Sunteți pe pagina 1din 5

STUDIUL 3

2013
20 aprilie
Altarul familiei
Studiul 3

Obiective În ce fel are vreun impact asupra prie-


tenilor și vecinilor noștri modul în care ne închi-
Lecţia aceasta își propune să arate cât de năm? (Ei știu că ne punem deoparte un timp
important este altarul pentru fiecare membru al pentru ce considerăm că este important. Ar
familiei și să-i ajute pe tineri să înţeleagă astfel trebui să vadă că, făcând acest lucru, devenim
cum pot fi întăriţi să devină o influenţă pozitivă mai buni.)
pentru alţii.
 Isus a spus o pildă despre cum se închi-
Întrebări pentru discuţii nau doi oameni. Citește povestirea din Luca
18,10-14. Ce exemplu din această povestire ai
 Verbul „a se închina” înseamnă „a se dori să urmezi?
pleca, a manifesta respectul și cinstea care I se
cuvin Dumnezeului Creator”. „Veniţi să ne închi- Dacă niciunul dintre părinţii tăi nu chea-
năm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul mă familia la altar, ce responsabilitate îţi revine în
înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” (Psalmi ce privește studiul Bibliei și rugăciunea? (Tre-
95,6). Verbul „a se închina” mai înseamnă și „a buie să le faci singur și, treptat, cu ajutorul lui
arăta un respect mai mare faţă de altcineva sau Dumnezeu, încearcă să inviţi un alt membru al
altceva decât faţă de Dumnezeu”. „Dacă se familiei să ţi se alăture.)
închină cineva fiarei și icoanei ei...” (Apocalipsa
14,9.10). Dacă mama ta ar lipsi câteva zile de
acasă și nu ar fi nimeni care să îţi pregătească
 Adevărata închinare înseamnă „să te masa, ai flămânzi până când s-ar întoarce ea?
temi de Dumnezeu și să-I dai slavă” (vers. 7). Puţin probabil. Ești destul de mare ca să-ţi
Pentru a-I da slavă, trebuie mai întâi să asculţi pregătești simplu ceva de mâncare și să te
de Legea Sa. „Fără ascultare de poruncile Sale, hrănești. De asemenea, voi, adolescenţii, sunteţi
nicio închinare nu poate fi plăcută lui Dumne- destul de mari ca să vă hrăniţi spiritual. Nu
zeu.” (Tragedia veacurilor, ed. 2002, pag. 381) flămânziţi!
 Daţi câteva motive pentru care
Dumnezeu este demn de admiraţia și închinarea
Aplicaţie
noastră. (El este Creator, Mântuitor și Dătătorul Fiecare elev să propună o modalitate inte-
oricărui dar bun.) Care sunt lucrurile pe care ni resantă de a strânge familia la altar. Împărtășind
le dăruiește când ne luăm timp să ne gândim la ideile, fiecare va avea posibilitatea să încerce o
El și să ne rugăm? (pace, călăuzire, iertare) nouă propunere pentru altarul familial.

