Sunteți pe pagina 1din 5

FIŞA POSTULUI MANAGER MARKETING

Cod C.O.R.: 244104

Departamentul: Marketing

• Obiectivul specific al muncii:

 promovarea imaginii organizaţiei;

 studiul pieţei şi al concurenţei;

 atragerea de noi domenii de activitate profitabile pentru firmă;

• Integrarea postului de munca in structura organizatorica:

• poziţia postului in organigramă:

 postul imediat superior: director general;

 postul imediat inferior: asistent marketing;

• subordonari:

 are in subordine: agent vânzări;

 este înlocuit: nu este cazul;

 înlocuieşte pe: nu este cazul

• relatii:

 ierarhice: director general;

 funcţionale: director economic, director resurse umane, director logistica, director


producţie, personalul din cadrul firmei;

 de reprezentare: colaboratori, potenţiali clienţi ai firmei;

• Condiţii materiale ale muncii:

 instrumente specifice muncii de birou (calculator, imprimanta, fax, copiator, telefon mobil)

 echipamente şi materiale de prezentare (retroproiector, videoproiector, laptop, camera


digitala)

 chestionare, materiale documentare;

 pliante, cataloage publicitare, materiale publicitare;

• Sarcini si atributii ale postului de munca:

 Promovează imaginea organizaţiei:


1. informarea clienţilor şi a potenţialilor clienţi despre activitatea organizaţiei, direct sau prin
intermediul mass-mediei (ştiri, comunicate, interviuri)

2. întocmirea planului de publicitate al organizaţiei (medii de difuzare, temporizare, obiective);

3. analiza ofertelor publicitare şi identificarea celor mai avantajoase forme de promovare (atât
din perspectiva impactului asupra pieţei, cât şi din perspectiva preţurilor);

4. proiectarea materialelor publicitare (anunţuri, pliante, oferte);

5. colaborarea cu agenţiile de publicitate şi mass-media în vederea promovării produselor;

6. coordonează campaniile de marketing;

 Efectuarea de studii de piaţă:

1. identificarea modului de structurare a pieţei: clienţi actuali, clienţi potenţiali;

2. analiza preţurilor practicate pe piaţă pentru domeniul de activitate şi realizarea de propuneri


fundamentale de modificare a preţurilor practicate de organizaţie;

3. proiectarea de chestionare pentru studiul pieţei, efectuarea culegerii de date şi a prelucrării


statistice consecutive aplicării lor, redactarea raportului de studiu al pieţei;

 Întocmirea de rapoarte cu privire la evoluţiile macroeconomice, prognoze şi implicaţiile lor


asupra politicii organizaţionale referitoare la resursele materiale şi umane;

 Studiul concurenţei:

1. documentarea continuă despre produsele oferite de concurenţă şi despre modul în care pot
fi extinse şi optimizate serviciile şi produsele organizaţiei;

 Participă la realizarea, dezvoltarea forţei de vânzare; este responsabil de evaluarea,


analizarea şi instruirea forţei de vânzări;

 Urmăreşte şi gestionează bugetul de marketing şi vânzări; participă la stabilirea targetelor de


marketing şi vânzări;

 Gestionează modul de realizare şi utilizare a bazei de date (de marketing) a firmei;

 Coordonează modul de realizare şi promovare a site-ului firmei;

 Întreţine relaţii cu clienţii firmei: analiza satisfacţiei acestora;

 Participă la târguri naţionale/internaţionale de profil făcând propuneri de colaborare şi


implementare de noi produse în oferta firmei;

 Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici în funcţie de necesităţile organizaţionale;

• Pregătirea necesară postului de muncă:

1. de baza: studii superioare de profil economic;


2. de specialitate: marketing;

3. cursuri speciale: marketing, management organizaţional, operare Pc - Office, Power Point,


limbă străină;

• Competenţele postului de muncă:

 cunoştinţe si deprinderi:

1. cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office (word, excel, power point), navigare
Internet;

2. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională;

3. cunoştinţe din domeniul economic, management, marketing;

4. abilităţi de negociere, vânzări;

 cerinţe aptitudinale:

1. nivel de inteligenţă generală peste medie (capacitate de sinteză şi de analiză, judecată


rapidă);

 aptitudini speciale:

1. creativitate;

2. exprimare verbală;

3. vocabular bogat;

4. originalitate;

5. raţionament matematic şi numeric;

6. capacitate de a grupa sau categoriza lucruri, informaţii;

7. atenţie selectivă, concentrată dar şi distributivă;

 cerinţe comportamentale:

1. capacităţi persuasive;

2. echilibru emoţional;

3. responsabilitate personală;

4. capacitate de planificare şi organizare;

5. eficienţă personală (capacitate de ;

6. capacitate de integrare în mediile de lucru;

7. spirit de echipă;
8. profil etic/integritate;

 domenii de interes:

1. interese intelectuale multivariate;

 motivaţie personală:

1. dorinţă de dezvoltare personală şi profesională;

 Condiţiile postului de muncă:

1. condiţii fizice ale muncii -muncă de birou cât şi muncă de teren;

2. program de lucru: flexibil, nenormat în ore de muncă/zi, ci în funcţie de obiectivele


îndeplinite;

3. natura muncii: individuală cât şi muncă de echipă;

4. deplasări: prospectare de piaţă, semnări de contracte, etc... ;

• Responsabilitati:

 in raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi) dar şi clienţi:

1. optimizarea relaţiei firmă-client;

 in raport cu aparatura pe care o utilizează:

1. utilizează cu responsabilitate aparatura din dotare, fără abuzuri;

 in raport cu produsele muncii:

1. conştiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de îndeplinit;

2. păstrează confidenţialitatea rezultatelor obţinute şi a informaţiilor pe care le deţine privitor


la problematica organizaţiei (clienţi, strategii de promovare a produselor, rezultatele
studiilor de piaţă); sunt confidenţiale următoarele informaţii: preţuri la licitaţii, elementele
de politică comercială, informaţiile referitoare la resursele minerale;

 in raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:

1. respecta normele de securitate impuse de organizaţie:

2. respecta normele interne stipulate in regulamentul de ordine interioară ale organizaţiei;

 privind relaţiile cu colegii de muncă, subordonaţi:

1. menţine relaţii colegiale şi colaborează cu colegii;

2. da dovada de politete in relatiile cu clientii;

3. menţine relaţii corecte/ imparţiale cu subordonaţii;


• Salarizare:

 Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale organizaţiei;

 Salariul de bază este remuneraţia primită pentru realizarea la standarde superioare de


calitate a tuturor sarcinilor ce-i revin;

 Conform Codului Muncii nivelul de salarizare este confidenţial fiind de datoria angajatorului
de a face cunoscută această normă şi de datoria salariatului de a o respecta; orice abatere va
fi sancţionată conform Regulamentului Intern;

• Posibilităţile de promovare:

 În sfera de activitate actuală nu este posibil;

 Transferul pe o poziţie ierarhică superioară sau în cadrul unui alt departament este
condiţionat de nevoile organizaţiei şi dar şi de achiziţia de noi abilităţi şi deprinderi din
domeniul respectiv;

S-ar putea să vă placă și