Sunteți pe pagina 1din 4

Tabăra de vară:

„Din film spre viață” 21


Revistă săptămânală de zidire sufletească a Parohiei Ortodoxe Lazaret. 20-26 mai
arohia ortodoxă Lazaret organizează o tabă- 2018
Apare cu binecuvântarea ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului.
ră de vară la Mănăstirea Neamț, în perioada
(Duminica a șaptea după Paști)
19-25 august.
Activități: Sfânta Liturghie, drumeții, ateliere a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic; Rugăciunea lui Iisus
de lucru, jocuri, etc.
Preț: 200 lei (transport, 3 mese/zi, și cazare la n vremea aceea Iisus, ridicându-Şi ochii către cer, a zis: Părinte, a
Seminarul liceal Teologic Ortodox) venit ceasul! Preaslăvește pe Fiul Tău, ca și Fiul să Te preaslăvească,
Înscrieri: Georgiana Ambruș - 0736.633.411 precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca să dea viață veșnică tuturor
Număr maxim de persoane: 50 acelora pe care Tu i-ai dat Lui.

„Când te lupți împotriva aproapelui tău, înțelege ca te lupți împotriva Trupului lui Hristos.”
Şi aceasta este viața veșnică: Să Te cu-
noască pe Tine, singurul Dumnezeu adevă-
Campania rat, și pe Iisus Hristos, pe Care L-ai trimis.
„De la inimă la inimă” Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ;
âmbătă, 26 mai, după Sfânta Liturghie vă invi- lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac, l-am să-
tăm în Centrul „Sfânta Filofteia” din cadrul pa- vârșit.
rohiei noastre, pentru măsurarea glicemiei și a Şi acum, preaslăvește-Mă Tu, Părinte, la
tensiunii arteriale. Tine Însuți, cu slava pe care am avut-o la
Vă așteptăm cu drag! Tine mai înainte de a fi lumea.
Arătat-am numele Tău oamenilor pe ca-

(Sfântul Ioan Gură de Aur)


re Mi i-ai dat Mie din lume. Ai Tăi erau și
Mie Mi i-ai dat și cuvântul Tău l-au păzit.
Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai
Săptămâna: 21-27 mai dat sunt de la Tine, căci cuvintele pe care
†) Sfinții Împărați, Întocmai cu
Mi le-ai dat Eu le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat
07:30 Acatistul și Sfânta Liturghie (Parastase) că de la Tine am ieșit și au crezut că Tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia Mă
L apostolii, Constantin și mama sa
18:00 Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina Elena rog; nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat, că ei sunt ai
Sfinții Mucenici Vasilisc și Marcel; Tăi.
M 07:30 Sfânta Liturghie (Parastase) Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea
Ecumenic Şi toate ale Mele sunt ale Tale și ale Tale sunt ale Mele și M-am preas-
07:30 Sfânta Liturghie (Parastase) lăvit întru ei.
Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul,
M 17:00 Acatistul Sfântului Mucenic Ioan Rusul Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Şi Eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și Eu vin la Tine. Părinte
Sfântul Maslu Maria lui Cleopa (Dezlegare la pește) Sfinte, păzește-i în numele Tău pe cei pe care Mi i-ai dat, ca să fie una pre-
07:30 Sfânta Liturghie (Parastase)
Sfântul Cuvios Simeon cel din Mun- cum suntem și Noi.
J tele Minunat
Când eram cu ei în lume, Eu îi păzeam în numele Tău pe cei pe care Mi
Odovania praznicului Înălțării Dom-
07:30 Sfânta Liturghie (Parastase) -ai dat; și i-am păzit și n-a pierit nici unul dintre ei, decât numai fiul
V nului; † A treia aflare a Capului Sf.
18:00 Acatistul Sfântului Mare Mc. Efrem cel Nou Ioan Botezătorul (Dezlegare la pește) pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la Tine și pe acestea
Sfinții Apostoli Carp și Alfeu; Sfinții le grăiesc în lume, pentru ca bucuria Mea să o aibă deplin în ei.
07:30 Sfânta Liturghie (Parastase)
S Mucenici Averchie și Elena (Sfânta Evanghelie după Ioan 17, 1-13)
17:00 Vecernia cu Litie și Utrenia
(†) Pogorârea Sfântului Duh
07:00 Sfântul Maslu, Acatistul și Sfânta Liturghie (Cincizecimea sau Rusaliile) Hram în parohia noastră!
D Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul;
(Hram - Agapă frățească)
Sfântul Mărturisitor Ioan Rusu
Astfel, sâmbătă la ora 17:00 se va oficia Vecernia cu Litie și Utrenia, apoi duminică în-
Preot paroh: Marius Iacobeanu 0745.760.239 cepând cu ora 7:00 - Sfântul Maslu, Acatistul Sf. Mc. Ioan Rusul și Sfânta Liturghie.
Preot slujitor: Eugen-Ciprian Ciuche 0744.862.191
Parohia Ortodoxă Lazaret: Str. Digul Bîrnat, Nr. 19, Bacău; Email: parohialazaret@yahoo.com După Sfânta Liturghie vă invităm la o agapă frățească.
2 7
Rugăciunea arhierească a lui Iisus și diavolilor. nevoință, durere și încercare, vom percepe, vadă pe Iisus Hristos. Dumnezeu ne-a dat ca
roadele ei chiar din veacul de acum, înțelesul dezamăgirii povățuitor pe Cuvântul Său, ne-a dat Sfânta
stăzi Biserica sărbătorește pomenirea ce am gustat-o. La fel și înțelesul tăcerii și al Scriptură. Ne dă și pe Duhul Sfânt în inimile
unei mici cete de ucenici și următori ai îngăduinței lui Dumnezeu, Care a lăsat să pri- noastre. Și astfel în fiecare clipă putem să-L
lui Hristos. Aceștia sunt cei 318 Sfinți Părinți ai Nimic nu va fi cunoscut de către Fiul fără de mim dureri, pentru a înainta în viața duhovni- întrebăm și să aflăm cum să ne purtăm, astfel
primului Sinod Ecumenic din anul 315. Tatăl, nici de către Tatăl fără de Fiul, așa cum cească, apropiindu-ne de El mai cu-adevărat, încât să fim adevărați fii ai Lui.
În vremea aceea, se arătaseră „lupi îngro- nu s-ar cunoaște lumina dacă nu ar veni de la trăind ca El și legându-ne mai adevărat de
zitori” (Fapte 20, 29) sub chipul înșelător al soare; nici soarele fără lumina care să-l desco- oameni, iubindu-i așa cum sunt ei, iubindu-i Primul este pentru mama mea…
păstorilor Bisericii. Din pricina vieții lor strica- pere. Și Apostolul folosește această asemăna- „așa precum El ne-a iubit”. n băiat intră cu pas hotărât într-un
te, nu au putut afla un loc pentru adevărul Lui re, numindu-L pe Hristos „strălucirea slavei magazin de bijuterii și ceru să-i fie
Hristos înlăuntrul lor, ci au lăsat credință deo- Lui” – adică a Tatălui (Evrei 1, 3). Domnule, sunteți cumva Hristos? arătat cel mai frumos inel de logodnă pe care îl
parte, învățându-I pe oameni desfrânarea pe renul s-a oprit în stație. Un copil mic și deținea. Bijutierul de serviciu îi oferi ceea ce
care o trăiau ei. Vedeți invalid vindea fructe pasagerilor. Un tânărul căuta. Băiatul privi inelul și, surâzând,
în ce chip privește Domnul slava Sa, din iubi- călător în încercarea sa de a coborî repede din făcu un gest de aprobare. Întrebă care este
rea de oameni! El spune aici lămurit, ca prin tren, a dat peste acel băiat, împrăștiindu-i fruc- prețul și urma să-l plătească.
aceasta să dea oamenilor viața veșnică. Aceas- tele în jurul lui. Grăbit cum era și văzând că cel - Vă căsătoriți în curând?, întrebă bijutierul
ta cere El de la Tatăl Său. Aceasta este proslă- păgubit era un simplu copil, s-a îndepărtat… - Nu. Nici măcar nu am logodnică, răspun-
Precum stelele care licăresc pe cer își pri- virea pe care o caută El de la Tatăl Său. se noul posesor al inelului.
mesc lumina de la soare, tot așa Sfinții Părinți În vreme ce oamenii Îi pregătesc paharul Surprinderea bijutierului îl amuză pe bă-
au strălucit la Niceea, pri- amar al suferinței, sudorii și iat, care se văzu nevoit să se explice.