16
STUDIUL 3

Materialul pentru elevi __________________________

20 aprilie 2013 Altarul familiei


Textul-cheie: Alege unul dintre textele de la Privind la ei, Wesley a fost uimit. Cum puteau
secţiunea pentru miercuri a lecţiei. Notează-l oamenii aceștia să fie atât de liniștiţi când știau
aici și memorează-l săptămâna aceasta. că pot să moară în orice clipă?! Pe ce se baza
 _______________________________________ liniștea lor atât de nefirească? El, predicatorul
reformator, stătea faţă în faţă cu acești fraţi
________________________________________
moravi simpli, fără atâtea cunoștinţe teologice.
________________________________________ Se simţea rușinat că ei trăiau cu atâta seninătate
acele ceasuri groaznice.
COMUNICAREA La un moment dat, nu a mai putut răbda și a
intrat în legătură cu unul dintre fraţii moravi, pe
John Wesley, cel care urma să întemeieze nume Schpangenberg.
metodismul – o mișcare reformatoare a Bisericii – Ce e cu voi? Cine sunteţi? Vă daţi seama că
Anglicane –, se afla pe un vas în drum spre trăim poate ultimele ceasuri din viaţă? De ce nu
Georgia, unde voia să lucreze pentru câtva timp agonizaţi?
printre coloniștii de acolo. Și Schpangenberg l-a întrebat:
John Wesley înfiinţase în 1729 „Clubul Sfânt”, – Tu crezi în Isus Hristos? Îl cunoști tu pe
așa cum îi ziceau în derâdere colegii, un cerc de Hristos?
studenţi care se întâlneau des pentru a se ruga. – Cred că este Mântuitorul lumii…, a zis
Ajunseseră să se întâlnească în fiecare seară Wesley.
pentru rugăciune. De asemenea, aveau obiceiul – E foarte bine, dar nu asta te-am întrebat. Îl
ca, cel puţin o dată pe săptămână, să ţină post. cunoști tu pe Hristos ca Mântuitor personal? Stai
Făceau vizite la penitenciar, făceau binefaceri și de vorbă cu El în fiecare zi? Îl asculţi când îţi
doreau să trăiască o viaţă sfântă. vorbește sau ești prea preocupat să-I enumeri
Ei bine, pe când se afla pe vapor, s-a iscat dorinţele și necazurile tale? Comunicând cu El în
furtuna. Dar furtuna nu a durat o zi sau două, ci fiecare zi, oferindu-i locul de cinste în viaţa și în
mai multe, așa cum sunt furtunile pe Oceanul familia ta, încercările prin care treci nu te mai
Atlantic. Și, întrucât situaţia se agrava, iar dificul- afectează. Nu mai trăiești cu spaima că ţi se
tăţile se înmulţeau, John Wesley și-a înteţit ru- poate întâmpla ceva rău. Cât despre… valurile
găciunile. Se ruga cu nodul în gât, cu tâmplele și spumegânde și furioase ce par să ne înghită
venele zvâcnind, cuprins de panică și de groză- pentru noi nu sunt decât un zgomot de fond,
via nesiguranţei: „Oare rugăciunea mea de care, de altfel, ne face să cântăm mai cu putere.
salvare va fi primită? Îmi va răspunde Dumnezeu
sau nu?”
În timp ce se afla în acel chin al rugăciunii, 1. Duminică
Wesley observă cum douăzeci și șase de fraţi Iată ce cred
moravi, pietiști germani (aceștia reprezentau o
 Se pare că, atunci când i-a creat pe
altă mișcare de înviorare), se rugau și ei în timpul
Adam și pe Eva și a sădit pentru ei Grădina Eden,
acelei cumplite furtuni. Dar ei nu se rugau cu
pe care le-a dat-o în grijă, Domnul venea zilnic
groază, nici cu chin. Ei se rugau pașnic, în timp
să stea de vorbă cu ei. În care moment al zilei
ce valurile se prăvăleau cumplit pe punte.
venea de obicei la ei?
Singura lor luptă era cu vuietul asurzitor,
străduindu-se ca, în ciuda lui, cântările lor de (Geneza 3,8) ______________________________
mulţumire și de laudă să se facă auzite… ________________________________________

