Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Încheiat astăzi .............................................


la .........................................................................................................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. ...............................................................................................................
...... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în
(localitatea) ..................................................., str. ...................................
nr. .............., bloc ................, scara ............,. etaj ........, apartament .........,
judeţ/sector .............................................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului ............................., sub nr. ................................
din ......................................., cod fiscal nr. ................................. din ........................
având contul nr. ......................................, deschis la ........................................,
reprezentată de ...................., cu funcţia de ............................, în calitate de consultant,
pe de o parte,
sau
Întreprinderea/Asociaţia .................................................................................................
......................, cu sediul în (localitatea) .......................................
str. ............................................ nr. ....... bloc ........, scara ........, etaj ........,
apartament ........................, sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei
nr. ................................... din ............................................, eliberată de
Primăria ........................................................, codul fiscal
nr. ..................................................... din ....................................., având contul
nr. ..........................................................., deschis la ........................................,
reprezentată de ....................................................., cu funcţia
de ............................................................................, în calitate de consultant, pe de o
parte, şi

I.2. S.C. ...............................................................................................................


S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ...................................................
..................................................., str. ......................................... nr. ..................., bloc
.............., scara .............., etaj ..........................., apartament ...................., judeţ/sector

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
....................................................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului
........................................, sub nr. ............................ din ......................................, cod
fiscal nr. ......................................... din ..............................................., având contul nr.
........................, deschis la ..................................................................., reprezentată de
................................................................................................................, cu funcţia de
.................................................................................., în calitate de beneficiar (client),
pe de altă parte,
sau
Asociaţia/Fundaţia..........................................................................................................
.............., cu sediul în (localitatea) ........................................., str. .................................
nr. ................, bloc ............, scara ..........., etaj ..........., apartament ...........,
sector/judeţ ................................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice
prin Sentinţa civilă nr. ........................................ din ...................................................,
a Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. .............................. din .....................,
având contul nr. ....................., deschis la ................................., reprezentată
de ..............................., cu funcţia de ...................................................................., în
calitate de beneficiar (client), pe de altă parte,
sau
Întreprinderea/Asociaţia..................................................................................................
...., cu sediul în (localitatea) ................................................, str. ....................................
nr. ........., bloc ........., scara ..............., etaj .............., apartament ..............., sector/judeţ
......................................, posesoarea autorizaţiei nr. .............. din ...................., eliberată
de Primăria .............................................., codul fiscal nr. ......................................... din
................................................., având contul nr. ............................................., deschis
la ....................................................., reprezentată de ................................................,
cu funcţia de ................................................................., în calitate de beneficiar (client)
pe de altă parte,
sau
1.2. D .........................................................................................................................,
domiciliat în ........................................................., str. .................................................
.............................................................nr. .............., bloc .........., scara ......................,
etaj ......................., apartament . .........................., sector/judeţ ..................................
................................................................................., născut la data de (ziua, luna, anul)
.............................................. în (localitatea) ................................................................
............................................., sector/judeţ ..................................................................,
fiul lui .................................................... şi al ................................................,
posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ..............................
nr. ..........................................., eliberat
de ...................................................................................., cod numeric

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
personal ......................................................, în calitate de beneficiar (client)pe de altă
parte,
au convenit să încheie prezentul contract de consultanţă, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Consultantul se obligă să asigure beneficiarului (clientului) următoarele servicii:


II.1.1. realizarea unui audit initial incluzand DPIA – evaluare de impact asupra protectiei
datelor, pentru identificarea zonelor in care nu sunt respectate prevederile GDPR
II.1.2. realizarea unui plan de aliniere si conformitate la cerintele GDPR, acoperind neregulile
descoperite initial
II.1.3. implementarea si testarea planului realizat, continand scenarii pentru garantarea
respectarii GDPR
II.1.4. externalizarea responsabilitatilor RPD (Responsabilului cu Protectia Datelor) ca Serviciu,
DPOS
II.2. Serviciile pe care le asigură consultantul, enumerate la pct. .2.1, vor fi la capacitate şi
eficienţă maximă.

III. PREŢUL ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

III.1. Beneficiarul (clientul) se obligă să plătească consultantului: conform Anexei 1 la


prezentul contract .
III.2. Plata remuneraţiei consultantului se va face astfel: se va stabili de comun acord cu
beneficiarul iar modalitatea acceptata va fi mentionata in Anexa 1 la prezentul contract .
III.3. Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinţă suspendarea
continuării lucrărilor până la achitarea lor de către beneficiar (client).

