Sunteți pe pagina 1din 15

Teste

http://www.kudika.ro/quiz/test_kk000-test-de-cultura-
generala/index.html?fb_action_ids=870713059640512&fb_action_types=og.comments

variant 1

Biologie
1. Ştiinţa care se ocupă cu studiul tuturor organismelor vii, cât şi al entităţilor (virusuri, viroizi) şi a
fenomenelor legate
de acestea?
a. Ecologia b. Botanica
c. Biologia d. Genetica
2. Ştiinţa care studiază structura şi funcţiile celulelor?
a. Histologia b. Citologia
c. Morfologia d. Miologia
3. Ştiinţa care se ocupă cu identificarea şi clasificarea indivizilor biologici pe criterii morfo-anatomice, eco-
fiziologice,
biochimice, genetice?
a. Taxonomia b. Entomologia
c. Ecologia d. Teriologia
4. Ştiinţa biologică care studiază, pe baza disecţiei, structura macroscopică, topografia organelor şi
sistemelor, precum
şi legăturile şi relaţiile dintre acestea în cadrul organismului uman ca un tot unitar?
a. Imunologia b. Biologia
c. Anatomia d. Fiziologia
5. Disciplina care se ocupă cu studiul microscopic al ţesuturilor şi organelor?
a. Histologia b. Citologia
c. Morfologia d. Miologia
6. Disciplina care se ocupă cu studiul principalelor etape de dezvoltare a embrionului şi fătului?
a. Imunologia b. Entomologia
c. Helmintologia d. Embriologia
7. Ştiinţa care studiază originea, evoluţia şi variabilitatea biologică a omului în corelaţie cu condiţionarea
sa naturală şi
social-culturală?
a. Genetica b. Paleontologia
c. Antropologia d. Imunologia
8. Ştiinţa care studiază ereditatea şi variabilitatea organismelor?
a. Paleontologia b. Ecologia
c. Biochimia d. Genetica
9. Ştiinţa care se ocupă de studiul comportamentului animal (obiceiuri şi deprinderi)?
a. Etologia b. Neurobiologia
c. Antropologia d. Bionica
10. Studiază relaţiile reciproce dintre organisme şi mediul lor de viaţă, biotic şi abiotic?
a. Citologia b. Ecologia
c. Biogeografia d. Paleontologia
11. Sistem deschis care face schimburi de materie, energie şi informaţie cu mediul înconjurător, care în
cadrul speciei
reprezintă individul?
a. Corpul b. Celula
c. Organul d. Organismul
12. Particulă submicroscopică, care este formată dintr-o teacă sau înveliş, cu rol de protecţie, de natură
proteică, numită
capsidă şi genom viral format dintr-o macromoleculă de ADN sau ARN?
a. Prion b. Bacil
c. Virus d. Bacterie
13. Regn care include organismele microscopice, procariote: bacteriile şi cianobacteriile, caracteristic
pentru ele fiind
organizarea simplă şi primitivă a corpului?
a. Bacteria b. Monera
c. Protista d. Eukarya
14. Regn care include organisme ce nu pot fi văzute cu ochiul liber, fiind incluse în grupa
microorganismelor şi nu au
nucleu individualizat?
a. Bacteria b. Monera
c. Protista d. Eukarya
15. Sistem din organism afectat de către S.I.D.A.?
a. Sistem circulator b. Sistemul muscular
c. Sistemul respirator d. Sistemul imunitar
16. Organ din corp, afectat de tuberculoză?
a. Plămânii b. Inima
c. Rinichii d. Ficatul
17. Parte a corpului afectată de peritonită?
a. Pelvis b. Torace
c. Abdomen d. Mediastin
18. Organ al corpului care este afectat de encefalită?
a. Plămâni b. Creier
c. Rinichi d. Inimă
19. Pierdere temporară sau totală a memoriei?
a. Cefalee b. Convulsie
c. Depresie d. Amnezie
20. Urmă lăsată de degete, caracteristică fiecărui individ?
a. Urmă b. Amprentă
c. Creastă dermică d. Papilă dermică

Chimie
1. Principiul Aufbau enunţat de Bohr in 1916 constă în ierarhizarea energetică a orbitalilor s,p,d,f şi
explică salturile
energetice a căror orbitali?
a. s şi p b. s şi d
c. p şi d d. d şi f
2. Din cele 92 de elemente naturale existente pe Pământ un număr foarte mic sunt cunoscute în condiţii
obişnuite sub
forma de atomi liberi. Care sunt?
a. Elementele radioactive b. Metalele grele
c. Semimetalele d. Gazele rare
3. Cum se numesc electronii implicaţi în formarea legăturilor chimice?
a. Electroni de legătură b. Electroni de valenţă
c. Electroni nuli d. Electroni liberi
4. Unul din cele mai prestigioase ansambluri arhitectonice ale secolului XX este “Atomul” din Bruxelles.
Ştiţi ce
model atomic reprezintă?
a. Grafitul b. Diamantul
c. Fierul d. Molibdenul
5. Cum se numesc perechile particulelor elementare (altele decât cele fundamentale : electronul, protonul
şi neutronul).
a. antiparticule b. α-particule
c. β-particule d. γ-particule
6. În prezent se cunosc circa 50 de specii de atomi radioactivi care au proprietatea de a emana spontan
radiaţii. Ce fel
de proces este acesta?
