Sunteți pe pagina 1din 46

2.

Dar într-o zi, Apolodor,


Spre deznădejdea tuturor,
A spus așa: – Sunt foarte trist!
Îmi place viața de corist,
Dar ce să fac? Mi-e dor, mi-e dor
De frații mei din Labrador...
O, de-aș putea un ceas măcar
Să stau cu ei pe un ghețar!...

Apoi a plâns Apolodor...

3. Când l-a văzut pisoiul Tiț


Plângând cu hohot și sughiț

I-a spus: – Prietene aș da


Mustața și codița mea,
Aș da o litră de caimac,
Aș da orice să te împac.
Zău, nu mai plânge! Te implor...

Dar el plângea: Mi-e dor, mi-e dor


De frații mei din Labrador...
I
ffi!&r,-* incercar sdJ mai impace
I
Ariciul, ddruindu-i ace,
Si ursul, cu un'pumn de mure
i Atunci culeg din pddure,
5i iepurele Buzd-Latd
Cu fructe dulci si cu salatd
(Colegi de-ai lui Apolodoi,-
Maesrri-cintdreti Ia cor) .

Dar e[ plingea, -Mi-e dor, mi-e dor


De fra{ii mei din Labrador'!...

Colegii lui Apolodor


S-au dus atunci la diri,ior.

Maestrul Domilasolfa,
In haina lui de catifea,
I-a ascultat ;i, ginditor,
5-a afezat pe-o c.lnapea
Oftind Sdrmanul meu tenor
Se -
poate prEpddi de dor!
a.*
Sd plece, deci, spre Labrador...
I

$i a plecat Apolodor...
t La inceput, a fost uqor,
I L=a dus spre nord, l-a dus in
t Un avion, un bimotor.
I 5i, stind picior peste Picior
t Cinta, cinta Apolodor
I Cinla, cu glasu-i de ienor
i Plimbindu-se din nor in nor...
;
!

I
..
I)ar, intre iimp' infldcdrindu'l
: Ametitorul Peisai
Sari pe-o aripd, cu gindul
Sd dea dovada de curai.
Apoi, cu paraluta-n spate
Se zbengui Abolodor
Cind agatindu-se de roate,
Cind srind cdlare pe motor.
Asa, cu zboru-i acrobatic,
Ai fi aiuns in Labrador,
Dar [-a izbit un nor zdnatic
$i a cdzui Apolodor'..

La Capul Nord, la Capul Nord,


Adapostit intr-un fiord
$edea pe idrm ApoloCor
Posomorit si ginditor.

$edea pe tdrm, tdcut si trist


Acest tenor, acest corist.,
$edea cu para;uia sPartd,
Fbrb buso16, fdrd hart6.
in larg vuia, clocotitor,
intreg potopul aPelor
$i se ielea Apolodor...

'1

_._,../
I
t
i

i
I

,,O, fralii mei din Labrador,


Adio voud, tuturor!
I
Pesemne cd mi-e dat sd mor
, I

t
Alcr,
^. la larmtrl marrtor...
$i ce pdcat! Eram tenor;
i
I Cintam frumos, cintam Ia cor,
O, fra(ii mei din Labrador,
O, frafli mei din Lablador !
pe-acuma, apele, de vor,
Imi vor asterne un covor
Peste nisip'ul de la fund
Legdnator si sclipitor,
La sinul loi sd md ascund,
lf.' Sa dorm pe veci, sd dorm profund,
.r .O, fra{ii mei din Labrador,
'.""O, frafi mei din Labra{orl"
i. '"
. ,'!
'i,r t'1
t?-
E pescadorul METEOR,
Cel'mai de frunte pescador
Din Baltica in Labrador.

