Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU” BAIA MARE

OPŢIONAL

,, Prietenii sanatatii ”

Grupa COMBINATA
(niv. I + II)

Ed. Gurau Renata

ANUL SCOLAR 2017-2018


ARGUMENT

Dreptul la sănătate, la dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă constituie unul


dintre drepturile fundamentale înscrise în Convenţia cu privire la Drepturile Copilului,
adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la data de 29 noiembrie
1989.
În contextul schimbărilor majore şi accelerate ale lumii contemporane, asigurarea
unei stări de sănătate a tinerilor şi copiilor reprezintă una dintre direcţiile prioritare ale
strategiei educaţionale a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
Astăzi, la începutul mileniului trei, când viaţa individului a devenit mai
complicată, când ştiinţa şi întreaga societate au evoluat, educaţia pentru sănătate se
impune ca o necesitate şi devine o condiţie esenţială a educaţiei unei naţiuni civilizate.
Educaţia constituie un sistem complex şi unitar, care prezintă mai multe
dimensiuni, corespunzătoare principalelor laturi ale personalităţii umane: educaţia
intelectuală, educaţia estetică, educaţia civică, educaţia pentru sănătate, educaţia fizică,
etc. Aceste dimensiuni se află în raporturi de interdependenţă şi complementaritate, ce-i
conferă educaţiei în cadrul grădiniţei un caracter sistemic, deschis, dinamic. Din acest
punct de vedere, educaţia pentru sănătate în grădiniţă devine o componentă esenţială a
educaţiei.
Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în
majoritatea ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii
dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.
Astfel opţionalul ,,Prietenii sanatatii”, prin abordare şi strategia de derulare, este astfel
proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în
realitatea şi nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu
prioritate perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca
preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă sănătos.
Abordarea domeniilor din cadrul opţionalului de educaţie pentru sănătate
(noţiuni de anatomie şi fiziologie, noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea
mediului, sănătatea alimentaţiei, sănătatea mintală, prevenirea consumului de substanţe
toxice, accidentelor, abuzurilor, violenţei, etc.) se realizează sistemic şi respectă
principii şi metodologia specifică, novatoare.
Tratarea din punct de vedere sistemic a opţionalului, care este centrat pe copil,
facilitează posibilitatea cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii
copiilor, identificându-se în acelaşi timp noi modalităţi de eficientizare a scopului
propus prin acest opţional.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR OPŢIONALE

Categoria de activităţi: Educaţie pentru societate


Tema opţionalului: ,,Prietenii sanatatii”
Durata: 1an şcolar
Coordonator: ed. Gurau Renata

Obiective cadru:
 Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii.
 Cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale vitale, precum şi a unor
norme de comportament pentru asigurarea echilibrului dintre sănătatea
individuală şi cea colectivă.
 Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării
armonioase a organismului.
 Formarea şi consolidarea deprinderilor de igienă a muncii, de odihnă şi
recreere.
 Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii
fizice în vederea menţinerii sănătăţii.
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greşite şi încurajarea celor corecte.

Obiective de referinţă:
 Să cunoască schema corporală umană.
 Să identifice reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale.
 Să cunoască necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele, camera.
 Să precizeze implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi consecinţele
nerespectării acestora.
 Să deosebească prin comportament atitudini favorabile ocrotirii mediului şi
sănătăţii propriului organism.
 Să conştientizeze noţiunile de sănătate, igienă, boală.
 Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unei stări de boală.
 Să respecte reguli de igienă dentară.
 Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le de cele
dăunătoare.
 Să sesizeze că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite jocul şi
odihna.
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului.
 Să conştientizeze că organismul este sănătos şi rezistent la boli dacă îl călim,
reţinând semnificaţia proverbului ,,Minte sănătoasă în corp sănătos”.
 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama de
alimente.
 Să cunoască normele igienico-sanitare respectându-le în orice împrejurare.
 Să realizeze conexiunea cauză – efect vizând factorii naturali (apă, aer, soare) şi
ambientali asupra sănătăţii individului şi a grupului.
 Să-şi dezvolte deprinderi igienico – sanitare corecte.

Finalităţi şi standarde de performanţă:


Activităţile de învăţare vor fi orientate spre a dezvolta copiilor următoarele
performanţe:
 Să aibă formate deprinderi de securitate personală.
 Să adopte comportamente adecvate pentru păstrarea sănătăţii.
 Să formuleze reguli igienice în legătură cu propriul corp, hrană, haine etc.
 Să aducă argumente pentru necesitatea păstrării curăţeniei şi respectării igienei.
 Să pună în practică cunoştinţele şi regulile însuşite referitoare la sănătatea şi
securitatea personală prin exersarea de deprinderi.

Modalităţi de evaluare:
 Probe orale.
 Probe practice.
 Autoevaluare.
 Miniproiecte.
 Probe scrise (fişe de muncă independentă).

