilor de utilităţi publice şi stabileşte
(5) Asociaţia de dezvoltare comunitară poate decide gestionarea directă sau măsuri pentru dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii acestora, corespunzător
delegată a serviciilor de utilităţi publice. Gestionarea directă se realizează prin crearea cerinţelor utilizatorilor şi nevoilor localităţilor, pe baza unor strategii sectoriale
unui compartiment sau serviciu intern. În cazul în care asociaţia de dezvoltare specifice.
comunitară decide gestiunea serviciului în regim de gestiune delegată, aceasta poate (3) Guvernul sprijină autorităţile administraţiei publice locale prin măsuri
înfiinţa o societate comercială pe acţiuni de interes intercomunitar, al cărei capital administrative, legislative şi economico-financiare, în scopul dezvoltării şi
social este deţinut în totalitate sau în parte de consiliile locale ale unităţilor îmbunătăţirii cantitative şi calitative a serviciilor de utilităţi publice şi al asigurării
administrativ-teritoriale care formează asociaţia, ori poate angaja şi organiza procedura funcţionării şi exploatării în condiţii de siguranţă şi eficienţă economică a
legală de delegare a gestiunii serviciului. infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora.
(6) Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se completează cu prevederile actelor normative (4) În exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3)
specifice fiecărui serviciu de utilităţi publice. Guvernul urmăreşte:
(7) Actele juridice de constituire a asociaţiilor de dezvoltare comunitară şi statutul a) armonizarea strategiilor şi politicilor în domeniul serviciilor de utilităţi publice
acestora sunt semnate de preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii unităţilor de interes local, intercomunitar sau judeţean cu cele privind dezvoltarea
administrativ-teritoriale implicate în formarea asociaţiei, în condiţiile mandatelor socioeconomică, urbanismul şi amenajarea teritoriului, protecţia şi conservarea
aprobate de consiliile judeţene, consiliile locale ori de Consiliul General al mediului;
Municipiului Bucureşti, după caz. În actele juridice de constituire a asociaţiei de b) descentralizarea serviciilor de utilităţi publice şi consolidarea autonomiei locale
dezvoltare comunitară se prevăd şi bunurile ori resursele financiare reprezentând cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi controlul funcţionării acestora;
contribuţia fiecărei unităţi administrativ-teritoriale implicate. c) elaborarea strategiilor şi politicilor locale cu privire la serviciile de utilităţi
(8) Statutul-cadru, principiile de organizare şi modul de funcţionare ale asociaţiilor publice şi la implementarea acestora, cu respectarea principiului subsidiarităţii şi
de dezvoltare comunitară se vor reglementa prin hotărâre a Guvernului în termen de 6 proporţionalităţii;
luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. d) implementarea mecanismelor specifice economiei de piaţă în sfera serviciilor de
(9) Structurile teritoriale şi naţionale pentru dezvoltarea regională împreună cu utilităţi publice, prin crearea unui mediu concurenţial, atragerea participării capitalului
organizaţiile neguvernamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale vor privat, promovarea formelor de gestiune delegată;
sprijini şi vor încuraja formarea asociaţiilor de dezvoltare comunitară, potrivit e) întărirea capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor administraţiei
atribuţiilor şi competenţelor proprii. publice locale în exercitarea atribuţiilor acestora privind înfiinţarea, coordonarea şi
controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice;
SECŢIUNEA a 3-a f) promovarea asocierii intercomunitare pentru înfiinţarea şi exploatarea unor
Autorităţile administraţiei publice centrale sisteme de utilităţi publice;
g) promovarea colaborării, sub diferite forme, dintre autorităţile administraţiei
Art. 11. - (1) Guvernul asigură realizarea politicii generale a statului în domeniul publice locale şi sectorul privat pentru finanţarea înfiinţării, dezvoltării, modernizării şi
serviciilor de utilităţi publice, în concordanţă cu Programul de guvernare şi cu exploatării unor servicii de utilităţi publice, respectiv a bunurilor specifice
obiectivele Planului Naţional de dezvoltare economico-socială a ţării, prin: infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;

13 14
h) restrângerea şi reglementarea ariilor unde prevalează condiţiile de monopol SECŢIUNEA a 4-a
caracteristice unor servicii de utilităţi publice. Autorităţi de reglementare
Art. 12. - Exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare şi
planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor de utilităţi publice este Art. 13. - (1) A.N.R.S.C., A.N.R.E. şi A.R.R. au calitatea de autoritate de
încredinţată Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca autoritate a administraţiei reglementare, în sensul prezentei legi.
publice centrale de specialitate, având următoarele atribuţii: (2) A.N.R.S.C. este autoritatea de reglementare competentă pentru următoarele
a) elaborează şi promovează Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi servicii de utilităţi publice:
publice; a) alimentarea cu apă;
b) elaborează şi promovează strategiile sectoriale pe termen mediu şi lung cu b) canalizarea şi epurarea apelor uzate;
privire la dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico-edilitare c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale;
aferente; d) producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem
c) iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de legi, hotărâri ale Guvernului şi centralizat, cu excepţia activităţii de producere a energiei termice în cogenerare;
alte acte normative pentru domeniul său de activitate; e) salubrizarea localităţilor;
d) fundamentează, avizează şi coordonează, la nivel central, stabilirea priorităţilor f) iluminatul public;
în alocarea resurselor financiare guvernamentale pentru domeniul serviciilor, în g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
conformitate cu Strategia naţională a serviciilor comunitare de utilităţi publice; (3) A.N.R.S.C., potrivit competenţelor acordate prin prezenta lege, eliberează
e) coordonează şi monitorizează implementarea programelor guvernamentale de licenţe, elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru domeniul serviciilor de
investiţii în sectorul serviciilor de utilităţi publice, inclusiv a programelor de investiţii utilităţi publice din sfera sa de reglementare şi pentru piaţa acestor servicii şi
realizate prin cofinanţare externă din fonduri ale Uniunii Europene sau împrumuturi de monitorizează modul de respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile acestor
la organismele financiare internaţionale; servicii.
f) elaborează politica de restructurare, reorganizare şi privatizare a operatorilor (4) Activitatea de producere a energiei termice în cogenerare este supusă
furnizori/prestatori înfiinţaţi de autorităţile administraţiei publice locale, cu consultarea licenţierii, reglementării şi controlului A.N.R.E. Competenţele şi atribuţiile A.N.R.E.
autorităţilor administraţiei publice locale; sunt reglementate de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prevederile legale
g) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorităţi ale privind serviciul public de alimentare cu energie termică.
administraţiei publice centrale ce au implicaţii şi consecinţe asupra activităţilor (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de
specifice serviciilor de utilităţi publice; transport public local şi, potrivit competenţelor acordate prin prezenta lege, elaborează
h) iniţiază şi propune măsuri pentru perfecţionarea cadrului legislativ şi metodologii şi regulamente-cadru pentru transportul public de persoane, acordă licenţe
instituţional necesar întăririi capacităţii decizionale şi manageriale a autorităţilor de transport, monitorizează şi controlează respectarea de către operatori a condiţiilor
administratiei publice locale cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi impuse prin licenţele de transport, precum şi a legislaţiei în vigoare privind
controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte transporturile rutiere.
administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente; Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu
i) colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări şi reprezintă personalitate juridică, ce funcţionează în coordonarea primului-ministru, pe baza
Guvernul în relaţiile internaţionale pe linia serviciilor de utilităţi publice; regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat prin hotărâre a Guvernului.
j) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au (2) A.N.R.S.C. îşi desfăşoară activitatea în temeiul următoarelor principii:
atribuţii şi responsabilităţi în domeniul serviciilor de utilităţi publice sau în legătură cu a) protejarea intereselor utilizatorilor în raport cu operatorii care acţionează în
acestea; sfera serviciilor de utilităţi publice;
k) solicită informaţii ministerelor, altor autorităţi ale administraţiei publice b) promovarea concurenţei, eficacităţii şi eficienţei economice în sectorul
centrale şi locale, precum şi persoanelor fizice sau juridice, cu privire la activităţile serviciilor de utilităţi publice care funcţionează în condiţii de monopol;
specifice utilităţilor publice; c) promovarea principiilor transparenţei, accesibilităţii, tratamentului
l) furnizează informaţii cu privire la activităţile specifice serviciilor de utilităţi nediscriminatoriu şi protecţiei utilizatorilor;
publice altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. d) promovarea relaţiilor contractuale echilibrate, orientate către rezultat;
e) asigurarea egalităţii de tratament şi de şanse în relaţia autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale cu operatorii serviciilor de utilităţi publice;
f) conservarea resurselor, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

15 16
(3) A.N.R.S.C. îşi exercită prerogativele de autoritate publică în condiţii de d) prin imposibilitatea exercitării mandatului pentru o perioadă mai lungă de 60 de
echidistanţă şi echilibru atât faţă de utilizatori şi operatori, cât şi faţă de autorităţile zile consecutive;
administraţiei publice locale. A.N.R.S.C. îşi exercită competenţele şi atribuţiile e) la apariţia unei incompatibilităţi prevăzute de lege;
conferite prin prezenta lege faţă de toţi operatorii, indiferent de forma de proprietate şi f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit.
natura capitalului, de organizarea acestora, de ţara de origine şi de modalitatea în care (4) Preşedintele şi vicepreşedintele se revocă de către autoritatea care i-a numit
este organizată şi se desfăşoară, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, gestiunea pentru neîndeplinirea mandatului, pentru încălcarea prevederilor prezentei legi sau
serviciilor de utilităţi publice, precum şi faţă de agenţii economici sau instituţiile pentru condamnare penală prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
publice care desfăşoară în condiţii de monopol unele activităţi specifice serviciilor de (5) În cazul în care preşedintele A.N.R.S.C., din diferite motive, nu îşi poate
utilităţi publice din sfera sa de reglementare. exercita atribuţiile curente, vicepreşedintele preia atribuţiile acestuia, în condiţiile
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. colaborează cu Ministerul prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu (6) Preşedintele reprezintă A.N.R.S.C. în relaţiile cu terţii, persoane fizice şi
A.N.R.E., cu A.R.R., cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor juridice din ţara şi din străinătate.
Naturale, cu Consiliul Concurenţei, cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia (7) În exercitarea prerogativelor sale, preşedintele A.N.R.S.C. emite avize, ordine
Consumatorilor, cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei şi decizii. Preşedintele A.N.R.S.C. este ordonator principal de credite.
publice centrale sau locale cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice ori în (8) Ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi
legătură cu acestea, cu asociaţiile utilizatorilor, cu agenţii economici specializaţi care atacate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările
prestează servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile ulterioare.
patronale şi sindicale. Art. 17. - (1) Preşedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale
Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanţează integral din venituri proprii cărui lucrări le coordonează.
obţinute din tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, din tarifele percepute pentru (2) Consiliul consultativ este format din 9 membri numiţi prin ordin al
eliberarea autorizaţiilor de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a preşedintelui A.N.R.S.C. Componenţa consiliului consultativ este următoarea:
costurilor, din tarifele pentru consultanţă şi prestări de servicii acordate la cerere, din - un membru propus de Ministerul Administraţiei şi Internelor;
contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de - un membru propus de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor;
reglementare sau ale organismelor internaţionale, precum şi din alte surse, potrivit - un membru propus de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
prevederilor legale privind finanţele publice. - un membru propus de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor;
(2) Nivelul tarifelor şi cel al contribuţiilor prevăzute la alin. (2) se aprobă în - un membru propus de Federaţia Autorităţilor Locale din România;
fiecare an prin hotărâre a Guvernului. - un membru propus de organizaţiile sindicale cu reprezentativitate la nivel
(3) A.N.R.S.C. întocmeşte anual bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, în naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice;
conformitate cu normele metodologice în vigoare. - un membru propus de asociaţiile patronale cu reprezentativitate la nivel naţional
(4) Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al din sectorul serviciilor de utilităţi publice;
A.N.R.S.C. rămân la dispoziţia acesteia şi se folosesc în anul următor cu aceeaşi - un membru propus de asociaţiile cu reprezentativitate la nivel naţional ale
destinaţie. utilizatorilor serviciilor de utilităţi publice;
Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte, ajutat de un - un membru propus de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel
vicepresedinte, ale căror funcţii sunt asimilate celei de secretar de stat, respectiv naţional din sectorul serviciilor de utilităţi publice.
subsecretar de stat, numiţi de primul-ministru. (3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de către o persoană desemnată
(2) Calităţii de preşedinte şi, respectiv, de vicepreşedinte al A.N.R.S.C. le sunt prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C.
aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiilor de secretar de stat şi, respectiv, de (4) Consiliul consultativ armonizează interesele operatorilor din domeniul
subsecretar de stat. Aceste calităţi sunt, de asemenea, incompatibile cu exercitarea, serviciilor de utilităţi publice cu cele ale utilizatorilor şi cu cele ale autorităţilor
direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, precum şi participarea la administraţiei publice locale, evaluează impactul reglementărilor A.N.R.S.C. şi face
administrarea sau la conducerea unor operatori. propuneri de îmbunătăţire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare şi
(3) Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui încetează în următoarele situaţii: funcţionare al A.N.R.S.C.
a) la expirarea duratei; (5) Consiliul consultativ se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru sau la cererea
b) prin demisie; preşedintelui A.N.R.S.C. pentru analizarea actelor normative ce urmează să fie
c) prin deces;

17 18
aprobate prin ordin al preşedintelui sau pentru dezbaterea problemelor privind cu privire la serviciile de utilităţi publice din sfera sa de reglementare, la infrastructura
domeniul de activitate al instituţiei. tehnico-edilitară aferentă acestora, precum şi la activitatea operatorilor;
(6) Sarcinile şi atribuţiile membrilor consiliului consultativ se stabilesc în h) întocmeşte şi gestionează baza de date necesară desfăşurării activităţii proprii şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.S.C. pentru furnizarea de informaţii Guvernului, ministerelor sau altor autorităţi centrale şi
Art. 18. - (1) În cadrul A.N.R.S.C. funcţionează direcţii, servicii sau locale interesate;
compartimente. Structura organizatorică a A.N.R.S.C. se stabileşte prin regulamentul i) organizează sistemul de monitorizare, evaluare şi control în teritoriu privind
de organizare şi funcţionare. modul de aplicare a prevederilor prezentei legi şi a legislaţiei sectoriale specifice
(2) În structura A.N.R.S.C. se organizează şi funcţionează agenţii teritoriale fără fiecărui serviciu;
personalitate juridică, conform zonelor de dezvoltare regională. j) monitorizează aplicarea şi respectarea de către operatori şi autorităţile
(3) Sediile, sarcinile, atribuţiile şi competenţele, precum şi modul de coordonare a administraţiei publice locale a legislaţiei primare din domeniu, a reglementărilor emise
agenţiilor teritoriale se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. în aplicarea acesteia, a sistemului de preţuri şi tarife în vigoare şi aplică sancţiuni în
(4) Repartizarea numărului de posturi pentru aparatul central şi agenţiile teritoriale cazul nerespectării acestora;
se face prin regulamentul de organizare şi funcţionare. k) monitorizează respectarea şi îndeplinirea de către operatori a obligaţiilor şi
(5) Prefecţii, împreună cu consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al măsurilor stabilite în condiţiile de emitere sau de menţinere a licenţei ori autorizaţiei;
Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru l) elaborează regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru şi contractele-cadru de
asigurarea spaţiilor necesare desfăşurării activităţii agenţiilor sale teritoriale. furnizare/prestare pentru serviciile din sfera sa de reglementare şi le aprobă prin ordin
Art. 19. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază de al preşedintelui;
contract individual de muncă. Condiţiile de incompatibilitate stabilite la art. 16 alin. (2) m) elaborează şi adoptă criterii şi indicatori de performanţă care să permită
sunt aplicabile şi personalului. monitorizarea, compararea şi evaluarea modului de furnizare/prestare a serviciilor;
(2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C. se n) sesizează ministerul de resort şi Consiliul Concurenţei cu privire la încălcarea
stabilesc, pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, prin fişa postului. prevederilor legale referitoare la concurenţă ori de câte ori constată nerespectarea
(3) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileşte în conformitate cu reglementărilor cu privire la concurenţă şi transparenţă;
reglementările legale în vigoare. o) propune autorităţilor administraţiei publice locale, ministerului de resort şi
(4) Angajarea, promovarea, precum şi modificarea sau încetarea raporturilor de Consiliului Concurenţei măsuri pentru restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii
muncă ale personalului din aparatul propriu al A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu de monopol, precum şi pentru prevenirea abuzului de poziţie dominantă pe piaţă, în
reglementările legale în vigoare, cu prevederile regulamentului de organizare şi vederea limitării efectelor caracterului de monopol al serviciilor;
funcţionare şi ale contractului colectiv de muncă şi se aprobă prin decizie a p) iniţiază şi organizează programe de instruire şi pregătire profesională în
preşedintelui, în condiţiile legii. domeniile de activitate reglementate;
Art. 20. - (1) A.N.R.S.C. are următoarele competenţe şi atribuţii privind serviciile q) prezintă anual Guvernului un raport cu privire la serviciile de utilităţi publice
de utilităţi publice din sfera sa de reglementare: din sfera sa de reglementare şi la activitatea proprie. Raportul se dă publicităţii;
a) elaborează şi stabileşte reglementări sectoriale de nivel secundar şi terţiar cu r) colaborează cu organizaţii şi autorităţi similare din alte ţări în domeniul său de
caracter obligatoriu; activitate;
b) acordă, modifică, suspendă sau retrage licenţele ori autorizaţiile, după caz; s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
c) solicită autorităţilor administraţiei publice locale programe pentru reabilitarea, (2) Raportul anual al A.N.R.S.C., împreună cu baza de date gestionată de
modernizarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice şi a infrastructurii tehnico- A.N.R.S.C., constituie elemente de fundamentare şi actualizare a Strategiei naţionale
edilitare aferente, după caz; privind serviciile comunitare de utilităţi publice, precum şi a strategiilor proprii
d) elaborează metodologii de calcul pentru stabilirea, ajustarea şi modificarea adoptate de autorităţile administraţiei publice locale.
preţurilor şi tarifelor; (3) Raporturile juridice dintre A.N.R.S.C. şi autorităţile administraţiei publice
e) eliberează, în condiţiile legii, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, locale sunt raporturi de cooperare şi îndrumare metodologică, iar raporturile juridice
ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice care dintre A.N.R.S.C. şi operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt raporturi de
funcţionează în condiţii de monopol; monitorizare, evaluare şi control privind respectarea condiţiilor de acordare a licenţelor
f) avizează proiectele de acte normative elaborate şi promovate de alte autorităţi şi autorizaţiilor, a procedurilor de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi
ale administraţiei publice centrale, cu impact asupra domeniului său de activitate; tarifelor.
g) organizează sistemul informaţional d e culegere, prelucrare şi sinteză a datelor (4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. are dreptul de acces la

19 20
informaţiile cuprinse în documentele operatorilor legate de domeniul său de activitate, organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul
inclusiv la cele din evidenţele contabile ale acestora. A.N.R.S.C. are dreptul să facă furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice
publice orice date sau informaţii care sunt de interes public. locale.
Art. 21. - (1) A.N.R.S.C. emite avizul de specialitate în vederea aprobării de către (2) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează şi se realizează în
autorităţile administraţiei publice locale a preţurilor şi tarifelor numai în cazul următoarele modalităţi:
serviciilor de utilităţi publice care funcţionează în condiţii de monopol. a) gestiune directă;
(2) A.N.R.S.C. este abilitată să adopte în termen de un an de la publicarea b) gestiune delegată.
prezentei legi, prin ordin al preşedintelui acesteia, următoarele reglementări: (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin
a) normele metodologice privind stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi hotărâre a consiliilor locale, a consiliilor judeţene, a Consiliului General al
tarifelor aplicabile serviciilor de utilităţi publice; Municipiului Bucureşti ori a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în funcţie
b) regulamentul de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport
reglementările emise în domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-
legale; teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
c) regulamentul pentru autorizarea agenţilor economici care montează şi/sau (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice,
exploatează sisteme de repartizare a costurilor; indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al
d) normele privind condiţiile de montare şi exploatare a sistemelor de repartizare a serviciului şi a unui caiet de sarcini elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei
costurilor pentru apă rece, agent termic pentru încălzire, apă caldă de consum; publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în conformitate cu
e) normele metodologice de facturare şi repartizare pe proprietari individuali a regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului.
consumului total înregistrat la nivelul branşamentului condominiului. (5) Se interzic orice înţelegeri sau acorduri de asociere şi orice practici concertate
(3) A.N.R.S.C. elaborează Regulamentul privind acordarea licenţelor, aplicabil dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau
operatorilor care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice din sfera sa de modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol
reglementare, în conformitate cu prevederile legilor speciale şi îl supune spre aprobare al serviciilor de utilităţi publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
Guvernului. concurenţei pe piaţa serviciilor de utilităţi publice.
(4) Acordarea licenţelor se face de către comisiile de acordare a licenţelor stabilite Art. 24. - (1) Raporturile juridice dintre autorităţile administraţiei publice locale
potrivit Regulamentului privind acordarea licenţelor, prevăzut la alin. (3). sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, şi operatorii serviciilor de utilităţi
(5) Din comisiile de acordare a licenţelor fac parte, cu rol consultativ, şi specialişti publice sunt reglementate prin:
desemnaţi de asociaţiile profesionale cu reprezentativitate la nivel naţional din sectorul a) hotărâre de dare în administrare - în cazul gestiunii directe;
serviciilor de utilităţi publice. b) hotărâri şi contracte prin care se deleagă gestiunea serviciilor - în cazul gestiunii
Art. 22. - (1) Preşedintele A.N.R.S.C. emite, potrivit competenţelor conferite de delegate.
prezenta lege, ordine şi decizii în conformitate cu prevederile regulamentului de (2) Raporturile juridice dintre operatorii serviciilor de utilităţi publice şi utilizatorii
organizare şi funcţionare. acestor servicii sunt raporturi contractuale desfăşurate în baza contractului-cadru de
(2) Ordinele şi deciziile preşedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publică furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice, elaborat de autoritatea de
în Monitorul Oficial al României, Partea I. reglementare competentă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a
(3) Ordinele şi deciziile emise de preşedintele A.N.R.S.C. în exercitarea regulamentelor serviciilor şi a caietelor de sarcini specifice acestora.
atribuţiilor sale pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ la Curtea de Apel Art. 25. - (1) Bunurile proprietate publică ori privată a unităţilor administrativ-
Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data publicării lor în Monitorul Oficial al teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pot fi:
României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate. a) date în administrare şi exploatare operatorilor care exercită gestiunea directă a
serviciilor de utilităţi publice;
CAPITOLUL III b) concesionate, în condiţiile legii, operatorilor organizaţi ca societăţi comerciale
Organizarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice cu capital public, privat sau mixt, care exercită gestiunea delegată a serviciilor de
SECŢIUNEA 1 utilităţi publice.
Gestiunea serviciilor de utilităţi publice (2) În cazul societăţilor comerciale rezultate în urma reorganizării administrative a
regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a direcţiilor sau serviciilor publice
Art. 23. - (1) Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, bunurile

21 22
proprietate publică ori privată necesare furnizării/prestării serviciilor de utilităţi colectiv de muncă şi a Codului muncii. Persoanele cu funcţii de conducere, precum şi
publice se concesionează acestora odată cu gestiunea serviciului, prin atribuire directă. personalul cu funcţii de execuţie au calitatea de personal contractual.
Art. 26. - (1) Bunurile proprietate publică din componenţa sistemelor de utilităţi (2) Contractul de performanţă are ca obiect stabilirea şi îndeplinirea obiectivelor şi
publice sunt supuse inventarierii anuale şi se evidenţiază distinct, extracontabil, în a criteriilor de performanţă, aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în schimbul
patrimoniul operatorilor, indiferent de modalitatea de gestiune a serviciului sau de drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă.
organizarea, forma de proprietate, natura capitalului ori ţara de origine a operatorilor.
(2) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente SECŢIUNEA a 2-a
sistemelor de utilităţi publice, nu pot fi aduse ca aport la capitalul social al societăţilor Gestiunea directă
comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau ca participare la
constituirea unor societăţi comerciale cu capital mixt şi nu pot constitui garanţii pentru Art. 29. - (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile
creditele bancare contractate de autorităţile administraţiei publice locale sau de administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, îşi
operatori, fiind inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. asumă, în calitate de operator, toate sarcinile şi responsabilităţile ce le revin, potrivit
(3) Bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate legii, cu privire la furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice şi la administrarea
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente.
pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. (2) Gestiunea directă se realizează prin structuri proprii ale autorităţilor
(4) Bunurile proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, înfiinţate
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare, prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al
concesionate sau trecute în proprietatea operatorilor, cu respectarea dispoziţiilor legale Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, care
în vigoare. pot fi:
(5) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate de operatori în conformitate cu a) compartimente de specialitate, fără personalitate juridică, organizate în cadrul
programele de investiţii impuse prin contractul de delegare a gestiunii constituie bunuri aparatului propriu al consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale;
de retur care revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, b) servicii publice sau direcţii de specialitate, fără personalitate juridică, organizate
unităţilor administrativ-teritoriale şi sunt integrate domeniului public al acestora. în cadrul aparatului propriu al consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-
Art. 27. - (1) Acţiunile societăţilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de teritoriale, având autonomie financiară şi funcţională;
utilităţi publice, intrate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului c) servicii publice sau direcţii de specialitate, cu personalitate juridică, organizate
- A.V.A.S., în urma procesului de privatizare, vor fi transferate în proprietatea privată a în subordinea consiliului local ori judeţean al unităţii administrativ-teritoriale sau a
unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare asociaţiei de dezvoltare comunitară, având patrimoniu propriu, gestiune economică
a prezentei legi. În acelaşi termen, bunurile aparţinând domeniului public a căror proprie şi autonomie financiară şi funcţională.
valoare a fost inclusă în aceste acţiuni vor fi reintegrate în patrimoniul public al (3) Operatorii organizaţi ca servicii publice de specialitate cu personalitate juridică
unităţilor administrativ-teritoriale. sunt subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, posedă un patrimoniu
(2) Acţiunile societăţilor comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie
publice, intrate în portofoliul A.V.A.S. prin preluarea şi compensarea creanţelor în funcţională şi financiară; aceşti operatori întocmesc, în condiţiile legii, buget de
acţiuni, precum şi creanţele deţinute de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
A.N.A.F. nu pot fi înstrăinate/valorificate decât cu acordul autorităţilor administraţiei (4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă
publice locale în coordonarea cărora se află societăţile comerciale şi care au drept de furnizează/prestează un serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea
preempţiune la cumpărarea acţiunilor, respectiv a creanţelor. Noul patronat rezultat infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, pe baza hotărârii de dare în
este obligat să menţină furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică timp de 5 ani administrare a serviciului, adoptată de consiliile locale, de consiliile judeţene, de
de la preluarea acestora. Orice modificare privind furnizarea/prestarea serviciului Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară,
respectiv se face numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale. după caz, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare
Art. 28. - (1) Conducerea executivă a operatorilor furnizori/ prestatori, înfiinţaţi de competentă.
autorităţile administraţiei publice locale sau la care unităţile administrativ-teritoriale (5) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se
sunt acţionari majoritari, este angajată pe baza unui contract individual de muncă, la organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi
care se anexează un contract de performanţă; celelalte categorii de personal sunt funcţionare, elaborat şi aprobat de autorităţile administraţiei publice locale sau de
angajate pe baza unui contract de muncă individual, cu respectarea contractului asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz.

23 24
(6) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de (6) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele
specialitate, cu personalitate juridică, care gestionează un serviciu comunal de utilităţi anexe:
publice, rămase la finele exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
destinaţie. Disponibilităţile provenite din fonduri externe nerambursabile sau b) regulamentul serviciului;
împrumuturi destinate cofinanţării acestora se administrează şi se utilizează potrivit c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a
acordurilor de finanţare încheiate. unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
(7) Operatorii care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în regim de d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c).
gestiune directă au obligaţia calculării, înregistrării şi recuperării amortismentelor (7) Contractul de delegare a gestiunii, indiferent de tipul contractului, va cuprinde
mijloacelor fixe aferente acestor servicii prin tarif sau prin preţ. în mod obligatoriu clauze referitoare la:
a) denumirea părţilor contractante;
SECŢIUNEA a 3-a b) obiectul contractului;
Gestiunea delegată c) durata contractului;
d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
Art. 30. - (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de
administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii
transferă unuia sau mai multor operatori toate sarcinile şi responsabilităţile privind planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric;
furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi administrarea şi f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, pe baza unui contract, programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a
denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. acestora;
(2) Încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice se g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin
aprobă prin hotărâri de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii adoptate de caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a
consiliile locale, de consiliile judeţene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti acestora, condiţii şi garanţii;
sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz. h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
(3) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori de servicii de i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/ prestate;
utilităţi publice, care pot fi: j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
a) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice, k) răspunderea contractuală;
înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare l) forţa majoră;
comunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale; m) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale;
b) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice n) condiţii de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea, din orice
rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local cauză, a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;
sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor o) menţinerea echilibrului contractual;
administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
parte, în calitate de proprietar/coproprietar, de unităţile administrativ-teritoriale; q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
c) societăţi comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi publice cu r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;
capital social privat sau mixt. s) alte clauze convenite de părţi, după caz.
(4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată Art. 31. - (1) Delegarea gestiunii se face în conformitate cu legislaţia specifică
furnizează/prestează un serviciu de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea fiecărui tip de contract. Procedurile de atribuire şi regimul juridic al contractelor de
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în baza contractului de delegare a delegare a gestiunii sunt cele aplicabile tipului de contract de delegare de gestiune ales
gestiunii serviciului, aprobat de consiliile locale, de consiliile judeţene, de Consiliul de autoritatea administraţiei publice locale responsabilă.
General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după (2) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi
caz, şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea
(5) Contractul de delegare a gestiunii poate fi: serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile
a) contract de concesiune; principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.
b) contract de parteneriat public-privat.

25 26
(3) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unei b) în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi
delegări a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile deja existente. pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de utilităţi publice,
(4) Documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de delegare a a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea
gestiunii se elaborează în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract. contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor.
Caietele de sarcini şi criteriile de selecţie aplicabile în cadrul procedurilor de atribuire a (4) Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin. (3), de către consiliul local, consiliul
contractelor de delegare a gestiunii se elaborează şi se aprobă de autorităţile judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare
administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, pe comunitară, după caz.
baza caietelor de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru, elaborate de autorităţile
de reglementare competente şi cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei aplicabile tipului CAPITOLUL IV
de contract de delegare a gestiunii adoptat. Operatori şi utilizatori
(5) În cazul operatorilor serviciilor de utilităţi publice rezultaţi prin reorganizarea
pe cale administrativă a fostelor regii autonome de interes local sau judeţean ori a SECŢIUNEA 1
direcţiilor sau serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei Operatorii serviciilor de utilităţi publice
publice locale şi care au avut în administrare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi
publice, delegarea gestiunii serviciului se atribuie în mod direct acestora prin contract Art. 33. - (1) Au calitatea de operator furnizorii/prestatorii de servicii de utilităţi
de concesiune, odată cu infrastructura aferentă serviciului. publice care îşi desfăşoară activitatea pe baza licenţei eliberate în condiţiile art. 38 de
Art. 32. - (1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale autorităţile de reglementare competente.
păstrează, în conformitate cu competenţele ce le revin, potrivit legii, prerogativele şi (2) Operatorii de servicii de utilităţi publice au, în temeiul prezentei legi, aceleaşi
răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, drepturi şi obligaţii în raporturile cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu
respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilităţi publice, precum şi utilizatorii, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de statutul juridic, forma
obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori ţara de origine din Uniunea
serviciile de utilităţi publice, respectiv: Europeană.
a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de (3) În funcţie de modalitatea de gestiune a serviciului adoptată, operatorii îşi pot
operatori, inclusiv în relaţia cu utilizatorii; desfăşura efectiv activitatea de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice numai
b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; după emiterea hotărârii de dare în administrare - în cazul gestiunii directe, respectiv a
c) indicatorii de performanţă ai serviciilor furnizate/prestate; hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii - în cazul gestiunii delegate.
d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, (4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilităţi publice existenţi la data intrării în
dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice; vigoare a prezentei legi, care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii directe,
e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de
serviciile de utilităţi publice. concesiune valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi îşi pot continua
(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi activitatea pe baza acestor contracte, până la expirarea acestora, fără posibilitate de
publice, consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului prelungire, numai în condiţiile respectării prevederilor art. 49 alin. (1) şi ale art. 50
Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, vor asigura elaborarea şi alin. (4).
vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii (5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără licenţă atrage
serviciilor sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi şi
studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a îndreptăţeşte autoritatea de reglementare competentă sau autorităţile administraţiei
gestiunii serviciilor, precum şi documentaţia de delegare a gestiunii. publice locale să ceară instanţei judecătoreşti constatarea nulităţii hotărârii de dare în
(3) Cu excepţia contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, administrare, respectiv a hotărârii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii,
durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare decât durata necesară după caz.
amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată nu poate fi prelungită (6) Operatorii serviciilor de utilităţi publice înfiinţaţi de autorităţile administraţiei
decât în condiţiile prezentei legi, în următoarele cazuri: publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, indiferent de statutul juridic,
a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi precum şi operatorii având statut de societăţi comerciale cu capital majoritar public au
prelungită cu mai mult de 2 ani; calitatea de autorităţi contractante şi au obligaţia aplicării prevederilor legislaţiei în
vigoare cu privire la achiziţiile publice de bunuri, servicii sau lucrări.

27 28
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a provocate din culpă, inclusiv pentru restricţiile impuse deţinătorilor de terenuri în
se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de perimetrul zonelor de protecţie instituite, conform prevederilor legale;
control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei e) să plătească despăgubiri pentru întreruperea nejustificată a furnizării/prestării
publice locale sau ai autorităţilor de reglementare competente toate datele şi serviciilor şi să acorde bonificaţii utilizatorilor în cazul furnizării/prestării serviciilor
informaţiile solicitate. sub parametrii de calitate şi cantitate prevăzuţi în contractele de furnizare/prestare;
Art. 34. - (1) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice f) să plătească chirii pentru folosirea temporară a terenurilor şi să aducă terenurile
subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, având statut de societăţi şi obiectivele afectate de lucrările de intervenţie sau de investiţii în starea anterioară
comerciale cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizaţi, în începerii acestor lucrări;
condiţiile legii, cu condiţia păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data g) să servească utilizatorii din aria de acoperire, în condiţiile programelor de
privatizării. reabilitare, extindere şi modernizare aprobate;
(2) Hotărârea privind privatizarea şi alegerea metodei de privatizare aparţin h) să respecte indicatorii de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de
consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare
sau asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în funcţie de subordonarea în administrare;
operatorului. i) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv autorităţilor de
(3) Privatizarea se organizează şi se derulează în conformitate cu procedurile reglementare competente, informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile
legale în vigoare, pe baza unui caiet de sarcini. Concomitent cu privatizarea şi la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de utilităţi publice,
operatorilor din subordine, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda şi la în condiţiile legii;
renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza căruia noul operator va j) să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfăşurării
furniza/presta serviciul. activităţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 35. - (1) Societăţile comerciale furnizoare/prestatoare de servicii de utilităţi (3) Operatorii serviciilor de utilităţi publice sunt în drept să suspende sau să
publice, deţinătoare de licenţe corespunzătoare, pot participa, în condiţiile legii, în limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări,
calitate de operatori, la procedurile concurenţiale organizate pe raza altor unităţi cu un preaviz de 5 zile, în următoarele cazuri:
administrativ-teritoriale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii a) depăşirea termenului legal pentru achitarea facturilor stabilite potrivit
serviciilor. prevederilor art. 42 alin. (11);
(2) În cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeaşi localitate b) neachitarea notelor de plată pentru recuperarea daunelor, stabilite printr-o
sau a aceluiaşi serviciu în mai multe localităţi, operatorul va ţine o evidenţă separată a hotărâre judecătorească definitivă, provocate de distrugerea sau deteriorarea unor
activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu şi construcţii ori instalaţii aferente infrastructurii edilitar-urbane a localităţilor, aflate în
localitate de operare în parte, după caz, astfel încât activităţile sale din diferite sectoare administrarea lor;
şi localităţi să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat. c) utilizarea neautorizată, fără aviz de racordare, acord de furnizare sau contract de
Art. 36. - (1) Raporturile juridice dintre operatorii şi utilizatorii serviciilor de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
utilităţi publice sunt raporturi juridice de natură contractuală şi sunt supuse normelor d) împiedicarea delegatului împuternicit al operatorului de a controla instalaţiile de
de drept privat. utilizare, de a monta, verifica, înlocui sau citi aparatele de măsurare-înregistrare sau de
(2) Operatorii serviciilor de utilităţi publice au faţă de utilizatori următoarele a remedia defecţiunile la instalaţiile administrate de furnizor, când acestea se află pe
obligaţii principale: proprietatea utilizatorului;
a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, conform e) branşarea ori racordarea fără acordul operatorului la reţele publice sau la
prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor, normelor şi normativelor instalaţiile altui utilizator ori schimbarea, fără acordul operatorului, în cadrul unor
tehnice în vigoare; lucrări de reparaţii capitale, reconstruiri, modificări, modernizări sau extinderi, a
b) să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni, deranjamente sau caracteristicilor tehnice şi/sau a parametrilor instalaţiilor de utilizare.
avarii apărute în funcţionarea sistemelor de utilităţi publice şi să limiteze durata (4) În cazuri de forţă majoră, astfel cum acestea sunt definite în contractul de
intervenţiilor; furnizare/prestare a serviciului de utilităţi publice, prevederile alin. (3) se pot aplica cu
c) să asigure montarea, funcţionarea şi verificarea metrologică a echipamentelor un preaviz sub limita celor 5 zile.
de măsurare a consumului la branşamentul utilizatorului, în conformitate cu normele Art. 37. - (1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare,
tehnice în vigoare; întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi
d) să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autorităţile administraţiei publice

29 30
locale, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor, se aduc la cunoştinţă recunoscute de autorităţile de reglementare române corespondente, au aceleaşi drepturi
utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată. şi obligaţii ca operatorii români, pe toată durata de valabilitate a licenţelor.
(2) Pentru prevenirea sau remedierea unor avarii, operatorii de servicii de utilităţi (6) Licenţa emisă de autorităţile de reglementare competente este valabilă
publice sunt în drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, fără plata vreunei maximum 5 ani de la data emiterii şi îndreptăţeşte operatorul, pe perioada sa de
penalizări şi fără preaviz, dar nu mai mult de 24 de ore. valabilitate, la un număr nelimitat de participări la procedurile de atribuire a
(3) În cazul în care intervenţiile operatorilor, necesare pentru prevenirea producerii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, organizate şi derulate în condiţiile
unor avarii sau pentru remedierea unor avarii, depăşesc 24 de ore, acestea se efectuează prezentei legi.
în maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice (7) Regulamentele privind acordarea licenţelor pentru operatorii de utilităţi publice
locale, utilizatorilor, deţinătorilor de terenuri sau proprietarilor bunurilor afectate; pe se elaborează de autoritatea de reglementare în a cărei sferă de competenţă se află
perioada intervenţiilor respective, operatorii sunt în drept să întrerupă aceste servicii şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului
furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în contracte. transporturilor, construcţiilor şi turismului, după caz, până la intrarea în vigoare a
(4) Ocuparea temporară a unor terenuri pentru lucrări de intervenţie, înfiinţare, prezentei legi.
extindere, retehnologizare, reparaţii şi revizii planificate la sistemele de utilităţi Art. 39. - (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice este permisă
publice, care se execută într-o perioadă mai mare de 72 de ore, se va face pe baza numai pe baza licenţei emise de autorităţile de reglementare competente.
acordului prealabil al deţinătorilor de terenuri şi cu plata despăgubirilor cuvenite, (2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenţei de operare emise
stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Dacă cu ocazia executării lucrărilor de autorităţile de reglementare competente. Fac excepţie furnizorii/prestatorii în
se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de utilităţi publice, activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi.
operatorii au obligaţia să plătească despăgubiri acestora, în condiţiile legii. (3) Participarea operatorilor la procedurile organizate de autorităţile administraţiei
(5) Operatorii serviciilor de utilităţi publice nu răspund faţă de utilizatori pentru publice locale pentru delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice este permisă
întreruperea furnizării/prestării serviciilor sau pentru calitatea acestora, în cazuri de numai pe baza licenţei emise de autorităţile de reglementare competente.
forţă majoră. (4) Retragerea sau încetarea valabilităţii licenţei atrage revocarea hotărârii de dare
în administrare ori a hotărârii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii,
SECŢIUNEA a 2-a după caz, şi conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator, în
Acordarea licenţelor condiţiile prezentei legi. Retragerea licenţei se notifică operatorului cu cel puţin 90 de
zile înainte, perioadă în care operatorul în cauză este obligat să furnizeze/presteze
Art. 38. - (1) Acordarea licenţelor pentru furnizarea/prestarea serviciilor de serviciul respectiv în condiţiile contractului.
utilităţi publice intră în sfera de competenţă a autorităţilor de reglementare competente, Art. 40. - (1) La acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice se
după cum urmează: va urmări, cu precădere, îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) A.N.R.S.C. - pentru serviciile menţionate la art.13 alin.(2) lit.a)-f); a) cunoaşterea şi însuşirea actelor normative care reglementează domeniul
b) A.N.R.E. - pentru activitatea prevăzută la art. 13 alin. (4); serviciilor de utilităţi publice;
c) A.R.R. - pentru serviciul prevăzut la art. 13 alin. (5). b) capabilitatea managerială şi organizatorică;
(2) Acordarea licenţelor de traseu, în cazul serviciului de transport public local, se c) capabilitatea economico-financiară;
face de către comisiile constituite în acest scop, la nivelul autorităţilor administraţiei d) dotarea şi capacitatea tehnică.
publice. (2) Pentru obţinerea licenţei, furnizorii/prestatorii de servicii de utilităţi publice
(3) Deţinerea licenţei este obligatorie, indiferent de modalitatea de gestiune a sunt obligaţi să facă dovada că deţin toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare
serviciilor adoptată la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi de derulării serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile specifice
statutul juridic, forma de organizare, natura capitalului, tipul de proprietate ori ţara de acestuia.
origine din Uniunea Europeană ale operatorilor.
(4) Licenţa poate fi suspendată sau retrasă astfel: SECŢIUNEA a 3-a
a) de către autoritatea de reglementare română emitentă, în cazul licenţelor Utilizatorii serviciilor de utilităţi publice
acordate operatorilor români;
b) de către autoritatea de reglementare română competentă, în cazul suspendării Art. 41. - (1) Au calitatea de utilizator beneficiarii individuali sau colectivi, direcţi
licenţelor operatorilor străini licenţiaţi în ţara de origine. ori indirecţi, ai serviciilor de utilităţi publice:
(5) Operatorii din ţările Uniunii Europene care deţin licenţe în ţara de origine, a) utilizatorii casnici, persoane fizice sau asociaţii de proprietari/ locatari;

31 32
b) agenţii economici; SECŢIUNEA a 4-a
c) instituţiile publice. Furnizarea/prestarea, contractarea şi facturarea serviciilor
(2) Utilizatorii au, în principal, următoarele drepturi: de utilităţi publice
a) să utilizeze, liber şi nediscriminatoriu, serviciile de utilităţi publice, în condiţiile
contractului de furnizare/prestare; Art. 42. - (1) Furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice se realizează în
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, şi ale contractelor de una dintre următoarele modalităţi:
furnizare/prestare, despăgubiri sau compensaţii pentru daunele provocate lor de către a) în baza unui contract de furnizare sau de prestări de servicii încheiat între
operatori prin nerespectarea obligaţiilor contractuale asumate ori prin operator şi utilizatorul direct;
furnizarea/prestarea unor servicii inferioare, calitativ şi cantitativ, parametrilor tehnici b) prin achitarea unui tarif sau a costului unui bilet, după caz;
stabiliţi prin contract sau prin normele tehnice în vigoare; c) prin achitarea unei taxe speciale, în situaţia în care încheierea contractului de
c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente orice furnizare sau de prestare a serviciului între operator şi utilizatorul indirect nu este
deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă propuneri vizând posibilă din punct de vedere tehnic şi comercial sau în situaţia în care, în hotărârea de
înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii serviciilor; delegare a gestiunii, este prevăzută această modalitate, precum şi cuantumul
d) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; contravalorii serviciului public furnizat/prestat.
e) să se asocieze în organizaţii neguvernamentale pentru apărarea, promovarea şi (2) Contractul de furnizare sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin
susţinerea intereselor proprii; care se reglementează raporturile dintre operator şi utilizator cu privire la
f) să primească şi să utilizeze informaţii privind serviciile de utilităţi publice care furnizarea/prestarea, utilizarea, facturarea şi plata unui serviciu de utilităţi publice.
îl vizează; (3) În cazul serviciilor furnizate/prestate în regim continuu prin intermediul
g) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale reţelelor de conducte - alimentarea cu apă rece, canalizarea şi epurarea apelor uzate,
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi colectarea şi evacuarea apelor pluviale, alimentarea cu apă caldă pentru consum,
reglementărilor privind activităţile din sectorul serviciilor de utilităţi publice; alimentarea cu agent termic pentru încălzire -, contractele de furnizare sau de prestare a
h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii serviciilor se încheie între operator şi utilizator pe termen nedeterminat.
reprezentative, autorităţilor administraţiei publice locale sau centrale ori instanţelor (4) Contravaloarea serviciilor de utilităţi publice se stabileşte în conformitate cu
judecătoreşti, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect. metodologia de calcul, aprobată de autoritatea de reglementare competentă, pe baza
(3) Pentru plata serviciilor de utilităţi publice, anumite categorii de utilizatori, preţurilor/tarifelor şi a consumurilor/ cantităţilor de utilităţi publice furnizate/prestate,
persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de ajutoare sociale de la bugetul de stat şi se plăteşte pe baza facturii emise de operator.
şi/sau de la bugetele locale, după caz. (5) Determinarea consumurilor/cantităţilor de utilităţi publice în vederea facturării
(4) Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, în se face prin măsurare directă cu ajutorul sistemelor de măsurare-înregistrare a
calitatea lor de utilizatori ai serviciilor de utilităţi publice, în principal, următoarele consumurilor/cantităţilor de utilităţi furnizate/ prestate; sistemele de măsurare-
obligaţii: înregistrare se montează pe branşamentul care deserveşte fiecare utilizator individual
a) să respecte normele de exploatare şi funcţionare a sistemelor de utilităţi publice; sau colectiv, în punctul de delimitare a instalaţiilor, indiferent de serviciu, operator sau
b) să accepte limitarea cantitativă sau întreruperea temporară a furnizării/prestării de utilizator.
serviciilor pentru execuţia unor lucrări prevăzute în programele de reabilitare, (6) În cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de
extindere şi modernizare a infrastructurii tehnico-edilitare; utilităţi în vederea contractării şi facturării individuale se realizează, în funcţie de
c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciilor furnizate/ prestate; sistemul de distribuţie adoptat, fie:
d) să asigure accesul utilajelor de colectare a deşeurilor la punctele de colectare, al a) prin contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau spaţiu cu
utilajelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor, precum şi al utilajelor altă destinaţie, în cazul distribuţiei orizontale;
operatorilor, necesare desfăşurării activităţii specifice serviciilor de utilităţi publice în b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de
spaţiile ori pe suprafeţele de teren deţinute cu orice titlu, pe trotuarele şi aleile din jurul consum aferente fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, în cazul distribuţiei
imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare; verticale.
e) să respecte normele de igienă şi sănătate publică stabilite prin actele normative (7) La proiectarea şi realizarea imobilelor condominiale, indiferent de destinaţie,
în vigoare. racordate la reţelele publice de distribuţie, este obligatorie dotarea acestora cu sisteme
de măsurare-înregistrare a consumurilor atât pentru întregul imobil, cât şi pentru
fiecare apartament sau spaţiu cu altă destinaţie din imobil, în vederea asigurării