Sirena suierd de zorr


Heeeit Cine estr? - Un cbldtor.
- Cu^
-. te numeqii? - Apolodor.
- Sj incotro? - Spre Labrador.
jeleqti?-Pdi simt cd mor
-Uitat
De ce
si fdrd ajutor...
I \

$i i-au strigat atunci, ,, {


Matrozii de pe METEOR,
a- \,^-
lr ,,Noi te lu@n, Apolodor,
i
Cd vasul nostru METEOR
t !Aimgre si incdpdtor.
drum'ceva mai ocolit
Mergind cu noi, spre rAsdritr-'-
Dar tot ajungi in Labrador.
l Hai, urcd-te pe pescador..."
i

inveselit, Apolodor
$i-a luat, suindu.se pe bord,
Adio de Ia CAPUL NORD.

un drum fermecdtor:
,A. fost
In zare, nici un fir de nor,
Doar culmile ghe{arilor
5i pescdrusi, rotind in zbor,
fi apa, unduind usor,
Si vintul lin, ca un lior...
Plutea vaporul METEOR
Incetisor, incetisor,
Plutea pe-o luminoasd cale
De aurore boreale,
Plutea pe unde de fosfor
,!i-1 straluia, ocroritor,

q
Inaltul cer multicolor.

Plutea vaporul METEOR


Incetigor, incetiqor,
Matrozii iofi ciritau in cor,
$i, pe deasupra tuturor,
iqi risipea Apolodor
Superba voce de tenor
Spre desfdtarea focilor...

A fost un drum fermecdtor.

par, pinJa urm6, se opri


In port vaporul METEOR
Si debarcd Apolodor
La Behring, intr-o bund 2i...

Apoi, trecind peste strimtoare


Cu luntrea unui eschimos
Porni spre Labrador, pe ios
Porni cu mare nerdbdare...
Pe unde-a fost, nu prea se stie,
Dar, dupi cite-am priceput,
Se pare cd aa strdbdtut
Alaska rece si

ti- f,p
F

Iertatimd cd par uituc,


Dar s-au pdstrat pufine file
)i-n cronica acelor zile
Sint scrisi doar : mun{ii Tinkmerkpuk,
Un riu, o vale sau un sat
fi-un nume ' Castorul Bursut.
(De doud ori subliniat)
Apoi, caietu{ e patat...
Firesc ar fi, qi necesar,
Sd-[ intrebdm pe cronicar
De cite-a trebuit sd-nfrunte
Si sA ne dea, in plus, mdcar
O serie de amdnunte,
De pild6, foarte insemnate
Sin t nout6tile atlate
Pe cirrd vlrbea la telefon
in nu qtiu ce localitate,
Pe malul fluviului Yukon.

Acestea nu pot fi uitate...


Ce nout6ti? Pe cit.se Pdre
l-a spus 'Bursuk, ,,in Labrador
Ai fost ndscut din intimPlare,
Cdci nu-i picior de Pinguin;
Familia Apolodor
A stat qi ea, foarte Pufin
(Venise numai in Plimbare).
Acuma, dupd cite-aud,
-Pe stabilit
S-a ia Polul Sud
gheala golfului Terror.,."

Butsuk era convingdtor:


Se bizuia pe vechi tratate'
Pe tomurile studiate,
Pe manuscrise, Pe citate'
Pe documente stamPilate.

Avea, in orice caz, drePtate.

Deci, l-a crezut APolodor


$i n-a mai mers sPre Labrador.',

,1
Cu mare caznd descifrez
Ce scrie, printre stersdturi:
,,... Strdbat Canada, prin p6durf...,,
,,...Popas la tribul irochez...,'
Apoi, un rind mai infeleg:
,,... Plurim pe lacul Wtniipeg...,,
)i iar e manuscrisul ud,
Pdtat, murdar, ingrozitor...

(in orice caz, Apolodor


E clar cd a pornit spre sud)

$i iata cum! pe negindite,


5-a pomenit Apolodor
De data asta cdldtor
De-a lungul Statelor Unite.

Iar cronica, de la-nceput


Noteazd speriatd:,,Vai,
Se fine dup6 mine, scai,
Tilharul din Connecticut,.,

Alaltdieri, cind I-am vdzut,


Umbla cu barbd si mbscat
$i sta ursuz qi inc'runtat
Tilharul din Connecricut.