a. Proces electronic b. Proces neutronic
c. Proces atomic d. Proces nuclear
7. Cum se numeşte proprietatea unor elemente chimice de a emana spontan radiaţii?
a. Radioactivitate b. Fuziune
c. Fisiune d. Emitere σ
8. Glenn Seaborg a obţinut în anul 1940 primul element transuranian, rezultat încununat cu Premiul
Nobel în
1951.Care este acest element artificial?
a. Poloniu b. Plutoniu
c. Californiu d. Uraniu
9. Ce izotop al carbonului este folosit la determinarea vârstei materialelor si relicvelor ce conţin carbon?
a. 12C b. 14C
c. 13C d. 11C
10. Apreciaţi de câte ori fisiunea nucleară a unei mase de uraniu produce o energie mai mare faţă de
aceeaşi masă de
cărbune?
a. 2·103 ori b. 2·1012 ori
c. 2·106 ori d. 2·109 ori
11. Care este intervalul de pH al apelor minerale?
a. 5-5,5 b. 2-5,5
c. 5,5-7 d. 8-9
12. Care este valoarea pH-ului sucului de portocale?
a. 2 b. 3,5
c. 4,5 d. 7,5
13. Care este valoarea pH-ului apei de mare?
a. 7 b. 8,5
c. 10,5 d. 4
14. Care este intervalul de pH al detergenţilor şi săpunurilor?
a. 4-6 b. 7-9
c. 9-11 d. 13-14
15. Care este intervalul de pH al şampoanelor şi cremelor cosmetice?
a. 6-8 b. 9-12
c. 2-4 d. 4-5,5
16. Cum se numeşte materialul care are proprietatea de a arde fiind folosit ca sursă de energie?
a. Combustibil b. Gaz petrolier lichefiat
c. Motorină d. Benzină
17. Cum se numeşte căldura obţinută prin arderea 1 Kg de combustibil solid sau a 1 m 3 de combustibil
gazos?
a. Capacitatea calorică b. Puterea calorică
c. Căldura de ardere d. Căldura specifică
18. Dintre următorii combustibili: metan, hidrogen, cărbune şi benzină care are cea mai mare putere
calorică?
a. Metan b. Hidrogen
c. Cărbune d. Benzină
19. Dintre următoarele resurse primare neregenerabile: cărbunii, petrolul, şisturile bituminoase şi gazele
naturale care
constituie cele mai mari rezerve mondiale?
a. Şisturile bituminoase b. Gazele naturale
c. Cărbunii d. Petrolul
20. Care din următorii cărbuni: antracit, huilă, cărbune brun, lignit şi turbă sunt de calitate superioară?
a. Huila şi lignitul b. Antracitul şi huila
c. Antracitul şi cărbunele brun d. Turba

Economie
Băltăreţu Monica, Dănilă Dorina
1. Orice lucru care poate fi oferit unei pieţe, satisfăcând o dorinţă sau o nevoie?
a. Serviciu b. Produs
c. Obiect d. Retail
2. Proces social şi managerial prin care indivizi sau grupuri de indivizi obţin ceea ce le este necesar şi
doresc prin
crearea, oferirea şi schimbul de produse şi servicii având o anumită valoare?
a. Marketing b. Branding
c. Publicitate d. Merchandising
3. Sistemul social al diviziunii muncii, bazat pe proprietatea privată asupra mijloacelor de producţie, fiind
un sistem
cooperativ, fiecare individ integrându-se din şi în vederea propriului interes, statul neintervenind în
acţiunile ce fac
obiectul pieţei?
a. Economie financiară b. Politică economică
c. Economia de piaţă d. Econometrie
4. Model al teoriei economice, ce descrie o formă ipotetică a pieţei în care nici un producător sau
consumator nu are
puterea de a influenţa preţurile de pe piaţă?
a. Concurenţă loială b. Concurenţa perfectă
c. Concurenţă neloială d. Comerţ perfect
5. Ştiinţa economică de ansamblu, care cercetează toate relaţiile economice din domeniul
microeconomiei, ca rezultat
al deciziilor raţionale ale actorilor individuali (familii, firme) şi din domeniul macroeconomiei, ca rezultat al
interacţiunii sistematice a tuturor agregatelor unei economii (cererea agregată, investiţiile, nivelul
preţului)?
a. Economie financiară b. Economia politică
c. Economia de piaţă d. Economie instituţională
6. Schimb de bunuri şi servicii peste graniţe sau teritorii internaţionale?
a. Comerţ mondial b. Comerţ electronic
c. Comerţ internaţional d. Comerţ perfect
7. Oferta unor mărfuri, în schimbul unor mijloace de plată (bani) sau alte mărfuri de schimb?
a. Cerere b. Comerţ
c. Inflaţie d. Vânzare
8. Reflectarea bănească a valorii bunurilor sau serviciilor?
a. Bani b. Valoare
c. Monedă d. Preţ
9. Situaţia de pe piaţă în care condiţiile necesare pentru existenţa concurenţei perfecte nu sunt
satisfăcute?
a. Concurenţă perfectă b. Concurenţă imperfectă
c. Concurenţă neloială d. Comerţ perfect
10. Situaţie în care există un singur vânzător al unui bun economic?
a. Concurenţă perfectă b. Monopol
c. Concurenţă neloială d. Oligopol
11. Situaţie în care există un număr restrâns de cumpărători ai unui bun economic?
a. Oligopol b. Monopson
c. Monopol d. Oligopson
12. Cotă ce permite exprimarea ponderii deţinute de o anumită firmă, de un produs ori de o marcă în
cadrul unei pieţe de
referinţă?