33 34
condiţiilor pentru individualizarea consumurilor şi încheierea unor contracte- d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor furnizării/ prestării
abonament individuale. serviciilor.
(8) În cazul serviciilor pentru care nu există sisteme de măsurare-înregistrare ori (3) Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu
metoda măsurării directe nu se poate aplica, determinarea consumurilor/cantităţilor respectarea metodologiei de calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente,
serviciilor furnizate/prestate se face în regim pauşal sau prin metode indirecte, bazate pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii,
pe măsurători şi calcule având la bază prescripţiile tehnice în vigoare. a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a
(9) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor
de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată. Utilizatorii serviciilor de contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii şi includ o cotă
utilităţi publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligaţi să achite facturile pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice,
reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadenţă de 15 precum şi o cotă de profit.
zile lucrătoare de la data primirii facturilor; data emiterii se înscrie pe factură. (4) Stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor serviciilor de utilităţi
Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii publice se fac cu respectarea metodologiilor de calcul elaborate de autorităţile de
facturii. reglementare competente.
(10) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data (5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de
scadenţei atrage penalităţi de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale consiliilor locale,
vigoare, după cum urmează: ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după
a) penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; caz, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, cu respectarea metodologiilor elaborate
b) penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a de autoritatea de reglementare competentă. Hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor
obligaţiilor bugetare; judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, ale
c) valoarea totală a penalităţilor nu va depăşi valoarea facturii şi se constituie în asociaţiilor de dezvoltare comunitară vor ţine seama de avizele de specialitate ale
venit al operatorului. autorităţilor de reglementare competente.
(11) Dacă sumele datorate, inclusiv penalităţile, nu au fost achitate după 45 de zile (6) În cazul unor divergenţe cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea
de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preţurilor şi/sau tarifelor între autorităţile administraţiei publice locale şi operatori,
preaviz de 5 zile lucrătoare şi are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanţă. litigiile se soluţionează de instanţele de judecată competente, potrivit legii.
(12) Reluarea furnizării/prestării serviciului se face în termen de maximum 3 zile (7) Preţurile, tarifele şi taxele speciale stabilite şi practicate cu încălcarea
de la data efectuării plăţii; cheltuielile aferente suspendării, respectiv reluării dispoziţiilor prezentei legi sunt nule de drept, iar sumele încasate necuvenit şi
furnizării/prestării serviciului, se suportă de utilizator. constatate ca atare de către autorităţile de reglementare se restituie utilizatorilor de la
care au fost colectate sau la bugetele locale, după caz.
CAPITOLUL V (8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt
Finanţarea serviciilor de utilităţi publice eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice,
expertize tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi
Art. 43. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/ prestarea taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se
serviciilor de utilităţi publice, precum şi pentru întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea aprobă prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale; aceste servicii se
sistemelor aferente se realizează pe criterii economice şi comerciale; mijloacele facturează şi se încasează separat de către operatori.
materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărui serviciu se (9) Operatorii au dreptul de a propune autorităţii administraţiei publice locale
asigură prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor. tarife compuse, care cuprind o componentă fixă, proporţională cu cheltuielile necesare
(2) Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea de la utilizatori, sub formă pentru menţinerea în stare de funcţionare şi pentru exploatarea în condiţii de siguranţă
de preţuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor şi eficienţă a sistemelor de utilităţi publice şi una variabilă, în funcţie de consumul
furnizate/prestate şi, după caz, din alocaţii de la bugetele locale, cu respectarea efectiv înregistrat de dispozitivele de măsurare-înregistrare montate pe branşamentele
următoarelor principii: utilizatorilor, în punctele de delimitare a instalaţiilor. Tarifele compuse se
a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului; fundamentează luându-se în considerare ponderea costurilor fixe şi a celor variabile în
b) asigurarea rentabilităţii şi eficienţei economice; cheltuielile anuale şi se stabilesc în conformitate cu metodologia elaborată de
c) asigurarea egalităţii de tratament a serviciilor de utilităţi publice în raport cu alte autoritatea de reglementare competentă.
servicii publice de interes general;

35 36
Art. 44. - (1) Finanţarea şi realizarea investiţiilor aferente sistemelor de utilităţi anexate la bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor
publice se fac cu respectarea legislaţiei în vigoare privind iniţierea, fundamentarea, locale, consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, în temeiul următoarelor principii: caz.
a) promovarea rentabilităţii şi eficienţei economice; (5) Obiectivele de investiţii menţionate la alin. (4) se realizează cu respectarea
b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activităţi la nivelul comunităţilor locale prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor
şi utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor şi a infrastructurii tehnico-edilitare de execuţie, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de
aferente; construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate
c) întărirea autonomiei fiscale a unităţilor administrativ-teritoriale pentru crearea conform legii.
mijloacelor financiare necesare în vederea funcţionării serviciilor; (6) Administrarea bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor
d) întărirea autonomiei locale privind contractarea şi garantarea unor împrumuturi administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se face cu diligenţa
interne sau externe necesare pentru finanţarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente unui bun proprietar.
serviciilor, în condiţiile legii;
e) respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; CAPITOLUL VI
f) respectarea dispoziţiilor legale referitoare la calitatea şi disciplina în construcţii, Răspunderi şi sancţiuni
urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
(2) Finanţarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiţii Art. 45. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară,
publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice, se civilă, contravenţională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate.
asigură din următoarele surse: Art. 46. - Fapta săvârşită cu intenţie contra unei colectivităţi locale prin otrăvirea
a) fonduri proprii ale operatorilor şi/sau fonduri de la bugetul local, în în masă, provocarea epidemiilor, infestarea surselor de apă, deteriorarea gravă sau
conformitate cu obligaţiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizată distrugerea totală ori parţială a instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi a dotărilor
şi se desfăşoară gestiunea serviciilor; aferente sistemelor de utilităţi publice este considerată act de terorism şi se pedepseşte
b) credite bancare, ce pot fi garantate de către autorităţile administraţiei publice potrivit legislaţiei în vigoare.
locale, de Guvern sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare; Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi
c) fonduri nerambursabile obţinute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale; se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
d) fonduri speciale constituite pe baza unor taxe speciale, instituite la nivelul a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de
autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit legii; măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori
e) fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
programe de investiţii realizate cu finanţare externă, precum şi din bugetele unor b) nerespectarea de către utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii
ordonatori principali de credite ai bugetului de stat; serviciilor furnizate/prestate, respectiv a termenelor pentru încheierea acţiunii de
f) participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public- contorizare individuală la nivel de apartament;
privat de tipul „construieşte-operează-transferă” şi variante ale acestuia, în condiţiile c) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare,
legii; respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
g) fonduri puse la dispoziţie de utilizatori; d) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
h) alte surse, constituite potrivit legii. e) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor,
(3) Bunurile realizate în cadrul programelor de investiţii ale unităţilor echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.
administrativ-teritoriale aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se
dacă sunt finanţate din fonduri publice, sau revin în proprietatea publică a acestora, ca sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
bunuri de retur, dacă au fost realizate cu finanţare privată în cadrul unor programe de a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de
investiţii asumate de operator prin contractul de delegare a gestiunii serviciului, la măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în
expirarea acestuia. administrarea sa;
(4) Obiectivele de investiţii promovate de autorităţile administraţiei publice locale, b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori,
specifice infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemelor de utilităţi publice, ce precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere
implică fonduri de la bugetele locale sau transferuri de la bugetul de stat, se tehnico-economic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor
nominalizează în listele anuale de investiţii ale unităţilor administrativ-teritoriale stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;

37 38
c) sistarea nejustificată a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii după competenţelor stabilite în prezenta lege.
achitarea la zi a debitelor restante. (2) În vederea constatării contravenţiilor prevăzute la art. 47, reprezentanţii
(3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se împuterniciţi prevăzuţi la alin. (1) au acces, dacă acest lucru se impune, în condiţiile
sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: legii, în clădiri, încăperi, la instalaţii şi în orice alt loc, unde au dreptul să verifice
a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi instalaţiile de utilizare, precum şi să execute măsurători şi determinări. Atât operatorii,
comerciale, inclusiv a regulamentelor-cadru ale serviciilor, stabilite de autorităţile de cât şi utilizatorii sunt obligaţi să pună la dispoziţie reprezentanţilor împuterniciţi
reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor asociate licenţelor; documentele cu privire la serviciul de utilităţi publice furnizat/prestat.
b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţie autorităţii de reglementare (3) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin reprezentanţilor
competente datele şi informaţiile solicitate sau furnizarea incorectă şi incompletă de împuterniciţi.
date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia; (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţii, prevăzute la art. 47 şi la alin. (1) - (3)
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici ale prezentului articol, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.
cantitativi şi calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/prestare şi/sau a celor din 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările
normele tehnice şi comerciale stabilite de autoritatea de reglementare competentă; şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28.
d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea
acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor. CAPITOLUL VII
(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se Dispoziţii tranzitorii şi finale
sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi Art. 49. - (1) Furnizorii/prestatorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi,
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare furnizează/prestează servicii de utilităţi publice în gestiune directă sau pe baze
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; contractuale şi care nu deţin licenţă au obligaţia de a solicita şi de a obţine eliberarea
b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control; acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice de către operatori fără licenţă caz contrar, aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar
eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau cu licenţă a cărei valabilitate a expirat; contractele respective îşi încetează valabilitatea.
d) practicarea unor preţuri şi tarife mai mari decât cele aprobate de autorităţile (2) Licenţele eliberate de autorităţile de reglementare competente până la data
administraţiei publice locale, în baza metodologiilor stabilite de autorităţile de intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea.
reglementare competente; Art. 50. - (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.N.R.S.C., prevăzut la
e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice fără respectarea prevederilor art. 14 alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data
prezentei legi şi a legislaţiei specifice fiecărui serviciu; publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
f) aprobarea obiectivelor de investiţii aferente infrastructurii tehnico-edilitare a (2) Regulamentele-cadru, caietele de sarcini-cadru ale serviciilor de utilităţi
serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, amenajarea publice specificate la art. 1 alin. (2), contractele-cadru de furnizare/prestare a
teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii; serviciilor, respectiv caietele de sarcini-cadru şi criteriile de selecţie-cadru aplicabile
g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor, prevăzute la art. 31 alin. (4), se
sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului. elaborează de autoritatea de reglementare competentă, după caz, şi se aprobă prin ordin
(5) Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, Consiliul General al al conducătorului acesteia, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în
Municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili, Monitorul Oficial al României, Partea I.
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al (3) Consiliile locale vor introduce în conţinutul regulamentelor, caietelor de
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu sarcini şi contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc
modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1) - organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilităţi publice,
(4), care constituie contravenţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice. respectiv administrarea, exploatarea şi finanţarea obiectivelor de investiţii din
Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor, în funcţie de particularităţile acestora şi
sancţiunilor se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului mediului şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţilor respective.
gospodăririi apelor, ai ministrului administraţiei şi internelor, ai ministrului (4) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile
transporturilor, construcţiilor şi turismului, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., administraţiei publice locale vor proceda la reorganizarea serviciilor de utilităţi
A.R.R. şi ai preşedinţilor consiliilor judeţene şi ai primarilor, după caz, conform publice, în conformitate cu modalităţile de gestiune prevăzute la art. 23.

39 40
Art. 51. - (1) Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul ramurii serviciilor ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 13
de utilităţi publice va fi aplicat de toţi operatorii furnizori/prestatori de servicii de din 20 februarie 2008
utilităţi publice, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată sau de forma de
proprietate, modul de organizare ori ţara de origine a operatorului. pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi
(2) Dreptul la grevă în sfera serviciilor de utilităţi publice vitale - alimentarea cu publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, salubrizarea, alimentarea cu energie termică, canalizare nr. 241/2006
iluminatul public şi transportul public - este supus restricţiilor aplicabile ramurilor de
activitate în care nu se poate declara greva cu întreruperea totală a activităţii. În timpul Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI
conflictelor de muncă deschise şi pe perioada soluţionării acestora se asigură Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2008
respectarea principiului continuităţii serviciului şi al serviciului minim şi se iau măsuri
pentru asigurarea exploatării şi funcţionării în siguranţă a sistemelor şi pentru evitarea Prezenta reglementare are un caracter urgent şi este impusă de schimbările şi de
accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătăţii populaţiei. evoluţia cadrului legislativ aferent serviciilor comunitare de utilităţi publice,
(3) Soluţionarea litigiilor patrimoniale şi nepatrimoniale legate de încheierea, intervenite după publicarea, respectiv după intrarea în vigoare a Legii serviciilor
executarea contractelor reglementate de prezenta lege, precum şi a celor izvorâte din comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate este de competenţa instanţelor de Oportunitatea promovării acestei ordonanţe de urgenţă rezultă din necesitatea
contencios administrativ şi se face, cu precădere, în procedură de urgenţă. eliminării contradicţiilor semnalate între principalele acte normative care
(4) Soluţionarea litigiilor civile şi de muncă izvorâte din aplicarea prevederilor reglementează organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare de utilităţi publice -
prezentei legi se face de instanţele de judecată competente, în condiţiile legii. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã, Legea nr. 51/2006 şi
Art. 52. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta lege vor fi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
notificate, potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
şi se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 ,
condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de cu modificările şi completările ulterioare -, precum şi din necesitatea clarificării,
stat. compatibilizării şi armonizării acestora cu prevederile Programului Operaţional
Art. 53. - Notarii publici nu vor autentifica actele de înstrăinare a imobilelor sau a Sectorial - Mediu, aprobat de Comisia Europeană, în scopul accelerării procedurilor de
societăţilor comerciale fără dovada achitării la zi a datoriilor pentru serviciile de accesare a fondurilor comunitare destinate modernizării şi/sau dezvoltării
utilităţi publice de care sunt grevate acestea, eliberată de furnizorii/prestatorii acestor infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice de interes local.
servicii. În cazul în care bunul ce urmează a fi înstrăinat este un apartament situat într- Necesitatea amendării în regim de urgenţă a legislaţiei privind serviciile
un bloc proprietate condominială, este necesară şi dovada achitării la zi a datoriilor, comunitare de utilităţi publice şi în mod deosebit a celei referitoare la serviciul de
eliberată de asociaţia de proprietari. alimentare cu apă şi de canalizare rezultă din faptul că neadoptarea acestui proiect de
Art. 54. - Prezenta lege intră în vigoare la un an de la data publicării în Monitorul act normativ pune în pericol implementarea Programului Operaţional Sectorial -
Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 42 alin. (7). Mediu, accesarea fondurilor europene alocate acestui program în perioada 2007-2013
Art. 55. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea serviciilor şi realizarea obligaţiilor ce revin României în acest sector, în calitate de stat membru al
publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al Uniunii Europene.
României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, În acest sens, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se introduc precizările necesare
şi Hotărârea Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii cu privire la natura juridică, modul de constituire, organizare şi funcţionare ale
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, la definirea conceptului de delegare a
A.N.R.S.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 aprilie gestiunii şi a contractului de delegare a gestiunii, respectiv la definirea procedurilor de
2002, cu modificările şi completările ulterioare. atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitãţi
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 publice.
şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
DAN RADU RUŞANU NICOLAE VĂCĂROIU Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
Bucureşti, 8 martie 2006.
Nr. 51.

41 42
Art. I. − Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în j) pot fi furnizate/prestate de către operatori care sunt organizaţi şi funcţionează fie
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, se modifică şi se în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat;
completează după cum urmează: k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului „beneficiarul plăteşte”;
1. În tot cuprinsul legii, sintagma „asociaţie de dezvoltare comunitară” se l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţie se face prin preţuri şi tarife
înlocuieşte cu sintagma „asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de reglementate sau taxe speciale.”
activitate serviciile de utilităţi publice”. 3. La articolul 2, literele a), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: „a) asociaţie de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
„Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, utilităţi publice - asociaţia de dezvoltare intercomunitară definită potrivit prevederilor
obiectivele, competenţele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, având ca obiectiv
organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/ înfiinţarea, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi
prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor
(2) În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de
în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea acţiunilor şi investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau
activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente acestor servicii;
public general ale colectivităţilor locale cu privire la: ...................................................................................................................................
a) alimentarea cu apă; e) delegarea gestiunii unui serviciu de utilităţi publice - acţiunea prin care o
b) canalizarea şi epurarea apelor uzate; unitate administrativ-teritorială atribuie unuia sau mai multor operatori titulari de
c) colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; licenţă, în condiţiile prezentei legi, atât gestiunea propriu-zisă a unui serviciu ori a unei
d) producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea de energie termică în sistem activităţi din sfera serviciilor de utilităţi publice a cărui/cărei răspundere o are, cât şi
centralizat; concesiunea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia/acesteia; delegarea
e) salubrizarea localităţilor; gestiunii unui serviciu de utilităţi publice implică dreptul şi obligaţia operatorului de a
f) iluminatul public; administra şi exploata sistemul de utilităţi publice aferent serviciului/activităţii
g) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor admi-nistrativ-teritoriale, delegate. Delegarea gestiunii poate fi efectuată şi de asociaţiile de dezvoltare
precum şi altele asemenea; intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe
h) transportul public local. seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza unui mandat special acordat
(3) Prevederile prezentei legi se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice de acestea;
definite la alin. (2), înfiinţate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul comunelor, ...................................................................................................................................
oraşelor, municipiilor, judeţelor, municipiului Bucureşti şi, după caz, în condiţiile legii, g) operator - persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrată într-
la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, sub conducerea, un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără
coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. personalitate juridică în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, care are
(4) Serviciile de utilităţi publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de
general şi au următoarele particularităţi: reglementare competentă ori un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii
a) au caracter economico-social; Europene, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o
b) răspund unor cerinţe şi necesităţi de interes şi utilitate publică; activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea
c) au caracter tehnico-edilitar; propriu-zisă a serviciului/activităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi
d) au caracter permanent şi regim de funcţionare continuu; exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia;”.
e) regimul de funcţionare poate avea caracteristici de monopol; 4. La articolul 2, dupã litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu
f) presupun existenţa unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; următorul cuprins:
g) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau g1) operator regional - societate comercială cu capital social integral al unităţilor
judeţene; administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu
h) sunt înfiinţate, organizate şi coordonate de autorităţile administraţiei publice obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, înfiinţată în baza hotărârilor
locale; autorităţilor deliberative ale acestora; operatorul regional asigură atât gestiunea
i) sunt organizate pe principii economice şi de eficienţă; propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a
unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcţionarea şi

43 44
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi implementarea b) continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale
programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în comun în reglementate;
cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării c) adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung;
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi; operatorul regional d) accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii
se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile contractuale reglementate;
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor e) transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor.”
adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate, 9. La articolul 7 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul
inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi, subordonaţi cuprins:
autorităţilor administraţiei publice locale; operatorul regional este asimilat „g) dezvoltarea durabilă, protejarea şi valorificarea domeniului public şi privat al
organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. unităţilor administrativ-teritoriale şi protecţia şi conservarea mediului, în conformitate
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cu reglementările specifice în vigoare;”.
cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare în 10. La articolul 8 alineatul (2), literele c), d) şi h) se modifică şi vor avea
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea următorul cuprins:
acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea „c) asocierea intercomunitară în scopul înfiinţării, organizării, gestionării şi
nr. 249/2007 .” exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice, inclusiv pentru
5. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea urmãtorul cuprins: finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;
„Art. 3. - (1) Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor d) alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilitãţi publice şi darea în
administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a
hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice;
funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de ...................................................................................................................................
mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico- h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a
edilitară existentă.” contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale
6. La articolul 3, alineatul (3) se abrogă. referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de
7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins: sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru
„(5) Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;”.
operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 2 lit. g), respectiv lit. g1). 11. La articolul 8 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera
Operatorii pot avea următorul statut: d1), cu următorul cuprins:
a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al „d1) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi
primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; aplicarea metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul
b) servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate juridică, cu cele mai bune performanţe din domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;”.
înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 12. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul
administrativ-teritoriale; cuprins:
c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate „d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea preţurilor şi tarifelor
şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ- serviciilor de utilităţi publice propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de
teritoriale; autorităţile de reglementare potrivit competenţelor acordate acestora prin legea
d) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ- specială;”.
teritoriale; 13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
e) societăţi comerciale cu capital social privat; „Art. 10. - (1) Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în limitele
f) societăţi comerciale cu capital social mixt.” competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se
8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare
„Art. 7. - (1) Serviciile de utilităţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor intercomunitară având ca obiect furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare
publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite de utilităţi publice şi înfiinţarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a
potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: sistemelor de utilităţi publice aferente.
a) universalitate;

45 46
(2) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de b) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care
utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al
statut de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării şi realizării judeţului, dacă toate unităţile administrativ-teritoriale implicate sunt situate în acelaşi
în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la judeţ şi judeţul este membru al asociaţiei;
furnizarea/ prestarea serviciilor de utilităţi publice, stabilite în sarcina acestora potrivit c) bunurile situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale şi/sau care
dispoziţiilor prezentei legi, ale Legii nr. 215/2001, republicatã, şi ale Legii-cadru a deservesc mai multe unităţi administrativ-teritoriale vor aparţine domeniului public al
descentralizării nr. 195/2006. unităţii administrativ-teritoriale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, dacă
(3) Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt situate în judeţe diferite sau dacă judeţul nu
utilităţi publice se constituie, funcţionează şi dobândesc personalitate juridică potrivit este membru.
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, (7) Statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. Prin derogare de la obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor
prevederile art. 13 din Legea nr. 215/2001, republicată, organele asociaţiei sunt deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele şi
adunarea generală, consiliul director şi comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după
hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei. caz, de preşedinţii consiliilor judeţene.
(4) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în condiţiile legii, asociaţiile de (8) Modul de organizare şi de funcţionare a asociaţiilor de dezvoltare
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, prin intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se stabileşte prin
hotărâri ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul actul constitutiv şi statutul asociaţiei, pe baza actului constitutiv-cadru şi a statutului-
de a delega gestiunea serviciilor de utilităţi publice transferate în responsabilitatea cadru. Monitorizarea, centralizarea şi evaluarea modului de organizare şi funcţionare a
asociaţiilor, inclusiv dreptul de a concesiona bunurile aparţinând domeniului public asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
şi/sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale membre care constituie infrastructura publice intră în responsabilitatea structurilor specializate din cadrul Ministerului
tehnico-edilitară aferentă serviciilor de utilităţi publice. În acest scop, hotărârile Internelor şi Reformei Administrative.”
autorităţilor administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de 14. La articolul 12, partea introductivă se modifică şi va avea următorul
constituire a asociaţilor trebuie să conţină prevederi detaliate şi complete privind cuprins:
condiţiile de exercitare de către asociaţii a mandatului special încredinţat. „Art. 12. - Exercitarea funcţiei de analiză, sinteză, decizie, coordonare,
(5) Unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare monitorizare şi planificare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în condiţiile utilităţi publice este încredinţată Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, în
stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama calitate de autoritate a administraţiei publice centrale de specialitate, având următoarele
lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), la art. 9 şi la art. 32, atribuţii:”.
cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c), d) e), f) şi g), la art. 9 alin. (1) lit. 15. La articolul 12, dupã litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu
d), respectiv alin. (4) lit. d) şi la art. 32 alin. (4). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi următorul cuprins:
obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), h), i) şi j), la art. 9 alin. (1) lit. b), la art. 9 „d1) monitorizează, centralizează şi evaluează realizarea indicatorilor de
alin. (2) lit. a), d) şi g), la art. 9 alin. (3) şi la art. 32 alin. (2) şi (3) este condiţionată de performanţă pentru serviciile comunitare de utilităţi publice;”.
primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale 16. La articolul 13 alineatul (2), după litera g) se introduce o nouă literă,
unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei. litera g1), cu următorul cuprins:
(6) Sistemele de utilităţi publice sau părţile componente ale acestora, realizate în „g1) transport public local, conform competenţelor acordate prin legea specială.”
comun prin programe de investiţii noi realizate în cadrul asociaţiei de dezvoltare 17. La articolul 13, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, aparţin proprietăţii cuprins:
publice a unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se înregistrează în patrimoniul „(4) Producerea energiei termice în cogenerare este supusă licenţierii,
acestora conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi reglementării şi controlului A.N.R.E.
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza (5) A.R.R. este autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de
următoarelor criterii: transport public local şi, potrivit competenţelor acordate de prezenta lege şi de legea
a) bunurile situate pe raza unei singure unităţi administrativ-teritoriale, pe care o şi specială, elaborează metodologii şi regulamente-cadru pentru transportul public de
deservesc, vor aparţine domeniului public al acesteia; persoane, acordă licenţe de transport şi monitorizează şi controlează respectarea de

47 48
către operatori a legislaţiei în vigoare privind transporturile rutiere, respectiv a „e) eliberează, potrivit competenţelor acordate prin legi speciale specifice fiecărui
condiţiilor impuse prin licenţele de transport.” serviciu de utilităţi publice, avizul de specialitate cu privire la stabilirea, ajustarea sau
18. La articolul 14, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilităţi publice, atunci când/dacă
cuprins:. acest aviz este prevăzut prin legile speciale;”.
„Art. 14. - (1) A.N.R.S.C. este instituţie publică, cu personalitate juridică, care 24. La articolul 21, alineatul (1) se abrogă.
funcţionează pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin 25. Articolul 22 se abrogă.
hotărâre a Guvernului. 26. La articolul 23, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul
................................................................................................................................... cuprins:
(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, A.N.R.S.C. colaboreazã cu Ministerul „(3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin
Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie
Ministerul Transporturilor, cu A.N.R.E., cu A.R.R., cu Consiliul Concurenţei, cu de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, cu ministerele, cu primăriile şi preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-
consiliile judeţene, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
instituţii publice cu atribuţii în domeniul serviciilor de utilităţi publice ori în legătură (4) Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice,
cu acestea, cu asociaţiile utilizatorilor, cu operatorii economici specializaţi care indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al
prestează servicii de sector, cu asociaţiile profesionale din domeniu şi cu asociaţiile serviciului şi a unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei
patronale şi sindicale.” publice locale, în conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale
19. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul serviciului. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
cuprins: serviciile de utilităţi publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează
„Art. 15. - (1) Activitatea A.N.R.S.C. se finanţează integral din venituri proprii în cadrul asociaţiei, se supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale
obţinute din tarifele percepute pentru acordarea licenţelor, din tarifele percepute pentru unităţilor administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10
eliberarea autorizaţiilor, din tarifele pentru consultanţă şi prestãri de servicii acordate la alin. (5), şi se aprobă de adunarea generală a asociaţiei.”
cerere, din contribuţii ale operatorilor de servicii de utilităţi publice aflaţi în sfera sa de 27. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
reglementare sau ale organismelor internaţionale, precum şi din alte surse, potrivit „Art. 24. - (1) Raporturile juridice dintre unităţile administrativ-teritoriale sau,
prevederilor legale privind finanţele publice. după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
(2) Modalitatea de stabilire şi aprobare a nivelului tarifelor şi al contribuţiilor serviciile de utilităţi publice şi operatori sunt reglementate prin:
menţionate la alin. (1) se prevede în regulamentul de organizare şi funcţionare al a) hotărâri de dare în administrare, adoptate de autorităţile deliberative ale
A.N.R.S.C.” unităţilor administrativ-teritoriale - în cazul gestiunii directe;
20. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a gestiunii, adoptate, respectiv
„Art. 16. - (1) A.N.R.S.C. este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, aprobate, după caz, de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale -
ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi şi revocaţi de primul- în cazul gestiunii delegate.”
ministru la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.” 28. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
21. La articolul 16, dupã alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul „Art. 25. - (1) Bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor
(9), cu următorul cuprins: administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru
„(9) Ordinele şi deciziile preşedintelui A.N.R.S.C. cu caracter normativ se publică furnizarea/prestarea serviciilor, pot fi:
în Monitorul Oficial al României, Partea I.” a) date în administrare şi exploatare operatorilor, în baza hotărârii de dare în
22. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: administrare - în cazul gestiunii directe;
„Art. 19. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariaţi angajaţi pe bază b) concesionate operatorilor în condiţiile legii, în baza hotărârii de atribuire şi a
de contract individual de muncã. Calitatea de salariat al A.N.R.S.C. este incompatibilă contractului de delegare a gestiunii serviciului - în cazul gestiunii delegate.
cu exercitarea oricăror activităţi cu caracter comercial din domeniul serviciilor (2) În cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau
comunitare de utilităţi publice, precum şi cu participarea la administrarea sau la privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi
conducerea unor operatori din acest domeniu.” publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac
23. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii;
cuprins: aceste bunuri se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi

49 50
exploatare pe perioada delegării gestiunii, prin una dintre modalităţile prevăzute la art. se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate.”
30 din prezenta lege, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor 30. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.” „Art. 30. - (1) Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile
29. La articolul 29, alineatele (1)−(6) se modifică şi vor avea următorul administraţiei publice locale de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau, după
cuprins: caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
„Art. 29. - (1) Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autorităţile utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,
deliberative şi executive, în numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi
reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,
revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv
respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract,
aferente acestora. denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.
(2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public (2) Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea,
înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face
administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: pentru toate sau numai pentru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe
a) compartimente funcţionale organizate în structura aparatului de specialitate al baza unor analize tehnico-economice şi de eficienţă a costurilor de operare,
primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; concretizate într-un studiu de oportunitate.
b) servicii publice de interes local sau judeţean, fără personalitate juridică, (3) Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate
înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de
administrativ-teritoriale; primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de
c) servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţate dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în
şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ- numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului
teritoriale. acestora.
(3) Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu (4) Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori
personalitate juridică, au patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune regionali de drept privat, care pot fi:
economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională; aceşti operatori sunt a) societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-
subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale acestora;
conturilor deschise la unitãţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de
întocmesc, în condiţiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean,
(4) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în
furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în unic;
administrare a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, c) societăţi comerciale cu capital social privat;
adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pe d) societăţi comerciale cu capital social mixt.
baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de (5) Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate
dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea
furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a
sistemului de utilităţi publice aferente acestuia. gestiunii serviciului, precum şi în baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare
(5) Operatorii care îşi desfăşoarã activitatea în regim de gestiune directă se competentă. Operatorii cu statut de societăţi comerciale al căror capital social este
organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi deţinut în totalitate de unităţi administrativ-teritoriale se organizează şi îşi desfãşoară
funcţionare aprobat de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale. activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorităţile
(6) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor serviciilor publice de deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală
interes local sau judeţean cu personalitate juridică, care gestionează servicii de utilităţi a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
publice, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Disponibilităţile provenite publice.
din fonduri externe nerambursabile sau din împrumuturi destinate cofinanţării acestora (6) Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin

51 52
care una sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, în prevederilor legii speciale privind transportul public local.
calitate de delegatar, atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licenţiat, în (13) Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de
calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a următoarele anexe:
furniza/presta un serviciu de utilităţi publice sau, după caz, activităţi din componenţa a) caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului;
acelui serviciu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a exploata b) regulamentul serviciului;
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/ activităţilor furnizate/prestate, în c) inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a
schimbul unei redevenţe, dupã caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat unităţilor administrativ-teritoriale aferente serviciului;
de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi d) procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit. c).
publice în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre care au (14) Contractul de delegare a gestiunii cuprinde în mod obligatoriu clauze
calitatea de delegatar. Contractul de delegare a gestiunii este asimilat actelor referitoare la:
administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. a) denumirea părţilor contractante;
554/2004, cu modificãrile şi completările ulterioare. b) obiectul contractului;
(7) Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice poate fi atribuit c) durata contractului;
prin una dintre procedurile prevăzute la alin. (8) ori poate fi atribuit direct, conform d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
dispoziţiilor art. 311. e) programul lucrărilor de investiţii pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de
(8) Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de capacităţi, obiective noi şi al lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente, reparaţii
utilităţi publice sunt: planificate, renovări, atât fizic, cât şi valoric;
a) licitaţia publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are f) sarcinile şi responsabilităţile părţilor cu privire la programele de investiţii, la
dreptul de a depune ofertă; programele de reabilitări, reparaţii şi renovări, precum şi la condiţiile de finanţare a
b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, acestora;
după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de g) indicatorii de performanţă privind calitatea şi cantitatea serviciului, stabiliţi prin
utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, caietul de sarcini şi regulamentul serviciului, şi modul de evaluare şi cuantificare a
negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori acestora, condiţii şi garanţii;
licenţiaţi interesaţi. h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora;
(9) Delegatarul are obligaţia de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin i) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate;
aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de licitaţie se poate finaliza j) nivelul redevenţei sau al altor obligaţii, după caz;
numai dacă în urma publicării anunţului de participare la licitaţie au fost depuse cel k) răspunderea contractuală;
puţin 3 oferte şi cel puţin 3 ofertanţi îndeplinesc criteriile de eligibilitate. În cazul în l) forţa majoră;
care, în urma publicării anunţului, nu au fost depuse cel puţin 3 oferte, sau criteriile de m) condiţiile de redefinire a clauzelor contractuale;
eligibilitate nu sunt îndeplinite de cel puţin 3 ofertanţi, delegatarul este obligat să n) condiţiile de restituire sau repartiţie, după caz, a bunurilor, la încetarea din orice
anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie. cauză a contractului de delegare a gestiunii, inclusiv a investiţiilor realizate;
(10) Delegatarul are dreptul de a aplica procedura de negociere directă numai o) menţinerea echilibrului contractual;
dacă, după repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor alin. (9), nu a fost p) condiţiile de reziliere a contractului de delegare a gestiunii;
desemnat un câştigător. q) administrarea patrimoniului public şi privat preluat;
(11) Prevederile alin. (8)−(10) nu se aplică pentru delegarea gestiunii serviciilor de r) structura forţei de muncă şi protecţia socială a acesteia;
utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f), g) şi h). s) alte clauze convenite de părţi, după caz.”
(12) În cazul serviciilor de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) şi 31. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileşte în baza „Art. 31. - (1) Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea de delegare a gestiunii pentru servicii de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit.
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a a), b), c) şi d) se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar în
contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea conformitate cu procedura-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi atribuirea
nr. 337/2006 , cu modificările şi completările ulterioare. În cazul serviciului de contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice.
transport public local prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de (2) Alegerea procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de
delegare a gestiunii se face în baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit delegare a gestiunii se fac prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor

53 54
administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale adunării generale a asociaţiilor semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul
baza mandatului primit. gestiunii directe;
(3) Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorilor, precum şi b) operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară
indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind furnizarea/prestarea exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate
serviciului în condiţii de calitate şi cantitate corespunzătoare constituie criteriile satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă
principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii
(4) Operatorii nou-înfiinţaţi pot fi admişi într-o procedură de atribuire a unui administrativ-teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;
contract de delegare a gestiunii în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente. c) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului, este deţinut în
(5) Documentaţia de atribuire cuprinde toate informaţiile necesare pentru a asigura totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de
ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
organizare, desfăşurare şi aplicare a procedurii de atribuire a contractului de delegare a operatorului regional/operatorului este exclusă.
gestiunii şi include în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, caietul de (3) În cazul încetării din orice cauză a contractelor de delegare a gestiunii
sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului delegat. Regulamentul serviciilor de utilităţi publice atribuite în baza prevederilor alin. (1) şi (2), delegarea
serviciului, caietul de sarcini al serviciului şi criteriile de selecţie specifice serviciului ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea prevederilor
delegat se elaborează şi se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale pe baza art. 30 alin. (8).
regulamentului-cadru, a caietului de sarcini-cadru şi a criteriilor de selecţie-cadru (4) În situaţia contractelor de delegare a gestiunii atribuite direct operatorului
corespunzătoare serviciului delegat. În cazul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară regional, respectiv operatorului, asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de
cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, documentaţia de atribuire se activitate serviciile de utilităţi publice, respectiv unităţile administrativ-teritoriale, în
elaborează în cadrul asociaţiei, se supune avizării autorităţilor deliberative ale unităţilor calitate de delegatar, vor evalua, în baza condiţiilor caietului de sarcini anexat la
administrativ-teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevãzut la art. 10 alin. (5), contractul de delegare a gestiunii, performanţele operatorului regional, respectiv ale
şi se aprobã de adunarea generalã a asociaţiei, în calitatea acesteia de organ deliberativ, operatorului, precum şi modul de respectare a indicatorilor de performanţă. În cazul în
în baza mandatului primit.” care se constată nerespectarea gravă, repetată sau prelungită a indicatorilor de
32. După articolul 31 se introduce un nou articol, articolul 311, cu următorul performanţă în furnizarea/prestarea serviciilor, contractul de delegare a gestiunii
cuprins: serviciului poate fi reziliat.”
„Art. 311. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 30 alin. (8), contractul de 33. La articolul 32, alineatele (2)−(4) se modifică şi vor avea următorul
delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art. 30 alin. (6) din prezenta cuprins:
lege, se atribuie direct: „(2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autorităţile
a) operatorilor regionali înfiinţaţi de unităţile administrativ-teritoriale, membre ale administraţiei publice locale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu
unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în
publice; termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la
b) operatorilor cu statut de societăţi comerciale înfiinţaţi, după intrarea în vigoare primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate
a prezentei legi, prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a fostelor pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor,
regii autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau precum şi documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii.
judeţean existente la data intrării în vigoare a prezentei legi şi care au avut în (3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 49 de ani,
administrare şi exploatare bunuri, activităţi sau servicii de utilităţi publice. la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor în
(2) Atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii se face cu respectarea sarcina operatorului/operatorului regional. Această durată poate fi prelungită doar o
următoarelor condiţii cumulative: singurã dată, pentru o perioadă care nu poate depăşi jumătate din durata iniţială, cu
a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare condiţia ca durata totală să nu depăşeascã 49 de ani.
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în calitate de (4) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative ale
acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei sau, după caz, unităţilor administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condiţiile
unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului, legii, printr-un act adiţional încheiat între operator, respectiv operatorul regional, şi
prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie, unităţile administrativ-teritoriale, respectiv asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu
exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit.”

55 56
34. La articolul 33, alineatele (4)−(7) se modifică şi vor avea următorul utilităţi publice, în condiţiile legii;”.
cuprins: 37. La articolul 37, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
„(4) Furnizorii/prestatorii serviciilor de utilităţi publice existenţi la data intrării în cuprins:
vigoare a prezentei legi, care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii directe, „Art. 37. - (1) Intervenţiile pentru efectuarea lucrărilor de retehnologizare,
precum şi furnizorii/prestatorii care îşi desfăşoară activitatea pe baza unor contracte de întreţinere şi reparaţii la construcţiile sau instalaţiile aferente sistemelor de utilităţi
concesiune/delegare a gestiunii valabil încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei publice, stabilite prin programele anuale convenite cu autorităţile administraţiei publice
legi îşi vor continua activitatea până la expirarea acestor contracte. locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
(5) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice fără licenţă atrage serviciile de utilităţi publice, care impun întreruperea furnizării/prestării serviciilor se
răspunderea administrativă sau contravenţională, după caz, a celor vinovaţi şi aduc la cunoştinţa utilizatorilor cu cel puţin 10 zile înainte de data programată.
constituie motiv de revocare a hotărârii de dare în administrare, respectiv a hotărârii de ...................................................................................................................................
atribuire, precum şi de reziliere a contractului de delegare a gestiunii, după caz. (3) În cazul intervenţiilor necesare pentru prevenirea producerii unor avarii sau
(6) Operatorii prevăzuţi la art. 29 alin. (2) lit. c) au obligaţia aplicării prevederilor pentru remedierea unor avarii care depăşesc 24 de ore, acestea se efectuează în
legislaţiei în vigoare atunci când atribuie contracte de achiziţii publice, contracte de maximum 72 de ore şi se aduc la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale
concesiune de lucrări publice sau contracte de concesiune de servicii destinate sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice. serviciile de utilităţi publice, a utilizatorilor, a deţinătorilor de terenuri sau a
(7) Operatorii furnizori/prestatori ai serviciilor de utilităţi publice au obligaţia de a proprietarilor bunurilor afectate; pe perioada intervenţiilor respective, operatorii sunt în
se supune controlului şi de a se conforma măsurilor stabilite cu ocazia activităţii de drept să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor, cu plata penalizărilor prevăzute în
control, precum şi de a pune la dispoziţia împuterniciţilor autorităţilor administraţiei contracte.”
publice locale, ai asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 38. La articolul 39, alineatele (1)−(3) se modifică şi vor avea următorul
serviciile de utilităţi publice sau, după caz, ai autorităţilor de reglementare competente cuprins:
toate datele şi informaţiile solicitate.” „Art. 39. - (1) Furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice este permisă
35. La articolul 34, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul numai pe baza licenţei emise sau recunoscute, după caz, de autorităţile de reglementare
(11), cu următorul cuprins: competente şi a contractului de delegare a gestiunii, respectiv a hotărârii de dare în
„(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii regionali care au administrare.
beneficiat sau beneficiază de fonduri europene pentru implementarea unor proiecte de (2) Calitatea de operator este recunoscută numai pe baza licenţei emise sau
investiţii publice de interes zonal sau regional pentru înfiinţarea, modernizarea sau recunoscute, după caz, de autorităţile de reglementare competente. Fac excepţie
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor de utilităţi publice pot fi furnizorii/prestatorii aflaţi în activitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, care
privatizaţi, în condiţiile legii, cu acordul asociaţiei, în baza hotărârilor adoptate de sunt asimilaţi operatorilor şi care au obligaţia obţinerii licenţei în termen de un an de la
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate care sunt data intrării în vigoare a prezentei legi.
acţionari/asociaţi ai operatorului regional. Privatizarea se va realiza prin aport de (3) Participarea operatorilor la procedurile pentru delegarea gestiunii serviciilor de
capital privat, conform procedurilor concurenţiale prevăzute de legislaţia privind utilităţi publice organizate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de
privatizarea. Cu ocazia privatizării, delegatarul poate propune modificări ale asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
contractului de delegare a gestiunii.” publice este permisă numai pe baza licenţei emise sau recunoscute, după caz, de
36. La articolul 36 alineatul (2), literele a) şi i) se modifică şi vor avea autorităţile de reglementare competente.”
următorul cuprins: 39. La articolul 40, alineatul (2) se abrogă.
„a) să asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice la limita de 40. La articolul 41 alineatul (2), literele c) şi h) se modifică şi vor avea
proprietate, conform prevederilor contractuale şi cu respectarea prescripţiilor, normelor următorul cuprins:
şi normativelor tehnice în vigoare; „c) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale competente sau, după caz,
................................................................................................................................... asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi
i) să furnizeze cu regularitate autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv publice orice deficienţe constatate în sfera serviciilor de utilităţi publice şi să facă
autorităţilor de reglementare competente, informaţii privind modul de realizare a propuneri vizând înlăturarea acestora, îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii
indicatorilor de performanţă, să aplice metodologia de comparare a acestor indicatori serviciilor;
prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanţe şi să asigure accesul la ...................................................................................................................................
documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora furnizează/prestează serviciul de

57 58
h) să se adreseze, individual ori colectiv, prin intermediul unor asociaţii regionali care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii
reprezentative, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, asociaţiilor de Europene ori de împrumuturi de la organisme financiare internaţionale pentru
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice ori realizarea unor programe de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate
instanţelor judecătoreşti, după caz, în vederea prevenirii sau reparării unui prejudiciu înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente
direct ori indirect.” serviciilor de utilităţi publice au obligaţia constituirii, alimentării şi utilizării unui fond
41. La articolul 41, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul de rezervă necesar pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea sistemelor de utilităţi
(41), cu următorul cuprins: publice, precum şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului
„(41) Prevederile alin. (2) şi (4) au caracter minimal şi se dezvoltă în datoriei publice aferente cofinanţării acestor proiecte.”
regulamentele-cadru şi în contractele-cadru de furnizare/prestare a serviciilor, în baza 45. La articolul 44, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
prevederilor legilor speciale ale fiecărui serviciu de utilităţi publice.” „(4) Obiectivele de investiţii publice specifice infrastructurii tehnico-edilitare
42. La articolul 43, alineatele (5), (6) şi (8) ale se modifică şi vor avea aferente serviciilor de utilităţi publice, ce implică fonduri de la bugetele locale,
următorul cuprins: transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autorităţile
„(5) Preţurile şi tarifele pentru plata serviciilor de utilităţi publice se propun de administraţiei publice locale ori, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
operatori şi se stabilesc, se ajustează sau se modifică prin hotărâri ale autorităţilor cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, ale asociaţiilor de administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiţii
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu anexate la bugetele locale, respectiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
respectarea metodologiilor elaborate de autoritatea de reglementare competentă. obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, după caz, şi se aprobă odată cu acestea
Hotărârile autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau,
ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de după caz, ale adunărilor generale ale asociaţiilor.”
utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, vor 46. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
ţine seama, după caz, de avizele de specialitate ale autorităţilor de reglementare „Art. 47. - (1) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi
competente. se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei următoarele fapte:
(6) În cazul gestiunii delegate, litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau a) refuzul utilizatorilor de a permite operatorului accesul la dispozitivele de
modificarea preţurilor şi/sau tarifelor intervenite între autorităţile administraţiei publice măsurare-înregistrare, în scopul efectuării controlului, înregistrării consumurilor ori
locale şi operatori sau între asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de pentru executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
activitate serviciile de utilităţi publice şi operatori, după caz, se soluţionează de b) racordarea la sistemele de utilităţi publice fără acord de furnizare/preluare,
instanţele de judecată competente potrivit legii. respectiv aviz de branşare/racordare eliberat de operator;
................................................................................................................................... c) utilizarea fără contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilităţi publice;
(8) Pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt d) modificarea neautorizată de către utilizatori a instalaţiilor, utilajelor,
eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, echipamentelor şi a dotărilor aferente sistemelor de utilităţi publice.
expertizele tehnice, service-ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele şi (2) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se
taxele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte:
aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale a) refuzul operatorului de a permite utilizatorilor accesul la dispozitivele de
ori, după caz, ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate măsurare-înregistrare a consumurilor, când acestea sunt montate în instalaţia aflată în
serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale administrarea sa;
membre; aceste servicii se facturează şi se încasează separat de către operatori sau de b) întârzierea nejustificată a operatorilor de a branşa/racorda noi utilizatori,
către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, după caz.” precum şi impunerea unor soluţii de branşare/racordare inadecvate din punct de vedere
43. La articolul 44 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul tehnicoeconomic şi neconforme actelor normative în vigoare şi reglementărilor
cuprins: stabilite de autorităţile naţionale de reglementare competente;
„b) credite bancare, ce pot fi garantate de unităţile administrativ-teritoriale, de c) sistarea nejustificatã a serviciului sau refuzul de a realimenta utilizatorii dupã
statul român sau de alte entităţi specializate în acordarea de garanţii bancare;”. achitarea la zi a debitelor restante.
44. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se
(21), cu următorul cuprins: sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:
„(21) Unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, operatorii / operatorii a) încălcarea de către operatori a prevederilor reglementărilor tehnice şi/sau