17
STUDIUL 3

 În Biblie găsim menţiunea că Adam și „Pubertatea și adolescenţa sunt


Eva s-au întâlnit cu Dumnezeu după ce păcătui- perioadele potrivite pentru luarea în serios a
seră și desigur că nu erau foarte bucuroși să vieţii spirituale individuale. Idealismul, specific
stea înaintea Lui. Dar avem motive să credem că acestor perioade de dezvoltare, favorizează
se mai întâlniseră și înainte – atunci fiecare descoperirea personală a frumuseţii rugăciunii
întâlnire fusese o ocazie de bucurie. După ce au și a celorlalte exerciţii spirituale. Dar adolescenţii
plecat din Eden, nu au mai putut sta de vorbă cu au nevoie de un exemplu de urmat.” – Richard
Dumnezeu faţă către faţă. În schimb, momentele Foster, scriitor
de închinare și de comunicare cu Dumnezeu „Avraam, ’prietenul lui Dumnezeu’, ne dă
aveau loc lângă un altar și o jertfă. un valoros exemplu. Viaţa lui a fost o viaţă de
 Enumeră câteva modalităţi prin care rugăciune. Oriunde își ridica el cortul, ridica
Dumnezeu a comunicat cu omul păcătos pe alături și un altar, strângându-i pe toţi cei din
parcursul istoriei acestui pământ. Dă exemple tabăra sa la jertfele de dimineaţă și seară. Când
din Biblie. își muta cortul, altarul rămânea acolo. În anii
________________________________________ următori, unii dintre canaaniţii nomazi au primit
________________________________________ învăţături de la Avraam; și, ori de câte ori unul
dintre aceștia ajungea la altarul acesta, știa cine
________________________________________
fusese acolo înaintea lui; când își așeza cortul, el
repara altarul și se închina acolo viului Dumne-
2. Luni zeu.” – Ellen G. White, autoare inspirată
Ce încearcă ei să spună? Notează propriul citat
Oameni diferiţi, opinii diferite. Unele dintre Ce spun eu...
citatele de mai jos sunt concepţiile unor ade- _______________________________________
văraţi cetăţeni ai Împărăţiei lui Dumnezeu; altele ________________________________________
nu sunt. Observi deosebirile? Cum se raportează
________________________________________
aceste afirmaţii la ceea ce spune Dumnezeu în
Cuvântul Său? După ce vei parcurge textele din
secţiunea Dumnezeu spune..., scrie o frază care 3. Marţi
să conţină convingerea ta. Fii pregătit să o citești
la Școala de Sabat. Ce importanţă are pentru mine
 „Taţi și mame, oricât de presante ar fi Dumnezeu l-a invitat pe Avraam să plece
treburile voastre, nu uitaţi să vă adunaţi familia în din Ur, oraș vestit al timpului său, într-o lungă
jurul altarului lui Dumnezeu. Cereţi paza îngerilor călătorie, spre o destinaţie necunoscută
sfinţi în căminul vostru. Amintiţi-vă că cei dragi ai (Geneza 12,1). În fiecare loc în care se oprea,
voștri sunt expuși ispitelor. Supărările zilnice îi Avraam ridica un altar în jurul căruia se strân-
așteaptă pe cărare și pe cei tineri, și pe cei geau familia și slujitorii, pentru a se închina lui
vârstnici. Cei care doresc să ducă vieţi răbdă- Dumnezeu. Cu siguranţă că ar fi putut vorbi cu
toare, pline de iubire și voioșie trebuie să se Dumnezeu și fără să construiască altare, dar el a
roage. Numai primind ajutor neîncetat de la ales să construiască altare și să aducă jertfe,
Dumnezeu putem câștiga biruinţa asupra eului.” pentru că era cel mai bun mod de a-I aduce
– Ellen G. White, autoare inspirată închinare lui Dumnezeu și de a-I sluji.
 „Familiile noastre trebuie să fie mici În același fel, părinţii au răspunderea de
bisericuţe, iar casele noastre mici temple unde a-i învăţa pe copiii lor despre Dumnezeu toată
să-I slujim lui Dumnezeu cu dragoste.” – Pierre ziua – când stau jos și când merg, când au alte
Dumoulin, profesor de teologie activităţi, dimineaţa, când se trezesc, și seara,
 „Nici școala și nici biserica nu pot înlocui înainte de a merge la culcare. Isaac, fiul lui
familia în educaţia copiilor.” – J. W. von Goethe, Avraam, a urmat exemplul tatălui său, pentru că,
poet german atunci când a ajuns la Beer-Șeba, a ridicat un