a. Audienţă b. Cotă de piaţă
c. Cotă economică d. Rating
13. Atribute ale firmei care concură la realizarea obiectivelor?
a. Puncte tari b. Puncte slabe
c. Oportunităţi d. Ameninţări
14. Partea tangibilă a unui sistem de compensare, pe care organizaţiile o folosesc pentru a arăta
angajaţilor cum sunt
apreciate performanţele?
a. Sporuri b. Salarii
c. Prime d. Diurne
15. Vânzarea unor produse sub preţul de producţie, de multe ori cu scopul de a elimina alţi concurenţi de
pe piaţă?
a. Antidumping b. Dumping
c. Promoţie de vânzări d. Oferte
16. Metodă de însemnare a unor produse, prin care se poate identifica firma producătoare renumită, care
caută să asigure
o calitate superioară produselor pentru a-şi păstra reputaţia?
a. Marcă comercială b. Licenţă
c. Brevet d. Drept de autor
17. Rezultatul unui proces, adică al unui ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, care
transformă intrări în
ieşiri?
a. Serviciu b. Produs
c. Obiect d. Retail
18. Situaţie în care există un număr restrâns de vânzători ai unui bun economic?
a. Concurenţă perfectă b. Monopol
c. Concurenţă neloială d. Oligopol
19. Element al mărcii care nu se exprimă prin cuvinte ci prin imagini?
a. Simbol b. Emblemă
c. Logo d. Monogramă
20. Dreptul exclusiv de a reproduce, de a publica sau de a vinde o operă literară, artistică sau muzicală?
a. Patent b. Drept de autor
c. Trademarck d. Copyright

Filozofie
1. Disciplina autonomă a culturii având ca obiect cunoaşterea formelor şi proceselor gândirii?
a. Sociologie b. Metafizică
c. Filozofie d. Logica
2. Curent filozofic al cărui teză principală este că singura cunoaştere autentică este cea ştiinţifică, iar
aceasta nu poate
veni decât de la afirmarea pozitivă a teoriilor prin aplicarea strictă a metodei ştiinţifice?
a. Parnasianism b. Onirism
c. Simbolism d. Pozitivism
3. Logician, filozof al limbajului şi matematician polonez-american, ce a trăit între anii 1902-1983 şi a fost
membru în
perioada interbelică a Şcolii de matematică de la Varşovia, având contribuţii importante în filozofie, prin
metoda de
formalizare a relaţiilor dintre expresia şi obiectul pe care acestea le denotă?
a. Gottlob Frege b. Alfred Tarski
c. Moritz Schlick d. Saul Kripke
4. Cercetare atotcuprinzătoare, sistematică prin care obiectul sau subiectul cercetat este descompus în
părţile sale, iar
acestea sunt ordonate, cercetate şi evaluate?
a. Analiză b. Sinteză
c. Dovadă (logică) d. Prognoză
5. Propoziţie care se presupune ca fiind adevărată pentru scopul argumentului care urmează?
a. Concluzie b. Raţionament
c. Judecată d. Asumpţie
6. Studiul filozofic al valorilor, regăsit în special în etică, estetică, religie?
a. Ontologie b. Axiologie
c. Cosmologie d. Teleologie
7. Filozof britanic, care a trăit între anii 1910-1989, care a susţinut pozitivismul logic, în acest sens a
publicat şi cărţile:
„Language, Truth and Logic” („Limbaj, adevăr şi logică”) în anul 1936 şi „The Problem of Knowledge”
(„Problema
cunoaşterii”) în anul 1956?
a. Sir Alfred Jules Ayer b. Francis Bacon
c. Bertrand Russell d. Graham Priest
8. Poziţia filozofică potrivit căreia orice eveniment, inclusiv cogniţia şi acţiunea umană, este determinat în
mod cauzal
de un lanţ neântrerupt de evenimente anterioare?
a. Materialism b. Determinism
c. Agnosticism d. Nihilism
9. Propoziţie sau înlănţuire de propoziţii al cărui sau al căror conţinut poate fi verificat şi confirmat prin
observaţie,
prin experienţă, sau prin demonstraţie logică, matematică sau numai discursiv argumentat?
a. Adevăr b. Argument
c. Raţiune suficientă d. Obiectivitate
10. Una din principalele ramuri ale filozofiei, ce poate fi numită ştiinţa realităţii morale, care încearcă
elucidarea
problemelor morale printr-un demers cognitiv?
a. Estetică b. Logică
c. Etică d. Metafizică
11. Filozofii greci care l-au precedat pe Socrate şi care au făcut speculaţii despre natură în ansamblu?
a. Relativişti b. Pragmatişti
c. Presocratici d. Raţionalişti
12. Filozof al Greciei Antice, care a trăit aproximativ între anii 470 î.Hr-399 î.Hr?
a. Xenofon b. Aristotel
c. Platon d. Socrate
13. Filozof grec, considerat părintele curentului filozofic cunoscut drept neoplatonism, care a trăit între
anii cca. 205 –
270 e.n?
