Sunteți pe pagina 1din 5

Legea 31/1990

Legea 26/1990

OUG 44/2008 😊

Profesionist = persoana care exploateza o intreprindere(exercitarea sistematica a unei


activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri ori
servicii, cu sau fara scop lucrativ)
Profesionisti:
1. PFA, II, IF
2. Persoane juridice: societati comerciale, companii, regii autonome, organizatii
cooperatise, cooperatiste, grupari de interes economic
3. Personae care desfasoara activitati liberale, de drept civil
Patrimoniul de afectaţiune - masă patrimonială în cadrul patrimoniului întreprinzătorului,
reprezentând totalitatea drepturilor şi obligaţiilor afectate, prin declaraţie scrisă ori, după
caz, prin acordul de constituire sau printr-un un act adiţional la acesta, exercitării unei
activităţi economice.
Profesionistul persoana fizica
Conditii legale ce trebuiesc indeplinite in vederea desfasurarii activitatii economice de PF:
A) Capacitate
- PF care solicita autorizarea ca PFA, II sau IF trebuie sa aiba capacitate deplina de
exercitiu
- Membrii IF trebuie sa fi indeplinit 16 ani la data autorizarii
- NU POT fi profesionisti ca urmare a functiei pe care o detin: parlamentari,
functionari publici, magistrati, militatri
- NU AU DREPTUL sa desfasoare activitate economica cei care au savarsit fapte
sanctionate de legile fiscale, contabile, vamale, financiar-fiscale
B) Solicitantii
- Trebuie sa se autorizeze la RC de la locul unde isi au sediul
- RC va pronunta printr-o rezolutie cu privire la emiterea sau respingerea cererii
solicitantului, cerere ce se poate ataca la judecatorie(cererile adresate instantei
judecatoresti din prezenta ordonanta sunt scutite de taxa judiciara de timbru)
- Trebuie sa detina un sediu profesional declarat conform legii( in momentul
inregistrarii trebuie sa faca dovada inscrisului care atesta dreptul de folosinta a
imobilului respecti)
- Trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de pregatire profesionala in cazul in
care se solicita
- Tebuie sa declare pe propria raspundere la RC ca indeplineste conditiile de
functionare conform legii (legislatia specifica in domeniul sanitar, veterinar, al
protectiei mediului si al protectiei muncii)
- Nu trebuie sa aiba cazier fiscal
a) PFA(activitate organizata de o persoana fizica ce foloseste in principal forta sa de
munca si aptitudinile sale profesionale):

- NU are personalitate juridica


- Poate avea in obiectul de activitate cel mult 5 clase prevazute in CAEN
- Poate angaja cel mult 3 salariati
- Poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat al unei terte personae
- Este asigurata in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
- Are dreptul sa fie asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si de somaj
- NU poate cumula si calitatea de intreprinzator al II
- Titularul PFA raspunde pt obligatiile asumate nelimitat: cu bunurile din
patrimonial de afectatiune, iar daca acestea nu sunt suficiente in completare cu
patrimonial sau
- Calitatea de PFA poate inceta prin vointa titularului sau la cererea oricarei alte PF
sau PJ prejudiciate (mentiune la RC)

b) II (intreprinderea individuala)

- NU are personalitate juridica


- Poate avea in obiectul de activitate cel mult 10 clase prevazute in CAEN
- Poate angaja cel mult 8 salariati
- Poate cumula calitatea de titular/membru II cu cea de salariat al unei terte persone
- Titularul II raspunde pt obligatiile asumate nelimitat: cu bunurile din patrimonial
de afectatiune, iar daca acestea nu sunt suficiente in completare cu patrimonial sau
- Calitatea de II poate inceta prin vointa titularului sau la cererea oricarei alte PF sau
PJ prejudiciate (mentiune la RC)

PFA, II si IF au contabilitatea in partida simpla!

c) IF(intreprindere economica organizata de membrii unei familii)


Familie = sotul, sotia, copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani la data
autorizarii IF, rudele si afinii pana la gradul al 4-lea inclusiv

- NU are personalitate juridica


- Se constituie printr-un acord de constituire incheiat de membrii familiei in forma
scrisa
- Membrii IF pot fi simultan PFA sau titulari ai unei II
- II NU POATE angaja terte persoane cu CIM
- Nu are patrimoniu propriu si nu dobandeste personalitate juridica prin inregistrarea
la RC, insa membrii POT HOTARI constituirea unui patrimoniu de afectatiune
- Membrii raspund solitar si indivizibil pt datoriile contractate de reprezentanti in
exploatarea intreprinderii cu patrimonial de afectatiune daca acesta a fost constituit
si in completare cu intreg patrimonial corespunzator cotelor de participare
- Inceteaza in urmatoarele situatii:
 Mai mult din ½ din membrii acestuia au decedat/ cer incetarea acesteia/ se
retrag
 La cererea unei PF sau PJ prejudiciate ca efect al unei inmatriculari ori printr-o
mentiune in RC

Persoane juridice
Societate: provine din lat. “societatis” care inseamna intovarasire, comunitate, unitate
1. Dupa natura juridica
- Soc. de persoane (SNC, SCS)
- Soc. de capital (SA, SCA)
- SRL-ul (soc. mixta)
2. Dupa raspunderea asociatilor/actionarilor
- Soc. in care raspunderea este nelimitata si solidara (SNC)
- Soc. in care raspunderea este limitata la aportul la capitalul social(SA, SRL)
- Soc. in care raspunderea este mixta (SCS, SCA)

