Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

Data: 22.03.2018
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Potlogi
Profesor:Catinca Oana Livia
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VI –a
Unitatea de învăţare: unitatea 5
Subiectul: Adjectivul. Actualizare
Tipul lecţiei: Sistematizare şi recapitulare
Timp alocat: 50'

Competenţe generale:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse

Comptenţe specifice Conţinuturi


2.3 utilizarea categoriilor gramaticale -folosirea corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale
învăţate, în diverse tipuri de propoziţii specifice părţilor de vorbire învăţate, adjectivul

3.4 sesizarea organizării morfologice şi -categorii morfologice specifice părţilor de vorbire: adjectivul
sintactice a textelor citite (nonliterare şi (forme flexionare);
literare)

Obiective operaționale:
O1: sa recunoasca adjectivele în enunțuri date (corelare cu c.s. 2.3,3.4);
O2: sa utilizeze corect categoriile gramaticale specifice adjectivului. (corelare cu c.s. 2.3,
3.4)
O3: sa analizeze adjectivelor în raport cu substantvul determinat (corelare cu c.s. 2.3).

Activităţi de învăţare:
A1: exerciții de recunoaștere a adjectivelor;
A2: exerciţii de utilizarea corectă a categoriilor gramaticale specifice adjectivului;
Exercitii de clasificare dupa forma.
A3: exerciţii de stabilirea a funcțiilor sintactice ale adjectivelor

STRATEGIA DIDACTICĂ
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia,jocul didatic, învăţarea prin
descoperire, exerciţiul, Expunerea,
Forme de organizare a activităţii: individual, frontal, pe grupe
Metode şi tehnici de evaluare: test formativ, interevaluarea, eseul de cinci minute, tema
pentru acasă.

Resurse:
 umane: 21 de elevi ai clasei a VI-a
 materiale: planşe, fişe de lucru, fişa de evaluare,
 de timp: 50 de minute

1
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă
BIBLIOGRAFIE
1. ILIE, Emanuela, 2008, Didactica literaturii române. Fundamente teoretico-aplicative,
ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Iaşi: Polirom.
2. NICOLA, Ioan, 1994, Pedagogie, ediţia a II-a, Bucureşti: EDP R.A.
3. PAMFIL, Alina, 2008, Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice
deschise, ediţia a V-a, Colecţia Metodica activă, Piteşti: Ed. Paralela 45.
4. PĂUN Emil, POTOLEA Dan (coord.),2002, Pedagogie, Iasi: Polirom.
5. Alecu Anda Ligia, Mihăescu Mariana, Marin Sorin Gabriel, Diferențiere curriculară
aplicată elevilor cu CES - program de formare, CCD Dâmbovița, 2018
6. MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII, CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU
CURRICULUM, 2002, Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de limba şi
literatura română, învăţământ primar şi gimnazial, Bucureşti: ARAMIS PRINT.