a. Plotin b. Aristotel
c. Epicur d. Epicarmos
14. Şcoală filozofică fondată în Atena de Zenon din Citium în jurul anului 300 î.Hr., în perioada elenistică
a istoriei
antice?
a. Scepticism b. Scolastică
c. Umanism d. Stoicism
Fizică
1. Care este unitate de măsură pentru energie în Sistemul Internaţional?
a. Coulomb b. Ohm
c. Joule d. Watt
2. Ce a descoperit fizicianul Wilhelm Röntgen în 1895?
a. Radiaţia X b. Atomul
c. Radiaţia gamma d. Radiaţia alfa
3. Cum se numeşte fenomenul fizic de trecere a unei substanţe din stare lichidă în stare solidă?
a. Desolidificare b. Solidificare
c. Topire d. Evaporare
4. Care este fizicianul care a enunţat legea atracţiei universale?
a. Robert Kirchhoff b. Rudolf Hertz
c. Thomas Edison d. Isaac Newton
5. Cine este inventatorul telefonului?
a. Benjamin Franklin b. Edwin Herbert Land
c. Graham Bell d. Nikola Tesla
6. Inventatorul becului electric, a telegrafului, a fonografului,etc.?
a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin
c. Thomas Edison d. Isaac Newton
7. Care este valoarea constantei viteza luminii în vid sau aer?
a. 209.792 km/s b. 309.792 km/s
c. 290.792 km/s d. 299.792 km/s
8. Scala cu care se măsoară magnitudinea cutremurelor?
a. Scara Newton b. Scară logaritmică
c. Scara Mercalli d. Scara Richter
9. Care este mărimea fizică măsurată cu voltmetrul?
a. Tensiunea electrică b. Tensiune mecanică
c. Tensiune superficială d. Inducţia electrică
10. Unitatea de măsură a forţei în Sistemul Internaţional?
a. Watt b. Volt
c. Ohm d. Newton
11. Fizician care a studiat fenomenele electrice, inventând paratrăsnetul?
a. Edwin Herbert Land b. Benjamin Franklin
c. Thomas Edison d. Isaac Newton
12. Absenţa materiei într-un anumit spaţiu?
a. Teoria relativităţii b. Mediu continuu
c. Teoria haosului d. Vid
13. Punctul de pe scara termodinamică la care energia termică a unui sistem îşi atinge minimul, în sensul
că nu se mai
poate extrage căldură din sistem?
a. Punct de fierbere b. Zero absolut
c. Teoria haosului d. Punct de topire
14. Particula elementară responsabilă pentru toate fenomenele electromagnetice care are masa de
repaus şi sarcina
electrică nule?
a. Fotonul b. Electronul
c. Quarcul d. Neutornul
15. Fizician italian care a inventat pila electrică, numele său fiind dat unităţii de tensiune electrică (volt)?
a. Enrico Fermi b. Alessandro Volta
c. Luigi Galvani d. Galileo Galilei
16. Fizician şi chimist danez, care a descoperit acţiunea magnetică a curentului electric şi care a pus în
felul acesta
bazele electromagnetismului?
a. Ludvig Lorenz b. Jens Christian Skou
c. H. Christian Oersted d. Niels Bohr
17. Fizician scoţian, autorul unui sistem de ecuaţii care exprimă legile câmpului electromagnetic?
a. Clerk Maxwell b. Henry Cavendish
c. H. Alexander Fleming d. James Watt
18. Fizician german care a descoperit existenţa undelor electromagnetice, descoperire ca a stat la baza
dezvoltării
telegrafiei fără cablu şi a radioului.?
a. Werner von Siemens b. Georg Simon Ohm
c. H. Rudolf Hertz d. Nikola Tesla
19. Descărcare electrică prin scânteie care se produce în atmosfera terestră cauzată de o diferenţă de
potenţial
electrostatic?
a. Fulger b. Trăsnet
c. Tunet d. Arc electric
20. Dispozitiv ce transformă energia electrică în energie mecanică?
a. Motor hidraulic b. Electromotor
c. Motorul Stirling d. Motor cu aburi
21. Dispoziti
15. Doctrină morală a lui Epicur şi a discipolilor săi bazată pe teoria etică a fericirii raţionale a individului?
a. Scepticism b. Epicureism
c. Existenţialism d. Stoicism
16. Postulat pentru o religie, care este considerat de către o grupă de oameni drept adevăr absolut,
infailibil, care nu
poate fi pus sub semnul întrebării?
a. Lemă b. Teosofie
c. Jainism d. Dogmă
17. Poziţie filozofică conform căreia întreaga realitate poate fi redusă la un singur principiu de bază,
respectiv materia?
a. Relativism b. Empirism
c. Idealism d. Materialism
18. Unul din procesele definitorii, fundamentale ale spiritului uman, care poate fi considerat procesul prim
prin care
conştiinţa de realitate şi de sine apare în subiect raportându-l la sine şi la lumea sa?
a. Cunoaştere b. Dogmă
c. Înţelepciune d. Fanatism
19. Şcoală filozofică greacă întemeiată în secolul V î.Hr. de Antistene, un discipol al lui Socrate?
a. Scoală cinică b. Scoală mi

Geografie
1. Munţi din Grupa Munţilor Apuseni, ce aparţine de lanţul muntos al Carpaţilor Occidentali, delimitat la
est de
masivul Muntele Mare?