59 60
comerciale, inclusiv a reglementărilor-cadru ale serviciilor de utilităţi publice stabilite (6) Prevederile alin. (3) lit. a), b) şi c) şi ale alin. (4) lit. a), b) şi c) se aplică
de autoritãţile de reglementare competente, precum şi nerespectarea condiţiilor corespunzător şi operatorilor economici care montează şi/sau exploatează sisteme de
asociate licenţelor; repartizare a costurilor, conform legilor speciale aferente fiecărui serviciu de utilităţi
b) refuzul operatorilor de a pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare publice.”
competente datele şi/sau informaţiile solicitate ori furnizarea incorectă şi incompletă de 47. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
date şi/sau informaţii necesare desfăşurării activităţii acestora; „Art. 48. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 47 şi aplicarea
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice în afara parametrilor tehnici sancţiunilor se fac, conform competenţelor stabilite în prezenta lege, de reprezentanţi
şi/sau calitativi adoptaţi prin contractul de furnizare/ prestare ori a celor stabiliţi prin împuterniciţi ai ministrului internelor şi reformei administrative, ai ministrului
normele tehnice şi/sau comerciale adoptate de autoritatea de reglementare competentă; transporturilor, ai preşedinţilor A.N.R.S.C., A.N.R.E., A.R.R., ai Gărzii Naţionale de
d) nerespectarea de către operatori a termenelor-limită stabilite pentru încheierea Mediu din subordinea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, ai preşedinţilor
acţiunii de contorizare la branşamentele utilizatorilor; consiliilor judeţene, ai primarilor sau, după caz, ai preşedinţilor asociaţiilor de
e) nerespectarea de către unităţile administrativ-teritoriale sau de către asociaţiile dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în
de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice a temeiul mandatului ce le-a fost acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre.”
dispoziţiilor prezentei legi şi a celorlalte reglementări specifice serviciilor de utilităţi 48. La articolul 49, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
publice ori neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a măsurilor dispuse de „Art. 49. - (1) Furnizorii/prestatorii care la data intrării în vigoare a prezentei legi
autorităţile de reglementare competente. nu deţin licenţă, dar care furnizează/prestează servicii de utilităţi publice, fie în
(4) Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se gestiune directă, fie în gestiune delegată, au obligaţia de a solicita şi de a obţine
sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte: eliberarea acesteia, în termen de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei
a) refuzul operatorilor de a se supune controlului şi de a permite verificările şi legi. În caz contrar, aceştia pierd dreptul de a furniza/presta serviciile respective, iar
inspecţiile prevăzute prin reglementări sau dispuse de autoritatea de reglementare contractele îşi încetează valabilitatea.”
competentă, precum şi obstrucţionarea acesteia în îndeplinirea atribuţiilor sale; 49. La articolul 49, dupã alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele
b) neaplicarea măsurilor stabilite cu ocazia activităţilor de control; (11 ) şi (12), cu următorul cuprins:
c) furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice ori a uneia sau mai multor „(11) Pentru obţinerea licenţei, furnizorii/prestatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt
activităţi aferente acestora fără licenţă eliberată potrivit prevederilor prezentei legi sau obligaţi să facă dovadă că deţin toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare
cu licenţă a cărei valabilitate a expirat ori fără hotărâre de dare în administrare sau derulării serviciului, prevăzute de legislaţia în vigoare pentru activităţile specifice
contract de delegare a gestiunii; acestuia.
d) practicarea unor preţuri şi/sau tarife neaprobate sau mai mari decât cele (12) În cazul atribuirii directe a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de
aprobate de autorităţile administraţiei publice locale ori, după caz, de asociaţiile de utilităţi publice, obţinerea licenţei este condiţie suspensivă pentru executarea
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în baza contractului de delegare a gestiunii. Operatorul are obligaţia de a solicita şi obţine
metodologiilor stabilite de autorităţile de reglementare competente; eliberarea licenţei în termen de 3 luni de la data semnării contractului de delegare a
e) delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori a mai multor gestiunii. În caz contrar, contractul de delegare a gestiunii este nul de drept, iar
activităţi aferente acestora, fără respectarea prevederilor prezentei legi, a legislaţiei delegarea ulterioară a gestiunii acestor servicii se poate face numai cu respectarea
specifice fiecărui serviciu sau a procedurii de delegare; prevederilor art. 30 alin. (8) din prezenta lege.”
f) aprobarea obiectivelor de investiţii publice aferente infrastructurii tehnico- 50. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
edilitare a serviciilor de utilităţi publice fără respectarea documentaţiilor de urbanism, „(2) Regulamentele-cadru şi caietele de sarcini-cadru specifice fiecărui serviciu de
amenajarea teritoriului şi de protecţia mediului, adoptate potrivit legii; utilităţi publice, prevăzute la art. 23 alin. (4), precum şi contractele-cadru de
g) nerespectarea de către operatori a normelor privind protecţia igienei publice şi a furnizare/prestare a serviciilor, prevăzute la art. 24 alin. (2), se elaborează de
sănătăţii populaţiei, a mediului de viaţă al populaţiei şi a mediului. autorităţile naţionale de reglementare competente, după caz, şi se aprobă prin ordin al
(5) Autoritãţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot stabili, conducătorului acestora, în termen de un an de la data publicãrii prezentei legi în
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al Monitorul Oficial al României, Partea I.”
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002 , cu 51. La articolul 51, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte decât cele prevăzute la alin. (1)−(4), „(3) Soluţionarea litigiilor contractuale dintre operator şi utilizator, inclusiv a celor
care constituie contravenţii în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice. izvorâte din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizează de
instanţele competente potrivit legii şi se judecă în procedură de urgenţă. Cererea se

61 62
introduce la instanţele de judecată în a căror competenţă teritorială se află Art. III. − Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 , publicată
domiciliul/sediul utilizatorului.” în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 martie 2006, cu modificările
52. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după
(31), cu următorul cuprins: aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
„(31) Soluţionarea litigiilor dintre unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, Art. IV. − Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, se
utilităţi publice şi operatori în legãtură cu atribuirea, încheierea, executarea, modifică şi se completează după cum urmează:
modificarea şi încetarea contractelor de delegare a gestiunii, precum şi a celor privind [……………………………………………………………………………..……..]
acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, cu Art. V. − Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006,
modificările şi completările ulterioare. Cererea se introduce la secţia de contencios publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 29 iunie 2006, cu
administrativ a tribunalului în a cărui competenţă teritorială se află sediul modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica,
operatorului.” după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. II. − (1) Procedura-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii, prevăzutã la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, PRIM-MINISTRU
astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, criteriile CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
de selecţie-cadru prevăzute la art. 31 alin. (5), precum şi contractul-cadru de delegare a
gestiunii serviciilor de utilităţi publice se elaborează de A.N.R.S.C. şi se aprobă prin Contrasemneazã:
hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei Ministrul internelor şi reformei administrative,
ordonanţe de urgenţă. Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi Cristian David
publice este un model orientativ şi se adaptează potrivit nevoilor şi situaţiilor specifice p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice,
(2) Actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru al asociaţiilor de dezvoltare Dumitru Pantea
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se elaborează de Ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile,
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi se aprobă prin hotărâre a Attila Korodi
Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de p. Ministrul transporturilor,
urgenţă. Antonel Tãnase,
(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: secretar de stat
Hotărârea Guvernului nr. 1.591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de Departamentul pentru Afaceri Europene,
organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, Adrian Ciocãnea,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 11 februarie 2003, cu secretar de stat
modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.353/2003 pentru aprobarea Ministrul economiei şi finanţelor,
Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor Varujan Vosganian
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 903 din 17 decembrie 2003, Hotărârea Guvernului nr.
1.561/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciilor de iluminat public,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 18 octombrie 2004, cu
modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 22 aprilie 2004, cu
modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 346/2004 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor prin concesiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Bucureşti, 20 februarie 2008.
Partea I, nr. 323 din 14 aprilie 2004, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Nr. 13.

63 64
h) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte
LEGEA NR. 92 tariful de transport;
i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin
din 10 aprilie 2007 tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare
a serviciilor de transport public local utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil
pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 19 aprilie 2007 transportatorilor autorizaţi;
k) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri
Parlamentul României adoptă prezenta lege. de transport moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului
CAPITOLUL I instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-
Dispoziţii generale teritoriale prin servicii de calitate;
m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului
transportului de la bugetul local;
Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic unitar privind n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie
înfiinţarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
funcţionării serviciilor de transport public în comune, oraşe, municipii, judeţe şi în o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe
zonele asociaţiilor de dezvoltare comunitară. permanente;
(2) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind înfiinţarea, organizarea şi p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale
funcţionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi
autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene şi ale municipiului Bucureşti. strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a
(3) Transportul local de persoane şi de mărfuri poate fi transport public sau acestui serviciu.
transport în cont propriu, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a (5) Statul sprijină prin măsuri legislative şi economice dezvoltarea cantitativă şi
Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi calitativă a serviciilor de transport public local, precum şi a infrastructurii tehnico-
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. edilitare aferente sistemului de transport public local.
(4) Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de (6) Principalele obiective urmărite de autorităţile administraţiei publice locale în
către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială domeniul serviciului de transport public local sunt:
respectivă, cu respectarea următoarelor principii: a) înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul
a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii public local, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare
autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului; autorităţi locale de transport;
b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al b) asigurarea finanţării necesare dezvoltării componentelor sistemului de transport
transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local; public local, în condiţiile în care acestea aparţin domeniului public sau privat al
c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de autorităţilor administraţiei publice locale;
transport public local; c) asigurarea transparenţei în procedurile de achiziţie publică;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor d) informarea şi consultarea periodică a populaţiei asupra politicilor de dezvoltare
sau judeţului respectiv; durabilă din domeniul serviciului de transport public local;
e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport e) acordarea unor facilităţi de transport anumitor categorii de persoane;
proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale; f) corelarea capacităţii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de călători
f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau existente;
executare a serviciului de transport public local; g) asigurarea continuităţii serviciilor de transport prin programele de transport sau
g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc de funcţionare, după caz, corelate cu fluxurile de călători sau de mărfuri existente;
a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier şi
asigurări; transportatorilor autorizaţi, în funcţie de nivelul efortului investiţional al acestora

65 66
realizat în mijloacele de transport şi în infrastructura de transport. SECŢIUNEA 1
(7) Serviciile de transport public local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a
vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa Art. 4. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin
circulaţiei. curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
(8) În toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local, a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este
protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
Art. 2. - (1) În condiţiile în care în transportul public local se acordă facilităţi de 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu
transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizează modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este
transportul respectiv se consideră serviciu public subvenţionat de transport. definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi;
(2) Serviciul public subvenţionat de transport se efectuează în conformitate cu b) se efectuează numai pe raza teritorial-administrativă a unei localităţi, în cazul
prevederile prezentei legi şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea transportului local, sau numai între localităţile unui judeţ, în cazul transportului
furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe judeţean. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta
căile navigabile interioare, republicată. va fi considerat transport public local;
(3) Serviciul public subvenţionat de transport se realizează în condiţiile îndeplinirii c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite de către consiliul
tuturor obligaţiilor de exploatare, a obligaţiilor de transport şi a obligaţiilor tarifare, aşa local, consiliul judeţean sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
cum acestea sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr. 97/1999, republicată. d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat
Art. 3. - (1) Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor cu mijloace de transport în comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau
comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, înmatriculate sau
publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În condiţiile prezentei legi,
administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către
administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local, precum şi a transportatorii autorizaţi;
transportului public judeţean de persoane. e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite,
(2) Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de denumite staţii sau autogări, după caz;
persoane, serviciile de transport public de mărfuri, precum şi alte servicii de transport f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul
public. autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de
(3) Serviciile de transport public local de persoane cuprind: legitimaţii de călătorie individuale eliberate anticipat, al căror regim este stabilit de
a) transport prin curse regulate; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări
b) transport prin curse regulate speciale; prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
c) transport cu autoturisme în regim de taxi; g) transportul cu autobuzele se efectuează numai pe bază de licenţe de traseu şi
d) transport cu autoturisme în regim de închiriere. caiete de sarcini, elaborate şi eliberate în condiţiile stabilite prin normele de aplicare
(4) Serviciile de transport public local de mărfuri, în sensul prezentei legi, sunt elaborate de Ministerul Administraţiei şi Internelor1) şi aprobate prin ordin al
transporturile publice efectuate cu autovehicule a căror masă maximă autorizată, cu tot ministrului, denumite în continuare Norme.
cu remorcă, nu depăşeşte 3,5 tone şi cuprind: (2) Conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la
a) transportul în regim contractual; controlul în trafic următoarele documente, după caz:
b) transportul în regim de taxi. a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
(5) Alte servicii de transport public local cuprind: b) programul de circulaţie;
a) transport de persoane pe cablu; c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
b) transporturi de mărfuri efectuate cu tractoare cu remorci; d) alte documente stabilite de legile în vigoare.
c) transporturi de persoane şi mărfuri pe căi navigabile interioare;
d) transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
1)
Conform art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor
CAPITOLUL II măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al
Serviciile de transport public local de persoane României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Administraţiei şi
Internelor" se înlocuieşte cu denumirea "Ministerul Internelor şi Reformei Administrative".

67 68
SECŢIUNEA a 2-a
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale Art. 6. - (1) Serviciul de transport public de persoane realizat în regim de taxi sau
transportul public de persoane realizat cu autoturisme în regim de închiriere se
Art. 5. - (1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin organizează ca serviciu de utilitate publică care asigură nevoia de deplasare a
curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute şi cu programe populaţiei din localitate sau a celei aflate în tranzit.
de transport prestabilite de către beneficiarul serviciului de transport sau de către cel (2) Transportul în regim de taxi se efectuează în localitatea de autorizare şi,
care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de ocazional, între aceasta şi orice altă localitate, cu obligaţia revenirii autoturismului în
persoane, şi anume: transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de localitatea de autorizare după efectuarea fiecărei curse.
învăţământ, transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt salariaţi sau (3) Transportul cu autoturisme în regim de închiriere se efectuează în localitatea
transportul angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncă. de autorizare sau între aceasta şi orice altă localitate, cu obligaţia revenirii
(2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului conform
desfăşura pe teritoriul localităţii de autorizare sau între aceasta şi orice altă localitate de contractului.
pe raza judeţului respectiv. (4) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se
(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau efectuează de către transportatorii autorizaţi, precum şi de compartimentele sau
judeţene se realizează de către operatorii de transport rutier cu autobuze deţinute în serviciile de specialitate ale primăriei.
proprietate sau în baza unui contract de leasing pe bază de licenţe de transport şi caiete (5) Serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi, precum şi
de sarcini elaborate şi eliberate de primărie sau de consiliul judeţean, după caz, în serviciul de transport public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere
condiţiile stabilite prin Norme. sunt reglementate prin lege specială, ţinându-se seama de prevederile prezentei legi, de
(4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi de
trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii: prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi
a) se execută cu autobuze deţinute în proprietate, înmatriculate în judeţul completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.
respectiv, sau în baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulaţie
stabilite de către cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier; CAPITALUL III
b) se execută de către un operator de transport astfel cum este definit şi licenţiat Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual şi în regim de
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi taxi
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;
c) persoanele transportate se îmbarcă şi se debarcă în staţii stabilite special, în Art. 7. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim contractual se
locul unde îşi desfăşoară activitatea sau la domiciliu/ reşedinţă; organizează pentru a satisface nevoia de transport de mărfuri a persoanelor fizice sau
d) operatorul de transport rutier încasează de la beneficiarul transportului sau de la juridice denumite utilizatorii transportului.
cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilită în conformitate cu (2) Serviciul de transport public de mărfuri în regim contractual se realizează cu
prevederile contractului de transport încheiat între aceştia; îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
e) persoanele transportate se legitimează pe baza legitimaţiei de serviciu valabile. a) transportul se realizează cu vehicule sau ansambluri de vehicule a căror masă
(5) Conducătorul autobuzului este obligat să prezinte la controlul în trafic totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone, deţinute în proprietate de către
următoarele documente: transportatorul autorizat şi înmatriculate în judeţul respectiv sau în baza unui contract
a) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana care de leasing;
a angajat transportul şi operatorul de transport rutier; b) transportul se poate efectua în localitatea de autorizare sau între localitatea de
b) lista persoanelor transportate, ca anexă la contractul de transport; autorizare şi alte localităţi, în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional;
c) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei; c) transportul se efectuează de un transportator autorizat, pe bază de contract de
d) copia conformă a licenţei de transport; transport încheiat cu utilizatorul transportului;
e) alte documente prevăzute de legile în vigoare. d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat încasează, pe bază de
documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat aşa
SECŢIUNEA a 3-a cum a fost convenit în contractul de transport;
Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi şi de transport cu autoturisme e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care
în regim de închiriere utilizează şi vehicule de transport marfă a căror masă maximă totală autorizată nu

69 70
depăşeşte 3,5 tone. În acest caz, licenţa de transport este asimilată cu autorizaţia de d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la
transport. persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimaţii de călătorie, aprobat
(3) Conducătorul vehiculului pentru transport public de mărfuri este obligat să prin hotărâre de către autoritatea administraţiei publice respective.
prezinte la controlul în trafic următoarele documente: (3) Serviciul de transport public local de persoane cu vehicule pe cremalieră şi
a) copia conformă a autorizaţiei de transport, care se eliberează de către autoritatea altele asemenea se asimilează cu serviciul de transport public local de persoane pe
de autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport rutier deţinători ai unei licenţe de cablu.
transport, în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. e);
SECŢIUNEA a 2-a
b) contractul de transport;
Serviciul de transport public local de mărfuri cu tractoare cu remorci
c) actele însoţitoare ale mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;
d) alte documente stabilite prin legile în vigoare.
Art. 11. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri, efectuat cu tractoare
Art. 8. - (1) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim de taxi se
cu remorci, se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
organizează ca serviciu de utilitate publică în localitatea de autorizare şi între aceasta şi
a) transportul se realizează cu remorci sau semiremorci tractate de tractoare rutiere
orice altă localitate, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare
deţinute de transportatorul autorizat în proprietate, înmatriculate în judeţul respectiv,
după efectuarea fiecărei curse.
sau în baza unui contract de leasing;
(2) Serviciul de transport public local de mărfuri în regim de taxi este reglementat
b) transportul se realizează în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte
prin lege specială, ţinându-se seama de prevederile Legii nr. 51/2006 şi de prevederile
localităţi din judeţ ori din judeţele limitrofe;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări
c) transportul se realizează de către un transportator autorizat;
prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare.
d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează, pe
Art. 9. - Transportul public local efectuat cu vehicule în cadrul serviciului de
bază de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului
salubrizare, în cadrul serviciului de ambulanţă sau în cadrul altor servicii de transport
prestat, aşa cum a fost convenit între părţi;
public local care nu fac obiectul cap. IV este asimilat cu transportul public local de
e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care
mărfuri în regim contractual şi se poate realiza pe baza licenţei de transport sau a
utilizează şi tractoare cu remorci pentru transport marfă. În acest caz, licenţa de
autorizaţiei de transport, după caz.
transport este asimilată cu autorizaţia de transport.
(2) Conducătorul tractorului este obligat să prezinte la controlul în trafic
CAPITOLUL IV
următoarele documente:
Alte servicii de transport public local
a) copia conformă a autorizaţiei de transport, care se eliberează de autoritatea de
autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport deţinători ai unei licenţe de transport,
SECŢIUNEA 1
conform prevederilor alin. (1) lit. e);
Serviciul de transport public local de persoane pe cablu
b) documentul fiscal care atestă că serviciul de transport a fost plătit anticipat;
c) actele însoţitoare ale mărfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia,
Art. 10. - (1) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se
în condiţiile în care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodăria proprie a
organizează pentru a satisface nevoia de mobilitate a populaţiei în scop turistic, sportiv
utilizatorilor;
sau de agrement.
d) alte documente prevăzute de lege.
(2) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se realizează cu
îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
SECŢIUNEA a 3-a
a) transportul se realizează cu mijloace de transport specifice, cuplate la un cablu
Serviciul de transport public local de persoane şi mărfuri pe căile navigabile
aflat în mişcare;
interioare
b) transportul se efectuează de către transportatorii autorizaţi pe baza programelor
de transport întocmite de aceştia, aprobate de către consiliul local, consiliul judeţean
Art. 12. - (1) Serviciile de transport public local de persoane şi mărfuri pe căile
sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în a cărui rază de autoritate se găseşte
navigabile interioare, considerate servicii publice subvenţionate de transport, sunt
staţia de plecare;
reglementate în conformitate cu prevederile art. 2, cu prevederile Legii nr. 51/2006,
c) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în staţiile de plecare sau
precum şi ale altor reglementări în vigoare.
sosire, după caz;

71 72
(2) Serviciul de transport public local de persoane pe căile navigabile interioare se f) sistemul energetic de alimentare a reţelelor de contact electrice, staţii de
poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate, considerate servicii publice transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente reţelelor
subvenţionate de transport şi prin servicii de transport ocazionale. de contact;
(3) Programele de transport public de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel g) reţeaua de drumuri, tuneluri, căi navigabile, galerii şi staţii de metrou, precum şi
judeţean se realizează cu aprobarea consiliului local, consiliului judeţean sau a construcţii şi instalaţii aferente;
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. h) amenajări stradale, precum: staţii de îmbarcare-debarcare, puncte de vânzare a
legitimaţiilor de călătorie;
SECŢIUNEA a 4-a i) autogări şi terminale pentru îmbarcare, debarcare sau schimb de călători;
Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor j) gări fluviale.
funerare (3) Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de
persoane se înţeleg:
Art. 13. - (1) Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale a) autobuze - autovehicule destinate şi echipate pentru transportul de persoane şi al
destinate serviciilor funerare se realizează cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor bagajelor acestora, aşa cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
condiţii: 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu
a) transportul se realizează cu vehicule special amenajate deţinute de modificările ulterioare;
transportatorul autorizat în proprietate sau în baza unui contract de leasing; b) tramvaie;
b) transportul se efectuează în localitatea de autorizare sau între localitatea de c) troleibuze;
autorizare şi alte localităţi; d) trenuri de metrou;
c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe şi încasează de la e) mijloace specifice de transport, în cazul transportului pe cablu;
persoanele care au comandat executarea serviciului un tarif pe bază de document fiscal. f) autoturisme;
(2) Conducătorul vehiculului este obligat să prezinte la controlul în trafic g) nave de transport de pasageri sau mărfuri pe căile navigabile interioare.
următoarele documente: Art. 15. - Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului
a) copia conformă a autorizaţiei de transport, eliberată de autoritatea de autorizare; public local se pot afla în proprietatea publică sau privată a statului, a unităţilor
b) documentul fiscal care atestă că serviciul de transport respectiv a fost plătit administrativ-teritoriale ori în proprietatea unor persoane juridice de drept privat.
anticipat; Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare se
c) alte documente prevăzute de lege. evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.
CAPITOLUL V
Servicii de transport public local şi sisteme de transport public local de persoane CAPITOLUL VI
Autorităţi şi competenţe
Art. 14. - (1) Serviciile de transport public local se realizează prin intermediul
unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de transport, Art. 16. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene, precum şi Consiliul General al
formează sistemul de transport public local. Municipiului Bucureşti sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să
(2) Infrastructura tehnico-edilitară cuprinde: coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza
a) construcţii, instalaţii şi echipamente specifice pentru întreţinerea, repararea şi administrativ-teritorială a acestora, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public
parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, staţii de dacă acestea nu există.
spălare şi igienizare etc.; (2) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a stabili şi de a aplica
b) dispecerate şi dotări speciale de urmărire şi coordonare în trafic a vehiculelor de strategia pe termen mediu şi lung pentru extinderea, dezvoltarea şi modernizarea
transport, de intervenţie şi de depanare; serviciilor de transport public local, ţinând seama de planurile de urbanism şi
c) calea de rulare a tramvaielor şi a metroului; amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor
d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri şi elemente de susţinere, în şi de cerinţele de transport public local, evoluţia acestora, precum şi de folosirea
cazul transportului pe cablu; mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse şi emisii minime de noxe.
e) reţele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou şi pentru (3) Consiliile judeţene sunt obligate să înfiinţeze autorităţi judeţene de transport
transportul pe cablu; prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze

73 74
prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfăşurat i) acordarea de facilităţi şi subvenţii operatorilor de transport rutier şi
între localităţile judeţului, inclusiv în cazul în care acestea au înfiinţat o asociaţie de transportatorilor autorizaţi care efectuează transport public local de persoane, pentru
dezvoltare comunitară, precum şi să înfiinţeze societăţi de transport public judeţean de asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea şi încurajarea
persoane prin curse regulate necesare, dacă acestea nu există. dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare;
(4) Consiliile judeţene coordonează şi cooperează cu consiliile locale cu privire la j) autorizarea transportatorilor, denumiţi transportatori autorizaţi, astfel cum au
asigurarea şi dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate fost definiţi prin prezenta lege, pentru realizarea de către aceştia a serviciului de
de interes judeţean şi pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de transport public local, respectiv:
persoane la nivelul localităţilor. 1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie,
(5) Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele, conform legii, în troleibuze, trenuri de metrou;
vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport public local de persoane prin 2. transportul public local de persoane sau de mărfuri în regim de taxi;
curse regulate, precum şi pentru exploatarea în interes comun a sistemului de transport 3. transportul public local de persoane cu autoturisme în regim de închiriere;
public local de persoane prin curse regulate în condiţii stabilite prin prezenta lege şi 4. transportul public local de mărfuri în regim contractual;
prin Legea nr. 51/2006. 5. alte servicii de transport public local, cu excepţia transportului de mărfuri şi
Art. 17. - (1) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al persoane pe căile navigabile interioare care se realizează pe bază de licenţe de transport
Municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii: emise de Autoritatea Navală Română;
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi de mărfuri şi determinarea pe k) finanţarea sau, după caz, contractarea ori garantarea, în condiţiile legii, a
baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport public local, precum şi împrumuturilor pentru realizarea programelor de investiţii vizând dezvoltarea şi
anticiparea evoluţiei acestora; eficientizarea serviciilor de transport, precum şi înfiinţarea, reabilitarea, dezvoltarea,
b) stabilirea traseelor principale şi secundare şi a programelor de transport privind modernizarea şi extinderea sistemului de transport public local aparţinând
transportul public de persoane prin curse regulate şi atribuirea acestora odată cu patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale;
atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile prezentei legi; l) elaborarea şi aprobarea normelor locale şi a regulamentelor serviciilor de
c) actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de transport public local, cu consultarea asociaţiilor reprezentative profesionale şi
necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public patronale ale operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi, precum
interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi şi a organizaţiilor sindicale teritoriale din domeniu;
corelarea între modalităţile de realizare a serviciului de transport public local de m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de
persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi în regim de taxi, după caz; transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind
d) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, modalitatea de gestionare a serviciului;
extindere şi modernizare a sistemelor de transport public local, în condiţiile legii; n) stabilirea subvenţiei acordate de la bugetul local sau judeţean, după caz, pentru
e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea acoperirea diferenţei dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau
şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem de transport public local, aflat în transportatorul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv
proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale ori în administrarea încasate ca urmare a efectuării transportului;
autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a asociaţiilor de dezvoltare o) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor
comunitară; de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite
f) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene, ale Consiliului General al
aferentă sistemelor de transport public local într-o concepţie unitară, corelată cu Municipiului Bucureşti, după caz, ori prin lege.
programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/judeţelor, cu planurile de (2) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale
urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.
realizare a serviciilor respective şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare; (3) Împotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice
g) asocierea intercomunitară în condiţiile legii, în vederea realizării unor investiţii locale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios
de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de administrativ, în condiţiile legii.
transport public local, precum şi administrarea acestuia; Art. 18. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale, în raporturile cu operatorii
h) concesionarea, precum şi încheierea contractelor de atribuire a gestiunii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care efectuează serviciile de transport
serviciului de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare public local, au următoarele drepturi:
aferente din proprietatea publică sau privată a localităţilor;

75 76
a) să convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii b) monitorizează şi controlează respectarea de către operatorii de transport a
autorizaţi, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficienţe condiţiilor impuse prin licenţele de transport, precum şi prin reglementările legale în
apărute în executarea serviciilor respective; vigoare privind transportul rutier;
b) să analizeze, să verifice şi să aprobe documentaţiile justificative de ajustare a c) asigură corelarea programelor de transport de persoane judeţene cu programele
tarifelor de călătorie propuse de operatorii de transport rutier şi transportatorii de transport de persoane interjudetene şi internaţionale în vederea aprobării lor de către
autorizaţi în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei consiliile judeţene;
suportabilităţii costurilor pentru utilizatori; d) participă la comisiile paritare pentru atribuirea licenţelor de traseu pentru
c) să verifice şi să controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judeţene, în
public local; conformitate cu prevederile prezentei legi;
d) să actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, în e) elaborează, în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi ale legilor
conformitate cu cerinţele de transport; în vigoare, regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului
e) să sancţioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi în public local, cu excepţia transportului public pe căile navigabile interioare, a
cazul în care aceştia nu prestează serviciul la parametrii de performanţă, eficienţă şi transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului cu metroul;
calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul de sarcini. f) emite licenţe de traseu în transportul public judeţean de persoane prin curse
(2) În cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale regulate în baza hotărârilor comisiei paritare formate din reprezentanţii consiliului
transportatorilor autorizaţi, autorităţile administraţiei publice locale pot, după caz, judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv.
rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului şi/sau pot solicita motivat (3) A.N.R. are, în principal, următoarele atribuţii:
emitentului retragerea licenţei de transport sau a autorizaţiei, după caz. a) elaborează regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public pe căile
Art. 19. - Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele obligaţii faţă de navigabile interioare;
operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi: b) acordă licenţe de transport pentru operatorii de transport pe căile navigabile
a) să asigure un tratament egal şi nediscriminatoriu pentru toţi operatorii de interioare;
transport rutier şi transportatorii autorizaţi; c) avizează programele de transport de persoane întocmite de autorităţile
b) să asigure accesul operatorilor de transport rutier şi transportatorilor autorizaţi administraţiei publice respective.
pentru realizarea serviciilor de transport public local într-un mediu concurenţial şi (4) A.F.E.R. are, în principal, următoarele atribuţii:
transparent; a) elaborează regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public de
c) să reglementeze, prin norme locale, modul de organizare şi funcţionare a persoane cu trenurile de metrou;
fiecărui serviciu de transport public local; b) acordă licenţe de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou.
d) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor, altele decât cele publice, cu privire (5) A.N.R.S.C. are, în principal, următoarele atribuţii:
la activitatea operatorilor de transport rutier şi a tranportatorilor autorizaţi; a) reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autori-zare din cadrul
e) să asigure finanţările convenite prin reglementările privind modalitatea de administraţiei publice locale, judeţene sau a Consiliului
gestiune a serviciilor, dacă este cazul; General al Municipiului Bucureşti;
f) să respecte obligaţiile pe care şi le-au asumat prin contractele de atribuire a b) elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizaţiilor de
gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investiţiilor realizate de operatorii de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi norme-cadru
transport rutier şi transportatorii autorizaţi din fonduri proprii. privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, stabileşte indicatorii de
Art. 20. - (1) Autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru performanţă şi modalităţile de evaluare a serviciilor de transport public local;
domeniul serviciilor de transport public local sunt Autoritatea Rutieră Română, c) elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor
Autoritatea Navală Română şi Autoritatea Feroviară Română din cadrul Ministerului specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autorităţi de
Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare A.R.R., A.N.R. şi, autorizare, cât şi ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al
respectiv, A.F.E.R., precum şi Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile preşedintelui A.N.R.S.C.;
Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C. d) autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor
(2) A.R.R. are, în principal, următoarele atribuţii: judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi ale asociaţiilor de
a) acordă operatorilor de transport rutier licenţe de transport, în conformitate cu dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizaţi;
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi e) monitorizează şi sancţionează abaterile din activitatea autorităţilor
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare; administraţiei publice locale, a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi,

77 78
cu privire la: consiliile locale, de consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului
1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului; Bucureşti, după caz.
2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în (3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptată, activităţile specifice serviciului
conformitate cu normele-cadru. de transport public local se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile
(6) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene sunt autorităţi de regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate de autorităţile locale de
reglementare în domeniul transportului public local şi prin autorităţile de autorizare îşi transport şi aprobate prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene şi ale
exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza regulamentului-cadru
modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, al serviciului de transport public local, elaborat de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după
atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006 şi prin prezenta lege. caz.
(7) Autorităţile locale sau judeţene de reglementare realizează regulamente de (4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza în conformitate cu
organizare şi funcţionare a fiecărui serviciu de transport public local, în conformitate prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii
cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi şi cu alte reglementări serviciilor de transport public local.
în vigoare. (5) Bunurile şi elementele componente ale sistemelor de transport local aflate în
(8) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor prezentei legi, domeniul public sau privat al administraţiei publice respective vor putea fi date în
prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Primăria Municipiului exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor de transport sau
Bucureşti înfiinţează, pe aria sa de competenţă administrativ-teritorială, în cadrul transportatorilor autorizaţi cărora li s-a atribuit gestiunea serviciului.
aparatului propriu, Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti ca autoritate (6) Atribuirea bunurilor şi a elementelor componente ale sistemelor de transport
locală de transport, denumită în continuare A.M.T.B., care are atribuţii şi obligaţii menţionate la alin. (5) se face prin gestiune delegată, încheindu-se un contract de
stabilite de A.N.R.S.C., în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale Legii nr. concesiune, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
51/2006, precum şi următoarele obligaţii:
a) coordonarea unitară a serviciului de transport public local la nivelul SECŢIUNEA a 2-a
municipiului Bucureşti; Gestiunea directă
b) gestionarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare, aferente sistemului
de transport public local; Art. 22. - (1) În cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale îşi
c) administrarea activităţii de transport cu trenurile de metrou, în conformitate cu asumă nemijlocit prestarea serviciului de transport public local şi toate sarcinile şi
prevederile stabilite prin hotărâre de Guvern; responsabilităţile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea,
d) elaborarea şi supunerea spre aprobare Consiliului General al Municipiului finanţarea şi controlul funcţionării serviciului de transport public local, precum şi
Bucureşti a strategiilor şi a programelor de dezvoltare şi modernizare a serviciilor de administrarea sistemului de utilităţi publice aferente.
transport public local şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente. (2) Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de transport
rutier care sunt structuri proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene,
CAPITOLUL VII ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale asociaţiilor de dezvoltare
Administrarea serviciilor de transport public local comunitară înfiinţate în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, şi care sunt
deţinătoare de licenţe sau autorizaţii de transport.
SECŢIUNEA 1 (3) Gestiunea directă se realizează prin hotărâri ale consiliilor locale, ale
Dispoziţii generale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind
atribuirea şi darea în administrare a serviciului.
Art. 21. - (1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea
acestora în următoarele modalităţi: SECŢIUNEA a 3-a
a) gestiune directĂ; Gestiunea delegată
b) gestiune delegată;
c) alte modalităţi stabilite prin prezenta lege. Art. 23. - (1) Gestiunea delegată este forma de atribuire prin concesionare a
(2) Alegerea modalităţii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, serviciului de transport public local prin care autorităţile administraţiei publice locale
în condiţiile prezentei legi, precum şi ale Legii nr. 51/2006, prin hotărâre adoptată de transferă unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi
cu capital public, privat sau mixt sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la

79 80
prestarea propriu-zisă a serviciului, precum şi la exploatarea, întreţinerea, reabilitarea mijloacelor de transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, dar
şi modernizarea bunurilor proprietate publică aferente sistemului de transport public nu mai mult de:
local, în baza unui contract de delegare a gestiunii. a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;
(2) În cadrul unei localităţi, al unei asociaţii de dezvoltare comunitară sau al unui b) 10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze şi mijloacele de
judeţ, serviciul de transport public local va fi atribuit în gestiune delegată prin hotărâre transport pe cablu;
a consiliului local, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului c) 5 ani pentru transportul fluvial;
Bucureşti, respectiv, a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz. d) 5 ani pentru transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.
Art. 24. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu (2) Pe durata contractului de delegare a gestiunii, în conformitate cu atribuţiile ce
autovehicule sau nave, se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele
autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, după caz, la care autoritatea de privind adoptarea politicilor şi strategiile proprii de dezvoltare a serviciului şi a
autorizare eliberează pentru fiecare mijloc de transport stabilit câte o copie conformă a sistemului de transport public local, precum şi dreptul de a supraveghea şi controla
acestora, precum şi licenţele de traseu în conformitate cu condiţiile de concesionare, modul de desfăşurare a serviciului cu privire la:
prin licitaţie, a serviciului preluate prin contractul de atribuire a gestiunii. a) respectarea şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de operatorii de
(2) Serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autoturisme în regim transport rutier sau de transportatorii autorizaţi;
de taxi se realizează prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizaţiei de b) derularea ritmică a serviciului, respectarea traseelor prevăzute şi a orarelor
transport, la care autoritatea de autorizare eliberează pentru fiecare mijloc de transport zilnice şi săptămânale;
stabilit câte o copie conformă a acesteia în conformitate cu condiţiile de concesionare, c) dezvoltarea şi modernizarea sistemului de transport public local, precum şi
prin licitaţie, a serviciului, preluate prin contractul de atribuire a gestiunii. Atribuirea modul de administrare, exploatare şi menţinere în funcţiune a acestuia;
serviciului de transport de persoane pe cablu sau altele asemenea se realizează prin d) respectarea procedurilor de formare, stabilire şi ajustare periodică a tarifelor
aceeaşi procedură de atribuire. pentru serviciul de transport public local.
(3) Celelalte servicii de transport public local se realizează pe baza autorizaţiei de
transport sau a licenţei de transport, după caz, la care autoritatea de autorizare CAPITOLUL VIII
eliberează copii conforme ale acestora, conform solicitării deţinătorilor, în funcţie de Operatori şi utilizatori
numărul de mijloace de transport utilizate conform declaraţiei pe propria răspundere.
Art. 25. - Concesionarea serviciului de transport public local se face prin contract SECŢIUNEA 1
de delegare a gestiunii şi cu respectarea procedurii de delegare a gestiunii, potrivit Operatorii serviciului de transport public local
dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.
Art. 26. - Conţinutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin Art. 29. - (1) Serviciul de transport public local poate fi atribuit pentru executare,
documentaţia delegării gestiunii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. în gestiune directă sau delegată, operatorilor de transport rutier deţinători de licenţe de
Art. 27. - (1) În cazul operatorilor de transport rutier prevăzuţi la art. 30 alin. (2) transport eliberate sau recunoscute de A.R.R., A.F.E.R. şi A.N.R., după caz, sau
lit. a) şi b) şi al transportatorilor autorizaţi prevăzuţi la art. 30 alin. (3) lit. a) şi b), transportatorilor autorizaţi deţinători ai unei autorizaţii de transport de persoane sau de
delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie în mod direct mărfuri, eliberată, în condiţiile legii, de către autoritatea administraţiei publice locale,
acestora, fără licitaţie, prin contract de delegare a gestiunii. numită în acest caz autoritate de autorizare.
(2) În cazul în care după încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciul (2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii să încheie cu terţi
de transport public local sau judeţean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi contracte de subdelegare a activităţilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.
trasee sau prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite după cum (3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de către titularul acestora unei
urmează: alte societăţi nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul
a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau divizării, fuzionării sau înfiinţării ca filială a societăţii titularului, cu aprobarea
transportatorilor autorizaţi care deservesc traseele iniţiale; autorităţilor publice locale respective, cu respectarea condiţiilor iniţiale de atribuire a
b) traseele noi vor fi atribuite prin concesionare şi contracte de delegare a gestiunii gestiunii.
conform prevederilor prezentei legi. Art. 30. - (1) Pot executa transport public local de persoane şi de mărfuri
Art. 28. - (1) Durata delegării gestiunii serviciului de transport public local se operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi.
stabileşte prin contracte de delegare a gestiunii de către autorităţile administraţiei (2) Operatorii de transport rutier sunt deţinători ai licenţelor de transport eliberate
publice locale şi trebuie să fie corelată cu durata medie de amortizare a tuturor de A.R.R. în condiţiile legii. Aceştia pot fi:

81 82
a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de Art. 31. - În cazul în care un operator de transport efectuează atât transport rutier
asociaţiile de dezvoltare comunitară, deţinătoare de licenţe de transport valabile; public de persoane prin curse regulate locale şi judeţene, interjudeţene sau
b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor internaţionale, pentru transportul local sau judeţean, după caz, operatorul de transport
autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate rutier va ţine o evidenţă separată a activităţilor desfăşurate, cu contabilitate distinctă
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este pentru fiecare serviciu prestat, astfel încât activităţile sale, conform licenţelor de
deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar de către transport obţinute, să poată fi evaluate, monitorizate şi controlate.
unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de licenţe de transport valabile; Art. 32. - (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport rutier şi ale
c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de licenţe de transportatorilor autorizaţi care desfăşoară activităţi de transport public local se prevăd,
transport valabile; potrivit Legii nr. 51/2006, în regulamentele şi caietele de sarcini ale serviciilor de
d) compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale transport public local aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, anexate la
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară hotărârile de dare în administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii
cu sau fără personalitate juridică, aşa cum sunt definite la art. 22 alin. (2). aprobate prin hotărâri de atribuire.
(3) Transportatorii autorizaţi sunt transportatorii care deţin autorizaţii de transport (2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care îşi desfăşoară
eliberate de către autoritatea de autorizare, care este compartimentul sau serviciul activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul să întrerupă
specializat de transport local din subordinea primăriei, a consiliului judeţean sau a prestarea serviciului de transport public local în cazul nerespectării obligaţiilor
Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. Aceştia pot fi: contractuale de către autorităţile administraţiei publice locale, cu obligaţia de a notifica
a) societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, întreruperea prestării serviciului în termenul şi condiţiile prevăzute prin contractul de
deţinătoare de autorizaţii de transport valabile; delegare a gestiunii.
b) societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor Art. 33. - (1) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi care
autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate execută transport public local şi care sunt organizaţi ca societăţi comerciale cu capital
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este social aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale pot fi privatizaţi, în condiţiile legii,
deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar, de către numai pe baza hotărârii consiliului local, a consiliului judeţean, a Consiliului General
unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de autorizaţii de transport al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.
valabile; (2) Privatizarea operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizaţi,
c) societăţi comerciale cu capital social privat sau mixt, deţinătoare de autorizaţii prevăzuţi la alin. (1), precum şi vânzarea bunurilor din domeniul privat al unităţilor
de transport valabile; administrativ-teritoriale aferente sistemelor de transport public local se fac numai în
d) persoane fizice sau asociaţii familiale autorizate să presteze transport public cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor, realizate în condiţiile legii.
local de mărfuri sau de persoane, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile. Art. 34. - (1) În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin, operatorii
(4) Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune directă de transport rutier şi transportatorii autorizaţi trebuie să asigure:
compartimentele sau serviciile specializate prevăzute la alin. (2) lit. d). a) dotarea şi asigurarea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de
(5) Pot presta serviciu de transport public local în regim de gestiune delegată mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii;
operatorii de transport rutier prevăzuţi la alin. (2) lit. a)-c) şi transportatorii autorizaţi b) respectarea capacităţilor de transport şi a programelor de transport impuse prin
cu respectarea prevederilor legale privind încheierea contractului de delegare a contractul de atribuire a gestiunii;
gestiunii. c) menţinerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalaţiilor auxiliare
(6) Pot presta serviciu de transport public local în gestiune delegată, cu contract de şi a curăţeniei.
delegare a gestiunii fără licitaţie, prin acordarea directă, operatorii de transport rutier (2) Operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi care efectuează
prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b) şi transportatorii autorizaţi prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi transport public local au următoarele obligaţii:
b). a) să respecte obligaţiile stabilite prin contractele de atribuire a gestiunii, prin
(7) Pierderea valabilităţii licenţei de transport de către operatorii de transport rutier caietul de sarcini, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, precum
sau a valabilităţii autorizaţiei de transport de către transportatorii autorizaţi are drept şi prin prevederile prezentei legi;
consecinţă pierderea calităţii de operator de transport rutier, respectiv de transportator b) să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale informaţiile solicitate şi să
autorizat, şi anularea hotărârii de dare în administrare a serviciului ori anularea de asigure accesul la toate informaţiile necesare, în vederea verificării şi evaluării
drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului, după caz. funcţionării şi dezvoltării serviciului de transport public local.

83 84
SECŢIUNEA a 2-a e) să aibă un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de
Utilizatorii serviciului de transport public local servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.