18
STUDIUL 3

altar. Și a mai fost cineva care i-a urmat exemplul Psalmi 96,9
– Lot. El venise cu Avraam din Ur și probabil că „Închinaţi-vă înaintea Domnului îmbrăcaţi cu
de multe ori îl ajutase pe unchiul său să ridice podoabe sfinte, tremuraţi înaintea Lui, toţi
altare, în timpul călătoriei. Dar, din cauza unei locuitorii pământului!”
neînţelegeri între păstorii turmelor, Lot s-a Proverbe 15,8
despărţit de unchiul său și s-a stabilit în Sodoma, „Jertfa celor răi este o scârbă înaintea
cetate plină de păcat și răutate. Sub influenţa Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi
locuitorilor cetăţii, copiii lui Lot nu au mai urmat este plăcută.”
exemplul bun pe care-l urmase tatăl lor. Care a Proverbe 21,27
fost reacţia copiilor lui Lot când el le-a spus „Jertfa celor răi este o scârbă înaintea
despre avertizarea dată de înger și i-a rugat să Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu
plece împreună cu el din cetatea care avea să gânduri nelegiuite.”
fie nimicită? (Geneza 19,12-14) ___________ Matei 9,13
 Lot a luat o hotărâre greșită atunci când „Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ’Milă
s-a stabilit în Sodoma, unde familia sa era voiesc, iar nu jertfă!’ Căci n-am venit să chem la
expusă atâtor influenţe rele. Este adevărat că, pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.”
ajungând maturi, copiii lui Lot erau răspunzători Romani 12,1
de faptele lor, dar Lot a suferit mult pentru că i-a „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui
pierdut în focul distrugător. Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o
jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta
va fi din partea voastră o slujbă
4. Miercuri duhovnicească.”
Dumnezeu spune... 1 Tesaloniceni 5,17.18
„Rugaţi-vă neîncetat. Mulţumiţi lui Dumnezeu
 Geneza 31,54 pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui
„Iacov a adus o jertfă pe munte și a poftit pe Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.”
fraţii lui să mănânce; ei au mâncat și au rămas
toată noaptea pe munte.” 5. Joi
 Iosua 24,15
„Și dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului,
Ce îmi spune acest lucru
alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi... Cât despre mine, Familia lui Isus locuia într-un orășel de
eu și casa mea vom sluji Domnului.” munte, în condiţii diferite de cele pe care le avem
 Deuteronom 6,6.7 noi astăzi. Isus Și-a petrecut mai mult timp în
„Și poruncile acestea, pe care ţi le dau astăzi, atelierul de dulgherie decât la școală. Deși
să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea condiţiile în care a trăit sunt cu mult diferite de
copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, cele în care trăim noi, El a lăsat un frumos
când vei pleca în călătorie, când te vei culca și exemplu pentru copii și tineri. Gândește-te puţin
când te vei scula.” care a fost relaţia Sa cu Dumnezeu și încearcă
 Psalmi 50,14 să găsești câteva mijloace care ar putea con-
„Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri și tribui la îmbunătăţirea relaţiei tale și a familiei tale
împlinește-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt.” cu Dumnezeu. Iată mai jos un citat din Hristos,
 Psalmi 50,23 Lumina lumii, ed. 2002, pag. 73, despre „ora de
„Cine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela Mă rugăciune” a lui Isus. Citește-l cu atenţie, apoi
proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, răspunde la întrebări.
aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.” „Clipele Lui de fericire erau atunci când
 Psalmi 95,2.6 Se găsea singur împreună cu Dumnezeu și cu
„Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem natura. De câte ori avea ocazie, Se retrăgea din
să răsune cântece în cinstea Lui! Veniţi să ne mijlocul muncii Sale pentru a merge în câmpii să
închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genun- mediteze, în văile înverzite, pentru a fi în strânsă
chiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!” legătură cu Dumnezeu pe colinele munţilor sau

19
STUDIUL 3

printre copacii pădurii. De multe ori, zorile vine ei rândul nu are niciun chef – i se pare că
dimineţii Îl găseau în vreun loc retras, meditând, este plictisitor. Ce i-ai putea sugera?
cercetând Scripturile sau rugându-Se. Din ________________________________________
aceste răstimpuri de liniște pornea apoi spre
________________________________________
casă, unde Își relua lucrările și dădea pildă de
muncă plină de răbdare.” Mariana nu are decât mamă. Pentru că
– Când Se ruga Isus? muncește foarte mult, mama nu reușește
– Cât de des? totdeauna să facă altarul familial, dar o
– Unde? îndeamnă să studieze. Pentru că mama nu-și
– Ce făcea în momentele acelea? găsește timp pentru acest lucru, Marianei i se
________________________________________ pare că nu este foarte important. Ce ai sfătui-o
tu?
– Ce însemna rugăciunea pentru El?
________________________________________
– Care era urmarea?
________________________________________
Repetă întrebările și dă răspuns la fiecare.
Caută niște soluţii practice, pentru a te asemăna Petruţ este foarte prins într-un joc pe
cât mai mult cu Domnul Isus în privinţa aceasta. calculator cu vecinul său, cu care este și coleg.
Tata îl strigă, spunându-i că este timpul pentru
altar. Ce l-ai sfătui pe Petruţ să facă?
6. Vineri ________________________________________
Părerea ta ________________________________________
 Citește Ioan 4,22.23. Cum înţelegi
 Tatăl Clarei obișnuiește să-și strângă
versetele acestea? Discutaţi-le în grupă.
familia la altar, după masa de seară. Fiecare
trebuie să citească pe rând câteva versete din ________________________________________
Biblie. Clarei i se pare că nu înţelege, iar când îi ________________________________________

20