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

IV.1. Consultantul se obligă:


IV.1.1. să asigure beneficiarului (clientului) consultaţii de specialitate la un standard de
performanţă ridicat;
IV.1.2. să respecte instrucţiunile date de beneficiar în ceea ce priveşte urmărirea
obiectivelor stabilite;
IV.1.3. să nu se angajeze sau să nu negocieze în scopul de a se angaja într-o activitate, cu
deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele beneficiarului (clientului);
IV.1.4. să predea lucrarea/lucrările convenită(e) la timp şi în bune condiţii.
IV.2. Beneficiarul (clientul) se obligă:
IV.2.1. să pună la dispoziţia consultantului datele, informaţiile şi documentele necesare

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
îndeplinirii obligaţiilor asumate de acesta;
IV.2.2. să plătească remuneraţia stabilită, în cuantumul, în condiţiile şi la termenele
stabilite prin Anexa 1 atasata la prezentul contract.

V. CLAUZA PENALĂ

V.1. În caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract,


consultantul se obligă să plătească penalizări de ..... % pe zi de întârziere din valoarea
serviciilor neefectuate.
V.2. Neplata la termen a remuneraţiei stabilite, precum şi a cheltuielilor rambursabile are
drept consecinţă obligarea beneficiarului la penalităţi de întârziere de ........ % pe zi.

VI. FORŢA MAJORĂ

VI.1. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de
executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei
respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
VI.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen
de ................... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în
vederea limitării consecinţelor lui.
VI.3. Dacă în termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca
vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

VII. NOTIFICĂRI

VII.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea
celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea
introductivă a prezentului contract.
VII.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare
recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data
menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
VII.3. Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi
lucrătoare după cea în care a fost expediată.
VII.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
VIII. LITIGII

VIII.1. În cazul în care rezolvarea neînţelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi
supuse spre soluţionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedură aplicabile
arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
sau
8.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate, pe cale amiabilă
de reprezentanţii lor.
8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă părţile se vor
adresa instanţelor judecătoreşti competente.

IX. CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

IX.1. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe


care le vor deţine ca urmare a executării clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor
angajamentului anexat la prezentul contract.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

X.1. Prezentul contract de consultanţă încetează în următoarele situaţii:


X.1.1. la expirarea duratei/împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
X.1.2. dacă beneficiarul (clientul) face dovada că consultantul este angajat sau negociază să
se angajeze într-o activitate, cu deosebire de consultanţă, în conflict cu interesele
beneficiarului (clientului);
X.1.3. în urma notificării scrise a uneia dintre părţi;
X.1.4. consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-şi respectă una dintre obligaţiile pe care şi
le-a asumat prin prezentul contract.
X.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte părţi cu cel puţin ........ zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă
efectele.
X.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de încetare a prezentului contract, are
obligaţia să plătească consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, în virtutea
clauzelor acestuia.
X.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care, din culpă, a cauzat
încetarea contractului.

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
XI. CLAUZE FINALE

XI.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile
contractante.
XI.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul
său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea,
anterioară sau ulterioară încheierii lui.
XI.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile, neexercitarea de partea care suferă vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei
respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
XI.4. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de ............. exemplare din care .......
astăzi ........................., data semnării lui.

CONSULTANT BENEFICIAR

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru păstrarea confidenţialităţii datelor, informaţiilor şi


documentelor a fost încheiat între ....................................
şi ..................................................
....................................................................................................................................
......
şi este conex contractului încheiat între acestea şi înregistrat sub
nr. ..................................... din ...................................................... .

I. OBIECT
1. Informaţiile pe care le obţine (numele persoanei fizice sau, după caz,
juridice) .......................................................................................................... ca efect
al executării contractului sus-menţionat sunt strict confidenţiale.
2. Sunt confidenţiale următoarele informaţii:
a) situaţia financiară;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pieţei;
d) procesele de fabricaţie;
e) licenţele sau brevetele de invenţii;
f) alte informaţii care reprezintă poziţia pe piaţă a
(numele/denumirea) ........................................................................... .
3. De asemenea, sunt confidenţiale şi următoarele documente care s-au pus sau se vor pune
la dispoziţia (numele,
denumirea) ........................................................................................................

II. SFERA CIRCULAŢIEI INFORMAŢIILOR


4.

(numele/denumirea) ......................................................................................................
................... poate dezvălui informaţii sau poate pune la dispoziţie documente dintre cele
menţionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate în executarea clauzelor contractului
sus-menţionat.
5. Persoanele implicate în executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii
juridici şi alte categorii de persoane, nu vor putea dezvălui informaţiile confidenţiale, cu
excepţia cazului în care
(numele/denumirea) ......................................................................................................
......... aprobă în scris această posibilitate.
6.

(numele/denumirea) ......................................................................................................
................. va folosi informaţiile numai în scopul luării unor decizii cu privire la executarea
contractului sus-menţionat, fiind ţinute să nu le utilizeze în nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI


7. Durata prezentului angajament este .........................................., în afară de cazul în
care una dintre părţi notifică în scris celeilalte încetarea lui înainte de termen.