a. Munţii Oaşului b. Munţii Bihorului
c. Munţii Zărandului d. Munţii Codru Moma
2. A treia planetă de la soare din sistemul nostru solar?
a. Mercur b. Venus
c. Terra d. Marte
3. Cei mai înalţi munţi din Grupa Munţilor Apuseni aparţinând de lanţul muntos al Carpaţilor Occidentali?
a. Munţii Oaşului b. Munţii Bihorului
c. Munţii Zărandului d. Munţii Codru Moma
4. Oraşul Florilor din România?
a. Timişoara b. Braşov
c. Sibiu d. Cluj-Napoca
5. Oraş supranumit şi"Micul Paris"?
a. Bratislava b. Praga
c. Zagreb d. Bucureşti
6. Capitala Cehiei?
a. Bratislava b. Praga
c. Zagreb d. Riga
7. Reşedinţa Judeţului Vrancea?
a. Râmnicu Sărat b. Vrancea
c. Focşani d. Târgovişte
8. Judeţ vecin, în nordul judeţului Vrancea?
a. Buzău b. Galaţi
c. Vaslui d. Bacău
9. Tropic care trece prin Australia?
a. Racului b. Capricornului
c. Leului d. Scorpionului
10. Judeţ localizat în sudul României, care se întinde pe o suprafaţă de 5.765 km2 şi se învecinează cu
judeţele Alba şi
Sibiu la nord, judeţul Argeş la est?
a. Gorj b. Olt
c. Vâlcea d. Hunedoara
11. Tropic care trece prin America de Nord?
a. Racului b. Capricornului
c. Leului d. Scorpionului
12. Judeţ localizat în sudul României şi se învecinează cu judeţele, judeţul Olt la sud şi sud-est, judeţul
Dolj la sud-vest,
judeţul Gorj la vest şi judeţul Hunedoara la nord-vest?
a. Argeş b. Olt
c. Vâlcea d. Dâmboviţa
13. Reşedinţa judeţului Vâlcea?.
a. Târgovişte b. Piteşti
c. Ploieşti d. Râmnicu Vâlcea
14. Judeţ în regiunea Moldova din România, situat în partea de est a ţării, întinzându-se pe cursul
superior şi mijlociu al
râului Bârlad?
a. Bacău b. Galaţi
c. Vaslui d. Neamţ
15. În ce ţară se află cea mai adâncă peşteră cu o singură intrare?
a. Portugalia b. Spania
c. Columbia d. Kenya
16. Judeţ ce este situat în vestul ţării, în regiunea istorică Banat, România, care după suprafaţă este
considerat cel mai
mare judeţ?
a. Arad b. Caraş-Severin
c. Timiş d. Hunedoara
17. Planetă, a doua ca mărime din sistemul nostru solar?
a. Saturn b. Terra
c. Neptun d. Jupiter
18. Judeţ în nordul regiunii Moldova din România, a cărui altitudine maximă se găseşte la vf. Pietrosu
2.100m, vf.
Giumalău 1857m, vf. Rarău 1651m?
a. Botoşani b. Iaşi
c. Suceava d. Neamţ
19. Judeţ situat în sudul Transilvaniei, în România care numără 188 de localităţi si care are, două
municipii, una dintre
ele fiind Mediaş?
a. Mureş b. Sibiu
c. Covasna d. Braşov
20. Judeţ aşezat în partea de Nord-Vest a României, care se învecinează cu judeţele Satu Mare şi
Maramureş la Nord?
a. Cluj b. Maramureş
c. Satu Mare d. Sălaj

Lingvistică
1. Ştiinţa care studiază limba şi legile ei?
a. Lingvistica b. Gramatica
c. Filologia d. Literatura
2. Sistemul de comunicare alcătuit din sunete articulate, specific oamenilor, prin care aceştia îşi exprimă
gândurile,
sentimentele şi dorinţele?
a. Cuvântul b. Limba
c. Propoziţia d. Dialectul
3. Unitatea fundamentală de comunicare a unui înţeles, care se combină în expresii propoziţii şi fraze?
a. Cuvântul b. Limba
c. Fraza d. Propoziţia
4. Unitatea comunicativă alcătuită din două sau mai multe propoziţii aflate în raport de coordonare sau
subordonare?
a. Dialectul b. Limba
c. Fraza d. Prepoziţia
5. Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă?
a. Dicţionarul b. Semantica
c. Lexiconul d. Vocabularul
6. Ansamblul de reguli care stabilesc scrierea corectă a unei limbi?
a. Semantica b. Ortografia
c. Gramatica d. Caligrafia
7. Modul în care o limbă este vorbită în mod uzual sau modul în care cineva rosteşte un cuvânt?
a. Pronunţie b. Articulare
c. Accentuare d. Fonetica
8. Numele generic pentru prefixele şi sufixele care se adaugă rădăcinii cuvintelor pentru a le modifica
sensul, funcţia
sau rolul?
a. Sufix b. Efix
c. Afix d. Prefix
9. Stabilirea originii unui cuvânt prin explicarea evoluţiei lui fonetice şi semantice?
a. Dicţionarul b. Semantica
c. Etimologia d. Vocabularul
10. Partea gramaticii care studiază modul combinării cuvintelor în propoziţii şi al propoziţiilor în fraze
precum şi
regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni?