Iar ca sd fie mai temut


Purta perucd bicolord

$i impusca un om pe ord
Tilharul' din Connecticirt... "

ir
rF}ft'i//'
'
Apolodor, ;tiu, n-ar fi vrut,
Dor eu am cercetat si-am sclis
Ce i-a facut qi ce i-a zis
Tilharul din Connecticut.

Era in tren, Cum sta tdcut


$i singur cuc Apolodor
S-a mai urcat un cdl.Stor:
Tilharul din Connecticut.

Ldsindu-l gol, intr-un rninut,


I-a spus apoi, netam-h€satrr:
- A;u.., Acum te-arunc pe geam...
Si, cum a zis, a qi f6cut
Tilharul din Connecticut...

\\
r?l
,t
-aln U* n='> r-
O, qtiu !... A fost ingrozitor,..
Dar'n-a pierit Apolodor,
Ci, iatd-1, istovit si gol,
Mergind spre suil, mergind spre Pol...

$i-a mers asa, ceas dupd ceas,


Oltind Ia fiecare pas...

Departe, fremdta uqor


Inalta boltd a pdduiii r

$i-a poposit Apolodor


In volea riului Missouri,..

Cu glasul lui rbsunbtor


Sa jetuia Apolodor,

,,Ce ini-a. fdcut, ce mi-a fdcut


TilharrJl din Connecticutl.,,
A;a, cu vindidi qi gol
Nu cred sd mai aiung Ia Pol,
Nu cred sd md ajung Ia Pol..."
Missouri clipocea, u;or,
Si el plingea, plingea de zor...
-

Iar cind tdcu Apolodor


I-aduse vintul Ia urechi
Un huruit asurzitor,
Pocnind amarnic din motor
Un camion cu fiare vechi,
Mai rdpdnos ca o c6mild,
Venea pe drum, incetisor.

$i I-a luat cu el, de mild,


Soferul binevoitor...

Aqa porni Apolodor,


Murdar de praf si de ruginE,
Sub soarele dogoritor,
Urcat pe fiare, in ma;ind...
Si, cum se vdieta de zor,
lai!gerurile
N-am sd pot^aiunge, gol,
ln de la Pol
(Desi aici e zdpuqeala),
Vbzu pe maldardl de iier
Q nlatoqa medievald
)i-o chrv6rd de cavaler
Croite, parcd, pe mdsur6.

Si-a imbr;cat Apolodor


Aceasta falnicd armu16.

D-ar, dupd citeva secunde,


Un uragan ingrozitor
Se ab;tu, de nu stiu unde

Si-atunci, cumpliia vijelie


L-a smuls in drumul ei, din zbor,

Si I-a purtat din nor in nor


Ca pe un fulg de pdpddie.
Iar el gindea, ,,Acuma mor,.."
\\rlr
-<
w
=2- E
Apoi, std scris inlmanuscris
Cd a picat plocon, de sus, /* \
\

Stirnind o zarvd de nespus,


Pe strdzile din Saint-Louis.
intiiul care l-a zdrit
(Savantul Fergus Mac-Piggott)
A dat de veste, peste tot:
- Un satelit! Un satelit!...
Dar, sfatuindu-se, de-o parte,
Cu creierul automdt,
Savantul a rectificat :
-Nu-i satelit, e om din Martel,,,
La care, adunali in cor
Vreo patruzeci de gurd-cascd
Strigard' ,,Uraaa ! Sd trdiascd!"