mind lumina de la Domnul sângelui, El se roagă ca - Este pentru mama mea. Când m-a năs-
Hristos și Duhul Sfânt. Tatăl Său să le dea oameni- cut, ea era singură. Cineva a sfătuit-o să mă
Aceștia erau bărbați purtă- lor viața veșnică. ucidă înainte de a mă naște; în felul acesta se
tori de Hristos, căci Hristos evitau o serie de obligații, de probleme. Și a
trăia și strălucea în fiecare avut parte de multe din acestea. Însă ea a refu-
dintre ei. Mulți dintre ei au Lui I s-a dat puterea zat și mi-a oferit darul vieții. A fost tată și ma-
venit înaintea Sinodului, asupra întregii zidiri vii, și mă pentru mine, a fost prietenă și soră și a fost
purtând pe trupurile lor Domnul dorește de la Tatăl Peste puțin au coborât ceilalți călători. Printre și învățătoare. M-a făcut să fiu ceea ce sunt.
rănile primite pentru Hris- putere asupra vieții veșnice, ei era și un bărbat care a văzut toată scena: Acum, fiindcă pot, îi cumpăr acest inel de lo-
tos. Un exemplu ar fi Sfân- tot cu privire la acele suflete fructele împrăștiate, copilul invalid, privirea lui godnă. I-l ofer ca o promisiune că, dacă ea a
tul Pafnutie, care își pierdu- care i-au fost date Lui: adi- plină de descurajare… Deși și el se grăbea, făcut totul pentru mine, eu, pe cât voi putea,
se un ochi la locurile de că, să le dea viață veșnică. totuși s-a oprit și, fără să spună ceva, a început voi face totul pentru ea. Poate că după aceasta
suferință. Iar viața veșnică este să-L să adune fructele și să le ferească de picioarele voi mai oferi altcuiva un alt inel de logodnă,
Evanghelia de astăzi nu cunoaștem pe Tatăl ca pe trecătorilor. însă acela va fi al doilea. Primul este pentru
vorbește despre acest Si- singurul Dumnezeu adevă- După ce a terminat, a scos din buzunar o mama mea.
nod, ci despre ultima rugăciune a Domnului rat și pe Iisus Hristos, pe care L-a trimis. bancnotă și a pus-o în coșul băiatului. Acela îl Bijutierul nu
nostru Iisus Hristos către Tatăl nostru cel ce- Cunoașterea Lui Dumnezeu în viața aceas- privea înlăcrimat… mai spuse nimic.
resc. Totuși citim această rugăciune în Evan- ta pământească aduce începutul și pregusta- – Domnule, sunteți cumva Hristos? În schimb, ordonă
ghelia de astăzi pentru că această rugăciune și rea vieții celei veșnice. Însă „Dumnezeu S-a – Nu, i-a răspuns el zâmbind. Sunt un sim- casierei sale să-i
-a arătat lucrarea la Primul Sinod Ecumenic. descoperit prin Duhul Său” în această lume plu ucenic al Său și mă străduiesc să fac ceea facă băiatului
Prin puterea acestei rugăciuni, Dumnezeu a numai celor care au urmat căile Lui Dumne- ce și El ar fi făcut dacă ar fi fost aici. Bine ar fi acea reducere de
făcut din Sfinții Părinți de la acest Sinod apără- zeu. dacă oamenii L-ar vedea pe Iisus!… Să recu- care beneficiau
tori credincioși și neînfricați ai adevărului, și noască oamenii în purtarea noastră trăsăturile doar clienții speci-
biruitori asupra iscodirii și răutății oamenilor și Lui… Oamenii din jurul nostru au nevoie să-L ali.
6 3
sar, pentru a te curăți și mai mult. omul ace-
la care, cu inima și cu mintea și cu sufletul,
Cursul vieții, după cum se poate observa, simte prezența măreață și înfricoșătoare a Această rugăciune pe care a rostit-o Dom-
Cumva, această dezamăgire are multe surprize și oscilări. Calculele noastre „singurului Dumnezeu adevărat”, în firea și în nul Iisus înaintea morții Sale, a fost ascultată
să fie începutul cunoașterii, începutul iubirii. și planificările de asemenea se dovedesc neîm- viața sa personală. Domnul întărește cuvintele de Tatăl cu toată purtarea de grijă, iar roadele
Cine rezistă la zece dezamăgiri asumate și plinite, în timp ce evenimentele din viața noas- „singurul Dumnezeu adevărat” pentru că El s-au văzut îndată. La vremea muceniciei sale,
încă îl mai iubește pe tră vin în mod diferit. vrea să țină pe ucenicii Săi la adăpost de pan- întâiul mucenic pentru credința creștină, Sfân-
dezamăgitor, are șanse Cred însă că nimic din teism și de închinarea la idoli, și să adevereas- tul Arhidiacon Ștefan, a văzut „slava Lui Dum-
să-l iubească până la cele amintite anterior nu că încă o data cuvintele pe care Le-a rostit prin nezeu și pe Iisus stând de-a dreapta Lui Dum-
Judecata de Apoi. Între este așa de dureros ca Moi-se: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nezeu” (Fapte 7, 55).