Art. 35. - (1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public CAPITOLUL IX
local persoane fizice sau juridice. Licenţe şi autorizaţii
(2) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt următoarele:
a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de Art. 36. - (1) Acordarea autorizaţiilor de transport pentru executarea transportului
transport public local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public local se face de către autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-
de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judeţean şi cadru de acordare a autorizaţiilor.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare (2) Autoritatea de autorizare acordĂ autorizaţia de transport pe baza examinării şi
comunitară, după caz; evaluării experienţei transportatorului, a capacităţii sale profesionale, a onorabilităţii, a
b) utilizatorii au dreptul de acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de capabilităţii economico-financiare, a capacităţii şi dotării tehnice necesare pentru
transport public local. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului.
comunica informaţii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura (3) Pentru obţinerea autorizaţiilor de transport, transportatorii sunt obligaţi să
tarifară şi la clauzele contractuale care sunt de interes public; depună următoarele documente:
c) hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale Consiliului General a) certificatul de înregistrare la registrul comerţului, în calitate de transportator;
al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public local vor fi aduse la b) declaraţie pe propria răspundere privind perioadele în care a mai executat
cunoştinţa utilizatorilor; transport public local, menţionându-se cazul în care a avut suspendarea sau interdicţia
d) utilizatorii au dreptul să conteste hotărârile consiliilor locale, ale consiliilor de a efectua serviciul respectiv;
judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în vederea c) copia certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, astfel
prevenirii sau reparării unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, în cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu
condiţiile legii; modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, şi dovada
e) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, despăgubiri sau compensaţii că persoana desemnată este angajat al transportatorului. În cazul persoanelor fizice sau
pentru daunele provocate lor de către operatorii de transport rutier sau transportatorii al asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie
autorizaţi prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a persoană fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
gestiunii; d) scrisoare de bonitate financiară eliberată de o bancă;
f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate e) declaraţie pe propria răspundere privind faptul că nu este implicat în niciun
în efectuarea serviciilor de transport public local şi să facă propuneri vizând înlăturarea dosar penal privind infracţiuni de natură comercială, privind nerespectarea condiţiilor
acestora; de plată şi angajare a personalului, precum şi pentru încălcarea prevederilor legale
g) să renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; privind efectuarea transporturilor;
h) să fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale f) declaraţie pe propria răspundere prin care se menţionează mijloacele de
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi transport deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, pe care doreşte să
reglementărilor privind serviciul de transport public local; le utilizeze în executarea serviciului de transport public local;
i) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, g) declaraţie pe propria răspundere privind baza materială pe care o deţine în
persoane fizice, beneficiază, în condiţiile legii, de facilităţi. proprietate sau în baza unui contract de închiriere.
(3) Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt: Art. 37. - (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a
a) să deţină legitimaţii de călătorie valabile sau alte documente de transport serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se finalizează prin
stabilite prin lege; eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier sau transportatorilor
b) să achite costul legitimaţiilor de călătorie valabile pentru călătoriile pe care le autorizaţi respectivi.
efectuează, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; (2) Odată cu aprobarea programului de transport public local sau judeţean de
c) să achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenurile
baza contractelor; de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al
d) să nu aducă prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în gestiune,
privat;

85 86
pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga reţea de trasee, pe (2) Dovada atribuirii serviciului de transport public local o reprezintă copia
grupe de trasee şi pe trasee. conformă a autorizaţiei de transport sau a licenţei de transport, emisă de autoritatea de
(3) În cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca deţinut în proprietate sau în baza unui
curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau contract de leasing, utilizat în realizarea transportului conform prevederilor
transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă contractului de atribuire. Fac excepţie, în ceea ce priveşte obligaţia deţinerii copiei
atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi conforme, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou şi transportul pe cablu.
va încheia, după caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a (3) În cazul impunerii unui număr limitat de autovehicule în efectuarea unui
gestiunii, cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, serviciu de transport public local, prioritatea eliberării copiilor conforme ale
desemnaţi câştigători. autorizaţiei de transport se dă pentru vehiculele deţinute în următoarea ordine:
(4) În cazul transportului public local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, a) vehicule deţinute în proprietate;
trenuri de metrou sau al transportului pe cablu, nu se vor emite licenţe de traseu, b) vehicule deţinute în baza unui contract de leasing.
traseele respective fiind menţionate în contractele de atribuire a gestiunii. (4) În cazul unui operator de transport rutier care deţine vehicule exceptate de la
(5) În situaţia prevăzută la alin. (3), în contractele de atribuire a gestiunii prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi
serviciului de transport public local se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, şi care pot fi utilizate la
legitimaţiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport efectuarea serviciului de transport public local, copia conformă a autorizaţiei de
rutier sau transportatorii autorizaţi, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun. transport se eliberează în baza licenţei de transport deţinute.
(6) În cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mulţi (5) În cazul serviciului de transport public în regim de taxi, copia conformă a
operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători, între autorizaţiei de transport care conţine numărul de atribuire şi numărul de circulaţie ale
aceştia şi autoritatea administraţiei publice locale se va încheia un contract de autovehiculului reprezintă autorizaţia taxi a vehiculului respectiv.
distribuire a încasărilor provenite din vânzarea legitimaţiilor de călătorie individuale cu (6) Autorizaţia de transport şi copia conformă se eliberează pentru o perioadă de
valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în cel mult 5 ani, putând fi prelungite, la cerere, cu verificarea îndeplinirii condiţiilor
care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecărui operator de transport rutier sau iniţiale de emitere.
transportator autorizat. (7) În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale,
(7) Legitimaţiile de călătorie individuale au regimul stabilit în conformitate cu autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenţa
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi pentru fiecare traseu local sau judeţean pe care aceştia execută transportul, în
completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare. conformitate cu contractele încheiate cu beneficiarii de transport. Durata licenţei de
(8) O licenţă de traseu conţine toate cursele care se efectuează pe traseul respectiv, traseu este conformă cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.
conform programului de transport adoptat. Art. 39. - (1) Autorizaţia de transport se retrage de către autoritatea de autorizare
(9) Licenţele de traseu pentru transportul public local de persoane realizat prin în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la
curse regulate se eliberează de către autoritatea de autorizare pe baza hotărârii baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând
consiliului local, consiliului judeţean sau Consiliului General al Municipiului informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În caz de
Bucureşti, după caz, de dare în administrare sau a hotărârii de atribuire în gestiune retragere a licenţei de transport sau a autorizaţiei de transport, copiile conforme ale
delegată a serviciului de transport public local fără licitaţie, precum şi a deciziei de acestora şi licenţele de traseu au acelaşi regim.
acordare a gestiunii delegate realizate în urma licitaţiilor. Valabilitatea licenţelor de (2) Copiile conforme ale licenţei de transport sau ale autorizaţiei de transport se
traseu este de maximum 3 ani. suspendă de către autoritatea de autorizare în cazul săvârşirii unor abateri grave sau
(10) În cazul transportului public judeţean de persoane realizat prin curse regulate repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la
licenţa de traseu se atribuie pe baza hotărârii comisiei paritare formate din reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului.
reprezentanţii consiliului judeţean şi reprezentanţii agenţiei A.R.R. din judeţul (3) Licenţa de traseu se retrage cu o notificare prealabilă de 60 de zile, în cazul
respectiv şi se emite de către agenţia A.R.R. unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. În intervalul de 60 de zile,
Art. 38. - (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată a serviciului de transport autorităţile administraţiei publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv în
public local pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale se face numai pe baza gestiune altui operator de transport rutier.
autorizaţiei de transport deţinute de transportatorii autorizaţi sau a licenţei de transport Art. 40. - Licenţa de transport, licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile
deţinute de operatorii de transport rutier. conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator

87 88
autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării
deţinute activităţi de transport public. legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor sau ale judeţelor, după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare
CAPITOLUL X către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.
Finanţarea serviciului de transport public local de persoane (3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor
alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea transportului public local pe
Art. 41. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital necesare pentru traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin
efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, în conformitate
asigură din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizaţi. cu prevederile legale în vigoare.
(2) Veniturile operatorilor de transport rutier şi ale transportatorilor autorizaţi se Art. 43. - Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului
formează din încasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite în continuare de transport public local de persoane se precizează în hotărârile de dare în administrare
taxe de călătorie, reprezentând contravaloarea serviciului prestat, şi/sau din subvenţii a serviciului, respectiv în contractele de delegare a gestiunii şi trebuie să ţină seamă de
de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, calculate ca diferenţă de tarif, în condiţiile următoarele reguli:
legii. a) tarifele şi subvenţiile încasate de operatorul de transport rutier sau de
(3) Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciilor de transport transportatorul autorizat în urma prestării serviciului de transport public local de
public local, provenite din subvenţii de la bugetul local, se prevăd în bugetele locale şi persoane trebuie să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de
se aprobă odată cu acestea prin hotărâri ale consiliilor locale, ale consiliilor judeţene întreţinere şi exploatare a sistemului de transport public local respectiv;
sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor
(4) Sursele de finanţare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de de consum, prin hotărâre a consiliilor locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului
investiţii publice ale unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport General al Municipiului Bucureşti, după caz;
public local de persoane, se asigură potrivit Legii nr. 51/2006. c) condiţiile care generează modificarea tarifelor sau a subvenţiilor, precum şi
(5) Finanţarea investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi/sau procedurile specifice aplicate pentru astfel de situaţii se prevăd în contractele de
dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale, atribuire a gestiunii;
din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotărârilor consiliilor locale, ale d) modificarea tarifelor sau a subvenţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor
consiliilor judeţene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale locale, consiliilor judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după
Guvernului, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice, caz.
respectiv finanţele publice locale, şi a legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice. Art. 44. - Nivelul tarifelor aplicate de către operatorii de transport sau
(6) În cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investiţiilor pentru transportatorii autorizaţi în transportul public local de persoane prin curse regulate sau
reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor de transport public local de în regim de taxi vor constitui criterii de acordare a gestiunii serviciului respectiv, prin
persoane, finanţate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale concesionare.
transportatorilor autorizaţi, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului
de delegare a gestiunii. În contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini CAPITOLUL XI
categoriile de bunuri şi se va preciza modul de repartiţie a bunurilor de retur sau a Răspunderi şi sancţiuni
bunurilor de preluare realizate până la încetarea, din orice cauză, a contractului de
delegare a gestiunii serviciului, precum şi eventualele despăgubiri. Art. 45. - (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea
Art. 42. - (1) Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.
care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la legitimaţiile de călătorie individuale se (2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei,
asigură din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituţii stabilite persoanele fizice, care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără
prin lege. titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de
(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de
de călătorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate transport.
pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judeţene sau de 3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor funcţionarii publici răspunzători pentru următoarele fapte:
dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul

89 90
a) neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a prevederilor privind atribuirea j) nerespectarea prevederilor art. 32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor şi
gestiunii serviciului şi a licenţelor de traseu; caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;
b) nerespectarea prevederilor art. 19 privind obligaţiile asumate de autorităţi prin k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligaţiile operatorilor de transport şi
contractele de atribuire a gestiunii; transportatorilor autorizaţi în realizarea serviciilor de transport public local;
c) nerespectarea prevederilor art. 20 privind atribuţiile autorităţilor de l) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (7) privind regimul legitimaţiilor de
reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local; călătorie;
d) nerespectarea prevederilor art. 36 privind acordarea autorizaţiilor de transport; m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de către un operator de
e) nerespectarea prevederilor art. 39 privind retragerea sau suspendarea transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de
autorizaţiilor de transport. transport sau transportator autorizat.
(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 (8) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (2)-(7) şi aplicarea sancţiunilor se
lei, operatorii economici care nu au inscripţionat în mod corespunzător mijloacele de fac de către împuterniciţii primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către
transport folosite pentru transportul în cont propriu. primarul general al municipiului Bucureşti, de către preşedinţii consiliilor judeţene şi
(5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 de către persoanele împuternicite de aceştia, după caz.
lei, conducătorul auto, pentru următoarele fapte: (9) Consiliile locale, consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr.
alin. (2) şi ale art. 13 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
corespunzătoare; prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) privind respectarea punctelor de constituie contravenţii în domeniul serviciului de transport public local, altele decât
îmbarcare/debarcare a călătorilor. cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale.
(6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 Art. 46. - Contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2)-(7) le sunt aplicabile
lei, funcţionarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
sancţionarea operatorilor economici care nu prestează serviciile la parametrii de contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
performanţă la care s-au obligat. modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor ale art. 28.
(7) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000
lei, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte: CAPITOLUL XII
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condiţiile în care se execută Dispoziţii tranzitorii şi finale
transportul public local de persoane prin curse regulate;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) şi ale lit. d) a alin. (4) privind Art. 47. - (1) Operatorii economici care execută transport public local, activi la
condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate data intrării în vigoare a prezentei legi, şi care nu deţin licenţă de transport în condiţiile
speciale; legii sunt obligaţi să solicite şi să obţină eliberarea acesteia până la data de 31
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) privind condiţiile în care se execută decembrie 2007.
transportul public de mărfuri în regim contractual; (2) Licenţele de transport valabile la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi
d) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) privind condiţiile în care se execută menţin valabilitatea până la data expirării acestora, fără posibilitatea prelungirii, în
transportul de persoane pe cablu; cazul în care îşi pot desfăşura activitatea numai în calitate de transportatori autorizaţi
e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) privind condiţiile în care se execută conform prevederilor prezentei legi.
transportul de mărfuri cu tractoare cu remorci; Art. 48. - (1) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul
f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind condiţiile în care se execută Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi
transportul realizat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare; A.N.R.S.C., după caz, vor elabora şi vor aproba prin ordin al ministrului, respectiv al
g) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii; preşedintelui autorităţii, reglementările stabilite prin prezenta lege cuprinse în
h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa domeniile lor de activitate, precum şi normele de aplicare a prezentei legi.
transport public local de persoane sau de mărfuri; (2) Până la emiterea normelor şi regulamentelor prevăzute de prezenta lege, rămân
i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidenţierea distinctă în contabilitate în vigoare prevederile normelor existente.
pentru fiecare activitate desfăşurată; (3) În cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor de transport public
local cărora le-a fost delegată gestiunea serviciului anterior intrării în vigoare a

91 92
prezentei legi, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza
prevederilor prezentei legi sau îl vor rezilia organizând o nouă procedură de delegare a
gestiunii, în scopul desemnării unui nou operator de transport rutier sau transportator
autorizat. ORDIN NR. 353
Art. 49. - (1) Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public din 23 noiembrie 2007
local, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc
efectele potrivit clauzelor contractuale, până la expirarea acestora, dar nu mai mult de pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport
termenul maxim stabilit prin prezenta lege. public local nr. 92/2007
(2) Eventualele clauze ale contractelor de atribuire a gestiunii, referitoare la
posibilitatea prelungirii acestora, se anulează; pentru atribuirea serviciului este Emitent: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI
necesară organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii, potrivit prevederilor ADMINISTRATIVE
prezentei legi. Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007
(3) Operatorii economici care execută servicii de transport public fără a avea
contracte de atribuire a gestiunii valabile pot executa aceste servicii până la data de 31 Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) şi ale art. 48 alin. (1) din
decembrie 2007, termen după care autorităţile administraţiei publice locale sunt Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,
obligate să încheie contractele de atribuire a gestiunii corespunzătoare. în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.
Art. 50. - Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi
Oficial al României, Partea I. Reformei Administrative,
Art. 51. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanta
Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, ministrul internelor şi reformei administrative emite urmãtorul ordin:
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001,
Art. 1. - Se aprobã Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 284/2002.
public local nr. 92/2007, prevãzute în anexa care face parte integrantã din
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prezentul ordin.
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Art. 2. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU p. Ministrul internelor şi reformei administrative,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 23 noiembrie 2007.


Bucureşti, 10 aprilie 2007. Nr. 353.
Nr. 92.

93 94
ANEXĂ Bucureşti, dupã caz, au urmãtoarele atribuţii cu privire la serviciile de transport public
local de persoane prin curse regulate sau speciale:
NORME a) sã evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate
asupra cerinţelor de transport public local, în prezent şi pentru o perioadã de minimum
de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
5 ani;
CAPITOLUL I b) sã stabileascã traseele principale şi secundare, precum şi autogãrile şi staţiile
Dispoziţii generale publice aferente acestora;
c) sã stabileascã şi sã aprobe programele de transport public local de persoane prin
Art. 1. - Serviciul de transport public local trebuie sã asigure cerinţele de curse regulate, precum şi capacitãţile de transport necesare;
deplasare a cetãţenilor în interiorul comunei, oraşului/municipiului sau judeţului, în d) sã stabileascã modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului
funcţie de cererea de transport şi de capacitatea disponibilã. de transport public local sau judeţean de persoane, dupã caz;
Art. 2. - Modul de organizare şi funcţionare a serviciilor de transport public local e) sã actualizeze periodic traseele şi programele de transport cuprinse în caietul de
de persoane are ca obiective: sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexã la regulamentul
a) asigurarea competiţiei dintre operatori şi deschiderea pieţei; pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora în funcţie de
b) creşterea calitãţii şi eficienţei serviciului de transport public local de persoane; cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean,
c) asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte delegarea gestiunii serviciului de internaţional, feroviar, aerian sau naval;
transport public local de persoane şi stabilirea tarifelor; f) sã organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii
d) creşterea siguranţei în exploatare şi asigurarea continuitãţii serviciului de serviciilor de transport public local de persoane şi a infrastructurii tehnico-edilitare
transport public local de persoane. aferente sau din proprietatea publicã ori privatã a localitãţilor.
Art. 3. - (1) Consiliile judeţene sunt obligate sã înfiinţeze, prin hotãrâre, autoritãţi Art. 5. - Programele de transport trebuie sã asigure dezvoltarea echilibratã şi
judeţene de transport, prin care sã asigure, sã organizeze, sã reglementeze, sã eficientã, într-un mediu concurenţial real, a tuturor tipurilor de transport public local de
coordoneze şi sã controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane persoane, stimulându-se folosirea tipurilor de mijloace de transport care asigurã grade
prin servicii regulate, desfãşurat între localitãţile judeţului, inclusiv în cazul în care de poluare scãzute.
acestea au înfiinţat o asociaţie în conformitate cu prevederile Legii serviciilor Art. 6. - (1) Accesul autovehiculelor în staţiile publice este gratuit şi
comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006, precum şi sã înfiinţeze societãţi de transport nediscriminatoriu pentru operatorii de transport rutier cãrora li s-au atribuit trasee,
public judeţean de persoane prin curse regulate necesare, dacã acestea nu existã. conform graficelor de circulaţie.
(2) Consiliile locale sunt obligate sã înfiinţeze, prin hotãrâre, un compartiment sau (2) Accesul autovehiculelor în autogarã este nediscriminatoriu pentru operatorii de
un serviciu specializat de transport local în subordinea primãriei comunei, transport rutier cãrora li s-au atribuit trasee, conform graficelor de circulaţie.
oraşului/municipiului, care reprezintã autoritatea de autorizare pentru serviciile de (3) Încheierea contractelor între deţinãtorii de autogarã şi operatorii de transport
transport public local. rutier privind accesul în autogarã nu poate fi condiţionatã de efectuarea unor servicii
(3) Primãria Municipiului Bucureşti va înfiinţa prin hotãrâre a Consiliului General suplimentare sau pe care operatorul de transport rutier nu le solicitã.
al Municipiului Bucureşti, pe aria sa de acoperire administrativ-teritorialã, în cadrul
aparatului propriu, Autoritatea Metropolitanã de Transport Bucureşti. SECŢIUNEA 1
(4) Autorizarea autoritãţilor de transport se face de cãtre Autoritatea Naţionalã de Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, în conformitate cu autobuze
Regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de
transport din cadrul administraţiei publice locale atât ca autoritãţi de autorizare, cât şi Art. 7. - Programul de transport local prevãzut în caietul de sarcini al serviciului
ca operatori de transport rutier. de transport public local de persoane, anexã la regulamentul pentru efectuarea
(5) Unitãţile administrativ-teritoriale se pot asocia în conformitate cu prevederile transportului public local, se întocmeşte şi se aprobã de cãtre autoritatea administraţiei
Legii nr. 51/2006, pentru organizarea în comun a transportului public de persoane. publice locale pentru o perioadã de maximum 6 ani.
Art. 8. - Autoritãţile administraţiei publice locale elibereazã pentru traseele
CAPITOLUL II cuprinse în programul de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe
Servicii de transport public local de persoane de traseu însoţite de caietul de sarcini aferent acestora.
Art. 9. - În perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat
Art. 4. - Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului

95 96
prin hotãrâre a consiliului local, astfel: nr. 2 la prezentele norme.
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor Art. 12. - În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de
capete de traseu; transport rutier trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul pentru
b) prin introducerea de noi trasee; efectuarea transportului public local, în caietul de sarcini al serviciului de transport
c) prin modificarea numãrului de curse de cãtre autoritatea localã de transport; public local, întocmit de cãtre autoritatea administraţiei publice locale, precum şi în
d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie; contractul de delegare a gestiunii.
e) prin introducerea de staţii noi; Art. 13. - (1) În cazul în care contractul de delegare a gestiunii se reziliazã,
f) prin eliminarea de staţii, la solicitarea operatorului de transport rutier; licenţele de traseu se vor retrage cu o notificare prealabilã de 60 de zile.
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în douã şedinţe de atribuire. (2) În intervalul prevãzut la alin. (1) autoritatea administraţiei publice locale va
Art. 10. - (1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.
atribuie de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale pe bazã de hotãrâri de dare în Art. 14. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se
administrare sau de atribuire în gestiune delegatã sau prin alte modalitãţi prevãzute de comunicã de cãtre operatorul de transport rutier autoritãţii administraţiei publice locale,
lege. în termen de maximum 15 zile de la data constatãrii, acestea înlocuindu-se cu un
(2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de document nou, cu plata tarifelor aferente.
persoane prin curse regulate se întocmeşte de compartimentele sau de serviciile (2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publicã în Monitorul Oficial al
specializate de transport din cadrul administraţiei publice locale ca autoritãţi de României, Partea a III-a.
autorizare, pe baza normelor-cadru privind organizarea şi derularea delegãrii gestiunii
SECŢIUNEA a 2-a
serviciului, elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile
Serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, efectuat cu
Comunitare de Utilitãţi Publice.
autobuze
(3) Autoritãţile de autorizare pot decide atribuirea gestiunii pentru un singur traseu
sau grupe de trasee distincte, în cazul în care traseele cuprinse în programul de Art. 15. - Agenţiile teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române, denumite în
transport nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier. continuare agenţii A.R.R., elibereazã pentru traseele cuprinse în programele judeţene
Art. 11. - (1) Licenţa de traseu însoţitã de caietul de sarcini aferent acesteia se de transport public local de persoane prin curse regulate licenţe de traseu însoţite de
elibereazã de cãtre autoritatea de autorizare, pe baza hotãrârii consiliului local sau a caietul de sarcini, pe baza hotãrârii comisiei paritare.
consiliului judeţean de dare în administrare sau a hotãrârii de atribuire în gestiune Art. 16. - Programul de transport judeţean prevãzut în caietul de sarcini al
delegatã a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fãrã serviciului de transport public local, anexã la regulamentul pentru efectuarea
licitaţie, precum şi a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate în urma transportului public local, se întocmeşte şi se aprobã de cãtre autoritatea publicã
licitaţiilor. judeţeanã pentru o perioadã de 3 ani şi se coreleazã cu programele de transport
(2) Licenţele de traseu se elibereazã operatorilor de transport rutier în numãrul interjudeţean, internaţional, feroviar sau naval, dupã caz.
solicitat de aceştia, dar cel puţin în numãr egal cu numãrul de autovehicule active Art. 17. - În perioada de valabilitate, programele de transport judeţene pot fi
necesar pentru efectuarea traseului respectiv. actualizate astfel:
(3) Licenţa de traseu se elibereazã pentru o perioadã de 3 ani, fãrã a depãşi a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor
valabilitatea programului de transport. capete de traseu, dar numai la iniţiativa autoritãţilor administraţiei publice judeţene şi
(4) Licenţa de traseu se elibereazã dupã prezentarea de cãtre operatorul de dupã aprobarea prin hotãrâre a acestora, cu condiţia ca acestea sã nu se suprapunã peste
transport rutier a documentului de platã a tarifului de eliberare. traseele existente;
(5) Licenţa de traseu este nominalã şi nu este transmisibilã. b) prin introducerea de noi trasee, la iniţiativa autoritãţii administraţiei publice
(6) Modelul licenţei de traseu este prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme. judeţene şi dupã aprobarea prin hotãrâre a acesteia;
(7) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde: c) prin modificarea numãrului de curse de cãtre autoritatea judeţeanã de transport,
a) staţiile publice, precum şi amplasarea acestora; dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi dupã aprobarea prin hotãrâre a acestuia;
b) numãrul şi capacitatea autobuzelor; d) prin modificarea orelor din graficele de circulaţie de cãtre autoritãţile judeţene
c) intervalul de succedare a curselor; de transport, dar numai la solicitarea consiliului judeţean şi dupã aprobarea prin
d) ora primei/ultimei plecãri de la capetele de traseu; hotãrâre a acestuia;
e) zilele în care se efectueazã transporturile. e) prin introducerea de staţii de cãtre autoritãţile judeţene de transport, dar numai
(8) Modelul caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa la solicitarea consiliului judeţean şi dupã aprobarea prin hotãrâre a acestuia;

97 98
f) prin eliminarea de staţii de cãtre autoritãţile judeţene de transport, dar numai la 102/2006, cu modificãrile ulterioare, precum şi al art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
solicitarea operatorului de transport rutier şi dupã aprobarea prin hotãrâre a consiliului Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi
judeţean; Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile şi
g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în douã şedinţe de atribuire. completãrile ulterioare,
Art. 18. - (1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.
transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind atribuirea traseelor pentru transportul rutier public
autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor pentru care au obţinut licenţe de traseu. de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, prevãzutã în anexa nr. 1.
(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obţinut Art. 2. - Se aprobă Criteriile de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii
licenţe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisã traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean,
prevãzute în anexa nr. 2.
numai cu un autovehicul de aceeaşi capacitate, care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
cu al celui înlocuit, dupã notificarea consiliului judeţean. Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 19. - (1) Traseele cuprinse în programele de transport judeţene se atribuie
operatorilor de transport rutier, în cadrul unei şedinţe de atribuire, de cãtre comisia p. Ministrul administraţiei şi internelor,
paritarã. Anghel Andreescu,
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul naţional, pentru fiecare secretar de stat
judeţ, urmând ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritarã sã emitã o hotãrâre
Bucureşti, 30 ianuarie 2007.
privind traseele atribuite. Nr. 134.
(3) Comisia paritarã este formatã din 4 reprezentanţi ai administraţiei publice la ANEXA 1
nivel judeţean şi 2 reprezentanţi ai agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv.
(4) În vederea desfãşurãrii şedinţei de atribuire, autoritatea judeţeanã de transport METODOLOGIE
convoacã comisia paritarã înainte de data începerii depunerii solicitãrilor. privind atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
(5) Comisia paritarã se va întruni la sediul autoritãţii judeţene de transport. regulate în trafic judeţean
Art. 20. - (1) În situaţia în care pentru un traseu s-a depus o singurã solicitare
Atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în
valabilã, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.
trafic judeţean se face cu respectarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi
(2) În situaţia în care pentru un traseu s-au depus mai multe solicitãri de cãtre mai turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
mulţi operatori de transport rutier, aceştia sunt departajaţi pe bazã de punctaj, traseul transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora, precum şi a urmãtoarelor prevederi:
fiind atribuit solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj. 1. Atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în
(3) Criteriile de evaluare în baza cãrora se atribuie punctele în cazul traseelor trafic judeţean se face numai în baza programelor judeţene de transport public de persoane prin
judeţene, precum şi metodologia de punctare sunt prevãzute în Ordinul ministrului servicii regulate.
administraţiei şi internelor nr. 134/2007*) privind aprobarea criteriilor de evaluare, a 2. Programele de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în vederea atribuirii traseelor cuprind:
pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, - totalitatea traseelor şi curselor necesare pentru acoperirea acestora;
- graficele de circulaţie;
astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. - capetele de traseu;
174/2007**). - staţiile publice de oprire;
*********************** - numãrul autovehiculelor necesare pentru deservirea fiecãrui traseu.
3. Programele de transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
*)
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134 din 30 ianuarie 2007 se întocmesc de agenţiile teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române, pe baza solicitãrilor
privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, consiliilor judeţene, pe o perioada de 3 ani.
aplicabile în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin 4. Stabilirea şi includerea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
servicii regulate în trafic judeţean regulate în trafic judeţean în programele de transport judeţene se fac numai dupã verificarea şi
monitorizarea traseului de agenţiile teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române.
Emitent: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
5. Înfiinţarea unor trasee noi pe rute comune, cu lungimi mai mari de 3 km în raport cu
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 6 februarie 2007 traseele vechi, se va face fãrã drept de oprire în staţiile vechiului traseu, dacã traseul nou se
atribuie unui alt operator de transport.
În temeiul prevederilor art. 341 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.

99 100
6. Traseele cuprinse în programele de transport rutier public de persoane prin servicii - AF = AA - 6: 4 puncte;
regulate în trafic judeţean se atribuie de agenţiile teritoriale ale Autoritãţii Rutiere Române - AF = AA - 7: 3 puncte;
operatorilor de transport rutier care solicită traseul respectiv, în cadrul şedinţei de atribuire. - AF = AA - 8: două puncte.
7. În situaţia în care pentru atribuirea unui traseu s-au depus mai multe solicitãri de cãtre 3. Structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea traseului:
mai mulţi operatori de transport rutier, aceştia sunt departajaţi pe bază de punctaj, traseul fiind - pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de leasing: 10
atribuit solicitantului care întruneşte cel mai mare punctaj. puncte;
8. În vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii - pentru fiecare vehicul deţinut cu contract de închiriere: 0 puncte.
regulate în trafic judeţean, se aplică criteriile de evaluare impuse şi punctajele pentru 4. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:
departajarea operatorilor, prevãzute în anexa nr. 2. - categoria I: 9 puncte;
9. Pentru acordarea punctajelor corespunzãtoare criteriilor prevãzute în anexa nr. 2, se - categoria II: 6 puncte;
vor avea în vedere urmãtoarele: - categoria III: 3 puncte.
a) La criteriul nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la 5. Vechimea pe traseu:
executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. Numãrul de ani se - 6 ani şi mai mult: 10 puncte;
stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de - 5 ani: 8 puncte;
identitate a autovehiculului, fãrã a se lua în considerare luna din an. - 4 ani: 6 puncte;
b) La criteriul nr. 3 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la - 3 ani: 4 puncte;
executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. - 2 ani: două puncte;
c) La criteriul nr. 4 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la - un an, mai mult de 6 luni: un punct.
executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. 6. Licenţe de transport suspendate:
d) Punctajul obţinut la criteriile de evaluare nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 menţionate în anexa nr. 2 se Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu câte un punct pentru fiecare copie
cumuleazã. Din suma astfel obţinutã se scade punctajul rezultat la criteriul nr. 6, obtinându-se conformã a licenţei de transport suspendatã în perioada de valabilitate a programului de transport
punctajul general. judeţean.
e) În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie
operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1, iar în cazul ***********************
în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai
mare la criteriul nr. 4 sau, în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier
care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 2. În cazul în care egalitatea se menţine, **)
Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 174 din 9 martie 2007
licenţa de traseu se acordă operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007 privind
la criteriul nr. 3. Dacã şi în acest caz egalitatea se menţine, licenţa de traseu se acordă în mod aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile în
echitabil solicitanţilor. vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
ANEXA 2 regulate în trafic judeţean
CRITERIILE Emitent: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor pentru transportul Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 16 martie 2007
rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean
În temeiul prevederilor art. 341 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
În cadrul procedurilor organizate la nivel judeţean pentru selectarea operatorilor şi 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic 102/2006, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
judeţean sunt aplicabile urmãtoarele criterii de evaluare şi punctaje: Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi
1. Preţul biletelor: Internelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile şi
- pentru cel mai mic preţ: 10 puncte; completãrile ulterioare,
- pentru alte preţuri: punctajul se va acorda proporţional cu raportul dintre preţul cel
ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.
mai mic şi celelalte preţuri supuse evaluãrii.
2. Vechimea parcului de vehicule: Art. I. - Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 134/2007
- anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA): 10 puncte; privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare, aplicabile
- AF = AA - 1: 9 puncte; în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în
- AF = AA - două: 8 puncte; trafic judeţean, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2007,
- AF = AA - 3: 7 puncte; se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
- AF = AA - 4: 6 puncte;
- AF = AA - 5: 5 puncte;

101 102
Art. II. - Procedurile de atribuire a traseelor pentru transportul rutier public de persoane 2. În funcţie de structura parcului de vehicule utilizat pentru executarea acelei curse sau
prin servicii regulate în trafic judeţean organizate anterior intrãrii în vigoare a prezentului ordin acelui traseu, se acordă:
se deruleazã potrivit prevederilor legale în vigoare la acea dată. - 10 puncte pentru fiecare vehicul aflat în proprietate sau deţinut cu contract de
Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. leasing;
- 0 puncte pentru fiecare vehicul deţinut cu contract de închiriere.
Ministrul administraţiei şi internelor, 3. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii sau stele:
Vasile Blaga - 4 stele 13 puncte;
Bucureşti, 9 martie 2007.
- 3 stele 11 puncte;
Nr. 174.
ANEXA 1 - categoria I 9 puncte;
- doua stele 8 puncte;
METODOLOGIA DE PUNCTARE - o stea 7 puncte;
- categoria II 6 puncte;
Atribuirea traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în - categoria III 5 puncte;
trafic judeţean se face în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor, - categoria IV 2 puncte.
construcţiilor şi turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 4. Operatorul de transport rutier va fi depunctat cu câte un punct pentru fiecare copie
efectuarea transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora, cu modificãrile ulterioare, conformã a licenţei de transport suspendate în perioada de valabilitate a programului de transport
precum şi cu respectarea urmãtoarelor prevederi: judeţean.
1. La criteriul nr. 1 prevãzut în anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care 5. Vechimea pe traseu:
va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. - 6 ani şi mai mult: 10 puncte;
Numãrul de ani se stabileşte în funcţie de anul de fabricaţie înscris în certificatul de - 5 ani: 8 puncte;
înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fãrã a se lua în considerare luna din - 4 ani: 6 puncte;
an. - 3 ani: 4 puncte;
2. La criteriul nr. 2 prevãzut în anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care - 2 ani: 2 puncte;
va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. - un an, mai mult de 6 luni: 1 punct.
3. La criteriul nr. 3 prevãzut în anexa nr. 2 se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care
va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumuleazã şi apoi se face media aritmetică. ***********************
4. Punctajul obţinut la criteriile nr. 1, 2, 3 şi 5 menţionate în anexa nr. 2 se cumuleazã. Din
suma astfel obţinutã se scade punctajul rezultat la criteriul nr. 4, obţinându-se punctajul general.
5. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se atribuie Art. 21. - (1) Datele la care au loc şedinţele de atribuire se vor stabili dupã cum
operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 3 prevãzut în urmeazã:
anexa nr. 2, iar în cazul în care egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a
a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilitãţii programului de transport, în
obţinut punctajul cel mai mare la criteriul nr. 1 prevãzut în anexa nr. 2 sau, în cazul în care
egalitatea se menţine, operatorului de transport rutier care a obţinut punctajul cel mai mare la vederea atribuirii noilor programe de transport judeţene, orãşeneşti sau municipale;
criteriul nr. 2 prevãzut în anexa nr. 2. În cazul în care egalitatea se menţine, licenţa de traseu se b) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilitãţii programului de transport judeţean,
acordă în mod echitabil solicitanţilor. în vederea atribuirii traseelor rãmase nesolicitate sau neatribuite la şedinţele de
atribuire prevãzute la lit. a);
ANEXA 2
c) dupã intrarea în vigoare a programelor de transport judeţene, se va organiza
CRITERIILE trimestrial câte o şedinţã de atribuire pentru traseele cuprinse în programele de
de evaluare şi punctajele care se acordă în cazul atribuirii curselor în trafic judeţean transport rãmase nesolicitate sau neatribuite;
1. Vechimea parcului de vehicule: d) pentru un traseu cuprins în programele de transport judeţene la care a renunţat
- anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA): 20 puncte; un operator de transport rutier sau în cazul în care mãsura retragerii licenţei de traseu a
- AF = AA - 1: 20 puncte; rãmas definitivã, se va organiza o şedinţã de atribuire în termen de 15 zile de la
- AF = AA - 2: 19 puncte; afişarea traseelor respective pe site-ul autoritãţilor judeţene de transport;
- AF = AA - 3: 18 puncte; e) pentru un traseu nou-introdus în programul de transport judeţean, cursele se vor
- AF = AA - 4: 16 puncte; atribui în cadrul unor şedinţe de atribuire organizate cu 60 de zile înainte de împlinirea
- AF = AA - 5: 14 puncte;
unui an, respectiv 2 ani, de la data intrãrii în vigoare a programului de transport
- AF = AA - 6: 11 puncte;
- AF = AA - 7: 6 puncte; judeţean.
- AF = AA - 8: 2 puncte.

103 104
(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecãrei şedinţe va fi fãcutã va fi disponibil la urmãtoarea şedinţã de atribuire.
publicã de cãtre autoritatea judeţeanã de transport, pe site-ul acesteia, precum şi prin Art. 25. - (1) Licenţa de traseu se elibereazã pentru o perioadã de 3 ani, fãrã a
afişare la sediul acesteia, comunicând în scris agenţiei A.R.R. din judeţul respectiv data depãşi valabilitatea programului de transport judeţean.
afişãrii. (2) Licenţa de traseu se elibereazã dupã prezentarea de cãtre operatorul de
(3) Lista traseelor rãmase nesolicitate sau neatribuite se va afişa pe site-ul transport rutier a documentului de platã a tarifului de eliberare, în cel mult 15 zile de la
autoritãţilor judeţene de transport, precum şi la sediul acestora, cu 20 de zile înainte de data solicitãrii prevãzute la art. 24. În cazul neprezentãrii documentelor de platã,
data urmãtoarei şedinţe de atribuire. traseul va fi disponibil la urmãtoarea şedinţã de atribuire.
(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opţiunile, în format electronic, (3) Licenţa de traseu este nominalã şi nu este transmisibilã.
în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programele de transport judeţene, în Art. 26. - În cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de
intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi şi a 10-a zi inclusiv, înainte de data la care se transport rutier trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul pentru
desfãşoarã şedinţa de atribuire respectivã. efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al serviciului de transport
Art. 22. - Opţiunile depuse în format electronic de operatorii de transport rutier public local, întocmit de cãtre autoritãţile administraţiei publice la nivel judeţean.
vor fi respinse în urmãtoarele cazuri: Art. 27. - Renunţarea la licenţa de traseu se poate face la cererea expresã a
a) au fost depãşite termenele de depunere a opţiunilor; operatorului de transport rutier, care va fi depusã la agenţia A.R.R. emitentã, precum şi
b) operatorul de transport rutier nu deţine vehicule suficiente pentru a efectua la autoritãţile administraţiei publice la nivel judeţean, cu 60 de zile înainte de data
traseele/cursele pentru care a depus opţiuni; încetãrii efectuãrii traseului. Dupã expirarea acestei perioade, operatorul de transport
c) operatorul de transport rutier nu deţine toate vehiculele înmatriculate în judeţul rutier va depune licenţa de traseu la agenţia A.R.R. emitentã.
respectiv, cu excepţia autovehiculelor deţinute în leasing; Art. 28. - (1) Retragerea licenţei de traseu se face de cãtre agenţia A.R.R. emitentã
d) operatorul de transport rutier nu deţine copii conforme ale licenţei de transport, în urmãtoarele cazuri:
valabile la data depunerii opţiunii, suficiente pentru a efectua transportul de persoane a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberãrii acesteia;
pe traseele/cursele pentru care a depus opţiuni; b) în cazul sãvârşirii de cãtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave,
e) traseele pentru care s-au depus opţiuni nu pot fi efectuate cu unul sau mai multe dupã cum urmeazã:
vehicule dintre cele nominalizate, din cauza suprapunerii graficelor de circulaţie (i) când licenţa de traseu a fost obţinutã prin furnizarea unor documente care
aferente, în cazul traseelor judeţene; conţineau informaţii eronate;
f) graficele de circulaţie aferente traseelor/curselor pentru care s-au depus opţiuni (ii) când operatorul de transport rutier, deţinãtor al licenţei de traseu, a încredinţat
nu permit efectuarea acestora cu vehiculele nominalizate, deoarece prin parcurgerea spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevãzute în graficul de circulaţie
distanţei dintre locul de sosire dintr-o cursã şi locul de plecare în urmãtoarea cursã, cu aferent licenţei de traseu;
o vitezã de deplasare de 50 km/orã, se depãşeşte ora de plecare în urmãtoarea cursã. c) în cazul sãvârşirii de cãtre operatorul de transport rutier a unor abateri repetate,
Art. 23. - (1) Licenţele de traseu se elibereazã operatorilor de transport rutier în dupã cum urmeazã:
numãrul solicitat de aceştia, dar cel puţin în numãr egal cu numãrul de autovehicule (i) în cazul transportului judeţean, când operatorul de transport rutier a efectuat
active necesar pentru efectuarea traseului respectiv. mai puţin de 95% din totalul curselor prevãzute în graficul de circulaţie al licenţei de
(2) Modelul licenţei de traseu este prevãzut în anexa nr. 8 la Normele privind traseu a se efectua într-o lunã calendaristicã;
organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe acestora, (ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. vehicule fãrã respectarea prevederilor art. 18 alin. (2);
1.892/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. d) la încetarea activitãţii operatorului de transport rutier;
(3) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde: e) la retragerea licenţei de transport.
a) staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea; (2) În cazurile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), retragerea licenţei de traseu se
b) orele de plecare, respectiv de sosire; face în baza solicitãrii motivate a administraţiei publice judeţene.
c) zilele în care se efectueazã transporturile. Art. 29. - (1) În cazul retragerii licenţei de traseu, operatorul de transport rutier va
(4) Modelul Caietului de sarcini aferent licenţei de traseu este prezentat în anexa fi înştiinţat de agenţia A.R.R. emitentã, fiind obligat sã efectueze serviciul de transport
nr. 3 la prezentele norme. pe o perioadã de 60 de zile de la data înştiinţãrii.
Art. 24. - În cazul în care operatorul de transport rutier cãruia i s-a atribuit un (2) Dupã retragerea licenţei de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul
traseu nu se prezintã la agenţia A.R.R. în vederea solicitãrii eliberãrii licenţei de traseu, urmãtoarei şedinţe de atribuire prevãzute la art. 21 alin. (1) lit. d).
în termen de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii hotãrârii comisiei paritare, traseul (3) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunţat la licenţa de traseu pe

105 106
un traseu, conform art. 27, acesta nu va mai putea participa la urmãtoarele şedinţe de activitãţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la încheierea
atribuire pentru atribuirea traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului activitãţilor/ieşirea din schimb;
de transport în vigoare. e) contractul/contractele încheiat/încheiate cu beneficiarul/beneficiarii
(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pe transportului, din care sã rezulte programul de începere/încheiere a activitãţilor,
un traseu, acesta nu va mai putea participa la urmãtoarele şedinţe de atribuire a respectiv programul de intrare/ieşire din schimb;
traseului respectiv, pe perioada de valabilitate a programului de transport în vigoare. f) tabelul cu persoanele transportate, anexã la contractul de transport, vizat de
Art. 30. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se beneficiar.
comunicã de cãtre operatorul de transport rutier agenţiei A.R.R. emitente, în termen de (2) Contractul prevãzut la alin. (1) lit. e) se va încheia cu fiecare beneficiar al
15 zile de la data constatãrii, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata transportului, cursa putându-se executa pentru mai mulţi beneficiari, dacã sunt
tarifelor aferente. îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publicã în Monitorul Oficial al a) graficul de circulaţie propus este identic pentru toţi beneficiarii transportului şi
României, Partea a III-a. este aprobat de toţi beneficiarii transportului;
b) programul de începere/încheiere a activitãţilor, respectiv programul de
SECŢIUNEA a 3-a
intrare/ieşire din schimb este identic pentru toţi beneficiarii transportului;
Serviciul de transport public local şi judeţean de persoane prin curse regulate
c) beneficiarii transportului îşi desfãşoarã activitatea în acelaşi perimetru sau într-
speciale
un perimetru învecinat şi sunt în relaţii comerciale directe ori indirecte, care justificã
Art. 31. - (1) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se necesitatea corelãrii şi optimizãrii transportului angajaţilor;
efectueazã de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de d) capacitatea de transport a vehiculului/vehiculelor cu care se efectueazã traseul
autoritãţile administraţiei publice locale în a cãror razã administrativã se aflã traseul permite transportul angajaţilor nominalizaţi de toţi beneficiarii transportului.
respectiv. Art. 34. - În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului,
(2) Transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale se compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autoritãţilor
efectueazã de operatorii de transport rutier în baza licenţei de traseu eliberate de administraţiei publice locale ori judeţene, dupã caz, analizeazã documentele depuse,
autoritãţile administraţiei publice de la nivel judeţean în a cãror razã administrativã se urmând ca, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru efectuarea transportului
aflã traseul respectiv, cu avizul Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. public local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe acel traseu, sã
Art. 32. - Transportul public local şi judeţean de persoane prin curse regulate dispunã eliberarea licenţei de traseu sau sã comunice în scris refuzul motivat, dupã caz.
speciale poate fi efectuat de cãtre operatorii de transport rutier care au încheiat un Art. 35. - (1) Licenţa de traseu se elibereazã operatorului de transport rutier într-
contract cu un beneficiar sau cu cel care a angajat serviciul de transport, pentru un numãr egal cu numãrul de vehicule necesare efectuãrii traseului, dupã prezentarea
transportul copiilor, elevilor şi studenţilor la şi de la instituţiile de învãţãmânt, avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul
transportul salariaţilor la şi de la instituţiile la care sunt angajaţi sau pentru transportul autoritãţilor administraţiei publice locale ori judeţene, dupã caz, pentru staţiile utilizate
angajaţilor unui operator economic la şi de la locul de muncã. pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.
Art. 33. - (1) În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru un serviciu de (2) Staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate, în cazul
transport public, local sau judeţean, dupã caz, prin curse regulate speciale, operatorul transportului local sau judeţean de persoane prin curse regulate speciale, sunt altele
de transport rutier va depune la autoritãţile administraţiei publice locale din comune, decât staţiile publice şi trebuie sã asigure condiţii minime de siguranţã pentru
oraşe şi municipii sau la autoritãţile administraţiei publice de la nivel judeţean, dupã persoanele transportate.
caz, un dosar care va cuprinde: (3) Licenţa de traseu se elibereazã pentru o perioadã egalã cu perioada de
a) cererea; valabilitate a contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul,
b) lista vehiculelor cu care se efectueazã traseul şi capacitatea de transport a dar nu mai mult de 3 ani, dupã prezentarea documentului de platã a tarifului de
acestora; eliberare.
c) copiile conforme ale licenţei de transport, într-un numãr egal cu cel al (4) Modelul licenţei de traseu este prevãzut în anexele nr. 1 şi 4 la prezentele
vehiculelor prezentate în listã; norme.
d) graficul de circulaţie propus, care trebuie sã fie în concordanţã cu programul de (5) Licenţa de traseu este însoţitã pe toatã durata efectuãrii transportului de caietul
începere/încheiere a activitãţilor, respectiv cu programul de intrare/ieşire din schimb, de sarcini aferent acesteia, în original.
vizat de beneficiarul transportului sau de cel care a solicitat transportul; graficul de (6) Caietul de sarcini aferent licenţei de traseu cuprinde:
circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportã persoanele pentru începerea a) staţiile, altele decât staţiile publice, precum şi distanţele dintre acestea;

107 108
b) orele de plecare, respectiv de sosire; României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, astfel cum a fost modificatã şi
c) zilele în care se efectueazã transporturile; completatã prin Legea nr. 265/2007.
d) capacitatea autovehiculului care efectueazã transportul.
SECŢIUNEA a 5-a
(7) Modelul caietului de sarcini al licenţei de traseu este prevãzut în anexele nr. 5
Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu
şi 6 la prezentele norme.
tramvaie şi troleibuze
(8) Licenţa de traseu este nominalã şi nu este transmisibilã.
Art. 36. - Compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul Art. 41. - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate
autoritãţilor administraţiei publice locale sau judeţene, dupã caz, vor respinge dosarul efectuat cu tramvaie şi troleibuze se efectueazã de cãtre transportatori autorizaţi pe
depus în vederea obţinerii unei licenţe de traseu în urmãtoarele condiţii: baza hotãrârii autoritãţilor administraţiei publice locale de dare în administrare a
a) dacã solicitantul nu dispune de numãrul de vehicule sau de copii conforme ale serviciilor respective.
licenţei de transport, necesare derulãrii transportului pe traseul solicitat, conform Art. 42. - În cazul transportului public local de persoane prin curse regulate
contractului încheiat cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul; efectuat cu tramvaiul şi troleibuzul, transportatorul autorizat trebuie sã respecte
b) dacã un vehicul este utilizat simultan pentru transportul angajaţilor mai multor obligaţiile prevãzute în regulamentul pentru efectuarea transportului public local şi în
beneficiari, cu excepţia situaţiei prevãzute la art. 33 alin. (2) lit. a-d, precum şi dacã caietul de sarcini al serviciului de transport public local, întocmit de cãtre autoritãţile
vehiculul respectiv a fost nominalizat pe un traseu din programele de transport prin administraţiei publice locale.
curse regulate ale cãror grafice de circulaţie se suprapun cu cel vizat de beneficiarul
SECŢIUNEA a 6-a
sau de cel care a angajat transportul.
Art. 37. - Retragerea licenţei de traseu se face de cãtre compartimentele sau Serviciul de transport public local de mãrfuri în regim contractual
serviciile specializate de transport din cadrul autoritãţilor administraţiei publice locale Art. 43. - Serviciul de transport public local de mãrfuri în regim contractual se
ori judeţene, dupã caz, în urmãtoarele cazuri: efectueazã de cãtre transportatori autorizaţi pe baza autorizaţiei de transport şi a copiei
a) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberãrii acesteia; conforme a acesteia, eliberate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.
b) în cazul sãvârşirii de cãtre operatorul de transport rutier a unor abateri grave de Art. 44. - În cazul transportului public local de mãrfuri în regim contractual
la prevederile caietului de sarcini aferent licenţei de traseu sau ale regulamentului transportatorul autorizat trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul
pentru efectuarea transportului public local; pentru efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al serviciului de
c) la încetarea activitãţii operatorului de transport rutier; transport public local, întocmit de cãtre autoritatea administraţiei publice locale.
d) la retragerea licenţei de transport.
Art. 38. - În cazul transportului local sau judeţean de persoane prin curse regulate SECŢIUNEA a 7-a
speciale, operatorul de transport rutier trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în Alte servicii de transport public local
regulamentul pentru efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al Serviciul de transport public local de persoane pe cablu
serviciului de transport public local, întocmit de cãtre serviciile sau compartimentele
de transport din comune, oraşe şi municipii sau de autoritãţile judeţene, dupã caz. Art. 45. - Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se efectueazã de
Art. 39. - (1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licenţelor de traseu se cãtre transportatori autorizaţi pe baza programelor de transport întocmite de aceştia,
comunicã administraţiei publice locale ori judeţene, dupã caz, de cãtre operatorul de aprobate prin hotãrâre a consiliului local sau judeţean, în a cãrui razã de autoritate se
transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatãrii, acestea înlocuindu-se cu un gãseşte staţia de plecare.
document nou, cu plata tarifelor aferente. Art. 46. - În cazul transportului public local de persoane pe cablu, transportatorul
(2) Pierderea sau sustragerea licenţelor de traseu se publicã în Monitorul Oficial al autorizat trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul pentru efectuarea
României, Partea a III-a. transportului public local şi în caietul de sarcini al serviciului de transport public local,
întocmit de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale din comune, oraşe şi
SECŢIUNEA a 4-a municipii sau de autoritãţile administraţiei publice de la nivel judeţean, dupã caz.
Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi şi de transport cu autoturisme
în regim de închiriere Serviciul de transport public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci
Art. 40. - Serviciul de transport cu autoturisme în regim de taxi şi de transport cu Art. 47. - Serviciul de transport public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci se
autoturisme în regim de închiriere este reglementat prin Legea nr. 38/2003 privind efectueazã de cãtre transportatori autorizaţi pe baza autorizaţiei de transport şi a copiei
transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicatã în Monitorul Oficial al conforme a acesteia, eliberate de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale.