$i, auzind urarea 1or,


S'a bucurot Apolodor...
't-

tlll
lllt
tlll
Si-au inceput sd se tocmeascd I lt\
Nlt
In jurul lui Apolodor rl
Cei patruzeci de gurd-casqd: lt
tlll)r tl
I l\ l\ ll
t\ I lll
-Ce-ar fi sdl facem senator?... tr I l\
t\ \
D
rl
-De box, nu-i bun, c6 e firav... D
tl
-Sd-l punem la academie... tl
-Ca general, ar fi grozdv,.,
-Sb-l facem sef de puscdrie...
itilll\I
jiirrrrttr
'r I
r\, , \1

;dA l$ \h'f
.\ *
,I
il-
J

h
+\b

&
u
:
T,\ \\
}
4z
7=
4L-z
,/ ,
,=
lfr *=.,
=z

tSit
-- F-
\1
I
g- ffi J/(
It-,
!/
t"lI'lln
I
(
:vt
r--;
t \

---- I

=J
\
---, \,

| |rl, t f t.lltI ta a-.( r aalr.lra tt

111'11
A
1\
\

$i-atunci s-a ridicat si-a zis


Primarul Bigg, din Saint-Louis ,

,/\ ,,Noi, care ne afhm de fald,


,.\m hotdrit sd ni se lacd
"# -J*
-./
Din nylon pur, cusut cu a{d,
in centrul pietei, o baracd.

in uu, pu-u.t soclu de granit


Pictat cu stele pe. o Parte,
\/a sta in laniuri, fericit,
Acest striin, picat din Marte'
$i, dupd cum m-ali cunoscut
(Pbrinte pentru fiecare),
Fireste cd am prevdzut
Si-o 'micd taxa. [a intrare ,.. "
't'

lar dupd asta, a tdcut.

Si s-a fdcut precum a zis


Primarul Bigg din Saint-Louis ...

Cit a durat, nu stiu Precis,


Dar nici o indoial6 nu e
Cd in orasul Saint-Louis
Apolodor a fost statuie.

Si, tot a;a, e clar de tot


C5, dup6 ce [-a studiat,
Savantul Fergus Mac-Piggott
A scris faimosul 1ui tratat
_- Cu titlul :,,Oameni! din Marte"
s
_it au, mal los, o parle).

gfll
/ ,//

,'

/l ?f
Toli mar{ienii au pe ei
(J sumedenie de niei
Din care, una, minerald,
Aduce, dupd cum s-a spus,
A platosd medievald.

(Modele noi, cu prel redus,


'
Gasili Ia ,,Pielea ide6ta")...

Din studii si misurdtori


Reiese cd irlaneta Marte
E undeva, foarte departe, o
$
I ar marfienii sint tenori.

)i pomenesc de Copul Nord


5au de Alaska uneori.
I
tl Se vede cd de-acolo vin...
(La orice mare magazin
gdsi{i produse marca Ford) taa
"-De-aceea, md ridic si strig
La once bun american:
Cine e dornic de cistio
Sd-si facd rost de-un'riargian!

(Vota{i-l pe primarul Biggl)

Cu geniul si qtiinta mea...


(elcetera, etcetera,. . )

Sv"
De multe ori am recitit
Vo1umul, pind l'am inchis'.'
Dar sd vedem ce-a mai P{fit
Apolodor in Saint-Louis,.,

Pornise vint dinsPre aPus


Prin noaPtea rece si Posacd,
Iar el sedea, in lanfuri Pus'
Pe sociul rece, in baracd'

Sedea, cuminte qi suPus'


Sedea in beznd qi tdcere,
Cind usu a sdrit'in sus
Si-au
t.
navdlit in incdPere
Vreo patruzeci de insi mascafi,
Tilhari si uciga;i cu leafd,
Toti ciinii dstia blestemati
Ririieau, cu iluta PinJa ceafd'

Si-n fruntea lor, venea t6cut


Tilharul din Connecticut...

t IN\
T-

Apoi s-au nbpustit vreo trei


Si [-au rapit pe-Apolodor
Pe cind ceilalti rdcneau la ei,
- Nu stati! Mhi repede! Dagi zort...
legat cu funii de bumbac,
Virit in fundul unui sac,
Asa l-au dus, pe rind, in spate,
Prin ulile intortocheate,
Prin sl.rdzi cu nume deocheate.