2
3
Secvențele Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii didactice
Instruirii
didactice Metode/ Mijloace de Form
procedee învăţământ organ
1. Moment * Salutul;
organizatoric * Notarea absenţelor în catalog; *Se pregătesc pentru Conversaţia Fron
* Asigurarea unui climat adecvat începerea orei de limba euristică
1’ desfăşurării lecţiei. şi literatura română.
2. Verificarea, *Verifică modul de efectuare a temei * Citesc rezolvarea temei Activit
reactualizare, pentru acasă, solicitând elevilor să pentru acasă. frontal
sistematizarea, citească rezolvarea temei.
şi Realizarea unei compuneri
esenţializarea descriptive
cunoştinţelor
5`
3. Captarea *Se realizează pe baza unei ghicitori * Se concentrează şi Conversaţia Planşă Fron
atenţiei şi (anexa 1), iar prin această sarcină rezolvă ghicitoarea euristică
asigurarea sunt conduşi spre lecţia de zi. Explicaţia
climatului
afectiv
2’
* Anunţă elevii că în această lecţie * Ascultă tema şi Expunerea Tablă Fron
4. Anunţarea
vor consolida cunoştinţele despre obiectivele anunţate de Planşă cu
temei şi a
adjectiv. profesor. competențel
competenţelor
* Prezintă obiectivele operaţionale e derivate
derivate
într-o formă accesibilă elevilor.
* Notează la tablă data şi titlul
1’
lecţiei: Adjectivul.
5.Dirijarea *Comunică elevilor că pentru a *Rezolvă Fișa indicată şi Conversaţia
procesului de actualiza adjectivul vor fi împarțiți in vor completa schema Fron
consolidare a șase grupe .Fiecare grupa va rezolva lecţiei. Explicaţia
cunoştinţelor/ o fișă (Anexa 2)
de dezvoltare a A1. Solicită elevilor identificarea *Elevii identifică
competenţelor adjectivelor. adjectivele din fișă Exerciţii de Fişele de
15` Elevul identifica identificare lucru ale
adjectivul din fisa de elevilor
lucru: aurita
A2 Pe baza fișelor distribuite Exerciţii de
urmărește utilzarea corectă de către grupare Tabla
elevi a categoriilor gramaticale
specifice adjectivelor (clasificare, Conversaţia Caietele
flexiune, grade de comparație) Exerciţii de elevilor
.Fișa nr 1 are drept scop identificare
identificarea adjectivelor dintr-un
text și analizarea lor în raport cu *Elevii clasifică
substantivul determinat. adjectivele după formă Exerciţii de Activ
Fișa nr 2 urmăreşte clasificarea Elevul identifica si recunoaştere pe gr
adjectivelor după formă subliniaza adjectivele
Fișa nr 3 urmăreşte clasificarea compuse din fisa de Exerciţii de
adjectivelor după flexiune. lucru grupare
Fișa nr. 4 urmăreşte clasificarea *Elevii clasifică
adjectivelor după provenienţă (prin adjectivele după flexiune Exerciţii de
conversiune) *Elevii clasifică completare
Fișa nr 5 urmăreşte urmăreşte adjectivele după
stabilirea gradelor de comparaţie ale proveniență
adjectivelor . *Elevii stabilesc gradele
A3. Fișa nr 6 urmăreşte stabilirea de4 comparație
funcțiilor sintactice ale adjectivelor
După rezolvare, profesorul notează la *Elevii stabilesc funcțiile
tablă informațiile desprinse prin sintactice
Anexa 1

Sunt…, ce sunt oare?


cuvant ce are
Mărime și formă, gust și culoare
Sunt ghiocelul argintat
Pe câmpul împrimăvărat.
Laleaua roșie mai sunt
Și-ntinsul, verdele pământ
Sunt norul alb și trecător
Și soarele strălucitor.
Rotundul măr, gustos, din pom,
Cules de înțeleptul om.
Am strai ales, de sărbători,
Pe unde trec, eu semăn flori.
Chiar substantivul, frate – meu,
Mă cheamă să-l ajut mereu.
și nu lipsesc din adunare
Ca să împart la fiecare
O însușire, două, trei...
Sunt bun și harnic, dragii mei!
Isteț, dorit și inventiv,
Eu sunt frumosul ADJECTIV!
(Bucuria de a scrie compuneri, Marcela Peneș, Editura Aramis, 2005)

5
Anexa 2
Fişa nr. 1
1) Subliniază adjectivele din textele următoare, indică prin săgeată substantivele determinate şi
completează tabelul, precizând genul, numărul şi cazul acestora.
„O luntre aurită veghea pe undele limpezi ale lacului, lângă poartă, şi-n aerul curat al serii
tremurau din palat cântece mândre şi senine”.
M. Eminescu, Făt-Frumos-din-Lacrimă

Adjectivul Genul Numărul Cazul

2) Transcrie fragmentul de text dat mai jos, punând adjectivele în faţa substantivelor
determinate. Ce schimbări observi?
„Ori din care parte ar veni, drumeţul se bucură când o zăreşte din culmea dealului pleşuv, căci venind
despre locurile rele, ea îl vesteşte că a scăpat de primejdie”.
Ioan Slavici, Moara cu noroc

 Elevul cu dificultati de invatare va aborda doar prima parte a exercitiului, respectiv va


identifica adjectivele.
 Timp de lucru 15 minute

6
Anexa 2
Fişa nr. 2

1) Subliniază cu o linie adjectivele simple şi cu două, adjectivele compuse.


a) „Pe ţărâna ei plină de bolovani, de ascuţişuri capricioase, răsar turnuri de cărămidă roşie-
galbenă”.
N. Iorga, Locuri străine
b) Ţi-am adus două romane ştiinţifico-fantastice de succes.

