Sunteți pe pagina 1din 26

FACULTATEA:Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

SPECIALIZAREA: Contabilitate şi Informatică de gestiune


GRUPA: 8641

MONOGRAFIE CONTABILĂ
STUDIU DE CAZ CU EXEMPLIFICARE LA
PRIMARIĂ MUNICIPIULUI SFÂNTU GHEORGHE
Cuprins

1. Capitolul I
1.1. Prezentare generală
1.2. Obiect de activitate
1.3. Organizarea şi funcţionarea primăriei municipiului Sfântu Gheorghe
1.4. Organigramă
2. Capitolul II
2.1. Monografie contabilă
2.2. Bilanţ
2.3. 2.3 Balanţa de verificare
3. Capitolul III
3.1. Concluzie
3.2. Propuneri
Capitolul I
1.1.Prezentare generală

Sfântu Gheorghe este municipiul de reședință al județului Covasna, Transilvania, România, format din
localitatea componentă SfântuGheorghe (reședința), și din satele Chilieni șiCoșeni. Are o suprafață de 7.292
ha.Oraşul are 62370 locuitori.

Instituții administrative

 Primăria Sfântu Gheorghe


 Poșta Sfântu Gheorghe
 Poliția Municipiului Sfântu Gheorghe
 Poliția Comunitară Sfântu Gheorghe
 I.S.U. Sfântu Gheorghe
 Administrația Finanțelor Publice Sfântu Gheorghe

Principalele activități economice ale municipiului se desfășoară în industriile textilă și de confecții, a mobilei,
a procesării laptelui și a cărnii, în domeniul comerțului și al serviciilor, precum și în turism.

1.2. Obiect de activitate

Obiectul de activitate al primăriei municipiului Sfântu Gheorghe este stabilit prin legea finanţelor publice
locale nr. 45/2003 şi legea nr. 500/2002 privind finanţele publice locale. Principalele responsabilităţi ale
primăriei sunt:

1. Autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Sfântu Gheorghe au dreptul şi capacitate
efectivă de a rezolva şi a gestiona în nume propriu şi sub responsabilitatea lor o parte importantă a
treburilor publice, în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă.
2. elaborarea si aprobarea bugetelor locale, in condiţii de echilibru bugetar, la termenele si potrivit
prevederilor stabilite prin lege;
3. stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, precum şi a
altor venituri ale unitarilor administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, in
condiţiile legii;
4. urmărirea si raportarea execuţiei bugetelor locale, precum si rectificarea acestora, pe parcursul
anului bugetar, in condiţii de echilibru bugetar;
5. stabilirea si urmărirea modului de prestare a serviciilor publice de interes local, inclusiv opţiunea
trecerii sau nu a acestor servicii în răspunderea unor agenţi economici specializaţi ori servicii publice
de interes local, urmărindu-se eficientizarea acestora in beneficiul colectivităţilor locale;
6. administrarea eficienta a bunurilor din proprietatea publică si privată a unitaţilor administrativ-
teritoriale;
7. contractarea directa de împrumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmărirea
achitării, la scadenţa, a obligaţiilor de plată rezultate din acestea;
8. garantarea de împrumuturi interne si externe, pe termen scurt, mediu si lung, si urmărirea achitării,
la scadentă, a obligaţiilor de plată rezultate din împrumuturile respective de către beneficiari;
9. administrarea fondurilor publice locale pe parcursul execuţiei bugetare, in condiţii de eficienţa;
10. stabilirea opţiunilor şi a prioritarilor in aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale;
11. elaborarea, aprobarea, modificarea si urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectiva a
unitarilor administrativ-teritoriale ca baza a gestionarii bugetelor locale anuale;
12. .Autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativa şi hotărăsc, cu respectarea legii în probleme de
interes local, cu excepţia celor delegate prin lege în componenţa altor autorităţi publice.În acest sens
autorităţile locale au responsabilităţi în următoarele domenii de activităţi:
 respectare drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor
 organizarea şi dezvoltarea localităţii: economico-socială, urbanistică şi de amenanjarea teritoriului,
protecţia mediului
 gestiune financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii
 servicii publice locale
 asistenţă, ajutor social şi protecţia drepturilor copilului
 funcţionarea instituţiilor de învaţământ, de sănătate, culturală, tinere, sport potrivit legii
 organizare internă a Primăriei
 asigurarea ordinii publice
 asigurare desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement
 prevenirea şi limitarea următorilor calamităţilor, catastrofelor,incendiilor, epizotiilor sau epidemiilor
 alte domenii corespunzătoare nevoilor colectivităţii aflate în sfera de componenţa a autorităţilor
administraţiei publice locale în conformitate ci prevederile legislative în vigoare
1.3. Organizarea şi funcţionarea primăriei municipiului Sfântu Gheorghe

1. Direcţia economică
Prezentarea activităţii biroului: Asigurarea întocmirii şi prelucrării bugetului municipiului Sfântu
Gheorghe şi a instituţiilor subordonate Consiliului Local, asigurarea finanţărilor lunare prin efectuarea
deschiderilor de credite bugetare.

2. Direcţia de gospodărie comunală


Prezentarea activităţii biroului:
- E l ibe ra rea a u to ri za ţii lo r de săpă t ură pe nt r u l uc rări le ed i li ta re s ub tera ne ce s e e xec ută p e
d o meni u l p u b li c al m uni ci pi u l ui , c al c ulare a t a xe lo r afer en te , ur mă ri rea re spec tă ri i da tei
te r mină ri i lu c răr il o r , re cep ţi ona rea l uc răr il o r de r efac ere a zo nel or afe c ta te de săpă t uri şi
re st i t uir ea ga ran ţie i de bu nă e xec uţ ie a l l ucr ăr il or;
- V er ifi car ea re spe c tăr ii Leg ii 421 /2002 p rivi nd maş in i le ab ando na te sa u fără
s tăpâ n ş i H.G . n r .156/2003 refe ri to are la deg aja rea do me ni ul ui p ub li c de ma şi ni le
a band ona te sa u făr ă s tă pân;
- E lab ora rea şi s up une rea sp re a p ro bare Co ns i li ul ui Lo ca l p lan ul a n ua l de mă s ur i ş i
l uc ră ri pe n tr u î n tre ţi ne rea şi r epar area s tr ăzi l or , t ro t ua re lor şi par că ri lor ; - -
- U r măr irea la fa ţa loc u lu i l u cră ri lo r de repa ra ţii s t ră zi , tr o t uare , p ar ti cip ar ea la
rece pţ ia l uc răr i lor , con fir ma rea rea li tă ţi i s i t ua ţi i lor d e l ucr ări ;
- Ver ifi ca rea în t re ţi ner ii i l u mi na t ului p ubl ic pe t er i to ri ul ad mi ni st ra ti v a l
m un ic ipi u l ui Sf . G heo rg he ;
- Ver ifi ca rea l uc răr i lor de sa l ub ri za re efe ct ua te de S C Tega SA;
- În reg i st ra rea ve hi c u lel o r ca re n u se s up un în mat r ic ulă rii ;