Si s.au oprit cumplilii zbid,


{,a ora unu jumdtate,
In fata unei vechi clddiri.

Era o casd mare, mare,


Cu geamurile ferecate,
ar

I
a
Ii.' -fr'
E,
Cu poarta prinsd in zdvoare,
Cu sonerii automate,
Si, chiar deasupra, la intrare,
Scrisese cineva. cu cteld:

Asociafie . secreta.

t
n

ffiTA t
--

'\,\t)lht'
!
t
!t

l
oNf',,,- (T
t'-
D\ ^Si
ca un stol de lilieci
In beznele intunecate
S-au risipit cei patruzeci,
\
Iar pragul usii I-a trecut
Doar unul, cu povara-n spote:
I \ Tilharui din Connectrcut.

$i s-a trezit Apolodor


Cd-i scos din sac si aruncat
Pe flqrile unui covbr
Din ,,marea sald penrru sfar".
Erau acolo adunati
Cei mai bogati dintre bogali,
Stdpinii marilor averi,
Un_dmiral, vreo trei bancheri,
fdbricanti, nu mai stiu cili,
Si-
,Amici al armei nuileare".
$i il priveau posomorifi,
$ezind cu nasul in pahare...
Fire;te cd intreaga noapte
S-au' sfdtuit, incet, incet,
Mai mult prin semne si prin qoapte;
Iar sfatul a rdmas secret.
De-aceea am pu[ine date
J$i foate nu desiul de clare),
Iri mare partg copiate
Din HOTARIREA urmdtoare,

Noi, adunagi .in Saint-Louis


Cu toatd graba necesard
Ne-am sfatuit si am ddcis,
Acest strdin va fi trimis
S-arunce-n fiecare {ard
O micd bomba nucleard.
. in misiuriea lui secretd
Va fi trimis,cu o rachetd.
De va ie5i, cumva, rdzboi,
Sintem nrivinova{i, firegte,
Strainul nu e de la noi;
Ce face el, nu ne prive;te...
:
Vom da, la vremea cuvenitd,
Anun{ cd Banca imPrumutd
Oricare tard Pustiltd
I
I
(Dobindal noudzeci la sutd).
In zori, pornird do! sau trei
(Cei mai de seamd dintre ei)
Trimigi s-aduc6, fiecare,
Mai multe bombe nucleare.
$i, tot cu ei, porni tbcut
Jilharul din Connecticut
Intr-o ma;ind violetd,
Apoi, dupd plecarea lor,
$ fost tirit Apolodor
In cam era"laborator
Si incuiat intr-o rachetd.

Tirziu, cind qi-a venit in fire,


Cum sta asa, Apolodor
Vdzu butonul de pornire
(Pe care scrie: Penfru zbor),
fi-l apdsd, incetisor...

Ce s-a-ntimplat, e de nrirare,
De-aceea m-am simfil dator
$a copiez de prin ziare
Intreg pasajul urmdtor:
F
t''.-.

La ora cinci si cinci, Precis,


Prin telegraf hi s'a transmis
Cd in orasul Saint-Louis
Pe strada X, la 6 bis,
Un martian s'a sinucis
Ldsind Jn robinet deschis"'
Exolozia a mai ucis
Tr6i amirali ;i opt bancheri,
Acestia, dupd cii se sPune'
Se adunaserd de ieri
$i se allau la rugdciune'
(Acum sint tofi in Paradis')

Pe strdzile din Saint-Louis


Emo{ia-i de nedescris'..
Savantul Fergus Mac-Piggott,
La fdta locului venit
A de'clarat, ,E clar de tot
Cd mar{ignul a murit.'."
(Savantgl are Pdr Pe frunte)
Vom reveni cu amdnunte,...
n'
Pe Mississippi, intr-un bac,
De ce zimbesc mereu si tac
$i negru Jim si negru'Jack?
Pluteqte bacul, printre cioate
De salcii vechi si fbrimate
$i-i murmurd si-i cinrb cui
Puhoiul apelor gblbui?