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
8. Notificarea prevăzută la pct. 7 trebuie să fie făcută cu ............ zile înainte de a deveni
efectivă hotărârea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCŢIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI


9. Partea care încalcă prevederile prezentului angajament se obligă la plata unor despăgubiri
astfel: ..........................................................................................................................
................

10. Exonerează de răspundere următoarele situaţii:


a) dacă informaţiile erau cunoscute înainte de a fi fost obţinute de
la ................................................................................................................................
......;
b) informaţia a fost primită dintr-o sursă neconfidenţială;
c) dezvăluirea informaţiei s-a făcut după ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informaţia era de circulaţie publică la data dezvăluirii ei;
e) .................................................................................... a fost obligată în mod
legal să dezvăluie informaţia.

V. ÎNCETAREA ANGAJAMENTULUI
11. Încetarea angajamentului are loc la încheierea duratei lui.
12. La data încetării lui, informaţiile prevăzute la pct. 2 şi 3 nu mai au caracter confidenţial, cu
toate consecinţele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a încheiat în ................................................ exemplare din
care ........................................................,
astăzi .......................................................................

CONSULTANT BENEFICIAR

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
ANEXA 1 /

La Contractul de consultanta nr................................ din ...........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1.
S.C. ............................................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în
(localitatea) ..................................................., str. ...................................
nr. .............., bloc ............, scara .................,. etaj ........, apartament .........,
judeţ/sector .............................................................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului ............................., sub nr. ........................ din .............................., cod
fiscal nr. ................................. din ........................ având contul
nr. ......................................, deschis la ..............................................., reprezentată
de ..........................................., cu funcţia
de ..............................................................................., în calitate de consultant, pe de
o parte,
sau
1.1.
Întreprinderea/Asociaţia .................................................................................................
....................., cu sediul în (localitatea) ....................................
str. ............................................ nr. ....... bloc ............, scara ........, etaj ........,
apartament ..........., sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei
nr. ................................. din .............................................., eliberată de
Primăria .................................................., codul fiscal
nr. ........................................................... din .........................., având contul
nr. ......................................................................, deschis
la ........................................, reprezentată de ....................................................., cu
funcţia de ..........................................................................., în calitate de consultant, pe
de o parte, şi
1.2.
S.C. ............................................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ..................................................,
str. ............................ nr. ..................., bloc .............., scara ............, etaj .............,
apartament ..........., judeţ/sector ..........................................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului .................................., sub nr. ..................
din ..............................................., cod fiscal nr. .........................................
din ..................., având contul nr. .............................., deschis la ..............................,
reprezentată de ..............................................................., cu funcţia
de ................................................................., în calitate de beneficiar (client), pe de
altă parte,
sau
1.2.
Asociaţia/Fundaţia .........................................................................................................
............., cu sediul în (localitatea) ........................................., str. ................................
nr. ................, bloc ........, scara ..........., etaj ..........., apartament ...........,
sector/judeţ ................................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
prin Sentinţa civilă nr. ........................................ din ................................., a Tribunalului
..........................., codul fiscal nr. ............................ din ....................., având contul
nr. ..........................................., deschis la ..............................., reprezentată
de ..............................., cu funcţia de ........................, în calitate de beneficiar (client),
pe de altă parte,
sau
1.2.
Întreprinderea/Asociaţia .................................................................................................
..........., cu sediul în (localitatea) ......................................., str. ...................................
nr. ........., bloc .............., scara ........, etaj ........, apartament .......,
sector/judeţ ..........................., posesoarea autorizaţiei nr. ............... din ....................,
eliberată de Primăria ..........................................., codul fiscal
nr. ..................................... din ................................................., având contul
nr. ............................................., deschis la .....................................................,
reprezentată de ................................................, cu funcţia
de ................................................................., în calitate de beneficiar (client) pe de
altă parte,
sau

1.2. D ..................................................................., domiciliat în ..................................,


str. ...................... nr. .............., bloc ............, scara ...................., etaj .................,
apartament ............................, sector/judeţ ......................................., născut la data de
(ziua, luna, anul) ................................................ în
(localitatea) ................................................,
sector/judeţ ........................................................................, fiul
lui ................................................. şi al ...................................., posesorul buletinului
(cărţii) de identitate seria ........................ nr. ............................., eliberat
de ..........................................................., cod numeric
personal ........................................................................................., în calitate de
beneficiar (client).

II. OBIECTUL ANEXEI


2.1 Conform art. III punctul 3.1 al contractului de consultanta
nr.................................................... din.............................., beneficiarul se obliga sa ii
achite consultantului contravaloarea serviciilor efectuate de catre acesta, in suma
de ...............................................................................................................................
........ .
2.2 Conform art. III punctul 3.2 al contractului de consultanta
nr..................................................... din...................................., ambele parti au
convenit ca plata sa fie efectuata
astfel: ..........................................................................................................................
................ ...................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................... .