3. Impozite şi taxe l oc al e
3 .1 . B ir ou l d e i mp une re , c on s ta ta re , c on tr ol per soa ne fiz i c
3 .2 . B ir ou l d e i mpo zi te şi ta xe – pe r soane j ur idi ce
3 .3 . B ir ou l d e u r mă rire , e viden ţă , în cas ar e
3 .4 . C o mpa r ti men t u l f inan cia r o pera ti v

A t ri bu ţ ii:

• ev iden ţa o pera t ivă la toa te cap i to le le de ve ni t uri co nfo r m l egi s la ţie i .


• î nt oc m irea si t ua ţi i lo r şi rap oar te lo r pe riod ice ;
• c o lec ta rea do c u men te lo r ne ce sare do sar ul ui p ent r u a co rda rea c redi te l or ban ca re;
• re la ţ ii cu al te in s ti t u ţii, o rga ni za ţii fina nc iare ;
• ţine rea e viden ţe i su b re gi s tr u l ui da t ori ei p ubl ice;
• î nt oc m irea f ac t ur i lo r;
• efe c t uarea re s ti t ui ri lo r că tre con t ri b uab i li;
4. Direc ţia patrimon iu

4.1. Compa rtimentul pentru Autoriza rea Activităţilor Economice


4.2. Compa rtimentul pentru Autoriza rea Serviciil or de Tra nsport Public Loca l
4.3. Biroul Locativ, R elaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun
4.4. Compa rtimentul de Evidenţă şi Evalua re a Pa trimoniului

5. Direc ţia de sport şi agreement

6. Direc ţie u rbanism


Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:
Emiterea a utoriza ţiil or de c onstruire pentru:
- l ocuinţe noi, a dă ugiri la l oc uinţe, tra nsformă ri locuinţe, repa ra ţii ca pital e;
- a nexe gospodă reşti (şopron, ga raj, seră etc.);
- unită ţi industrial e;
- unită ţi comerc ial e;
- a tel iere şi baze de produc ţie;
- dotă ri tehnic o edil ita re;
- pa nouri publ ic ita re, firme, recla me etc.
- emiterea autoriza ţiil or de desfiinţa re a construcţiil or;
- emiterea diferitelor certifica te şi a deverinţe.
- el ibera rea autoriza ţiilor de construire/d esfiinţa re se face în ba za l egil or nr.50/1991,
350/2001, cu modifică ril e şi c ompl etă ril e ul terioa re, precum şi în ba za documenta ţiil or de
urba nism a probate, respec tâ nd prevederil e Codul ui civil.

6.1. Compa rtimentul de Aviză ri şi Emitere a Certifica tel or de Urba nism


6.2. Compa rtimentul de Informa re şi Consul ta re Urba nistică a Publicul ui
6.3. Compa rtimentul de a chiziţii publice

7. Compartimen tul de administraţie păşun i, pădu ri


Prezentarea act ivităţ ii biroului:
- Co m par ti me n t ul se preo c upă să a si g ure a duce rea şi p ăs t rare a păd ur i lor ce o c upă 1230 he c tar e,
af lâ nd u- se î n pr opr ie ta tea m un ic ipi u l ui Sfâ nt u - G heo rg he , în s tare b ună din p un c t ul de ved ere a l
f un c ţi il or e co lo gi ce , e cono m ice şi so cia le pe ca re ac es tea le înde pl ine s c.
- Ac ti vi ta tea se de sfă şoa ră con for m Amen a ja men t ului si l vic , ce p re sc rie te hn ic a p une rii în va loar e
ş i a rege ner ări i păd u ri lo r .
- Co du l Si l vic co ns t i tu ie b aza le gi s la tiv ă a ac t ivi tăţ i lo r . Co mpa rt i men t ul p roie c tea ză l uc răr i le
s i lv ot eh ni ce , de î ng rij ire , de e xp lo at are , de în tre ţ ine re a dr umuri lo r fo re s tiere , de p la n tare -
s u b s ti t ui re , şi e la bore ază p roie c t de H. C .L . p ri vind p un erea în va l oare a mat er ia l ul ui le mno s .
- Co n st i t uie ve ri gă o rga ni că î n tre O .S .P Ha t od ş i Compa r ti men t ul B uge t . L ucră ri le de spe cia li ta te
s u n t e xec u ta te d e O . S .P. Ha tod , rec e p ţio na te de Compa r ti men t , i ar p lă ţ ile se fa c de că tre Co mp .
B u ge t , pe baza re cep ţii l or.
- Păş u ni le , c e oc u pă 216 ,58 ha , con s ti t ui nd p rop rie ta te p riv at ă a M uni cipi ului , s un t e xp loa ta te de
c ă tre de ţ ină to ri de a ni mal e . Con t rac te le de pă şuna t s un t i ni ţia te de C ompar timen t .
8. Birou l admin istraţiei pu bl ic e
Prezentarea act ivităţ ii biroului :
- Asigură convoca rea Consiliul ui l oca l al municipiul ui Sfâ ntu Gheorghe; întocmeşte
procesel e-verbal e al e şedinţelor; ela bora rea ză ma terial e ce urmează a fi dezbătute în
pl enul şedinţel or; final izează , mul tiplică, a sigură a ducerea la cunoştinţă a hotă râ ril or
Consil iului local;
- Convocă ş edinţel e Comisiil or de special itate; întocmeşte procesel e - verba l e al e
şedinţel or; îndepl ineşte a numite ac tivităţi l egate de activita tea Comisiil or;
- Ela borează şi ţine evidenţa dispoziţiil or Prima rului Municipiul ui Sfâ ntu Gheorghe;
- Asigură a plica rea pre vederil or L egii nr. 52/2003 privind tra nspa renţa decizional în
a dministra ţia publ ică ;
- Asigură a plica rea L egii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiil e de interes
public
- La a l egeril e l oc al e şi cel e na ţional e, a plică prevederil e a rt. 10 - 11 din L egea nr. 373/2004
privind a l egerea Ca merei Deputaţil or şi a Senatul ui, cu modifică ril e şi compl etă ril e
ulterioa re, precum şi exec uta rea al tor lucră ri tehnice l egate de a ceste activită ţi;
- În conformita te c u prevederil e L egii Arhivel or Na ţional e nr. 16/19 96: ţine evidenţa ,
sel ecţionea ză şi cla sează documentel e crea te şi deţinute în a rhiva instituţiei, conduce
registrul de evidenţă a intrăril or şi ieşiril or unităţil or a rhivistice, preia şi păstrea ză câ te
un exempla r din inventa rel e a nual e pentru documentel e ca re se pă strea ză perma nent sau
tempora r crea te la c ompa rtimentel e instituţiei, conform N omencla torului a rhivistic;
el iberează c ertifica tel e, c opiil or şi extra sel or de pe documentel e a fla te în a rhivă cu
respecta rea prevederilor l egii; a sigură condiţiil e n ecesa re de păstra re şi ma nipula re a
documentel or a rhivistic e;
- Desfăşoa ră a ctivită ţi lega te de rela ţiil e externe şi protocol al instituţiei: întocmeşte
progra mul vizitel or sau întâ l niril or cu del ega ţii din ţa ră şi străinăta te, asigură primirea
del ega ţiil or din ţa ră şi stră ină ta te, reda ctează actel e de protocol între pa rteneri;
întocmeşte şi pregă teşte documenta ţiil e necesa re pa rticipă rii la acţiuni interna ţional e a
reprezenta nţil or Primăriei, respectiv a i Consil iului L ocal , inclusiv obţinerea vizel or,
orga nizează depla să ril e în străină ta te a unor del ega ţii din pa rtea Primă riei sa u Consiliului
L oca l al Munic ipiul ui Sfâ ntu Gheorghe;
- Activită ţi l ega te pentru al egeril e autorită ţilor a dministra ţiei publice l ocal e, Al egeril e
Camerei Deputa ţilor şi Sena t.

