Sunteți pe pagina 1din 9

ACTIVITATE OPŢIONALĂ

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE

EDUCATOARE: MARCHIS ADRIANA


GRĂDINIŢA NR.19 BAIA MARE
GRUPA: MIJLOCIE
ANUL ŞCOLAR: 2012-2013
ARGUMENT

Menţinerea şi întărirea sănătăţii, în condiţiile prezente de poluare şi stres ale

lumii întregi constituie factorul de bază pentru ca omul să poată participa eficient şi activ la

viaţa socială.

Cuvântul ,,sănătate”, care evocă o stare atât de preţioasă fiecăruia, apare

frecvent în vorbirea curentă, nelipsind aproape niciodată cu ocazia urărilor de bine.

Dictonul „mens sana in corpore sana” sintetizează o adevărată filozofie a

educaţiei pentru sănătate fizică, morală şi spirituală. Cu această educaţie au fost şi rămân

deopotrivă datoare familia şi grădiniţa.

Deprinderile igienico-sanitare ale celor mici poartă amprenta tipului de educaţie

primit în familie. Copiii reprezintă continuitatea unei culturi, a unui sistem de valori morale.

A învăţa copilul, de la cea mai fragedă vârstă să fie îngrijit, să respecte regulile

de igienă personală, să se obişnuiască cu un regim raţional de alimentaţie, înseamnă a pune

bazele trainice formării comportamentului igienic. Lipsa deprinderilor igienice creează

dificultăţi în respectarea regimului din grădiniţă, îngreunează activitatea educatoarei,

diminuează calitatea procesului de învăţământ.

Am considerat utilă conceperea acestui opţional, prin care am urmărit ca

noţiunile teoretice să se transpună în reguli şi norme comportamentale pentru copii.


OBIECTIVE CADRU

1. cunoaşterea structurii şi funcţionării organismului uman, a legităţilor de creştere


şi dezvoltare
2. dezvoltarea simţului responsabilităţii faţă de menţinerea sănătăţii propriului
organism, cât şi a celor din jur
3. formarea unui mod de viaţă sănătos: cunoaşterea elementelor principale ale
regimului zilnic şi a necesităţii respectării lui; conştientizarea faptului că
alimentaţia corectă stă la baza sănătăţii;

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

O 1 - să cunoască părţile componente ale corpului uman;


O 2 - Să cunoască principalele reguli de igienă personală, dovedind aceasta şi
prin folosirea din proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale;
O 3-Să înţeleagă necesitatea curăţeniei, păstrându-şi curate corpul, hainele,
camera;
O 4-Să cunoască implicaţiile respectării regulilor de igienă personală şi
consecinţele nerespectării acestora;
O 5-Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală;
O 6-Să cunoască propria stare de sănătate şi simptomele unor stări de boală;
O 7-Să respecte regulile de igienă dentară;
O 8-Să cunoască alimentele care menţin sănătatea dinţilor, diferenţiindu-le pe
cele dăunătoare;
O 9-Să înţeleagă că după o activitate solicitantă sunt necesare şi binevenite
jocul şi odihna;
O10-Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a
organismului;
O11-Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze, consumând toată gama
de alimente;
O12-Să cunoască normele igienico-sanitare, respectându-le în orice
împrejurare;
O13-Să realizeze conexiunea cauză-efect vizând factorii naturali (apă, aer,
soare) şi ambientali asupra sănătăţii individului şi grupului;
O14-Să-şi formeze deprinderi igienico-sanitare corecte.