A) Societatile de persoane(SNC, SCS)


- Se constituie pe incredere reciproca, pe notorietatea “intuitu personae”
- Capitalul social nu are o valoare minima/maxima, dar este obligatoriu
- Numarul minim de asociati este de 2 persoane(nu exista nr maxim)
- Actul constitutiv este format numai din contractul societatii si trebuie sa fie sub
semnatura autentica
- Capitalul social este divizat in parti de interes si nu nu sunt titluri negociabile si
care vor putea sa fie cesionate numai cu acordul tuturor asociatilor
- Raspunderea asociatilor este nelimitata si solidara(exista obligativitatea declararii
averii in momentul inregistrarii la RC) in cazul SNC si mixta in cazul
SCS(comanditatii raspund nelimitat si solidar- pot avea calitatea de administrator;
comanditarii raspund in limita aportului la capitalul social)
- Conducerea se face de catre asociati, iar hotararile se iau in unanimitate de voturi
- Controlul gestiunii se face de catre asociati, dar pot sa numeasca o comisie de
cenzori daca doresc
- Formele aportului la capitalul social:
 Aport in numerar
 Aport in natura (trebuie evaluat de cel putin un expert)
 Aport in creante
 Aport in natura(industrie)

B) Societatile de capitaluri (SA, SCA)


- Actul constitutiv este format din contract de societate(trebuie sa indeplineasca
condtia de fond si de forma) si statutul de societate
- Capital minim 90.000 lei/ 25.000 euro divizat in actiuni cu o valoare nominala de
0.1 lei, care sunt titluri negociabile si nu pot fi fractionate si se clasifica in:
 Actiuni nominative
 Actiuni la purtator
 Actiuni cu dividend prioritar, dar fara drept de vot
- Capitalul este subscris si nesubscris (la infiintare se depun minim 30% din
valoarea capitalului social, urmand ca aporturile in numerar sa se completeze in
maximum 12 luni, iar cele in natura in 24 luni) si poate avea urmatoarele forme:
 Numerar
 Natura
 Creante (cu exceptia SA-ului constituit sub forma de subscriptie publica)
- Societatea poate sa emita titluri negociabile sub forma de obligatiuni
- Conducerea societatii se face prin intermediul AGA, iar hotararile se iau cu
majoritatea voturilor; AGA poate fi:
 AGA ordinara (se intalneste cel putin o data pe an dupa incheierea
exercitiului financiar-contabil si cel mult la 5 luni de la inchiderea acestuia;
discuta situatiile economic-financiare, remunereaza CA, cenzorii)
 AGA extraordinara (se intruneste ori de cate ori este nevoie si are ca atributii
adoptarea tuturor hotararilor care vizeaza bunul mers al societatii, cum ar fi:
schimbarea obiectului de activitate, a sediului social, durata de functionare,
etc.)
- Societatile pot fi administrate in sistem unitar(CA, directori, administratori) si in
sistem dualist(consiliu de supraveghere, consiliu director)
- Controlul gestiunii se face prin comisia de cenzori cu un mandat de 3 ani si care
este formata dintrun nr impar de persoane (sistem unitar) sau prin audit(sistem
dualist)-se radiaza de la RC comisia de cenzori
- Sucursalele NU AU PERSONALITATE JURIDICA, nu desfasoara activitate in
nume propriu, se inregistreaza la RC pe raza caruia isi desfasoara activitatea
- Agentiile, punctele de lucru NU AU PERSONALITATE JURIDICA, se
inregistreaza acolo unde ste inregistrata societatea-mama
- Filialele AU PERSONALITATE JURIDICA, se inregistreza si se formeaza
intocmai ca societatile

C) Soocietatea cu raspundere limitata (SRL)


- Numarul minim de asociati de 1 (SRL cu asociat uni, unipersonal) iar cel maxim
este de 50
- Capitalul social minim este de 200 lei, este divizat in parti sociale cu o valoare
minima de 10 lei, nu sunt titluri negociabile (se tranzactioneaza prin intermediul
contractului de cesiune care odata incheiat intre parti imbraca forma unui act
additional la actul constitutive, inregistrat obligatoriu la RC)
- Aportul la capital se poate face in numerar si in natura (legea INTERZICE
imperative alte forme de aporturi)
- Conducerea se realizeaza prin AGA, iar deciziile se iau prin vot, cu o majoritate
absoluta
- Controlul gestiunii se face de catre asociati, iar daca numarul acestora depaseste 15
se face prin intermediul unei comisii de cenzori care se va inregistra la RC
- Actul constitutiv este format doar din contract sub semnatura privata in cazul SRL-
ului unipersonal; in cazul SRL-ului pluriperonal este format din contract de
societate si statut; in cazul in care se aduce aport o imobilizare actul constitutive va
avea forma autentica
- SRL-ul nu poate sa emita titluri de valoare

NULITATEA societatilor deja inmatriculate:


- Lipseste actul constitutive sau nu a fost incheiat sub forma autentica
- Toti fondatorii au fost la momentul constituirii incapabili
- Obiectul de activitate este ilicit sau contrar ordinii publice
- Lipseste o autorizatie administrative
- S-au incalcat dispozitiile legii privind capitalul social
- Numarul de actionari/asociati este sub limita legii