Sunteți pe pagina 1din 36

Dumnezeirea

Domnului Isus
“Cine zic oamenii că sunt Eu,
Fiul omului?
Dar voi, cine ziceţi că sunt?”
•  Este dumnezeirea Domnului Isus
rezultatul unui vot la Nicea sau este
un adevăr etern?
•  Adevărul nu se stabileşte prin vot!
•  Votul a fost (248) 316 la 2 împotriva
lui Arius din Alexandria.
•  Adevărul este independent de
cunoaşterea lui.
•  Pe ce bază este afirmată
dumnezeirea Domnului Isus?
Argumentul apologetic
•  Noul Testament afirmă dumnezeirea
Domnului Isus.
•  Afirmarea dumnezeirii este
confirmată prin
–  Împlinirea profeţiilor
–  O viaţă fără păcat
–  Minuni
–  Învierea din morţi
Afirmarea dumnezeirii
1.  Domnul Isus a afirmat că este
Dumnezeu
•  Ioan 8:58 – “Înainte ca să se nască
Avraam, sunt Eu”. La auzul acestor
vorbe au luat pietre ca să arunce în
El. (vezi Exod 3:14)
•  Ioan 10:24-33 – “... Tu, care eşti om,
Te faci Dumezeu.”
Afirmarea dumnezeirii
2. Domnul Isus a afirmat că are
prerogativele lui Dumnezeu
•  Marcu 2:1-12 – “Cine poate să ierte
păcatele decât numai Dumnezeu?”
•  Ioan 5:17-30 – “După cum Tatăl
înviază morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi
Fiul dă viaţă cui vrea.”
Afirmarea dumnezeirii
3. Domnul Isus a afirmat că are
autoritate egală cu Dumnezeu
•  Matei 5 – “Aţi auzit că s-a zis celor
din vechime ... dar Eu vă spun...”.
•  Ioan 13:34-35 – “Vă dau o poruncă
nouă...”
Afirmarea dumnezeirii
4. Domnul Isus a acceptat închinare ca
Dumnezeu
•  Mat. 14:33 – “Cei din corabie au
venit de s-au închinat înaintea lui
Isus şi I-au zis: “Cu adevărat Tu eşti
Fiul lui Dumnezeu!”
•  Ioan 20:28 – “Domnul meu şi
Dumnezeul meu!”
Afirmarea dumnezeirii
5. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să
se roage în Numele Lui
•  Ioan 14:13-14 – “... Dacă veţi cere
ceva în Numele Meu, voi face.”
•  Ioan 15:7 –“ Dacă rămâneţi în
Mine ... cereţi orice veţi vrea şi vi se
va da.”
Apostolii şi afirmarea dumnezeirii
1.  I-au atribuit lui Cristos titlurile lui
Dumnezeu
Apoc. 1:17; 2:8; 22:13 – “Cel dintâi şi Cel de pe
urmă”.
1 Petru 5:4 – “Păstorul cel mare” (Ps. 23)
Ioan 4:42 – “Mântuitorul lumii” (Isa. 43:3)
2 Tim. 4:1 – “Cristos Isus, care are să judece viii şi
morţii” (2 Cor. 5:10; Gen. 18:25)
Ioan 1:9 – “Adevărata lumină”
Stânca, Mirele, Piatra din capul unghiului...
Apostolii şi afirmarea dumnezeirii
2.  Apostolii L-au numit Dumnezeu
Ioan 1:1 – “... Cuvântul era Dumnezeu”
Ioan 20:28 – “Domnul meu şi Dumnezeul
meu”
Col. 2:9 – “În El locuieşte trupeşte toată
plinătatea dumnezeirii”
Tit 2:13 – “Marele nostru Dumnezeu şi
Mântuitor Isus Cristos”
Apostolii şi afirmarea dumnezeirii
Fil. 2:5-8 – “El (Cristos) măcar că avea
chipul lui Dumnezeu...”
Col. 1:15-18 – “chipul Dumnezeului celui
nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
Prin El au fost făcute toate lucrurile...”
Evr. 1:3 – Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul
care “este oglindirea slavei Lui şi
întipărirea fiinţei Lui.”