109 110
Art. 48. - În cazul transportului public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci, a) gestiune directã, care se realizeazã prin hotãrâri ale consiliilor locale, ale
transportatorul autorizat trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în regulamentul consiliilor judeţene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, privind
pentru efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al serviciului de atribuirea şi darea în administrare a serviciului;
transport public local, întocmit de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale. b) gestiune delegatã, care se realizeazã prin concesionare de cãtre autoritatea
administraţiei publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii.
Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor Art. 55. - Autoritãţile administraţiei publice locale au faţã de operatorii de
funerare transport rutier şi transportatorii autorizaţi obligaţiile prevãzute de Legea nr. 92/2007,
precum şi de contractele de atribuire a gestiunii.
Art. 49. - Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate Art. 56. - Autoritãţile administraţiei publice locale pot sã acorde operatorului de
serviciilor funerare se efectueazã de cãtre transportatori autorizaţi pe baza autorizaţiei transport rutier/transportatorului autorizat, în cazul transportului public local de
de transport şi a copiei conforme a acesteia, eliberate de cãtre autoritãţile administraţiei persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de
publice locale. amplasament aprobate, amenajãrile necesare exploatãrii mijloacelor de transport (staţii
Art. 50. - În cazul transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate de întreţinere, salubrizare, spaţii de parcare, capete de linii etc.).
serviciilor funerare, transportatorul autorizat trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute în Art. 57. - Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul de a
regulamentul pentru efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al utiliza gratuit pentru circulaţie infrastructura publicã (strãzi, poduri, pasaje denivelate,
serviciului de transport public local, întocmit de cãtre autoritãţile administraţiei publice mobilier stradal etc.) şi instalaţiile auxiliare aferente acesteia.
locale. Art. 58. - Pe durata contractului de dare în administrare sau de delegare a
Serviciul de transport public local de persoane şi mãrfuri pe cãile navigabile gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe
interioare traseele atribuite. În cazul în care pe acelaşi traseu vor opera şi alţi operatori de
transport rutier/transportatori autorizaţi, fãrã ca aceastã situaţie sã fi fost prevãzutã în
Art. 51. - (1) Serviciul de transport public local de persoane şi mãrfuri pe cãile contractul iniţial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sã
navigabile interioare poate fi asigurat prin servicii de transport public în sistem solicite daune-interese de la autoritatea publicã localã care a dat aprobarea sau direct de
concurenţial sau prin servicii de transport public subvenţionat, în zonele stabilite de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, în situaţia în care
lege. acesta opereazã fãrã aprobare.
(2) Serviciul de transport public local de persoane şi mãrfuri pe cãile navigabile Art. 59. - În conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protecţiei sociale şi
interioare se poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate sau prin servicii ţinând seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin
de transport ocazionale. curse regulate, autoritãţile administraţiei publice locale pot asigura operatorului de
Art. 52. - Serviciul de transport public local de persoane şi mãrfuri pe cãile transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea şi
navigabile interioare prin curse regulate se efectueazã pe baza programului de transport dezvoltarea reţelelor de transport public local de persoane, infrastructurã şi vehicule,
public de persoane întocmit de autoritãţile administraţiei publice locale din comune, prin urmãtoarele mijloace:
oraşe şi municipii sau de autoritãţile administraţiei publice de la nivel judeţean, dupã a) diferenţã de tarif pentru protecţia socialã;
caz. b) alocaţie bugetarã pentru cheltuieli de capital;
Art. 53. - În cazul transportului public local de persoane şi mãrfuri pe cãile c) garanţii pentru credite interne şi externe.
navigabile interioare, transportatorul autorizat trebuie sã respecte obligaţiile prevãzute Art. 60. - În cazul în care autoritãţile administraţiei publice locale acordã
în regulamentul pentru efectuarea transportului public local şi în caietul de sarcini al subvenţii, neprimirea diferenţei de tarif şi/sau a alocaţiei bugetare stabilite prin
serviciului de transport public local, întocmit de cãtre autoritãţile administraţiei publice contractul de delegare a gestiunii, în cuantumurile şi la termenele prevãzute, dã dreptul
locale din comune, oraşe şi municipii sau de autoritãţile administraţiei publice de la operatorului de transport rutier/ transportatorului autorizat sã cearã renegocierea unor
nivel judeţean, dupã caz. prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzatã de
autoritatea publicã localã fãrã un motiv întemeiat.
CAPITOLUL III Art. 61. - Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele
Administrarea serviciilor de transport public local (lei/cãlãtori x km) stabilite prin hotãrâre a consiliului local, a consiliului judeţean,
respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, calculate în conformitate cu
Art. 54. - Serviciile de transport public local se pot atribui prin: normele-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor, elaborate de cãtre

111 112
Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi ANEXA 1
Publice, în baza art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 92/2007. la norme
Art. 62. - În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse
regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sã efectueze, Model de imprimat - Format A4 hârtie verde cu fond stema României (faţã)
cu informarea şi aprobarea autoritãţilor administraţiei publice locale din comune, oraşe
şi municipii sau a autoritãţilor administraţiei publice de la nivel judeţean, dupã caz,
modificãri temporare (suspendãri, limitãri, micşorarea frecvenţei de circulaţie, devieri RO ROMÂNIA
de traseu etc.) în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificãri sunt necesare în
caz de avarii sau pentru executarea unor lucrãri la infrastructura rutierã.
Art. 63. - În cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse PRIMĂRIA ..............................
regulate, operatorul de transport rutier va edita, în colaborare cu autoritãţile
administraţiei publice locale din comune, oraşe şi municipii sau cu autoritãţile LICENŢĂ DE TRASEU
administraţiei publice de la nivel judeţean, dupã caz, hãrţi şi pliante cu traseele Seria ........... Nr. ...........
mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate şi speciale, va afişa în fiecare
staţie orele de circulaţie a mijloacelor de transport rutier care trec prin staţia respectivã. Servicii de transport public local de persoane prin curse
Art. 64. - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia sã informeze ........................................................................................ *1)
operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore înainte, în legãturã
cu efectuarea unor lucrãri la infrastructura rutierã pe traseele cuprinse în programele de Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de trasnport rutier:
transport, deservite de acesta. ..............................................................................................................................
Art. 65. - Autoritãţile administraţiei publice locale asigurã starea tehnicã ..............................................................................................................................
corespunzãtoare a carosabilului de pe întreaga reţea de trasee cuprinse în programele ..............................................................................................................................
de transport, a trotuarelor din zona staţiilor de oprire a mijloacelor de transport public
local de cãlãtori, semnalizarea rutierã, iluminarea zonelor staţiilor şi a trecerilor de
pietoni. Valabilă de la data de ...................... până la data de .....................
Art. 66. - Autoritãţile administraţiei publice locale şi/sau operatorul de transport
rutier/transportatorul autorizat, dupã caz, vor asigura tipãrirea, distribuţia, precum şi Eliberată în baza Licenţei de transport seria ........... nr. .................
vânzarea legitimaţiilor de cãlãtorie.
Emitent :
CAPITOLUL IV
Dispoziţii finale Primăria ..........................

Art. 67. - Licenţele de traseu valabile la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 92/2007
îşi menţin valabilitatea pânã la expirarea acestora. Data eliberării .............................
Art. 68. - Contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public local,
valabil încheiate pânã la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 92/2007, îşi produc efectele
pânã la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenele prevãzute la art. 28 alin. (1) Semnătura şi ştampila
din Legea nr. 92/2007. ...................................
Art. 69. - (1) În situaţia în care serviciul de transport public local se executã de
cãtre un operator de transport rutier fãrã a avea un contract de delegare a gestiunii
valabil, acest serviciu se poate executa pânã la data de 31 decembrie 2007. Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport local de persoane pe
(2) Dupã termenul prevãzut la alin. (1) autoritãţile administraţiei publice locale traseul menţionat pe verso numai cu autovehicule având capacitatea menţionată în caietul
sunt obligate sã încheie un contract de delegare a gestiunii în condiţiile prevederilor de sarcini anexat şi în conformitate cu acesta.
legale în vigoare.
*1) Se va înscrie „regulate” sau „regulate speciale”, după caz.
Art. 70. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantã din prezentele norme de aplicare a
Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

113 114
(verso) ANEXA 2
Traseul: la norme

Primăria ....................... Operatorul de transport rutier/


Transportatorul autorizat
................................................

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU


Seria .............. Nr. ...................... *1)

*1) Se înscriu seria şi numărul licenţei pentru traseu.

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate


A. Denumirea traseului ...............................................................................
Nr.
Linia/Lungimea
de Denumirea staţiei
traseului
staţie

Intervalul Nr. Plecări de la capetele


Zilele în care de mijloacelor Capacitatea de traseu
circulă succedare de transport (nr. locuri)
Prima Ultima
a curselor

B. Amenajările şi dotările autovehiculului .............................................................


....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Seria ............................ Nr. ..................................... Operatorul de transport/Transportatorul autorizat, Primăria


.............................................................................. ..........................
(semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila)

115 116
ANEXA 3 ANEXA 4
la norme la norme
(faţã)
Model de imprimat - Format A4 hârtie orange cu fond stema României (faţã)
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - A.R.R. Operatorul de transport rutier
Agenţia A.R.R. .................................................... .............................................. RO ROMÂNIA

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU


Seria ....... Nr. ..................*1) CONSILIUL JUDEŢEAN ..............................

*1) Se înscriu seria şi numãrul licenţei pentru traseu.


LICENŢĂ DE TRASEU
Seria ........... Nr. ...........
Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate
Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale
A. Denumirea traseului ...............................................
DUS ÎNTORS Prezenta licenţă de traseu s-a eliberat operatorului de transport rutier:
Ora de plecare Nr. de Denumirea Ora de plecare ..............................................................................................................................
km
C1 C2 C3 Cn staţie staţiei C1 C2 C3 Cn ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

Valabilă de la data de ...................... până la data de .....................

Eliberată în baza Licenţei de transport seria ........... nr. .................

Emitent, Emitent :

(verso) Consiliul judeţean ..........................


B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
1. Zilele în care circulã:
2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: Data eliberării .............................
3. Amenajãrile şi dotãrile autovehiculului:
4. Numãrul de şoferi necesar:
C. Contracte pentru utilizarea autogãrilor/staţiilor: Semnătura şi ştampila
...................................
Nr.
Autogara (staţia) Nr./Data contractului Valabil pânã la
crt.

Operatorul de transport rutier poate efectua servicii de transport judeţean de


persoane prin curse regulate speciale pe traseul menţionat pe verso numai cu
autovehicule având capacitatea menţionată în caietul de sarcini anexat şi în
Operatorul de transport rutier, Şeful agenţiei A.R.R., conformitate cu acesta.
................................................ ...................................
(semnãtura şi ştampila) (semnãtura şi ştampila)
Data emiterii ................

117 118
(verso) ANEXA 5
Traseul: la norme

PRIMĂRIA ................................................... Operatorul de transport rutier/


Transportatorul autorizat
.................................................

CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU


Seria ....... Nr. ................*1)

*1) Se înscriu seria şi numãrul licenţei pentru traseu.

Servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale


A. Denumirea traseului ...............................................
DUS ÎNTORS
Ora de plecare Nr. de Denumirea Ora de plecare
km
C1 C2 C3 Cn staţie staţiei C1 C2 C3 Cn

B. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:


1. Zilele în care circulã:
2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:
3. Amenajãrile şi dotãrile autovehiculului:
4. Numãrul de şoferi necesar:

Operatorul de transport/Transportatorul autorizat, PRIMĂRIA,


.............................................................................. ...................................
(semnãtura şi ştampila) (semnãtura şi ştampila)

Seria ............................ Nr. .....................................

119 120
ANEXA 6
la norme
(faţă)
Consiliul Judeţean Operatorul de transport rutier
................................. ............................................... ORDIN NR. 972
din 3 octombrie 2007
CAIET DE SARCINI AL LICENŢEI DE TRASEU pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului
Seria ....... Nr. ..................*1) public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport
public local
*1) Se înscriu seria şi numãrul licenţei pentru traseu.
Emitent: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Servicii de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 27 noiembrie 2007

D. Denumirea traseului ............................................... În temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de
DUS ÎNTORS utilitãţi publice nr. 51/2006 , ale art. 20 alin. (2) lit. e) şi ale art. 48 alin. (1) din
Ora de plecare
km
Nr. de Denumirea Ora de plecare Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi ale art. 5 alin.
C1 C2 C3 Cn staţie staţiei C1 C2 C3 Cn (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

Art. 1. - Se aprobã Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului


public local, prevãzut în anexa nr. 1.
Art. 2. - Se aprobã Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport
Emitent,
public local, prevãzut în anexa nr. 2.
(verso) Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
E. Condiţii pentru asigurarea caietului de sarcini:
Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României,
5. Zilele în care circulã:
6. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare: Partea I.
7. Amenajãrile şi dotãrile autovehiculului:
8. Numãrul de şoferi necesar: p. Ministrul transporturilor,
F. Contracte pentru utilizarea autogãrilor/staţiilor: Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Nr.
Autogara (staţia) Nr./Data contractului Valabil pânã la
crt.

Operatorul de transport rutier, Emitent,


................................................ ......................................
(semnãtura şi ştampila) (semnãtura şi ştampila) Bucureşti, 3 octombrie 2007.
Data emiterii ................ Nr. 972.

121 122
ANEXA 1 Art. 3. - În sensul prezentului regulament-cadru, termenii şi noţiunile utilizate se
definesc dupã cum urmeazã:
REGULAMENT–CADRU 1. activitate de transport public local - suma operaţiunilor de transport care
pentru efectuarea transportului public local asigurã, nemijlocit, deplasarea mãrfurilor sau a persoanelor cu ajutorul vehiculelor sau
al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite, efectuate în cadrul
unuia dintre serviciile prevãzute la art. 1 alin. (2);
CAPITOLUL I 2. autoritate de autorizare - compartimentul sau serviciul specializat de transport
Dispoziţii generale local din subordinea primãriei, a consiliului judeţean sau a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, dupã caz;
Art. 1. - (1) Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar privind 3. autorizaţie de transport - documentul eliberat de autoritatea de autorizare, prin
efectuarea serviciilor de transport public local, cu excepţia transportului public pe cãile care se atestã cã transportatorul îndeplineşte condiţiile pentru accesul la efectuarea
navigabile interioare, a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a transportului public local;
transportului cu metroul, definind modalitãţile şi condiţiile-cadru ce trebuie îndeplinite 4. caiet de sarcini al licenţei de traseu - documentul care însoţeşte licenţa de
pentru efectuarea serviciului, indicatorii de performanţã, condiţiile tehnice, precum şi traseu, care cuprinde în principal cerinţele pentru asigurarea programului de circulaţie
raporturile dintre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi şi utilizatorii şi realizarea unui transport în condiţii de siguranţã şi confort;
serviciilor. 5. copie conformã a autorizaţiei de transport - documentul eliberat de autoritatea
(2) Prevederile prezentului regulament-cadru se aplicã urmãtoarelor servicii de de autorizare, în baza autorizaţiei de transport sau, dupã caz, a licenţei de transport,
transport public local: pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute
a) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate efectuat cu conform legii, care atestã atribuirea unuia dintre serviciile de transport public local
autobuze, troleibuze şi tramvaie; nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. c)-e);
b) servicii de transport public local de persoane prin curse regulate speciale; 6. copie conformã a licenţei de transport - documentul eliberat în baza licenţei de
c) servicii de transport public local de mãrfuri în regim contractual; transport de cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., în conformitate cu prevederile
d) servicii de transport public local de mãrfuri efectuat cu tractoare cu remorci; Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere,
e) servicii de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 102/2006, cu modificãrile şi
serviciilor funerare. completãrile ulterioare, pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de
(3) Serviciile de transport public local se pot efectua numai în condiţiile respectãrii vehicule rutiere utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport
prevederilor prezentului regulament-cadru, ale Caietului de sarcini-cadru al serviciilor rutier;
de transport public local, ale reglementãrilor în vigoare din domeniul transporturilor 7. licenţã de transport - documentul eliberat de Autoritatea Rutierã Românã -
rutiere, precum şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este A.R.R., în condiţiile legii, care atestã ca deţinãtorul îndeplineşte condiţiile de
parte. onorabilitate, capacitate financiarã şi competenţã profesionalã, aceasta având acces la
Art. 2. - Organizarea şi efectuarea activitãţilor specifice serviciilor de transport transportul rutier public;
public local trebuie sã asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publicã ale 8. licenţã de traseu - documentul care dã dreptul operatorului de transport rutier sã
comunitãţilor locale, şi anume: efectueze transport public local de persoane prin curse regulate sau curse regulate
a) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de transport ale populaţiei şi ale operatorilor speciale cu autobuze pe un anumit traseu, conform programului de transport;
economici pe teritoriul unitãţilor administrativ-teritoriale; 9. persoanã desemnatã - persoana fizicã care are calitatea de manager al activitãţii
b) îmbunãtãţirea siguranţei rutiere, protecţiei mediului şi calitãţii transportului de transport rutier, posesoare a unui certificat de competenţã profesionalã şi care este
public local; angajatã pe bazã de contract de muncã sã conducã permanent şi efectiv activitatea de
c) deplasarea în condiţii de siguranţã şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc transport a operatorului de transport/transportatorului autorizat; în cazul persoanelor
a mãrfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnatã trebuie sã
asigurãri; fie persoana fizicã sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
d) accesul egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport, respectiv al 10. program de circulaţie - documentul utilizat în transportul public local de
transportatorilor autorizaţi, la piaţa transportului public local; persoane prin curse regulate, care conţine în principal informaţii privind traseul,
e) optimizarea funcţionãrii pieţei transportului public local prin asigurarea unui capetele de traseu, lungimea traseului, staţiile pentru îmbarcarea/debarcarea cãlãtorilor,
cadru concurenţial normal, dinamic şi loial. distanţele dintre staţii şi intervalele de succedare a curselor;

123 124
11. program de transport public judeţean - programul propus şi aprobat de supuse omologãrii în vederea înmatriculãrii ori înregistrãrii şi/sau inspecţiei tehnice
consiliile judeţene, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public local de periodice, dupã caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
persoane prin curse regulate între localitãţile judeţului, programele de circulaţie, (3) Transportul public local de mãrfuri şi/sau de persoane se efectueazã numai cu
capetele de traseu, staţiile publice, numãrul şi capacitatea autobuzelor necesare; vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi, dupã caz,
12. program de transport public local - programul propus şi aprobat de consiliile dotate cu tahografe şi limitatoare de vitezã, în conformitate cu reglementãrile în
locale sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc vigoare.
traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza Art. 7. - Transportul public local se efectueazã cu respectarea ansamblului
teritorial-administrativã a localitãţii, programele de circulaţie, capetele de traseu, reglementãrilor care contribuie la îmbunãtãţirea siguranţei rutiere, referitoare la
staţiile publice, numãrul şi capacitatea autobuzelor necesare; condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã mijloacele de transport, infrastructura
13. staţie publicã - punctul de pe traseul unui serviciu de transport public local de rutierã, persoanele cu atribuţii care concurã la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi
persoane prin curse regulate, amenajat corespunzãtor, semnalizat printr-un indicator participanţi la trafic.
rutier şi care sã aibã în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform Art. 8. - Efectuarea serviciului de transport public local trebuie sã asigure:
cãruia opresc autobuzele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate; a) creşterea nivelului de calitate al serviciului şi de confort al utilizatorilor
14. traseu - parcursul care asigurã legãtura între mai multe localitãţi şi/sau serviciilor publice de transport public local de persoane prin curse regulate;
obiective, cuprinse între douã capete, pe care se efectueazã transport public local de b) accesul la serviciile de transport public local şi protecţia categoriilor sociale
persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale. În funcţie de amplasarea defavorizate;
capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi judeţene sau locale; c) informarea publicului cãlãtor;
15. utilizator al serviciului de transport public local - persoana fizicã sau juridicã d) executarea transportului public local de persoane prin curse regulate în condiţii
beneficiarã a unui serviciu de transport public local. de regularitate, siguranţã şi confort;
Art. 4. - Indiferent de forma de gestiune a serviciului de transport public local, e) corelarea capacitãţii de transport cu fluxurile de cãlãtori existente;
consiliile judeţene şi autoritãţile administraţiei publice locale vor urmãri prin f) continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin curse
exercitarea atribuţiilor, competenţelor şi drepturilor ce le revin conform legii ca regulate.
efectuarea serviciului de transport public local sã se realizeze în condiţii de siguranţã
rutierã, calitate şi confort şi în concordanţã cu interesul general al comunitãţilor pe care SECŢIUNEA a 2-a
le reprezintã, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Licenţe, autorizaţii şi alte documente necesare pentru efectuarea transportului
public local
CAPITOLUL II
Efectuarea transportului public local 1. Transportul public local de persoane prin curse regulate
Art. 9. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se
SECŢIUNEA 1
efectueazã numai de cãtre operatorii de transport rutier/transportatorii autorizaţi care
Principiile şi obiectivele efectuãrii transportului public local
deţin licenţã de traseu valabilã.
Art. 10. - (1) Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se
Art. 5. - Transportul public local se efectueazã numai în condiţiile respectãrii
efectueazã pe raza administrativ-teritorialã a unei localitãţi, în cazul transportului local,
prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, ale Ordonanţei de
sau numai între localitãţile unui judeţ, în cazul transportului judeţean.
urgenţã a Guvernului nr. 109/2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr.
(2) În cazul în care traseul transportului pe şinã depãşeşte limita localitãţii, acesta
102/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale reglementãrilor naţionale şi ale
se considerã transport public local.
Uniunii Europene în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi ale
Art. 11. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
la bordul mijlocului de transport în comun, pe toatã durata transportului public de
Art. 6. - (1) Transportul public local se poate efectua numai cu vehicule rutiere a
persoane prin curse regulate, urmãtoarele documente:
cãror stare tehnicã corespunde reglementãrilor specifice în vigoare, având inspecţia
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
tehnicã periodicã valabilã, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzãtor, conform
b) programul de circulaţie;
prevederilor legale în vigoare.
c) copia conformã a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
(2) Pentru accesul la infrastructura rutierã, vehiculele rutiere fabricate în ţarã sau
d) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este
în strãinãtate, înmatriculate sau care urmeazã sã fie înmatriculate în România, sunt
angajat al operatorului de transport/transportatorului autorizat;

125 126
e) contractul de leasing în original ori o copie conformã cu originalul, în cazul în Art. 17. - Licenţa de traseu se elibereazã în numãrul de exemplare corespunzãtor
care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract; numãrului de autobuze necesar efectuãrii traseului.
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul
3. Transportul public local de mãrfuri în regim contractual
conducãtorilor auto strãini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de Art. 18. - (1) Serviciul de transport public local de mãrfuri în regim contractual se
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport/transportatorului autorizat, în realizeazã de cãtre transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bazã de
copie; contract de transport încheiat cu utilizatorul transportului.
h) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto pentru (2) Serviciul de transport public local de mãrfuri în regim contractual se poate
transportul rutier public de persoane, valabil, dupã caz. efectua în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localitãţi, în trafic judeţean,
Art. 12. - Licenţa de traseu se elibereazã pentru traseele cuprinse în programele de interjudeţean sau internaţional.
transport rutier de persoane prin curse regulate, însoţitã de caietul de sarcini al acesteia Art. 19. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului,
şi de programul de circulaţie. pe toatã durata transportului public local de mãrfuri în regim contractual, urmãtoarele
Art. 13. - Licenţa de traseu se elibereazã în numãrul de exemplare corespunzãtor documente:
numãrului mijloacelor de transport în comun utilizat pentru efectuarea tuturor curselor a) copia conformã a autorizaţiei de transport;
prevãzute în programul de circulaţie. b) contractul de transport;
c) actele de însoţire a mãrfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia;
2. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale
d) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este
Art. 14. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate se angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor
efectueazã numai de cãtre operatorii de transport rutier care deţin licenţã de traseu familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducãtorul auto este persoana
valabilã. fizicã sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;
Art. 15. - Serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate e) contractul de leasing în original ori o copie conformã cu originalul, în cazul în
speciale se efectueazã pe teritoriul localitãţii de autorizare sau între aceasta şi orice altã care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract;
localitate din judeţul respectiv. f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul
Art. 16. - Operatorii de transport au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului, pe conducãtorilor auto strãini;
toatã durata transportului public de persoane prin curse regulate, urmãtoarele g) documente specifice transporturilor de mãrfuri perisabile, mãrfuri periculoase,
documente: deşeuri, animale vii.
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
4. Transportul public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci
b) contractul de transport încheiat între beneficiarul transportului sau persoana
care a angajat transportul şi operatorul de transport rutier; Art. 20. - (1) Serviciul de transport public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci
c) lista persoanelor transportate, ca anexã la contractul de transport; se realizeazã de cãtre transportatorii autorizaţi de autoritatea de autorizare, pe bazã de
d) copia conformã a licenţei de transport; documente fiscale pentru contravaloarea transportului perceputã şi încasatã de la
e) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este utilizatorul transportului.
angajat al operatorului de transport; (2) Serviciul de transport public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci se
f) contractul de leasing în original ori o copie conformã cu originalul, în cazul în realizeazã în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localitãţi din judeţ ori din
care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract; judeţele limitrofe.
g) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul Art. 21. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului,
conducãtorilor auto strãini; pe toatã durata transportului public local de mãrfuri cu tractoare cu remorci,
h) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de urmãtoarele documente:
accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie; a) copia conformã a autorizaţiei de transport;
i) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto pentru transportul b) documentul fiscal care atestã cã serviciul a fost plãtit anticipat;
rutier public de persoane, valabil; c) actele de însoţire a mãrfii, care dovedesc provenienţa şi destinatarul acesteia, în
j) legitimaţii de serviciu valabile, eliberate de beneficiarul transportului pentru condiţiile în care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodãria proprie a
persoanele transportate, în cazul transportului angajaţilor instituţiilor/operatorilor utilizatorului;
economici.

127 128
d) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este şi reconstrucţia mijloacelor de transport;
angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor 2. sã utilizeze mijloace de transport a cãror stare tehnicã corespunde
familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducãtorul auto este persoana reglementãrilor naţionale de siguranţã rutierã şi de protecţie a mediului înconjurãtor, cu
fizicã sau unul dintre membrii asociaţiei familiale; inspecţia tehnicã periodicã/revizia tehnicã periodicã valabilã şi certificate/
e) contractul de leasing în original ori o copie conformã cu originalul, în cazul în clasificate/încadrate corespunzãtor, conform prevederilor legale în vigoare;
care vehiculul rutier este utilizat în baza unui asemenea contract; 3. în intervalul dintre douã inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, sã
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnicã corespunzãtoare, în
conducãtorilor auto strãini; vederea încadrãrii în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia
g) certificatul de competenţã profesionalã al conducãtorului auto pentru mediului şi în categoria de folosinţã conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai
transportul rutier public de persoane, valabil, în cazul în care masa totalã maximã sisteme, echipamente, componente, entitãţi tehnice, piese de schimb, materiale de
autorizatã a ansamblului de vehicule rutiere depãşeşte 3,5 tone; exploatare şi dotãri obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislaţiei
h) documente specifice transporturilor de mãrfuri perisabile, mãrfuri periculoase, în vigoare;
deşeuri, animale vii. 4. sã monteze, prin operatori economici autorizaţi, tahografe şi limitatoare de
vitezã cu aprobare de model la vehiculele pentru care acestea sunt obligatorii;
5. Transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor
5. sã nu permitã plecarea în cursã a vehiculelor care au tahograful sau limitatorul
funerare
de vitezã defect, nesigilat ori fãrã suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea
Art. 22. - Serviciul se realizeazã de transportatorii autorizaţi de autoritatea de întregului parcurs al transportului;
autorizare, în localitatea de autorizare sau între aceasta şi alte localitãţi, pe bazã de 6. sã informeze conducãtorii mijloacelor de transport şi lucrãtorii mobili cu privire
document fiscal pentru tariful perceput şi încasat de la persoanele care au comandat la regulamentele interne ale întreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor
serviciul. colective de muncã;
Art. 23. - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului 7. sã verifice pe foile de înregistrare sau pe cartelele conducãtorilor auto utilizate
urmãtoarele documente: modul în care aceştia respectã prevederile legale în vigoare privind perioadele de
a) copia conformã a autorizaţiei de transport; conducere şi de odihnã şi sã ia mãsurile necesare pentru a împiedica repetarea unor
b) documentul fiscal care atestã cã serviciul a fost plãtit anticipat; nereguli în acest sens;
c) legitimaţia de serviciu valabilã a conducãtorului auto, din care sã reiasã cã este 8. sã verifice funcţionarea tahografului şi a limitatorului de vitezã, inclusiv cu
angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor ocazia analizãrii diagramelor-tahograf sau a înregistrãrilor stocate în memoria cardului
familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducãtorul auto este persoana conducãtorului auto/tahografului digital, dupã caz;
fizicã sau unul dintre membrii asociaţiei familiale; 9. sã nu permitã intervenţia persoanelor neautorizate asupra tahografelor şi a
d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncã în România, în cazul limitatoarelor de vitezã;
conducãtorilor auto strãini. 10. sã angajeze transporturile şi sã întocmeascã programul de executare a
transporturilor, astfel încât conducãtorii mijloacelor de transport şi lucrãtorii mobili sã
SECŢIUNEA a 3-a poatã respecta prevederile legale privind timpul de lucru, de odihnã şi de repaus;
Siguranţa rutierã 11. sã se asigure cã conducãtorii mijloacelor de transport respectã normele de
protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot
Art. 24. - În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, timpul efectuãrii transportului;
operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectueazã servicii de transport 12. sã permitã efectuarea transporturilor numai cu respectarea maselor totale
public local au obligaţia sã adopte mãsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi maxime autorizate de autoritatea competentã şi/sau în limita numãrului de locuri
respectarea reglementãrilor legale privind siguranţa rutierã şi a condiţiilor pe care înscris în certificatul de înmatriculare; sã se asigure spaţii libere suficiente pentru
trebuie sã le îndeplineascã mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care transportul bagajelor pasagerilor şi sã permitã transportul mãrfurilor/coletelor doar în
concurã la siguranţa circulaţiei. limita spaţiilor disponibile;
Art. 25. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectueazã servicii 13. sã respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi sã aplice
publice de transport local au urmãtoarele îndatoriri: procedurile corespunzãtoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor
1. sã respecte reglementãrile legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea încãlcãri grave ale regulilor de circulaţie;
inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivã

129 130
14. sã respecte şi sã aplice reglementãrile legale în vigoare privind transportul Art. 31. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi vor efectua serviciul de
rutier al mãrfurilor periculoase; transport public local de persoane prin curse regulate cu respectarea urmãtoarelor
15. sã respecte întocmai legile şi reglementãrile specifice fiecãrei categorii de obligaţii:
transport rutier pe care o executã. 1. sã asigure afişarea la pãrţile din faţã şi lateralã dreapta ale mijlocului de
Art. 26. - Responsabilitãţile ce revin persoanei desemnate sã conducã permanent transport a indicativului şi a capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de
şi efectiv activitatea de transport sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate
transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregãtirea şi atestarea profesionalã a anterior vor fi iluminate corespunzãtor pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate
persoanelor care conduc permanent şi efectiv activitãţi de transport rutier, cu scãzutã;
modificãrile şi completãrile ulterioare. 2. în salonul mijlocului de transport va fi asiguratã informarea publicului cãlãtor
Art. 27. - Sarcinile consilierului de siguranţã sunt cele prevãzute în Regulamentul prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmeazã şi la
pentru desemnarea, pregãtirea profesionalã şi examinarea consilierilor de siguranţã legãturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
pentru transportul rutier, feroviar sau pe cãile navigabile interioare al mãrfurilor 3. sã asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducãtorului
periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi acestuia, a hãrţii schematice care sã permitã vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee,
turismului nr. 1.044/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. a instrucţiunilor privind modul de desfãşurare a transportului, a obligaţiilor publicului
Art. 28. - Conducãtorii mijloacelor de transport au urmãtoarele atribuţii şi cãlãtor şi a altor informaţii de utilitate publicã privind transportul, stabilite prin
responsabilitãţi: reglementãrile în vigoare;
1. sã se prezinte pentru efectuarea examinãrii medicale şi psihologice, iniţialã şi 4. sã asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de cãlãtorie în toate staţiile
periodicã, şi sã respecte recomandãrile comisiilor medicale şi psihologice; stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate
2. sã respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţã într-o anexã la hotãrârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a
rutierã şi conduita preventivã; gestiunii aprobat prin hotãrârea de atribuire;
3. sã respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncã în circulaţia 5. în staţiile din programul de circulaţie, sã asigure afişarea codului traseului, a
rutierã; intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hãrţilor simplificate cu indicarea
4. sã respecte regulile privind încãrcarea, repartizarea încãrcãturii, asigurarea şi traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului cãlãtor;
fixarea mãrfurilor transportate; 6. sã emitã abonamente de cãlãtorie cu respectarea reglementãrilor în vigoare,
5. sã cunoascã şi sã respecte mãsurile ce trebuie luate dupã un accident sau inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiazã de reduceri ale costului
incident în ceea ce priveşte asigurarea vehiculului, protecţia personalã şi a celorlalţi abonamentului;
participanţi la trafic, protecţia mediului, protecţia bunurilor; 7. sã asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor
6. sã respecte perioadele de conducere şi perioadele de odihnã, conform stabilite de reglementãrile legale în vigoare, al persoanelor care beneficiazã de
reglementãrilor legale în vigoare, şi sã utilizeze corect tahograful; facilitãţi/gratuitãţi la transport;
7. sã nu intervinã asupra tahografului sau a limitatorului de vitezã pentru scoaterea 8. sã asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani;
acestora din uz sau modificarea caracteristicilor de funcţionare; 9. mijlocul de transport trebuie sã aibã locuri rezervate pentru persoane cu
8. sã respecte întocmai legile şi reglementãrile specifice fiecãrei categorii de handicap, bãtrâni, femei însãrcinate, persoane cu copii în braţe;
transport rutier pe care o executã. 10. sã supravegheze urcarea şi coborârea cãlãtorilor, sã nu plece mijlocul de
Art. 29. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care efectueazã servicii transport din staţii cu uşile deschise sau cu cãlãtori aflaţi pe scãrile acestuia, precum şi
de transport public local vor întreprinde o investigaţie pe linie administrativã în toate cu cãlãtori agãţaţi de exteriorul caroseriei;
cazurile de accidente de circulaţie în care au fost angajate vehiculele utilizate, 11. sã nu admitã la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare,
indiferent de gravitatea accidentului. inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid,
Art. 30. - Rezultatele cercetãrii administrative vor sta la baza adoptãrii mãsurilor materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin
ce se impun pentru eliminarea repetãrii cauzelor generatoare de evenimente rutiere. format ori dimensiune, pot produce daune, vãtãmãri corporale sau, prin natura
materialului, pot murdãri, ori alte obiecte sau mãrfuri interzise la transportul public;
SECŢIUNEA a 4-a 12. sã nu îmbarce cãlãtori peste capacitatea maximã admisã a mijlocului de
Condiţii privind efectuarea transportului public local de persoane transport;
13. sã asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mânã ale cãlãtorilor;
1. Transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza
administrativ-teritorialã a localitãţilor

131 132
14. sã îmbarce/debarce cãlãtori numai în staţiile special amenajate, prevãzute în 4. sã asigure respectarea locurilor atunci când s-au emis legitimaţii de cãlãtorie cu
programul de circulaţie; loc;
15. sã utilizeze numai legitimaţii/abonamente de cãlãtorie cu regim special, 5. sã asigure urcarea şi coborârea bagajelor din portbagajul autovehiculului;
agreate de autoritatea administraţiei publice locale; 6. sã nu admitã la transport în salonul autovehiculului:
16. sã nu permitã transportul cãlãtorilor decât pe bazã de legitimaţii/abonamente - materii greu mirositoare;
de cãlãtorie valabile sau alte documente prevãzute de reglementãrile legale în vigoare; - materii inflamabile;
17. sã asigure cãlãtorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina - butelii de aragaz;
operatorului de transport; - butoaie cu carbid;
18. sã ţinã evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capãt de linie; - tuburi de oxigen;
19. sã asigure înlocuirea mijlocului de transport imobilizat pe traseu; - materiale explozibile;
20. sã asigure, prin dispecerate şi dotãri speciale, urmãrirea şi coordonarea în trafic - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;
a mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare, precum şi aplicarea cu - produse caustice;
operativitate a mãsurilor ce se impun în caz de eveniment, incident, accident sau alte - materiale sau obiecte care prin natura, formatul sau dimensiunile lor pot produce
situaţii care pot afecta desfãşurarea transportului, în vederea asigurãrii condiţiilor daune sau pot murdãri autovehiculul, bagajele sau îmbrãcãmintea cãlãtorilor;
asumate privind regularitatea, siguranţa şi confortul; - obiecte sau mãrfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale;
21. sã dispunã de echipaje de intervenţie şi depanare dotate corespunzãtor pentru 7. sã nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilã de transport, exprimatã
degajarea drumului public sau a cãii de rulare în cazul defectãrii mijlocului de prin numãrul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare şi în certificatul
transport, precum şi pentru intervenţii la reţeaua electricã de contact sau calea de rulare de clasificare pe stele/categorii; sã se asigure spaţii libere suficiente pentru transportul
a tramvaielor etc.; bagajelor pasagerilor şi sã permitã transportul mãrfurilor/coletelor doar în limita
22. sã asigure informarea anticipatã a publicului cãlãtor în legãturã cu spaţiilor disponibile;
modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu în caz de forţã 8. sã nu opreascã pentru urcarea sau coborârea pasagerilor în alte locuri decât cele
majorã; prevãzute în graficul de circulaţie;
23. sã asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spãlarea şi 9. sã asigure gratuit readucerea cãlãtorilor la punctul de plecare în cazul în care
dezinfectarea mijloacelor de transport; cãlãtoria nu se poate realiza pânã la destinaţie din cauzã de forţã majorã sau din vina
24. sã asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate, transportatorului;
siguranţã şi confort; 10. sã asigure preluarea cãlãtorilor din autovehiculele rãmase imobilizate pe traseu
25. mijloacele de transport trebuie sã fie echipate cu instalaţie de în termen maxim de 3 ore;
încãlzire/condiţionare a aerului în stare de funcţionare; 11. sã asigure cãlãtorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina
26. sã asigure aspectul estetic corespunzãtor al mijlocului de transport; operatorului de transport;
27. pe pãrţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionatã denumirea 12. sã emitã legitimaţii de cãlãtorie corespunzãtoare sumelor încasate pentru
executantului transportului; cãlãtori şi bagaje;
28. la bordul mijlocului de transport trebuie sã existe mijloace de prevenire şi 13. sã utilizeze numai legitimaţii de cãlãtorie înseriate pentru pasageri şi bagaje,
combatere a incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; înregistrate ca documente cu regim special;
29. mijloacele de transport trebuie sã aibã inspecţia tehnicã periodicã sau, dupã 14. sã nu permitã cãlãtoria decât în baza legitimaţiilor de cãlãtorie/abonamentelor
caz, revizia tehnicã periodicã efectuatã la termen. valabile, precum şi a legitimaţiilor speciale;
15. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mânã care pot
2. Transportul public local de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
fi ţinute în mânã sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi
Art. 32. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de transportate bagajele care:
persoane în trafic judeţean cu respectarea urmãtoarelor obligaţii: - nu se încadreazã în categoria bagajelor de mânã;
1. sã utilizeze pe timpul executãrii transportului placa de traseu, cu indicarea - conţin produse neadmise la transport;
executantului şi a caracterului cursei; - sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţã ori din spate a
2. sã supravegheze urcarea şi coborârea pasagerilor; autovehiculului;
3. mijlocul de transport nu trebuie sã circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe 16. sã nu admitã la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul
scara autovehiculului; autovehiculului, chiar dacã spaţiul rãmas neutilizat de cãtre pasageri ar permite acest