EXEMPLE DE COMPORTAMENTE

-Să identifice principalele parţi ale organismului uman


-Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală
-Să cunoască (să recunoască) simptomele unor stări de boală
-Să aplice corect normele igienico-sanitare
-Să recunoască comportamentele sănătoase si comportamentele
de risc
-Să cunoască alimentele ce menţin sănătatea dinţilor si sa le
evite pe cele ce le dăunează
-Să prevină si să combată cariile
-Să reprezinte grafic schema corporala
-Să folosească corect obiectele de igienă personală
-Să cunoască principalele reguli de igienă personală (si să le
aplice)
-Să deosebească prin comportament atitudini favorabile
ocrotirii mediului si sănătăţii propriului organism
-Să-şi călească organismul la factorii de mediu(apa, aer, soare)
-Să cunoască alimentele de bază care ajută la menţinerea sănătăţii corporale;
-Să identifice rolul activităţii şi a odihnei in menţinerea sănătăţii
-Să manifeste interes pentru aprecierea calităţii produselor
alimentare(valabilitatea acestora)etc
TEMATICA ORIENTATIVĂ ŞI MIJLOACE DE REALIZARE
OBSERVĂRI: Copilul
La spălător
Lecturi după imagini: cabinetul medical
Îngrijirea îmbrăcămintei şi a încălţămintei
Mişcarea şi sănătatea
Povestiri: Povestea batistei
Fetiţa cu fundiţe roşii
Şorţuleţul
Căciuliţă Roşie, Căciuliţă Albastră
MEMORIZĂRI: Periuţa de M. Filip
Apa rece de Mihai Negulescu
Prietenii curăţeniei de Sen Alexandru
Desen: Batista
Copilul
Joc de rol: Cu păpuşa la doctorul de familie
Joc didactic: Arată-mi ce şi cum pot folosi
Ce ne spune oglinda?
Adevărat sau fals
Arată-mi ce şi cum pot folosi
Săculeţul fermecat
Joc senzorial: ” Cu ce văd? Cu ce aud?”
”Ce dulce si buna e mierea de albine!”
Bibliografie:
 Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a
II-a revizuită şi adăugită, Editura V/I Integral, Bucureşti, 2005.
 Vladu Victoria, Ţăpurin Adriana, Pârcălabu Rodica, Bican Marinela:
Sănătatea, un drept pentru care se luptă, îndrumător metodic pentru
cadrele didactice, carte de colorat pentru copii, ghid pentru părinţi,
Editura Comenius, 2003;
Data Obiective prioritare Tema Strategia didactică
Mijloc de realizare
- să identifice părţile componente Copilul Observaţia
Explicaţia
ale corpului propriu şi rolul observare
Exerciţiul
fiecăruia;
-să redea prin desen schema Prietenul meu Observaţia
Explicaţia
corporală; desen
Exerciţiul
Foi, culori
-să asculte cu atenţie povestea, Şorţuleţul de Luiza Vlădescu Conversaţia,
povestire explicaţia, jocul
înţelegând mesajul transmis de
Imagini
aceasta;
Să spele legumele înainte de a le Salata de legume Explicaţia
Demonstraţia
consuma. Activitate practică
Exerciţiul
Legume
-să identifice în oglindă starea de Ce ne spune oglinda? conversaţia
sănătate; Joc didactic explicaţia,
exerciţiul
oglindă
-să cunoască principalele activităţi Cu păpuşa la doctorul de Conversaţia,
ale medicului şi ustensilele familie explicaţia,
acestuia; Joc de rol problematizarea
Ustensile medicale
să asculte cu atenţie povestea Povestea batistei Conversaţia,
reţinând mesajul acesteia; povestire explicaţia,
exerciţiul,
problematizarea
Imagini, batiste,
-să decoreze după imaginaţie o Batista Conversaţia,
batistă; Desen decorativ explicaţia,
exerciţiul,
problematizarea
-batiste, fişă
-să reţină textul poeziei, înţelegând Apa rece de Mihai Negulescu Conversaţia,
mesajul acesteia; memorizare explicaţia
imagini
Să se spele corect, economisind ,,La spălător” Explicaţia
apa şi săpunul (fără a se juca cu lectură după imagini Conversaţia
apa) imagini
-să asculte cu atenţie povestea “Fetiţa cu fundiţe Conversaţia,
rosii” de Cella
reţinând mesajul acesteia; explicaţia,
Aldea
-să precizeze câteva reguli de exerciţiul,
Lectura educatoarei
igienă; problematizarea
Imagini
- să precizeze principalele obiecte Cum ne ferim de frigul iernii Observaţia
Explicaţia
de îmbrăcăminte specifice Discuţii libere
Exerciţiul
anotimpului rece;
Haine de iarnă:
căciulă, fular,
mănuşi
- să identifice principalele Săculeţul fermecat Conversaţia,
obiecte ce ajută la -joc didactic explicaţia,
menţinerea curăţeniei exerciţiul, jocul
corporale; Săculeţ, periuţă,
- să precizeze utilitatea săpun, pastă de
acestora; dinţi, perie de
unghii, piepten, etc.
Prietenii curăţeniei Explicaţia
Demonstraţia
-să reţină textul poeziei, înţelegând memorizare
Exerciţiul
mesajul acesteia; Problematizarea
Obiecte de uz
personal
Să dovedească deprinderea de a ,,Arată-mi ce şi cum pot folosi” Explicaţia
joc didactic Demonstraţia
utiliza corect obiectele de uz
Exerciţiul
personal. Problematizarea
Obiecte de uz
personal
-să identifice obiectele sanitare la “Ghici, ghicitoarea mea! Conversaţia,
care se referă ghicitorile joc-exerciţiu explicaţia,
exerciţiul, jocul
Imagini, fişe, culori
- să analizeze cu atenţie planşele Mişcare şi sănătate - Conversaţia
prezentată sesizînd amănuntele Lectură după imagini euristică, exerciţiul
acestora; Imagini