a. Sintaxa b. Sinteza
c. Semantica d. Ortografia
11. Forma de comunicare cu un singur predicat?
a. Propoziţia b. Limba
c. Fraza d. Prepoziţia
12. Partea principală de propoziţie care indică ce face, ce este sau cum este subiectul?
a. Subiect b. Predicat
c. Complement d. Atribut
13. Partea de vorbire care exprimă acţiunea,starea sau existenţa?
a. Verbul b. Substantivul
c. Adjectivul d. Numeralul
14. Grupul de cuvinte cu înţeles unitar care se comportă din punct de vedere gramatical ca un verb?
a. Locuţiunea apoziţională b. Locuţiunea adjectivală
c. Locuţiunea substantivală d. Locuţiunea verbală
15. Partea de vorbire flexibilă care denumeşte obiecte ( fiinţe, lucruri, fenomene ale naturii )?
a. Verbul b. Substantivul
c. Adjectivul d. Numeralul
16. Grupul de cuvinte cu înţeles unitar care se comportă din punct de vedere gramatical ca un
substantiv?
a. Locuţiunea apoziţională b. Locuţiunea adjectivală
c. Locuţiunea substantivală d. Locuţiunea verbală
17. Partea de vorbire flexibilă care exprimă un număr sau ordinea obiectelor prin numărare?
a. Verbul b. Numeralul
c. Pronumele d. Substantivul
18. Partea de vorbire flexibilă care ţine locul unui substantiv?
a. Adjectivul b. Substantivul
c. Pronumele d. Numeralul
19. Partea de vorbire neflexibilă prin intermediul căreia se exprimă senzaţii, sentimente, îndemnuri,
chemări, sau se
imită sunete din natură?
a. Interjecţia b. Adverbul
c. Conjuncţia d. Prepoziţia
20. Partea secundară de propoziţie care determină un substantiv sau un substitut al acestuia?
a. Subiect b. Predicat
c. Complement d. Atribut
21. Partea se

Literatură
1. Cine este autorul citatului "Time is waste of money"?
a. Hermann Hesse b. Oscar Wilde
c. James Clavell d. Rudyard Kipling
2. Care este cea mai cunoscută carte a lui Paulo Coelho scrisă în 1988?
a. Alchimistul b. Zahir
c. Manualul Războinicului luminii d. Veronika se hotărăşte să moară
3. Erou canin care poartă în vene sângele strămoşilor nordici al romanului ,,Chemarea străbunilor”?
a. Lucky b. Colţ Alb
c. Câinele Buck d. Lassie
4. Numele agricultorului din Kentucky din romanul „Coliba unchiului Tom”care îşi pierde ferma din cauza
datoriilor?
a. Bill Simpson b. Arthur Shelby
c. Irving Stone d. Michael Brown
5. Autorul operei „Zece negri mititei”?
a. Virginia Woolf b. Roald Dahl
c. Rudyard Kipling d. Agatha Christie
6. Autorul romanelor „Winnetou partea I, II, III” publicat în anul 1893?
a. Ernst Jünger b. Karl May
c. Richard Wagner d. Johann Wolfgang von Goethe
7. Unde a apărut pentu prima dată citatul „A greşi e omenesc, a ierta e dumnezeiesc” scris de Alex.
Pope?
a. Pădurea Windsor b. Odiseea
c. Eseu despre critică d. Eseu despre om
8. În ce operă eminesciană întâlnim versul “Vreme trece, vreme vine”?
a. Glossa b. Epigonii
c. Scrisoarea I d. Luceafărul
9. Care este numele operei lui Liviu Rebreanu în care a apărut pentru prima dată citatul „Gelozia e
sentimentul care te
face ridicol şi te înjoseşte. Gelozia este umbra iubirii”?
a. Adam şi Eva b. Ciuleandra
c. Pădurea spânzuraţilor d. Jar
10. Numele cavalerului de care s-a îndrăgostit Guinevere, soţia lui Arthur?
a. Percival b. Sir Lancelot
c. Gawain d. Galahad
11. Protagonist al romanului „Idiotul” scris de Fiodor Dostoievski, a cărui poreclă a dat titlul romanului?
a. Alioşa Karamazov b. Karakov
c. Rodion Romanovici Raskolnikov d. Lev Nikolaevici Mâşkin
12. Personaj ce provine dintr-o familie de vrăjitori pur sânge, nu prea înstăriţi, care împreună cu Harry
Potter şi
Hermione Granger fac parte din Casa Cercetaşilor (Gryffindors)?
a. Avada Kadevra b. Doamna Figg
c. Ron Weasley d. Argus Filch
13. Renumit scriitor pentru cărţile de succes pentru copii, dintre care: “Uriaşul Bun şi Prietenos”, “Matilda,
Vrăjitoarele”, “James şi piersica uriaşă”, “Fabrica de ciocolată a lui Charlie”?
a. Roald Dahl b. Stephen Clarke
c. Philip Pullman d. D. H. Lawrence
14. Scriitor german, romancier şi dramaturg de după cel de-al doilea război mondial, laureat al Premiului
Nobel pentru
Literatură în 1972?
a. Heinrich Böll b. Wolfgang Borchert
c. Werner Bergengruen d. Johannes Becher
15. Unul dintre cei mai importanţi eroi ai Greciei mitologice (cunoscut din Iliada), fiul şi urmaşul la tron al
regelui
Atreu din Micene şi al reginei Aerope?