9. Compartimen tul de audit in tern

Atribuţiile compa rt iment ului de a udit public intern sunt:


- ela borează norme metodol ogic e specifice entită ţii publ ice în ca re îşi desfăşoa ră
activita tea, cu a vizul UCAAPI;
- efectuează a ctivită ţi de a udit publ ic intern pentru a eval ua dacă sistemel e de
ma na gement fina nc ia r şi control al e entităţii publice sunt tra nspa rente şi sunt conforme
cu normel e de l egal ita te, regula ritate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
- informea ză UCAAPI despre rec oma ndă ril e neînsuşite de către conducă torul entităţii
publice auditate, prec um şi despre consecinţele acestora ;
- ra portează periodic a supra constată ril or, concl uziilor şi recoma ndă ril or rezul ta te din
activită ţil e sal e de audit;
- în cazul identific ă rii unor iregula rită ţi sa u p osibil e prejudiciu, ra portează imediat
conducătorului entită ţii publ ic e şi structurii de control intern a bilita te.
10. Compartimen tu l de au toritate tu telară

Prezentarea act ivităţ ii biroului:


- Efectua rea a nc hetel or soc ial e: divorţ cu copii minori, sta bil irea domiciliul ui minoril or,
exercita rea a utorităţii pă rinteşti, burse pentru şcola ri şi studenţi, interna rea persoa nel or
vâ rstnice la că mine de pensiona ri, asista rea persoa nel or vâ rstnice îna intea încheierii unui
contract de întreţinere, indemniza ţi a l una ră pentru creşterea copil ul ui a că ror pă rinţi nu
sunt căsă toriţi, pentru întreruperea execută rii pedepsei condamnaţil or.
- Întocmirea dispoziţiilor cu privire la gestiona rea şi a dministra rea bunuril or minoril or,
da rea de sea mă a nual ă şi descă rca rea de gestiune a tutoril or, gestiona rea şi a dministra rea
bunuril or tutela ţil or.

11. Birou l de imagin e

12. Compartimenul j uridic

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


Oficiul juridic îşi desfăşoa ră ac tivitatea în cadrul a pa ra tul ui de specia litate a l prima rului
Municipiului Sfâ ntu Gheorghe, în subordine directă a Secreta rul ui municipiului.

Biroul îndeplineşte urmă toa rel e a tribuţii principal e:


- asigură consul ta ţii c u ca ra cter juridic în toa te domeniil e dreptului;
- întocmeşte proiec te de hotă râ ri în vederea su punerii spre a dopta re Consiliul ui l oca l al
municipiul ui Sfâ ntu Gheorghe;
- asigură , prin a corda rea de asistenţă juridică, ca drul l egal necesa r pentru activita tea
birourilor şi c ompa rtimentel or din ca drul Primă riei Municipiul ui Sfâ ntu Gheorghe;
- asigură , în condiţiil e l egii, reprezenta rea Consil iul ui local al municipiul ui Sfâ ntu
Gheorghe şi al prima rului în fa ţa insta nţel or judecă toreşti sau a altor orga ne de
jurisdicţie, a orga nelor de urmă rire penală , a nota ril or publici, precum şi în rel aţiil e c u
al te persoa ne juridic e şi fizic e;
- a vizează l egalita tea ac tel or ca re pot a nga ja ră spunderea pa trimonială a Consil iului local
municipal şi după ca z, pa rticipă la negocierea şi redacta rea a cestora;
- cercetează şi sol uţionea ză sc risoril e, sesiză ril e şi recl ama ţiil e cetă ţenil or în spiritul
prevederil or l egal e, a dresate Consiliului l ocal municipal şi repa rtiza te de conducere;
- ţine evidenţa opera tivă a tuturor ca uzel or a fla te în curs de judecată şi urmă reşte
a sigurarea reprezentă rii în fa ţa insta nţei;
- a vizează contrac tel e ec onomic e, a ctel e a diţional e şi al te acte de gestiune ca re implică
răspundere juridică , c ontrasemnâ nd pentru l egal itate a ceste acte a dministra tive de
gestiune;
- acordă asistenţă de spec ial itate şi îndruma re la orga niza rea concursurilor sau
exa menel or pentru oc upa rea posturil or va ca nte;
- asigură evidenţa , păstra rea , c onserva rea şi arhiva rea documentel or privind a ctivita tea
proprie;
- pa rticipă în c omisiil e c onstituite pentru a pl ica rea L egii nr. 18/1991şi l egii nr. 10/2001,
în cel e de ac h iziţii public e, licita ţii, concesiuni;
13. Compartimen tu l dec on sil iere pen tru c etăţen i

- Compa rtimentul de Consil iere pentru Cetă ţeni oferă servicii ca re se ba zează pe
următoa rel e princ ipii:
a . Independenţă faţă de interesel e politice, rel igioa se, de a faceri, de interes economic sa u
de orice altă natură .
b. Impa rţia lita te. Biroul oferă servicii tuturor cetă ţenilor, indiferent de sta tut social sau
nivel cul tural, rel igie, ra să, sex, situa ţie fina ncia ră , etnie, ect.
c. Gra tuita te. Biroul oferă serviciil e gra tuit, a stfel fiind accesibil tuturor, nu fa ce deosebire
între clienţi.

d. Confidenţial itate. Informaţiil e împă rtă şite în ca drul Biroului din partea sol icita ntului
sunt confidenţial e.

