Sunteți pe pagina 1din 11

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

JUDETUL GIURGIU

Adresa postala: str. Bucuresti, nr.10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA PANA, Tel. +40 0372462635, Email:

achizitiipublicecjg@gmail.com, Fax: +40 0372462666, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (Activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Reabilitare DJ 412 A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km” – proiectare (PT, DE, asistenta tehnica) si executie

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: DJ 412 A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km

Codul NUTS: RO314 - Giurgiu

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Executia va cuprinde:

- Lucrari de terasamente

- Pichetajul lucrarilor

- Lucrari pregatitoare

- Miscarea pamantului

- Gropi de imprumut si depozite de pamant

- Executia rambleurilor

- Executia santurilor si rigolelor

- Masuri dupa executia stratului de forma

- Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

- Imbracaminti rutiere bituminoase cilindrate, executate la cald

- Controlul calitatii materialelor inainte de aprobare

- Amenajarea santurilor, rigolelor si casiuri

- Semnalizari rutiere (indicatoare)

- Instalarea indicatoarelor pe drum

- Plantarea stalpilor

- Executia marcajelor rutiere

- Drumuri laterale, conform caitului de dsarcini

- Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 12.638.045,07 lei, din care:

- - proiectare – 374.270,53 lei

- - executie – 12.263.774,54 lei

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 10 zile

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)

71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

Fisa de date

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitati conform specificatiilor tehnice din documentatia tehnica anexata. Valoarea estimata fara TVA:12.638.045,07 lei Proiectare 374.270,53 Executie 12.263.774,54 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

38 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor ( proiectare 2 luni)

Valoarea estimata fara TVA: 12,638,045.07 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

38 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Da

Actualizarea pretului aferent prezentului contracteste posibila numai în cazul în care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantum de 126.000 lei Garantia de participare se va constitui în conf. cu art.36 din H.G.nr.395/2016, cu modif si completarile ulterioare astfel: (1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. (2) Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire (minim 5 luni de la data limita de depunere a ofertelor). (3) Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. (4) Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezenta autoritatii contractante o copie semnata cu semnatura electronica extinsa, în SEAP, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul Consiliului Judetean Giurgiu de constituire a garantiei de participare este: RO27TREZ3215006XXX000137, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, CUI: 4930842 Autoritatea Contractanta are obligatia de a retine garantia pentru participare, ofertantul se afla în oricare dintre situatiile prevazute la art. 37. alin (1) din HG nr. 395/2016. Este recomandabil ca garantia de participare sa fie emisa de catre o banca care sa aiba corespondent în România. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare/simplificat in SEAP. Se returneaza conform prevederilor legale.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

Garantia de buna executie a contractului se va constitui în cuantum de 10% din pretul fara TVA al contractului.

Conform art.39 si art.40 din H.G. nr.395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de buna executie poate fi constituita:

- printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la

contract (art.40, alin.1);

- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale alin.(3). În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, cu TVA. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de buna executie, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de buna executie sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget de stat - PNDL

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

Fisa de date

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de

servicii nr 100/2016;

b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor

de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publica/acorduluicadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) www.anap.gov.ro

f) orice alta prevedere legale cu impact direct asupra prezentei proceduri

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1. Ofertantii/ tertii sustinatori/ subcontractantii, nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016, cu

modificarile si completarile ulterioare. Modalitate de demonstrare a îndeplinirii cerintei: Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, a urmatoarelor informatii si documente justificative:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului

operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

- alte documente edificatoare, dupa caz.

In vederea completarii DUAE se va accesa linkul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml.

Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. NOTA:

a) Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine

(certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul

legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

b) Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea

conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana.

c) potrivit prevederior Art. 60. - (1) din HG nr. 395/2016, Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE în format electronic

si numai pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute în anuntul de participare.

d) Se vor mai depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator + anexa din care rezulta modul

efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale

informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfa?urarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

2. In scopul evitarii conflictului de interese (Art.60 din Legea 98/2016), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspunderea, in acest

sens, odata cu DUAE Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant/tert sustinator) vor completa si prezenta DUAE cu informatiile aferente situatiei lor.

Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Odata cu DUAE, operatorii economici - lider/asociat/subcontractant/tert sustinator, vor face dovada neancadrarii in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016, prin completarea DECLARATIEI pe popria raspundere, declaratie care va fi prezentata, odata cu DUAE de catre ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator, dupa caz. Persoanele care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt urmatoarele:

1. Marian Mina Presedinte

2. Corozel Lucian Vicepresedinte

3. Andronache Vasile Vicepresedinte

4. Gratianu Cristian Administrator al judetului

5. Patru Daniela Secretar al judetului

6. Stanculescu Florentina Director executiv adjunct, Directia economica si investitii

7. Cioaca Daniela Director executiv, Directia juridica si achizitii publice

8. Popescu Daniela Sef serviciu, Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

9. Ciobanu Vlad Cosmin Sef serviciu, Serviciul buget-finante, contabilitate

10. Burcea Daniela Director executiv, Directia logistica, tehnologia informatiei si

managementul spitalelor

11. Mihaila Alin Sef serviciu, Serviciul logistica, tehnologia informatiei si

Aprovizionare

12. Mardale Nicu Coordonator, Compartiment dezvoltare regionala

13. Pana Lidia Doina Coordonator, Compartiment achizitii publice

14. Stoian Ileana Consilier, Compartiment investitii

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Fisa de date

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant/ofertant asociat), este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: Se va depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, completat cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. Informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent, trebuie sa fie reale,valabile la data prezentarii acestuia. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.(acolo unde este aplicabil), în original sau copie certificata “conform cu originalul” însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

EExperienta similara EXECUTIE - Ofertantul trebuie sa demonstreze ca in ultimii 5 ani, a executat lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau infrastructura similara d.p.d.v al complexitatii în valoare cumulata de cel putin 11.000.000 lei fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii lucarilor la in cadrul a unul sau mai multor contracte. Se vor considera lucari similare, lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari de drumuri. PROIECTARE -Ofertantul trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani raportati la data limita de depunere a ofertelor stabilitain anuntul de participare, a dus la bun sfarsit servicii de proiectare pentru lucrari în domeniul infrastructurii de transport rutier sau infrastructura similara d.p.d.v al complexitatii, a caror valoare cumulata a fost de cel putin 374.000 lei fara TVA. Nivelul minim al cerintei poate fi indeplinit prin cumularea valorii serviciilor prestate in cadrul a unul sau mai multor contracte. Se vor considera servicii similare, cele aferente proiectarii de lucrari de constructii si/sau modernizari si/sau reabilitari de drumuri. Nota:

Ultimii 3 ani / 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei STABILITA INITIAL IN ANUNTUL DE PARTICIPARE, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat.

-

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor

completa si depune DUAE in format electronic, odata cu oferta, completat cu urmatoarele informatii: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, serviciile prestate/lucarile executate in cadrul contractului, valoarea acestora in lei fara TVA, data si numarul documentului de receptie a serviciilor/lucarilor. - Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea

autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, pana la incheierea raportului procedurii de atribuire, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr.98/2016. - Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: Certificate saudocumente emise de beneficiar/procese verbale de receptie/parti relevante ale contractului de servicii/lucrari, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. - Prin sintagma ”SERVICII/LUCRARI duse la bun sfarsit” se intelege: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau

 

b)

lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea

lucrarilor; sau

c)

lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie

finala. Prin sintagma SERVICII duse la bun sfarsit” se intelege:

-

servicii receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-

verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale

 

-

Autoritatea contractanta va avea dreptul de a se adresa

inclusiv beneficiarului final al serviciilor/lucarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.; - In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3 ani/5 ani, dupa caz, anterioara datei de depunere a ofertei, odata ce a fost prezentat documentul care confirma receptionarea respectivelor servicii/lucrari în perioada de referinta, se va lua în calcul toata valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în conditiile în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de constructie cu functionalitate independenta - In cazul in care contractul/ contractele prezentate ca experienta similara au fost executate in asociere, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu procentul prevazut in contractul de asociere. - In cazul in care contractul/contractele prezentate ca experienta similara au fost executate ca subcontractant, valoarea ce va fi luata in considerare pentru indeplinirea cerintei minime se va calcula in conformitate cu valoarea contractului de subcontractare. Experienta similara a subcontractantilor va fi luata in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza a fi atribuit. - Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, pentru calculul echivalentei se va avea in vederecursul mediu anual in lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.

Fisa de date

Informatii privind asocierea (daca este cazul) Dreptul ofertantului de a participa la procedura prin asociere este prevazut la Art. 53 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in care se mentioneaza ca Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara constituite în scopul participarii la procedura de atribuire, în conditiile prevazute de prezenta lege.” În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.165, art. 167, art. 164 din Legea 98/2016. De asemenea, asociatii au obligatia depunerii declarariei cu privire la art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata

Modalitatea de îndeplinire: - În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE. - La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documente justificative ale asociatilor care probeaza îndeplinirea cerintei privind capacitatea tehnica si profesionala Conf. Notificare ANAP nr. 256/08.12.2016 ofertantiivor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. - Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. - Potrivit prevedrilor art. 185 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare„În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru. Informatii privind tertul sustinator(daca este cazul) Operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica/acord-cadru, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, de catre unul sau mai multi terti, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.