CONSULTANT BENEFICIAR

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
ANEXA 2

La Contractul de consultanta nr................................ din ...........................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ......................,
str. ................................... nr. .............., bloc ............, scara ...........,. etaj ........,
apartament ........., judeţ/sector ..........................................., înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului ............................., sub nr. ..................... din ..............................,
cod fiscal nr. ................................. din ........................ având contul
nr. ......................................, deschis la ........................................, reprezentată
de ...................., cu funcţia de ......................, în calitate de consultant, pe de o parte,
sau
1.1.
Întreprinderea/Asociaţia .................................................................................................
.............., cu sediul în (localitatea) ....................................
str. ............................................ nr. ....... bloc ........, scara ........, etaj ........,
apartament ..........., sector/judeţ ........................, posesoarea autorizaţiei nr. ............... din
.................., eliberată de Primăria .................................................., codul fiscal
nr. ................................... din .........................., având contul
nr. ................................................, deschis la ........................................, reprezentată
de ................................................., cu funcţia de ..............................., în calitate de
consultant, pe de o parte, şi
1.2. S.C. ....................................................................................................
S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) .......................,
str. ............................ nr. ..................., bloc .............., scara ............, etaj ............,
apartament ..........., judeţ/sector ............................., înregistrată la Oficiul Registrului
Comerţului .................................., sub nr. .................. din ................................, cod
fiscal nr. ......................................... din ..................., având contul nr. ........................,
deschis la .............................., reprezentată de ..........................., cu funcţia
de ................................................................., în calitate de beneficiar (client), pe de
altă parte,
sau
1.2.
Asociaţia/Fundaţia .........................................................................................................
............., cu sediul în (localitatea) ........................................., str. ............................
nr. ................, bloc ........, scara ..........., etaj ..........., apartament ...........,
sector/judeţ ...................................., înregistrată în registrul persoanelor juridice prin
Sentinţa civilă nr. .............................. din ................................., a
Tribunalului ..........................., codul fiscal nr. ............................ din .....................,
având contul nr. ....................., deschis la ..............................., reprezentată
de ..............................., cu funcţia de ........................, în calitate de beneficiar (client),
pe de altă parte,
sau

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
1.2.
Întreprinderea/Asociaţia .................................................................................................
..........., cu sediul în (localitatea) ......................................., str. ...................................
nr. ........., bloc ......., scara ........, etaj ........, apartament .......,
sector/judeţ ..........................., posesoarea autorizaţiei nr. ............... din ....................,
eliberată de Primăria ..........................................., codul fiscal
nr. ..................................... din ..............................., având contul
nr. ............................................., deschis la ......................................., reprezentată
de ................................................, cu funcţia
de ................................................................., în
calitate de beneficiar (client) pe de altă parte,
sau

1.2. D .........................................................................................................................,
domiciliat în ........................................................., str. .................................................
.............................................................nr. .............., bloc .........., scara ......................,
etaj ......................., apartament . .........................., sector/judeţ ..................................
................................................................................., născut la data de (ziua, luna, anul)
.............................................. în (localitatea) ................................................................
............................................., sector/judeţ ..................................................................,
fiul lui .................................................... şi al ................................................,
posesorul buletinului (cărţii) de identitate seria ..............................
nr. ..........................................., eliberat
de ...................................................................................., cod numeric
personal ......................................................, în calitate de beneficiar (client).

II. OBIECTUL ANEXEI

2.1 Conform art. II punctul 2.1.4 externalizarea responsabilitatilor RPD (Responsabilului cu


Protectia Datelor) ca Serviciu, DPOS. In baza REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI al CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) definim in continuare atributiile Responsabilului cu Protectia Datelor:
- informarea și consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum și
a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului
regulament și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
- monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziții de drept al Uniunii sau
de drept intern referitoare la protecția datelor și a politicilor operatorului sau ale persoanei
împuternicite de operator în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea
responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile
de prelucrare, precum și auditurile aferente;

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.
- furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției
datelor și monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 35;
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
- asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă, precum și, dacă este cazul, consultarea cu
privire la orice altă chestiune.
2.2 În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecția datelor ține seama în mod
corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul de
aplicare, contextul și scopurile prelucrării.

2.3 Obligatiile beneficiarului vizavi de Responsabilul cu protectia datelor:


- beneficiarul sprijină responsabilul cu protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate
la articolul II punctul 2.1, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum
și accesarea datelor cu caracter personal și a operațiunilor de prelucrare, și pentru menținerea
cunoștințelor sale de specialitate.
- beneficiarul se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de
instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini.

CONSULTANT BENEFICIAR

Intocmit in doua exemplare, citit si acceptat prin semnatura de catre ambele parti.

S-ar putea să vă placă și