timp să-i spuneți de fie- dezamăgirea din partea nu ai alți dumnezei afară de Mine” (Ieșire 20: O, frații mei, gândiți-vă cum Domnul Iisus,
care dată că vă doare oamenilor. De la acei 2, 3). chiar înainte de moartea Sa, cu 2000 de ani în
comportamentul lui și că care așteptai să te iu- urmă, S-a gândit la noi, și S-a rugat Lui Dum-
ați ales să-l iertați și chi- bească, așa cum i-ai nezeu pentru noi!
ar să-i cereți să-și ceară iubit tu, să primești în Numai prin Hristos oame- Această rugăciune atotputernică să ne
iertare… Dar singurul așa măsură în care ai nii pot ajunge la cunoașterea cea mai deplină a păzească și să ne curățească de toate păcatele,
lucru important aici este dăruit, să-ți fie aproape așa cum le-ai fost tu Lui Dumnezeu, la care se poate ajunge în lu- să ne umple de bucurie și să ne unească inimi-
aproape. mea aceasta. le și sufletele!
Ați ales asta și Puternică este durerea dezămăgirii, dar și Slava Tatălui este slava Fiului; atât întru Să fim cu toții una în slăvirea Tatălui, și
vă asumați… extrem de terapeutică. Dacă vei cădea în dez- slavă, cât și întru tărie, Fiul este deopotrivă cu Fiului și Duhului Sfânt – Treimea cea deoființă
Da, nu putem trăi singuri pentru că viața e nădejde, te-ai risipit. Lumea ta dinăuntru este Tatăl. Însă Fiul nu Se roagă pentru proslăvirea și nedespărțită, acum și pururea și în vecii
comuniune. Singurătatea este moarte. Când ofensată, se dă peste cap, se tulbură. Dacă poți firii Sale Dumnezeiești, ci a umanității Sale. Ca vecilor. Amin.
suferim în relație, tot moarte e, dar e o moarte să suporți dezamăgirea, vei vedea cum aceas- Dumnezeu, El este proslăvit înaintea oameni- (Sfântul Nicolae Velimirovici)
urmată de înviere. tă durere devine medicament ce vindecă neo- lor; și ca om El este preaslăvit înaintea Sfintei
Nimeni rânduielile, dependențele, greșelile tale. Mai Treimi și a îngerilor. Domnul nu caută slava Sf. Împărați, întocmai cu Apostolii,
nu scapă de moarte. Numai la învierea cea ales „să străpungă” iubirea de sine. deșartă, ci caută slava întru roadele Sale – Constantin și mama sa Elena
Mare vom scăpa de moarte. Dar adică în ucenicii Săi – cei care L-au urmat cu n ziua de 21 mai Biserica ne cheamă să
credință și cu fapte bune, cu iubire și cu râvnă. prăznuim pe cei ce au fost la începutul
Caută părinții slavă mai mare decât le-o dau secolului IV mai marii Imperiului Roman, pe
în ciuda copiii lor? Și cea mai mare împăratul Constantin și ma-
tuturor rănilor pe care ni le-am făcut unii alto- Dacă în viața noastră nimic nu este întâm- bucurie a Domnului este ma sa Elena. Este uimitor
ra și a dezamăgirilor pe care le-am trăit de-a plător, atunci evenimentele plăcute, dar mai aceea de a fi slăvit întru copiii cum aceste două mlădițe ale
lungul timpului. ales cele neplăcute, din viața noastră își au Săi, următorii Săi credincioși. Bisericii au înflorit acolo unde
scopul lor. Care este acesta? Îl vom afla poate Domnul îi lasă pe ei ca pe nimeni nu se aștepta - în viața
Ce câștigăm când oamenii curând, poate mai târziu. Sigur însă îl vom miei în mijlocul lupilor. Dacă politică. Constantin și Elena
ne dezamăgesc? cunoaște „în ziua cea de apoi a arătării Dom- nu ar veghea asupra lor ochi- au fost primii împărați creș-
Îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos nului”, zi în care vor fi descoperite toate. Mai ul părintesc cel din cer, ar fi tini care au devenit apostoli
de a iubi „așa cum ne-a iubit El” schimbă radi- ales vom cunoaște dragostea ascunsă a lui cu toții sfârtecați de lupi. ai neamurilor, ca și Sfântul
cal lucrurile conformiste și conduce la sacrifi- Dumnezeu cu multele daruri ale Lui. De ase- Apostol Pavel, pentru că au
ciu, la „renegarea sinelui nostru”. Atunci înțe- menea, și binefacerile Sale cele arătate și cele supus Imperiul Roman învă-
legi mica ta dragoste și marea Lui dragoste. nearătate ce ne-au condus la creșterea duhov- țăturii Lui Hristos.