De ce zimbasc mereu si tac


$i negru Jim si negru'Jack?
Au, lingd ei, un cdldtor -.-\
(L-au scos din apd. gol si ud;
Picase, nu Eriu cum, din zbor,
5i-atit spunea: ,,Spre sud... spre

$cum, bdtrinul negru Jack


lsi umple pipa cu tabac,
Iar ]im intreaba, zimbitor,
-Cum te numesti ?

-Apolodor...

ffi
\
$i-i dau din prinzul lor s6rac,
$i-i dau o hain6 de bumbac,
Si ilprivesc zimbind si tac
negru Jim si negru Jack,..
\. fi

,i / {.
's
I
ti
$i iar lipsesc vreo gapte file
I)in cronica acelor zile ...

Cit o fi mers Apolodor


Si ce s-o [i ales din bac?
Pe unde-i )im? Pe unde-i Jack?
Nu stiu nimic de soarta 1or...
1

Atita am: un col{isor,


O bucd{icd de hiriie,
Un peticel, pe care scrie:
].
rtl
l.l
rll
\
Irr rtl
I lr' .
\tl
llr
l, ut-s't. .. rI\\r

F-tJ*
lataartltor
4r/4
,i tt)t

)'
->.r' \ll

_,,,*-,,r{il))))))))
s'\
'a
,ry
-c-I; \
.s (' n ,,Zdceam in portul
po New-Orleans,
Yo n Zdceam pe-un un maldar de catran,
Iar cdpitanulI CCyrus Smith,
Un belivan si-un adormit,
Beteag de Eale, slut si chior
Mi-a zis, - Te iau ca ajutor.
Am de cdrat niste susan
(Fireqte, nu-gi daL nici un ban)...
Nu te uita cit sint de slut'
Am fost un falnic cdpitan,
Un lup de mare, cunoscut,
Dar m-a pocit acum un an
Cu latul unui iatagan,
Cind navigam spre Yukatan
Tilharul din Connecticut.
De-atunci, sd stii cd-i sint dusmano...

,,$i am plecat din Neu'-Orleans;


Acuma, stau lingd cazan;
E tare cald qi eu asud,
Dar mergem] *"rg"-'cdtre sud..."
\i
)l ,//ll

'

Si, ratdcind mai multe zile


in largul M6rilor Antile
A navigat Apolodor
Prin Marea Caraibe{or..,

Era un cer) ca de smarald,


Un cer inmiresmat si cald
$i-n valurile strdvezii
Sclipeau meduze, mii si mii.,.

Iar cdpitanul Cyrus Smith


Dormea si sfordia cumplit.
Dormea adinc, dormea tihnit,
Lasindu-l pe Apolodor
Sa vada singur de vapor...
$i lunecau, ulor, uqor,
Pe unde moi si strdvezii,
De-a Iungul apelor pustii...

Era frumos, era frumos !


(O, cum rotea un albatros
In larg, la sud de Barbados
$i cum, tdind in apd vad,
Tieceau rechini spre Trinidad !...)

Iar cdpitanul Cyrus Smith


Dormea qi sfordia cumplit.,,

Bs
?
pw*
N
Au dat apoi, in calea lor,
De un zdduf ca de cuptor'
Nici pic de vint, nici fir de nor
(Pluteau, acum, pe-Ecuator...)

$i adrnira Apolodor
Culoarea serii, de aram6,
Cinc a primit o telegrarn6
Avind cuprinsul urmdtor:

,Hei, cdpitane Cyrus Smith,


Qe naiba faci? Ai adormit?
Intoarce-te spre punctul trei,
Cd punctul doi s-a potolit;
Lasi toate armele la ei.
Aih sint eu... ai priceput? n
Amicul din Connecticut...

Dormea ;i sfordia cumplit... )

i
l
f
I
I
I
t,t I
I
t r.lr
rrrrt-!! aritr' lll4 B r
l''rl''r'i
irh rlr" rr .Prrrlrr
rrrr
irrrbr
rrtrtr ! r|trrr,,rnth!