14. Compartimen tul de dezv ol tare, inv estiţii

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


- Studiul şi rec epţia documenta ţiei tehnice a investiţiil or, în fază SF, DALI, DTAC, PTh şi
DDE;
- Prezenta rea nec esită ţii şi oportunită ţii investiţiei, situaţiei existente, situa ţiei proiecta te
şi principal ii indica tori tehnic o - economici, într- un ra port de special itate şi ela bora rea
proiectului de hotă râ re pentru a proba rea a cestor indica tori, de către Consiliul l ocal ;
- Solicita rea verifică rii documenta ţiil or tehnice de că tre verifica tori autoriza ţi, pe
specia lită ţi;
- Solicita rea autorizaţ iei de c onstruire;
- Înainta rea doc umentaţiei tehnic e în vederea orga niză rii procedurii de achiziţii publice şi
pa rticipa re în c omisia de a tribuire a contractelor de a chiziţii publ ice;
- Verifica rea ofertel or fina nc ia re şi a cel or tehnice cu ocazia achiziţ iei publ ice;
- Depunerea a nunţului înc eperii luc ră ril or de investiţii l a serviciul de urba nism şi l a ISC;
- Orga niza rea predă rii a mpla sa mentul ui şi întocmirea ordinul ui de începere a investiţiei
- Verifica rea pe teren a sta diul ui l ucră ril or;
- Pa rticipa re l a controlul cal ităţii fa ze determina nte;
- Pa rticipa re l a constata re, împreună cu proiecta ntul , a situa ţiil or neprevăzute din proiect
şi pregătirea negoc ierii l uc ră rilor supl imenta re;
- Primirea , verifica rea , semnarea situa ţiil or de l ucră ri luna re şi a fa cturilor;
- Ela bora rea documentaţiei de justifica re a solicită rilor de tragere din bugetel e
ministerelor;
- Orga niza rea rec epţiei la termina rea l ucră rilor de investiţii;
- Urmărirea comportă rii în perioada de ga ra nţie al obiectivului de investiţii recepţio na te;
- Orga niza rea rec epţiei final e după expira rea perioadei de ga ra nţie;
- Comunica rea îndepl inirii c ontrac tul ui l a compa rtimentul de a chiziţii;
- Preda rea că rţii tehnice a c onstrucţiei la beneficia r.

15. Compartimen tul de informatic ă

Prezentarea act ivităţ ii biroului:


- Menţinerea în func ţiune a ec hipamentelor informatice a Primă riei Municipiul ui Sfâ ntu
Gheorghe (servere, cal cula toa re desk top, calcula toa re la ptop, imprimante,
mul tifuncţional e, sca nere, routere, switch -uri, reţea ua l ocală ) din punct de vedere
softwa re, în unel e cazuri şi din punct de vedere ha rdwa re.
- Instala re sisteme de opera re, driver - e pentru echipamente informa tice, progra me
informa tice. Configura re servere, calcula toa re, imprima nte, multifuncţional e, switch -uri.
Actual iză ri sisteme de opera re, baze de da te, programe informatice. Sal va rea periodică a
da tel or, a ba zel or de da te de pe servere. R ecupera re da te de pe ca l cul a toa re, stick - uri şi
al te dispozitive de stoca re.
- Centra liza re, efectua re c omenzi ec hipa mente informa tice, ba za te pe necesită ţil e
a nga ja ţil or primă riei.
- L ua re pa rte la desc hiderea şi eval ua rea ofertel or de preţ din domeniul informa tic.
- Asigura re asistenţă tehnic ă la şedinţel e ordina re şi extra ordina re a consiliul ui l oca l
municipal , privind sistemul el ec tronic de vota re, totoda tă înregistra rea digitală a
ma terialul sonor al şedinţei. Punerea la dispoziţia Biroului Administraţiei L oca l e a
ma terial el or şedinţel or de c onsiliu pentru întocmirea procesel or verbal e de şedinţă.
Asigura re asitenţă tehnică la sala de şe dinţă cu al te ocazii.

