Sunteți pe pagina 1din 3

Scoala Gimnaziala Nr.

183
Strada Dunei Nr. 1
Sector1, Bucuresti

Atributiile membrilor Consiliulului de administratie


Anul scolar 2017-2018

1. Director GAVRILA MAXIMILIAN -Presedintele Consiliului de administratie

-elaboreaza strategia educationalea pe termen scurt,


-respecta legislatia,privind aplicarea legislatiei,a actelor normative emise de MEC,ale deciziilor
Inspectoratului Scolar,ale masurilor luate la nivelul de conducere in Scoala Gimnaziala Nr. 183
-intocmeste tematica activitatilor Consiliului de administratie,atribuie sarcini membrilor Consiliului de
administratie si urmareste realizarea acestora conform termenelor.
-prezidează şedinţele CA.
-pregăteşte şi prezintă CA toate proiectele de documente care urmează a fi aprobate sau avizate de către
acesta.
-prezintă CP şi CA rapoarte semestriale şi anuale privind starea instituţiei sau alte rapoarte solicitate de CA.
-urmăreşte aplicarea în practică a hotărârilor CA.

2. MOHOREA CORINA -Consilier educativ


-Membru
-Profesor pentru invatamant primar
Raspunde in fata Consiliuli de administratie de:
-elaborarea strategiei educative si extracurriculare ;
-stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru in domeniul educativ si extracurricular,urmarind
facilitatile si realizarea obiectivelor propuse;
-realizeaza parteneriatul educativ cu alti factori implicati,la nivel de comunitate ,in activitatea educativa;
-urmareste aplicarea Regulamentului Intern in scoala .

3.CRISTIAN ILIE -Membru


-Profesor
Raspunde in fata Consiliului de administratie de:
-eficienta activitatilor comisiilor metodice in realizarea actului de predare invatare ,evaluare,din scoala;
-realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic propunand calificativele pentru personalul didactic
din invatamantul gimnazial;

4 . RAUCA MARA -Membru


-Institutor
Raspunde in fata Consiliului de administratie de:
-realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic din invatamantul primar
-propune spre discutare situatia elevilor cu probleme in realizarea activitatilor didactice in urma consultarii cu
medicul si parintii acestora
5.STOICA IOANA -Membru
-Parinte
6.GOGESCU PETRUTA-Membru
-Parinte

Raspund de :
-asigurarea cadrului de colaborare intre scoala si familie
-sigurarea sprijinului acordat de parinti in realizarea si imbunatatirea continua a procesului de instruire si
educare a copiilor si elevilor
-pregatirea parintilor privind educarea copiilor si realizarea unitatii de actiune educativa a scolii si familiei
- Prezintă în Consiliul de Administraţie problemele ridicate de către părinţi în Comitetul de părinţi pe şcoală
- Aduce la cunoştinţa părinţilor prin Comitetul de părinţi, acţiunile, proiectele, activităţile ce se desfăşoară la
Școala Gimnazială Nr.183
- Informează Comitetul de părinţi pe şcoală şi sprijină cadrele didactice în organizarea unor activităţi
extraşcolare

7………………………………………………………………………………………………………….
raspunde si sprijina:
-asigurarea cadrului organizatoric de colaborare intre scoala,administratie locala si comunitatea locala
-asigurarea bazei materiale pentru desfasurarea in conditii corespunzatoare a educatiei tuturor elevilor din
comunitate
-asigurarea legislatiei si luarea de masuri privind cuprinderea tututror elevilor in scoala
-mentinerea in conditii optime a bazei materiale din scoala

8…………………………………….. ………………………………………………………………………..
Raspunde de :
-atragerea de fonduri(sponsori) pentru imbunatatirea bazei materiale a scolii
-stabilirea unui parteneriat scoala –agenti economici
-reprezinta interesul agentilor economici in interactiunea acestora(a firmelor )cu scoala

9. ………………………………………………..- reprezentant Primar


- promovează imaginea scolii
- prezintă domnului Primar problemele care intervin în activitatea Școalii Gimnaziale Nr.183
- se implică in funcţie de situaţia creată, respectând legislaţia în vigoare, în problemele din procesul
instructiv-educativ la Școala Gimnaziala Nr. 183
- se implică în rezolvarea activităţilor şi proiectelor din calendarul domnului Primar la nivelul Școlii
Gimnaziale Nr. 183
- Sprijină iniţiativele Școalii Gimnaziale Nr. 183 în derularea de programe şi proiecte ce necesită avizul
domnului Primar
GAITA CRISTINA - secretar
-prof.inv.primar
-asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor și a invitaților;
- scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al ședinței, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale
observatorilor și invitaților, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de administraţie;
-afișează H.C.A. la loc vizibil (cand este cazul)
-răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea Consiliului de Administratie

DINCA LAURIANA -lider de sindicat


-institutor
- Participă în calitate de observator , fără drept de vot
-Susține si apără interesele membrilor de sindicat din Școala Gimnaziala Nr. 183

DIRECTOR,
……………………………..