Cunoști, din durerea dezamăgirii, că dragostea nicească. În anul 313, ca împărat al
ta are limite și că dragostea Lui nu are limite. Cu toate acestea, cunoscând că a noastră Romei, Constantin a dat o
Astfel, medicamentul dezamăgirii este nece- creștere duhovnicească nu se dobândește fără hotărâre, prin care a oprit
4 5
prigonirea creștinilor și a dat libertate credin- în practică mai toate gândurile pe care le con- cazul în care te încrezi foarte mult în tine și în cât poate de tare.
ței în împărăția romanilor, prin actul „Decretul struim. judecățile tale, adică îl lași pe Dumnezeu în Ţi le
de la Milan”. ‑ Părinte, știu că problema gândurilor care planul doi, este foarte ușor pentru demon să te servește aproape non‑stop, nu are somn, nu
Constantin a convocat Sinodul I ecumenic ne acaparează viața este îndelung dezbătută. influențeze în direcția în care dorește, prin obosește, nu se odihnește. Te ține în focuri
(Niceea 325) pentru a rezolva diviziunile din Acționăm conform gândurilor noastre, ni le gândurile pe care ți le dă. aproape încontinuu. Şi asta indiferent de ce
sânul Bisericii; teoria arianismului - susținea asumăm, credem că sunt produsul minții și, ca faci, chiar și atunci când te rogi.
unicitatea Lui Dumnezeu Tatăl, ne- atare, le luăm în considerare mult mai mult ‑ Atunci, Părinte, care este următorul pas?
recunoscând dumnezeirea Fiului. După înde- decât ar trebui. Acesta este motivul pentru care Cum să ne ferim mintea de astfel de atacuri?
lungi dezbateri, membrii au prezentat pentru ‑ Uite, în călugărie, unul dintre voturile inclusiv gândurile se spovedesc. ‑ Paza minții este răspunsul, dar ca să‑ți
prima dată o mărturisi-re de credință oficială, monahale este tăierea voii. Şi asta se întâmplă ‑ Şi gândurile? Cum așa? Explicați‑mi păzești mintea trebuie să conștientizezi că te
care cuprindea de fapt primele 7 articole de nu pentru a te umili ori smeri, ci pentru că mai multe, vă rog. afli în plin război, că ești atacat prin multiple
credință ale viitorului Crez Niceo- atâta timp cât ai voie pro- ‑ Ascultă‑mă cu atenție! gânduri de diferite feluri. Nu există nici aici
Constantinopolitan. prie, adică acțiune rezultată Mecanismul este următo- stare de neutralitate. Conștientizarea e primul
Între alte probleme pe care le-a rezolvat în urma propriilor gânduri, rul: pas. E foarte greu, căci războiul e nevăzut. Nu
Sinodul I ecumenic, a fost și stabilirea datei riști să greșești. Până ajungi e un război clasic cu adversari vizibili. Nu îi
Paștelui (Pascalia). Astfel, s-a ajuns ca întreaga la starea de trezvie, în care vezi, în schimb simți efectele atacurilor. Efec-
creștinătate să sărbătorească Paștile în Dumi- să ai putere de discernă- Din tele spun multe despre cum și ce trebuie făcut
nica întâi după luna plină ce urmează echinoc- mânt, adică să poți deosebi mândrie, căci e o trăsătură pe mai departe.