16. Compartimen tul pen tru înv ăţămân t şi cultu ră

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


- Asigură impl ementa rea hotă râ ril or a dopta te de Consil iul L oca l al Municipiului Sfâ ntu
Gheorghe, a dispoziţiil or emise de Prima rul Municipiului Sfâ ntu Gheorghe, ca re privesc
activita tea instituţiil or de învă ţă mâ nt preuniversita r şi instituţiil or de cultură
profesioniste subordona te, urmă râ nd ridica rea nivel ului ca lita tiv al actul ui educa ţional,
respectiv cul tural în Munic ipiul Sfâ ntu Gheorghe.
- Măsuril e se referă, de regul ă, la a c el e probl eme al e că ror sol uţiona re recl a mă impl ica rea
urgentă , conc retă şi punc tuală , în l imita a tribuţiunilor regl ementa te prin L egea nr.
215/2001, republ ica tă , c u modifică ril e ă i compl etă ril e ulterioa re, ţinând cont şi de
l egisla ţia compl ementară , spec ific ă, care se referă la activita tea instituţiilor de învă ţă mâ nt
preuniversita r, prec um şi a c el or trei instituţii de cultură profesioniste, subordona te
Consil iului L ocal al Munic ipiului Sfâ ntu Gheorghe;
- Urmăreşte şi sprijină a c tivita tea ma na gerială a conducătorilor instituţiilor de cul tură
profesioniste subordona te, ca re privesc real izarea a cţiunil or, progra mel or şi proiectel or
cul tural e minimal e a nual e, a nga ja te de ma nageri prin contractel e de ma na gement în
derul a re;
- Pregă teşte doc umentaţia aferentă eval uă rii anual e a activităţii ma nagerială al e
conducătoril or instituţiil or de c ul tură profesioniste, în conformitate cu prevederil e O.U.G
nr.189/2008, privind ma na gementul instituţiilor publ ice de cultură ;
- Ela borează caietel e d e obiective pentru concursul de proiecte de ma na gement al e
instituţiilor publ ic e de c ul tură subordona te - în fază de proiect - şi supune aviză rii
comisiil or de spec ial itate, respec tiv a probă rii Consil iului L ocal al Municipiului Sfâ ntu
Gheorghe, după caz, c onform prevederil or O.U.G. nr. 189/2008;
- Urmăreşte fol osirea , întreţinerea, conserva rea , restaura rea şi punerea în val oa re a l
pa trimoniul ui construit, clasificat ca monument istoric, sau a cel ora care sunt susceptibil e
de a face pa rte din pa trimoniul tehn ic şi industrial l ocal , conform l egii în domeniu;
- Asigură reprezenta rea Prima rului în şedinţel e consil iil or de a dministra ţie al e
instituţiilor de învă ţă mâ nt preuniversita r, după ca z, potrivit Dispoziţiei nr. 1008/ 2012 al
Prima rul ui Munic ipiului Sfâ ntu G heorghe, conform l egisl aţiei în domeniu;
- Pa rticipă la şedinţel e trimestrial e a l Grupului judeţea n pentru asigura rea protecţiei
unită ţilor de învă ţă mâ nt preuniversita r, orga nizate de Prefectul judeţul ui Covasna ;
- Pa rticipă la şedinţel e Comisiei pentru în văţămâ nt, cul tură şi ştiinţă al Consil iului L ocal al
Municipiului Sfâ ntu Gheorghe, pentru susţinerea unor proiecte de hotă râ ri ce urmează să
fie dezbă tute şi a probate de delibera tivul municipiul ui Sfâ ntu Gheorghe, după ca z;
- Îndepl ineşte diferite sa rc ini punc tual e, primite din pa rtea viceprima rului, secreta rului şi
/ sau prima rul ui Munic ipiul ui Sfâ ntu Gheorghe;
17. Birou l de proiecte,programe

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


- Coordonarea, orga niza rea şi derula rea activită ţii de identifica re, selecta re şi procura re a
sursel or informa ţional e referitor la progra mel e UE sa u a al tor surse externe / interne de
fina nţa re;
- Identifica rea , sel ec ta rea şi c entral iza rea ofertel or şi studiil or de proiecte cu posibil ităţi
de fina nţa re, întoc mirea portofoliului de p roiecte priorita re, pregă tirea proceduril or de
accesa re a fonduril or structural e;
- Coordonarea, orga niza rea şi derula rea tuturor activită ţil or l egate de întocmirea ,
impl ementarea şi urmărirea proiec tel or.

18. Compartimentul de protecţia c iv ilă,săn ătate, se curitate în mu nc a şi informaţii


clasific ate

Prezentarea act ivităţ ii biroului:


În cazul Compa rtimentul ui de Protecţie Civilă , Securita te şi Să nă ta te în Muncă , Informaţii
Clasifica te, se desfă şoară trei tipuri de a ctivităţi distincte:
 Protecţia popula ţiei şi a bunuril or în situa ţii de urgenţă sau în caz de confl ict a rma t.
 Identifica rea, prevenirea şi el imina rea riscurilor profesional e, protecţia să nă tă ţii şi
securitatea luc rătoril or.
 Protecţia da tel or confidenţial e şi a documentelor clasifica te.

19. Of ic iul registrulu i agric ol

Prezentarea act ivităţ ii biroului:


- Compl eta rea şi ţinerea la zi a R egistrel or a gricol e;
- Sta bilirea ca tegoriei de impozita re a terenurilor agricol e;
- Elibera rea unor extrase după registrul agricol sa u a deverinţe pentru obţinerea
subvenţiilor a gric ol e;
- Elibera rea c ertifica telor de producător a gricol şi a bil etel or de a deverire a propietăţii
a supra a nimal el or;
- Alte a deverinţe după registrel e a gricol e, pa rticipa re în derula rea unor acţiuni sa u
ca mpa nii agric ol e;
- Fa cil ita rea rea liză rii unor pol itici a gra re.

20. Compartimen tul derelaţii cu asoc iaţii de proprietar i

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


- Sprijinirea şi îndruma rea a sociaţiilor de proprieta ri pentru real izarea scopurilor şi
sarcinil or c e l e revin, conform l egii;
- Îndrumă şi sprijină proprieta rii pentru a se constitui în asocia ţii de proprieta ri;
- Orga niza rea c ontrolului a supra ac tivităţii fina ncia r - conta bil e din cadrul a sociaţiilor de
proprieta ri;
- Atestarea a dministra toril or de imobil e;
- Evidenţierea a sociaţiil or de proprieta ri;
- Orga niza rea programul ui de a udienţe a Primarului Municipiul ui;
- Orga niza rea progra mului de audienţe a Viceprimarul ui Municipiului;
- Activită ţi l ega te de acordă rii unor fina nţă ri nera mbursa bil e din bugetul l oca l pentru
proiecte sportive.
21. Compartimen tu l rel aţii c u pu blic u l, in f ormaţii şi registratu ră

Prezentarea act ivităţ ii biroului:


Compa rtimentul R ela ţii c u Publ icul, Informa ţii, R egistratură îndeplineşte următoa rel e
a tribuţii principa l e:
- activita te de registra tură, c orespondenţă , sorta re preala bilă , facilitarea repa rtiză rii,
distribuire spre servic ii, oficii şi c ompa rtimente, se urmă reşte respecta rea termenel or
l egal e;
- primeşte, înregistrează şi ţine evidenţa ordinel or, dispoziţiil or, instrucţiunil or ,
regul amentelor, şta mpil el or şi sigil iilor, asigurâ nd repa rtiza rea l or în ca drul serviciului;
- a sigură înregistra rea intră rii şi ieşirii tuturor documentel or şi clasarea a cestora în
vederea a rhivă rii
- repa rtizea ză c orespondenţa, o predă după executa rea operaţiunil or de înregistra re în
registrel e spec ial destina te;
- expediază c orespondenţa;
- a tribuţii în pregă tirea progra mel or de audienţă a conducerii instituţiei;
- a dministra rea pă şunilor c omunal e;
- a sigură func ţiona rea punctul ui de informa re
- orga niza rea ac tivită ţilor c omunita re;
- primirea şi înregistrarea pe ca lcul ator a corespondenţei zil nice

22. Compartimentul de resurse uman e

Prezenta rea ac tivită ţii biroul ui:


Compa rtimentul R esurse Uma ne este pa rte integra ntă al Apa ra tului de specia lita te al
primarul ui munic ipiul ui Sfâ ntu Gheorghe. Compa rtimentul deserveşte în primul râ nd
nevoil e persona lul ui din ca drul a pa ra tul ui propriu al Primă riei Municipiului Sfâ ntu
Gheorg he, precum şi al unită ţilor subordona te.
CAPITOLUL II

2 .1 . Monografie contabilă a municipiului Sf ântu Gheorghe

În luna august au loc următoarele operaţii:


1. Înregistrarea creanţelor bugetului local pentru veniturile stabilite prin declaraţia fiscală
contribuabililor pentru anul 2016
464 = % 233,467.36
734.01 16,712.13
734.02 40,003.77
734.03 30,740.27
734.04 5,399.02
734.06 10,282.00
734.05 18,612.36
7356.1 11,021.14
7356.2 7,965.64
739 58,158.29
7512.1 3,704.43
7512.2 97.00
7513 20,442.75
750 10,328.56

464 - Creanţe buget local


734.01- Impozit pe clădiri persone fizice
734.02- Impozit pe clădiri persoae juridice
734.03- Impozit pe teren persone fizice
734.0- Impozit pe teren personae juridice
734.06- Impozit pe teren extravilan
734.05- Taxa judiciară de timbre
7356.1- Taxa mijloace de transport persoane fizice
7356.2- Taxa mijloace de transport persoane juridice
739- Alte impozite şi taxe
7512.1- Taxa extrajudiciară de timbre
7512.2- Alte venituri şi taxe administrative
7513- Amenzi circulaţie
750- Venituri din concesiuni
2. Se încasează prin casierie creanţele bugetului local

5311 = 464.2 233,467.36

Constituirea veniturilor din activitatea de autofinanţare.

În situaţia de faţă autofinanţarea constiutuie o formă complementară de finanţare.Veniturile proprii


se obţin din activităţile specifice ale primăriei şi sunt destinate în totalitate desfăşurării activităţii sale.
Pe seama veniturilor proprii se constituie un disponibil distinct în care sunt recunoscute încasările şi
plăţile efectuate având la bază aceleaşi subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare.Contul de disponibil 562
“Disponibil al instituţiei finanţate din venituri proprii”, este un cont de activ în debitul căruia se
înregistrează încasările din activitatea proprie, iar în credit plăţile efectuate pe seama veniturilor proprii.
Soldul contului este debitor şi reprezintă disponibilul existent în cont.
Pentru determinarea rezultatului exercuţiului în condiţiile autofinanţării se utilizează contul 121.10
“Rezultatul exerciţiului din activitatea de autofinanţare”

3. Se înregistrează venituri proprii din activitatea de autofinanţare

4611 = % 1,495.84
7511.1 21.34
7511.2 291.00
7511.3 1,132.09
7511.4 48.50

7511.1- Venituri din taxa de păşune


7511.2- Venituri din închiriere spaţii
7511.3- Venituri din prest.serv.canalizare
7511.4- Venituri din alte prest.servicii

4. Se încasează prin casierie debitele din venituri autofinanţate

5311 = 4611 1,495.84


581 = 5311 1,495.84

5. Se depune numerarul în contul de disponibil din Trezorerie

562 = 581 1,495.84

Înregistrarea cheltuielilor efectuate şi finanţate din venituri proprii

6. În baza facturii emise de către S.C ”APA” SA Sfântu Gheorghe se evidenţiază cheltuieli privind
consumul de apă.

610.01 = 401.01 3,298.00 lei


401.01 = 562 3,298.00 lei
7. În baza facturii emise de către S.C.”E-ON” S.A. se evidenţiază cheltuieli privind consumul de
energie electrică.

610.02 = 401.01 611.08 lei


401.01 = 562 611.08 lei

Operaţiuni specifice privind constituirea şi înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor de


personal

Statul de salarii este documentul specific care serveşte pentru calcului drepturilor băneşti cuvenite
salariaţilor şi a contribuţiei angajatorului şi angajaţilor la : Bugetul de Stat, Bugetul asigurărilor sociale
de stat, Bugetul asigurărilor de sănătate, Bugetul asigurărilor de şomaj.

Autorităţi publice legislative şi executive, în luna august 2016 – pe baza statului de salarii şi a
centralizatorului se înregistrează următoarele cheltuieli de personal ;

Salarii brute acordate salariaţilor = 22,455.50 lei din care ;


- salarii încadrare = 12,904.88 lei
- spor de vechime = 2,055.43 lei
- spor viza CFP = 186.24 lei
- spor urbanism 15% = 153.26 lei
- salarii de merit = 200.79 lei
- alte sporuri = 3,397.91 lei
- ore suplimentare = 2,673.32 lei
- premii = 889.49 lei

8. Se înregistrează ştatul de plată la salarii ;

641 = 421 22,461.32 lei

641- Cheltuieli cu salariile personalului


421- Personal salarii datorate

9. Se înregistrează reţinerile din salariile personalului ;

421 = % 6,866.63 lei


4312 1,878.89 lei
4314 1,462.76 lei
4372 196.91 lei
444 2,462.83 lei
427.1 446.20 lei
427.2 419.04 lei
4312- 9,5% CAS asiguraţi
4314- 6,5% contrib.sănătate asiguraţi
4372- 1% şomaj asiguraţi
444- Impozit salarii
427.1- Rate CAR
427.2- Rate credit

10. Se înregistrează plata salariilor nete, prin alimentare CARD-uri în valoare de 15,594.69 lei.

421 = 7702 15,594.69 lei


421 - Personal salarii datorate
7702 - Finanţare de la buget local

Operaţiuni specifice privind constituirea şi înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor materiale cu


finanţare din sursele bugetului local.

Principalele documente care consemnează creanţele şi datoriile materiale sunt :


 Factura – document care atestă transferul proprietăţii stocurilor de la furnizor la client
 Avizul de însoţire a mărfii – document care justificativ al mărfurilor pe timpul transportului(în
cazul în care factura este întocmită ulterior)
 Nota de recepţie şi constatare diferenţe – serveşte pentru recepţia bunurilor aprovizionate;
- încărcarea în gestiune,
- act de probă în litigii cu furnizorii
- ca document justificativ de înregistrare în contabilitate.
 Bon de consum individual sau colectiv- evidenţiază eliberarea din magazie pentru consum a unui
material sau mai multe materiale

11. În baza facturii emisă de S.C.”Lemn ” S.R.L se înregistrează achiziţie lemn foc în valoare de
1,682.75 lei

3022 = 401 1,682.75 lei

3022- Combustibili
401- Furnizori

12. Se înregistrează plata datoriei către furnizor

401 = 7702 1,682.75 lei

7702- Finanţare de la buget local

13. Conform facturii, emisă de către S.C. “Media” S.R.L Sfântu Gheorghe, se evidenţiază cheltuieli
publicitare în valoare de 58.78 lei

623 = 401 58.78 lei

623 - Cheltuieli publicitare

14. Se achită cheltuieli publicitare conform OP.1

401 = 7702 58.78 lei

15. În baza facturii, furnizor S.C ”Lemn” S.R.L se înregistrează cheltuieli transport lemn foc.