Fisa de date

Informatii privind subcontractarea (daca este cazul) In conformitate cu prevederile Art. 55 (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare,se solicita ofertantilor sa precizeze în oferta: a) partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze; si b) datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.” In conformitate cu prevederile Art. 218 (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii au dreptul de a opta pentru a fi platiti in mod direct de catre autoritatea contractanta.Optiunea se va manifesta la semnarea contractului. Conform prevederilor art. 170 din Legea 98/2016, niciun subcontractantnu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. De asemenea, subcontractantii au obligatia depunerii declaratiei cu privire la neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata

Modalitatea de îndeplinire: Potrivit prevederilor art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, În cazul în care ofertantul/ candidatul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata, si va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractantii pe a caror capacitati se bazeaza ofertantul/ candidatul trebuie sa completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informatiile mentionate la art.193 alin. (1) lit. a), precum si cele de la alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, care prezinta relevanta din perspectiva capacitatilor subcontractantilor pe care se bazeaza ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire Astfel, Subcontractantii vor precizeaza în DUAEsi informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare În cazul subcontractantilor pe a caror capacitati ofertantul/candidatul nu se bazeaza, DUAE va contine numai informatiile mentionate la alin. (1) lit. a), respectiv,va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167. Operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerin?elor de calificare prin subcontractanti prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractanta poate respinge subcontractantul propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data– înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se va depune, odata cu DUAE si acordurile de subcontractare, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Contractul de subcontractare incheiat intre ofertant si subcontractantii nominalizati in oferta in original sau in copie legalizata.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste:

- criteriile mentionate in continuare

Criterii

Fisa de date

Pondere

Punctaj maxim

Criterii Fisa de date Pondere Punctaj maxim 1 Pretul ofertei 90.00% 90.00 Descriere: Componenta financiara Algoritm

1 Pretul ofertei

90.00%

90.00

Descriere: Componenta financiara

Algoritm de calcul: Pretul cel mai scazut fara TVA dintre preturile ofertelor admisibile fara TVA va obtine punctajul maxim acordat - 90 puncte. Celelalte oferte admisibile vor primi un punctaj calculat astfel: Punctaj oferta n = (PRETUL ofertei admisibile cu cel mai mic pret fara TVA / PRETUL ofertei admisibile n fara TVA) x 90 Pn = pretul ofertei care se va compara Pret minim = pretul minim ofertat (dintre ofertele admisibile)

minim = pretul minim ofertat (dintre ofertele admisibile) 2 Durata de garantie acordata lucrarilor 10.00% 10.00

2 Durata de garantie acordata lucrarilor

10.00%

10.00

Descriere: Componenta tehnica

Algoritm de calcul: a) pentru cea mai mare durata de garantare a lucrarilor prevazuta în oferte se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; b) pentru alta durata de garantare a lucrarilor decât cea prevazuta la lit.a) se acorda punctajul astfel: P(n) = (durata(n)/ durata maxima ofertata) x punctajul maxim alocat Durata minima a garantiei lucrarilor este de 3 ani de la data semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor iar cea maxima este de 5 ani de la data semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Sub termenul de 3 ani ofertele vor fi considerate neconforme iar peste termenul de 5 ani acestea nu vor fi punctate suplimentar. Este declarata câstigatoare oferta care îndeplineste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului de atribuire “cel mai bun raport calitate –pret”. Orice oferta care nu respecta limita minima impusa de 3 ani va fi respinsa ca neconforma.