It)
,f'*-.-.
%

Deci, pricepind Apolodor


Cd e stdpin peste vdpor
Dusmanul lui cel mai temut,
Tiltiarut din Connecticut,
Cd vor cirmi, poate, spre nord,
Cd betivanul chior -t
si slut
t, mincinos sf pretdcut,
Cd nu duceau cu ei pe bord
Nici pomeneald de susan,
Ci numai pulbere si arme,
S-a dus intins la cdpitan
$tia in ce cabind doarme) -
Si scos din fire, s-a r6stit:
- Tithar ce esti, m-ai pbc6lit!
Dar cdpitanul Cyrus Smith
Dormea si sforEia cumplit,
Dormea ldinc, dormea'tihnit
Si nici mdcar n-a tresdrit...
O, ce pdcat, o, ce pdcat
Cd n-a fost fotografiat
Acel moment indltdtor
Cind, singur cuc, Apolodor
A gdurit cu un topor
Pere{ii marelui vapor!...
Si iar, de sapte ori pdcat
Cd n-a fost imortalizat
Minutul tragic si solemn
Cind nava s-a 6utremurat
Din toti pere{ii ei de Iemry
Apoi, domol, s-a scufundat
Ca un rechin injungheat...

lar cdpitanul Cyrus Smith


In clipa cind a raposat
Se spune cd dormea, tihnit,
Dormea si sfor6ia cumplit.

O, ce pdcat, o, ce pdcat .

Cd n-a fost fotografiat!...


F
t

ffif
'#.!,t"Ceva mai
*' ios de Ecuator
Plutea, plutea Apolodor,
Plutea cdlare pe-un colac
$iar fi plutit aqa, un veac,
Dar l-au cules,'cu chiu, cu vai,
NiEte pescari din Uruguai.

$i, cum era fl6mind qi ud,


L-au luat spre casd, cdtre sud,
L-au luat pe vasul lor s6rac,
I-au dat si buruieni d,e leac
(Fiindca y'rinsese guturai)
$i I-au |inut intr-un hamac
Pin-au ajuns in Uruguai...
$i iar lipsesc mai multe file
Din cronica acelor zile ...
Dar se gdsesc in Uruguai
O sumedenie de cai
Si n-ar fi lucru de mirare
Sd fi pornit Apolodor
Spre sud, pe-un cal de soi, c61are.

C6 n-avem stiri din partea lor


Firelte, calul poartd vina...

4 /l /,
.A, t

v /
/ ),

v l Itt
f

A fost sau nu obositor?


Au zdbovit in Argentina?
S-au mai oprit sd cerceteze
Cimpiile patagoneze?
Pe unde au mai fdcut popas?
Au stat sd-qi spun{ bun rdmas
La Copul Horn ? [n altd parte ?
A izbutit Apolodor
Sd mai gdseascd un vapor
$i sA porneascd mai departe?...

Atita stiu, era in marte...


Bdtea',rn vint de vreme rea
$in largul mErii viscolea
Cu fulgi de ghea{b. reci si tari
Cind a"zbrit Lpolbdor '
Antarctica, printre ghelari .,.

$i-a debarcat, triumfdtor,


Pe gheala Golfului Terror...
Pe coasta Golfului Terror
S-a adunat, cu mic, cu mare
Tot neamul lui Apolodor.

$i 1-au primit, Ia debarcare,


Bunicu Apolodorin
(ce1 mai in virstd plnguin)
$i nrama, Apolodorica
(o pinguind, atitica...)
$i tata, Apolodorel
(Un pinguin, m6runt si chel)
$i unchiul Apolodorini
fi neamurile, Ei vecinii...
Si au cintat cu to{i, in cor,
l^ar pe deasupra tuturor
)ia risipit Apolodor
In triluri lungi, rdsundtoare,
Superba-i voce de tenor.