Apostolii şi afirmarea dumnezeirii
3. Apostolii au asociat numele Domnului
Isus cu Numele lui Dumnezeu
Mat. 18:19 – botezul în “numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh”.
2 Cor. 13:14 – “Harul Domului Isus Cristos
şi dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia
Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi!”
Rugăciuni şi benedicţii
Gal. 1:3; Efes. 1:2
Confirmarea dumnezeirii
1.  Împlinirea profeţiilor mesianice
Gen. 3:15 – născut din femeie
Isa. 7:14 – născut dintr-o fecioară
Gen. 12:1-3 – urmaşul lui Avraam
Gen. 49:10 – din tribul lui Iuda
2 Sam. 7:12 – din familia lui David
Mica 5:2 – născut în Betleem
Isa. 11:2 – uns de Duhul Sfânt
Isa. 40:3; Mal. 3:1 – va avea un premergător
Confirmarea dumnezeirii
Isa. 35:5-6 – va face minuni şi semne
Mal. 3:1 – va curăţi templul
Ps. 118:22 – va fi respins de poporul Său
Isa. 53 – Robul Domnului – respins, chinuit,
batjocorit, tăcut, ucis cu cei răi, pus în
mormântul unui om bogat
Ps. 22 – batjocorit, mâinile şi picioarele străpunse,
au tras la sorţi pentru haine
Ps. 2:7; 16:10 – înviat din morţi
Ps. 68:18; 110:1 – înălţat şi glorificat
Confirmarea dumnezeirii
2. Viaţă fără păcat
Ioan 8:46 – “Cine din voi Mă poate dovedi
că am păcat?”
Luca 23:4 – “Eu nu găsesc nici o vină în
omul acesta.”
1 Petru 1:19 – “Mielul fără cusur şi fără
prihană”
2 Cor. 5:21 – “Cel ce n-a cunoscut nici un
păcat”
Confirmarea dumnezeirii
3.  Minuni – semne
Autoritate divină asupra:
Naturii – apă schimbată în vin, umblare pe
ape, potolirea furtunii, înmulţirea
pâinilor
Vieţii – învieri (fiica lui Iair, fiul văduvei din
Nain, Lazăr)
Oamenilor – vindecări – orbi, şchiopi,
paralitici, leproşi, etc.
Demonilor - exorcizări
Dumnezeirea Domnului Isus
•  Noul Testament afirmă dumnezeirea
Domnului Isus.
•  Afirmarea dumnezeirii este
confirmată prin
•  Împlinirea profeţiilor
•  O viaţă fără păcat
•  Minuni
•  Învierea din morţi
Învierea Domnului Isus
Romani 1:4 – “Dovedit cu putere că este Fiul
lui Dumnezeu, prin învierea morţilor;
adică pe Isus Cristos, Domnul nostru.”

Fapte 2:22-36 – Proclamarea învierii


Petru predică învierea în Ierusalim, la
mai puţin de două luni după răstignire!

Nu o înviere “spirituală”, ci una fizică!


Dovezile învierii
1.  Realitatea morţii
2.  Mormântul gol
3.  Fâşiile de pînză
4.  Discuţia cu Maria Magdalena
5.  Arătarea la ucenici
6.  Arătarea lui Toma
7.  Arătarea la Marea Tiberiadei
8.  Timp cu ucenicii înainte de înălţare
9.  Transformarea ucenicilor
Contestarea învierii
Câteva încercări anti-supranaturaliste de a
contesta învierea:
1. Isus nu a murit ci a fost doar leşinat.
2. Isus a murit, dar altcineva I-a luat locul şi
i-a amăgit pe ucenici.
3. Ucenicii au furat trupul şi au pretins că
Isus ar fi înviat.
4. Ucenicii au avut halucinaţii!
5. Femeile au mers la un mormânt greşit.
“Complotul de Paşte”
Hugh Schonfield (1965)
•  Isus a avut un complex mesianic şi a regizat în
mod deliberat răstignirea şi a “învierea”.