2) Completează tabelul de mai jos, clasificând adjectivele din enunţurile date:

a) Supa aburindă îl atrăgea către bucătărie.


b) Nică şi-a umplut sânul cu cireşe coapte.
c) Pe văi se lăsa încet bruma argintie.
d) Sfaturile bunicilor mei sunt înţelepte.
e) Elevii aceştia sunt studioşi.
f) Noaptea neagră şi tristă îmbrăţişează firea.
g) Corabia tăia domol valurile spumegânde ale mării furioase.

propriu-zise participiale gerunzii pronominale


adjectivizate

7
Anexa 2
Fișa nr 4
1. ) Subliniază adjectivele din caligrama de mai jos
2 ) Scrieți în tabel adjectivele din caligrama de mai jos

î
n
a
l
Stă
În grădină

Adjective
Cu două forme Cu trei forme Cu patru forme

Anexa 2
Fişa nr. 3

1. Subliniați adjectivele din enunțurile următoare: Era odata un băiețel cu corpul lemons. Pentru
ca era un copil neascultător, când mințea, îi creștea nasul.
2. Explicaţi cum sunt formate următoarele adjective şi apoi ataşaţi-le un substantiv.
Ex.: auriu = aur + -iu (adjectiv derivat cu sufix) / stilou auriu
8
lemnos……………………………………………………………………………………….
neascultător………………………………………………………………………………….
familist……………………………………………………………………………………….
neserios………………………………………………………………………………………
românesc…………………………………………………………………………………….

3. Formaţi cu ajutorul sufixelor sau al prefixelor adjective de la următoarele cuvinte :


bărbat………………………………………………………….…………..…………….
a se bucura………………………………………………………………..…………….
vişină………………………………………………………………………..…………..
ramură …………………………………………………………………….…………… .
răcoare …………………………………………………………………………………..

Anexa 2
Fișa nr. 5

1. Subliniați adjectivele din enunțurile următoare: Bunica este cea mai frumoasă femeie de pe pământ.
Nu există persoană mai blândă decât ea. Ea este perfectă.
2. Completați spațiile de mai jos cu adjectivele scrise alăturat:
- pozitiv : ............................. tot așa de blând
9
- comparativ cel mai frumos
de superioritate : ............................. mai puțin frumos
de egalitate : ............................. foarte frumos
de inferioritate : ............................. mai puțin blând
cel mai blând
- superlativ la fel de frumos
Relativ * de superioritate : ............................. frumos
mai blând
*de inferioritate : ............................. cel mai puțin blând
blând
Absolut *de superioritate : .............................
cel mai puțin frumos
* de inferioritate : ............................. mai frumos

3. Formulați propoziții cu două adjective care nu au grade de comparație

Anexa 2
Fişa nr. 6

1) Stabiliți funcția sintactică a adjectivelor din textele următoare și completați tabelul :

„Dimineaţa era măreaţă. Geana de foc a unui soare curat începuse a se prinde după piscurile înalte ale
munţilor...”.
10
C. Hogaş, Pe drumuri de munte
.

Adj.din text Genul Numarul Cazul F.sint.

2. Formulați câte două propozții în care adjectivele mare și roz, să aibă funcția sintactică de
Atribut și apoi de nume predicativ.

Anexa 3.
Fișă de lucru

1. Analizați morfo-sintactic adjectivele din text completând tabelul de mai jos.


,,Fumuri albe se ridică în văzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos,”
( V. Alecsandri – Mezul iernii)
11
Adj.din Felul Var./Invar. Nr.de Cuvântul Genul Numarul Cazul F.sint.
text terminaţii determinat

 Timp de lucru : 10 minute


 Elevul cu dificultati de invatare va aborda numai primele doua coloane din tabel.

Anexa 4
FISA DE EVALUARE

1.Alcătuiţi o propoziţie în care să aveţi un atribut adjectival


12
2.Alcătuiţi o propoziţie în care să aveţi un nume predicativ exprimat prin adjectiv.

3. Completaţi spaţiile punctate cu adjectivul « plumburiu » : nor……………… ; nori…………………. ;


norii …………………..; …………………. nori.

4.Treceţi, în enunţuri, adjectivul viteaz la gradul comparativ de superioritate şi superlativ relativ de


inferioritate.

13