a. Tyndareos b. Agamemnon
c. Chrysothemis d. Oreste
16. Scriitor german care în opera “Atta Troll: Visul unei nopţi de vară”, a satirizat politica utopică a
opozanţilor
regimului din Germania?
a. Heinrich Böll b. Wolfgang Borchert
c. Werner Bergengruen d. Christian Johann Heinrich Heine
17. Unicul personaj feminin al comediei "O scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale?
a. Mara b. Anca
c. Zoe Trahanache d. Otilia
18. În ce localitate se stabileşte Bogdan Petriceicu Haşdeu în ultimii ani ai vieţii, loc unde a construit un
castel şi s-a
ocupat de practici spiritiste?
a. Câmpina b. Ploieşti
c. Sinaia d. Târgovişte
19. În ce localitate s-a născut William Shakespeare?
a. Liverpool b. Brighton
c. Stratford-upon-Avon d. Londra
20. Cine a scris nuvela "La Ţigănci"?
a. Marin Preda b. Mircea Eliade
c. Liviu Rebreanu d. Gala Galaction
21. În ce loc

Istorie
1. Cine a fost tatăl lui Hercules erou din mitologia Greacă?
a. Hades b. Ares
c. Cronos d. Zeus
2. An în care României i s-au alipit Transilvania, Bucovina şi Basarabia, devenind astfel România Mare?
a. 1916 b. 1919
c. 1918 d. 1917
3. Rege al geto-dacilor care a domnit între anii 82 î.Hr.-44 î.Hr., întemeietorul statului dac?
a. Decebal b. Burebista
c. Duras d. Deceneu
4. Zeiţa protectoare a căsniciei, căminului şi femeilor măritate în mitologia greacă?
a. Hera b. Atena
c. Afrodita d. Gaia
5. Pionier al aviaţiei române a zburat pentru prima dată cu un aparat mai greu decât aerul?
a. Traian Vuia b. Henri Coandă
c. Aurel Vlaicu d. Grigore Zamfirescu
6. Împarat roman care a plănuit o campanie împotriva dacilor în perioada lui Burebista, dar a fost asasinat
în 44 î.Hr.?
a. Diocleţian b. Nero
c. Aurelian d. Iulius Caesar
7. Cine a realizat pentru prima dată unificarea triburilor geto-dace?
a. Decebal b. Burebista
c. Traian d. Deceneu
8. Centru politic şi religios al statului dac în timpul lui Burebista?
a. Cetatea de la Costeşti b. Porlisum
c. Sarmisegetuza d. Ziridava
9. Câţi ani a domnit Ştefan cel Mare?
a. 42 b. 37
c. 47 d. 46
10. Personaj biblic, întemeietor al creştinismului, care a înviat şi s-a înălţat la ceruri, revenind alături de
Dumnezeu-
Tatăl?
a. Ioan Botezătorul b. Noe
c. Moise d. Iisus Hristos
11. Autor al Declaraţiei de Independenţă a SUA, din 4 iulie 1776 ?
a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson
c. George Washington d. Abraham Lincoln
12. Alianţă militară între 1955 şi 1991 a ţărilor din Blocul Sovietic?
a. Pactul de la Paris b. Pactul de la Varşovia
c. Tratatul de la Bon d. Pactul de la Mosco
13. Rege dac, succesor al lui Burebista care a domnit între anii 87-106?
a. Decebal b. Zalmoxis
c. Traian d. Deceneu
14. Ceremonie sacră în Japonia prin care subordonaţii îşi demonstrau loialitatea şi demnitatea faţă de
conducătorul lor
la moartea acestuia?
a. Kendo b. Actul seppuku
c. Tanka d. Kemari
15. Preşedinte american ce a demisionat în urma scandalului numit „Afacerea Watergate” din anul 1970?
a. J.Fitzgerald Kennedy b. Bill Clinton
c. Henri Ford d. Richard Nixon
16. Navigator şi explorator portughez ce a realizat prima expediţie în jurul lumii pe apă?
a. Fernando Magellan b. Vasco da Gama
c. Bartolomeo Diaz d. António de Abreu
17. În ce an s-au încheiat războaiele daco-romane?
a. 88 b. 102
c. 106 d. 89
18. Împărat al Imperiului Roman în timpul domniei căruia imperiul ajunge la întinderea teritorială maximă?
a. G. Aurelius Valerius Diocletianus b. Caius Iulius Caesar
c. Marcus Aurelius d. Marcus Ulpius Nerva Traianus
19. Cea mai veche constituţie de tip federal din lume?
a. Constituţia Statelor Unite ale Americii b. Constituţia Franţei
c. Constituţia Italiei d. Constituţia Marii Britanii
20. Limba vorbită de cartaginezi, care provenea din limba vorbită de fenicieni?
a. Basca b. Punică
c. Catalana d. Feniciana
21. Ce popor a inventat alfabetul având 30 de consoane şi nici o vocală?
a. Asirienii b. Egiptenii
c. Perşii d. Fenicienii
22. În ce secol s-a desfăşurat invazia mongolă în Europa?
a. Secolul XI b. Secolul XIII
c. Secolul XIV d. Secolul XII
23. Împărat roman care a domnit din anul 284 până în anul 305 şi a introdus o nouă formă de guvernare:
tetrarhia?