133 134
lucru; pot fi transportate în remorci închise, ataşate vehiculului;
17. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipuleazã numai de cãtre 38. autovehiculele trebuie sã aibã un aspect estetic corespunzãtor;
conducãtorul auto; 39. autovehiculele trebuie sa fie inscripţionate cu însemnele operatorului de
18. la cel puţin unul dintre capetele de traseu, prin registrul de mişcare, sã se transport rutier;
evidenţieze cursele proprii plecate şi sosite; 40. autovehiculele trebuie sã fie dotate cu tahograf care va fi în funcţiune pe toatã
19. sã execute transporturi strict în conformitate cu programul de circulaţie; durata desfãşurãrii transportului, conform reglementãrilor în vigoare;
20. sã asigure realizarea tuturor curselor, iar în caz de imobilizare a 41. în interiorul salonului autovehiculului trebuie afişat tariful de transport pe bazã
autovehiculelor, sã ia mãsuri de înlocuire a acestora; de bilet, pe zone kilometrice;
21. sã anunţe anticipat cursele care nu pot fi executate din cauzã de forţã majorã 42. locurile din salonul autovehiculului trebuie sã fie numerotate;
sau alte cauze, la capetele de linie şi, în limita posibilitãţilor, şi pe traseu; 43. autovehiculul trebuie sã aibã locuri rezervate pentru invalizi, bãtrâni, femei
22. sã asigure oprirea în toate staţiile prevãzute în programul de circulaţie pentru însãrcinate, persoane cu copii în braţe.
urcarea şi coborârea cãlãtorilor şi bagajelor;
3. Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale
23. sã nu blocheze staţiile publice prin parcarea autovehiculelor deţinute sau prin
efectuarea unor lucrãri de întreţinere/reparaţii la acestea; Art. 33. - Operatorii de transport vor efectua serviciul de transport public local de
24. sã asigure suplimentar autovehicule pentru preluarea fluxurilor ocazionale de persoane prin curse regulate speciale cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
cãlãtori de pe traseele deservite în exclusivitate; 1. sã utilizeze pe timpul executãrii transportului rutier placa de traseu, cu indicarea
25. sã asigure vânzarea biletelor la capetele de linie şi în autovehicul, inclusiv cu executantului, a traseului şi a tipului de transport;
anticipaţie; 2. sã preia la transport numai persoanele nominalizate în lista cu persoanele
26. la emiterea abonamentelor, sã respecte reglementãrile în vigoare; transportate, anexã la contractul de transport încheiat cu beneficiarul serviciului;
27. sã nu emitã legitimaţii de cãlãtorie peste capacitatea autovehiculului exprimatã 3. sã asigure preluarea persoanelor transportate din vehiculele rãmase imobilizate
prin numãrul de locuri pe scaune; pe traseu;
28. sã accepte la transport toţi cãlãtorii care au legitimaţii de cãlãtorie valabile 4. sã asigure instruirea conducãtorilor auto cu privire la obligaţiile ce le revin;
pentru cursa respectivã, în limita capacitãţii vehiculului; 5. sã preia la transport mãrfuri sau colete doar în limita spaţiilor disponibile
29. sã asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; destinate acestui scop;
30. cursele dubluri efectuate ocazional pentru preluarea unui flux suplimentar de 6. sã asigure urcarea şi coborârea bagajelor în/din portbagajul vehiculului.
cãlãtori existent temporar în punctele de îmbarcare sau cele efectuate pentru preluarea Bagajele se manipuleazã numai de cãtre conducãtorul auto;
pasagerilor de la un vehicul rãmas imobilizat în traseu nu se considerã curse noi; 7. îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate trebuie sã se facã în staţii
acestea se efectueazã dupã acelaşi program de circulaţie ca al cursei dublate, în stabilite special, altele decât staţiile publice, în locul unde îşi desfãşoarã activitatea sau
urmãtoarele condiţii: la domiciliu/reşedinţã;
- depãşirea capacitãţii de preluare a autovehiculului iniţial; 8. sã opreascã în toate staţiile prevãzute în graficul de circulaţie aferent licenţei de
- menţionarea în foaia de parcurs a caracterului cursei; traseu, fãrã a opri pentru urcarea sau coborârea persoanelor transportate în alte locuri
31. autovehiculele trebuie să aibã inspecţia tehnicã periodicã efectuatã la termen; decât cele prevãzute în graficul de circulaţie;
32. autovehiculele trebuie salubrizate, spãlate şi dezinfectate zilnic sau ori de câte 9. sã transporte persoane doar în limita numãrului de locuri pe scaune înscris în
ori este nevoie; certificatul de înmatriculare;
33. în interiorul autovehiculului trebuie sã existe afişat numele conducãtorului 10. mijlocul de transport sã nu circule cu uşile deschise sau cu pasageri pe scara
auto; acestuia;
34. autovehiculele trebuie sã fie echipate cu instalaţie de încãlzire/condiţionare a 11. sã nu admitã la transport în salonul autovehiculului:
aerului în stare de funcţionare; - materii greu mirositoare;
35. la bordul autovehiculului trebuie sã existe mijloace pentru prevenirea şi - materii inflamabile;
combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; - butelii de aragaz;
36. în perioada de iarnã autovehiculul trebuie sã fie echipat corespunzãtor - butoaie cu carbid;
circulaţiei pe drumuri cu aderenţã scãzutã; - tuburi de oxigen;
37. autovehiculul trebuie sã fie dotat cu spaţii de depozitare special amenajate - materiale explozibile;
pentru transportul bagajelor. Bagajele ce depãşesc capacitatea spaţiilor de depozitare - filme cinematografice neambalate în cutii metalice;

135 136
- produse caustice; b) sã încaseze tarifele aferente transportului public local de persoane prin curse
- materiale sau obiecte care prin natura, formatul ori dimensiunile lor pot produce regulate;
daune sau pot murdãri autovehiculul, bagajele ori îmbrãcãmintea cãlãtorilor; c) sã actualizeze semestrial tarifele aferente transportului public local de persoane
- obiecte sau mãrfuri interzise la transport prin dispoziţiile legale; prin curse regulate cu rata inflaţiei;
12. sã nu supraîncarce autovehiculul peste capacitatea utilã de transport, exprimatã d) sã includã în tarifele de transport percepute cãlãtorilor primele de asigurare
prin numãrul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare; pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din
13. sã asigure cãlãtorii şi bagajele acestora pentru riscurile ce cad în sarcina efectuarea operaţiunilor de transport, în cazul transportului public local de persoane
operatorului de transport; prin curse regulate;
14. în salonul autovehiculului pot fi transportate numai bagajele de mânã, care pot e) sã utilizeze patrimoniul propriu sau concesionat pentru asigurarea serviciului
fi ţinute în mânã sau în plasa portpachet. În salonul autovehiculului nu pot fi public local de cãlãtori prin curse regulate;
transportate bagajele care: f) sã utilizeze infrastructura tehnico-edilitarã a sistemului de transport public local
- nu se încadreazã în categoria bagajelor de mânã; de persoane, în condiţiile stabilite conform hotãrârii de dare în administrare sau
- conţin produse neadmise la transport; contractului de delegare a gestiunii, dupã caz;
- sunt aşezate pe culoarul de acces sau pe platforma din faţã ori din spate a g) sã beneficieze de o despãgubire adecvatã şi efectivã pentru prejudiciile aduse în
autovehiculului; caz de modificare unilateralã a contractului de delegare a gestiunii de cãtre concedent,
15. nu se admit la transport bagajele aşezate pe scaunele libere din salonul fãrã respectarea termenelor şi condiţiilor prevãzute în acesta;
autovehiculului, chiar dacã spaţiul rãmas neutilizat de cãtre pasageri ar permite acest h) sã cearã întreruperea serviciului în cazul în care continuarea activitãţii ar
lucru; conduce la crearea de prejudicii importante patrimoniului încredinţat spre administrare;
16. bagajele depuse în spaţiul destinat bagajelor se manipuleazã numai de cãtre i) în cazul nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre concedent, conform
conducãtorul auto; legislaţiei în vigoare, se pot adresa instanţei competente.
17. autovehiculele trebuie sa aibã inspecţia tehnicã periodicã efectuatã la termen; Art. 36. - Suplimentar faţã de obligaţiile ce decurg din prevederile secţiunilor a
18. autovehiculele trebuie salubrizate, spãlate şi dezinfectate; 3-a şi a 4-a ale cap. II, operatorii de transport şi, dupã caz, transportatorii autorizaţi au
19. la bordul autovehiculului trebuie sã existe mijloace pentru combaterea şi urmãtoarele obligaţii:
prevenirea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate; a) sã respecte întocmai legile şi reglementãrile specifice fiecãrei categorii de
20. în perioada de iarnã, autovehiculul trebuie sã fie echipat corespunzãtor transport pe care o executã;
circulaţiei pe drumuri cu aderenţã scãzutã; b) sã asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale sau ale
21. autovehiculele trebuie sa fie dotate cu tahograf, care va fi în funcţiune pe toatã hotãrârii de dare în administrare, dupã caz;
durata desfãşurãrii transportului, conform reglementãrilor în vigoare. c) sã respecte sarcinile asumate potrivit hotãrârii de dare în administrare,
contractului de delegare a gestiunii serviciului sau contractului de transport încheiat cu
CAPITOLUL III beneficiarul, dupã caz;
Drepturi şi obligaţii d) sã respecte indicatorii de performanţã şi de calitate stabiliţi prin contractul de
delegare a gestiunii, prin hotãrârea de dare în administrare sau prin contractul de
Art. 34. - Drepturile şi obligaţiile operatorilor de transport/transportatorilor transport încheiat cu beneficiarul;
autorizaţi care desfãşoarã activitãţi de transport public local se prevãd în regulamentele e) sã permitã accesul liber şi nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciul de
şi caietele de sarcini ale serviciului de transport public local, aprobate de autoritãţile transport public local;
administraţiei publice locale, anexate la hotãrârile de dare în administrare, respectiv la f) sã asigure respectarea drepturilor utilizatorilor în efectuarea serviciului de
contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotãrâri de atribuire. transport public local;
Art. 35. - Operatorii de transport/transportatorii autorizaţi care desfãşoarã g) sã efectueze transportul public de persoane prin curse regulate, conform
activitãţi de transport public local au urmãtoarele drepturi: prevederilor programului de circulaţie, în condiţii de calitate, siguranţã, regularitate şi
a) cei care îşi desfãşoarã activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii confort;
au dreptul sã întrerupã prestarea serviciului de transport public local în cazul h) sã asigure continuitatea serviciului de transport public local de persoane prin
nerespectãrii obligaţiilor contractuale de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, curse regulate;
cu obligaţia de a notifica întreruperea prestãrii serviciului în termenul şi în condiţiile i) sã coreleze capacitatea de transport cu fluxurile de cãlãtori existente;
prevãzute în contractul de delegare a gestiunii;

137 138
j) sã fundamenteze şi sã supunã concedentului tarifele ce vor fi utilizate în - evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/ reviziilor tehnice periodice
activitatea de transport public local de persoane prin curse regulate; pentru mijloacele de transport;
k) sã nu încarce în mod artificial costurile de operare; - evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativã a
l) sã punã la dispoziţia publicului cãlãtor mijloace de transport care sã accidentelor de circulaţie, precum şi notele informative transmise consiliului judeţean
îndeplineascã condiţiile impuse de legislaţia în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti în cazul accidentelor grave de
protecţia mediului; circulaţie;
m) sã efectueze întreţinerea curentã, reparaţiile curente şi accidentale care se - alte documente prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
impun, în limita bugetului aprobat, la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, ţ) sã furnizeze autoritãţii administraţiei publice locale, respectiv autoritãţilor de
conform programelor de întreţinere, reparaţii, dotãri şi investiţii aprobate de acesta; reglementare competente conform legii, informaţiile solicitate şi sã asigure accesul la
n) sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii, documentaţiile şi la actele individuale pe baza cãrora presteazã serviciul, necesare
precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socialã, conform legislaţiei în vigoare, verificãrii şi evaluãrii modului de prestare a serviciului;
pentru a fi supuse aprobãrii consiliului local, respectiv Consiliului General al u) sã plãteascã despãgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse
Municipiului Bucureşti; din culpã, conform prevederilor legale şi/sau contractuale, dacã acestea nu sunt
o) în cazul în care sesizeazã existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de acoperite prin poliţe de asigurare;
naturã sã conducã la reducerea activitãţii, sã notifice de îndatã acest fapt concedentului, v) sã asigure finanţarea pregãtirii profesionale şi efectuarea examinãrilor medicale
în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãţii activitãţii; şi psihologice ale propriilor angajaţi;
p) sã încheie şi sã onoreze contractele de asigurãri pentru mijloacele de transport w) sã punã în aplicare metode performante de management, care sã conducã la
deţinute, precum şi asigurarea cãlãtorilor şi bunurilor acestora, conform prevederilor reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale
legislaţiei în vigoare privind asigurãrile; impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrãri sau bunuri;
q) sã informeze permanent cãlãtorii cu privire la traseele, programele de circulaţie, x) sã gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţã
tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora; economicã;
r) sã aplice normele de protecţie a muncii specifice activitãţii desfãşurate în cadrul y) sã promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientã a bazei
serviciului contractat; tehnico-materiale aferente serviciului prestat.
s) sã asigure accesul organelor de control ale concedentului la informaţiile privind Art. 37. - Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public
executarea serviciului concesionat şi modul de exploatare a mijloacelor de transport, a local, persoane fizice sau juridice.
infrastructurii aferente şi a bunurilor concesionate/închiriate, dupã caz; Art. 38. - (1) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmãtoarele:
ş) sã planifice efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice a) sã beneficieze, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local,
pentru mijloacele de transport, astfel încât sã se asigure respectarea programului de ceea ce trebuie sã se prevadã expres în regulamentul serviciului de transport public
circulaţie şi a prevederilor reglementãrilor legale în vigoare privind siguranţa rutierã; local, aprobat de consiliul local, consiliul judeţean ori Consiliul General al
t) sã deţinã la sediul social urmãtoarele documente, în funcţie de tipul de transport Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz;
public local efectuat: b) sã aibã acces la informaţiile publice cu privire la serviciul de transport public
- asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de local. Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica informaţii
accidente ce cad în sarcina transportatorului; cu privire la indicatorii de calitate ai serviciului, la structura tarifarã şi la clauzele
- cãrţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate, contractuale care sunt de interes public;
respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing; c) sã le fie aduse la cunoştinţã hotãrârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene
- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate; sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti cu privire la transportul public
- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnatã sã conducã local;
permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducãtorii auto; d) sã conteste hotãrârile consiliilor locale, ale consiliilor judeţene sau ale
- toate documentele care atestã menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, în vederea prevenirii sau
eliberãrii licenţei de transport/autorizaţiei de transport şi a delegãrii gestiunii, dupã caz; reparãrii unui prejudiciu direct ori indirect provocat de acestea, în condiţiile legii;
- formularul de expediţie/transport şi formularul pentru aprobarea transportului în e) sã solicite şi sã primeascã, în condiţiile legii, despãgubiri sau compensaţii
cazul transportului de deşeuri, pentru anul în curs şi anul precedent; pentru daunele provocate lor de operatorii de transport rutier sau de transportatorii
- documentele doveditoare din care sã rezulte angajarea în condiţii legale a autorizaţi, prin nerespectarea obligaţiilor asumate prin contractele de atribuire a
persoanelor cu funcţii care concurã la siguranţa circulaţiei; gestiunii;

139 140
f) sã sesizeze autoritãţilor administraţiei publice locale orice deficienţe constatate 9. numãrul abaterilor constatate şi sancţionate de personalul împuternicit privind
în efectuarea serviciilor de transport public local şi sã facã propuneri vizând înlãturarea nerespectarea prevederilor legale;
acestora; 10. numãrul de accidente de circulaţie produse din vina personalului propriu sau a
g) sã renunţe, în condiţiile legii, la serviciile contractate; operatorului de transport/ transportatorului autorizat.
h) sã fie consultaţi, direct sau prin intermediul unor organizaţii neguvernamentale (2) În efectuarea serviciului de transport public local se vor respecta indicatorii de
reprezentative, în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, strategiilor şi performanţã prevãzuţi în prezentul regulament-cadru, aprobaţi prin hotãrâri ale
reglementãrilor privind serviciul de transport public local; consiliilor judeţene, consiliilor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitarã sau ale
(2) Anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiazã, în condiţiile legii, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
de facilitãţi pentru plata serviciului de transport public local. (3) Consiliile judeţene, consiliile locale, asociaţiile de dezvoltare comunitarã sau
Art. 39. - Principalele obligaţii ale utilizatorilor sunt urmãtoarele: Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, pot aproba şi alţi indicatori de
a) sã deţinã legitimaţii de cãlãtorie valabile sau alte documente de transport performanţã în efectuarea serviciului de transport public local, pe baza unor studii de
stabilite prin lege; necesitate şi oportunitate în care se va ţine seama de necesitãţile comunitãţilor locale,
b) sã achite costul legitimaţiilor de cãlãtorie valabile pentru cãlãtoriile pe care le nivelul de dezvoltare a infrastructurii tehnico-edilitare, precum şi de cerinţele
efectueazã, conform tarifelor menţionate lizibil pe acestea; reglementãrilor legale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere.
c) sã achite, în termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe (4) Indicatorii de performanţã se stabilesc cu respectarea prevederilor prezentului
baza contractelor; regulament-cadru.
d) sã nu aducã prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau
privat; CAPITOLUL V
e) sã aibã un comportament civilizat în raport cu personalul prestatorilor de Rãspunderi şi sancţiuni
servicii, precum şi cu ceilalţi utilizatori.
Art. 41. - Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage rãspunderea
CAPITOLUL IV disciplinarã, patrimonialã, civilã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz, în condiţiile
Indicatori de performanţã Legii serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006, ale Legii nr. 92/2007,
precum şi ale actelor normative din domeniul transporturilor rutiere.
Art. 40. - (1) Indicatorii de performanţã privind efectuarea transportului public
local de persoane prin curse regulate sunt urmãtorii: CAPITOLUL VI
1. numãrul de curse, trasee pe care operatorul a suspendat sau a întârziat Dispoziţii finale şi tranzitorii
executarea transportului faţã de programul de circulaţie;
2. numãrul de trasee pe care operatorul nu a efectuat transportul public local de Art. 42. - Regulamentele serviciilor de transport public local se elaboreazã în
cãlãtori pe o perioadã mai mare de 24 de ore; conformitate cu prezentul regulament-cadru şi se aprobã de consiliile locale, consiliile
3. numãrul de cãlãtori afectaţi de situaţiile prevãzute la pct. 1 şi 2; judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz.
4. numãrul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numãrul Art. 43. - (1) În regulamentele întocmite şi aprobate de consiliile locale, consiliile
necesar pentru realizarea programului de circulaţie; judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti se vor stabili, potrivit
5. numãrul de reclamaţii ale cãlãtorilor privind calitatea transportului, dintre care: dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
a) numãrul de reclamaţii justificate; contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002, cu
b) numãrul de reclamaţii rezolvate; modificãrile şi completãrile ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul
c) numãrul de reclamaţii la care cãlãtorii nu au primit rãspuns în termenele legale; serviciului de transport public local, altele decât cele prevãzute în Legea nr. 51/2006,
6. numãrul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numãrul total de Legea nr. 92/2007 sau în alte reglementãri legale, atât pentru operatorii de
autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulaţie; transport/transportatorii autorizaţi, cât şi pentru utilizatori.
7. vechimea mijloacelor de transport şi dotãrile de confort pentru cãlãtori; (2) În cadrul regulamentelor întocmite şi aprobate de consiliile locale, consiliile
8. despãgubirile plãtite de cãtre operatorii de transport/transportatorii autorizaţi judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti se vor preciza mãsurile de
pentru nerespectarea condiţiilor de calitate şi de mediu privind desfãşurarea sancţionare principale şi, dupã caz, complementare care se aplicã pentru contravenţiile
transportului; stabilite conform alin. (1).

141 142
(3) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de cãtre personalul c) conţinutul caietului de sarcini va cuprinde setul de formulare precizate ca fiind
împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale numai pe raza administrativ- obligatorii în caietul de sarcini-cadru, la care se pot adãuga şi alte formulare
teritorialã ce revine acesteia, conform legii. considerate necesare pentru efectuarea corespunzãtoare a serviciului.
Art. 44. - (1) În cadrul regulamentelor de serviciu întocmite şi aprobate de
consiliile locale, consiliile judeţene sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti CAPITOLUL I
se vor preciza: obligativitatea, periodicitatea, modul de analizã şi evaluare a gradului Obiectul caietului de sarcini
de respectare a indicatorilor de performanţã.
(2) În urma evaluãrii prevãzute la alin. (1) se vor stabili un plan de mãsuri pentru Art. 1. - Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de efectuare a serviciului de
îndeplinirea indicatorilor de performanţã şi sancţiunile aplicabile pentru nerespectarea transport public local prin curse regulate, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile
acestuia. tehnice necesare efectuãrii acestui serviciu în condiţii de eficienţã şi siguranţã.
Art. 45. - Pânã la aprobarea regulamentului de serviciu conform dispoziţiilor art. Art. 2. - Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie
42, operatorii de transport/ transportatorii autorizaţi vor respecta prezentul regulament- tehnicã şi de referinţã în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a
cadru. serviciului de transport public local prin curse regulate, indiferent de tipul de gestiune.
Art. 3. - Caietul de sarcini face parte integrantã din documentaţia necesarã
efectuãrii activitãţilor de realizare a serviciului de transport public local prin curse
ANEXA 2 regulate şi constituie ansamblul cerinţelor tehnice de bazã.
Art. 4. - (1) Prezentul caiet de sarcini conţine specificaţiile tehnice care definesc
CAIET DE SARCINI - CADRU caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţã şi siguranţã în
al serviciilor de transport public local exploatare.
(2) Caietul de sarcini precizeazã reglementãrile obligatorii referitoare la protecţia
Obiectul caietului de sarcini-cadru muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, care trebuie respectate
pe parcursul efectuãrii serviciului de transport public local.
1. Prezentul caiet de sarcini-cadru stabileşte modul de întocmire a caietelor de Art. 5. - Terminologia utilizatã este cea prevãzutã în regulamentul serviciilor de
sarcini de cãtre consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile transport public local, elaborat de autoritatea localã de transport şi aprobat prin
judeţene, asociaţiile de dezvoltare comunitarã, dupã caz, care asigurã, organizeazã, hotãrâre a consiliului local.
reglementeazã, coordoneazã şi controleazã prestarea serviciilor de transport public
local prin curse regulate efectuate pe raza administrativ-teritorialã a acestora sau între CAPITOLUL II
localitãţile judeţului, dupã caz. Cerinţe organizatorice minimale
2. (1) Caietele de sarcini se vor întocmi în concordanţã cu necesitãţile obiective ale
autoritãţilor publice locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitarã sau ale consiliilor Art. 6. - Operatorii serviciilor de transport public local vor asigura:
judeţene, dupã caz, cu respectarea în totalitate a regulilor de bazã prevãzute în caietul a) numãrul şi tipul corespunzãtor de mijloace de transport necesare realizãrii
de sarcini-cadru şi în Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local. programului de circulaţie şi care satisfac condiţiile impuse privind siguranţa circulaţiei,
(2) Caietele de sarcini vor fi supuse aprobãrii consiliilor locale, consiliilor judeţene confortul pasagerilor şi protecţia mediului;
şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiilor de dezvoltare b) numãrul de mijloace de transport pentru înlocuirea celor care efectueazã cursele
comunitarã, dupã caz. cuprinse în programul de circulaţie, în cazul apariţiei unor defecţiuni ale acestora;
3. La întocmirea caietelor de sarcini, autoritatea publicã localã, asociaţiile de c) respectarea reglementãrilor legale privind omologarea, înmatricularea/
dezvoltare comunitarã sau consiliul judeţean, dupã caz, are obligaţia de a utiliza înregistrarea şi efectuarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice
documentaţia prevãzutã în prezentul caiet de sarcini-cadru, dupã cum urmeazã: pentru mijloacele de transport propuse pentru efectuarea serviciului;
a) în conţinutul documentaţiei caietului de sarcini se vor prelua din prezentul caiet d) operaţiile de întreţinere şi reparaţii necesare parcului de mijloace de transport,
de sarcini-cadru activitãţile şi condiţiile tehnice specifice activitãţii efectuate; stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii, cu respectarea reglementãrilor legale în
b) conţinutul caietului de sarcini va fi elaborat prin transcrierea identicã a textelor vigoare privind efectuarea acestor activitãţi (autorizarea operatorului economic, baza
scrise cu caractere normale, cu excepţia numerelor de articole, care vor cãpãta o nouã tehnico-materialã, personalul utilizat etc.);
numerotare prin completarea datelor necesare în conformitate cu indicaţiile precizate în e) menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a mijloacelor de transport, a
textele scrise cu caractere cursive din conţinutul documentaţiei caietului de sarcini- instalaţiilor auxiliare şi a curãţeniei acestora;
cadru;
143 144
f) condiţii pentru spãlarea, salubrizarea şi dezinfectarea mijloacelor de transport;
g) spaţii în suprafaţã suficientã pentru parcarea mijloacelor de transport; CAPITOLUL III
h) dispecerat şi dotãri speciale pentru urmãrirea şi coordonarea în trafic a Sistemul de transport public local de persoane
mijloacelor de transport, de intervenţie şi de depanare;
i) personal calificat şi vehicule de intervenţie operativã; Art. 9. - Operatorul de transport rutier are dreptul sã efectueze, în condiţiile
j) respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, desemnarea, legislaţiei în vigoare, transport rutier public local prin curse regulate, în aria
pregãtirea profesionalã, examinarea medicalã şi psihologicã a persoanelor cu funcţii administrativ-teritorialã ..... (Se va completa aria administrativ-teritorialã în care
care concurã la siguranţa circulaţiei; urmeazã sã se efectueze activitatea, cu delimitãrile acesteia.).
k) asigurarea pasagerilor şi a bagajelor acestora pentru riscurile ce cad în sarcina Art. 10. - (1) Operatorul de transport/transportatorul autorizat are obligaţia sã
operatorului de transport/transportatorului autorizat; efectueze serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu
l) respectarea capacitãţilor de transport şi a programelor de circulaţie impuse prin respectarea programului de transport, care conţine condiţiile specifice privind traseele,
contractul de atribuire a gestiunii; perioadele şi programul de circulaţie, capacitatea mijloacelor de transport, numãrul
m) menţinerea stãrii tehnice corespunzãtoare a mijloacelor de transport, a mijloacelor de transport necesare, prezentat în anexa nr. ... (Se înscrie numãrul anexei
instalaţiilor auxiliare şi a curãţeniei acestora; care se va completa cu datele din tabelele prevãzute în anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la
n) respectarea indicatorilor de performanţã şi de calitate stabiliţi prin contractul de prezentul caiet de sarcini-cadru, dupã caz.).
delegare a gestiunii sau prin hotãrârea de dare în administrare a serviciului şi precizaţi (2) În cazul transportului public local prin curse regulate pe raza administrativ-
în regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea localã de teritorialã a unei localitãţi, programul de transport se va întocmi conform modelului
transport şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local; prevãzut în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini-cadru.
o) furnizarea cãtre autoritatea administraţiei publice locale sau consiliul judeţean, (3) În cazul transportului public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean,
dupã caz, a informaţiilor solicitate şi accesul la toate informaţiile necesare, în vederea programul de transport se va întocmi conform modelului prevãzut în anexa nr. 2 la
verificãrii şi evaluãrii funcţionãrii şi dezvoltãrii serviciului de transport public local; prezentul caiet de sarcini-cadru.
p) realizarea unui sistem de evidenţã a sesizãrilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare Art. 11. - Denumirea staţiilor şi amplasarea lor pentru fiecare traseu sunt
operativã a acestora; prezentate în anexa nr. .... (Se înscrie numãrul anexei care va conţine denumirea
q) statistica accidentelor şi analiza acestora; staţiilor, amplasarea lor, eventualele dotãri, pentru ambele sensuri de parcurgere a
r) aplicarea de metode performante de management care sã conducã la reducerea traseului.)
costurilor de operare; Art. 12. - În vederea realizãrii unui sistem de transport public local de persoane pe
s) respectarea reglementãrilor legale în vigoare din domeniul transporturilor; raza administrativ-teritorialã a localitãţilor, care sã asigure deplasarea cãlãtorilor în
t) respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia muncii, protecţia mediului, condiţii de siguranţã a circulaţiei rutiere şi pietonale, confort, regularitate şi
prevenirea şi combaterea incendiilor; continuitate, operatorul de transport/transportatorul autorizat trebuie sã îndeplineascã
u) planificarea inspecţiilor tehnice periodice astfel încât sã fie asigurat în fiecare zi urmãtoarele cerinţe:
numãrul de vehicule necesar pentru acoperirea curselor cuprinse în programul de 1. sã asigure afişarea la pãrţile din faţã şi lateralã dreapta ale mijlocului de
circulaţie; transport a indicativului şi capetelor traseului; la partea din spate a mijlocului de
v) alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau transport se va afişa cel puţin indicativul traseului. Elementele de informare menţionate
asociaţia de dezvoltare comunitarã, dupã caz. anterior vor fi iluminate corespunzãtor pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate
Art. 7. - Obligaţiile şi rãspunderile personalului cu funcţii care concurã la scãzutã;
siguranţa circulaţiei sunt cuprinse în regulamentul serviciului de transport public local 2. în salonul mijlocului de transport se va asigura informarea publicului cãlãtor
(Regulamentul serviciilor de transport public local elaborat de autoritatea localã de prin mijloace vizuale şi sonore cu privire la denumirea staţiei care urmeazã şi la
transport şi aprobat prin hotãrâre a consiliului local se întocmeşte pe baza legãturile cu alte mijloace de transport public local de persoane;
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local). 3. sã asigure afişarea în salonul mijlocului de transport a numelui conducãtorului
Art. 8. - În caietele de sarcini se vor preciza condiţiile de realizare a investiţiilor, acestuia, a hãrţii schematice care sã permitã vizualizarea traseului şi a reţelei de trasee,
precum şi a altor cheltuieli pe care le va face operatorul serviciului de transport public a instrucţiunilor privind modul de desfãşurare a transportului, a obligaţiilor publicului
local prin curse regulate, specificându-se modul de aprobare şi decontare a acestora în cãlãtor şi a altor informaţii de utilitate publicã privind transportul, stabilite prin
cadrul relaţiilor contractuale dintre autoritatea publicã localã sau consiliul judeţean şi reglementãrile în vigoare;
operatorul serviciului de transport public local.

145 146
4. sã asigure vânzarea legitimaţiilor/abonamentelor de cãlãtorie în toate staţiile 22. mijloacele de transport trebuie sã fie echipate cu instalaţie de încãlzire/
stabilite de comun acord cu autoritatea administraţiei publice locale şi nominalizate condiţionare a aerului în stare de funcţionare;
printr-o anexã la hotãrârea de dare în administrare, respectiv la contractul de delegare a 23. mijloacele de transport trebuie sã aibã un aspect estetic corespunzãtor;
gestiunii aprobat prin hotãrâre de atribuire; 24. pe pãrţile laterale ale mijlocului de transport va fi inscripţionatã denumirea
5. în staţiile din programul de circulaţie, sã asigure afişarea codului traseului, a executantului transportului;
intervalelor de succedare a curselor, precum şi a hãrţilor simplificate cu indicarea 25. la bordul mijlocului de transport trebuie sã existe mijloace pentru prevenirea şi
traseelor şi staţiilor pentru informarea publicului cãlãtor; combaterea incendiilor, precum şi ciocan pentru spart geamurile în caz de necesitate;
6. sã emitã abonamente de cãlãtorie cu respectarea reglementãrilor în vigoare, 26. mijloacele de transport trebuie sã aibã inspecţia tehnicã periodicã sau, dupã
inclusiv pentru categoriile sociale care beneficiazã de reduceri ale costului caz, revizia tehnicã periodicã efectuatã la termen;
abonamentului; 27. mijloacele de transport trebuie sã îndeplineascã condiţiile impuse de legislaţia
7. sã asigure accesul liber şi nediscriminatoriu la transport, în baza documentelor în vigoare privind siguranţa circulaţiei şi protecţia mediului;
stabilite de reglementãrile legale în vigoare, al persoanelor care beneficiazã de 28. sã fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii,
facilitãţi/gratuitãţi la transport; precum şi diferenţa de tarif pentru protecţie socialã, conform legislaţiei în vigoare,
8. sã asigure transportul gratuit al copiilor sub 5 ani; pentru a fi supuse aprobãrii consiliului local, respectiv Consiliului General al
9. mijlocul de transport trebuie sã aibã locuri rezervate pentru persoane cu Municipiului Bucureşti;
handicap, bãtrâni, femei însãrcinate, persoane cu copii în braţe; 29. sã elaboreze bugetul privind întreţinerea curentã, reparaţiile curente şi
10. sã supravegheze urcarea şi coborârea cãlãtorilor, mijlocul de transport sã nu accidentale la bunurile concesionate/închiriate de la concedent, conform programelor
porneascã din staţii cu uşile deschise sau cu cãlãtori aflaţi pe scãrile acestuia, precum şi de întreţinere, reparaţii, dotãri şi investiţii aprobate de acesta;
cu cãlãtori agãţaţi de exteriorul caroseriei; 30. sã asigure informarea permanentã a cãlãtorilor cu privire la traseele,
11. sã nu admitã la transport în salonul mijlocului de transport materii mirositoare, programele de circulaţie deservite, tarifele aplicate, precum şi modificarea acestora;
inflamabile, butelii de aragaz, tuburi de oxigen sau alte gaze, butoaie cu carbid, 31. sã aplice normele de protecţie a muncii specifice activitãţii desfãşurate în
materiale explozibile, produse caustice ori acide, alte materiale sau obiecte care, prin cadrul serviciului contractat;
format ori dimensiune, pot produce daune, vãtãmãri corporale sau, prin natura 32. sã asigure finanţarea pregãtirii profesionale şi efectuarea examinãrilor
materialului, pot murdãri ori alte obiecte sau mãrfuri interzise la transportul public; medicale şi psihologice ale propriilor angajaţi;
12. sã nu îmbarce cãlãtori peste capacitatea maximã admisã a mijlocului de 33. sã elaboreze strategii de management care sã conducã la reducerea costurilor
transport, exprimatã prin numãr de locuri pe scaune; de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale
13. sã asigure spaţiile necesare pentru bagajele de mânã ale cãlãtorilor; în vigoare privind achiziţiile de lucrãri sau bunuri, şi la gestionarea serviciului public
14. sã îmbarce/debarce cãlãtori numai în staţiile special amenajate, prevãzute în pe criterii de competitivitate şi eficienţã economicã;
programul de circulaţie; 34. sã prezinte programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientã
15. sã utilizeze numai legitimaţii/abonamente de cãlãtorie cu regim special, a bazei tehnico-materiale aferente serviciului prestat;
agreate de autoritatea administraţiei publice locale; 35. alte condiţii specifice stabilite de autoritatea administraţiei publice locale sau
16. sã nu permitã transportul cãlãtorilor decât pe bazã de legitimaţii/abonamente asociaţia de dezvoltare comunitarã, dupã caz.
de cãlãtorie valabile sau alte documente prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
17. sã asigure cãlãtorii şi bagajele acestora pentru riscurile care cad în sarcina
operatorului de transport;
18. sã ţinã evidenţa curselor sosite şi plecate, la fiecare capãt de linie;
19. sã asigure informarea anticipatã a publicului cãlãtor în legãturã cu
modificarea/suspendarea programului de circulaţie sau a unui traseu, în caz de forţã
majorã;
20. sã asigure, zilnic şi ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spãlarea şi
dezinfectarea mijloacelor de transport;
21. sã asigure condiţiile de execuţie a transportului în condiţii de regularitate,
siguranţã şi confort;

147 148
ANEXA 1 Exemplu:
la caietul de sarcini-cadru Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul ............

Programul de transport pentru reţeaua Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6,7)
Plecări de la
de trasee/grupa de trasee/traseul ................... capete de
Linia Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6,7)
traseu
Nr. Capaci-
Linia Intervalul de succedare a curselor: zilele 1-5 (6,7) Plecări de la staţii/ tate
Capaci- Traseul
Nr. Numărul de mijloace de transport: zilele 1-5 (6,7) capete de traseu sens (nr.

ultima
prima
Traseul tate (nr. Lungi- locuri) 5-6*) 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24
staţii/sens
locuri) 5-6*) 6-10 10-13 13-19 19-21 21-24 prima ultima mea
Lungimea

dus:
..........
101 dus: CFR
întors:
Buc.-Sud –
...........
Şos. Gării
Cap. 1
Căţelu, Şos.
Cap. 2
Industriilor–

(15-160)
(10-12)

(8-10)

(8-10)

(8-10)

10-12
(18-20)
Republica

4-5

7-8

4-5

7-8
10-12
5,00 23,17,
dus: 5,21 23,38
15 întors: Şos. 52
..........
Industriilor–
întors:
Şos. Gării
...........
Căţelu –
Cap. 1
CFR Buc.-
Cap. 2
Sud

4.520 m Cap. 1 CFR


dus:
Buc.-Sud
.......... 4 8 6 8 6 4
întors: Cap. 2 Re-
(2) (4) (5) (5) (5) (3)
........... publica
Cap. 1
Cap. 2
dus:
..........
întors:
────────── ...........
*) Intervalele orare sunt orientative. Cap. 1
Cap. 2
Notã: La numãrul de mijloace de transport se adaugã 30%, necesar pentru
acoperirea imobilizãrilor şi rezerve. dus:
..........
întors:
...........
Cap. 1
Cap. 2

149 150
1
Nr. reţea

2
Nr. grupă

3
Cod traseu

4
A
Autog. / loc

5
B
Localitate intermediară

6
C
Autog. / loc

7
Km pe sens

8
Nr. curse planificate

151
Capacitate transport (locuri)
Model

10
active
necesare

11
rezerve
Nr. vehicule

12
Plecare
Programul de transport pentru reţeaua

Dus

13
Sosire
de trasee/grupa de trasee/traseul ......................................

14
Plecare
Program circulaţie

Întors

15

Sosire
la caietul de sarcini-cadru
ANEXA 2

16

Zilele de circulaţie
1

04
03
02
01

Nr. reţea
2

Nr. grupă

00
00
00
00
Exemplu:

Cod traseu

004
003
002
001
4
A

LALASINT GROŞII NOI BATA LIPOVA Autog. / loc


5
B

CLADOVA Localitate intermediară


6
C

LIPOVA LIPOVA SĂVÎRŞIN LIPOVA Autog. / loc


7

Km pe sens
34
23
10

43 1
8

1
2
2

Nr. curse planificate


9

48

48
48
24

152 Capacitate transport (locuri)


1
10

1
1
1

active
Nr.

1
vehicule
necesare

11

1
1
1

rezerve
12

06:10 06:30 14:00 06:30 15:15 07:00 Plecare


Dus

13

07:30 08:00 14:46 07:16 15:30 07:15 Sosire


14

14:15 15:15 17:10 07:50 15:35 07:20 Plecare


Program circulaţie

Întors

15

15:35 16:45 17:56 08:36 15:50 07:35 Sosire


Programul de transport pentru reţeaua de trasee/grupa de trasee/traseul .........................

5
5

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,

6
5
5
5
16

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,

Zilele de circulaţie
1

06
05
2

00
00
3

006
005
4

ARAD LUNCŞOARA
5
6

HORIA HĂLMAGIU
7

13
12
8

14
9

48
48

153
10

3
1
11

1
1
12

12:00 10:30 07:55 05:55 06:35 05:30 07:00 07:00


13

12:25 10:55 08:20 06:20 07:00 05:55 07:27 07:27


14

12:30 11:00 08:25 06:25 07:05 06:00 14:30 12:00


15

12:25 11:25 08:50 06:50


5 07:30 06:25 14:57 12:27
5

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,

5
5
7
5
5
6

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
6,
5,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
16
1

06
05
2

00
00
3

006
005
4

ARAD LUNCŞOARA
5
6

HORIA HĂLMAGIU
7

13
12
8

14
9

48
48

154
10

3
1
11

1
1
12

12:00 10:30 07:55 05:55 06:35 05:30 07:00 07:00


13

12:25 10:55 08:20 06:20 07:00 05:55 07:27 07:27


14

12:30 11:00 08:25 06:25 07:05 06:00 14:30 12:00


15

12:25 11:25 08:50 06:50 07:30 06:25 14:57 12:27


5
5

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,

5
5
7
5
5
6
16

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
6,
5,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
1
2
3
4
5
6
7
8
9

155
10
11
12

21:10 19:30 17:55 16:50 15:40 15:40 14:30 13:00


13

21:35 19:55 18:20 17:15 16:00 16:00 14:55 13:25


14

21:40 20:00 18:25 17:20 05:20 16:10 15:00 13:30


15

22:05 20:25 18:50 17:45 05:45 16:30 15:25 13:25


5
5

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,

5
6
5
5
7
5

4,
3,
2,
1,
5,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
6,
5,
4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
16
1

07
2

00
3

007
4

ARAD
5
6

FÂNTÂNELE
7

10
8

17
9

48

156
10

2
11

1
12

07:00 06:00 05:00


13

07:25 06:25 05:25


14

07:30 06:30 05:30


15

07:55 06:55 05:55


5
4,
3,
2,
1,

5
5
16

4,
3,
2,
1,
4,
3,
2,
1,
d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă, canalizare, pentru
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 109 servicii de gaze naturale şi electricitate, pentru servicii telefonice şi telegrafice, pentru
din 14 iulie 2005 transmisiuni de radio şi televiziune;
e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă;
privind transporturile rutiere f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale;
g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de
distracţie;
Emitent: GUVERNUL h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto;
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 22 iulie 2005 i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionãrii tehnice;
j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare;
Această reglementare are un caracter urgent, având în vedere respectarea k) tractoare utilizate exclusiv pentru lucrãri agricole şi forestiere;
termenului de aderare a României la structurile Uniunii Europene, asigurarea l) vehicule istorice.
condiţiilor egale de desfãşurare a activitãţii operatorilor de transport rutier români şi Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai
strãini pe teritoriul României, precum şi sancţionarea nediscriminatorie în mod eficient jos au urmãtoarele semnificaţii:
a celor care nu respectă condiţiile referitoare la accesul la activitatea de transport rutier, 1. activitate conexã transportului rutier - activitate care se desfãşoarã în legătură
aşa cum sunt acestea prevãzute de reglementãrile europene. cu transportul rutier;
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, 2. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivã mai
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel
mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto;
3. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivã mai
CAPITOLUL I mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în
Dispoziţii generale picioare şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;
4. autocar - autobuz destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane
aşezate pe scaune, pe distanţe mari, amenajat pentru a asigura confortul persoanelor
Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general transportate, neavând posibilitatea transportului de persoane în picioare;
pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfãşurãrii fluente a transporturilor rutiere 5. autorizaţie de transport internaţional - document care dă dreptul unui operator
de mãrfuri şi de persoane pe teritoriul României, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu de transport rutier să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe
respectarea principiilor liberei concurenţe şi a mãsurilor de protecţie a mediului teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie), pe perioada sa de valabilitate;
înconjurãtor, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi 6. autogară - spaţiu special amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea
pentru satisfacerea necesitãţilor economiei naţionale şi nevoilor de apãrare a ţării. autovehiculelor la peroane, urcarea sau coborârea persoanelor transportate prin servicii
(2) Activitãţile de transport rutier, precum şi activitãţile conexe acestora se regulate de transport rutier public, precum şi pentru a oferi condiţii/servicii pentru
desfãşoarã astfel încât să fie respectate reglementãrile în vigoare privind condiţiile de persoanele aflate în incintă;
lucru, de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere, precum 7. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unui traseu,
şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de
(3) În toate raporturile generate de activitatea de transport rutier şi de activitãţile transport rutier public;
conexe acesteia, protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. 8. cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuatã de cãtre un operator de
Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică transporturilor transport rutier strãin între cel puţin două puncte de încãrcare/descãrcare aflate pe
rutiere efectuate cu: teritoriul României; deplasarea fãrã încărcătură a unui vehicul rutier între două
a) vehicule rutiere destinate transportului de mãrfuri, a cãror masă totalã maximă operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este consideratã cabotaj;
autorizată, inclusiv remorcă sau semiremorcă, nu depãşeşte 3,5 tone; 9. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că
b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane, care, prin construcţie şi întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţă profesionalã, aceasta având dreptul
echipare, sunt destinate să transporte maximum 9 persoane, inclusiv conducãtorul auto; să efectueze numai transport rutier în cont propriu;
c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul
naţional de apãrare;

157 158
10. copia conformã a certificatului de transport în cont propriu - documentul 22. operator de transport rutier - orice întreprindere care efectueazã transport
eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de rutier, contra plată, cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu
întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu; şi care în prealabil a obţinut licenţă de transport;
11. copia conformã a licenţei de transport - documentul eliberat de autoritatea 23. operator de transport rutier de mãrfuri - operatorul de transport rutier care
competentă pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport efectueazã transport rutier de mãrfuri;
rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier; 24. operator de transport rutier de persoane - operatorul de transport rutier care
12. document de transport - document care se află la bordul vehiculului rutier pe efectueazã transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de
toatã durata derulãrii transportului, acesta având înscrise date privind expeditorul, utilizatori, plãtit de cãtre persoana/persoanele transportatã/transportate sau de cãtre
întreprinderea care efectueazã transportul, beneficiarul transportului, mãrfurile sau organizatorul transportului, cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop, adecvate
persoanele transportate, dupã caz, şi care trebuie să facã posibilă stabilirea categoriei şi să transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducãtorul auto, în virtutea dotãrilor şi
a tipului de transport rutier efectuat; a tipului lor constructiv;
13. inspecţie tehnică periodicã - operaţiune de control periodic al vehiculelor 25. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau
aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora, ce domiciliul în România;
contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de 26. operator de transport rutier strãin - operator de transport rutier cu sediul sau
folosinţă; domiciliul în strãinãtate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;
14. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi care 27. operator pentru activitãţi conexe transportului rutier - orice întreprindere care
constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional desfãşoarã activitãţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţă
şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin pentru activitãţi conexe transportului rutier;
intermediul unui operator de transport rutier; 28. program de transport - program întocmit de cãtre autoritatea competentă, prin
15. întreprindere - operator economic, persoană fizică sau persoană juridicã, cu ori care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii
fãrã scop patrimonial, orice asociaţie sau grup de persoane fãrã personalitate juridicã, regulate, graficele de circulaţie, capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit,
cu ori fãrã scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridicã capacitatea şi numãrul de autovehicule necesare;
ori care depinde de o autoritate care are această personalitate; 29. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport rutier public
16. licenţă pentru activitãţi conexe transportului rutier - document care dă dreptul de persoane care asigură transportul persoanelor, pe bază de legitimaţii de cãlãtorie
unei întreprinderi să desfãşoare activitãţi conexe transportului rutier; individuale, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care
17. licenţă de transport - document prin care se atestă că operatorul de transport urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de
rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiarã şi competenţă oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia
profesionalã, acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectãrii graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricãrei persoane, putând fi
respectarea reglementãrilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor condiţionat cel mult de o rezervare prealabilã;
rutiere; 30. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public
18. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul
efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate anumitor categorii determinate de persoane între localitãţi, în mãsura în care acest
speciale în trafic naţional pe un anumit traseu, conform graficului de circulaţie conţinut serviciu se desfãşoarã în condiţiile prevãzute la pct. 29. Serviciul regulat special de
în caietul de sarcini al acesteia; transport de persoane include:
19. masă totalã maximă autorizată - masa totalã maximă a unui vehicul rutier, în a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
funcţie de construcţia şi de performanţele sale, care este declarată de constructorul b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învãţãmânt;
acestuia; c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea
20. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de militarã;
persoane, în afara locului conducătorului auto; 31. staţie - punct de pe traseul unui serviciu regulat de persoane, amenajat şi
21. omologare - procedura administrativã prin care autoritatea competentă semnalizat corespunzãtor, în care opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea
certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o persoanelor transportate;
componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevãzute de 32. serviciu ocazional de transport de persoane - serviciu distinct faţă de serviciul
reglementãrile în vigoare; regulat sau serviciul regulat special de transport de persoane, caracterizat în principal

159 160
prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului (2) De asemenea, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, ansamblul format din
sau a operatorului de transport rutier; autovehicul şi remorcă/semiremorcă şi ansamblul format din tractor şi remorcă/
33. traseu - parcurs care asigură legătura între mai multe localitãţi, cuprinse între semiremorcă sunt considerate vehicule rutiere.
două capete, pe care se efectueazã transport rutier public de persoane prin servicii Art. 4. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transporturile rutiere se clasifică
regulate; pe categorii şi tipuri dupã cum urmeazã:
34. transport rutier - orice operaţiune de transport care se realizeazã cu vehicule A. categorii de transport rutier:
rutiere pentru deplasarea mãrfurilor sau a persoanelor, chiar dacã vehiculul rutier este, a) clasificarea din punct de vedere al ariei de desfãşurare:
pe o anumitã porţiune a drumului, transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de 1. transport rutier în trafic naţional;
transport; 2. transport rutier în trafic internaţional;
35. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni b) clasificarea din punct de vedere al caracterului activitãţii:
depăşite; 1. transport rutier public;
36. transport rutier în trafic naţional - operaţiune de transport rutier care se 2. transport rutier în cont propriu;
efectueazã între două localitãţi situate pe teritoriul României, fãrã a depãşi teritoriul B. tipuri de transport rutier:
statului; a) transport rutier de mãrfuri:
37. transport rutier în trafic internaţional - operaţiune de transport rutier care se 1. transport rutier de mãrfuri generale;
efectueazã între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a 2. transport rutier de mãrfuri perisabile;
două state diferite, cu sau fãrã tranzitarea unuia ori mai multor state; 3. transport rutier de mãrfuri şi deşeuri periculoase;
38. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - operaţiune de transport 4. transport rutier de deşeuri;
rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul 5. transport rutier de animale vii;
statului învecinat, pe o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontieră, dacã acordurile 6. transport rutier agabaritic;
bilaterale încheiate între statele respective nu prevãd altfel; b) transport rutier de persoane:
39. transport rutier judeţean - operaţiune de transport rutier care se efectueazã 1. transport rutier prin servicii regulate;
între două localitãţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ; 2. transport rutier prin servicii regulate speciale;
40. transport rutier interjudetean - operaţiune de transport rutier care se 3. transport rutier prin servicii ocazionale.
efectueazã între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de
două judeţe diferite, cu sau fãrã tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul organ de specialitate al administraţiei publice centrale, este autoritatea de stat în
prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte domeniul transporturilor rutiere şi reprezintã, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă,
judeţe este considerat transport rutier interjudetean; autoritatea competentă.
41. transport rutier specializat - operaţiune de transport rutier efectuatã cu (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de
vehicule rutiere prevãzute cu amenajãri speciale; specialitate al administraţiei publice centrale, are urmãtoarele atribuţii:
42. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau a) elaboreazã strategiile naţionale de dezvoltare a activitãţilor de transport rutier;
fãrã mijloace de autopropulsare şi care se utilizeazã în mod normal pentru transportul b) elaboreazã reglementãri specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al
de persoane şi/sau de mãrfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrãri. În sensul activitãţilor conexe acestora;
prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, c) elaboreazã programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului
remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel: naţional de transport rutier, de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de
a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu protecţie a mediului;
excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a autovehiculelor cu 2 sau 3 roţi; d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport
b) remorcă - vehicul rutier fãrã motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de rutier, în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier;
un autovehicul; e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier, precum şi
c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau pentru operatorii de activitãţi conexe transportului rutier;
la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului sau axei de tractare se exercită o forţă f) asigură controlul respectãrii reglementãrilor specifice domeniului transporturilor
verticală semnificativã; rutiere de cãtre operatorii de transport rutier, precum şi de cãtre ceilalţi utilizatori ai
d) tractor - vehicul rutier care, prin conceptie şi construcţie, este destinat exclusiv infrastructurii rutiere;
sau în principal tractării de remorci/semiremorci.