A n de sdrbdtoare
fost o
Pe coasra Colfului Terror...

t
TI

$
/
"t-N-

,:
4qlr,qtl -1

,t''fu'
/r,

\,YL
/4
/,r,

Cum s-a simfii Apolodor


1..*. 'ft
Pe ghea{a Golfului Terror?

Era un frig, ingrozitor,


Mai frig ca-n orice rdcitor,
Un ger tdios ca un cu[it
$i-un viscol nemaipomenit,
Dar el se prdpddea de dor;

i5i amintea Apolodor


De fostii lui colegi din cor
iT-

Si parcd ii vedea in fafd:


Da, iepurele Buzd-Latd
I[ imbia cu o salatd
$i Til zimbea pe sub mustafd,
Iar Ursul adusese mure
{.' Atunci culese din pddure,
$i ii dadea Ariciul ace
$i ghemotoace sd se ioace...
Si parcd i se ndzdrea
Cd mai incolo, pe ghe{ar,
\.4aestruI Domilasolfa,
In haina lui de catifea,
Cu notele in buzunar,
Sedea intins pe canapea
$i ii zimbea, si-l intreba,
*,!i-e dor de noi, Apolodor?"...

\
.ril Pe gheala Golfului Terror
O[ta, ofta Apolodor,
Iar tata, Apolodorel,
.l $i unchiul, Apolodorini,
Si neamurile si vecinii
I
l. $edeau gramJda lingd el
llt Sil imbiau c-un sac de oesti:
'4/1, lla-i, draga, dacd ne iu6eqii...
4, -Nu mai fi trist, Apolodor...
-Ji-i dam pe tofi, dacd zimbe;ti...
i,_
'l ou, e[ ofta, ofta de zor,
?a' vrea sd plec Ia BucureEti..,"
t\\ 7 / "^,

i \r\. \$
T_

$ia stat da-a chibzuit pu;in


Bunicu Apolodorin
(Cel mai in virstd pinguin)
Apoi a spus, ,,Eu nu te {in,
Cd dorul e amar si chin.,..
1- ,
-
Uecit sd stai si sd ielesti
Aicea, mistuit' de dor,'
Mai bine pleci Ia Bucuresti..."
Si a plecat Apolodor... t ,

f.

\r\
t lr\l\

-r{
53. Pe unde a trecut și cum 54. Era sătul de pribegie...
A străbătut atâta drum? Și l-au primit, cu bucurie,
Maestrul Doremilasolfa
O fi trecut peste ocean, În haina lui de catifea,
Pe urmele lui Magellan, Și iepurele Buză-Lată
Plutind pe vechiul drum naval Cu fructe dulci și cu salată,
Din emisferul austral? Și Ursul, aducându-i mure
Sau (după cum mai e un zvon) Atunci culese din pădure,
O fi pornit în avion Și l-a primit pisoiul Tiț
Și-a rătăcit, apoi, un an, Plângând cu hohot și sughiț.
Prin continentul african? Și toți cântau cântau în cor
Urările prietenești:
Din Kamerun și din Gabon „Bine-ai venit, Apolodor”
Există două ilustrate:
Doi albi cu puștile la spate Iar el ofta, încetișor:
Și scrie dedesubtul lor: – Ce bine e la București!
„Călăi şi zbiri ai negrilor”
Le-o fi trimis Apolodor?... 55. De-atunci, voios și zâmbitor
Stă iar la circ Apolodor
S-o fi oprit în statul Ghana? Pe gheața unui răcitor;
A străbătut Mediterana? Dar nu în Târgul Moșilor.
O fi trecut pe la Bosfor?... Pe cât se pare s-a mutat,
Voi însă îl găsiți ușor:
Sunt pagini goale-n manuscris E foarte simplu de aflat
Și n-aș vrea să înșir povești. Adresa Circului de Stat.

Un singur lucru e precis: Acolo cântă. E tenor.


Că într-o zi, Apolodor
S-a reîntors la București. Și vreau să-mi scriți, neapărat,
Cum v-a primit Apolodor.