- să depisteze, enumerând în Cum ne ferim de boli? Explicaţia, dialogul,


acelaşi timp, acţiuni concrete de Discuţii libere exerciţiul
prevenire a îmbolnăvirilor; Imagini suport
- să realizeze un panou al sănătăţii Prietenii sănătăţii Conversaţia,
cu lucrările personale reprezentând Activitate practică (lucrare demonstraţia,
obiecte de toaletă; colectivă) exerciţiul
Lipici, panou hârtie
glasată
- să cunoască funcţia unor organe ” Cu ce văd? Cu ce aud?” Conversaţia,
de simţ ; Joc sensorial explicaţia, jocul
-să reţină, din textul poeziei, rolul Simţurile de Nicolae Nasta Conversaţia,
fiecărui organ de simţ; memorizare explicaţia,
exerciţiul
Imagini sugestive
-să răspundă corect la câteva Adevărat sau fals Explicaţia
Demonstraţia
întrebări pe tematică sanitară, Joc didactic
Exerciţiul
folosind cuvintele: adevărat sau Problematizarea
Jetoane sau imagini
fals;
-să asculte cu atenţie povestea Nu uitaţi de S Mihnea Conversaţia,
reţinând mesajul acesteia; Lectura educatoarei explicaţia,
-să precizeze câteva reguli de exerciţiul
igienă şi sanitare ce reies din text; Imagini sugestive
-să reţină versurile poeziei şi Forfecuţa de M. Filip Explicaţia,
mesajul transmis prin intermediul memorizare demonstraţia,
acesteia; exerciţiul
Imagini, forfecuţă
- să înveţe să-şi cureţe singuri ”Periem hăinuţe de praf” Conversaţia,
hainele şi să le aranjeze ordonat în Activitate practice - problematizarea,
cuier sau în dulap; gospodărească jocul

-să participe cu interes la Cine ştie-câştigă! Conversaţia,


concursul desfăşurat, demonstrând Concurs sanitar explicaţia, jocul
însuşirea unor noţiuni igienico-
sanitare;
Căciuliţă Roşie şi Căciuliţă Conversaţia,
Albastră explicaţia,
Lectura educatoarei exerciţiul
Imagini sugestive
- să redea grafic, pe chipul Copilul sănătos/Copilul bolnav Conversaţia,
desenat, trăsăturile copilului Dactilo-pictură explicaţia,
sănătos sau bolnav; demonstraţia,
exerciţiul
- să cunoască efectele benefice ale Strângem păpădie Conversaţia,
plantelor medicinale; Activitate practic - problematizarea,
gospodărească jocul
păpădie
-să coloreze după plac imagini cu Colorare de imagini Conversaţia,
tematică sanitară; Colorare în contur exerciţiul,
demonstraţia
Fişe, culori
-să cunoască efectele pozitive ale ”Ce dulce si buna e mierea de Conversaţia,
consumului de miere de albine albine!” explicaţia,
pentru organismul uman; Joc senzorial exerciţiul
Miere de albine
imagini
- să cunoască efectele benefice ale Vine vara, bucura-te de Explicaţia, dialogul,
plimbărilor în natură; natura! exerciţiul
Plimbare în natură