6241 = 401 923.21 lei

6241-Cheltuieli transport bunuri

16. Se înregistrează cheltuieli telefonice /luna iulie 2016, conf. Facturii 5- Romtelecom S.A Sfântu
Gheorghe

626 = 401 332.07 lei

626- Cheltuieli telefonice


17. Se achită factura telefonică, conf. OP.60.

401 = 7702 332.07 lei

18. Se achiziţionează timbre poştale, în baza facturii, emitent Direcţia Regională de Poştă Covasna,
valoare 194.00 lei.
5321 = 401 194.00 lei

5321- Timbre poştale

19. Se achită prin virament timbrele poştale conf. OP 75 şi se dau în consum.

401 = 7702 194.00 lei


3021 = 5321 194.00 lei
6021 = 3021 194.00 lei

3021 Materiale auxiliare


6021- Chelt.cu materiale auxiliare

20. Se înregistrează consum materiale (lemn foc).

6022 = 3022 1,682.75 lei

6022- Chelt.combustibili
3022- Combustibili

21. Se înregistrează cheltuieli operaţionale privind amortizarea imobilizărilor corporale, ce aparţin


domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale.

6811 = 281 12,125.00 lei

6811- Chelt.operaţionale privind amortizările


281- Amortizări privind activele fixe

22. Se cumpără materiale în suma de 13000 lei conform facturii de la S.C ALFA S.R.L, iar pe baza
facturilor se efectuează recepţia:

% = 401 13.000
600.02 4.000
600.09 9.000

600.02-Materiale de întreţinere şi gospodărire


600.09-Alte materiale

23. Se înregistrează plata datoriei către furnizor

401 = 7702 13.000 lei


24. Se ridică numerar, în valoare de 5000 lei pentru cumpărare de piese auto:

531 01 = 700.01 5000 lei

531.01- Casa în lei


700.01- Finanţare de la bugetul de stat privind anul current

25. Pe baza facturii se efectuează recepţia materialelor:

600.04 = 234.01 5000 lei

600.04- Materiale cu character funcţional


234.01- Furnizori privind activitatea curentă

26. Se achită furnizorul prin casă

234.01=531.01 50000

27. Se p rimesc active corporal e p rin transfer, în val oare de 207.750 l ei, de l a al tă
institu ţie pu bl ică:

% = 307 207.750 l ei
013.06 27.500 l ei
013.04 180.250 lei

013.06- „Fondul bunuril or, mobilier, a pa ra tură alcătuiesc domeniul birotică , al te mijl oace
priva t al sta tul ui”
013.04 - „Mijloace de transport”

28. Se consumă materiale în valoare de 29.190 lei, pentru diverse sectoare ale instituţiei:

410.01 = % 26.690 lei


600.09 1.500 lei
600.02 190 lei
600.04 25.000 lei

410.01-„Cheltuielile instituţiei de la buget”


600.09 -„Alte materiale”
600.02-„Materiale pentru întreţinere şi gospodărire”
600.04-„Materiale cu caracter funcţional”
29. Se cumpăra materiale pentru protecţia muncii în sumă de 3000 lei:

410.01 = 234.01 3.000 lei

410.01-„Cheltuielile instituţiei de la buget”


234.01-„Furnizori privind activitatea curentă”

*Concomitent se înregistrează in gestiune materialele:

602.01 = 311 3.000 lei

602.01-„Obiecte de inventar în magazie"


311-„Fondul obiectelor de inventar"

30. În urma obţinerii aprobării de la ordonatorul secundar de credite, are loc o licitaţie pentru
vânzarea unui activ corporal. Valoarea de înregistrare în contabilitate este de 65 mii lei, iar
activul se vinde cu suma de 25.000 lei. Activul corporal casat este înregistrat la valoarea de 19 mii
lei. Au loc următoarele operaţiuni:

a) la vânzarea activului corporal:


- scoaterea din evidenţă:

307 = 013.04 65.000 lei

307-„Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului”


013.04-„Mijloace de transport”

- evidenţierea datoriei:

220.19 = 531.08 25.000 lei

220.19-„Alţi debitori”
531.08-„Venituri de realizat din vânzări bunuri”

- se încasează suma:

13.01 = 220.19 25.000 lei


13.01-„Casa în lei”
220.19-„Alţi debitori”

- se evidenţiază datoria de virat la bugetul statului:

531.08 = 232.04 25.000 lei

531.08-„Venituri de realizat din vânzări bunuri”


232.04-„Decontări cu bugetul statului”

- depunerea banilor cu foaie de vărsământ:

232.04 = 13.01 25.000 lei

232.04- „Decontări cu bugetul Statului”


13.01-„Casa în lei”

b) la casarea activului fix:


- scoaterea din evidentă:

307 = 013.06 19.000 lei

307-„Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului"


013.06-„Mobilier, aparatura birotică, alte active fixe"

- recuperarea materialelor:

600.04 = 531.08 2.000 lei

600.04-„Materiale cu caracter Funcţional”


531.08-„Venituri de realizat din vânzări bunuri”

- vânzarea materialelor:

220.19 = 600.04 2.000 lei


220.19-„Alţi debitori”
600.04-„Materiale cu caracter funcţional”

- încasarea sumei:

13.01 = 220.19 2.000 lei

13.01-„Casa în lei”
220.19- „Alţi debitori”

- se evidenţiază datoria de virat la bugetul statului:

531.08 = 232.04 2.000 lei

531.08-„Venituri de realizat din vânzări bunuri”


232.04-„Decontări cu bugetul statului”

- depunerea banilor cu foaie de vărsământ:

232.04 = 13.01 2.000 lei

232.04-„Decontări cu bugetul statului”


13.01- „Casa în lei”

31. În urma aprobării unor fonduri, se execută o investiţie constând în construirea unui garaj
pentru maşini, cheltuielile totale fiind de 520000 lei. La terminarea lucrării se emite
factura:

410.01 = 234.02 520.000 lei

410.01-„Cheltuielile instituţiei de la buget”


234.02-„Furnizori pentru activitatea de investiţii”
32. Se achită furnizorul:

234.02 = 700.01 520.000 lei

234.02-„Furnizori pentru activitatea de investiţii”


700.01- „Finanţarea de la bugetul de stat privind anul curent”

33. Se înregistrează activul corporal în gestiune:

013.01 = 306 520.000 lei

013.01-„Construcţii”
306-„Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului”

34. Se primesc ca donaţie obiecte de inventar în sumă de 2000 lei , sub forma de scaune tapisate:

602.01 = 311 20.000 lei

602.01-„Obiecte de inventar în magazie”


311-„Fondul obiectelor de inventar”

35. Se casează obiecte de inventar şi materiale:

311 = 603 31.271 lei

311-„Fondul obiectelor de inventar”


603-„Obiecte de inventar în folosinţă”

410.01 = 600.04 15.213 lei

410.01- Cheltuielile instituţiei de la buget”


600.04-,,Materiale cu caracter funcţional

36. Unitatea primeşte ca sponsorizare o suma de 10.000 lei:

119.01.10 = 337 10.000 lei


119.01.10-„Sume primite ca donaţie”
337 -„Fonduri cu destinaţie specială”

37. Se cumpăra materiale în valoare de 10.000 lei, se achită furnizorul şi se dau spre consum
materialele:
- se cumpără materialele:

600.09 = 234.01 10.000 lei

600.09-„Alte materiale”
234.01 - „Furnizori pentru activitatea curentă”

- se achită furnizorul:

234.01 = 119.01.10 10.000 lei

234.01 - „Furnizori pentru activitatea curentă”


119.01.10 -„Sume primite ca sponsorizare”

- se consumă materialele:

421 = 600.09 10.000 lei

421-„Cheltuielile din fonduri cu destinaţie specială”


600.09- „Alte materiale”

38. Se înregistrează amortizarea lunară:


Închiderea finanţării :

După prezentarea anterioară a operaţiunilor specifice de constituire a veniturilor şi


cheltuielilor, reiese că Primăria Sfântu Gheorghe beneficiază de o finanţare mixtă:
 Din venituri ale bugetului local (impozite, taxe,vărsăminte, sume şi cote defalcate din
impoozitul pe venit, subvenţii, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate şi
pentru echilibrarea bugetului)
 venituri proprii, obţinute din activitatea de autofinanţare.

Închiderea finanţării va determina închiderea conturilor specifice, iar în cazul finanţării


bugetare sumele rămase neconsumate până la 31 decembrie, sunt retrase şi returnate la bugetul de
stat.
În cursul anului financiar 2006, Primăria Agapia a utilizat finanţări din venituri ale bugetului
local şi venituri autofinanţate, iar în funcţie de apartenenţa lor se utilizează unul din analiticul
contului 121 – “Rezultatul patrimonial al exerciţiului”, respectiv ;

- 121.02 - “ Rezultatul exerciţiului” – buget local,


- 121.10 - “ Rezultatul exerciţiului” – venituri autofinanţate

39. Se închide contul de venituri ale bugetului local

% = 121.02 525,689.72

734.01 16,731.53
734.02 40,122.11
734.03 30,786.35
734.04 5,399.02
734.05 18,612.36
7356.1 11,040.54
7356.2 7,965.64
739 58,345.50
7512.1 3,980.88
7512.2 97.00
7513 21,429.24
750 10,328.56
7352.1 124,887.50
7352.2 88,835.51
731.1 20,051.51
731.2 56,791.56
Sume alocate de C.Judetean

40. Se închide contul de cheltuieli cu finanţare din bugetul local.

121.02 = % 43,316.47 lei


641 22,461.32 lei
6451 3,690.85 lei
6452 395.76 lei
6453 1,347.33 lei
6454 79.54 lei
6455 167.81 lei
6458 49.47 lei
6241 923.21 lei
6021 194.00 lei
6022 1,682.75 lei
614 140.65 lei
623 58.78 lei
6811 12,125.00 lei

41. Se închide conturile de venituri autofinanţate.

% = 121.10 1,495.84 lei

7511.1 21.34 lei


7511.2 291.00 lei
7511.3 1,132.09 lei
7511.4 48.50 lei

42. Se închide contul de cheltuieli din contul de autofinanţare.

122.10 = % 3,909.08 lei


610.01 3,298.00 lei
610.02 611.08 lei
Propuneri

Procesul de elaborare a bugetului local anual este în sine un proces destul de anevoios, cuprinzând o
multitudine de paşi de parcurs. Dacă la aceştia se adaugă şi activităţi de informare a publicului, de consultare
şi de participare cetăţenească, eforturile administraţiei se multiplica în mod substanţial.Acest lucru îi
determină pe mulţi primari consilieri locali, funcţionari publici să tragă concluzia că implicarea cetăţenilor în
procesul de elaborare a bugetului local presupune angajarea mult prea multor resurese şi, în plus, crează
riscul de a apare întârzieri în respectarea termenelor. De multe ori, aceştia aleg să respecte la standarde
minime prevederile legilor care stabilesc obligaţii pentru administraţia public locală în ceea ce priveşte
transparenţa actului decizional.
Pe de altă parte, este evident că aşteptările pe care cetăţenii contribuabili le au de la administraţie în general
şi de la administraţia locală în special cresc de la un an la altul. De cele mai multe ori, bugetele pe care le au la
dispoziţie consiliile locale şi primăriile sunt insuficiente pentru a veni în întâmpinarea acestor aşteptări şi,
aşa cum experienţa altor ţări o demonstrează, chiar dacă bugetele vor creşte ele nu vor fi niciodată suficiente
pentru tot ce ar trebui realizat.

În aparenţă, şansele ca oamenii să fie mulţumiţi de serviciile administraţiei publice locale sunt minime. Şi cu
toate acestea, starea de nemulţumire poate fi ameliorată în mod semnificativ printr-un dialog permanent şi
real între administraţie şi cetăţeni. Resursele care se cheltuiesc pentru informarea cetăţenilor cu activitatea
municipialăţii nu trebuie considerate a fi fonduri irosite pentru că este mai mult decât necesar ca oamenii să
ştie ce se întâmplă cu banii cu care ei contribuie la bugetul local prin taxele şi impozitele pe care le plătesc.
Acesta este deja un prim pas către un dialog benefic pentru ambele „părţi”, însă lucrurile nu trebuie să se
oprească.