Sunteți pe pagina 1din 12

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

(S.R.L.)

1
1. Introducere
Societatea cu raspundere limitata este o forma de societate comerciala aparuta mai
tarziu in activitatea comerciala. Aceasta este o forma intermediara de societate comerciala
intre societatile de personae si societatile de capitaluri.
Potrivit dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 31/1990, societatea cu raspundere limitata
este societatea ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii
sunt obligati numai in limita cabitalului subscris.

In stiinta dreptului comercial, societatea cu raspundere limitata este definita ca fiind


"societatea constituita, pe baza deplinei increderi,de doua sau mai multe persoane, care
pun in comun anumite bunuri, pentru a desfasura o activitate comerciala, in vederea
impartirii profitului, si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor.

Din definitia de mai sus rezulta urmatoarele caractere ale societatii cu raspundere limitata:

- asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor, societatea cu raspundere limitata avand


deci caracter intutio personae;

- capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale;

- asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor;

2. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

Legea nr. 31/1990 prevede ca societatea cu raspundere limitata poate fi constituita de


catre o singura persoana.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic este o varietate a societatii cu


raspundere limitata de tip clasic, si nu o forma juridica de societate distincta de cele
reglementate de art. 2 din lege.

2
De aceea, societatea cu raspundere limitata cu asociat unic se constituie si functioneaza
dupa regulile generale aplicabile oricarei forme de societate comerciala, legiuitorul
instituiund anumite norme speciale care tin in principal de particularitatea existentei unui
singur detinator al intregului capital social.

Principiile infiintarii si functionarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic


sunt inscrise in principal in art. 13-15 din Legea nr. 31/1990.

In ceea ce priveste constituirea societatii cu raspundere limitata cu asociat unic,


legea prevede ca o peroana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat
intr-o singura societate cu raspundere limitata.O societate cu raspundere limitata nu poate
avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura
persoana.

In caz de incalcare a regulilor de mai sus, statul, prin Ministerul Finantelor, precum si
orice perosoana interesata, poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati
astfel constituite.

In ceea ce priveste functionarea societatii cu raspundere limitata cu asociat unic,


potrivit textelor de lege mentionate mai sus, in cazul in care, intr-o societate cu
raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, in calitate de
asociat unic, are drepturile si obligatiile ced revin, potrivit legii, adunarii generale a
asociatilor.

Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege


pentru aceasta calitate. In cazul subscrieriide aporturi de natura, valoarea acestora trebuie
stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

In conformitate cu art. 15 din lege, contractele intre societatea cu raspundere


limitatasi persoana fizica sau persoana juridica asociat unic al celei dintai se incheie in
forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.
3
Sub aspectul raspunderii, se impune solutia potrivit careia obligatiile socialeale societatii
cu raspundere limitata cu asociat unic sunt garantatecu patrimoniul social, iar asociatul
unic raspunde numai in limita aportului sau.

3. Constituirea societatii cu raspundere limitata

La fel ca in cazul oricarei societati comerciale, societatea cu raspundere limitata se


constituie pe baza actelor constitutive ale societatii. In art. 5 din Legea nr. 31/1990 se
dispune ca societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract de societate si
statut sau, dupa caz, prin inscrisul unic.
In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai statutul.

Actul constitutiv trebuie sa contina urmatoarele:

a) Datele de identificare a asociatilor;

b) Forma, denumirea si sediul social;

c) Obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) Capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura,


si modul evaluarii. Se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale,
precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;î

e) Asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati,


datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit, si daca ei urmeaza sa le exercite
impreuna sau separat;

f) Daca sunt numiti cenzori sau auditori financiari, datele de identificare ale primilor
cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;

g) Partea fiecarui asociat la beneficia si la pierderi;


4
h) Sediile secundare – sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara
personalitate juridical-, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile
pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

i) Durata societatii; modul de dizolvare si de lichidare a societatii;

 Asociatii societatii cu raspundere limitata pot fi atat persoane fizice, cat si persoane
juridice. Numarul maxim al asociatilor societatii cu raspundere limitata este de 50 de
asociati. Asa cum aratam si in cele de mai sus, legea permite infiintarea unei societati
cu raspundere limitata si de catre un singur asociat, persoana fizica sau persoana
juridica.

Drepturile si obligatiile asociatilor

Principalele drepturi ale asociatilor in S.R.L. sunt urmatoarele:

- Dreptul la vot;

- Dreptul la informare cu privire la societate;

- Dreptul de a fi membru in organele de conducere ale societatii;

- Dreptul la profit;

- Dreptul de a se retrage din societate;

- Dreptul de a actiona in justitie;

 Firma societatii cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care


se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati si va fi insotita de mentiunea
scrisa in intregime "societate cu raspundere limitata" sau prescurtat "S.R.L.".

 Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei. Asociatii pot subscrie prin aporturi
in numerar si in natura, cu obligatia varsarii integrale la data constituirii societatii.

5
Reamintim ca, potrivit legii, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic,
valoarea aportului va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.

 Partile sociale reprezinta fractiunile capitalului social al societatii cu raspundere


limitata, ce nu poate avea o valoare mai mica de 10 lei.

3.1. Statutul societatii

Art. 5 din Legea nr. 31/1990 prevede ca societatea cu raspundere limitata se


constituie pe baza de contract de societate sau statut. Contractul de societate si statutul
pot fi incheiate ca acte de sine statatoare sau sub forma inscrisului unic, purtand
denumirea, in toate cazurile, de acte constitutive ale societatii.

Statutul societatii cu raspundere limitata cuprinde datele de identificare ale


asociatilor si clause privind organizarea, functionarea si desfasurarea activitatii societatii.

Trebuire retinut ca, potrivit legii, in cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic
se intocmestedoar statutul ca act constitutive al societatii. Statutul societatii cu raspundere
limitata cu asociat unic se incheie in forma ceruta de lege, iar cuprinsul sau va fi cel
prevazut de art. 7 din lege, cu adaptarile impuse de existenta unui singur asociat.

Societatea cu raspundere limitata dobandeste personalitate juridical din ziua


inregistrarii sale in registrul comertului.

4. Functionarea societatii cu raspundere limitata

4.1. Adunarea generala a asociatilor


Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii cu
raspundere limitata care hotaraste in principalele probleme ale societatii.
In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, are drepturile si
obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor.
6
In acord cu prevederile textului de lege (art. 196 din Legea nr. 31/1990),
administratorii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor cel putin o data pe an sau
de cate ori este necesar.
Adunarea asociatilor se convoca la sediul societatii.
Adunarea asociatilor cu raspundere limitata mai poate fi convocata si de catre un asociat
sau un numar de asociati ce reprezinta cel putin o patrime din capitalul social, cu aratarea
scopului convocarii.
Convocarea adunarii se va face in forma prevazuta in actul constitutive, iar in lipsa unei
dispozitii speciale, prin scrisoare recomandata, cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixate
pentru tinerea acesteia, aratandu-se ordinea de zi.
Potrivit dispozitiilor art. 194, adunarea generala a asociatilor are urmatoarele obligatii
principale:

- Sa aprobe situatia financiara anuala sis a stabileasca repartizarea profitului net;

- Sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoke/demita sis a le dea descarcare


de activitate, precum sis a decida contractarea auditului financiar, atunci cand
acesta nu are character obligatoriu, potrivit legii;

- Sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele prcinuite


societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;

- Sa modifice actul constitute.

Conditiile privind deliberarea si deciziile in cadrul adunarii generale a asociatilor


societatii cu raspundere limitata sunt reglementate de art. 191-193 din Legea 31/1990.

Potrivit textelor de lege mentionate, hotararile asociatilor se iau in adunarea


generala. Prin actul constitutive se poate stabili ca votarea se face prin corespondenta.
Principiul participarii la adoptarea hotararilor este acela potrivit caruia fiecare parte
sociala da dreptul la un vot.
7
Un asociat nu poate exercita dreptul sa de vot in deliberarile adunarilor asocaitilor
referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre el si societate.
Legea dispune ca adunarea generala decide prin votul repezentand majoritatea absoluta a
asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutive se prevede
altfel.

Se impune a fi retinut ca majoritatea ceruta pentru adunarile generale ale


asociatilor cu raspundere limtata trebuie indeplinita atat cu privire la partile sociale cat si
cu privire la asociatii care le detin.

Regula este diferita in cazul modificarii actului constitutiv. Astfel, in art. 192 alin.
(2) se prevede ca, pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv, este
necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutive
prevede altfel. Deci pentru modificarea actului constitutiv se aplica princiupiul
unanimitatii cu exceptiile prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

Daca adunarea legal constituita nu poate lua o hotarare valabila din cauza
neintrunirii majoritatii cerure, adunarea convocata din nou poate decide asupra ordinii de
zi, oricare ar fi numarul de asociati si partea din capitalul social reprezentata de asociatii
prezenti.

Potrivit regulilor generale, hotararile luate de adunarea generala a asociatilor cu


respectarea actului constitutive si a dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti
asociatii, inclusive pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale a asociatilor societatii cu raspundere limitata pot fi


anulate pe cale judecatoreasca daca incalca legea sau actul constitutive.

Termenul de 15 zile pentru exercitarea actiunii in anulare, prevazut la art. 32 alin (2) din
lege, urmeaza sa curga de la data la care asociatul a luat la cunostinta de hotararea
adunarii generale pe care o ataca.
8
4.2. Administrarea societatii cu raspundere limitata

Legea prevede ca societatea cu raspundere limitata este administrate de unul sau mai
multi administrator, asociati sau neasocaiti, numiti prin actul constitutive sa de adunarea
generala.

