Sunteți pe pagina 1din 10

SUPORT CURS

DREPT PROCESUAL PENAL

NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL


PROCESUAL PENAL

SECŢIUNEA I
Procesul şi dreptul procesual penal
1. Justiţia penală, activitatea judiciară şi actul
jurisdicţional
2. Procesul penal. Noţiune, trăsături caracteristice
3. Sistemul procesual penal
4. Dreptul procesual penal şi esenţa acestuia
5. Legătura dreptului procesual penal cu alte ramuri
de drept
SECŢIUNEA II
Norme, fapte, raporturi şi garanţii procesuale

1. Norme juridice procesuale


2. Faptele juridice procesuale penale
3. Raporturile juridice procesuale penale
4. Garanţiile procesuale penale

SECŢIUNEA III
Ştiinţa dreptului procesual penal
1. Obiectul şi metodele dreptului procesual penal
2. Sarcinile ştiinţei dreptului procesual penal
3. Legătura ştiinţei dreptului procesual penal cu alte
ştiinţe

SECŢIUNEA IV
1. Izvoarele dreptului procesual penal
2. Interpretarea dreptului procesual penal
3. Aplicarea legii procesual penale în spaţiu
4. Aplicarea legii procesual penale în timp

2
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE (REGULI DE BAZĂ)
ALE PROCESULUI PENAL

SECŢIUNEA I
Aspecte introductive privind principiile procesului penal
1. Noţiunea de principiu fundamental al procesului
penal
2. Sistemul principiilor procesului penal

SECŢIUNEA II
Conţinutul principiilor procesului penal
1. Principiul legalităţii
2. Principiul oficialităţii
3. Principiul aflării adevărului
4. Principiul folosirii limbii materne prin interpret
5. Principiul rolului activ al organelor judiciare
6. Egalitatea persoanelor în procesul penal
7. Principiul garantării libertăţii persoanei
8. Principiul respectării demnităţii umane
9. Principiul prezumţiei de nevinovăţie
10. Principiul garantării dreptului la apărare
11. Principiul respectării vieţii intime, familiale şi
private în procesul penal

3
PARTICIPANŢII LA PROCESUL PENAL

SECŢIUNEA I
Consideraţii cu caracter introductiv
1. Noţiunea de subiect procesual şi subiecţi activi şi
pasivi în procesul penal
2. Succesori, reprezentanţi şi substituţi procesuali

SECŢIUNEA II
Organele judiciare
1. Instanţa de judecată
2. Procurorul – Ministerul Public
3. Organele de cercetare

SECŢIUNEA III
Părţile în procesul penal
1. Poziţia procesuală a părţilor
2. Inculpatul
3. Partea vătămată
4. Partea civilă
5. Partea responsabilă civilmente

SECŢIUNEA IV
Apărătorul

4
ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ
ÎN PROCESUL PENAL

SECŢIUNEA I
Acţiunea în justiţie

SECŢIUNEA II
Acţiunea penală
1. Definiţia, obiectul şi subiecţii acţiunii penale
2. Trăsăturile caracteristice ale acţiunii penale
3. Momentele desfăşurării acţiunii penale
4. Cazurile generale în care punerea în mişcare sau
exercitarea acţiunii penale este împiedicată
(art.10 C.p.p.)

SECŢIUNEA III
Acţiunea civilă
1. Consideraţii preliminare
2. Caracterizarea acţiunii civile ca instituţie de drept
procesual penal
3. Exercitarea din oficiu a acţiunii civile
4. Alte aspecte legate de exercitarea acţiunii civile în
procesul penal

SECŢIUNEA IV
Raportul dintre acţiunea penal şi acţiunea civilă

5
COMPETENŢA ÎN MATERIE PENALĂ

SECŢIUNEA I
Competenţa şi felurile ei
1. Categoria juridică de competenţă
2. Forme fundamentale ale competenţei
3. Alte forme şi categorii de competenţă

SECŢIUNEA II
Competenţa organelor judiciare
1. Competenţa funcţională, materială şi personală a
instanţelor judecătoreşti
2. Competenţa teritorială a organelor judiciare
3. Lipsa de competenţă a organelor judiciare

SECŢIUNEA III
Prorogarea de competenţă
1. Noţiunea de prorogare
2. Competenţa în caz de conexitate
3. Competenţa în caz de indivizibilitate
4. Alte situaţii de prorogare a competenţei

SECŢIUNEA IV
Remediile procesuale
1. Declinarea de competenţă şi conflictele de
competenţă
2. Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea
3. Strămutarea cauzelor penale

6
TEORIA GENERALĂ A PROBELOR ŞI A
MIJLOACELOR DE PROBĂ

SECŢIUNEA I
Probele
1. Definiţia probelor în procesul penal
2. Scurt istoric al eviluţiei concepţiilor generale privind
probele
3. Dispoziţii generale privind probele
4. Clasificarea probelor

SECŢIUNEA II
Probatoriul în procesul penal
1. Noţiuni introductive
2. Obiectul probaţiunii
3. Sarcina probaţiunii
4. Prezumţia de nevinovăţie
5. Administrarea probelor

SECŢIUNEA III
Mijloacele de probă şi procedee probatorii
1. Noţiuni preliminare
2. Declaraţiile învinuitului sau inculpatului
3. Declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale
părţii civilmente responsabile
4. Declaraţiile martorilor

7
5. Alte procedee de ascultare a unor persoane
6. Înscrisurile ca mijloc de probă
7. Mijloace materiale de probă
8. Ridicarea de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea
percheziţiilor
9. Constatarea tehnico-ştiinţifică şi constatarea
medico-legală
10. Expertizele
11. Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea

MĂSURILE PROCESUALE

SECŢIUNEA I
Măsuri preventive
1. Noţiunea de măsură procesuală şi felurile acesteia
2. Natura juridică a măsurilor preventive şi
fundamentarea concepţiilor referitoare la acestea
3. Dispoziţii generale privind măsurile preventive
4. Reţinerea
5. Obligarea de a nu părăsi localitatea
6. Arestarea învinuitului
7. Arestarea inculpatului
8. Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea
provizorie pe cauţiune

8
SECŢIUNEA II
Alte măsuri
1. Luarea măsurilor de ocrotire şi siguranţă
2. Măsuri asiguratorii privind reparaţiile civile
3. Măsuri asiguratorii privind executarea amenzii sau
a confiscării averii
4. Restituirea lucrurilor
5. Restabilirea situaţiei anterioare

ACTE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE

SECŢIUNEA I
Noţiuni introductive
1. Chestiuni preliminare şi gerealităţi
2. Clasificarea actelor procesuale şi procedurile
comune

SECŢIUNEA II
Acte procedurale
1. Cererea
2. Citaţia
3. Mandatul de aducere şi comunicarea actelor
procedurale
4. Efectuarea actelor procedurale prin comisie
ogatorie sau delegare
5. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea
erorilor materiale şi înlăturarea omisiunilor vădite

9
SECŢIUNEA III
Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale
1. Chestiuni preliminare
2. Termenele
3. Teoria generală a sancţiunilor procedurale penale
4. Reglementarea procesuală a nulităţilor
5. Cheltuieli judiciare
6. Amenda judiciară

10