Sunteți pe pagina 1din 1

http://anap.gov.

ro/web/evaluare/ - Întrebarea a treia


“Întrebare: În etapa de evaluare a propunerilor financiare depuse în cadrul unei
proceduri de atribuire inițiate în baza Legii nr. 98/2016, comisia de evaluare constată că
ofertele depuse în anul 2016 au fost întocmite cu respectarea prevederilor H.G. nr.
1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, act
normativ aflat în vigoare la data depunerii acestora. Începând cu data de 1 februarie
2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost modificat prin H.G. nr.
1/2017. Având în vedere cele de mai sus, autoritatea contractantă solicită ofertanților
corectarea propunerilor financiare în conformitate cu valoarea salariului de bază minim
brut pe țară garantat în plată stabilit prin H.G. nr. 1/2017.
Răspuns: Pe de o parte, prin art. 1 din H.G. nr. 1/2017 salariul de bază minim brut pe
țară garantat în plată a fost modificat, acesta fiind stabilit la 1.450 lei lunar, începând cu
data de 1 februarie 2017. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din
H.G. nr. 1/2017, constituie contravenție stabilirea salariului de bază sub nivelul celui
prevăzut la art. 1 din acest act normativ. Pe de altă parte, potrivit art. 133 alin. (1) și
art. 134 alin. (1) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, comisia de evaluare are obligația de a
analiza și de a verifica fiecare ofertă, inclusiv din punct de vedere al aspectelor
financiare pe care le implică, precum și de a stabili care sunt clarificările și completările
formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de
participare/oferte. De asemenea, din coroborarea prevederilor art. 134 alin. (6) și alin.
(10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 reiese faptul că modificarea propunerii financiare ca
urmare a solicitărilor de clarificare/completare formulate de către comisia de evaluare
este permisă în condițiile în care modificările respective reprezintă erori aritmetice,
respectiv aspecte care pot fi clarificate cu ajutorul principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2)
din Lege, elementele propunerii financiare urmând a fi corectate, implicit alături de
prețul total al ofertei, prin refacerea calculelor aferente, pe baza datelor/informațiilor
care sunt cunoscute de către toți participanții, deoarece sunt prevăzute în legislația
aplicabilă, documentația de atribuire, și/sau în alte documente prezentate de ofertant.
Prin urmare, în speța de față, având în vedere prevederile legale imperative ale H.G. nr.
1/2017, precum și obligațiile care revin comisiei de evaluare, aceasta va solicita tuturor
operatorilor economici care au depus ofertă, corectarea elementelor propunerii
financiare și refacerea calculelor aferente în sensul modificării salariului de bază conform
nivelului stabilit prin H.G. nr. 1/2017, o astfel de modificare fiind în conformitate cu
prevederile art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016. Totodată, modificarea
propunerii financiare în condițiile de mai sus este în conformitate și cu principiile
prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, în special cel privind nediscriminarea,
tratamentul egal și transparența, având în vedere, pe de o parte, că solicitarea de
modificare se adresează tuturor ofertanților, fără a implica favorizarea sau
dezavantajarea unora dintre aceștia și fără a conduce la schimbarea rezultatului
procedurii, precum și, pe de altă parte, că prevederile H.G. nr. 1/2017 sunt nu doar
cunoscute de către toți participanții la procedură, ci și obligatorii pentru toate contractele
individuale de muncă, începând cu data de 1 februarie 2017.”