161 162
g) asigură dezvoltarea cercetãrii şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul k) elaboreazã, cu avizul Ministerului Sãnãtãţii, norme privind examinarea
transporturilor rutiere; medicalã a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto, precum şi
h) monitorizeazã piaţa transporturilor rutiere în scopul constatãrii apariţiei pentru verificãrile periodice ale posesorilor de permis de conducere auto;
situaţiilor de criză şi adoptă mãsurile necesare acestor situaţii; l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa
i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă, conform destinaţiei,
vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora; prin inspecţia tehnică periodicã, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice m) certifică sau omologhează, potrivit reglementãrilor în vigoare, produsele şi
periodice, precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere; materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi
k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a dispune, în caz de neconcordanţă, suspendarea sau anularea certificatului de
produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, în vederea conformitate sau de omologare;
introducerii acestora pe piaţă. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier;
(3) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor
autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere, are urmãtoarele atribuţii: rutiere destinate transportului internaţional de mãrfuri sau cu alte caracteristici
a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere; speciale;
b) organizeazã şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate, cu p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii
excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apãrare şi siguranţă acestora, controleazã, la producãtor şi la vânzãtor, conformitatea caracteristicilor
publică; tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune, în caz de neconcordanţă,
c) elaboreazã programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu suspendarea sau anularea certificatului de omologare;
infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor, precum şi cu centre de control q) autorizează operatorii economici care desfãşoarã activitãţi de reparaţii, de
şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier reglare, de modificãri constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de
pentru constatarea respectãrii prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier; dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz;
d) elaboreazã norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică,
activitãţilor conexe acestora şi controleazã respectarea lor; supravegheazã şi controleazã activitatea acestora şi atestă personalul care efectueazã
e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementãrilor naţionale şi inspecţia tehnică periodicã;
internaţionale în activitãţile specifice domeniului transporturilor rutiere; s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere, în vederea primei
f) autorizează activitãţile de transport rutier public şi în cont propriu, în trafic înmatriculãri în România şi certificãrii autenticităţii acestora, în vederea înmatriculãrii/
naţional şi/sau internaţional şi elibereazã în acest sens licenţe, certificate de transport în reînmatriculării sau la cerere;
cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport, t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de persoane pe categorii
întreprinderi şi operatorii de activitãţi conexe transportului rutier, precum şi de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mãrfuri;
atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor u) acordă operatorilor de transport rutier strãini autorizaţii de transport
rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România internaţional valabile pe teritoriul României.
este parte; Art. 6. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate să
g) autorizează centrele de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul desemneze unitãţi care funcţioneazã în subordinea sau sub autoritatea sa să elaboreze şi
transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto; să punã în aplicare norme tehnice şi reglementãri specifice vehiculelor rutiere şi
h) elaboreazã norme obligatorii pentru pregãtirea şi atestarea profesionalã a transportului rutier şi care să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate.
conducãtorilor auto, a persoanelor desemnate să conducã permanent şi efectiv activitãţi Art. 7. - Instituţiile publice, regiile autonome, precum şi societãţile comerciale
de transport rutier, a consilierilor de siguranţă, precum şi a instructorilor de conducere prevãzute la art. 6, care funcţioneazã în subordinea sau sub autoritatea Ministerului
auto şi a profesorilor de legislaţie rutiera; Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, se autofinanţează din tarife şi
i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de comisioane, obţinute din prestaţii specifice, precum şi din alte surse, constituite potrivit
mãrfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile legii.
internaţionale la care România este parte; Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este autoritatea
j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale, bilaterale sau
rutiere de mãrfuri şi de persoane; multilaterale, din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere, la
care România este parte.

163 164
CAPITOLUL II e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de
Efectuarea transporturilor rutiere aceasta printr-un contract de vânzare-cumpãrare cu plata ulterioară ori în baza unui
contract de leasing pe termen lung sau, în cazul transportului de mãrfuri, vehiculele
Art. 9. - (1) Operaţiunile de transport rutier se pot efectua numai în condiţiile
putând fi închiriate fãrã şofer;
respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementãrilor în vigoare
f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de cãtre
din domeniul transporturilor rutiere, precum şi a acordurilor şi convenţiilor
conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însãşi.
internaţionale la care România este parte.
Art. 13. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public
(2) Transportul rutier de mãrfuri periculoase se poate efectua numai în condiţiile
în trafic naţional şi/sau internaţional numai cu autovehicule rutiere înmatriculate în
respectãrii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional
România, conduse de persoane cu cetãţenie română sau de cãtre cetãţeni strãini cu
al mãrfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
drept de muncă în România.
România a aderat prin Legea nr. 31/1994, şi a reglementãrilor specifice în vigoare.
Art. 14. - (1) Pentru a putea efectua operaţiuni de transport rutier, conducãtorii
3) Transportul rutier al deşeurilor periculoase se poate efectua numai în condiţiile
auto cetãţeni strãini trebuie să deţină un atestat de calificare profesionalã recunoscut pe
respectãrii reglementãrilor specifice în vigoare.
teritoriul României.
(4) Operaţiunile de transport rutier de mãrfuri sau de persoane în trafic naţional se
(2) Atestatul de calificare profesionalã se elibereazã de cãtre autoritatea
pot efectua numai în condiţiile respectãrii prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
competentă, la cererea operatorului de transport rutier.
17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale
(3) Condiţiile de eliberare a atestatului de calificare profesionalã a conducătorului
conducãtorilor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere, aprobatã cu modificãri
auto se stabilesc de autoritatea competentă.
şi completãri prin Legea nr. 466/2003, cu modificãrile ulterioare.
Art. 15. - Operatorii de transport rutier strãini pot efectua transport rutier în trafic
(5) Operaţiunile de transport rutier de mãrfuri sau de persoane în trafic
internaţional având ca ţară de destinaţie România, transport rutier cu tranzitarea
internaţional se pot efectua numai în condiţiile respectãrii prevederilor Acordului
teritoriului României sau transport rutier în zona de mic trafic de frontieră pe teritoriul
european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere
României numai în condiţiile respectãrii legislaţiei române, a acordurilor şi
internaţionale (A.E.T.R.), încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat
convenţiilor bilaterale sau internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, la care
prin Legea nr. 101/1994.
România este parte.
Art. 10. - (1) Orice conducãtor auto care efectueazã operaţiuni de transport rutier,
Art. 16. - Transporturile rutiere în regim de cabotaj pe teritoriul României sunt
ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, are obligaţia de a urma cursurile de
interzise dacã acordurile şi convenţiile bilaterale sau internaţionale din domeniul
pregãtire profesionalã ale cãror tematică şi mod de organizare sunt stabilite de
transporturilor rutiere, la care România este parte, nu prevãd altfel.
autoritatea competentă.
(2) Cursurile de pregãtire profesionalã prevãzute la alin. (1) se finalizeazã cu un CAPITOLUL III
examen. În urma promovãrii examenului se elibereazã un certificat de competenţă Accesul la activitatea de transport rutier
profesionalã.
SECŢIUNEA 1
Art. 11. - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de
Transportul rutier public
contract, contra plată, de cãtre operatorii de transport rutier care deţin în proprietate sau
cu orice alt titlu vehicule rutiere. Art. 17. - (1) Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii
Art. 12. - Transportul rutier în cont propriu se efectueazã fãrã încasarea unui tarif de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de
sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizeazã în urmãtoarele autoritatea competentă.
condiţii: (2) Modul de întocmire, completare şi gestionare privind Registrul operatorilor de
a) este o activitate secundarã sau suplimentarã celorlalte activitãţi ale transport rutier se stabileşte de cãtre autoritatea competentă.
întreprinderii; Art. 18. - (1) Pentru dobândirea calitãţii de operator de transport rutier, o
b) mãrfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute, întreprindere trebuie să obţinã licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii
cumpãrate sau închiriate ori au fost produse, extrase, prelucrate sau reparate de aceasta; condiţiilor de onorabilitate, capacitate financiarã şi competenţă profesionalã.
c) scopul deplasării este transportul mãrfurilor sau al persoanelor spre sau de la (2) Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinitã numai dacã persoana
întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia; desemnatã să conducã permanent şi efectiv activitatea de transport rutier:
d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii, scopul transportului fiind în a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercialã;
interesul activitãţilor proprii; b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de
transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare;

165 166
c) nu a fost sancţionatã pentru încãlcãri repetate ale prevederilor în vigoare Art. 22. - Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier
privind: poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport
- condiţiile de plată şi de angajare; şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă, în condiţiile
- transportul rutier de mãrfuri sau de persoane şi, în special, prevederile privind prezentei ordonanţe de urgenţă.
perioadele de conducere şi de odihnă ale conducãtorilor auto, greutăţile şi dimensiunile
SECŢIUNEA a 2-a
vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier, protecţia mediului
Transportul rutier pe cont propriu
şi alte reguli privind rãspunderea profesionalã.
(3) Condiţia de capacitate financiarã constă în dispunerea unor resurse suficiente Art. 23. - (1) Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai
pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activitãţii întreprinderii şi buna întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor.
administrare a acesteia. Condiţia de capacitate financiarã se consideră ca fiind (2) Registrul întreprinderilor se întocmeşte de cãtre autoritatea competentă, modul
îndeplinitã numai dacã operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta.
9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte Art. 24. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere
autovehicule rutiere. Modul de evaluare a capacitãţii financiare a unei întreprinderi se trebuie să obţinã un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma
stabileşte de autoritatea competentă. îndeplinirii condiţiei de competenţă profesionalã şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu
(4) Condiţia de competenţă profesionalã se considera ca fiind îndeplinitã dacã privire la standardele pentru conducãtorii auto şi vehiculele rutiere.
persoana desemnatã să conducã permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este (2) Criteriile de îndeplinire a condiţiei de competenţă profesionalã, prevãzutã la
titulară a unui certificat de pregãtire profesionalã eliberat de cãtre autoritatea alin. (1), se stabilesc de cãtre autoritatea competentă, prin reglementãri specifice.
competentă. Art. 25. - (1) Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se
(5) Certificatul de pregãtire profesionalã atestă deţinerea nivelului necesar de elibereazã întreprinderii de cãtre autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, şi se
cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise pãstreazã la sediul acesteia.
obligatorii, care poate fi completatã cu o examinare orală în forma stabilitã de (2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la
autoritatea competentă. operaţiuni de transport rutier, autoritatea competentă elibereazã câte o copie conformã
Art. 19. - (1) Exemplarul original al licenţei de transport se elibereazã operatorului cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de
de transport rutier de cãtre autoritatea competentă, cu valabilitate de 5 ani, şi se un an.
pãstreazã la sediul acestuia. (3) În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de
(2) Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport contract de închiriere, certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de
rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier, autoritatea competentă elibereazã câte valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani.
o copie conformã cu exemplarul original al licenţei de transport. Art. 26. - Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisã numai pe
(3) Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se elibereazã baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu, emisã de
de cãtre autoritatea competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea autoritatea competentă, pentru fiecare vehicul rutier.
licenţei de transport. Art. 27. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care
(4) În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordãrii acestuia sau
contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate, licenţa de transport se acordă pe în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu
perioada de valabilitate a acestui contract, dar nu mai mult de 5 ani. ocazia solicitãrii acordãrii acestuia.
Art. 20. - (1) Efectuarea transportului rutier public este permisã numai pe baza (2) Copia conformã a certificatului de transport în cont propriu se suspendă în
copiei conforme a licenţei de transport valabile, emisã de autoritatea competentă. cazul sãvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementãrile în vigoare privind
(2) Copia conformã a licenţei de transport se suspendă în cazul sãvârşirii unor transportul rutier şi/sau protecţia mediului.
abateri grave sau repetate de la reglementãrile în vigoare privind transportul rutier
şi/sau protecţia mediului. CAPITOLUL IV
Art. 21. - Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul de transport Transportul rutier de mãrfuri
rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordãrii acesteia sau în cazul Art. 28. - (1) Transportul rutier public de mãrfuri poate fi efectuat de cãtre
în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu operatorii de transport numai cu vehicule rutiere la bordul cãrora se află, pe toatã
ocazia solicitãrii acordãrii acesteia. durata transportului, o copie conformã a licenţei de transport, acordatã de autoritatea
competentă.

167 168
(2) Transportul rutier de mãrfuri în cont propriu poate fi efectuat de cãtre Art. 36. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un
întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cãrora se află, pe toatã durata traseu internaţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier români
transportului, o copie conformã a certificatului de transport în cont propriu, precum şi numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea
documente care să dovedeascã faptul că transportul efectuat este în cont propriu. competentă a statului unde este situat celãlalt capãt de traseu şi a autorizaţiilor de
Art. 29. - În vederea efectuãrii transportului rutier public de mãrfuri în trafic transport internaţional eliberate de cãtre autoritãţile competente ale statelor tranzitate.
internaţional, suplimentar faţă de copia conformã a licenţei de transport (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu
corespunzãtoare acestei categorii de transport rutier, la bordul vehiculului rutier trebuie internaţional se poate efectua şi de cãtre mai mulţi operatori de transport rutier, în
să se afle documentul de transport, precum şi certificatul privind încadrarea vehiculului comun.
rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră. Art. 37. - Operatorii de transport strãini pot efectua transport rutier public de
Art. 30. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau
de mãrfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea
eliberate de cãtre autoritatea competentă, dacã acordurile sau convenţiile internaţionale competentă.
la care România este parte nu prevãd altfel. Art. 38. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale
Art. 31. - Operatorii de transport strãini pot efectua operaţiuni de transport rutier în trafic naţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza
public de mãrfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada
autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul
respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii
CAPITOLUL V
decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor
Transportul rutier de persoane
valabile eliberate de beneficiarul transportului.
Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de cãtre (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic
operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cãrora se află, pe toatã durata internaţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier români numai pe
transportului, o copie conformã a licenţei de transport, acordatã de autoritatea baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului
competentă. unde este situat celãlalt capãt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional
(2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de cãtre eliberate de autoritãţile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizând
întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cãrora se află, pe toatã durata ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile
transportului, o copie conformã a certificatului de transport în cont propriu, precum şi publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile
documente care să dovedeascã faptul că transportul efectuat este în cont propriu. eliberate de beneficiarul transportului.
Art. 33. - Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: Art. 39. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic
a) servicii regulate; naţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza
b) servicii regulate speciale; documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.
c) servicii ocazionale. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic
Art. 34. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectãrii prevederilor Acordului
traseu naţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul
licenţei de traseu eliberate de cãtre autoritatea competentă, perioada de valabilitate a (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor
acesteia fiind de 3 ani. prevãzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă.
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public
interjudetean se efectueazã pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe
acestora fiind de 3 ani. baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autoritãţile
(3) În vederea întocmirii programului de transport judeţean, consiliul judeţean are competente din statele pe teritoriul cãrora se deruleazã transportul.
obligaţia să transmitã autoritãţii competente, până la data comunicatã de aceasta, (4) Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional
propuneri care să conţinã traseele judeţene care urmeazã a fi incluse în program. se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de
Art. 35. - La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii autoritatea competentă cu autoritãţile competente din statele pe teritoriul cãrora se
regulate, operatorii de transport rutier au obligaţia respectãrii prevederilor caietului de deruleazã transportul.
sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta.

169 170
CAPITOLUL VI au stat la baza acordãrii acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente
Activitãţi conexe transportului rutier conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitãrii acordãrii acesteia.
Art. 40. - (1) Activitãţile conexe transportului rutier se pot efectua de cãtre CAPITOLUL VII
întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier, Regimul vehiculelor rutiere
eliberata de autoritatea competentă.
Art. 49. - (1) Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a cãror
(2) Licenţa pentru activitãţi conexe transportului rutier se elibereazã pentru fiecare
stare tehnică corespunde reglementãrilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică
activitate conexã efectuatã, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.
periodicã valabilã, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzãtor, conform
(3) În situaţia în care o activitate conexã transportului rutier se efectueazã de cãtre
prevederilor legale în vigoare.
întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă elibereazã câte o copie
(2) Pentru accesul pe infrastructura rutieră vehiculele rutiere fabricate în ţară sau
conformã cu exemplarul original al licenţei de activitãţi conexe transportului rutier
în strãinãtate, înmatriculate sau care urmeazã să fie înmatriculate în România, sunt
pentru fiecare dintre acestea.
supuse omologãrii în vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii şi/sau inspecţiei tehnice
(4) Copia conformã a licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier se
periodice, dupã caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
suspendă în cazul sãvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementãrile în
(3) Transportul rutier de mãrfuri şi/sau de persoane se efectueazã numai cu
vigoare.
vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport.
Art. 41. - Activitãţile conexe transporturilor rutiere sunt urmãtoarele:
Art. 50. - (1) Omologarea în vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii vehiculelor
a) activitãţi desfãşurate de autogãri;
rutiere se acordă de cãtre autoritatea competentă, care elibereazã şi cartea de identitate
b) activitãţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public.
a vehiculului rutier.
Art. 42. - Autogările şi staţiile publice pentru urcarea/coborârea persoanelor
(2) Condiţiile de certificare a autenticităţii şi de omologare a vehiculelor rutiere în
transportate în cadrul serviciilor regulate de transport rutier sunt bunuri de utilitate
vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora se stabilesc de cãtre autoritatea
publică şi pot fi în proprietate privatã sau publică.
competentă.
Art. 43. - (1) Înfiinţarea unei autogãri destinate transportului rutier de persoane
(3) Producãtorii de vehicule rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora sau
prin servicii regulate în trafic naţional şi/sau internaţional se poate face numai cu avizul
persoanele fizice ori juridice care importă vehicule rutiere, dupã caz, au obligaţia să
autoritãţii competente.
solicite omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii
(2) Înfiinţarea autogărilor, schimbarea distanţei sau desfiinţarea acestora se poate
acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
realiza numai cu acordul consiliilor locale şi cu avizul autoritãţii competente, în cazul
Art. 51. - (1) Operatorii economici care efectueazã servicii de reparaţii, reglare, de
în care spaţiile în care îşi desfãşoarã activitatea sunt proprietatea statului sau a unitãţii
modificãri constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a
administrativ-teritoriale.
vehiculelor rutiere scoase din uz, precum şi de inspecţie tehnică periodicã a vehiculelor
Art. 44. - Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru
rutiere pot desfăşura aceste activitãţi numai pe baza autorizaţiei tehnice eliberate de
urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de cãtre administraţia publică
autoritatea competentă.
localã, administratorul drumului sau deţinãtor, dupã caz.
(2) Condiţiile de desfãşurare a activitãţilor de reparaţii, reglare, de modificãri
Art. 45. - (1) În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate
constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor
plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizeazã din/în autogãri sau din/în punctele
rutiere scoase din uz sau de inspecţie tehnică periodicã a vehiculelor rutiere, precum şi
stabilite de administraţia publică localã, cu avizul autoritãţii competente.
condiţiile de acordare a autorizaţiilor tehnice a operatorilor economici care efectueazã
(2) În localitãţile în care nu există autogãri, administraţia publică localã stabileşte
asemenea servicii se stabilesc de cãtre autoritatea competentă.
puncte pentru plecare, oprire în tranzit sau sosire, cu avizul autoritãţii competente.
Art. 52. - Produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere
Art. 46. - Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate
fabricate în ţară sau importate trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de
este permisã numai în situaţia în care graficul de circulaţie al licenţei de traseu are
vedere tehnic, potrivit reglementãrilor în vigoare, de cãtre autoritatea competentă.
prevãzutã staţia respectivă.
Art. 53. - Lista produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele
Art. 47. - Activitãţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se
rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileşte de cãtre
realizeazã prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea
autoritatea competentă.
urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de
transport rutier.
Art. 48. - Licenţa pentru activitãţi conexe se retrage în cazul în care întreprinderea
care efectueazã activitãţi conexe transportului rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care

171 172
CAPITOLUL VIII g) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în
Tarife trafic internaţional fãrã respectarea tipului de serviciu ocazional înscris în documentul
de transport prevãzut în Acordul privind transportul internaţional ocazional de
Art. 54. - Eliberarea licenţelor de transport şi a copiilor conforme ale acestora, a
persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr.
certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a
439/2002;
licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activitãţi conexe şi a autorizaţiilor de transport
h) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale ale
internaţional, precum şi altele asemenea se face de cãtre autoritatea competenta, contra
unor persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport;
cost, pe baza tarifelor stabilite de cãtre aceasta.
i) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor
Art. 55. - La derularea operaţiunilor de transport rutier, tarifele se stabilesc liber,
discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum şi condiţionarea accesului
pe baza cererii şi ofertei.
la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimaţiilor de
CAPITOLUL IX cãlãtorie;
Controlul activitãţii de transport rutier şi a activitãţilor conexe acestora j) nerespectarea graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al licenţei de
traseu;
Art. 56. - (1) Controlul respectãrii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, k) comercializarea de vehicule rutiere ale cãror caracteristici de omologare şi/sau
precum şi a prevederilor în vigoare care reglementeazã domeniul transporturilor rutiere de identificare nu mai corespund datelor menţionate în cartea de identitate a
se efectueazã în trafic şi la sediul întreprinderilor. vehiculului;
(2) Controlul la sediul întreprinderilor se efectueazã de cãtre personalul autoritãţii
l) utilizarea de vehicule rutiere care nu au fost supuse omologãrii pentru circulaţie
competente împuternicit în acest scop.
conform reglementãrilor în vigoare;
(3) Controlul în trafic se efectueazã de cãtre personalul autoritãţii competente
m) înstrãinarea documentului de transport, precum şi utilizarea acestuia de cãtre o
împuternicit în acest scop, împreunã cu ofiţeri/subofiţeri ai poliţiei rutiere sau ai
persoană fizică sau juridicã, alta decât titularul, sau utilizarea documentului de
poliţiei de frontieră, dupã caz.
transport completat necorespunzãtor;
Art. 57. - La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligaţia
n) cãlãtoria fãrã legitimaţie de cãlãtorie valabilã în cadrul serviciilor de transport
prezentãrii tuturor documentelor solicitate de cãtre personalul autoritãţii competente, rutier public de persoane prin servicii regulate;
împuternicit în acest scop. o) efectuarea de operaţiuni de transport rutier de cãtre conducători auto care nu
CAPITOLUL X deţin certificat de competenţă profesionalã.
Răspunderi şi sancţiuni Art. 59. - (1) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã întreprinderilor sau operatorilor
de transport rutier români sau strãini, dupã caz:
Art. 58. - Constituie contravenţie urmãtoarele fapte: a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. d),
a) efectuarea de cãtre un operator de transport strãin a transportului rutier public, e) şi j);
având ca ţară de tranzit sau destinaţie România, fãrã autorizaţie de transport b) de la 1.500 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. i);
internaţional valabilã pe teritoriul României; c) de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. f),
b) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fãrã g), h), k), l) şi m);
legitimaţii de cãlãtorie; d) de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit.
c) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj; a).
d) efectuarea transportului rutier de mãrfuri fãrã existenţa la bordul vehiculului (2) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã conducătorului auto:
rutier a documentului de transport şi a copiei conforme, a licenţei de transport sau a) de la 300 lei (RON) la 500 lei (RON), fapta prevãzutã la art. 58 lit. b) şi o);
certificatului de transport în cont propriu, dupã caz; b) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), fapta prevãzutã la art. 58 lit. c).
e) efectuarea transportului rutier de persoane fãrã existenţa la bordul (3) Se sancţioneazã cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicatã
autovehiculului a documentului de transport corespunzãtor tipului de serviciu efectuat persoanei care cãlãtoreşte fãrã legitimaţie de cãlãtorie, fapta prevãzutã la art. 58 lit. n).
şi a copiei conforme, a licenţei de transport sau certificatului de transport în cont Art. 60. - Contravenţiile prevãzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constată şi
propriu, dupã caz; se sancţioneazã de cãtre:
f) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în a) personalul autoritãţii competente împuternicit în acest scop;
trafic internaţional cu autovehicule care nu se încadreazã în prevederile Acordului b) ofiţeri/subofiţeri ai poliţiei rutiere sau poliţiei de frontieră;
privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul
(Acordul INTERBUS), ratificat prin Legea nr. 439/2002;

173 174
c) personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, (2) Începând cu data de 10 septembrie 2009 conducãtorii auto titulari ai permiselor
conform competenţelor acordate; de conducere corespunzãtoare pentru categoriile C1, C1E, C sau CE, care efectueazã
d) personalul cu atribuţii de control din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vămilor; operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, au
e) personalul cu atribuţii de control al operatorului de transport rutier, numai obligaţia de a deţine şi un certificat de calificare profesionalã iniţialã (CPI) şi un
pentru vehiculele deţinute de acesta. certificat de calificare profesionalã continuă (CPC).
Art. 61. - (1) Controlul operatorilor de transport rutier strãini sau al vehiculelor (3) Autoritatea competentă va stabili condiţiile privind pregãtirea iniţialã şi
rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectueazã operaţiuni de transport rutier pe continuă a conducãtorilor auto prevãzuţi la alin. (1).
teritoriul României, se realizeazã de cãtre personalul autoritãţii competente Art. 66. - (1) Transportului rutier de mãrfuri în regim de cabotaj i se aplică o
împuternicit în acest scop. perioadă de tranziţie în conformitate cu prevederile pct. 5 "Politica în domeniul
(2) În situaţia în care la efectuarea controlului prevãzut la alin. (1) s-au constatat transporturilor" alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României şi
încãlcãri ale prevederilor legale în vigoare care reglementeazã domeniul transporturilor Bulgariei la Uniunea Europeanã, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin
rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate a Legea nr. 157/2005.
transportului, procedându-se totodatã la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare şi a (2) Transportul rutier de persoane în regim de cabotaj se liberalizează de la data
certificatului de înmatriculare, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru aderãrii României la Uniunea Europeanã.
continuarea efectuãrii transportului, şi se aplică sancţiunea corespunzãtoare celor Art. 67. - De la data aderãrii, transportul rutier de persoane în cont propriu,
constatate. efectuat între România şi statele membre ale Uniunii Europene, se efectueazã numai pe
(3) Permisiunea privind reluarea efectuãrii transportului se acordă cu condiţia baza certificatului de transport în cont propriu.
achitãrii amenzii aplicate în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare sau cu Art. 68. - Monitorizarea pieţei transporturilor rutiere se efectueazã în conformitate
condiţia plãţii unei sume egale cu aceasta direct cãtre organismul al cãrui agent cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 56/2002 privind monitorizarea pieţei
constatator a aplicat sancţiunea contravenţionalã, urmând ca în conformitate cu transporturilor rutiere şi mãsurile ce trebuie luate în situaţii de criză în domeniul
prevederile legale această sumă să fie restituitã sau vãrsatã la contul de amenzi al transportului rutier de mãrfuri, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 47/2003.
Trezoreriei Statului, conform cu hotãrârea definitivă a instanţei judecãtoreşti în cazul Art. 69. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
formulării unei contestaţii. urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora norme
Art. 62. - Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activitãţilor conexe
exceptate de la imobilizarea prevãzutã la art. 61 vehiculele care transportă animale vii, acestora.
mãrfuri perisabile sau sub temperatură controlatã. Art. 70. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă
Art. 63. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completeazã cu Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicatã în
dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobatã cu
contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 180/2002 cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2000, cu modificãrile şi completãrile
modificãrile şi completãrile ulterioare. ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.
Art. 64. - Împotriva mãsurii de retragere sau suspendare a unuia dintre Art. 71. - (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 1 alin. (2),
documentele prevãzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sau de respingere a cererii de art. 2 alin. (1) şi (3), art. 3 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), b) şi c) şi ale art. 4 lit. a) şi d) din
eliberare a unuia dintre documentele respective operatorul de transport rutier sau Directiva 96/26/CE din 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de transportator
întreprinderea, dupã caz, se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios rutier de marfă şi transportator rutier de cãlãtori şi recunoaşterea reciprocã a
administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. diplomelor, certificatelor şi a altor forme de calificare, pentru a facilita acestor
transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi
CAPITOLUL XI
internaţional, publicatã în Jurnalul Oficial nr. L 124 din 23 mai 1996, asa cum a fost
Dispoziţii tranzitorii şi finale
modificatã de Directiva 98/76/CE din 1 octombrie 1998, precum şi prevederile art. 14
Art. 65. - (1) Începând cu data de 10 septembrie 2008 conducãtorii auto titulari ai alin. (2) din Directiva 2003/59/CE privind pregãtirea iniţialã şi periodicã a
permiselor de conducere corespunzãtoare pentru categoriile D1, D1E, D sau DE, care conducãtorilor auto care efectueazã transport de marfă şi cãlãtori, publicatã în Jurnalul
efectueazã operaţiuni de transport rutier ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficial nr. L 226 din 10 septembrie 2003, ce amendează Regulamentul nr.
au obligaţia de a deţine şi un certificat de calificare profesionalã iniţialã (CPI) şi un 3.820/85/CEE şi Directiva 91/439/CEE şi abrogă Directiva 76/914/CEE.
certificat de calificare profesionalã continuă (CPC). (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă creeazã cadrul general pentru aplicarea de la
data aderãrii a Regulamentului nr. 684/92/CEE din 16 martie 1992 privind regulile

175 176
comune pentru transportul internaţional de cãlãtori cu autocarul şi autobuzul, publicat
în Jurnalul Oficial nr. L 074 din 20 martie 1992, ale Regulamentului nr. 11/98/CE din LEGEA NR. 102
11 decembrie 1997 de modificare a Regulamentului nr. 684/92/CEE privind regulile din 25 aprilie 2006
comune pentru transportul internaţional de cãlãtori cu autocarul şi autobuzul şi a pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005
Regulamentului nr. 881/92/CEE din 26 martie 1992 privind accesul la piaţă în privind transporturile rutiere
transportul rutier de mãrfuri în cadrul Comunitãţii cãtre sau dinspre teritoriul unui stat
membru sau care traversează teritoriul unuia sau mai multor state membre, publicat în Emitent: PARLAMENTUL
Jurnalul Oficial nr. L 095 din 9 aprilie 1992, precum şi ale Regulamentului nr. Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006
484/2002/CE din 1 martie 2002 de modificare a Regulamentului nr. 881/92/CEE şi
Regulamentului nr. 3.118/93/CEE în vederea instituirii unui atestat de conducãtor Parlamentul României adoptă prezenta lege.
auto.
Art. I - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 14 iulie
2005 privind transporturile rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea
PRIM-MINISTRU I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu urmãtoarele modificãri şi completãri:
CALIN POPESCU-TARICEANU 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general
pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfãşurãrii transporturilor rutiere de
Contrasemneazã: mãrfuri şi de persoane, precum şi a activitãţilor conexe acestora pe teritoriul României,
Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe,
Gheorghe Dobre garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier şi a
Ministrul administraţiei şi internelor, mãsurilor de protecţie a mediului înconjurãtor, a drepturilor şi intereselor legitime ale
Vasile Blaga persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesitãţilor economiei naţionale şi
Ministrul finanţelor publice, nevoilor de apãrare ale ţării."
Ionel Popescu 2. La articolul 2, partea introductivã şi literele c) - h) vor avea urmãtorul
cuprins:
"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind accesul la activitatea
de transport nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:
....................................................................................................................................
c) vehicule rutiere aparţinând instituţiilor din sistemul naţional de apãrare;
d) vehicule rutiere utilizate pentru transporturi poştale care sunt efectuate în cadrul
unui serviciu public;
e) vehicule rutiere care transportă medicamente, produse şi echipamente medicale
necesare intervenţiilor în caz de catastrofe şi calamităţi;
f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgenţă;
g) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul
mãrfurilor;
h) vehicule rutiere care transportă vehicule avariate sau defecte;".
3. Dupã articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmãtorul
cuprins:
"Art. 21. - Transportul public local se reglementeazã prin legi speciale."
4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de
Bucureşti, 14 iulie 2005. mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
Nr. 109.

177 178
1. activitate conexã transportului rutier - activitate complementară care se transport rutier în cont propriu, numai cu respectarea reglementãrilor naţionale şi
desfãşoarã în legatură cu transportul rutier; internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;
2. activitate de transport rutier - suma operaţiunilor de transport care asigură, 15. copia conformã a licenţei de transport - documentul eliberat de autoritatea
nemijlocit, deplasarea mãrfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere
combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite; deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de operatorul de
3. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivã mai transport rutier la operaţiuni de transport rutier, altele decât cele menţionate la art. 2,
mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel numai cu respectarea reglementãrilor naţionale şi internaţionale în domeniul
mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; transporturilor rutiere;
4. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivã mai 16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, dupã atingerea punctului de
mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în destinaţie, revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de
picioare, şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto; persoane;
5. autobuz urban - autobuz la care majoritatea locurilor sunt în picioare; 17. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier
6. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat pe toatã durata derulãrii transportului, având înscrise date privind întreprinderea care
numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru efectueazã transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mãrfurile sau persoanele
transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul transportate, dupã caz, şi care trebuie să facã posibilă stabilirea categoriei şi a tipului
persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare; de transport rutier efectuat;
7. autorizaţie de transport internaţional - document care dă dreptul unui operator 18. grafic de circulaţie - document care conţine staţiile publice aflate pe un traseu,
de transport rutier să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi de distanţele dintre acestea, orele de plecare, respectiv sosire, şi zilele în care se
tranzit sau destinaţie pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate; efectueazã transporturile;
8. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite 19. grup de persoane dinainte constituit - grup pentru care o organizaţie sau o
staţionarea autobuzelor la persoane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum persoană autorizată care este responsabilã cu încheierea contractului şi plata colectivã a
şi pentru o oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în serviciilor a primit rezervările şi a efectuat plãţile înainte de plecare. Pe tot parcursul
asteptare; transportului componenţa grupului trebuie să rãmânã aceeaşi;
9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unui traseu, 20. inspecţie tehnică periodicã - operaţiune de control periodic al vehiculelor
utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce
transport rutier public; contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de
10. cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuatã de cãtre un operator de folosinţă;
transport rutier strãin între cel puţin două puncte de încãrcare/descãrcare aflate pe 21. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop
teritoriul României; deplasarea fãrã încărcătură a unui vehicul rutier între două patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în
operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este consideratã cabotaj; trafic naţional şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în
11. certificat de competenţă profesionalã - document care atestă pregãtirea numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;
profesionalã a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere; 22. întreprindere - agent economic, persoană fizică, asociaţie familialã sau
12. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că persoană juridicã, cu/fãrã scop patrimonial, orice asociaţie ori grup de persoane fãrã
întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţă profesionalã, aceasta având acces la personalitate juridicã, cu/fãrã scop patrimonial, sau orice organism oficial care are
activitatea de transport rutier în cont propriu; personalitate juridicã ori care depinde de o autoritate care are aceasta personalitate;
13. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în forma autenticã, 23. licenţă pentru activitãţi conexe transportului rutier - document care dă dreptul
prin care un locator, persoană fizică sau juridicã, transmite, contra cost, dreptul de unei întreprinderi să desfãşoare activitãţi conexe transportului rutier;
folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fãrã conducãtor 24. licenţă de transport - document prin care se atestă că întreprinderea
auto, cãtre o altă persoană fizică sau juridicã, numită locatar; îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiarã şi competenţă
14. copia conformã a certificatului de transport în cont propriu - documentul profesionalã, aceasta având acces la transportul rutier public;
eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile 25. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să
de vehicule rutiere deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate
întreprindere, altele decât cele menţionate la art. 2, cu care se efectueazã operaţiuni de speciale în trafic naţional pe un anumit traseu, conform programului de transport;

179 180
26. masa totalã maximă autorizată - masa totalã maximă a unui vehicul rutier, aşa a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă;
cum este declarată de constructorul acestuia; b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învãţãmânt;
27. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea
persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto; militarã;
28. omologare - procedura administrativã prin care autoritatea competentă 38. staţie publică - punct de pe traseul unui seviciu regulat de transport de
certifică, conform legislaţiei în vigoare, ca un tip de vehicul, un sistem sau o persoane, amenajat corespunzãtor, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibã
componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevãzute de în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform cãruia opresc
reglementãrile în vigoare; autovehiculele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;
29. operator de transport rutier - orice întreprindere care deţine certificat unic de 39. serviciu ocazional de transport de persoane - activitate de transport public de
înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinãtoare a persoane, realizatã pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi
unei licenţe de transport şi care efectueazã transport rutier public cu vehicule rutiere definitã ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transportă
deţinute cu orice titlu, cu excepţia comodatului, denumite în continuare vehicule grupuri de persoane dinainte constituite, la iniţiativa unei persoane, cu ocazia unor
deţinute; evenimente, manifestãri speciale, cãlãtorii circulare cu caracter de agrement, turism şi
30. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau altele asemenea;
cu domiciliul în România; 40. traseu - parcurs care asigură legătura între mai multe localitãţi şi/sau obiective,
31. operator de transport rutier strãin - operator de transport rutier cu sediul sau cuprinse între două capete, pe care se efectueazã transport rutier public de persoane
cu domiciliul în strãinãtate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale; prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea capetelor şi
32. operator pentru activitãţi conexe transportului rutier - orice întreprindere care de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi
desfãşoarã activitãţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţă internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localitãţi sunt trasee
pentru activitãţi conexe transportului rutier; interjudeţene;
33. persoană desemnatã - persoana fizica, managerul activitãţii de transport rutier, 41. transport rutier - operaţiune prin care se realizeazã deplasarea persoanelor sau
care îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă a mãrfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum
profesionalã, care este angajată pe bază de contract de muncă să conducã, permanent şi deschis circulaţiei publice, chiar dacã vehiculele respective sunt, pe o anumitã porţiune
efectiv, activitatea de transport a întreprinderii; a traseului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacã autovehiculele se
34. program de transport interjudeţean şi internaţional - program întocmit şi deplasează fãrã încărcatură. Operaţiunile de încãrcare/descãrcare şi de
aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare transportului, realizate sau
rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, capetele de supravegheate de conducãtorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt
traseu, staţiile publice, numãrul, tipul şi capacitatea autovehiculelor necesare; operaţiuni incluse în activitatea de transport;
35. program de transport judeţean - program propus şi aprobat de consiliile 42. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase şi/sau cu dimensiuni
judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc depăşite;
traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de 43. transport rutier în trafic naţional - transport rutier care se efectueazã între
circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numãrul, tipul şi capacitatea două localitãţi situate pe teritoriul României, fãrã a depãşi teritoriul statului;
autovehiculelor necesare; 44. transport rutier în trafic internaţional - transport rutier care se efectueazã între
36. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două state
persoane care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee diferite, cu sau fãrã tranzitarea unuia ori mai multor state;
specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se 45. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - transport rutier care implică
face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat,
presupune obligaţia respectãrii graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricãrei pe o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontieră, dacã acordurile bilaterale încheiate
persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilã; între statele respective nu prevãd altfel;
37. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public 46. transport rutier local - transport rutier efectuat în interiorul zonei
de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul administrativ-teritoriale a unei localitãţi, fãrã a depãşi limitele acesteia;
anumitor categorii determinate de persoane, în mãsura în care acest serviciu se 47. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectueazã între două
desfãşoarã în condiţiile prevãzute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de localitãţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;
persoane include:

181 182
48. transport rutier interjudeţean - transport rutier care se efectueazã între pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi şi operatorii de activitãţi conexe
localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din
diferite, cu sau fãrã tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul prezentei domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor şi
ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este convenţiilor la care România este parte;".
considerat transport rutier interjudeţean; 9. Dupã articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 81 şi 82, cu
49. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru urmãtorul cuprins:
transportul public sau transportul în cont propriu al persoanelor ori al mãrfurilor, "Art. 81. - Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi
utilizeazã vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere deţinute, în condiţiile prezentei consiliile locale au urmãtoarele atribuţii privind transportul rutier public, care se
ordonanţe de urgenţă; realizeazã în zona de competenţă respectivă:
50. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau a) stabilirea şi aplicarea politicilor teritoriale de dezvoltare durabilă a transportului
fãrã mijloace de autopropulsare, şi care se utilizeazã în mod normal pentru transportul rutier, în conexiune cu politicile similare din zonele limitrofe şi în conformitate cu
de persoane şi/sau de mãrfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrãri. În sensul politica natională în domeniu;
prezentei ordonanţe de urgenţă sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane în trafic judeţean,
remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel: dupã armonizarea acestora de cãtre autoritatea competentă cu programele de transport
a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu rutier interjudeţean, feroviar, naval sau aerian, dupã caz.
excepţia vehiculelor care circulă pe sine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; Art. 82. - La realizarea proiectului de program de transport rutier public de
b) remorcă - vehicul rutier fãrã motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de persoane în trafic judeţean vor fi consultate şi asociaţiile existente la nivel judeţean."
un autovehicul; 10. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau "Art. 9. - (1) Transportul rutier se efectueazã numai în condiţiile respectãrii
la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementãrilor în vigoare din domeniul
verticală semnificativã; transporturilor rutiere, precum şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care
d) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv România este parte.
sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje; (2) Transportul rutier de mãrfuri periculoase se efectueazã numai în condiţiile
51. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecutã de la încetarea respectãrii prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional
fabricaţiei tipurilor respective, care au utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care
motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificãrile ulterioare, şi a
deţinãtorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de reglementãrilor specifice în vigoare.
autoritatea competentă." (3) Transportul rutier al deşeurilor periculoase se efectueazã numai în condiţiile
5. La articolul 4 litera A, litera b) va avea urmãtorul cuprins: respectãrii reglementãrilor specifice în vigoare.
"b) clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activitãţii: (4) Transportul rutier de mãrfuri sau de persoane se poate efectua numai în
1. transport rutier public; condiţiile respectãrii prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind
2. transport rutier în cont propriu;". stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducãtorilor
6. La articolul 4 litera B, punctul 1 al literei a) va avea urmãtorul cuprins: vehiculelor care efectueazã transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al
"1. transport rutier de mãrfuri generale, inclusiv bunuri;". lucrãtorilor mobili în transportul rutier de mãrfuri şi persoane, aprobatã cu modificãri şi
7. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: completãri prin Legea nr. 466/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale
"Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectueză
organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, încheiat la
reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintã, în sensul prezentei Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994."
ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă." 11. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
8. La articolul 5, litera f) a alineatului (3) va avea urmãtorul cuprins: "Art. 11. - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de
"f) autorizează activitãţile de transport rutier public şi în cont propriu, în trafic contract, contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în
naţional şi/sau internaţional, şi elibereazã în acest sens licenţe, certificate de transport servicii, cu vehicule deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional, prin intermediul autoritãţilor 12. La articolul 12, partea introductivã şi literele a) şi f) vor avea urmãtorul
prevãzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite cuprins:

183 184
"Art. 12. - Transportul rutier în cont propriu se efectueazã fãrã încasarea unui tarif dintre celelalte autovehicule rutiere deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei
sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizeazã în urmãtoarele ordonanţe de urgenţă. Modul de evaluare a capacitãţii financiare a unei întreprinderi se
condiţii cumulative: stabileşte de autoritatea competentă.
a) este o activitate secundarã sau suplimentarã celorlalte activitãţi principale (4) Condiţia de competenţă profesionalã se consideră ca fiind îndeplinitã dacã
autorizate ale întreprinderii; persoana desemnatã să conducã permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este
.................................................................................................................................... titulară a unui certificat de competenţă profesionalã eliberat de autoritatea competentă
f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de cãtre în condiţiile stabilite de aceasta.
conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de cãtre persoana fizică sau de cãtre un (5) Certificatul de competenţă profesionalã atestă deţinerea nivelului necesar de
membru al asociaţiei familiale, dupã caz." cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise
13. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins: obligatorii, care poate fi completatã cu o examinare orală în forma stabilitã de
"Art. 13. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public autoritatea competentă."
în trafic naţional şi/sau internaţional numai cu vehicule rutiere deţinute şi utilizate în 17. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, înmatriculate în România, conduse de "Art. 19. - (1) Licenţa de transport se elibereazã operatorului de transport rutier de
persoane cu cetãţenie română sau de cetãţeni strãini cu drept de muncă în România." cãtre autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se pãstreazã la sediul
14. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins: acestuia.
"Art. 14. - Pentru a putea efectua transport rutier pe teritoriul României, (2) Pentru vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier, în condiţiile
conducãtorii auto cetãţeni strãini care au obţinut dreptul de muncă în România trebuie prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier public,
să deţină un certificat de competenţă profesionalã eliberat de autoritatea competentă în autoritatea competentă elibereazã, la cerere, copii conforme ale licenţei de transport.
condiţiile stabilite de aceasta." Numãrul maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunde numãrului de
15. La articolul 17, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: vehicule pentru care este îndeplinitã condiţia de capacitate financiarã a operatorului de
"Art. 17. - (1) Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier transport rutier.
trebuie să fie înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de (3) Copiile conforme ale licenţei de transport se elibereazã de cãtre autoritatea
autoritatea competentă." competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea valabilitãţii licenţei
16. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins: de transport."
"Art. 18. - (1) Pentru dobândirea calitãţii de operator de transport rutier, o 18. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
întreprindere trebuie să obţinã licenţă de transport, care se acordă în urma îndeplinirii "Art. 20. - (1) Efectuarea transportului rutier public cu autovehicule deţinute în
cumulative a condiţiilor de onorabilitate, capacitate financiarã şi competenţă condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele prevãzute la art. 2, este
profesionalã. permisã numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile, emisã de
(2) Condiţia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se autoritatea competentă.
consideră ca fiind îndeplinitã numai dacã persoana desemnatã să conducã permanent şi (2) Copia conformã a licenţei de transport se suspendă de cãtre autoritatea
efectiv activitatea de transport rutier: competentă în cazul sãvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementãrile în
a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercialã; vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului."
b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de 19. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare; "Art. 21. - Licenţa de transport se retrage de cãtre autoritatea competentă în cazul
c) nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind: în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza
- condiţiile de plată şi de angajare; acordãrii acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente
- transportul rutier de mãrfuri sau de persoane şi, în special, prevederile privind conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitãrii acordãrii acesteia."
perioadele de conducere şi de odihnă ale conducãtorilor auto, greutăţile şi dimensiunile 20. Articolul 22 va avea urmãtorul cuprins:
vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier, protecţia mediului. "Art. 22. - Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier
(3) Condiţia de capacitate financiarã constă în dispunerea unor resurse suficiente poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor
pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activitãţii întreprinderii şi buna conforme ale acesteia existente la bordul autovehiculelor respective."
administrare a acesteia. Condiţia de capacitate financiarã se consideră ca fiind 21. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
îndeplinitã numai dacã operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de "Art. 23. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile
minimum 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.000 euro pentru fiecare trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ţinut de autoritatea competentă."