țiului de primăvară. duhurile, este mult de mun- ce‑l caracterizează, pleacă ‑ Acum realizez natura mai multor stări
De asemenea Constantin a interzis luptele că. Tot ce vine prin gura de lângă tine. Odată cu el prin care am trecut la un moment dat. De la
gladiatorilor, a pedepsit violuri-le și a încurajat duhovnicului de la Dumne- pleacă și ispitele, așa cum gânduri că aș bea ceva, la gânduri de mânie,
instituția familiei ca bază a edificiului social. zeu vine, așa că e singura ți‑am mai spus. Şi, atunci, gânduri de desfrânare. Altele sunt și mai oribi-
Sfântul Constantin a fost ajutat și de evla- voce care trebuie luată vei vedea, preț de câteva le, pe care nu vreau să mi le amintesc.
via și râvna mamei sale. Elena este cea care în considerare, cel puțin în zile, că ispitele ce te chinu- ‑ Spovedania și, dacă e posibil, împărtășa-
descoperă la Ierusalim lemnul Sfintei Cruci și călugărie. Dacă te studiezi iau sub formă de gânduri nia sunt soluții foarte bune în lupta împotriva
zidește acolo Biserica „Învierii”. Tot ea clădeș- cu atenție, vei vedea că zeci, dispar pur și simplu. Este gândurilor.
te și Biserica din Betleem, pe cea din Nazaret dacă nu chiar sute de gân- un experiment la îndemâ- (Fragment din cartea Cu picioarele pe pă-
și alte sfinte locașuri. duri te bombardează zilnic. na oricui. Chiar recomand mânt, ediție completă, autor Ionuț Riteș)
Câte crezi că îți aparțin? să fie încercat. Atunci ai o
Tot ce vine prin gura duhovnicului, Te‑ai gândit vreodată la acest lucru? Ai reflec- șansă de a conștientiza că gândurile nu îți Deschide Cerul cu lucrul mărunt
de la Dumnezeu vine tat vreodată la gândurile care îți trec prin min- aparțin. e să facem dacă oamenii ne dezamă-
ândurile noastre vin de multe ori ca o te? Le poți deosebi? Chiar dacă ai avea sute de - Foarte interesant. Şi eu care credeam că gesc? E mai bine să trăim singuri? Mai
avalanșă. Ne acaparează cu totul, fa- gânduri bune, printre ele se strecoară și cele gândurile sunt rodul inteligenței mele, capaci- există iubire adevărată pentru oamenii de azi?
cem scenarii, imaginăm situații ipotetice, des- date de vrăjmaș. tăților mele, rezultatul cărților citite.
picăm firul în patru pentru a încerca să înțele- ‑ Încă nu am stat să mă analizez, dar la o ‑ Când vei conștientiza pe deplin că multe Dezamăgirea e lucrarea ta. Dez-
gem vreun eveniment sau ca să țesem justifi- primă autoevaluare da, recunosc, mă lovesc dintre gânduri nu îți aparțin, că acestea sunt amăgirea mea e lucrarea mea, nimeni nu m-ar
cări legate de o faptă a noastră sau a altcuiva zilnic de zeci de gânduri, care mai de care. înșelări, o să privești cu mult mai multă cir- putea amăgi dacă nu m-aș lăsa amăgit.
care ne privește și pe noi. Şi acționăm apoi în Încă nu le‑am aprofundat, să văd care este cumspecție fenomenul. Practic, este începutul Şi
consecință. sursa lor. luptei duhovnicești. Niciodată nu vei purta o
Ţesem gânduri când încercăm să găsim o ‑ E greu să faceți acest lucru și, ca și în bătălie directă, să te iei de guler cu un demon să îl sărutăm pe obraji, să-i mulțu-
soluție la o situație pe care o simțim ca fiind sport, ai nevoie de antrenament ca să ajungi la ca și cu o altă persoană, cu toate că s‑au înre- mim frumos, să-l punem și pe acatist vreo zece
fără ieșire și, de cele mai multe ori, acestea ne performanță. Tu ar trebui să înțelegi foarte gistrat câteva cazuri de violențe care depășesc ani și să ne despărțim! …
țin prizonieri. Ne considerăm ființe superioare bine acest concept. Ar fi trebuit să știi, totuși, limita înțelegerii umane. Te va ataca în schimb Să învățăm din prima lecție:
pentru că avem logică, pentru că putem pune acest lucru, dar niciodată nu e prea târziu. În prin gânduri. Unde prinde slăbiciune, lovește