Administratorilor le este interzis, fara autorizarea adunarii asocaitilor, sa exercite


mandatul de administrator in alte societati concurente sau avand acelasi obiect de
activitate. De asemena, le este interzis sa exercite acelasi fel de comert ori altul
concurrent pe cont propriu sau pe contul altei perosane fizice sau juridice, sub sanctiunea
revocarii si raspunderii pentru daune. Interdictiile de mai sus nu isi gasesc aplicare in
cazul in care administratorii in cauza au autorizarea expresa a adunarii asocaitilor.

4.3. Controlul gestiunii societatii cu raspundere limitata

Potrivit dispozitiilor legașe, situatiile financiare ale societatilor comerciale supuse


obligatiei legale de auditare vor fi auditate de catre auditori financiari. Societatile ale
caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, au obligatia organizarii si
auditului intern in conditiile art. 160 din lege.

La societatile ale caror situatii financiare anuale nu sunt supuse obligatiei anuale de
auditare, adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor
financiar.

Daca numarul asociatilor depaseste 15, numirea cenzorilor este obligatorie.


Cenzorii societatii cu raspundere limitata trebuie sa fie asociati, cu excpetia cenzorului
contabil care a trebui sa aiba si calitatea de expert contabil.

4.4. Beneficiile si dividendele


Scopul societatilor comerciale este acela de a obtine beneficia. Beneficiile societatii,
evidentiate prin bilant , se impart de adunarea generala sub forma de dividend. Asociatii

9
au dreptul la dividende, potrivit actului constitutive, proportional cotei de participare la
capitalul social varsat. Plata dividendelor este conditionate de existenta unor beneficia
reale constatate prin bilant. Dupa stabilirea dividendului, fiecare asociat devine titularul
unui drept de creanta fata de societate, care poate fi valorificat in conditiile legii.

4.5. Capitalul de rezerva

Pentru asigurarea conditiilor de functionare normala a societatii cu raspundere


limitata, legislatia in vigoare a instituit obligatia constituirii unui capital de rezerva de
catre aceasta. Marimea capitalului de rezerva se stabileste in actul constitutive al
societatii, dar el nu trebuie sa fie mai mic de, cel putin 10% din cuantumul capitalului
social. Capitalul de rezerva al societatii cu raspundere se formeaza prin varsaminte anuale
din beneficiul ei in proportii de, cel putin 5% din beneficiul net pana la atingerea marimii
stabilite in actul constitutive. Daca capitlul de rezerva constituit s-a micsorat indifferent
din ce cauza, el trebuie completat pana la atingerea marimii stabilite in actul constitutiv.
Capitalul de rezerva al societatii se foloseste la acoperirea pierderilor sau la majorraea
capitalului ei social.

4.6. Retragerea asociatului din societate

Retragerea asociatului din societatea cu raspundere limitata este o expresie a principiului


libertatii de asociere.

Excluderea din societatea cu raspundere limitata a unui asociat este posibila la cererea
adunarii generale, a administratorului sau a unor asociati, prin hotarare judecatoreasca.

4.7. Modificarea societatii cu raspundere limitata

Modificarea societatii cu raspundere limitata este supusa regulilor generale


aplicabile modificarii tuturor societatilor comerciale reglementate in Titlul IV al Legii nr.
10
31/1990, intitulat “Modificarea actului constitutiv” (art. 204-221), si poate fi in sensul
modificarii din SRL cu multipli asociati in SRL cu asociat unic, ca urmare a retragerii,
excluderii ori decesului asociatilor, sau, viceversa.

4.8. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspundere limitata

Cauzele de dizolvare a societatii cu raspundere limitata sunt cele prevazute de art.


227 si art. 237 din Legea nr. 31/1990 care sunt cauze generale si deci aplicabile si
societatii cu raspundere limitata. Pe langa cauzele generale de dizolvare a societatii,
aceasta se dizolva si in cazul diminuarii activului net al societatii si in cel al reducerii
numarului asociatilor la unul singur.

Astfel, societatea cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul,


incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi, când,
datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur;
- Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
- Dizolvarea are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a
societăţii sau în alte cazuri prevăzute de lege.

5. Bibliografie

1. Nemeş, Vasile, Drept comercial. Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 49-63;


2. Schiau, Ioan, Curs de drept comercial, Ed. Rosetti, 2004, p. 76-85;
3. Rusu, Vladsilau, Focsa, Ghenadie, Curs de drept commercial, Chisinau, 2006, p.
174 - 188.
4. Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 – Republicata privind societatile comerciale.
5. Vonica Romul Petru. Dreptul societatilor comerciale – Bucuresti: Lumina Lex:
2000.

11
6. Florescu P., Mrejeru Th., Balasa G., Drept societar. – Bucuresti: Lumian Lex,
2003.

12

S-ar putea să vă placă și