Bibliografie:
Marcela, Peneş ,,Igiena personală”, ed. Ana, Bucureşti, 2004
Codul bunelor maniere ,,Cei şapte ani de acasă”, ed. Coresi, Bucureşti
Revista ,,Învăţământul preşcolar” nr.1-2, 2006
Siminica Şova ,,Activităţi opţionale în grădiniţă” ed. ASS
PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

Semestrul I
Nr. Tema propusă
crt. Data Mijloc de realizare Obiective prioritare
S1 ,, Acesta sunt eu!” *să-şi descrie propriul corp, enumerând funcţiile
1. -observare vitale ale organismului uman;
S2 „Jocul degetelor” *să denumească fiecare deget cu ajutorul jocului
2. -joc muzical muzical;
S3 ,,La farmacie” *să cunoască locuri construite şi amenajate
3. -vizită la farmacie special pentru menţinerea şi îngrijirea sănătăţii;
S4 ,,Cine este medicul de familie *să dovedească o atitudine responsabilă faţă de
4. şi unde îl pot găsi?” sănătatea sa şi a celor din jur;
-întâlnire cu medicul de
familie
S5 ,, Ce ne spune oglinda?” *să identifice propria stare de sănătate privindu-
5. -joc-exerciţiu se în oglindă;
S6 ,,Salata de fructe” *să spele fructele înainte de a le folosi la
6. -activitate practică prepararea salatei;
S7 ,,Salata de legume” *să prepare salata de legume respectând regulile
7. -activitate practică de igienă;
S8 ,,Ceaiul – un medicament *să cunoască efectele benefice ale unor plante
8. natural” medicinale asupra organismului;
-activitate practică
S9 ,,Ce este o vitamină?” *să cunoască influenţa hranei asupra stării de
9. -lectura educatoarei sănătate;
*să ştie de ce este bine să mănânce căt mai variat
S10 ,,Dinţi frumoşi, dinţi sănătoşi *să ştie cum se previn cariile dentare, iar atunci
10. -lectură după imagini când apar, este obligatoriu să se prezinte la
stomatolog;
S11 ,,Ştiu să-mi perii corect *să dovedească existenţa deprinderii de a-şi peria
11. dinţii?” dinţii, respectând igiene periuţei şi tehnica de
-evaluare prin exerciţiu periat;
S12 ,,Cum ne îmbrăcăm iarna? *să conştientizeze necesitatea folosirii hainelor
12. -convorbire groase pe perioada iernii;
S13 ,,Mamă, mă doare capul!” *să cunoască simptome ale unor stări de boală;
13. -dicuţii libere
S14 ,,Unde nu intră soarele pe *să identifice factorii de mediu care ajută la
14. fereastră, intră doctorul pe călirea organismului şi menţinerea sănătăţii;
uşă!”
-lectură după imagini
S15 ,,Ce şi cum e bine pentru *să înţeleagă că organismul poate fi mai rezistent
15. corp?” la boli dacă îl călim;
-joc didactic
S16 ,,Dacă vesel se trăieşte...!” *să cunoască necesitatea momentelor de
16. -joc muzical destindere şi să le trăiască afectiv corespunzător;
S17 ,,Prietenii sănătăţii” *să enumere factorii care influenţează sănătatea
17. -evaluare organismului;

Semestrul al II – lea
Nr. Tema propusă
crt. Data Mijloc de realizare Obiective prioritare
S1 ,,Arată-mi ce şi cum pot *să folosească din proprie iniţiativă,
1. folosi..” corect,obiecte personale;
-joc didactic – mimă
S2 ,,Cinci minute despre igienă!” *să cunoască principalele re guli de igienă
2. -convorbire personală;
S3 ,,Eşti curat pentru tine, pentru *să înţeleagă necesitatea de a fi tot timpul curaţi;
3. alţii”
-dezbatere de caz
S4 ,,Perieţi hăinuţele de praf”. *să-şi păstreze curate corpul, hainele,
4. -exersare, activitate practică încălţămintea;
S5 ,,Vreau să arăt bine!” *să-şi controleze ţinuta vestimentară;
5. -lectura educatoarei -
,,Supărarea Danielei,de V.
Gafiţa
S6 ,,Cum ne spălăm?” *să se spele corect cu apă şi cu săpun;
6. -activitate practică
S7 ,,Microbii – duşmanii noştri” *să cunoască consecinţele nerespectării unor
7. -povestire creată după desene reguli de igienă personală
S8 ,,Duşmanii sănătăţii” *să ştie că alcoolul şi fumatul sunt dăunătoare
8. -lectura educatoarei - ,,Vizită, sănătăţii;
de I.L.Caragiale
S9 ,,Salata de legume” *să dovedească deprinderea de a spăla legumele
9. -activitate practică înainte de a le consuma;
S10 ,,Hrana noastră cea de toate *să cunoască şi să diferenţieze alimentele de
10. zilele” bază;
-observări
S11 ,,Masa la cămin”, de D. Botez *să ştie de ce e bine să mănânce cât mai variat;
11. -memorizare
S12 ,,Cum mâncăm?” *să cunoască faptul că alimentele se consumă
12. -lectură după imagini într-o anumită ordine;
S13 ,,Minte sănătoasă în corp *să cunoască şi să poată explica proverbe despre
13. sănătos” sănătate;
-concurs de proverbe şi
ghicitori pe tema sănătăţii
S14 ,,Sună ceasul la ora 8, 12,... ce *să respecte programul zilnic pentru a se
14. facem?” dezvolta armonios şi a fi sănătos;
-joc distractiv
S15 ,,Învăţăm ne distrăm” *să cunoască faptul că după o activitate intensă
15. -joc didactic sunt binevenite jocurile şi odihna;
S16 ,,Clubul copiilor” *să deosebească comportamentul prin care se
16. -convorbire – evaluare ocroteşte mediul şi sănătatea;
S17 ,,Sunt curat şi sănătos, viaţa *să poată răspunde la întrebări şi să execute
17. ştiu să o păstrez!” practic acţiunile învăţate.
-convorbire – evaluare

S-ar putea să vă placă și