a. G. Aurelius Valerius Diocletianus b. Caius Iulius Caesar
c. Marcus Aurelius d. Marcus Ulpius Nerva Traianus
24. Cum era supranumit Ludovic al XIV-lea?
a. Regele soare b. Cel Prudent
c. Marele delfin d. Cel Drept
25. Primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii?
a. Ulysses S. Grant b. Thomas Jefferson
c. George Washington d. Abraham Lincoln
26. Instituţie legislativă bicamerală, formată din Senat şi Camera Reprezentanţilor în Statelor Unite ale
Americii?
a. Senat b. Camera Reprezentanţilor
c. Camera comunelor d. Congres
27. Organizaţie internaţională constituită în 1945, ce are drept scop pacea mondială, respectarea
drepturilor omului,
cooperarea dintre state?
a. UNICEF b. ONU
c. NATO d. Crucea Roşie
28. Ultimul şi cel mai puternic rege al hunilor, domnind între anii 433-453?
a. Attila b. Bleda
c. Ernac d. Hannibal
29. Unul dintre cei mai mari cuceritori din toate timpurile: a cucerit o mare parte din Asia, punând temeliile
Imperiului
Mongol?
a. Alexandu cel Mare b. Kubilai han
c. Timur Lenk d. Ginghis Han
30. Anul în care Adolf Hitler a devenit cancelarul Reich-ului german?
a. 1930 b. 1933
c. 1936 d. 1927
31. Oraş din regiunea istorică Palestina, fost centrul religios, politic, economic şi administrativ al regatului
evreiesc în
antichitate?
a. Ierusalim b. Constantinopol
c. Vatican d. Mecca
32. Unde a domnit Alexandru cel Bun?
a. Ţara Românească b. Transilvania
c. Dobrogea d. Moldova
33. Ţară în care a început pentru prima dată revoluţia industrială?
a. Germania b. Franţa
c. Anglia d. SUA
34. Imperiul care şi-a manifestat dominaţia în zona mediteraneană în secolele XV–XVI?
a. Imperiul ţarist b. Imperiul otoman
c. Imperiul austoungar d. Prusia
35. Oraş întemeiat de Constantin cel Mare, care a devenit ulterior capitala Imperiului Bizantin?
a. Ankara b. Constantinopol
c. Roma d. Ierusalim
36. În urma cărui eveniment au fost îndepărtate domniile fanariote din Moldova şi Ţara Românească?
a. Revoluţia de la 1821 b. Pacea de la Adrianopol
c. Revoluţia de la 1848 d. Tratatul de la Kuciuk-Kainargi
37. Anul în care Adolf Hitler a devenit liderul Partidului Naţional Socialist German al Muncitorilor?
a. 1918 b. 1919
c. 1920 d. 1921
38. Zeiţa frumuseţii la romani?
a. Artemis b. Venus
c. Ceres d. Afrodita
39. Avocat român transilvănean „craiul munţilor”, ce a jucat un rol important în revoluţia de la 1848 din
Transilvania?
a. Avram Iancu b. Popa Şapcă
c.Vasile Goldiş d. Nicolae Bălcescu
40. În ce an Imperiul Otoman a cucerit Constantinopolul determinând astfel sfârşitul Imperiului Bizantin?
a. 1435 b. 1453
c. 1354 d. 1345
41. Domnitor ce a pus bazele statului român modern realizând unirea principatelor Moldova şi Ţara
Românească?
a. Mihai Viteazul b. Alexandru I. Cuza
c. Regele Carol I d. Mihail Kogalniceanu
42. Filozof grec, întemeietorul logicii ca ştiinţă de sine stătătoare?
a. Platon b. Aristotel
c. Socrates d. Epicur
43. Cât a durat Războiul de 100 de ani?
a. 100 b. 106
c. 110 d. 116
44. Rege al Macedoniei (336-323 î.Hr.), unul dintre primii mari strategi şi conducători militari din istorie,
cuceririle sale
spectaculoase făcându-i pe greci stăpâni ai Orientului Apropiat?
a. Leonidas b. Alexandru cel Mare
c. Demostene d. Pericle
45. Data la care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei?
a. 5 ianuarie 1859 b. 4 ianuarie 1858
c. 24 ianuarie 1859 d. 24 ianuarie 1856
46. Întemeietorul religiei islamice şi cel mai important profet al Islamului, cea mai recent apărută dintre
cele trei religii
abrahamice monoteiste (iudaism, creştinism şi islam)?
a. Mahomed b. Hristos
c. Dumnezeu d. Allah
47. Primul rege al României moderne?
a. Carol I b. Ferdinand I
c. Mihai I d. Al. I. Cuza
48. Tratat internaţional semnat pe 27 august 1928 "care milita pentru renunţarea la război ca instrument
al politicii
naţionale" (pentru rezolvarea diferendelor internaţionale)?
a. Tratatul de la Brest-Litovsk b. Pactul de la Varşovia
c. Pactul de la Paris d. Tratatul de la Nissa
49. Data la care Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Ţării Româneşti?
a. 24 ianuarie 1859 b. 24 ianuarie 1858
c. 23 ianuarie 1859 d. 24 ianuarie 1856
50. Istoric , scriitor şi revoluţionar român , autor al lucrării „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”?
a. Nicolae Bălcescu b. Nicolae Iorga
c. Titu Liviu Maiorescu d. A.D Xenopol
51. Bătălie c

S-ar putea să vă placă și