•  Planul a fost dejucat când un soldat roman l-a
rănit mortal cu suliţa.
•  Isus Şi-a revenit doar cât să-i spună lui Iosif:
“Nu lăsa ca moartea mea să fie în zadar! Fă-i
pe ucenicii mei să creadă că am biruit moartea
şi mormântul!”
•  Un complice al lui Iosif s-a dat drept Isus şi i-a
amăgit pe ucenici timp de 40 de zile.
Nu există absolut nici o dovadă despre un
asemenea complot – pură fantezie!
“Sulul despre Isus”
Donovan Joyce (1972)
•  Isus nu a murit ci a fost doar leşinat şi a fost
readus la viaţă de un doctor, pregătit mai
dinainte la mormânt, ajutat de Iosif din
Arimateia, unchiul lui Isus
•  Isus s-a căsătorit cu Maria Magdalena, a
devenit revoluţionar zelot
•  S-a călugărit la Qumran, între esenieni
•  La 80 de ani a luptat la Masada împotriva
romanilor şi a murit în luptă.
Nu există nici o dovadă despre adevărul istoric al
acestor afirmaţii – pură imaginaţie!
“Isus şi misterul sulurilor de la Marea Moartă”
Barbara Thiering (1992)
•  foloseşte Noul Testament ca un comentariu
codificat pentru reinterpretarea sulurilor de la
Marea Moartă
•  Isus a fost răstignit împreună cu Simon Magul
şi Iuda, dar a băut venin de şarpe ca să
simuleze moartea
•  După ce şi-a revenit s-a căsătorit cu Maria
Magdalena, iar mai târziu s-a îndrăgostit de
Lidia din Filipi (Tiatira)...
Nici o dovadă istorică pentru aceste afirmaţii!
“Teoria Gemenilor”
Robert Greg Cavin (1995) – în dezbatere cu
William Lane Craig
•  Isus a avut un frate geamă, Huron, de care a
fost separat la naştere
•  Huron nu l-a mai văzut pe Isus până la
răstignire
•  Când Şi-a dat seama că acesta este Isus din
Nazaret, despre care auzise multe, s-a decis să
salveze misiunea lui Mesianică
•  Huron a furat trupul lui Isus şi s-a prezentat
ucenicilor ca fiind Isus înviat din morţi!
Nici o dovadă istorică pentru aceste afirmaţii!
Supliciul răstignirii
•  Gheţimani – agonia – “hematidroză”
•  Anchetarea şi bătăile – la Caiafa, Ana, Caiafa,
Pilat, Irod, Pilat
•  Purtarea crucii, după bătaie
•  Răstignirea – piroanele de fier (15-20 cm),
coroana de spini, sângerarea
•  Moartea lentă, de obicei prin asfixiere
•  Străpungerea cu suliţa – a curs “apă şi sânge”
Isus a murit pe cruce – nici o îndoială!
Mormântul gol
Explicaţii oferite:
•  Ucenicii au furat trupul (Mat. 28:13-15)
•  Legea romană împotriva pângăririi mormintelor –
pedeapsa cu moartea!
•  Femeile au mers la mormântul greşit
•  Autorităţile au mutat trupul
•  Trupul a fost aruncat într-o groapă comună
•  1999 – a fost descoperit primul schelet al unui om
crucificat, într-o peşteră de la Giva’at ha-Mirbar
(lângă Ierusalim)
Fâşiile de pânză
Ioan 20
Ucenicii nu au aşteptat învierea! (Lc. 24:13-48)
•  Maria Magdalena: “Au luat pe Domnul din
mormânt şi nu ştiu unde L-au pus!”
•  Petru şi Ioan aleargă la mormânt
•  “au văzut fâşiile de pânză jos”
•  “ştergarul ... făcut sul şi pus într-un alt loc”
•  Ioan – “a intrat, a văzut şi a crezut”
•  Fâşiile îmbibate cu smirnă şi aloe – 100 litri
•  Ca o gogoaşă a viermelui de mătasă
Discuţia cu Maria Magdalena
Ioan 20
•  Maria Magdalena: “Au luat pe Domnul
din mormânt şi nu ştiu unde L-au pus!”