185 186
22. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins: "Art. 30. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public
"Art. 24. - Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie de mãrfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional
să obţinã un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii eliberate de autoritatea competentă, dacã acordurile sau convenţiile internaţionale la
condiţiei de competenţă profesionalã." care România este parte nu prevãd altfel."
23. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins: 29. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 25. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se elibereazã întreprinderii "Art. 31. - (1) Operatorii de transport rutier strãini pot efectua operaţiuni de
de cãtre autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se pãstreazã la sediul transport rutier public de mãrfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe
acesteia. baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacã
(2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevãd altfel.
la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, cu excepţia celor prevãzute la art. 2, (2) Organele de control vamal vor efectua formalitãţile vamale pe teritoriul
autoritatea competentă elibereazã, la cerere, copii conforme ale certificatului de României pentru autovehiculele operatorilor de transport rutier strãini numai dacã la
transport în cont propriu, cu valabilitate de un an." bordul acestora există autorizaţia de transport internaţional corespunzãtoare sau până la
24. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins: îndeplinirea acestei formalitãţi.
"Art. 26. - Efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul deţinut este (3) Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
permisã numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Finanţelor
propriu." Publice vor elabora instrucţiuni comune pentru aplicarea prevederilor alin. (2)."
25. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins: 30. Articolul 32 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de cãtre "Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane se efectueazã de cãtre
autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cãrora se află, pe toatã durata
care au stat la baza acordãrii acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat transportului, o copie conformã a licenţei de transport, precum şi licenţa de traseu ori
documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitãrii acordãrii acestuia. autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport corespunzãtor
(2) Copia conformã a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de serviciilor ocazionale, dupã caz.
cãtre autoritatea competentă în cazul sãvârşirii unor abateri grave sau repetate de la (2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de cãtre
reglementãrile în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului. întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cãrora se află, pe toatã durata
(3) O întreprindere care deţine numai certificate de transport în cont propriu nu transportului, o copie conformã a certificatului de transport în cont propriu, precum şi
poate executa transport rutier public." documente din care să rezulte faptul ca transportul efectuat este în cont propriu."
26. Articolul 28 va avea urmãtorul cuprins: 31. Articolul 33 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 28. - (1) Transportul rutier public de mãrfuri este efectuat de cãtre operatorii "Art. 33. - Transportul rutier public de persoane cu autobuze se poate realiza prin:
de transport rutier numai cu vehicule rutiere la bordul cãrora există, pe toatã durata a) servicii regulate;
transportului, o copie conformã a licenţei de transport, documentul de transport, b) servicii regulate speciale;
precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin c) servicii ocazionale."
reglementãrile în vigoare. 32. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
(2) Transportul rutier de mãrfuri în cont propriu poate fi efectuat de cãtre "Art. 34. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un
întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cãrora se află, pe toatã durata traseu judeţean sau interjudeţean se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier
transportului, o copie conformã a certificatului de transport în cont propriu, numai pe baza licenţei de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor
documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, şi Turismului, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitatã de perioada de
precum şi documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin valabilitate a programului de transport.
reglementãrile în vigoare." (2) Licenţa de traseu pentru transportul rutier public în trafic interjudeţean se
27. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins: elibereazã pentru fiecare cursă, iar în trafic judeţean, pentru fiecare traseu.
"Art. 29. - În vederea efectuãrii transportului rutier public de mãrfuri în trafic (3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi
internaţional, suplimentar faţă de documentele prevãzute la art. 28 alin. (1), la bordul interjudeţean se efectueazã pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a
vehiculului rutier trebuie să se mai afle şi certificatul privind încadrarea vehiculului acestora fiind de 3 ani.
rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră." (4) În vederea întocmirii programului de transport judeţean, consiliul judeţean are
28. Articolul 30 va avea urmãtorul cuprins: obligaţia să transmitã autoritãţii competente, până la data comunicatã de aceasta,

187 188
propuneri care să conţinã traseele judeţene care urmeazã a fi incluse în program. Dupã (4) Pentru copiii sub 5 ani transportul se realizeazã gratuit.
întocmirea programului, aceasta îl va transmite spre aprobare consiliului judeţean. (5) Transportul bagajelor de mână ale pasagerilor se face gratuit în limita de până
(5) Programul de transport nu poate fi modificat decât pentru cazuri justificate, cel la 20 kg în trafic naţional şi 30 kg în trafic internaţional."
mult o dată pe an, cu respectarea condiţiilor impuse la alin. (4) privind întocmirea şi 36. Articolul 36 va avea urmãtorul cuprins:
aprobarea sa." "Art. 36. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un
33. Dupã articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 341 şi 342 , cu traseu internaţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier români
urmãtorul cuprins: numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional şi a graficului de circulaţie
"Art. 341. - (1) În cazul transportului rutier public judeţean de persoane prin conţinut în aceasta, eliberată de autoritãţile competente ale statelor unde sunt situate
servicii regulate, autoritatea competentă elibereazã licenţele de traseu dupã atribuirea capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de
traseelor din programul de transport judeţean respectiv. autoritãţile competente ale statelor tranzitate.
(2) În vederea atribuirii traseelor, condiţiile impuse şi punctajele pentru (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu
departajare se stabilesc de autoritatea competentă pentru traseele interjudeţene şi de internaţional se poate efectua şi de cãtre mai mulţi operatori de transport rutier, în
Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru traseele judeţene. comun, aşa cum au fost menţionate în autorizaţie."
(3) Licenţele de traseu pentru traseele judeţene se elibereazã de agenţiile teritoriale 37. Articolul 37 va avea urmãtorul cuprins:
ale autoritãţii competente, conform atribuirii traseelor pe baza condiţiilor impuse şi "Art 37. - Operatorii de transport rutier strãini pot efectua transport rutier public
punctajelor obţinute de operatori la atribuirea traseelor. de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României, tranzit
(4) La atribuirea traseelor judeţene poate participa şi un reprezentant al consiliului sau destinaţie, numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional şi a graficului de
judeţean. circulaţie conţinut în aceasta, eliberată de autoritatea competentă."
Art. 342. - (1) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului cu care 38. Articolul 38 va avea urmãtorul cuprins:
este permisã executarea curselor traseului, iar în anexă, graficul de circulaţie. "Art. 38. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale
(2) Pentru transportul rutier de persoane pe trasee judeţene şi interjudeţene se în trafic naţional se efectueazã de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza
utilizeazã autobuze interurbane şi autocare, iar pentru traseele internaţionale se licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada
utilizeazã numai autocare. Autoritatea competentă va corela gradul de confort al contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul
acestora cu lungimea traseului. respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii
(3) În transportul rutier de persoane în trafic judeţean, interjudeţean sau decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor
internaţional se interzice transportul mai multor persoane decât numãrul de locuri pe valabile eliberate de beneficiarul transportului.
scaune prevãzut în certificatul de înmatriculare al autobuzului." (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic
34. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins: internaţional se efectueazã de cãtre operatorii de transport rutier români şi strãini
"Art. 35. - La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autoritãţile
regulate şi servicii regulate speciale, operatorii de transport rutier au obligaţia competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor
respectãrii prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu sau ale autorizaţiei de de transport internaţional eliberate de autoritãţile competente ale statelor tranzitate,
transport internaţional, precum şi ale graficului de circulaţie." serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate
35. Dupã articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 351 şi 352 , cu alte staţii decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a
urmãtorul cuprins: legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului, dacã acordurile şi
"Art. 351. - Pe traseele paralele cu calea feratã, graficele de circulaţie se convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevãd altfel."
armonizează pentru a nu se suprapune cu graficele de circulaţie ale trenurilor de 39. Dupã articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 381, cu urmãtorul
persoane. cuprins:
Art. 352. - (1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de "Art. 381. - (1) Licenţa pentru traseu sau autorizaţia de transport internaţional,
legitimaţii de cãlãtorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: eliberată de autoritatea competentă, se retrage de cãtre aceasta în cazul în care nu mai
bilete, abonamente şi legitimaţii speciale. sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberãrii ei sau în cazul abaterilor grave
(2) Legitimaţiile speciale de cãlãtorie sunt legitimaţiile acordate de autoritãţile ori repetate de la regulile de prestare a serviciului.
competente, în condiţiile legii. (2) Deţinãtorul licenţei pentru traseu retrase este obligat să efectueze activitatea de
(3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte unitar transport rutier până la înlocuirea sa cu un alt operator de transport rutier, dar nu mai
de Ministerul Finanţelor Publice. mult de 60 de zile."

189 190
40. Articolul 39 va avea urmãtorul cuprins: notificarea acestei intenţii de cãtre proprietarul autogării respective."
"Art. 39. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic 44. Articolul 44 va avea urmãtorul cuprins:
naţional se poate efectua de cãtre operatorii de transport rutier numai pe baza "Art. 44. - Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru
documentului de transport eliberat anterior de autoritatea competentă. urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administraţia publică localã,
(2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic administratorul drumului sau deţinãtorul acestuia, dupã caz."
internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectãrii prevederilor Acordului 45. Articolul 45 va avea urmãtorul cuprins:
privind transportul internaţional ocazional de cãlãtori cu autocarul şi autobuzul "Art. 45. - În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în
(Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se
prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevãzute în respectivul acord, realizeazã din/în autogãri sau, în lipsa acestora, din/în staţii publice stabilite de
eliberate de autoritatea competentă. administraţia publică localã, cu avizul autoritãţii competente, conform programului de
(3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public transport aprobat."
de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe 46. Articolul 46 va avea urmãtorul cuprins:
baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autoritãţile "Art. 46. - (1) Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor
competente din statele pe teritoriul cãrora se deruleazã transportul. transportate este permisã numai în situaţia în care graficul de circulaţie al licenţei de
(4) Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate traseu are prevãzutã staţia respectivă, în cazul serviciilor regulate de transport rutier de
efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea persoane.
competentă cu autoritãţile competente din statele pe teritoriul cãrora se deruleazã (2) Accesul operatorilor de transport rutier public de persoane prin servicii
transportul." regulate, în staţiile publice, este fãrã plată, egal şi nediscriminatoriu, conform
41. Dupã articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 391 şi 392 , cu graficelor de circulaţie.
urmãtorul cuprins: (3) Operatorii de transport rutier care efectueazã transport rutier public de
"Art. 391. - Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional şi persoane prin servicii regulate conform graficului de circulaţie au acces egal şi
internaţional se efectueazã în condiţiile stabilite prin norme şi cu respectarea nediscriminatoriu la serviciile autogărilor, contra cost."
acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. 47. Articolul 47 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 392. - Documentele care trebuie să se gãseascã la bordul autovehiculului în "Art. 47. - (1) Activitãţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public
timpul efectuãrii transportului rutier de persoane, pentru fiecare tip de transport se realizeazã pe bază de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de
reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc prin norme." transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin
42. La articolul 40, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea urmãtorul cuprins: intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte.
"Art. 40. - (1) Activitãţile conexe transportului rutier se efectueazã de cãtre (2) Sarcinile şi rãspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de
întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activitãţi conexe transportului rutier, intermediere încheiat între pãrţi."
eliberată de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin norme. 48. Articolul 48 va avea urmãtorul cuprins:
.................................................................................................................................... "Art. 48. - Licenţa pentru activitãţi conexe transportului rutier se retrage de cãtre
(3) În situaţia în care o activitate conexã transportului rutier se efectueazã de cãtre autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea care efectueazã activitãţi conexe
o întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă elibereazã o licenţă pentru transportului rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordãrii acesteia
activitãţi conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea. sau în cazul în care aceasta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu
(4) Licenţa pentru activitãţi conexe transportului rutier se suspendă de cãtre ocazia solicitãrii acordãrii acesteia."
autoritatea competentă în cazul sãvârşirii unor abateri grave sau repetate de la 49. Titlul capitolului VII va avea urmãtorul cuprins:
reglementãrile în vigoare."
"CAPITOLUL VII
43. Articolul 43 va avea urmãtorul cuprins:
Siguranţa rutieră"
"Art. 43. - (1) Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea destinaţiei unor spaţii ale
unei autogãri, care să deservească transportul rutier public de persoane, se aprobă de 50. La capitolul VII, înaintea articolului 49 se introduc două noi secţiuni,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local, dupã caz, cu avizul secţiunile 1 şi a 2-a, cu urmãtorul cuprins:
prealabil de oportunitate al autoritãţii competente.
"SECŢIUNEA 1
(2) Este interzisã schimbarea destinaţiei unei autogãri, desfiinţarea acesteia sau
schimbarea destinaţiei unor spaţii ale unei autogãri, în mai puţin de 6 luni de la Dispoziţii generale

191 192
Art. 481. - (1) Siguranţa rutieră se defineşte prin totalitatea reglementãrilor privind 51. La capitolul VII, dupã secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune,
circulaţia rutieră, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplineascã infrastructura secţiunea a 3-a, cu urmãtorul titlu:
rutieră, mijloacele de transport, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa
"SECŢIUNEA a 3-a
circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic pentru a se asigura desfãşurarea transportului
Vehicule rutiere"
rutier în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului.
(2) Reglementãrile privind circulaţia rutieră sunt stabilite prin lege specialã. 52. La articolul 49, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) Transportul rutier de mãrfuri şi/sau de persoane se efectueazã numai cu
SECŢIUNEA a 2-a
vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu
Persoane cu funcţii care concură la siguranţa rutieră
tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementãrile în vigoare."
Art. 482. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care 53. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
concură la siguranţa rutieră sunt conducãtorii auto prevãzuţi la art. 10 şi 14, persoana "Art. 50. - (1) Omologarea în vederea înmatriculãrii sau înregistrãrii vehiculelor
desemnatã şi consilierul de siguranţă. rutiere se acordă de cãtre autoritatea competentă, care elibereazã şi cartea de identitate
Art. 483. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei trebuie să a vehiculului rutier, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.
facã dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi (2) Certificarea autenticităţii şi omologarea vehiculelor rutiere în vederea
menţinerea pe funcţie. înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora se realizeazã în condiţiile stabilite prin
(2) Avizul medical şi avizul psihologic se obţin în urma unei examinări, iniţiale şi prevederile legale în vigoare."
periodice, efectuatã în unitãţi specializate, stabilite obligatoriu în fiecare judeţ, din 54. Articolul 51 va avea urmãtorul cuprins:
reţeaua sanitarã proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau "Art. 51. - (1) Operatorii economici care efectueazã servicii de reparaţii, reglare,
agreate de acesta. de modificãri constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a
(3) Cazurile pentru care se impune efectuarea examinãrii medicale şi/sau vehiculelor rutiere scoase din uz, precum şi de inspecţie tehnică periodicã a vehiculelor
psihologice, precum şi periodicitatea avizelor medicale şi/sau psihologice se stabilesc rutiere pot desfăşura aceste activitãţi numai pe baza autorizaţiei tehnice eliberate de
prin norme. autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.
Art. 484. - Întreprinderea sau operatorul de transport rutier, în calitate de (2) Condiţiile de desfãşurare a activitãţilor de reparaţii, reglare, de modificãri
angajator, are obligaţia să ţinã evidenţa avizelor medicale şi/sau psihologice şi să constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor
respecte recomandãrile comisiilor medicale şi psihologice cu privire la persoanele cu rutiere scoase din uz sau de inspecţie tehnică periodicã a vehiculelor rutiere, precum şi
funcţii care concură la siguranţa rutieră. condiţiile de acordare a autorizaţiilor tehnice operatorilor economici care efectueazã
Art. 485. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin
deţină un certificat de pregãtire profesionalã eliberat de autoritatea competentă. prevederile legale în vigoare."
(2) Prin lege se pot stabili şi alte categorii de conducători auto care trebuie să 55. Articolul 52 va avea urmãtorul cuprins:
deţină certificat de competenţă profesionalã. "Art. 52. - Produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere
Art. 486. - Certificatul de competenţă profesionalã are o valabilitate de 5 ani, cu fabricate în ţară sau importate trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de
posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, în urma susţinerii şi promovãrii unui vedere tehnic, potrivit prevederilor legale în vigoare, de autoritatea competentă."
examen, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă. 56. Articolul 53 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 487. - Anularea certificatului de competenţă profesionalã se realizeazã în "Art. 53. - Lista produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele
condiţiile stabilite de autoritatea competentă, pentru cazuri de incompatibilitate. rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileşte de autoritatea
Art. 488. - (1) Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile care execută competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."
transport rutier public sau transport rutier în cont propriu au obligaţia de a asigura 57. La capitolul VII, dupã articolul 53 se introduce o nouă secţiune, secţiunea
pregãtirea profesionalã şi instruirea periodicã a personalului care concură la siguranţa a 4-a, cu urmãtorul cuprins:
circulaţiei.
"SECŢIUNEA a 4-a
(2) Instruirea personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei se realizeazã în
Infrastructura rutieră
condiţiile stabilite de autoritatea competentă.
Art. 489. - Autoritatea competentă va stabili sarcinile şi responsabilitãţile pe care Art. 531. - De respectarea prevederilor privind siguranţa circulaţiei sunt
trebuie să le îndeplineascã persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei." rãspunzãtoare/rãspunzãtori toate întreprinderile deţinãtoare de vehicule rutiere,
persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei, administratorii infrastructurii

193 194
rutiere, precum şi agenţii economici autorizaţi să execute lucrãri de întreţinere şi Art. 537. - (1) În executarea activitãţii conexe de intermediere, organizarea
reparaţii a infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. transportului rutier se face pe baza şi în condiţiile contractului încheiat între client şi
Art. 532. - (1) Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi fluenţei traficului în zilele intermediar, precum şi ale contractului încheiat între intermediar şi operatorul de
de sâmbătă, duminică, sărbatori legale, precum şi în alte perioade, se pot institui transport rutier.
restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care deţine licenţă pentru servicii
(2) Restricţiile, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare şi excepţiile se stabilesc de intermediere are obligaţiile şi responsabilitãţile care rezultă din contractele
prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului sau prin ordine respective.
comune ale ministerelor interesate, dupã caz." Art. 538. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a
58. Dupã capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cu prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă va stabili reglementãri privind
urmãtorul cuprins: aplicarea prevederilor Convenţiei CMR de cãtre operatorii de transport rutier români în
trafic naţional.
"CAPITOLUL VII1
Art. 539. - Contractul de transport rutier public de mãrfuri cu vehicule rutiere, cu
Contracte în activitãţile de transport rutier şi conexe
titlu oneros, când locul primirii mãrfii şi locul prevãzut pentru eliberarea acesteia, aşa
Art. 533. - Executarea transportului rutier public şi a activitãţilor conexe acestuia cum sunt indicate în contract, sunt situate pe teritoriul României sau în două ţări
se realizeazã pe bază de contract comercial. Aceste activitãţi sunt urmãtoarele: diferite, dintre care cel puţin una este ţara contractantã, indiferent de domiciliul şi de
a) transportul rutier public de mãrfuri; naţionalitatea participanţilor la contract, este contract de transport rutier public de
b) transportul rutier public de persoane în trafic naţional şi internaţional în mãrfuri în trafic naţional sau internaţional, dupã caz.
urmãtoarele cazuri: Art. 5310. - Biletul de cãlãtorie reprezintã contractul de transport rutier public de
1. transportul rutier prin serviciu regulat; persoane prin servicii regulate, încheiat între prestator - operator de transport şi
2. transportul rutier prin serviciu regulat special; beneficiar - cãlãtor, prin care operatorul de transport rutier se obligă să execute
3. transportul rutier ocazional; transportul în condiţii de siguranţă şi confort ale beneficiarului, şi beneficiarul se
c) activitãţi desfãşurate de autogară; obligă să achite contravaloarea sa, acoperind şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor.
d) activitãţi de intermediere. Art. 5311. - Contractul de transport rutier public prin servicii regulate speciale se
Art. 534. - Se consideră contract şi comandă acceptatã numai dacã conţine toate întocmeşte pentru o perioadă determinată, iar pentru serviciile ocazionale, contractul
elementele necesare efectuãrii transportului rutier. este unic, pentru fiecare cursă în parte.
Art. 535. - (1) Dispoziţiile pct. 2 şi 3 ale art. 1, precum şi ale art. 2-30 şi 32-41, cu Art. 5312. - Autogarile care sunt incluse în graficele de circulaţie în cazul
excepţia celor prevãzute la art. 23 pct. 3, din Convenţia referitoare la contractul de transportului rutier public de persoane în trafic judeţean, interjudeţean şi internaţional
transport internaţional de mãrfuri pe şosele (CMR), semnatã la Geneva, Elvetia, la 19 sunt obligate să încheie contractele cu operatorii respectivi în condiţiile stabilite prin
mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451 din 20 noiembrie 1972, norme.
publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 145 din 6 decembrie 1972, denumită în Art. 5313. - (1) Întreprinderea care efectueazã transport rutier public sau transport
continuare Convenţia CMR, sunt aplicabile de plin drept transporturilor rutiere publice rutier în cont propriu poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de
de mãrfuri executate cu vehicule în trafic naţional. contract de la un locator care le deţine în proprietate.
(2) În trafic naţional, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenţia CMR vor avea (2) Un vehicul se consideră închiriat dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele
urmãtorul cuprins: «Totuşi, cuantumul despãgubirilor nu poate depãşi echivalentul în condiţii:
lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.» a) este înmatriculat în România;
Art. 536. - (1) Prevederile titlului XII - «Despre contractul de transport rutier», art. b) este pus la dispoziţia exclusivă a locatarului, care suportă toate cheltuieile
413-441 - din Codul comercial nu se aplică contractelor de transport rutier public de legate de exploatare, întreţinere şi reparaţii, pe toatã durată contractului şi fãrã
mãrfuri cu vehicule, încheiate dupã intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei conducãtor auto;
ordonanţe de urgenţă. c) conducãtorul auto este angajatul locatarului sau locatarul însuşi;
(2) Contractelor de transport rutier public de mãrfuri cu vehicule, încheiate înainte d) folosinţa este cedată cu titlu oneros.
de data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în (3) Vehiculelor achiziţionate în sistem leasing li se aplică regimul juridic al
curs de derulare, le sunt aplicabile prevederile Codului comercial menţionate la alin. vehiculelor închiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing."
(1). 59. Articolul 54 va avea urmãtorul cuprins:

195 196
"Art. 54. - Eliberarea documentelor prevãzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, (4) În cazul transporturilor rutiere de mãrfuri suspectate a fi mãrfuri periculoase,
precum şi efectuarea prestaţiilor specifice se realizeazã de autoritatea competentă, pe inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză
baza tarifelor stabilite de aceasta." laboratoarelor autorizate.
60. Articolul 55 va avea urmãtorul cuprins: (5) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul să
"Art. 55. - (1) La derularea operaţiunilor de transport rutier public, tarifele se verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea
stabilesc liber, pe bază de cerere şi ofertă. persoanelor transportate, precum şi legitimaţiile de cãlãtorie ale acestora, dupã caz.
(2) În cazul serviciilor publice de transport rutier de persoane, tariful de transport Art. 562. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
poate constitui unul dintre criteriile de licitaţie privind concesionarea serviciului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificãrile ulterioare,
respectiv." aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 49/2006, inspectorii de trafic au
61. Dupã articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu urmãtorul dreptul să opreascã orice vehicul care execută activitãţi de transport rutier în condiţiile
cuprins: prezentei ordonanţe de urgenţă şi circulă pe drumurile publice. Inspectorii de trafic pot
"Art. 551. - (1) Operatorul de transport rutier public de persoane va asigura opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca şi
corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţă ale mijlocului de poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers.
transport. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
(2) Tarifele de transport percepute cãlãtorilor conţin primele de asigurare pentru 195/2002, cu modificãrile ulterioare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea
aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea nr. 49/2006, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de
operaţiunilor de transport." semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile, de care pot face uz numai
62. Articolul 56 va avea urmãtorul cuprins: pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectueazã activitate de transport rutier, în
"Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi 64. Articolul 57 va avea urmãtorul cuprins:
reglementãrilor prevãzute de aceasta se efectuază în trafic şi la sediul întreprinderilor "Art. 57. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inspectorii au
de cãtre inspectorii de trafic sau, dupã caz, de cãtre inspectori împuterniciţi în acest dreptul să pãtrundã, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile de lucru, cât şi în
scop de autoritatea competentă. vehiculele deţinute de acestea.
(2) Reglementãrile privind efectuarea inspecţiilor şi a controlului asupra (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligaţia
transporturilor rutiere şi activitãţilor conexe acestora, modelul şi însemnele uniformei, prezentãrii tuturor documentelor solicitate de personalul autoritãţii competente
precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control se stabilesc de împuternicit în acest scop."
autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei 65. Titlul capitolului X va avea urmãtorul cuprins:
ordonanţe de urgenţă.
"CAPITOLUL X
(3) Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de trafic se stabilesc prin hotãrâre a
Contravenţii şi sancţiuni"
Guvernului."
63. Dupã articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 561 şi 562 , cu 66. La capitolul X, înaintea articolului 58 se introduc patru noi articole,
urmãtorul cuprins: articolele 571 - 574, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 561. - (1) Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta uniformă de serviciu, de "Art. 571. - Încãlcarea dispoziţiilor prevãzute în prezenta ordonanţă de urgenţă
a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuãrii acţiunilor de control şi de atrage rãspunderea civilã, administrativã, contravenţionalã sau penalã, dupã caz.
a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic. Art. 572. - Constituie contravenţii, dacã nu sunt considerate infracţiuni potrivit
(2) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic legii penale, urmãtoarele fapte:
au dreptul să pãtrundã atât în spaţiul destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul a) efectuarea transportului rutier sau a activitãţilor conexe acestuia fãrã a deţine
destinat transportului rutier de mãrfuri şi/sau de persoane pentru efectuarea controlului licenţă de transport, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activitãţi
şi efectuarea verificãrilor care se impun. conexe, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de
(3) În cazul transporturilor rutiere de mãrfuri inspectorii de trafic au dreptul să transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase,
verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentele de transport şi mãrfurile expirate sau declarate pierdute, dupã caz;
transportate. b) efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de
transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate

197 198
pierdute sau necorespunzãtoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţin g) efectuarea transportului rutier de mãrfuri perisabile în trafic internaţional fãrã
întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, dupã caz; respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse
c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus mãsura perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru
imobilizării pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a
vehiculului; aderat prin Ordonanta Guvernului nr. 75/1998, aprobatã prin Legea nr. 2/1999;
d) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj; h) efectuarea transportului rutier de mãrfuri şi/sau de persoane în trafic
e) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; internaţional fãrã existenţa la bordul vehiculului a certificatului internaţional de
f) sustragerea sau obstrucţionarea efectuãrii controlului la sediul întreprinderii sau inspecţie tehnică prevãzut de Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru
al operatorului de transport rutier care efectueazã activitãţi de transport rutier sau inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocã a acestor
activitãţi conexe transportului rutier, dupã caz. inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanta Guvernului
Art. 573. - (1) De faptele menţionate la art. 572 lit. a), b) şi f) este nr. 76/1998, aprobatã prin Legea nr. 7/1999;
rãspunzãtoare/rãspunzãtor persoana desemnatã şi/sau administratorul întreprinderii, i) efectuarea transportului rutier de persoane fãrã existenţa la bordul vehiculului a
dupã caz. licenţei de traseu sau a autorizaţiei de transport, a documentului de transport
(2) De faptele menţionate la art. 572 lit. c), d) şi e) este rãspunzãtor conducãtorul corespunzãtor tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licenţei de transport
auto. ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, dupã caz;
Art. 574. - (1) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã întreprinderilor sau operatorilor j) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în
de transport rutier români sau strãini, dupã caz: trafic internaţional fãrã respectarea prevederilor Acordului privind transportul
a) de la 20.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 572 lit. a); internaţional ocazional de cãlãtori cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS),
b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 572 lit. b); semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002;
c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 572 lit. f). k) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în
(2) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã conducătorului auto român sau strãin, dupã trafic naţional cu persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport;
caz: l) efectuarea transportului rutier de cãtre conducãtorul auto fãrã existenţa la bordul
a) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 572 lit. d); vehiculului a certificatului de competenţă profesionalã sau a dovezii angajãrii acestuia
b) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 572 lit. c) şi de cãtre întreprindere în cazul în care vehiculul este deţinut în baza unui contract de
e)." leasing sau de închiriere;
67. Articolul 58 va avea urmãtorul cuprins: m) utilizarea de cãtre întreprindere sau de cãtre operatorul de transport a unor
"Art. 58. - Constituie contravenţii urmãtoarele fapte: conducători auto fãrã contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de
a) efectuarea transportului rutier de mãrfuri sau de persoane în trafic internaţional competenţă profesionalã;
de cãtre un operator de transport rutier strãin, având ca ţară de tranzit sau de destinaţie n) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor
România, fãrã existenţa la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional; discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum şi condiţionarea accesului
b) efectuarea transportului rutier fãrã existenţa la bordul vehiculului a dovezii la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimaţiilor de
dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de cãlãtorie;
închiriere sau de leasing; o) permiterea accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de
c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fãrã a transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de
emite legitimaţii de cãlãtorie; transport rutier care nu au prevãzutã autogara respectivă ca punct de oprire în graficul
d) efectuarea transportului rutier de mãrfuri sau de persoane în trafic naţional, cu de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se
ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este înmatriculatã în efectueazã transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale;
România; p) lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia;
e) efectuarea transportului rutier de mãrfuri fãrã existenţa la bordul vehiculului a q) nerespectarea prevederilor licenţei de traseu, ale autorizaţiei de transport
documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei internaţional sau ale graficului de circulaţie;
conforme a certificatului de transport în cont propriu, dupã caz; r) înstrãinarea documentelor necesare efectuãrii transporturilor rutiere, precum şi
f) efectuarea transportului rutier de mãrfuri în trafic internaţional fãrã existenţa la utilizarea acestora de cãtre o persoană fizică sau juridicã, alta decât titularul, ori
bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea vehiculului rutier în normele de utilizarea lor completate necorespunzãtor;
poluare şi siguranţă rutieră;

199 200
s) cãlãtoria fãrã legitimaţie de cãlãtorie valabilã la transportul rutier public de c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. c), t), t)
persoane prin servicii regulate; şi v).
s) efectuarea transportului rutier de cãtre conducători auto care nu deţin certificat (4) Se sancţioneazã cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicatã
de competenţă profesionalã; persoanei care cãlãtoreşte fãrã legitimaţie de cãlãtorie, faptă prevãzutã la art. 58 lit. s).
t) neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor; (5) Contravenientul poate achitã, în termen de cel mult 48 de ore de la data
t) transportul rutier de persoane pe un traseu judeţean, interjudeţean sau aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţionalã,
internaţional al mai multor persoane decât numãrul de locuri pe scaune prevãzut în jumãtate din minimul amenzii prevãzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."
certificatul de înmatriculare; 69. Dupã articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 591, cu urmãtorul
u) utilizarea de conducători auto fãrã drept de muncă în România; cuprins:
v) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale în trafic naţional "Art. 591. - În cazul în care din documentele prezentate de conducãtorul auto nu
sau internaţional cu persoane care nu au în posesia lor legitimaţii eliberate de poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică
beneficiarul transportului; acestuia."
w) efectuarea de transporturi rutiere în cont propriu cu persoane care nu au în 70. Articolul 60 va avea urmãtorul cuprins:
posesia lor documente eliberate de întreprindere, din care să rezulte că transportul este "Art. 60. - Contravenţiile prevãzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constată
în cont propriu; şi se sancţioneazã de cãtre:
x) efectuarea de activitãţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public a) personalul autoritãţii competente împuternicit în acest scop;
fãrã existenţa contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă; b) ofiţeri/agenţi ai poliţiei rutiere;
y) efectuarea de transport rutier de mãrfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule c) ofiţeri/agenţi ai poliţiei de frontieră în punctele de trecere a frontierei;
decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport; d) personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,
z) nedeţinerea la sediul întreprinderilor sau al operatorilor de transport a conform competenţelor acordate."
documentelor de transport, a cãrţilor de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului 71. La articolul 61, alineatele (1) şi (2) vor avea urmãtorul cuprins:
de deţinere a vehiculelor pentru vehiculele deţinute temporar în folosinţă sau a "Art. 61. - (1) Controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se
evidenţei autorizaţiilor de transport internaţional pentru transportul rutier internaţional efectueazã operaţiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizeazã de cãtre
de marfă ori a contractelor pentru serviciile autogării, dupã caz." personalul autoritãţii competente împuternicit în acest scop.
68. Articolul 59 va avea urmãtorul cuprins: (2) În situaţia în care la efectuarea controlului prevãzut la alin. (1) s-au constatat
"Art. 59. - (1) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã întreprinderilor sau operatorilor încãlcãri ale prevederilor legale în vigoare care reglementeazã domeniul transporturilor
de transport rutier români sau strãini, dupã caz: rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate ale
a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. a), b), transportului şi, dacã este cazul, se procedeazã la ridicarea plăcutelor de înmatriculare
e), f), h) şi i); până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuãrii transportului şi se
b) de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. m), u), aplică sancţiunea corespunzãtoare celor constatate."
y) şi z); 72. La articolul 61, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul
c) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. g), j), (4), cu urmãtorul cuprins:
k) şi r); "(4) Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate
d) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 58 lit. d). de la imobilizare vehiculele care transportă animale vii, mãrfuri perisabile sau sub
(2) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã întreprinderilor care efectueazã activitãţi temperatură controlatã."
conexe transportului rutier: 73. Articolul 62 va avea urmãtorul cuprins:
a) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. o) şi "Art. 62. - (1) În cazul utilizãrii unui vehicul în mod repetat fãrã ca întreprinderea
p); sau operatorul de transport rutier să deţină licenţă de transport, certificat de transport în
b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. n) şi cont propriu, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, dupã caz, se
x). suspendă dreptul de utilizare a vehiculului pe o perioadă cuprinsã între o lună şi 3 luni.
(3) Se sancţioneazã cu amendă aplicatã conducătorului auto: (2) Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul conform alin.
a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), faptă prevãzutã la art. 58 lit. l); (1) se stabileşte de autoritatea competentă prin norme.
b) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevãzute la art. 58 lit. q), s) şi (3) Inspectorii au dreptul reţinerii copiei conforme a licenţei de transport, a copiei
w); conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei

201 202
de transport internaţional, a documentului de transport sau a certificatului de "Art. 70. - (1) Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se
competenţă profesionalã dacã aceasta/acesta a fost înstrainată/înstrãinat, modificatã/ abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicatã în
modificat ori deteriorată/deteriorat sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobatã cu
care au stat la baza eliberãrii acesteia/acestuia, dupã caz." modificãri şi completãri prin Legea nr. 105/2000, cu modificãrile şi completãrile
74. La capitolul XI, înaintea articolului 65 se introduc două noi articole, ulterioare.
articolele 641 şi 642, cu urmãtorul cuprins: (2) Pe data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă
"Art. 641. - (1) Licenţele de transport public, licenţele de transport în interes se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23
propriu, autorizaţiile de transport în interes propriu, licenţele de execuţie pentru din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public
activitãţi conexe, valabile la data intrãrii în vigoare a legii de aprobare a prezentei local de cãlãtori, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17
ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea până la data urmãtoarei vizări. februarie 2006."
(2) Licenţele de execuţie pentru vehicul şi documentele menţionate la alin. (1),
Art. II - Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 octombrie 2006.
aflate în ultimul an de valabilitate înaintea expirãrii, îşi menţin valabilitatea pânp la
Art. III - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile
expirare.
rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005,
(3) Licenţele de execuţie pentru traseu valabile la data intrãrii în vigoare a legii de
astfel cum a fost modificatã şi completatã prin prezenta lege, se va republica în
aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirare.
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
Art. 642. - Dotarea cu limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele
ori ansamblurile de vehicule pentru transport rutier de marfă a cãror masă totalã Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea
maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru autovehiculele pentru transport prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatã.
rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto."
75. Articolul 66 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 66. - (1) Transportului de mãrfuri în regim de cabotaj pentru operatorii de PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
transport din ţãrile Uniunii Europene i se aplică o perioadă de tranziţie în conformitate BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU
cu prevederile pct. 5 «Politica în domeniul transporturilor» alin. (1) din anexa VI la
Protocolul la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeanã,
semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005.
(2) Transportul de persoane în regim de cabotaj se va liberaliza pentru operatorii
de transport din ţãrile Uniunii Europene dupã data aderãrii României la Uniunea
Europeanã, în conformitate cu reglementãrile în vigoare."
76. Articolul 69 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 69. - Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica în mod
corespunzãtor normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a
activitãţilor conexe acestora."
77. Dupã articolul 69 se introduc două noi articole, articolele 691 şi 692 , cu
urmãtorul cuprins:
"Art. 691. - Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul
Administraţiei şi Internelor, precum şi alte ministere vor elabora reglementãri proprii
în limita competenţelor pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 692. - În punctele de trecere a frontierei, controlul autovehiculelor se va
efectua de cãtre poliţia de frontieră împreunã cu controlorii împuterniciţi în acest scop
de autoritatea competentă."
78. Articolul 70 va avea urmãtorul cuprins:
Bucureşti, 25 aprilie 2006.
Nr. 102.

203 204
ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 74 "9. cap de traseu - localitatea de plecare sau localitatea de destinaţie, aferentã unui
din 11 iunie 2008 traseu;
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ....................................................................................................................................
nr. 109/2005 privind transporturile rutiere 16. cursã - traseu parcurs de un autobuz care, dupã atingerea localitãţii cap de
traseu de destinaţie, revine la localitatea cap de traseu de plecare, în cadrul aceleiaşi
Emitent: GUVERNUL operaţiuni de transport de persoane;".
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 17 iunie 2008 2. La articolul 3 alineatul (1), dupã punctul 16 se introduce un nou punct,
punctul 161, cu urmãtorul cuprins:
Având în vedere: "161. declaraţie pentru transportul internaţional de persoane - act prin care un
- necesitatea creãrii de urgenţã a cadrului legal pentru asigurarea aplicãrii unor operator de transport declarã cã va efectua transport rutier public în calitate de
prevederi ale Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 asociat/subcontractant în cadrul unui serviciu regulat de transport de persoane în trafic
privind regulile comune pentru transportul internaţional de cãlãtori cu autocarul şi internaţional;".
autobuzul şi ale Regulamentului (CE) nr. 11/98 din 11 decembrie 1997 de modificare a 3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 18 şi 34 se modificã şi vor avea
Regulamentului (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile urmãtorul cuprins:
comune pentru transportul internaţional de cãlãtori cu autocarul şi autobuzul, la "18. grafic de circulaţie - document care conţine denumirea traseului, autogãrile şi
transportul naţional de cãlãtori; staţiile publice aflate pe un traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare, respectiv
- necesitatea instituirii sancţiunilor de rigoare pentru nerespectarea unor prevederi de sosire, zilele în care se efectueazã transporturile. În cazul transportului rutier
ale legislaţiei comunitare; internaţional, graficul de circulaţie poate sã prevadã, în plus faţã de localitãţile situate
- necesitatea modificãrii legislaţiei naţionale din domeniul transporturilor rutiere, pe traseu, şi alte localitãţi reprezentând ramificaţii ale traseului;
astfel încât sã se asigure compatibilitatea cu prevederile Legii serviciilor de transport ....................................................................................................................................
public local nr. 92/2007, fapt care ar asigura finalitatea în bune condiţii a actualului 34. program de transport interjudeţean - program întocmit şi aprobat de autoritatea
program de transport judeţean, precum şi punerea în aplicare a urmãtorului program de competentã, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane
transport, în vederea derulãrii fãrã perturbaţii a transportului rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, numãrul autovehiculelor necesare, precum
prin servicii regulate la nivel judeţean; şi capacitatea de transport minimã a acestora. Capacitatea de transport a
- necesitatea reglementãrii condiţiilor aferente urmãtorului program de transport autovehiculului este datã de numãrul de locuri pe scaune înscris în certificatul de
rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic interjudeţean, cu valabilitate din clasificare pe stele sau categorii;".
anul 2008, ţinând seama de faptul cã actualul program de transport de persoane prin 4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 27 se abrogã.
servicii regulate în trafic interjudeţean cu valabilitate în perioada 2005-2008 expirã în 5. La articolul 3 alineatul (1), dupã punctul 35 se introduce un nou punct,
perioada urmãtoare, în vederea asigurãrii derulãrii optime a transportului rutier public punctul 351, cu urmãtorul cuprins:
de persoane la nivel interjudeţean; "351. ramificaţie a traseului - localitate situatã în afara traseului unde are loc
- necesitatea stabilirii unui cadru obligatoriu privind activitatea şcolilor de îmbarcarea/debarcarea persoanelor care utilizeazã serviciul regulat de transport aferent
conducãtori auto şi a instructorilor auto, cu sancţiunile de rigoare pentru nerespectarea traseului respectiv;".
obligaţiilor ce le revin, ţinându-se seama de faptul cã atât şcolile de conducãtori auto, 6. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modificã şi va avea urmãtorul
cât şi instructorii auto au un rol determinant în privinţa siguranţei rutiere, cuprins:
"40. traseu - parcurs care asigurã legãtura dintre localitatea cap de traseu de
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicatã, plecare şi localitatea cap de traseu de destinaţie, pe care se efectueazã transport rutier
Guvernul României adoptã prezenta ordonanţã de urgenţã. public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de
amplasarea localitãţilor cap de traseu şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi
Art. I - Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi
rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, alte localitãţi sunt trasee interjudeţene. Traseele dintre aceleaşi douã localitãţi cap de
aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 102/2006, cu modificãrile şi traseu pe itinerare diferite se considerã trasee diferite;".
completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 7. La articolul 11 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul
1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 9 şi 16 se modificã şi vor avea cuprins:
urmãtorul cuprins: "(2) Pe toatã durata transportului rutier, la bordul autovehiculului trebuie sã se

205 206
gãseascã documentul de transport, stabilit prin norme, care face dovada categoriei şi public în trafic naţional numai cu vehicule rutiere înmatriculate în România, deţinute
tipului de transport efectuat şi reglementat de prezenta ordonanţã de urgenţã." şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã, cu excepţia operaţiunilor de
8. Articolul 12 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: transport efectuate conform prevederilor art. 121.
"Art. 12. - Transportul rutier efectuat fãrã încasarea unui tarif sau a echivalentului (2) Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic
în naturã ori în servicii al acestuia, de cãtre o întreprindere, este transport rutier în cont internaţional numai cu autovehicule înmatriculate în România, deţinute şi utilizate în
propriu dacã se respectã cumulativ urmãtoarele condiţii: condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.