Sunteți pe pagina 1din 2

Începutul postului Sfintelor Paști (Postul Mare)

Băieș Alex-Cătălin

Începând de astăzi, creștinii ortodocși întră în Postul Sfintelor Paști. În acest an, Postul Mare
începe în data de 27 februarie și se sfârșește în data de 16 aprilie, după Sfânta Liturghie din
ziua de Paști.
Ca definiție generală, postul reprezintă abținerea de la alimente și băuturi de origine animală.
Totuși, postul are o parte nevăzută, mult mai importantă decât partea văzută – abținerea de
la o viață imorală, de fapte rele, pofte și patimi. O întrebare logică care ar decurge din această
afirmație ar fi: de ce este necesară și abținerea de la mâncare, dacă ne înfrânăm poftele rele
? Vom încerca să răspundem la această întrebare treptat, prin alte întrebări care ne vor ajuta
să înțelegem mai bine postul:

1. Când apare postul ? (Originea postului)


Prima poruncă a postului a fost dată de către Dumnezeu primilor oameni, în Eden: Din toți
pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în
ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit ! (Facere 2, 16-17). Sfântul Grigorie Teologul
afirmă referindu-se la acest verset că pomul reprezintă rațiunile dumnezeiești iar fructul este
contemplația. Cu alte cuvinte, Adam a fost pus stăpân peste întreaga creație, și se desfăta din
Dumnezeu. Lui Adam nu-i era îngăduit încă, să cugete asupra rațiunilor ființei necreate,
întrucât el se afla într-un urcuș duhovnicesc, urcuș care dacă era respectat (păzind porunca
postului) acesta ajungea la demnitatea pentru care a fost creat și chemat – să fie asemenea
lui Dumnezeu. Adam nu păzește porunca, și mănâncă din pom, astfel i se deschid ochii și se
depărtează de Dumnezeu – asta produce defapt moartea din verset, adică alterarea legăturii
cu Creatorul și dobândirea trupului material.

2. De ce trebuie să postim ?
Există numeroase cazuri în care anumite persoane au postit, pentru a ajunge la un anume
scop. Astfel, Moise postește înainte de a primi tabele legii (Ieșire 34, 24), profetul Ilie postește
când înaintează spre muntele Horeb (III Regi 19, 8-12) , profetul Daniel postește aspru (Daniel
10, 2-3) , chiar și Mântuitorul Hristos postește 40 de zile și 40 de nopți (Matei 4, 2). Avem
așadar exemplul suprem al Mântuitorului, care a postit – El fiind modelul suprem în viața
oricărui creștin.
Postul restabilește și alimentația originară, dată de către Dumnezeu primilor oameni: Iată, vă
dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu
sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră (Facere 1, 29) în următorul verset aflăm că și
animalele sălbatice urmau aceeași regulă. Deducem din aceste versete că exista o comuniune

Pagină 1 din 2
deplină în rai, iar faptul că acum se mănâncă alimente de origine animală, reprezintă
neascultare față de porunca divină.
Argumentul duhovnicesc pentru post este că acesta înfrânează poftele și pornirile trupului.
Astfel, mintea rămâne concentrată în practicarea rugăciunii și la spiritualizarea ființei umane,
creând o ordine în viața noastră: întâi grija de suflet, apoi grija de trup.

3. Cum trebuie să postim ?


Răspunsul la această întrebare este dat de Mântuitorul Hristos: Când postiți, nu fiți triști ca
fățarnicii, că ei își smolesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. […] Tu însă, când
postești, unge capul tău și fața ta o spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui
tău, Care este în ascuns, și Tatăl tău, Care vede în ascuns, își va răsplăti ție. (Matei 6, 16-18)
Biserica, pentru a marca unitatea în fapt a credincioșilor, a hotărât perioade anume de post,
pentru a marca anumite evenimente deosebit de importante în iconomia mântuirii, în cazul
de față, Postul Sfintelor Paști. Așadar, timp de 40 de zile, și noi vom încerca, în chip smerit, să
ne abținem de la alimente de origine animală, să ne abținem de la fapte de răutate. Perioada
postului este o perioadă în care exersăm rugăciunea mai multă, exersăm iubirea față de
semeni – toate făcute în taină, după porunca lui Hristos.
De la post sunt scutiți oamenii în vârstă, copiii și persoanele bolnave, care din cauza bolii au
trupul slăbit și au nevoie de o alimentație mai solidă. Aceste persoane sunt chemate și ele să
postească în mod spiritual dacă nu pot material.
Perioada postului, este în mod special o perioada în care ne apropiem de Biserică. Creştinii se
pregătesc sufleteşte şi trupeşte pentru Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtășanie. Harului
Duhului Sfânt poate conduce, numai prin Biserică, prin Sfintele Taine, prin preot, la
disciplinarea biologicului, la schimbarea traiectoriei tentaţiei, la canalizarea energiei
înmagazinate în fiinţa noastră pentru atingerea scopurilor postului. Cea mai bună sinteză a
învăţăturilor despre post o găsim la Sfântul Vasile cel Mare care zice: Dacă lumea ar posti, nu
s-ar mai face arme, n-ar mai fi războaie, tribunale şi închisori. Postul i-ar ajuta pe toţi să se
înfrâneze, nu numai de la mâncare, ci să izgonească iubirea de arginţi, lăcomia şi orice vicleşug.
Postul ne face asemenea cu îngerii.

Pagină 2 din 2