•  Revine la mormânt – tulburată,
nedumerită
•  Recunoaşte timbrul vocii lui Isus!
•  Primul martor - o femeie
•  Femeile nu erau considerate vrednice de
crezare ca să depună mărturie la judecată!
•  Sugerează autenticitatea relatării Evangheliei.
Arătarea la ucenici - Luca 24
•  Cei doi în drum spre Emaus – dezamăgiţi,
deziluzionaţi
•  L-au recunoscut la frângerea pâinii – ca şi în
camera de sus
•  Arătarea la zece apostoli în camera de sus
•  Surprinşi de arătatea lui Isus – credeau că văd
un duh!
•  Domnul Isus le dovedeşte realitatea Sa
•  Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele...
•  Aveţi ceva de mâncare?
•  Le-a deschis mintea să înţeleagă Scripturile!
Arătarea la Toma – Ioan 20
•  Cel mai sceptic
•  “Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul
cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în
semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna mea
în coasta Lui, nu voi crede!”
•  Domnul Isus cunoştea frământările lui Toma
•  Răspunde exact nevoii lui.
•  Proclamaţia lui Toma: “Domnul meu şi
Dumnezeul meu!”
•  Apogeul Evangheliei după Ioan
Arătarea la Marea Tiberiadei
Ioan 21
•  7 ucenici: Petru, Toma, Natanael, Ioan, Iacov
şi alţi doi ucenici
•  Interacţiune personală: au stat de vorbă, au
mâncat împreună
•  Reabilitarea lui Petru şi însărcinarea Lui
•  Prevestirea martirajului lui Petru
•  Mărturia lui Ioan (v. 24) – “Ucenicul acesta
este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a
scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată”.
Timp petrecut cu ucenicii
Luca 24, Ioan 20, Faptele Apostolilor 1
“După învierea Lui li S-a înfăţişat viu prin multe
dovezi, arătându-li-Se deseori timp de patruzeci de zile
şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia
lui Dumnezeu”.
Scopul:
•  Lămurirea Scripturilor
•  Înţelegerea patimilor în contextul profeţiilor
mesianice
•  Convingerea ucenicilor de realitatea învierii.
•  Trimiterea ucenicilor ca mesageri ai
Evangheliei mântuirii prin har
Transformarea ucenicilor
Petru
•  Predică în Ierusalim, în ziua Cincizecimii – la
mai puţin de două luni după moartea şi
învierea lui Isus – Fp. 2:14-36
Apostolii
•  Înfruntă pe liderii evrei, mărturisesc învierea
Iacov
•  Fratele Domnului Isus devine credincios şi
lider al bisericii din Ierusalim (vezi 1 Cor. 15:7)
Pavel
•  Prigonitorul devine evanghelist! (Fp. 9)
“Încerc aici să impiedic pe oricine să spună lucrul
acela cu totul absurd pe care oamenii îl spun
adesea cu privire la Isus: Sunt gata să accept că
Isus a fost un mare invăţător moral, dar nu accept
afirmaţia Lui că este Dumnezeu”. Acesta este un
lucru pe care nu ar trebui să-l spunem. Un om care
nu a fost decât om şi care a spus lucrurile pe care
le-a spus Isus nu ar fi un mare învăţător moral. Ar
fi sau un nebun – la acelaşi nivel cu un om care
spune despre sine că este un ou fiert – sau ar fi
însuşi diavolul iadului.
Trebuie să alegi: Fie că acest om a fost şi este
Fiul lui Dumnezeu, fie că a fost un nebun sau
chiar ceva şi mai rău. Îl poţi închide ca pe un
nebun, Îl poţi scuipa şi omorî ca pe un demon, sau
poţi să cazi la picioarele Lui şi să-L numeşti Domn
şi Dumnezeu.
Dar să nu spui cu un aer de superioritate
absurditatea aceasta că El a fost un mare învăţător
moral, dar numai un om. El nu ne-a lăsat deschisă
această posibilitate şi nici nu a intenţionat să ne-o
lase.
C. S. Lewis
CRISTOS
A ÎNVIAT!