(

minima impusa de 3 ani va fi respinsa ca neconforma. ( ) Intra in licitatie electronica

) Intra in licitatie electronica / reofertare (

Punctaj maxim: 100.00

licitatie electronica / reofertare ( Punctaj maxim: 100.00 ) Direct proportional ( IV.2.2) Se va organiza

) Direct proportional (

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE ) Invers proportional IV.3.1) Numar de referinta atribuit

) Invers proportional

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

5 luni

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Fisa de date

Propunerea tehnica se depune in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa. Paginile propunerii tehnice vor fi numerotate, semnate si stampilate de reprezentatul legal al ofertantului unic. In cazul unei Asocieri, vor fi semnate de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat. Se accepta si semnarea de catre persoane imputernicite in acest scop. Ofertantul are obligatia de a prezenta elementele propunerii tehnice, detaliat si complet, astfel incat, acestea sa corespunda cu cerintele din Caietul de sarcini, Documentatia tehnica si Fisa de date a achizitiei. În acest sens, propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu: Partea I - Referitor la executia lucarilor Propunerea tehnica va contine in mod obligatoriu: 1. Oferta tehnica, care va contine o descriere, articol cu articol, a modului de îndeplinire a cerintelor din specificatiile tehnice continute în caietele de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile respective. Astfel, se va face dovada indeplinirii cerintelor aferente fiecarui caiet de sarcini. 2. Planul calitatii (PC), care concretizeaza sistemul de asigurare si de conducere a calitatii la particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei, care va purta semnatura RTE si CQ. Planul calitatii trebuie sa cuprinda: - descrierea sistemului calitatii, aplicat la lucrare pentru principalele categorii de lucrari în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare;- procedurile tehnice de executie care includ planuri de control al calitatii, verificarii si încercarii pentru obiectul supus procedurii. 3. Graficul de executie, detaliat (nu va contine valori), la nivel de categorie de lucrari (deviz), identificate la nivelul fiecarui obiect în parte, care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea în timp a activitatilor pe care ofertantul isi propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, în corelare cu legislatia în vigoare si resursele declarate, cu mentionarea duratelor de îndeplinire si a datelor de începere si finalizare. Se va justifica termenul de executie al lucrarilor ofertat, pe zile, si categorii de lucrari, in corelare cu graficul de executie propus. Se vor mentiona activitatile care vor fi realizate de subanantreprenori (dupa caz). 4. Listele cuprinzând categoriile de personal pe care ofertantul le va pune la dispozitie pentru realizarea lucrarilor. 5. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Deoarece termenul de garantie acordat lucrarilor reprezinta factor de evaluare in cadrul criteriului de atribuire cel mai bun raport pret-calitate, este obligatorie declararea termenului de garantie al lucrarilor ofertat. Durata minima a garantiei lucrarilor este de 3 ani de la data semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor iar cea maxima este de 5 ani de la data semnarii procesului- verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Sub termenul de 3 ani ofertele vor fi considerate neconforme iar peste termenul de 5 ani acestea nu vor fi punctate suplimentar. Orice oferta care nu respecta limita minima impusa de 3 ani va fi respinsa ca neconforma. 6. Orice alte informatii relevante pentru demonstrarea conformitatii propunerii tehnice raportat la cerintele solicitate prin Caietele de Sarcini / Documentatia tehnica/ Fisa de date a achizitiei 7. Duata maxima estimata, acceptata, pentru executia lucarilor este de 36 luni. Partea II - Se vor mai prezenta: 1. Modelul de contract asumat (Clauzele contractuale), semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului sau propuneri de amendare a clauzelor obligatorii. Potrivit prevederilor legale în vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii. Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt defavorabile, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat, daca aceste clauze vor fi amendate/modificate, ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor. Potrivit art.137, alin.(3), litera b) din HG nr.395/2016, oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective. 2. Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (Sectiunea „Formulare” a Documentatiei de atribuire); În cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi asumata de totii membri asocierii, iar in cazul subcontractarii, ea va fi prezentata de fiecare subcontractant in parte. Potrivit prevederilor art. 55 alin (2) din Legea 98/2016, Subcontractantii propusi trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale în aceste domenii, prevazute în documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1). Nota 1:Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea “sau echivalent”.Nota 2: Pentru întocmirea unei oferte reale cu situatia din teren se recomanda operatorilor economici vizitarea amplasamentului pentru a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei. Vizitarea amplasamentului se va realiza în baza unei solicitari scrise postata pe SEAP, adresata autoritatii contractante cu 48 ore înainte de data în care operatorul economic doreste sa viziteze amplasamentul. În adresa se vor mentiona datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. CI/BI) ale persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului. Amplasamentul se poate vizita doar între data transmiterii în SEAP a anuntului de participare si data limita de depunere a ofertei. Nota 3: Autoritatea Contractanta va aplica factorii de evaluare privind componenta tehnica doar pentru ofertele declarate admisibile, respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare in urma verificarii si evaluarii potrivit art. 132 si art. 133 din HG nr. 395/2016 Nota 4: Oferta tehnica si financiara vor fi prezentate in format PDF depuse cu semnatura olografa si stamplila, precum si in format editabil, tip doc sau xls, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Nota 5:

Ofertantul are obligatia sa precizeze in cadrul propunerii tehnice, atat durata de garantie acordata lucrarilor, cat si durata de executie a lucrarilor. Nota 6: Potrivit prevederilor art. 215 alin 51 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Oferta este considerata neadecvata daca este lipsita de relevanta fata de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fara modificari substantiale, necesitatile si cerintele autoritatii contractante indicate în documentele achizitiei

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

Fisa de date

Actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu autoritatea contractanta, il reprezinta formularul de oferta. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, trebuie sa fie prezentata în lei, valorile fiind exprimate cu maxim doua zecimale. Pretul contractului, respectiv, valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SEAP, in conformitate cu prevederile art. 60, alin (2) din HG 395/2016. Documentele de fundamentare a valorii Propunerii Financiare vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat eliberat de un

furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si vor fi depuse prin mijloace electronice, fiind încarcate într-o sectiune dedicata a portalului SEAP, iar continutul acestora va fi vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Propunerea financiara va fi încarcata în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic numai de catre operatorii economici înregistrati. Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate a ofertei. Toate elementele (documentele) propunerii financiare transmise în S.E.A.P. vor fi accesibile autoritatii contractante doar dupa decriptarea pretului. Ofertele ale caror preturi faraTVA nu vor fi criptate în SEAP, nu vor putea fi supuse evaluarii. Ofertantul trebuie sa prezinte în propunerea financiara urmatoarele: 1. Formularul de oferta, din sectiunea “Formulare”, semnate si stampilate de reprezentatul legal al ofertantului unic. In cazul unei Asocieri, vor fi semnate de reprezentatul legal al fiecarui ofertant asociat. Se accepta si semnarea de catre persoane imputernicite in acest scop. Lipsa formularului de oferta reprezinta lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei în categoria ofertelor inacceptabile. 2. Oferta va cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor. Se vor completa si prezenta urmatoarele formulare: a) Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - Formular F1; b) Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte - Formularele F2; c) Devizele oferta întocmite în baza listelor cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari - Formularele F3; Formularele F1 - F3, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor

fi utilizate pentru întocmirea situatiilor de lucrari executate, în vederea decontarii. -se va prezenta lista consumurilor de resurse materiale

(formularul C6);-se va prezenta lista consumurilor cu mâna de lucru (formularul C7);-se va prezenta lista consumurilor de ore de func?ionare

a utilajelor de constructii; (formularul C8);-se va prezenta lista consumurilor privind transporturile. (formularul C9); 3. Declaratie privind

partea/partile din propunerea financiara si tehnica care au caracter confidential (sec?iunea “Formulare”).4. Valabilitate oferta – minim 5 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Nota 1: Propunerea financiara trebuie sa se încadreze în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica, precum si sa nu se afle în situatia prevazuta la art. 210 din Legea 98/2016. Ofertele ale caror valori totale, fara TVA, vor depasi valorea maxima alocata, vor fi respinse ca inacceptabile. Nota 2: In situatia in care, in scopul verificarii conformitatii Propunerii financiare, Autoritatea contractanta solicita clarificari/completari, atat solicitarea cat si raspunsul ofertantului se transmit in SEAP in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Nota 3: Erorile aritmetice si/sau viciile de forma vor fi corectate de catre Achizitor conform prevederilor legale, numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori/vicii, oferta

sa va fi declarata neconforma. Erorile aritmetice reprezinta aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alaturi de pretul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informatiilor care sunt cunoscute de catre toti participantii, deoarece sunt prevazute în legislatia aplicabila, documentatia de atribuire, si/sau în alte documente prezentate de ofertant. Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/ completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/ completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti participanti la procedura de atribuire. Nota 4: Autoritatea contractanta va aplica factorii de evaluare privind componenta financiara doar pentru ofertele declarate admisibile, respectiv acele oferte care nu au fost respinse de comisia de evaluare in urma verificarii si evaluarii potrivit art. 132 si art. 133 din HG 395/2016 Nota 5:Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre ofertant sau de catre o persoana împuternicita legal de catre acesta. Nu se accepta oferte alternative. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica. Nota 6: Oferta tehnica si financiara vor fi prezentate in format PDF depuse cu semnatura olografa si stamplila, precum si in format editabil, tip doc sau xls, semnate cusemnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE Autoritatea contractanta stabileste oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare precizati în invitatia de participare si în documentele achizitiei, daca sunt îndeplinite în mod cumulativ urmatoarele conditii: a) oferta respectiva îndeplineste toate cerintele, conditiile si criteriile stabilite prin anuntul de participare si documentele achizitiei, având în vedere, daca este cazul, dispozitiile art. 162 din Legea nr. 98/2016; b) oferta respectiva a fost depusa de un ofertant care îndeplineste criteriile privind capacitatea si, daca este cazul, criteriile de selectie si nu se afla sub incidenta motivelor de excludere. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta

in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire. Clasamentul ofertelor se

stabileste prin ordonarea descrescatoare a punctajelor respective, oferta castigatoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. In cazul în care, dupa aplicarea algoritmului de calcul, doua sau mai multe oferte obtin un punctaj egal si cel mai mare totodata, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului care a prezentat pretul cel mai scazut. In cazul în care si preturile prezentate sunt egale, autoritatea contractanta va solicita noi oferte de pret, îmbunatatite, care se vor depune electronic prin intermediul SEAP, caz in care atribuirea se va face ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Nota 1: Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Nota 2: În situatia în care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza în mod corespunzator îndeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în scopul verificarii îndeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractanta atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urmator, daca acesta îndeplineste toate criteriile de calificare prevazute în anuntul de participare si/sau în fisa de date a achizitiei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

Pentru a putea participa la procedura de atribuire operatorii economici au obligatia sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016. Autoritatea contractanta accepta numai ofertele depuse online în SEAPsi numai pana la ora si data limita de depunere a ofertelor. Adresa la care se depune oferta este www.e-licitatie.ro. DUAE completat cu informatiile aferente operatorului economic participant la procedura de atribuire, propunerea tehnica si propunerea financiara vor fi transmise în format electronic / prin mijloace electronice. Fisierele care vor fi încarcate în SEAP de catre ofertant vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic, în functie de calitatea acestuia – asociat/tert/ subcontractant, semnatura bazata pe un certificat calificat eliberatde un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Orice documente emise de alte institutii/autoritati/entitati si prezentate in vederea atestarii indeplinirii cerintelor din documentatia de atribuire vor fi semnate si, dupa caz, stampilate, de institutiile/autoritatile/entitatile emitente si vor fi transmise Autoritatii Contractante, la solicitarea acesteia, prin mijloace electronice, semnate pe proprie raspundere,electronic, de ofertant cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Dovada platii Garantiei de participare se va depune in SEAP cu semnatura electronica extinsa. Riscurile transmiterii ofertei, inclusive forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante nu sunt luate în considerare. Solicitarile de clarificari se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare. In conformitate cu Notificarea 256/2016 se solicita tuturor ofertantilor ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire la solicitarea autoritatii contractante. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Fisa de date

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII

1. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de

lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);

2. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP

(www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 Solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. Raspunsurile la intrebari vor fi publicate în SEAP la sectiunea ”Documentatie clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare.

În cazul în care autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor clarificari/completari în scopul verificarii conformitatii ofertei cu cerintele impuse, atat solicitarea, cat si raspunsul ofertantului se transmit în SEAP doar în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. In situatia in care raspunsul ofertantului este postat in SEAP fara semnatura electronica extinsa, oferta sa va fi respinsa ca inacceptabila.

3. In cadrul documentelor atasate anuntului de participare, la sectiunea “Documentatie, clarificari si decizii”, DUAE este pus la dispozitia

operatorilor economici interesati in vederea completarii acestuia de catre ofertanti. Pentru completarea DUAE se vor accesa linkurile https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Operatorii economici participanti (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) vor completa in acest document

informatiile aferente incadrarii/neincadrarii in motivele de excludere, respectiv indeplinirii criteriilor de calificare solicitate de catre autoritatea contractanta, care au corespondent la nivelul fisei de date a achizitiei (unde sunt clar explicitate) si nu vor avea dreptul sa intervina asupra formatului DUAE, respectiv asupra cerintelor impuse de autoritatea contractanta.

4. Ofertantii vor specifica în cuprinsul ofertei informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând

motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale.

5. In situatia in care oferta si documentele care o însotesc nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat,

eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, oferta va fi considerata inacceptabila.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Directia juridica si achizitii publice din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu Adresa postala:

Adresa postala: Bd. Bucuresti, nr 10, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080045, Romania, Tel. +40 0372462622, Email: cjg@cjgiurgiu.ro, Fax: +40 0372462651, Adresa internet (URL): www.cjgiurgiu.ro